Anda di halaman 1dari 76

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME


GURU SAINS SEKOLAH MENENGAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KERANGKA KURSUS
KURSUS

Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012


(Kreativiti Dalam Pengajaran dan Pembelajaran)

Topik

Aplikasi proses kreatif terarah dalam MODEL KONSTRUKTIVISME

Kod Kursus

SNSM2

Masa

1 jam

Personel

Penceramah

A. Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat :
1. Memahami kepentingan perkaitan proses kreatif terarah dengan Model
Konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran
2. Mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran Model
Konstruktivisme.
B. Kandungan Kursus
Model proses kreatif terarah, model konstruktivisme, perkaitan proses kreatif terarah
dengan model konstruktivisme, contoh persediaan mengajar yang mengaplikasi
proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model konstruktivisme.
C. Kaedah
Ceramah Strategi Konstruktivisme, Perbincangan kumpulan dan Pengajaran Mikro
D Bahan Pengajaran
Modul Kreativiti, Modul kursus Keativiti Dalam PdP dan Contoh Rancangan Pengajaran
PDK merentas PdP
E Alatan
LCD, komputer, papan putih, pen marker dan kertas mahjung
F

Penilaian
1. Pembentangan
2. Penyediaan persediaan mengajar dan instrumen penilaian

Rumusan/Refleksi
1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran)
2. Berasaskan borang penilaian kursus

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Model Konstruktivisme
Konstruktivisme ialah satu fahaman di mana individu membina pengetahuan sendiri.
Pengetahuan bukan dipindahkan dari orang atau sumber lain. Individu membina pengetahuan
baru secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada.
Secara ringkas, konstruktivisme mengaplikasikan lima prinsip utama (5Es: engage, explore,
explain, elaborate, evaluate) iaitu :

Melibat guru menyoal dan merangsang minat dan rasa ingin tahu murid, murid
melibatkan diri.

Meneroka guru mencungkil, murid mengumpul maklumat dan meneroka.

Menjelas murid memberi penjelasan, justifikasi, dan mempersoalkan jawapan.

Mengembang - murid membuat perkaitan dan melanjutkan konsep.

Menilai guru mentaksir pemahaman murid, murid menunjukkan pemahaman konsep.

Fungsi utama guru ialah sebagai pemudah cara pembelajaran, guru merancang dan
mewujudkan suasana pengajaran pembelajaran yang membolehkan murid memperolehi
pengalaman pembelajaran yang dihajati.

Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model konstruktivisme:

Model P &P
Konstruktivisme

Proses Kreatif Terarah


Persediaan
Imaginasi
Perkembangan
Orientasi idea Penstrukturan Penjelasan
berasaskan
idea
lanjut
pengetahuan
Meneroka
Aplikasi idea
sedia ada
Menjelas
Konstruk idea
baru

Tindakan
Penilaian
Kaji semula
perubahan
Idea
Penyiasatan
lanjutan

Proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, perlu diikuti langkah demi langkah
bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Konstruktivisme
Contoh 1:
Murid
Tema
Bidang pembelajaran
Masa

:
:
:

Objektif pembelajaran

Tingkatan 1
Tenaga
Haba
2 waktu
Memahami pengaliran haba dan kesannya

Hasil pembelajaran :

Menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk.

Memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam.


Fasa

1. Persediaan
Orientasi idea
berasaskan
pengetahuan
sedia ada

Cadangan aktiviti
1.

Guru memaparkan aktiviti


perkhemahan yang melibatkan
unggun api.

Cadangan komunikasi

a. Apakah yang kamu


perhatikan?
b. Apakah tujuan
kanak-kanak itu
duduk di sekeliling
unggun api?
c. Apakah yang
menyebabkan
kanak-kanak
panas?

2.

2. Imaginasi

Penstrukturan
idea

Meneroka

Menjelaskan

Murid membuat pemerhatian


tentang aktiviti tersebut

1. Murid membentuk kumpulan


yang terdiri daripada 5 ahli.
2. Ketua kumpulan mengambil
tugasan aktiviti sama ada Aktiviti
1 atau Aktiviti 2 melalui undian
yang disediakan oleh guru.

a. Kumpulan yang
melakukan aktiviti
1, bagaimanakah
kamu meleburkan
marjerin?
b. Terangkan
bagaimana
marjerin itu
berubah dari
keadaan jirim
pepejal ke cecair?

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

Konstruk idea
baru

Aktiviti 1: Meleburkan marjerin

c. Kumpulan yang
melakukan aktiviti
2, paku tekan yang
manakah jatuh
dahulu?
d. Terangkan
mengapa paku
tekan jatuh pada
masa yang
berbeza?
e. Catatkan dapatan
anda dalam kertas
mahjong untuk
dibentangkan.

Aktiviti 2: Paku mana jatuh dulu?

P:Rod kuprum
Q: Rod besi
R: Rod kaca

3. Guru sebagai fasilitator menyelia


proses pelaksanaan aktiviti.
4. Murid mencatat pendapat-pendapat
berkaitan soalan soalan yang
diuatarakan oleh guru dalam kerats
mahjong
3. Perkembangan

Penjelasan lanjut

Aplikasi idea

1. Guru meminta murid membentuk


kumpulan yang terdiri dari lima ahli.
2. Setiap kumpulan diberikan bahanbahan berikut:.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

Tugasan 1

i. Apakah fenomena
semula jadi yang
melibatkan pemindahan
haba dalam situasi yang
digambarkan?
ii.Bagaimanakah proses
pemindahan haba boleh
menyebabkan
berlakunya
fenomena ini?
iv. Apakah yang berlaku
kepada udara sejuk?

Tugasan 2

v.Apakah yang berlaku


kepada udara panas?
vi. Bagaimanakah
berlakunya pergerakan
udara?

4. Tindakan

Penilaian

Kaji semula
perubahan idea
Penyiasatan
lanjutan

1. Murid membentangkan hasil-hasil


tugasan secara bergilir-gilir.
2.

Guru membuat ulasan untuk


setiap pembentangan.
Murid menjawab soalan
penilaian, Lampiran 1

Pentaksirkan

Berdasarkan keupayaan murid menjawab Lembaran 1.


Keupayaan murid membuat pembentangan.
1.

Nilai dan sikap


2. Bekerjasama melengkapan tugasan yang diberikan.
3. Mensyukuri kurniaan Tuhan kepada kita

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 1
Nama: ....................................................

Tingkatan: ..............................

(a) Diagram 1 shows the phenomenon of a sea breeze.


Rajah 1 menunjukkan fenomena bayu laut.

Diagram 1
Rajah 1

i. Draw arrows to show the flow of a sea breeze.


Lukis anak panah untuk menunjukkan aliran bayu laut.
ii. Explain how a sea breeze occurs.
Terangkan bagaimana bayu laut terjadi.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(2marks)
(2markah)

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Konstruktivisme
Contoh 2:
Murid

Tingkatan1

Tema

Tenaga

Bidang pembelajaran :

Haba

Masa

2 waktu (80 minit)

Objektif pembelajaran:

Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam

menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik


Hasil pembelajaran :

menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada
objek putih dan berkilat

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba


Fasa

1. Persediaan
Orientasi idea
berasaskan
pengetahuan
sedia ada

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi

1.Guru menunjukkan set cawan


hitam dan set cawan putih.

a. Apakah ciri-ciri
cawan pada set A
dan set B?
b. Apakah tujuan ciri-ciri
tersebut?

Murid membuat pemerhatian


tentang ciri-ciri set cawan ?

10

d. Set cawan manakah


yang boleh
mengekalkan
kepanasan air untuk
tempoh yang lebih
lama?
e. Set cawan manakah,
air lebih cepat sejuk?

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Fasa
2. Imaginasi

Penstrukturan
idea

Meneroka

Menjelaskan

Konstruk idea
baru

Cadangan aktiviti
1. Murid membentuk
kumpulan yang terdiri
daripada 5 ahli.
2. Guru mengedarkan
Lembaran Kerja 1(a)
(Lampiran 1(a)) kepada
kumpulan 1,3 dan 5
manakala Lembaran Kerja
1(b) (Lampiran
1(b))kepada kumpulan 2,4
dan 6.
3. Guru sebagai fasilitator
menyelia proses
pelaksanaan eksperimen
dan melengkapkan
Lembaran Kerja 1(a) atau
Lembaran Kerja 1(b).
Persediaan susunan radas
eksperimen:
Lembaran Kerja 1(a)
termometer

gabus

PY

Z
Q

Lembaran Kerja 1(b)

11

Cadangan komunikasi

a. Apakah peranan
warna objek dalam
proses penyerapan
haba?
b. Jalankan eksperimen
untuk membuktikan
penyerapan dan
pembebasan haba.
c. Apakah dapatan
eksperimen kamu?
Sila lengkapkan
Lampiran 1(a) atau
Lampiran 1(b).
Catat jadual dan
perbincangan
dapatan eksperimen
dalam kertas mahjong
untuk dibentangkan.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Fasa

Penstrukturan
idea

Meneroka

Menjelaskan

Konstruk idea
baru

Cadangan aktiviti
4. Murid melaksanakan
eksperimen dengan
merujuk kepada buku teks.
5. Murid berbincang hasil
dapatan dan melengkapkan
Lampiran 1(a) atau
Lampiran 1(b).
6. Wakil pelajar dari setiap
kumpulan diminta
mempersembahkan jadual
keputusan dan hasil
dapatan eksperimen
kumpulan masing-masing.
7. Guru memberi pengukuhan
dan ulasan kepada setiap
pembentangan.

3. Perkembangan

Penjelasan lanjut

Aplikasi idea

Cadangan komunikasi

d. Bekas manakah
mempunyai suhu yang
lebih tinggi?
e. Bekas manakah
membebaskan haba
dengan lebih baik?
f.

Di akhir eksperimen ,
bekas manakah
mempunyai suhu yang
lebih tinggi?

g. Warna manakah yang


menyerap haba
dengan baik?

1. Guru meminta murid


membentuk kumpulan yang
terdiri dari lima murid
2. Setiap kumpulan diberikan
bahan-bahan berikut:
Tugasan 1

i.Apakah situasi yang


diperhatikan?
ii. Apakah kepentingan warna
dalam pembebasan atau
penyerapan haba?

Tugasan 2

12

iii. Apakah peranan warna


dalam situasi-situasi tugasan
yang diberikan kepada
kamu?

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

Tugasan 2

Tugasan 3

3. Setiap kumpulan
melaksanakan tugasan
berdasarkan arahan yang
diberikan.

13

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Fasa
4. Tindakan
Penilaian

Kaji semula
perubahan idea
Penyiasatan
lanjutan

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi

1. Murid membentangkan
hasil-hasil tugasan secara
secara bergilir-gilir.
2.

Guru membuat ulasan


untuk setiap
pembentangan.

3. Murid menjawab soalan


penilaian, Lampiran 2
Pentaksirkan

Nilai dan sikap

Berdasarkan keupayaan murid menjawab Lembaran kerja 1 dan


Lembaran Kerja 2.
Keupayaan murid membuat pembentangan.

Bekerjasama melengkapan tugasan yang diberikan.


Mensyukuri kurniaan Tuhan kepada kita

14

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 1(a)
Nama: .Kelas: . Tarikh:
Tajuk:
Eksperimen
i. Tujuan:

Penyerapan dan pembebasan haba

Untuk menunjukkan bahawa objek yang gelap dan kusam membebaskan haba
dengan lebih baik daripada objek yang putih dan berkilat.

ii. Hipotesis:
..

iii. Pemboleh ubah:


a. dimanipulasikan:
.
b. dimalarkan:
.
c. bergerak balas:
.
iv. Bahan:
v. Radas:
vi. Prosedur:

Tin susu, penyumbat, air panas, alas gabus, kertas gelap dan kusam, kertas
putih dan berkilat
Termometer, jam randik

termometer
gabus
100 cm3
air panas
, bersuhu
80oC

Tin
disaluti
kertas
hitam dan
kusam
P

Y
a.
b.
c.
d.
e.
vi.

Sediakan radas seperti di atas:


Catat dan rekod suhu awal air di dalam kedua-dua tin.
Kedua-dua tin dibiarkan selama 30 minit.
Catat dan rekod suhu akhir air di dalam setiap tin.
Bandingkan penurunan suhu di dalam kedua-dua tin itu

Bina jadual untuk merekod data yang diperolehi.

15

Tin
disaluti
kertas
putih dan
berkilat

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


vii.

Bincang dapatan eksperimen

Contoh jadual yang boleh pelajar bina.


Jenis permukaan bahan

16

Suhu awal (0C)

Suhu akhir (0C)

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 1(b)
Nama: Kelas: .

Tarikh:

Tajuk: Penyerapan dan pembebasan haba


Eksperimen
i.
Tujuan: Untuk menunjukkan bahawa objek yang gelap dan kusam menyerap haba
dengan lebih baik daripada objek yang putih dan berkilat.
ii.
Hipotesis:
..

iii.
Pemboleh ubah:
a.
dimanipulasikan:
.
b.
dimalarkan:
.
c.
bergerak balas:
.
iv. Bahan:

Tin susu, penyumbat, air panas, alas gabus, kertas gelap dan kusam, kertas
putih dan berkilat

v. Radas:

Termometer, jam randik

vi. Prosedur:

Termometer

Termometer
permukaa
n bercat
putih dan
berkilau
100 cm3
air
blok
kayu

penunu
bunsen

permukaan
bercat
hitam dan
kusam
kasa
dawai

M
A

100 cm3
air

NB

a. Sediakan radas seperti di atas


b.Catat dan rekod suhu awal air di dalam kedua-dua tin.
c.Kedua-dua tin dibiarkan panas selama 30 minit.
d.Catat dan rekod suhu akhir air di dalam setiap tin.
e. Bandingkan kenaikan suhu di dalam kedua-dua tin.
vi. Bina jadual untuk merekod data yang diperolehi.

17

blok
kayu

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


vii. Bincang dapatan eksperimen
Contoh jadual yang pelajar boleh bina.

Jenis permukaan bahan

18

Suhu awal (0C)

Suhu akhir (0C)

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

Lampiran 2
Seorang pelajar memakai baju-T hitam dan baju-T putih keluar bersiar dipantai pada hari
berlainan tetapi pada masa dan keadaa cuaca yang sama seprti ditunjukkan pada Rajah 1.

Situasi R

Situasi S
Rajah 1

a)

i)

Berdasarkan situasi R dan situasi S, nyatakan perbezaan tentang jumlah haba yang
diterima oleh murid pada situasi R dan situasi S.
.

(1 markah)

ii) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan pemerhatian pada (a)(i).

b)

(1 markah)
Sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat keadaan pada situasi R
dan S. Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk eksperimen berkenaan.

Termometer

Termometer
permukaa
n bercat
putih dan
berkilau
100 cm3
air
blok
kayu

penunu
bunsen
A

permukaan
bercat
hitam dan
kusam
kasa
dawai

Rajah 2

Prosedur:
i. Suhu awal air di dalam kedua-dua tin direkodkan.
ii. Penunu Bunsen dinyalakan selama 15 minit.
iii. Suhu akhir air didalam kedua-dua tin direkodkan.
(i)

Rekod bacaan suhu pada ruang yang disediakan.

19

100 cm3
air

blok
kayu

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

Suhu awal air:


Tin X: ...
Tin Y: ..

Suhu akhir air:


Tin X: ...
Tin Y: ..
(2 markah)

ii) Lengkapkan jadual berdasarkan bacaan untuk tin X dan tin Y.


Suhu / 0 C
Tin

Awal

Akhir

Peningkatan

X
Y
(2 markah)
(b) Berdasarkan bacaan yang diperolehi, lukis carta bar yang menunjukkan peningkatan
suhu melawan jenis permukaan yang berbeza.

Kenaikan
suhu / 0C

Jenis (2
permukaan
markah)

(d) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen.


Dimanipulasikan
Bergerak balas
Dimalarkan
(3 markah)
(e) Berdasrkan eksperimen, nyatakan hubungan di antara jenis permukaan dengan jumlah
haba yang diserap.

..
(1 mark)

20

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME


GURU SAINS SEKOLAH MENENGAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS
Kursus

Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012


(Kreativiti Dalam Pengajaran dan Pembelajaran)
Aplikasi proses kreatif terarah dalam MODEL INKUIRI PENEMUAN

Topik
Kod Kursus

SNSM3

Masa

1 jam

Personel

Penceramah

A. Objektif
Pada akhir sesi ini, guru dapat:
1. Memahami kepentingan perkaitan proses kreativiti terarah dengan Model Inkuiri
Penemuan dalam pengajaran dan pembelajaran.
2. Mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran Model Inkuiri
Penemuan.
B. Kandungan Kursus
Model kreatif terarah, Model Inkuri Penemuan, perkatian proses kreatif terarah dengan
Model Inkuiri Penemuan dan contoh persediaan mengajaran yang mengaplikasi
proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran Model Inkuiri Penemuan.
C. Kaedah
Ceramah Strategi Inkuiri penemuan
Perbincangan kumpulan
D. Bahan Pengajaran
Modul Kreativiti , Modul kursus Keativiti Dalam P&P , Contoh Rancangan Pengajaran
PDK merentas P&P, nota dan power point
E. Alatan
Laptop, LCD, Printer, Kertas A4
F. Penilaian
1. Interaksi secara lisan
2. Hasil kerja (Rancangan Pengajaran)
3. Borang penilaian kursus.
G. Rumusan / Refleksi
1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran)
2. Berasaskan borang penilaian kursus
3. Perbincangan kumpulan

21

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Model Inkuiri Penemuan
Model Inkuiri Penemuan merangkumi semua aktiviti merancang, menyiasat,
menganalisa, dan menemui. Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahirankemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membuat
generalisasi. Model ini melibatkan penaakulan induktif di mana murid-murid akan mengkaji
hubungan, perkaitan serta pola bagi menentukan konsep, fakta rumus, atau hukum
matematik. Rajah di bawah menunjukkan proses pembelajaran menggunakan model inkuiri
penemuan.
Merancang
strategi
penyelesaian

Mengenal pasti
masalah

Mengumpul
maklumat
berkaitan

Mengkaji dan
menganalisis
maklumat yang
dikumpul

Membuat
generalisasi
atau rumusan

Rajah 1: Proses pembelajaran melalui Model Inkuiri Penemuan


Sesuatu pembelajaran tidak akan berlaku dengan berkesan jika murid tidak dicabar
untuk membentuk dan menguji hipotesis mereka, di samping menentukan maklumat
tambahan yang perlu untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Guru perlu merancang aktivitiaktiviti yang sesuai supaya murid menjalankan aktiviti-aktiviti sendiri dengan cara memerhati,
mencuba dan menguji, di bawah bimbingan guru dan seterusnya menemui fakta-fakta atau
kesimpulan matematik sendiri. Dalam masa menjalankan aktiviti itu, guru tidak memberi
jawapan.
Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran Model Inkuiri
Penemuan:
Proses Kreatif Terarah
Model P &P
Persediaan
Inkuiri
Penemuan

22

Memerhati
Menciri
Mengelas
Menyoal

Imaginasi

Perkembangan

Meneroka
Merancang
Meramal
Membuat
hipotesis

Menguji
hipotesis

Tindakan
Membuat
kesimpulan
Melapor
Dokumentasi
Mentaksir

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Inkuiri Penemuan
Contoh 1:

Murid

: Tingkatan 1

Tema

: Jirim dalam Alam

Bidang Pembelajaran

: Udara di sekeliling kita

Masa

: 2 waktu (80 minit)

Objektif Pembelajaran

: Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

Hasil Pembelajaran

Fasa
1. Persediaan

Memerhati
Menciri
Mengelas
Menyoal

1. Menyenaraikan ciri- ciri oksigen dan karbon dioksida


2. Mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida
berdasarkan ciri-cirinya.

Cadangan aktiviti
1. Murid memerhati kepada
dua bekas A dan B yang
telah disediakan oleh
guru;
Bekas A mengandungi
lipas dan ditutup dengan
plastik tidak berlubang .
Bekas B mengandungi
lipas dan ditutup dengan
plastik yang berlubang.

Cadangan komunikasi
1. Apakah yang kamu
perhatikan pada lipas
dalam bekas A dan B?
2. Mengapakah lipas
dalam bekas A mati?
3. Mengapakah lipas
dalam bekas B
hidup?

Tidak berlubang Berlubang

ang

2. Imaginasi
Meneroka
Merancang
Meramal
Membuat
hipotesis

23

1. Murid berbincang di
dalam kumpulan
mengenai proses
pernafasan pada
organisma dengan
bimbingan guru.
2. Murid membina hipotesis
berdasarkan
perbincangan

2.

Apakah gas yang


diperlukan semasa
lipas bernafas?
Apakah gas yang
dibebaskan semasa
lipas bernafas?

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

3. Perkembangan
Menguji
hipotesis

1. Murid dibahagi kepada


kumpulan yang terdiri
daripada 3-4 orang.
2. Setiap kumpulan diberi
bahan dan radas
berikut:tabung uji yang
mengandungi oksigen dan
karbon dioksida secara
berasingan,bikar,kaki
retort dan pengapit, air,
larutan Kalsium
hidroksida, kertas litmus
biru dan merah dan
larutan penunjuk
bikarbonat,kayu uji dan air
kapur.
2. Dengan menggunakan
bahan dan radas yang
dibekalkan, setiap
kumpulan dikehendaki
menjalankan satu aktiviti
berikut:
(i)Aktiviti 1 (keterlarutan
oksigen dan karbon
dioksida dalam air)

(ii) Aktiviti 2 (tindakbalas


oksigen dan karbon
dioksida dengan kalsium
hidroksida)
(iii) Aktiviti 3 (tindakan
oksigen dan karbon
dioksida ke atas kertas
litmus)

(iv) Aktiviti 4 (tindakan


oksigen dan karbon
dioksida ke atas penunjuk
bikarbonat )

24

1.

Lengkapkan lembaran
kerja yang berkaitan
dengan aktiviti
kumpulan anda.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


(v) Aktiviti 5 (kesan ke atas
kayu uji berbara dan kayu
Uji bernyala)
(vi) aktiviti 6 (kesan ke atas
air kapur).
Kumpulan 1,2 dan 3Aktiviti 1 dan 2
Kumpulan 4,5 dan 6Aktiviti 3 dan 4
Kumpulan 7,8 dan 9Aktiviti 5 dan 6

4. Tindakan
Membuat
kesimpulan
Melapor
Dokumentasi
Mentaksir

1.

Murid melengkapkan
lampiran yang disediakan

2. Murid membentangkan
hasil dapaatan aktiviti.
.

1.

Apakah ciri-ciri bagi


oksigen dan karbon
dioksida.?
2. Apakah ujian yang
mengesahkan gas itu
adalah karbon
dioksida?

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan pelajar menyenaraikan ciri-ciri


bagi oksigen dan karbon dioksida

Nilai dan sikap

1. Bekerjasama dalam menjalankan aktiviti kumpulan


2. Menghargai gas oksiigen bagi proses pernafasan

25

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran

Ujian

1. Keterlarutan dalam air.


2.Tindak balas dengan larutan
Kalsium hidroksida
3. Tindakan ke atas litmus merah
4. Tindakan ke atas litmus biru
4. Tindakan dengan penunjuk
bikarbonat
5. Kesan terhadap kayu uji
beryala
6. Kesan terhadap kayu uji
berbara.
7. Kesan ke atas air kapur

26

Oksigen
Pemerhatian
Inferens

Karbon dioksida
Pemerhatian Inferens

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

LEMBARAN KERJA
Aktiviti 1.
Arahan: Sediakan radas seperti dalam rajah berikut.Perhatikan paras air dalam tabung
uji selepas 10 minit.

1.

Gas manakah yang lebih larut dalam air?

Aktiviti 2
Arahan: Masukkan 2ml larutan kalsium hidroksida ke dalam tabung uji yang berisi gas
oksigen dan goncangkannya.ulangi dengan gas karbon dioksida..

1.

Apakah yang diperhatikan apabila karbon dioksida bertindakbalas dengan


kalsium hidroksida?

Aktiviti 3
Arahan: 1. Masukkan kertas litmus biru lembap ke dalam tabung uji yang berisi gas
oksigen. Ulangi dengan gas karbon dioksida.
2. Masukkan kertas litmus merah lembap ke dalam tabung uji yang berisi gas
oksigen. Ulangi dengan gas karbon dioksida

1.

Apakah fungsi kertas litmus?

2.

Apakah perubahan pada kedua-dua kertas litmus apabila dimasukkan ke dalam


tabung uji berisi karbon dioksida?

27

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Aktiviti 4
Arahan: Masukkan 2 ml larutan penunjuk bikarbonat ke dalam tabung uji yang berisi gas
.
oksigen dan goncangkannya. Ulangi dengan gas karbon dioksida.

Penunjuk bikarbonat

1.

Apakah perubahan yang berlaku pada larutan penunjuk bikarbonat apabila


bertindakbalas dengan gas karbon dioksida?

2.

Sifat apakah yang diuji oleh larutan penunjuk bikarbonat?

Aktiviti 5
Arahan:1.Masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji berisi gas oksigen. Ulangi
dengan gas karbon dioksida.
2. Masukkan kayu uji bernyala ke dalam tabung uji berisi gas oksigen. Ulangi
dengan gas karbon dioksida.
Kayu uji bernyala

Karbon dioksida

1.

Apakah yang berlaku kepada kayu uji berbara apabila dimasukkan ke dalam
tabung uji berisi gas oksigen?

2.

Apakah yang berlaku kepada kayu uji bernyala apabila dimasukkan ke dalam
tabung uji berisi gas karbon dioksida?

Aktiviti 6
Arahan:Masukkan 2 ml air kapur ke dalam tabung uji berisi gas karbon dioksida dan
goncangkannya.

1.

Apakah yang berlaku kepada air kapur?

28

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Inkuiri Penemuan
Contoh 2:
Murid
Tema
Bidang Pembelajaran

: Tingkatan 1
: Tenaga
: Haba

Masa
Objektif Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

: 2 Waktu (80 minit)


: Menganalisa kesan haba ke atas jirim
: i) Menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses
fizikal
ii) Menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang
melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.
iii) Memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan
perubahan kepada keadaan jirim.

Fasa

Cadangan aktiviti
Guru menyalakan sebatang lilin.

1. Persediaan

Memerhati
Menciri
Mengelas
Menyoal
2. Murid dibimbing untuk melihat
perubahan keadaan jirim yang
berlaku kepada lilin.

2. Imaginasi

Meneroka
Merancang
Meramal
Membuat
hipotesis

3. Perkembangan

Menguji hipotesis

29

1. Murid mencatat dapatan hasil dari


pemerhatian di papan putih.
2. Berdasarkan jawapan, murid
dibimbing untuk membuat
hipotesis.

1. Murid dibahagikan kepada


kumpulan
terdiri daripada 3-4 orang.
2. Bahan dan radas disediakan
seperti berikut;
- Bikar, Piring sejat, Tabung
didih, nafhtalena, penunu
Bunsen, tunku kaki tiga,
3. Dengan menggunakan bahan
yang
dibekalkan,setiap kumpulan
dikehendaki menyusun alat
radas melibatkan 4 aktiviti yang

Cadangan komunikasi
1. Apakah yang berlaku
kepada lilin?
2. Mengapakah lilin berubah
daripada pepejal kepada
cecair.
3. Apakah perubahan jirim
yang berlaku?
4. Mengapa lilin berubah
daripada cecair kepada
pepejal semula.

Apakah hipotesis yang kamu


boleh bina?

Lengkapkan lembaran kerja yang


berkaitan dengan aktiviti
kumpulan anda

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


berlainan.
4.Setiap kumpulan dikehendaki
menjalankan 1 aktiviti seperti
berikut;
Kumpulan 1 dan 3 Aktiviti 1
Kumpulan 2 dan 4 Aktiviti 2
Kumpulan 5 dan 7 Aktiviti 3
Kumpulan 6 dan 8 Aktiviti 4
Aktiviti 1
Pemanasan keatas ais

Murid dikehendaki melengkapkan


Lembaran Kerja 1.

Aktiviti 2
Pemanasan keatas air

Murid dikehendaki memanaskan air


sehingga mendidih.
Murid dikehendaki melengkapkan
Lebaran Kerja 2

30

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

Aktiviti 3

Murid diminta meletakkan piring sejat


mengandungi air diatas bikar yang
mengandungi air mendidih.
Murid dikehendaki melengkapkan
Lembaran Kerja 3.
Aktiviti 4

Murid diminta memanaskan serbuk


naftalena dalam tabung didih.
Murid dikehendaki melengkapkan
Lembaran Kerja 4.
4. Tindakan
1

Membuat
Kesimpulan
Melapor
Dokumentasi
Mentaksir

Pentaksiran

2
3

Murid melengkapkan lembaran


kerja yang diberi
Murid membentangkan hasil
dapatan mereka.
Murid membuat rumusan
dengan bimbingan guru

1.Berdasarkan keupayaan murid menjawab Lembaran Kerja 1, 2 , 3,


4
Lampiran 5.
2.Keupayaan murid membuat pembentangan.

Nilai dan sikap

31

1.Bekerjasama menjalankan aktiviti kumpulan.


2.Bersyukur dengan sifat jirim yang memudahkan kehidupan manusia.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lembaran Kerja 1
Perubahan pada jirim.
Aktiviti 1:
Arahan: Panaskan ais dalam bikar

1.

Apakah keadaan rupabentuk ais?

.Apa yang akan berlaku apabila ais dipanaskan?

3.

Namakan proses yang berlaku.

4.

Terangkan kaitan penyerapan tenaga haba dengan perubahan keadaan ais dari segi
susunan dan ruang antara zarah-zarah.

5.

Lukiskan susunan zarah di awal dan akhir aktiviti.

Awal

32

Akhir

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lembaran Kerja 2
Aktiviti 2:
Arahan: Panaskan air sehingga mendidih.

.Apa yang boleh diperhatikan apabila air dipanaskan sehingga mendidih?

2.

Namakan proses yang berlaku.

3.

Terangkan kaitan penyerapan tenaga haba dengan perubahan keadaan air dari segi
susunan dan ruang antara zarah-zarah.

4.

Lukiskan susunan zarah di awal dan akhir aktiviti.

Awal aktiviti

33

Akhir aktiviti

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lembaran Kerja 3
Aktiviti 3:
Arahan: Susun radas seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah.

1.Apakah yang diperhatikan pada permukaan bawah piring sejat?

2.Namakan proses yang berlaku.

3.Terangkan kaitan pembebasan tenaga haba dengan perubahan keadaan jirim gas
kepada cecair dari segi susunan dan ruang antara zarah-zarah.

4.Lukiskan susunan zarah di awal dan akhir aktiviti.

Awal aktiviti

34

Akhir aktiviti

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lembaran Kerja 4
Aktiviti 4.
Arahan: Panaskan serbuk naftalena.

1. Apakah berlaku kepada serbuk naftalena apabila dipanaskan?


2.

Namakan proses yang berlaku.

3.

Terangkan perubahan keadaan jirim naftalena apabila dipanaskan.

4.

Lukiskan susunan zarah di awal dan akhir aktiviti.

Awal

35

Akhir

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 5
PENILAIAN
1. Rajah menunjukkan perubahan keadaan jirim apabila haba dibekalkan.

Dipanaskan
Pernyataan manakah yang benar mengenai perubahan susunan zarah-zarah jirim di
atas.
A. Saiz zarah berkurangan
B. Tenaga haba diserap
C. Jarak di antara zarah menjadi dekat
D. Daya tarikan antara zarah meningkat

2. Lengkapkan jadual berikut

Pepejal
dipanaskan
dipanaskan
P:
___________________

Q:
___________________

3. Nyatakan sama ada tenaga haba diserap atau dibebaskan dalam proses berikut;
a. Peleburan

: _______________________________

b. Pendidihan

: _______________________________

c. Kondensasi

: _______________________________

d. Pemejalwapan : ________________________________

36

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME


GURU SAINS SEKOLAH MENENGAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS

KURSUS

Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012


(Kreativiti Dalam Pengajaran dan Pembelajaran)

Topik

Aplikasi proses kreatif terarah dalam MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN

Kod Kursus

SNSM4

Masa

1 jam

Personel

Penceramah

A. Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat :
1. Memahami kepentingan perkaitan proses kreatif terarah dengan Model Membuat
Keputusan dalam pengajaran dan pembelajaran
2. Mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran Model
Membuat Keputusan
B. Kandungan Kursus
Model proses kreatif terarah, model membuat keputusan, perkaitan proses kreatif terarah
dengan model membuat keputusan dan contoh persediaan mengajar yang mengaplikasi
proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model membuat keputusan.
C. Kaedah
Ceramah, hands on / minds on, perbincangan kumpulan
D. Bahan Pengajaran
1. Nota
2. Power Point
E. Alatan
LCD, komputer, papan putih, pen maker

F.

Penilaian
1. Pembentangan
2. Penyediaan persediaan mengajar dan instrumen penilaian

G. Rumusan/Refleksi
1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran)
2. Berasaskan borang penilaian kursus
3. Perbincangan kumpulan

37

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Model Membuat Keputusan
Membuat keputusan ialah satu proses mental di mana seseorang itu bertindak untuk memilih
satu pilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria
tertentu. Model ini melibatkan murid dalam sesuatu situasi berkaitan kehidupan seharian di
mana dia perlu membuat pilihan yang paling baik.

Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model membuat
keputusan:

Proses Kreatif Terarah


Model P &P
Persediaan
Membuat
Keputusan

Mengumpul
maklumat
Mengenal
pasti matlamat
Mengenal
pasti alternatif
Menganalisis
alternatif

Imaginasi
Meramal
Menyusun
alternatif
Pemilihan
alternatif

Perkembangan

Tindakan

Menilai
Membuat
alternatif yang
keputusan
dipilih
Membuat
rumusan

Dalam proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, langkah demi langkah
perlu diikuti dengan terliti, iaitu bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan
dan tindakan untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran secara kreativiti.

38

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Membuat Keputusan
Contoh 1:
Murid
Tema
Bidang pembelajaran
Masa
Objektif Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

Fasa
1. Persediaan
(15minit)
Mengumpulkan
maklumat
Mengenalpasti
matlamat
Mengenalpasti
alternatif
Menganalisis
alternatif.

:
:
:
:
:

Tingkatan 1
Jirim Dalam Alam
Udara Di Sekeliling Kita
2 Waktu (80 Minit)
Menyedari Kepentingan Untuk Mengekalkan Udara Yang
Bersih
:
Murid dapat :
(a) Memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.
(b) Mencadangkan cara mengekalkan udara bersih.
(c) Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.
Cadangan Aktiviti
1. Murid dibahagikan kepada
enam kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi
gambar seperti berikut :
Kumpulan 1 dan Kumpulan 2 :
Gambar A

1. Berdasarkan gambar
yang diperolehi, apakah
bahan yang dibebaskan
ke udara.
2. Senaraikan aktiviti yang
menyebabkan berlakunya
keadaan seperti dalam
gambar.
3. Lengkapkan LAMPIRAN 1
dan LAMPIRAN 2

Kumpulan 3 dan Kumpulan 4 :


Gambar B

39

CadanganKomunikasi

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

Kumpulan 5 dan Kumpulan 6 :


Gambar C

2. Murid-murid mengenalpasti
aktiviti yang mengakibatkan
pembebasan bahan
pencemar udara.
3. Murid-murid dalam kumpulan
berbincang kesan-kesan buruk
bahan pencemar dalam udara
terhadap kehidupan.
4. Murid-murid mencadangkan
kaedah-kaedah untuk
mengekalkan udara supaya
bersih dengan melengkapkan
Lampiran 1 dan Lampiran 2

2. Imaginasi
(20 minit)
Meramal
Menyusun
alternatif
Memilih
alternatif

1. Murid-murid menyusun
cadangan-cadangan kaedah
yang dinyatakan dalam
Lampiran 3.

3. Perkembangan
(25 minit)
Menilai
alternatif yang
dipilih

1. Murid-murid membincangkan
kebaikan dan kelemahan
alternatif dipilih.

2. Murid-murid memilih tiga


alternatif yang terbaik

2. Setiap kumpulan membuat


pembentangan hasil
perbincangan yang
diperolehi berdasarkan
Lampiran 4.
3. Kumpulan lain diberi peluang
untuk memberikan
pandangan.

40

LAMPIRAN 3

1. Apakah kebaikan dan


kelemahan kaedah yang
dicadangkan untuk
mengekalkan udara
supaya bersih?
LAMPIRAN 4

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

4. Tindakan
(20 minit)
Membuat
keputusan
Membuat
rumusan

1. Wakil setiap kumpulan


membentangkan hasil dapatan
mereka.
2. Murid membuat rumusan
dengan bimbingan guru.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid membentangkan kebaikan dan


kelemahan kaedah mengawal pembebasan bahan pencemar ke
udarayang menyebabkan pencemaran udara dan seterusnya
mencadangkan kaedah yang terbaikuntukmengekalkanudara
yang bersih.

Nilai dan sikap

Menerapkan sikap bekerjasama terutama semasa melakukan


perbincangan dalam kumpulan.
Menghargai kehidupan dan menyayangi alam sekitar.

41

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


LAMPIRAN 1
Kesan Pencemaran Udara

Hidupan

Udara sekeliling

42

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


LAMPIRAN 2

Senaraikan kaedah-kaedah mengatasi masalah pencemaran yang dihasilkan dari aktiviti


gambar tersebut.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

43

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

LAMPIRAN 3

Susun kaedah-kaedah mengatasi pencemaran mengikut keutamaan.

Kaedah-kaedah

44

Susunan mengikut keutamaan

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


LAMPIRAN 4

Alternatif dipilih

45

Kekuatan

Kelemahan

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Membuat Keputusan
Contoh 2:
Murid
Tema
Bidang pembelajaran
Masa
Objektif Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

:
:
:
:
:
:

Tingkatan 1
Tenaga
Haba
2 Waktu (80 Minit)
Memahami Pengaliran Haba dan Kesannya
Murid dapat :

a. menyatakan maksud konduktor haba


b. menyatakan maksud penebat haba
c. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba
dalam kehidupan harian.

Fasa

CadanganAktiviti

CadanganKomunikasi

1. Persediaan
(15minit)
Mengumpulkan
maklumat
Mengenalpasti
matlamat
Mengenalpasti
alternatif
Menganalisis
alternatif.

1. Murid dibahagikan kepada


enam kumpulan.
2. Setiap kumpulan dibekalkan
dengan bahan-bahan berikut :
(a) Ketulan ais yang sama
saiz
(b) Surat khabar
(c) Beg plastik
(d) Kepingan aluminium
(e) Kepingan kuprum
(f) Sehelai kain
(g) Klip keras
(h) Polistirena

1. Berdasarkan bahan yang


telah dibekalkan,
senaraikan bahan yang
sesuai digunakan untuk
mengelakkan ais daripada
cepat melebur.

3. Setiap kumpulan diminta


mencadangkan bahan yang
sesuai digunakan untuk
mengelakkan ais daripada
cepat melebur.

2. Imaginasi
(20 minit)
Meramal
Menyusun
alternatif
Memilih
alternatif

46

1. Setiap kumpulan diminta


menyusun bahan-bahan yang
boleh melambatkan peleburan
ais mengikut keutamaan.
2. Murid memilih bahan yang
paling sesuai untuk
mengelakkan ais daripada
cepat melebur.

1. Susun bahan-bahan yang


telah dipilih mengikut
keutamaan untuk
mengelakkan ais dari
cepat melebur.
2. Pilih bahan yang paling
sesuai untuk
mengelakkan ais daripada
cepat melebur.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

3. Perkembangan
(25 minit)
Menilai
alternatif yang
dipilih

1. Setiap kumpulan dibekalkan


dengan jam randik dan diminta
menjalankan aktiviti untuk
membuktikan pilihan bahan
yang dibuat adalah betul.
2. Setiap kumpulan melakarkan
susunan radas yang telah
digunakan di atas kertas
mahjung.

1. Jalankan aktiviti yang


sesuai untuk
membuktikan pilihan
kumpulan kamu betul.
2. Lakarkan susunan radas
yang telah kumpulan
kamu buat.
LAMPIRAN 1

3. Murid diminta berbincang


dalam kumpulan untuk
menyatakan dalam kelebihan
bahan dipilih dan
melengkapkan Lampiran 1.

4. Tindakan
(20 minit)
Membuat
keputusan
Membuat
rumusan

1. Murid membentangkan
lakaran susunan radas dan
hasil dapatan dari Lampiran 1.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid membentangkan lakaran susunan


radas dan melengkapkan Lampiran 1.

Nilai dan sikap

Menerapkan sikap bekerjasama terutama semasa melakukan


perbincangan dalam kumpulan.
Menghargai pelbagai kegunaan bahan semulajadi.

47

2. Murid membuat rumusan


dengan bimbingan guru.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


LAMPIRAN 1

Senarai bahan yang


dipilih

48

Susunan bahan
mengikut keutamaan

Bahan paling sesuai

Kelebihan bahan
yang dipilih

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME


GURU SAINS SEKOLAH MENENGAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS

KURSUS

Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012


(Kreativiti Dalam Pengajaran dan Pembelajaran)

Topik

Aplikasi proses kreatif terarah dalam MODEL PEMBELAJARAN


BERASASKAN MASALAH

KodKursus

SNSM5

Masa

1 jam

Personel

Penceramah

A. Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat :
1. Memahami kepentingan perkaitan proses kreatif terarah dengan Model Pembelajaran
Berasaskan Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran.
2. Mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran Model
Pembelajaran Berasaskan Masalah.
B. KandunganKursus
Model proses kreatif terarah, model pembelajaran berasaskan masalah, perkaitan proses
kreatif terarah dengan model pengajaran dan pembelajaran contoh persediaan mengajar
yang mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran.
C. Kaedah
Penerangan dan perbincangan strategi penyelesaian masalah, pengajaran mikro.
D Bahan Pengajaran
Modul kreativiti, contoh rancangan pengajaran
E Alatan
LCD, komputer, papan putih, pen marker dan kertas A4
F

Penilaian
1. Pembentangan
2. Penyediaan persediaan mengajar dan instrumen penilaian

Rumusan/Refleksi
1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran)
2. Berasaskan borang penilaian kursus
3. Perbincangan kumpulan

49

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Model Pembelajaran Berasaskan Masalah
Pembelajaran Berasaskan Masalah adalah satu konsep PdP yang dilaksanakan bagi
menambahbaik

kemahiran

multidisiplin

berdasarkan

pendekatan

terancang

dalam

penyelesaian masalah. Ia merupakan satu kaedah pembelajaran yang mendidik murid untuk
menyelesaikan masalah, tetapi pada masa yang sama membolehkan mereka menguasai
kemahiran asas. Menurut Barrows (1982), Problem base learning is a learning method
based on the principle of using problems as a starting point for the acquisition and integration
of new knowledge.
Dalam model PdP ini, guru akan mengemukakan suatu masalah yang berkaitan dengan
kehidupan sebenar kepada murid. Model ini didapati sesuai digunakan bukan sahaja untuk
meningkatkan pengetahuan

dan kemahiran murid tetapi juga menyokong

kepada

pembangunan generik seperti kemahiran menyelesaikan masalah kemahiran berkomunikasi,


kemahiran bekerja dalam kumpulan dan sebagainya.

Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Masalah ialah:

Berpusatkan pelajar

Menyelesaikan masalah sebagaimana berlaku di dunia sebenar

Guru berperanan sebagai tutor atau fasilitator.

Menekankan konsep kerjasama

Memberi tumpuan kepada metakognitif

Menggunakan penilaian alternative

Pembelajaran Berasaskan Masalah boleh digunakan untuk:

merangsang perasaan ingin tahu dan minat terhadap tajuk yang diberikan,

mengintegrasi pengetahuan dan kemahiran berdasarkan modul pelbagai disiplin,

menggalakan motivasi kendiri, rasa ingin tahu dan berfikir, dan

membuat proses PdP itu sesuatu yang menyeronokkan (elemen didik hibur).

Perkaitan proses kreatif terarah dalam pembelajaran dan pengajaran menggunakan Model
Pembelajaran Berasaskan Masalah:
Model P &P
Pembelajaran
Berasaskan
Masalah

Proses Kreatif Terarah


Persediaan
Mengenal
pasti masalah
Menjelaskan
masalah

Imaginasi
Mencari
alternatif
penyelesaian
Mencari
penyelesaian

50

Perkembangan

Tindakan

Melakukan

Membuat

operasi

refleksi

Menilai
penyelesaian
masalah

penyelesaian
yang dibuat

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh persediaan mengajar yang menggunakan Model Pembelajaran Berasaskan
Masalah
Contoh 1 :
Murid

Tingkatan 1

Tema

Jirim Dalam Alam

Bidang Pembelajaran :

Kepelbagaian Sumber di Bumi

Masa

2 waktu (80 minit)

Objektif Pembelajaran:

Memahami unsur, sebatian dan campuran

Hasil Pembelajaran

Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti

Fasa

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi

1. Persediaan

a. Apakah yang anda perhatikan


di dalam botol?
b. Apakah keadaan gula di dalam
botol ini?

Mengenalpasti
Masalah
Menjelaskan
masalah

c. Apakah perubahan jirim yang


berlaku kepada gula di dalam
botol ini?

1. Menunjukkan hablur gula yang


terdapat di dalam botol.
2. Murid diberitahu bahawa botol telah
disimpan di dalam kabinet selama 3
minggu.
Perubahan keadaan gula dari pepejal
kepada cecair ditunjukkan kepada murid.
3. Murid ditanya apakah perubahan
keadaan gula selepas 3 minggu serta
mengapakah perubahan itu berlaku.
4. Murid dibimbing sehingga
mendapatkan jawapan yang
dikehendaki.

51

d. Mengapakah gula di dalam


botol ini melebur?

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

2. Imaginasi

Mencari
alternatif
penyelesaian
Mencari
Penyelesaian

3.
Perkembangan

Melakukan
operasi

Menilaian
penyelesaian
masalah

Perbincangan antara murid dan guru


menentukan caranya untuk menjadikan
gula yang cair tadi kepada hablur gula
semula .

1. Murid dibahagikan dalam


kumpulan.
2. Setiap kumpulan dibekalkan
dengan campuran yang berbeza
untuk menentukan kaedah
mengasingkan komponen dalam
campuran berkenaan. Campuran
yang dibekalkan adalah seperti
berikut :
Kump A : Campuran besi dengan sulfur
Kump B : Garam dalam air garam
Kump C : Campuran pasir dan air laut
yang mengandungi garam.
Kump D : Campuran tepung dan biji
selasih
Kump E : Campuran beras dan gula
3. Murid dibekalkan dengan alat
dan radas seperti penapis, kertas
turas, corong turas, magnet,
mangkuk pijar dan penunu
bunsen.
4. Murid memilih alat dan radas
yang sesuai untuk menjalankan
eksperimen dengan bimbingan
guru.

52

a. Apakah cara-cara untuk


menjadikan gula yang melebur
tadi kepada hablur gula
semula?

a. Apakah cara yang sesuai untuk


mengasingkan campuran yang
diberi?
(soalan ini ditanya kepada setiap
kumpulan)
b. Jalankan eksperimen dengan
memilih radas yang sesuai untuk
mengasingkan komponen dalam
campurannya.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


5. Murid menentukan cara yang
sesuai untuk mengasingkan
komponen dalam campuran.

4. Tindakan

Membuat
refleksi
penyelesaian
yang dibuat

1. Setiap kumpulan
membentangkan kaedah
yang digunakan untuk
mengasingkan komponen
campuran.
2. Perbincangan antara
murid dan guru untuk
menyenaraikan kaedah
yang sesuai untuk
mengasingkan komponen
sesuatu campuran.

Pentaksiran

Nilai dan sikap

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan masalah penentuan


kaedah untuk mengasingkan komponen daripada campuranya.

1. Saling bekerjasama untuk menjalankan aktiviti kumpulan.


2. Menghargai kepentingan penentuan kaedah pengasingan
komponen daripada campurannya.

53

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 1
Kumpulan A

Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Campuran Besi dan sulfur

Kaedah pengasingan komponen campuran :

54

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 2
Kumpulan B

Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Air garam

Kaedah pengasingan komponen campuran :

55

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 3
Kumpulan C

Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Campuran pasir dalam air laut

Kaedah pengasingan komponen campuran :

56

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 4
Kumpulan D

Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Campuran tepung dan biji selasih

Kaedah pengasingan komponen campuran :

57

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 5
Kumpulan E

Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Campuran tepung dan beras

Kaedah pengasingan komponen campuran :

58

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Pembelajaran Berasaskan
Masalah
Contoh 2:
Murid

Tingkatan 1

Tema

Jirim Dalam Alam

Bidang Pembelajaran

Jirim

Masa

2 waktu (80 minit)

Objektif Pembelajaran

Memahami konsep ketumpatan

Hasil Pembelajaran

1. Menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.


2. Menyelesaikan masalah mudah berkaitan dengan ketumpatan
Fasa

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi

1. Persediaan

a. Apakah yang anda perhatikan


pada telur?
b. Mengapakah telur di dalam
Bikar A tengelam?
c. Mengapakah telur dalam Bikar B
timbul?

Mengenalpasti
Masalah
Menjelaskan
masalah
A

1. Dua biji gelas


yang berisi larutan yang
mempunyai isipadu yang
sama ditunjukkan oleh
guru. Ketumpatan larutan
yang berbeza
menyebabkan telur A
tengelam dan telur B
telur timbul.
2. Murid dibimbing sehingga
mendapat jawapan
ketumpatan sebagai
penyebab telur tenggelam
dan timbul .

3. Guru menyediakan tujuh


bahan iaitu guli, gabus,
pemadam, tomato,
minyak, blok kayu dan air.

59

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

4. Murid diminta
menentukan bahan mana
yang paling tumpat dan
bahan mana yang paling
kurang tumpat.

2. Imaginasi

Mencari
alternatif
penyelesaian
Mencari
penyelesaian

3.
Perkembangan

Melakukan
operasi

Menilaian
penyelesaian
masalah

4. Tindakan
Membuat
refleksi
penyelesaian
yang dibuat

60

Perbincangan antara murid


dan guru untuk menjana idea
bagi mengenal pasti kaedah
penentuan ketumpatan bagi
bahan yang berbeza.

d. Pada pendapat anda bahan


manakah yang paling tumpat
dan manakah yang paling
kurang tumpat.
e. Bagaimana cara anda
menentukan ketumpatan bahanbahan ini?

a. Apakah cara-cara untuk


menentukan ketumpatan setiap
bahan yang cikgu sediakan ini?

1. Murid dibahagikan dalam


a. Apakah bahan yang mempunyai
kumpulan.
ketumpatan paling tinggi?
2. Setiap kumpulan
dibekalkan dengan dua
b. Apakah bahan yang mempunyai
bahan (satu bentuk sekata
ketumpatan yang paling rendah?
dan satu bentuk tak
anda?
sekata) dan alat radas
untuk menentukan
ketumpatan. Alat radas
yang diberi seperti berikut :
Selinder penyukat, bikar,
penimbang elektronik, tin
eureka dan tali.
3. Murid menjalankan
eksperimen dengan
bimbingan guru.
4. Murid menentukan bahan
yang mempunyai
ketumpatan paling tinggi
c.Tentukan kaedah yang sesuai
dan ketumpatan yang
untuk menentukan ketumpatan
paling rendah.
bahan yang berbentuk sekata
dan tidak sekata.

1. Setiap kumpulan
mencatatkan ketumpatan
setiap bahan yang mereka
telah kenalpasti di papan
putih di hadapan makmal.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

2. Perbincangan antara
murid dan guru untuk
menyusun ketumpatan
bahan-bahan mengikut
ketumpatan yang paling
rendah kepada
ketumpatan yang paling
tinggi.

a. Susunkan bahan-bahan
mengikut ketumpatan yang
semakin menaik.

Gambar manusia di laut mati


dipaparkan kepada murid.

b. Mengapakah manusia tidak


tengelam di laut mati?
.

Gambar manusia di laut mati


3. Murid berbincang
dengan guru menyatakan
sebab mengapa
manusia tidak tengelam
di laut mati.

Pentaksiran

Nilai dan sikap

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan masalah


penentuan ketumpatan bahan sekata dan tidak sekata

1. Saling bekerjasama untuk menjalankan aktiviti kumpulan.


2. Menghargai kepentingan ketumpatan dalam kehidupan
seharian.

61

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 1
Kumpulan A

Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Minyak masak

a) Ketumpatan minyak masak :


Ketumpatan =

Jisim
Isipadu

b) Ketumpatan guli :
Ketumpatan =

62

Jisim
Isipadu

Guli

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 2
Kumpulan B

Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Air

a) Ketumpatan air :
Ketumpatan =

Jisim
Isipadu

b) Ketumpatan blok kayu :


Ketumpatan =

63

Jisim
Isipadu

Blok kayu

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 3
Kumpulan C

Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Gabus

a) Ketumpatan gabus :
Ketumpatan =

Jisim
Isipadu

b) Ketumpatan blok kayu :


Ketumpatan =

64

Jisim
Isipadu

Blok kayu

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 4
Kumpulan D

Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Tomato

a) Ketumpatan tomato :
Ketumpatan =

Jisim
Isipadu

b) Ketumpatan guli :
Ketumpatan =

65

Jisim
Isipadu

Guli

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 5
Kumpulan E

Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Minyak masak

a) Ketumpatan minyak masak :


Ketumpatan =

Jisim
Isipadu

b) Ketumpatan pemadam :
Ketumpatan =

66

Jisim
Isipadu

Pemadam

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME
GURUSAINS SEKOLAH MENENGAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS
Kursus

Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012


(Kreativiti Dalam Pengajaran dan Pembelajaran)

Topik

Aplikasi proses kreatif terarah dalam MODEL PEMBELAJARAN


BERASASKAN PROJEK

Kod Kursus

SNSM5

Masa

1 jam

Personel

Penceramah

A. Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1. Memahami kepentingan perkaitan proses kreatif terarah dengan Model Pembelajaran
Berasaskan Projek dalam pengajaran dan pembelajaran.
2. Mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan
Model Pembelajaran Berasaskan Projek.
B. Kandungan Kursus
1. Penerangan berkaitan Kreativiti terarah dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
2. Penerangan berkaitan Model dan strategi Pembelajaran Berasaskan Projek.
3. Membina Rancangan Pengajaran harian PDK merentas PdP dengan strategi
Pembelajaran Berasaskan Projek.
4. Pengajaran Mikro dalam kumpulan.
C. Kaedah
Ceramah, hands on / minds on, perbincangan kumpulan
D. Bahan Pengajaran
Modul Kreativiti dan contoh Rancangan Pengajaran PDK merentas PdP
E. Alatan
1. Laptop, LCD, printer, kertas A4, bahan dan radas
F. Penilaian
1.
Interaksi secara lisan
2.
Hasil kerja (Rancangan Pengajaran)
3.
Borang penilaian kursus
4.
G. Rumusan/Refleksi
1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran)
2. Berasaskan borang penilaian kursus

67

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Model Pembelajaran Berasaskan Projek

Model ini memberi tumpuan kepada menyediakan pengalaman belajar yang kaya. Murid
terlibat dalam menyelesaikan masalah, menyiasat dan tugas lain yang bermakna. Murid
membina pengetahuan sendiri. Murid menghasilkan produk yang realistik.

Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model pembelajaran
berasaskan projek:

Model
Pengajaran
Pembelajaran
Berasaskan
Projek

Persediaan
Tinjauan
berfokus/
Berstruktur
Penyoalan

Proses Kreatif Terarah


Imaginasi
Perkembangan
Meneroka
Meneroka
Merancang
Mencari
maklumat
Meramal
Membuat
prototaip

Tindakan
Menganalisis
maklumat
Merumus
Mentaksir
Melapor
Dokumentasi
Menguji
prototaip

Tegasnya, proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, perlu diikuti langkah
demi langkah bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan.

68

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Pembelajaran Berasaskan Projek
Contoh 1 :
Murid
Tema
Bidang Pembelajaran
Masa
Objektif Pembelajaran

:
:
:
:
:

Hasil Pembelajaran

Tingkatan 1
Tenaga
Sumber Tenaga
1 minggu
Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak
boleh diperbaharui

Mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.


Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang
tidak boleh diperbaharui.
Menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.
Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

Fasa
1. PERSEDIAAN
Tinjauan berfokus

Cadangan Aktiviti
1.Tayangan video You tube
Earth one video you need
to see

Cadangan Komunikasi
a. nyatakan jenis-jenis
tenaga yang
diperhatikan.

Penyoalan
b.Apakah maksud
tenaga?
IMAGINASI
Meneroka
Merancang

1. Tayangan gambar pelbagai


jenis tenaga

Berdasarkan sumber-sumber
tenaga yang diberikan,
nyatakan:

a) Radioaktif
a) sumber tenaga yang boleh
diperbaharui

Meramal

b) sumber tenaga yang dan


yang tidak boleh
diperbaharui.

b) Kincir angin

69

c) Bina jadual yang sesuai


untuk pengelasan tenaga
yang boleh diperbaharui dan
yang tidak boleh
diperbaharui dalam Lampiran
1.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

c) Ombak

d) Petroleum

e) Empangan air

f) Arang batu

g) Angin

70

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

h) Biojisim

i) Solar

3. PERKEMBANGAN

Meneroka

Mencari
maklumat

Membuat
prototaip

1. Murid-murid dibahagikan
kepada kumpulan yang
terdiri daripada 2 atau 3
orang .
2. Murid-murid dibahagikan
kepada jenis projek yang
perlu dibentangkan seperti
pamphlet, brochure, poster,
model dan buku skrap.
3. Murid-murid mendapatkan
maklumat dari pelbagai
sumber
4. Murid-murid membuat
perbincangan hasil dapatan

Anda dikehendaki
menghasilkan pamphlet,
brochure, poster, model dan
buku skrap mengenai:
a. sumber tenaga yang boleh
diperbaharui dan sumber
tenaga yang tidak boleh
diperbaharui beserta
contohdan cirri-cirinya.
b. Kelemahan dan kelebihan
sumber-sumber tenaga
tersebut.
c. keperluan memulihara
sumber tenaga
e. cara menggunakan tenaga
secara cekap

71

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


4. TINDAKAN

Menganalisa
maklumat

Merumus

Mentaksir

Melapur

Dokumentasi

Menguji prototaip

1. Murid-murid menghasilkan
pamphlet, brochure, poster,
model dan buku skrap dan
laporan dalam tempoh
yang diperlukan.
2. Pembentangan secara
kumpulan

1.
PENTAKSIRAN
2.

1.
NILAI DAN SIKAP

72

a. Anda diminta membentang


hasil projek masing-masing
mengikut idea masingmasing.

Murid dapat mengelaskan dan membina jadual tenaga


yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh
diperbaharui.
Murid-murid berupaya menghasilkan pamphlet,
brochure, poster, model, buku skrap dan laporan
Menghargai sains dan teknologi membantu manusia
mengatasi masalah dalam kehidupan seharian

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 1
Nama

Tingkatan

Tajuk : Sumber-sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan boleh diperbaharui.

73

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 2
Nama

Tingkatan

Tajuk projek : Tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan boleh diperbaharui.
Bil

Perkara

Penerangan

Tajuk

Objektif

a)

Isi-isi

a) Menyatakan sumbersumber tenaga


b) Mengelaskan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang
tidak boleh diperbaharui
c) Langkah-langkah memulihara sumber tenaga
d) Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara
cekap

Gambar/ Foto

Kesimpulan
projek

74

Tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui


Mendefinisikan tenaga yang boleh
diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.
b) Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh
diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.
c) Menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber
tenaga
d) Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara
cekap

1. Senaraikan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak


boleh diperbaharui.
2. Kebaikan dan keburukan tenaga yang boleh diperbaharui
dan yang tidak boleh diperbaharui.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Pembelajaran Berasaskan Projek
Contoh 2 :
Murid

Tingkatan 1

Tema

Jirim dalam Alam

Bidang Pembelajaran

Jirim

Masa

1 minggu

Objektif Pembelajaran

Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan


harian

Hasil Pembelajaran

Memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan,

Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan


ketumpatan melalui aktiviti.

Fasa
1. PERSEDIAAN
Tinjauan
berfokus
Penyoalan

Cadangan Aktiviti
1. Perhatikan kedua-dua rajah
dibawah.

Cadangan Komunikasi
a. Kenapa ais boleh
terapung di atas
permukaan air?

a) Air terapung di atas air

b) Satu tin minuman timbul dan satu


tin minuman tengggelam.

75

b. Mengapakah satu tin


minuman timbul dan
satu tin minuman
tengggelam?

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

c) Air laut Atlantik dan air laut


Mediterranean yang tidak
bercampur.

2. IMAGINASI
Meneroka
Merancang
Meramal

c. Air laut Atlantik dan air


laut Mediterranean
yang tidak bercampur
Mengapakah keadaan
ini berlaku?

a. Rajah menunjukkan
fenomena semulajadi
bayu laut dan bayu
darat.
i. Apakah yang berlaku
kepada udara panas?
ii. Apakah yang berlaku
kepada udara sejuk?
iii. Mengapakah udara
panas naik ?
iv. Mengapakah udara
sejuk turun?

3. PERKEMBANGAN
Meneroka
Mencari
maklumat
Membuat
prototaip

76

1. Murid-murid dibahagikan
kepada kumpulan yang terdiri
daripada 2 atau 3 orang .
2. Murid-murid dibahagikan
kepada jenis projek yang perlu
dibentangkan seperti pamphlet,
brochure, poster, model dan
buku skrap.
3. Murid-murid mendapatkan
maklumat dari pelbagai sumber
4. Murid-murid membuat
perbincangan hasil dapatan

a. Setiap kumpulan
dikehendaki
menghasilkan
pamphlet, brochure,
poster, model dan
buku skrap mengenai
kegunaan prinsip
ketumpatan dalam
kehidupan harian.
b. Sila rujuk lampiran 1
untuk format
pamphlet, brochure,
poster, model dan
buku skrap.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


4. TINDAKAN
Menganalisa
maklumat
Merumus
Mentaksir
Melapur
Dokumentasi
Menguji
prototaip

PENTAKSIRAN

NILAI DAN SIKAP

77

1. Murid-murid menghasilkan peta


minda atau peta konsep yang
melibatkan kosep asas
ketumpatan sehingga aplikasi
ketumpatan dalam kehidupan
seharian dalam tempoh yang
ditetapkan
2. Pembentangan secara
kumpulan

a. Lakarkan peta minda


atau peta konsep
secara individu. Peta
minda atau peta
konsep mestilah
mengandungi kosep
asas ketumpatan
sehingga aplikasi
ketumpatan dalam
kehidupan seharian:

a. Secara kumpulan murid-murid berupaya menghasilkan


pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap
mengenai:
kegunaan prinsip ketumpatan dalam kehidupan harian.
b. Secara individu murid-murid dapat melakarkan peta minda
atau peta konsep berkenaan ketumpatan sehingga aplikasi
ketumpatan dalam kehidupan seharian:
1. Bersyukur kepada Tuhan Pencipta Alam yang mencipta
pelbagai sumber dan bahan semulajadi untuk kegunaan
manusia seluruh dunia.
2. Menghargai sains dan teknologi membantu manusia
mengatasi masalah dalam kehidupan seharian.

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012


Lampiran 1
Nama

Tingkatan

Format pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap


Bil
1

Perkara
Tajuk

Objektif

Isi-isi

Gambar/ Foto

Kesimpulan
projek

78

Penerangan
Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian

Memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan


konsep ketumpatan,

Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang


berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

a) Menyatakan maksud ketumpatan


b) Menyatakan fenomena semulajadi melibatkan ketumpatan
c) Penggunaan ketumpatan dalam kehidupan seharian
manusia
d) Mencadangkan cara-cara menggunakan ketumpatan
Gambar / foto yang sesuai

1. Penggunaan ketumpatan dalam kehidupan seharian


manusia.
2. Kebaikan dan keburukan ketumpatan dalam kehidupan
manusia

KREATIVITI DALAM PdP (SAINS SEKOLAH MENENGAH) 2012

79