Anda di halaman 1dari 14

KERTAS KERJA

DIALOG PRESTASI
PERINGKAT
SEKOLAH

ISI KANDUNGAN
1. PENGENALAN
2. LATAR BELAKANG
Pengenalan Program Transformasi Daerah (DTP)
3. PENGENALAN DIALOG PRESTASI
Definisi Dialog Prestasi

Objektif DP

KPIDP

Pelaksanaan DP
Keahlian Dialog Prestasi
Pasukan Petugas
4. DASHBOARD PRESTASI
Fungsi Dashboard
Matriks Dashboard
5. FASA PRA DIALOG PRESTASI
Persediaan DP

Persiapan tempat
Penyediaan Bahan Dan Analisis Data
Verifikasi Data
6. SESI DIALOG PRESTASI
Agenda DP
7.

POST DIALOG PRESTASI


Penyediaan Laporan
Borang Maklum Balas Program
Tindakan Susulan

8. LAMPIRAN
Lampiran 1 Senarai NamaPenolong Kanan / KetuaBidang / Ketua
Panitia
Lampiran 2 Senarai Nama Guru
Lampiran 3 Carta Jawatankuasa DP
Lampiran 4 Takwim
Lampiran 5 - Laporan DP
Lampiran6- Rumusan tindakan DP
Lampiran7 Senarai Semak DP

1.0 PENGENALAN

Garis Panduan Pelaksanaan Dialog Prestasi ini disediakan bagi memberikan


garis panduan bagi melaksanakan sesi Dialog Prestasi di peringkat sekolah
boleh membuat penyesuaian mengikut keperluan dan kesesuaian.
2.0 LATAR BELAKANG
2.1 PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH (DTP)
2.1.1 DTP adalah inisiatif utama dalam Pelan Pembangunan Malaysia (PPPM)
2013-2025. DTP merupakan satu pendekatan berkoordinasi baru, untuk
meningkatkan prestasi sekolah-sekolah dengan:

Berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran


berasaskan apa yang diketahui berhasil
PPD diperkasa dan diupayakan
Menyediakan sokongan terus kepada sekolah dan
kebertanggungjawaban kepada sekolah

2.1.2 DTP mempunyai empat komponen utama seperti berikut:

Perubahan peranan JPN dan PPD yang


memberikan tumpuan dan sokongan kepada sekolah
Sokongan dan intervensi yang menjurus kepada
sekolah didorong oleh daerah dan diupayakan oleh
negeri
Dialog prestasi di semua peringkat memastikan
sekolah, daerah dan negeri boleh mencapai
sasaran
Dashboard dan ranking baharu member
tumpuan (dari JPN hingga ke sekolah) kepada KPI
terpenting

3.PENGENALAN DIALOG PRESTASI

3.1 DEFINISI DIALOG PRESTASI


Dialog Prestasi merupakan forum untuk menyemak prestasi
berdasarkan data dan fakta, dan diakhiri dengan satu set tindakantindakan konkrit seterusnya untuk dilaksanakan oleh pihak Sekolah.
Dialog Prestasi juga merupakan perancangan jadual pemantauan
(checkpoint) yang kerap antara pihak atasan dan bawahan untuk
menilai dan memastikan penyampaian berada pada landasan yang
betul kerana mengekalkan konsisten si pelaksanaan adalah penting
3.2 OBJEKTIF DIALOG PRESTASI
Objektif Dialog Prestasi adalah seperti berikut:

Fokus dan akauntabiliti: Memastikan organisasi fokus kepada


penyampaian dan memastikan akauntabiliti (positif dan negatif)
Memantau prestasi: Memahami jika sistem itu berada pada
landasan yang betul untuk menyampaikan aspirasinya
Mengenal pasti masalah: Mengemukakan isu-isu yang
menghalang kemajuan dan menganalisis data untuk
menentukan punca
Penyelesaian masalah dan sokongan: Menyediakan forum
untuk membincangkan cara untuk mengatasi cabaran dan
berkongsi amalan terbaik
Mengemukakan isu: Mengemukakan isu-isu yang perlu
diselesaikan kepada pihak pengurusan atasan yang lebih tinggi

3.3 KPI DIALOG PRESTASI


3.3.1 Diadakan 12 kali setahun.
3.3.2 Dipengerusi oleh Pengetua / Guru Besar
3.3.3 100% kehadiran semua Penolong Kanan dan Ketua Bidang /
Ketua Panitia.
3.3.4 100% kehadiran Guru dan AKP yang dikenal pasti
berdasarkan isu
3.3.5 Rumusan Dialog Prestasi diedarkan pada penghujung Dialog
Prestasi

3.4 PELAKSANAAN DIALOG PRESTASI


Dialog prestasi perlu diadakan mengikut peringkat seperti berikut:

PERINGKAT
Negeri
Daerah

Sekolah

KEKERAPAN

PENGERUSI

SASARAN
UTAMA
Setiap 3 bulan Pengarah JPN Semua PPD
sekali
dalam negeri
Setiap bulan
Pegawai
Semua
Pendidikan
Pengetua/Guru
Daerah
Besar sekolah
dalam Daerah
dikenalpasti
Setiap bulan
Pengetua
/ Semua Guru&
Guru Besar
AKP sekolah
yang
dikenalpasti
berdasarkan
isu

3.5 KEAHLIAN DIALOG PRESTASI


Keahlian dalam DP adalah seperti berikut:
NEGERI

DAERAH

SEKOLAH

Semua Pegawai
Pendidikan Daerah

Semua Pengetua PK / Guru /


/ Guru Besar
KB/ KP
yang telah
dikenalpasti

Koordinator
Negeri

Koordinator
Daerah

Penolong
Kanan
Pentadbiran

KEAHLIAN

Ahli

Ahli

3.6 PASUKAN PETUGAS

Pasukan petugas adalah individu atau kumpulan pegawai petugas


yang dilantik untuk merancang, mengurus dan melaksanakan DP.
Peranan mereka amat penting bagi memastikan DP dilaksanakan
menepati matlamat DP dalam Program DTP. Berikut adalah senarai
pasukan petugas dan peranan mereka.

PASUKAN PETUGAS

PERANAN

PENGURUS
PROGRAM
(PENGETUA / GURU
BESAR)

Merancang dan mengurus

pelaksanaan program

Memastikan DP dilaksanakan
mengikut jadual

Memastikan keputusan DP
diambil tindakan

PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN

Menyelaras pelaksanaan DP
Menyelaras semua maklumat

yang diperlukan

Mengambil tindakan yang


diarahkan Pengurus Program.

Mendapatkan maklumbalas DP

URUS SETIA (KETUA


BIDANG / KETUA
PANITIA)

Membantu Pengurus Program

dan Penolong Kanan Pentadbiran

Menguruskan DP

Menguruskan keperluan DP

Menyelaras maklumat dan data


DP

Menyediakan minit dan

maklumbalas DP

Mencatat keputusan DP untuk


dibentangkan pada akhir sesi DP.

Membuat laporan dan dihantar


ke PPD

RUJUK LAMPIRAN JAWATAN KUASA

4.

AGENDA DIALOG PRESTASI PERINGKAT SEKOLAH


Perbincangan utama dalam DP adalah berdasarkan agenda yang dinyatakan
dalam surat dari KPM rujukan KP(BPSH-SQGTP2.0)901/05/01 Jld 3 ( 07)
yang bertarikh 17 Disember 2014.

AGENDA DIALOG PRESTASI


1. Perutusan Pengerusi
2. Pengesahan Rumusan dan Maklumbalas Dialog Prestasi Yang Lalu
3. Perkara-Perkara Berbangkit
4. Pembentangan KertasKerja / Isu / Laporan
4.1 Kemerosotan GPS dan Peratus UPSR 2016
4.1.1

GPS dan Peratus UPSR tahun sebelum

Nyatakan purata Kehadiran


Dan bandingkan dengan Target PPD
4.1.2

Kekerapan Ketidakhadiran Murid

Nyatakan bilangan murid yang ketidakhadiran muridadalah tinggi


4.2 Pencapaian Dalam Ujian / Peperiksaan dan Intervensi (PK
Pentadbiran dan SU Pep)
4.3 Disiplin Murid dan Intervensi (PK HEM, Penyelaras Disiplin
dan Guru Bimbingan dan Kaunseling)
*** hanya PK HEM perlu hadir jika tiada isu
4.3.1

Statistik Kes Disiplin (Umum)

4.3.2

Kekerapan Murid Terlibat Dalam Kes Disiplin

4.3.3

Tindakan Pencegahan

4.4 Keberadaan Guru (PK 1 dan Penyelaras MMI)


4.5 Kualiti Kepimpinan dan Kualiti Guru (SKPM Std 1 dan
4) :Semua Penolong Kanan.
4.6 Lawatan Bimbingan:Ketua PPD/ SlPartners+/ SISC+
(dapatan dan isu bimbingan)
*** mengambil tindakan terhadap isu / hasil dapatan
bimbingan
4.7 Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa

Inggeris(Ketua Panitia Bahasa Inggeris)


4.8 ICT Dalam Pendidikan :Penyelenggaraan dan
Penggunaan (Guru ICT)

5.

5.

Rumusan Tindakan

6.

Hal-Hal Lain

7.

Penutup

FASA PRA DIALOG PRESTASI


5.1

Persediaan DP
5.1.1 Menentukan focus utama dialog prestasi berdasarkan data
(ditentukan oleh Pengetuan / GB, semua Penolong Kanan dan Ketua
Bidang (SM) / Ketua Panitia (SR).

Fokus utama mesti diberi keutamaan kepada aspek input matriks


dashboard iaitu Disiplin Murid dan Keberadaan Guru dan
senarai agenda seperti surat edaran KPM (KP(BPSH-SQGTP
2.0) 901/05/01 Jld.(7) bertarikh 17 Disember 2014

5.1.2 Memo Dalaman DP diedarkan seminggu sebelum tarikh DP.


5.1.3 Tempahan tempat / peralatan dan makan minum ahli DP diuruskan oleh
pihak urussetia.
* Masa ditentukan oleh pihak Sekolah mengikut kesesuaian sekolah masing-masing.

5.2 PENYEDIAAN BAHAN DAN ANALISIS DATA

5.3

i)

Slide pembentangan Utama (ucapanPengerusi) disediakan oleh


urussetia softcopy dan hardcopy

ii)

Slide pembentangan sekolah disediakan oleh Penyelaras


Program (berdasarkan focus yang telah dikenalpasti) bersama
urussetia sekolah - softcopy dan hardcopy (berdasarkan agenda
DP)

VERIFIKASI DATA
Penolong Kanan Pentadbiran perlu membuat pengesahan data dengan
bahagian yang berkaitan.

6.

SESI DIALOG PRESTASI


Sesi DP dilaksanakan mengikut surat edaran KPM (KP(BPSH-SQGTP 2.0)
901/05/01 Jld.(7) bertarikh 17 Disember 2014seperti di bawah:

AGENDA

Perutusan Pengerusi
Pengesahan Rumusan dan
Maklumbalas Dialog Prestasi yang lalu

TINDAKAN

Urusetia
Penolong Kanan Pentadbiran

Perkara-perkara berbangkit
1. Kedatangan murid dan intervensi.
2. Pencapaian Dalam Ujian /
Peperiksaan dan intervensi
3. Disiplin murid dan intervensi
4. Keberadaan Guru
5. Kualiti Kepimpinan

Semua Penolong Kanan,


Ketua Bidang / Ketua Panitia

6. Lawatan Bimbingan
KetuaPPD/SIP+/SISC+
7. Peningkatan Professionalisme Guru
Bahasa Inggeris
8. ICT dalam Pendidikan
Rumusan Tindakan

Urusetia

Hal-hal lain

Semua ahli

Penutup

7. POST DIALOG PRESTASI

Urusetia

7.1 PENYEDIAAN LAPORAN


Laporan dan dokumentasi keseluruhan pelaksanaan DP disediakan
oleh Penolong Kanan Pentadbiran dengan kerjasama urussetia.
7.2

BORANG MAKLUMBALAS PROGRAM


Borang maklum balas program perlu diisi, dikumpul dan dianalisis.

7.3

TINDAKAN SUSULAN
Segala keputusan dan ketetapan daripada DP hendaklah diambil
tindakan serta merta. Penolong Kanan Pentadbiran perlu memastikan
setiap tindakan susulan diambil oleh pihak yang berkaitan.

DisediakanOleh,

..
(ZULKIFLI BIN PUTEH ABDULLAH )
PENOLONG KANAN KURIKULUM

LAMPIRAN 5

LAPORAN DIALOG PRESTASI

1.0

TAJUK PROGRAM

2.0

TARIKH DAN TEMPAT

3.0

LATAR BELAKANG PROGRAM

4.0

OBJEKTIF

5.0

KUMPULAN SASARAN

6.0

PELAKSANAAN AKTIVITI

7.0

KEPUTUSAN DIALOG PRESTASI

8.0

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

9.0

PENUTUP

10.0 LAMPIRAN

i)

Catatan Keputusan dialog Prestasi

ii)

Senarai Kehadiran

iii)

Gambar

LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN DP

TAJUK:
TARIKH:
TEMPAT:

BIL

PERKARA

TINDAKAN

TARIKH

LAMPIRAN 7

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DIALOG PRESTASI


Bil
SEBELUM

Perkara

Mengeluar memo dalaman kepada ahli Dialog


Prestasi

Mengeluarkan memo / surat arahan bertugas


menyediakan bahan Dialog Prestasi kepada guru dan
AKP berkenaan

Mengurus tempat Dialog Prestasi

Menyedia Jadual DP di peringkat sekolah

Mengemaskini data

Menyediakan laporan untuk pembentangan


berdasarkan agenda

Memastikan kehadiran ahli Dialog Prestasi

SEMASA
8

Mengambil kehadiran ahli Dialog Prestasi

Pelaksanaan DP mengikut agenda

10

Mencatat keputusan DP

11

Membentang rumusan tindakan DP

SELEPAS
12

Memohon maklum balas tindakan susulan rumusan


tindakan DP

13

Menyedia laporan pelaksanaan DP

14

Menyerahkan satu salinan laporan kepada


Pengetua / Guru Besar dan salinan ke PPD.

LAMPIRAN 1

Pengetua / Guru
Besar
Pengurus Program

Ya

Tiada

Catatan

Penolong Kanan
Pentadbiran
Penyelaras DP Sekolah

Guru Data
Penyelaras data

Urusetia
Semua KetuaBidang /
Ketua Panitia

Setiausaha
(dokumentasi)
Pencatat Rumusan
Tindakan
Jamuan (bergantung
kepada peruntukan
sekolah)

Ahli
Guru dan AKP