Anda di halaman 1dari 3

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN

JEMBATAN KETAPANG OLEH


PT. GALORY JASA SARANA
PROPOSAL
KERJA PRAKTIK

KerjaPraktikIniDibuatdanDiajukanUntukMemenuhi Salah SatuSyarat


Kelulusan Mata KuliahKerjaPraktik di Program StudiTeknikSipil
PoliteknikNegeriBanyuwangi

DikerjakanOleh :

ANA ULFILATUN NAFIAH


NIM. 361422401031

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK SIPIL


POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2016
HALAMAN PENGESAHAN
1

PROPOSAL KERJA PRAKTIK


PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
KETAPANG OLEH
PT. GALORY JASA SARANA

Oleh :
ANA ULFILATUN NAFIAH
NIM. 361422401031

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing


Pada tanggal :............................................

KoordinatorKerjaPraktik

DosenPembimbingKerjaPraktik

WAHYU NARISWARI ST.,MT.


NIP. 2010.36.070

MirzaGhulamRifqi, ST.,MST.
NIK. 2011.36.074
Mengetahui,
KetuaProgram Studi
DAFTAR ISI
TeknikSipil

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL KERJA PRAKTIK

YuniKetua
Ulfiati,ST.,MT.
NIK
. 2008.36.013
Program
StudiTeknikSipil
DAFTAR ISI
ZulisErwanto, S.T., M.T.
NIK .2011.36.075
2

HALAMAN JUDUL................................................................................

LEMBAR PENGESAHAN.....................................................................

ii

DAFTAR ISI............................................................................................. iii


BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang............................................................................

1.2 PerumusanMasalah.....................................................................

1.3 BatasanMasalah..........................................................................

1.4 Tujuan.........................................................................................

1.5 Manfaat......................................................................................

BAB 2. PELAKSANAAN
2.1 WaktuPelaksanaan......................................................................

2.2 TempatPelaksanaan....................................................................

2.3 Pelaksanaan................................................................................

2.4 JadwalKegiatan..........................................................................

BAB 3. PENUTUP
3.1 Kesimpulan................................................................................

3.2 Saran...........................................................................................