Anda di halaman 1dari 49

MINGGU

TEMA / TAJUK

1 DAN 2

TEMA 1:
AKTIVITI KELUARGA
TAJUK :
BERKHEMAH DI
LAMAN IDAMAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, jenis-jenis ayat dengan
ILMU
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
struktur binaan ayat yang betul
dan tepat.
Kajian Tempatan
2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang
NILAI MURNI
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber mengandungi perkataan
dengan sebutan yang betul.
berimbuhan apitan daripada
pelbagai
Kasih sayang
sumber dengan sebutan yang betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara
frasa dan ayat secara mekanis dengan
mekanis dengan betul dan kemas.
betul dan kemas.
4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni yang mengandungi nilai dan pengajaran
dalam lagu melalui nyanyian secara didik yang dipersembahkan melalui nyanyian
hibur.
secara didik hibur.

EMK
Pendidikan Alam
Sekitar
KB

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata Menjanakan idea


nama am konkrit dan penjodoh bilangan
5.1
Memahami
dan
menggunakan dengan betul mengikut konteks.
Kontekstual golongan kata dengan betul mengikut
Menghubungkaitka
konteks.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
n
ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks.
Mengkategorikan
KP
Interpersonal
Verbal-linguistik

BCB
Bacaan intensif
MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 1 :
AKTIVITI KELUARGA

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku
terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

TAJUK :
SERONOKNYA
MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara
frasa dan ayat secara mekanis dengan
mekanis dalam bentuk tulisan
betul dan kemas.
berangkai dengan betul dan
kemas.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik
dalam lagu melalui nyanyian secara didik
lagu yang mengandungi nilai dan
hibur.
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Pendidikan Moral
NILAI MURNI
Kerajinan
Kerjasama
EMK :
TMK

KB :
Mengecam
5.1
Memahami
dan
menggunakan 5.1.1.Memahami dan menggunakan kata Kontekstual
golongan kata dengan betul mengikut
nama am konkrit dan penjodoh Menghubungkaitka
konteks.
bilangan dengan betul mengikut n
konteks.
Menjanakan idea

KP :
Interpersonal
Visual ruang
Muzik

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 1 :
AKTIVITI KELUARGA

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

TAJUK :
MELANCONG
DENGAN KELUARGA

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan,


frasa dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3.1
Mendengar, memahami dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah
dengan betul.

2.3.2
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Sejarah
NILAI MURNI
Kasih sayang
Patriotisme
EMK

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah dengan betul.

Kreativiti dan inovasi


TMK
KB

kreatif semasa bercerita secara didik 4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis
hibur.
dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas serta susunan idea yang
tepat semasa bercerita secara didik
hibur.

Membuat gambaran
mental
Mengenal pasti
Menghubungkaitkan
Menyusun urutan
Menjanakan idea

5.1
Memahami
dan
menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut 5.1.2
KP
konteks.
Memahami dan menggunakan kata Kinestetik
nama khas tak hidup dengan betul Verbal-linguistik
mengikut konteks.
.

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 2 :
AMALAN KESIHATAN
& KEBERSIHAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan,soalan
dan pesanan yang didengar dengan
betul.

TAJUK :
AMALAN HIDUP
SIHAT

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.3.2.
Mendengar,
memahami
dan ILMU
memberikan respons terhadap soalan
tanpa kata tanya secara lisan dengan Pendidikan Kesihatan
betul.

NILAI MURNI
2.4 Membaca dan memahami maklumat
2.4.1
yang
tersurat
dan
tersirat Membaca dan memahami maklumat
daripada pelbagai
bahan
untuk untuk mengenalpasti idea utama dan Kesihatan
memberi respons dengan betul

idea sampingan dalam pelbagai bahan Kebersihan


bagi membuat ramalan dengan tepat.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

EMK
3.4.1
Menulis
perkataan
berimbuhan
pinjaman dengan ejaan yang tepat Kreativiti dan inovasi
secara imlak
TMK

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2


dalam lagu melalui nyanyian secara Memahami dan menghasilkan lirik lagu
didik hibur.
yang mengandungi nilai dan pengajaran
secara berpandu dan disampaikan
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU

6 DAN 7

TEMA / TAJUK

TEMA 2 :

STANDARD KANDUNGAN

1.3
Mendengar, memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan,

KB
Menghubungkaitkan
Menganalisis
Mengecam
Menjanakan idea

KP
Verbal-linguistik
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata Meramal
ganti nama tunjuk dengan betul Muzik
mengikut konteks.
BCB
Mendengar dengan
cekap

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3.3
Mendengar, memahami dan
memberikan respons dengan

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU

AMALAN
KESIHATAN&
KEBERSIHAN

soalan dan pesanan yang didengar


dengan betul.

TAJUK :
BERSIH & SIHAT

2.4
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

menyampaikan pesanan yang betul


mengikut urutan.

Pendidikan Kesihatan
NILAI MURNI

2.4.2
Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul.

3.3
Membina dan menulis perkataan, frasa 3.3.4
dan ayat dengan betul.
Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

Kebersihan
Kerjasama
Cinta akan alam sekitar
EMK
Kreativiti dan inovasi

4.3.1
Mengujarkan dialog dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas, dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.
KB

5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

5.1.4
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

Membuat urutan
Kontekstual Mengaplikasikan
Membuat andaian

Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjanakan idea

Menganalisis
Menjanakan idea
Kontekstual Memindahkan

MINGGU

8 DAN 9

TEMA / TAJUK

TEMA 2 :
AMALAN
KESIHATAN&
KEBERSIHAN
TAJUK :
PENDIDIKAN
KESIHATAN

STANDARD KANDUNGAN

1.4
Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal
dan
tidak
formal
secara
bertatasusila.
2.2

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4.1
Bertutur tentang sesuatu perkara ILMU
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis Pendidikan Kesihatan
dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
NILAI MURNI

Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3


frasa dan ayat daripada pelbagai sumber Membaca dan memahami ayat yang
dengan sebutan yang betul.
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Kebersihan Fizikal &


Mental
KB
Menghubungkaitkan

2.4
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan betul.

Mengecam
Menaakul
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan

3.5
Mencatat maklumat yang betul tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.2
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan untuk membuat carta daripada Menyusun mengikut
pelbagai sumber.
urutan

Mengitlak
3.9.1
Menulis ulasan tentang bahan bukan
3.9
sastera yang didengar, ditonton atau Memadankan
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan dibaca dengan jelas dan menggunakan
Kontekstual sastera dan bukan sastera yang didengar, bahasa yang gramatis.
ditonton atau dibaca dengan betul.
Menghubungkaitkan

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.2
Mengujarkan dialog yang
dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk menyampaikan
nilai dan pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai.
5.1.5

KP

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Memahami dan menggunakan kata Interpersonal


adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.
BCB
Bacaan intensif
Mencatat nota

MINGGU

10 DAN
11

TEMA / TAJUK

TEMA 3 :
SENTIASA SELAMAT

TAJUK :
SENTIASA
DIRI

STANDARD KANDUNGAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

AWASI

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Pendidikan Moral
NILAI MURNI

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

2.5.1
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
bahan prosa dengan betul

Keberanian
EMK

3.4.2
Sains dan Teknologi
Menulis frasa dan ayat yang ada
perkataan
berimbuhan
pinjaman
dengan ejaan dan tanda baca yang KB
tepat secara imlak
Menghubungkaitkan

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.1
Menganalisis
Mendeklamasi sajak dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas secara
didik hibur serta memahami maksud Konstruktivisme
Menghubungkaitkan
sajak tersebut

Mengecam
5.1Memahami
dan
menggunakan 5.1.2
golongan kata dengan betul mengikut Memahami dan menggunakan kata Memadankan
konteks
nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks.
Kontekstual
Menghubungkaitkan
5.1.5
Memahami dan menggunakan kata KP
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.
Interpersonal

BCB
Mendengar aktif
Bacaan intensif

MINGGU

TEMA / TAJUK

12

TEMA 3 :
SENTIASA SELAMAT

STANDARD KANDUNGAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
TAJUK :
formal secara bertatasusila.
SEDIAKAN PAYUNG
SEBELUM HUJAN

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan,


frasa dan ayat dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

5.1

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4.3
Berbual tentang sesuatu perkara ILMU
menggunakan kata ganti nama diri
orang dan kata ganti nama diri tanya Pendidikan Moral
dengan betul dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.
EMK: Nilai murni
Rasional
2.5.2
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat
KB
dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.
Mengenal pasti
3.3.4
Membina kerangka untuk menulis Kunstruktivisme
pelbagai jenis karangan dengan betul.
Mengembangkan idea
4.4.1
Menaakul
Mendeklamasi sajak dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas secara Membuat urutan
didik hibur serta memahami maksud
sajak tersebut.
Menghubungkait
Kontekstual
5.1.6
Memahami dan menggunakan kata KP
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.
Verbal-linguistik

Memahami dan menggunakan golongan .


kata dengan betul mengikut konteks.

BCB
Bacaan intensif

MINGGU

TEMA / TAJUK

13 DAN
14

TEMA 3 :
SENTIASA SELAMAT

STANDARD KANDUNGAN

1.4
Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
TAJUK :
BERINGAT SEBELUM formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
KENA

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.3
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri
orang dan kata ganti nama diri tanya
dengan betul dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.
1.4.4
Menyatakan
permintaan
tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan
kata dan bahasa badan yang sesuai
dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila

2.5
Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.3
Membaca, memahami dan menaakul
bahan prosa untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk puisi dengan
betul.

3.6

3.6.2
Menulis untuk menyampaikan maklumat
berbentuk surat, laporan dan cerita

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU
Pendidikan Moral
EMK: Nilai Murni
Keberanian
KB
Menghubungkaitkan
Menaakul
Kontekstual
Menjana idea
KP
Interpersonal
Verbal-linguistik

Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan jelas serta


tentang
sesuatu
perkara
dengan bahasa yang santun.
menggunakan bahasa yang santun.

menggunakan

4.1.1
Menyebut dan memahami lirik
4.1
lagu yang mengandungi nilai dan
Menyebut dan memahami unsur seni pengajaran yang dipersembahkan
dalam lagu melalui nyanyian secara
melalui nyanyian secara didik hibur.
didik hibur.

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
5.1
bantu, kata perintah dan kata pemeri
Memahami dan menggunakan golongan dengan betul mengikut konteks.
kata dengan betul mengikut konteks.
.

MINGGU

15

TEMA / TAJUK

TEMA 4 :
MASYARAKAT
PENYAYANG
TAJUK :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5
Bercerita dan menceritakan sesuatu
perkara
semula
dengan
tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1
Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU
Pendidikan Moral
Pendidikan Alam
Sekitar

PROGRAM KHIDMAT
MASYARAKAT
2.6
Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

NILAI
2.6.1
Kasih sayang
Membaca dan memahami pelbagai Semangat
bahan sastera yang sesuai untuk bermasyarakat
meningkatkan daya berfikir secara
KB
kreatif.
Menghubungkaitkan

3.3
3.3.4
Membuat gambaran
Membina dan menulis perkataan, frasa Membina kerangka untuk menulis mental
dan ayat dengan betul.
pelbagai jenis karangan dengan betul.
Menjana idea
4.1
Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.1.1
Kontekstual
Menyebut dan memahami lirik lagu yang
mengandungi nilai dan pengajaran yang Menganalisis
dipersembahkan
melalui
nyanyian
secara didik hibur.
Menyesuaikan

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
5.1
bantu, kata perintah dan kata pemeri
Memahami dan menggunakan golongan dengan betul mengikut konteks.
kata dengan betul mengikut konteks.

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KP
Verbal-linguistik
Muzik
Kinestetik

PENGISIAN
KURIKULUM

16 DAN
17

1.5
Bercerita dan menceritakan sesuatu
perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

TEMA 4 :
MASYARAKAT
PENYAYANG
TAJUK :
KHIDMAT
SEBAYA

RAKAN
2.6
Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

3.6
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun

4.2
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.

5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.2
Menceritakan sesuatu perkara yang
dilihat dan yang ditonton dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang
mengandungi wacana.

2.6.2
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni.

ILMU
Pendidikan Kesihatan
NILAI
Kerjasama
EMK
Peraturan sosiobudaya

3.6.2
KB
Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan dan
cerita dengan jelas serta menggunakan Menjana idea
bahasa yang santun
Menilai
4.2.1
Mengujarkan ayat yang gramatis
Kontekstual
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan
Menganalisis
idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.
Konstruktivitisme
5.1.7
Memahami dan menggunakan kata Menghubungkaitkan
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.
KP
5.1.4

Verbal-linguistik
BCB

Memahami dan menggunakan kata Bacaan intensif


kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU

18

TEMA / TAJUK

TEMA 4 :
MASYARAKAT
PENYAYANG
TAJUK :
SKUAD PRIHATIN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1.
Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

2.2
Membaca dan memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

3.6
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.1
Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU
Pendidikan Moral
EMK: Nilai Murni
Kerjasama
Kebersihan fizikal

KB
Menghubungkaitkan
Membuat gambaran
mental
Menghubungkaitkan
Menjana idea
Konstruktivisme
Kontekstual

sampingan serta menegaskan


kesantunan berbahasa.
4.2
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

MINGGU

19

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

1.6
WARISAN Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.
TAJUK :
IRAMA WARISAN
TEMA 5 :
KENALI
BANGSA

KP
Verbal-linguistik
Bacaan intensif

4.2.2
Mengujarkan idea yang tepat
menggunakan bahasa yang indah dan
ayat yang gramatis serta
bahasa badan yang sesuai
semasa bercerita secara didik hibur
5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan
akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan
pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman
dengan betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6.2
Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Pendidikan Muzik

NILAI
2.3

2.3.1

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Membaca pelbagai bahan yang


dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi pelbagai jenis ayat
intonasi yang betul.
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

Patriotisme

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif


dalam pelbagai genre dengan
betul.

Peraturan sosiobudaya

3.7.1
Menghasilkan rangka pendahuluan, isi
dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.

EMK

KB
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

4.3.1
Mengujarkan dialog dengan sebutan Mensintesis
dan intonasi yang betul dan jelas, dan
bahasa badan yang sesuai melalui Mengenal pasti
lakonan secara didik hibur.
Menganalisis
5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan
Kontekstual
akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan
pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan
betul dalam pelbagai situasi.
PM
Main peranan
Bacaan

MINGGU

20

TEMA / TAJUK

TEMA 5 :
KENALI
BANGSA
TAJUK :
SERUPA
BERBEZA

STANDARD KANDUNGAN

1.6
WARISAN Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.
TETAPI
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6.1
Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Kajian Tempatan
EMK

Peraturan sosiobudaya
2.3.2
Membaca
pelbagai
bahan
yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat KB
majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang Mengitlak
jelas dan intonasi yang betul.
Mengenal pasti

3.8
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul.

3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.

Menganalisis
Menjana idea
Mengecam
Konstruktivisme

4.4
4.4.2

Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan
bahasa yang indah secara didik hibur.

Membina dan memahami sajak secara


terkawal dan mendeklamasikannya
dengan sebutan dan intonasi yang betul
KP
dan jelas secara didik hibur.
Verbal-linguistik

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan BCB
akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan
pada kata kerja, kata nama dan kata Bacaan intensif
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan
betul dalam pelbagai situasi.
.

MINGGU

21 DAN
22

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

1.7
WARISAN Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
TAJUK :
UNIK & KREATIF
TEMA 5 :
KENALI
BANGSA

2.4
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.7.2
Berbincang
dan
mengemukakan ILMU
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan Kajian Tempatan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
EMK
Peraturan sosiobudaya
2.4.1
Membaca dan memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea utama dan Kreativiti dan Inovasi
idea sampingan dalam pelbagai bahan
bagi membuat ramalan dengan tepat.

KB
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul.
3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan
betul.

4.4
Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks .

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

3.7.2
Menghasilkan
penulisan
kreatif Mensintesis
berbentuk imaginatif dan deskriptif
Menganalisis
dengan betul.
Menaakul
3.9.1
Menulis ulasan tentang bahan bukan Konstruktivisme
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
Mengumpul dan
bahasa yang gramatis.
mengelas
4.4.1
Mendeklamasi sajak dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
memahami maksud sajak tersebut.

PAK
Mengakses
KMD

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata Meramal
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.
BCB
5.2.2
Memahami dan menggunakan kata Bacaan intensif
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU

23

TEMA / TAJUK

TEMA 6 :
PERTANIAN
PENTERNAKAN
TAJUK :
KEMAJUAN
PERTANIAN

STANDARD KANDUNGAN

1.3
& Mendengar, memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

2.4
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3.1
Mendengar, memahami dan
memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah
dengan betul.

2.4.2
Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan untuk menjana idea
dengan betul.
.

3.5
Mencatat maklumat yang betul tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.2
Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.

4.4
Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah secara
didik hibur.

.
4.4.2
Membina dan memahami sajak secara
terkawal dan mendeklamasikannya
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas secara didik hibur.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Pertanian
Pendidkan Alam
Sekitar
EMK
Keusahawanan
KB
Menjana idea
Kontruktivisme
Menyusun urutan
Kontekstual
Mengenal pasti

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

MINGGU

24

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

1.3
& Mendengar, memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.
TAJUK :
KAMBING
TENUSU
2.4
BIOTEKNOLOGI
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.
TEMA 6 :
PERTANIAN
PENTERNAKAN

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul.

5.2.3
Memahami dan menggunakan kata
majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai situasi.

BCB
Bacaan intensif

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3.2
Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap soalan
tanpa kata tanya secara lisan dengan
betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Sains dan Teknologi
EMK

2.4.3.
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan betul.
3.7.2
Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.

Keusahawanan
KB
Menghubungkaitkan
Menilai

4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

Konstruktivisme
4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai

Menjana idea
Mengumpul dan
mengelas
KP

5.3
Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
dengan peluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi.

Interpersonal
BCB
Perbincangan
Bacaan intensif

MINGGU

25 DAN
26

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

1.4
& Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
TAJUK :
bertatasusila.
HASIL SERBA GUNA
TEMA 6 :
PERTANIAN
PENTERNAKAN

2.5
Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.1
Bertutur tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang
gramatis dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
2.5.1
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
bahan prosa dengan betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Pendidikan Alam
sekitar
EMK
Keusahawanan

terdapat dalam pelbagai bahan dengan


betul.

3.3
Membina dan menulis perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.

Kreativiti dan Inovasi


3.3.3
Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah dengan betul.

KB
Mengitlak
Menghubungkaitkan

3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan
betul.

4.1
Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur.

5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

5.3
Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

3.9.1
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang gramatis.
4.1.2
Memahami dan menghasilkan lirik lagu
yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

Mensintesis
Menganalisis
Kontekstual
KP
Interpersonal
BCB

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.

5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
dengan peluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi.

Bacaan intensif
Bacaan mentalis

MINGGU

27 DAN
28

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

1.4
Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
TAJUK :
PEKERTI
MULIA formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
AMALAN KITA
TEMA 7:
POTRET MALAYSIA

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Pendidikan Moral
NILAI

2.5 Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul.

2.5.2
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.

3.3
Membina dan menulis perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.

3.3.4
Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.

Kerjasama
Kasih sayang
KB
Menjana idea
Mensintesis

4.2
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara

4.2.1
Mengujarkan ayat yang gramatis
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan

Kontekstual

kreatif semasa bercerita secara didik


hibur.

idea yang tepat semasa bercerita


secara didik hibur.

Konstruktivisme
Mengecam

5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

KP
Verbal-linguistik

MINGGU

29

5.3
Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif dan
ayat pasif dengan betul dalam pelbagai
situasi.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA / TAJUK

1.4
Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
AKAN formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

TEMA 7:
POTRET MALAYSIA
TAJUK :
CINTA
NEGARA

2.5

1.4.3
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama
diri orang dan kata ganti nama diri
tanya dengan betul dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.5.3

BCB
Bacaan imbasan

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Kajian Tempatan
NILAI
Patriotisme

Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

Membaca, memahami dan menaakul


bahan prosa untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk puisi dengan
betul.

Hemah Tinggi
KB
Menjana idea

3.6
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.
5.3
Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

3.6.2
Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan dan
cerita dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.
4.3.1
Mengujarkan dialog dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas, dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.
5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif dan
ayat pasif dengan betul dalam pelbagai
situasi.

Mensintesis
Kontekstual
Membuat urutan
KP
Interpersonal
Verbal-linguistik
BCB
Mencatat nota

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

30 DAN
31

TEMA 7:

1.4

1.4.4

ILMU

POTERT MALAYSIA

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang
gramatis dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Pendidikan Alam
Sekitar

TAJUK :
NEGARAKU
GEMILANG

NILAI
Patriotisme
KB

2.6

2.6.1
Menjana idea

Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai


bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara
kreatif.

Mengecam
Menganalisis
Kontekstual

2.2
Membaca dan memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3

KP

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Verbal-linguistik
BCB
Bacaan intensif

3.8

3.8.2

Bacaan imbasan

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, penggunaan kata, imbuhan dan
struktur ayat.

4.3

4.3.1

Mengujarkan bahasa yang


indah menggunakan bahasa badan
dengankreatif melalui lakonan secara
didik hibur.

Mengujarkan dialog dengan sebutan


dan intonasi yang betul dan jelas, dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

32 DAN
33

TEMA 8 :

1.5

1.5.1

ILMU

EKONOMI
BERWAWASAN

Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.

Ekonomi
NILAI
Kerajinan

TAJUK :
SUMBER
PENDAPATAN

2.6

2.6.2

EMK

Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai


bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni.

Keusahawanan
KB
Membandingkan dan
membezakan

3.5

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.

Kontekstual
Mengecam
Menyusun urutan
Menjana idea

4.3

4.3.2

Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


daripada bahan rangsangan untuk

BCB
Bacaan imbasan

dengan kreatif melalui lakonan secara


didik hibur.
5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

menyampaikan nilai dan pengajaran


dengan bahasa badan yang
sesuai melalui lakonan secara
didik hibur.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata
ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

5.2
5.2.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

Memahami dan menggunakan kata


ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Mencatat nota
Membuat rujukan

MINGGU

34 DAN
35

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

TEMA 8 :

1.5

1.5.2

ILMU

EKONOMI
BERWAWASAN

Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Menceritakan sesuatu perkara yang


dilihat dan yang ditonton dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang
mengandungi wacana.

Ekonomi

2.3

2.3.2

Kerajinan

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

TAJUK :
PENGUSAHA
BERWAWASAN

2.6
2.6.1
Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai


bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara
kreatif.

NILAI

EMK
Keusahawanan
Teknologi maklumat
dan komunikasi

KB
Menjana idea

3.6.1
3.6

Mengecam

Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
4.4

Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan
kesantunan berbahasa.

Melafazkan dan memahami puisi dengan 4.4.1


intonasi yang betul menggunakan
bahasa yang indah secara didik hibur.
Mendeklamasi sajak dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas
5.1
secara didik hibur serta memahami
maksud saja tersebut.
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.6

5.3

Menaakul
Menganalisis
Konstruktivisme
Menghubungkaitkan
KP
Verbal-linguistik

Memahami dan menggunakan kata


hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

PM

5.3.2

KMD

Memahami dan membina ayat aktif dan


ayat pasif dengan betul dalam pelbagai
situasi.

Menggunakan
imaginasi dan kreativiti

Bacaan

Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

MINGGU

36 DAN
37

TEMA / TAJUK

TEMA 8 :
EKONOMI
BERWAWASAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6

1.6.1

Berbicara
untuk
menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

Berbicara
untuk
mendapatkan
maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM

ILMU
Ekonomi
NILAI

TAJUK :
2.3

Berdikari

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi pelbagai jenis ayat
intonasi yang betul.
secara mekanis dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

EMK

3.6

Teknologi maklumat
dan komunikasi

MENGURUS WANG

3.6.2
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan Menulis untuk menyampaikan maklumat
menggunakan bahasa yang santun.
berbentuk surat, laporan dan cerita
dengan jelas serta menggunakan
bahasa yang santun.

Kreativiti dan inovasi


Keusahawanan

KB
Menjana idea
Mengecam
Mengitlak

3.9

3.9.1
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau

Konstruktivisme

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan dibaca dengan jelas dan menggunakan
sastera dan bukan sastera yang didengar, bahasa yang gramatis.
ditonton atau dibaca dengan betul.

4.4.2
Membina dan memahami sajak secara
4.4
terkawal dan mendeklamasikannya
dengan sebutan dan intonasi yang betul
Melafazkan dan memahami puisi dengan dan jelas secara didik hibur.
intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata pemeri
Memahami dan menggunakan golongan dengan betul mengikut konteks.
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1

KP
Interpersonal
BCB
Perbincangan
Bacaan luncuran
Bacaan imbasan

MINGGU

38

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

TEMA 9 :

1.6

1.6.2

ILMU

BUMI INDAH RAKYAT


BERTUAH

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Pendidikan Alam
Sekitar
NILAI

TAJUK :

Kesyukuran

ALAM SEKITAR
TANGGUNGJAWAB
KITA

Patriotisme
2.3

2.3.2
KB

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Menghubungkaitkan
Mengecam
Menjana idea

3.6
Kontekstual
Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2.
KP
Menulis untuk menyampaikan
maklumat berbentuk surat, laporan dan

Verbal-linguistik

cerita dengan jelas serta menggunakan


bahasa yang santun.

4.1

4.1.1

Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara
didik hibur.

Menyebut dan memahami lirik lagu


yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2
5.2.1
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

Memahami dan menggunakan imbuhan


akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan
pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman
dengan betul dalam pelbagai situasi.

BCB
Bacaan intensif

MINGGU

39 DAN
40

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

TEMA 9 :

1.6

1.6.1

ILMU

BUMI INDAH RAKYAT


BERTUAH

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

Pendidikan Alam
Sekitar

TAJUK :
LESTARIKAN ALAM
KITA

Sains
EMK

2.4

2.4.3
Kreativiti dan Inovasi

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan betul.

KB
Mensintesis
Membuat inferens

3.7.1
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul.

Menghasilkan rangka pendahuluan, isi


dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.

Konstruktivisme
Menjana idea
Kontekstual
Mengecam

4.1

4.1.2

Menyebut dan memahami unsur seni


Memahami dan menghasilkan lirik lagu
dalam lagu melalui nyanyian secara didik yang mengandungi nilai dan
hibur.
pengajaran secara berpandu dan
disampaikan melalui nyanyian secara
didik hibur.

5.2

5.2.2

Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

Memahami dan menggunakan kata


ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.1

5.1.6.

Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

Memahami dan menggunakan kata


hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

KP
Interpersonal

MINGGU

41

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

TEMA 9 :

1.7

1.7.2

ILMU

BUMI INDAH RAKYAT


BERTUAH

Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Pendidikan Alam
Sekitar

TAJUK :

Sains
EMK

SAYANGI ALAM
SEKITAR
2.5
Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1

Kreativiti dan Inovasi

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
bahan prosa dengan betul.

KB
Merumus
Menaakul

3.7.2
Menghasilkan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.

Menjana idea
Mengecam

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul.

BCB

4.2.1
Mengujarkan ayat yang gramatis
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan idea
yang tepat semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2

5.2.3

Mengujarkan bahasa yang indah


danmenggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.

Memahami dan menggunakan kata


majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

Perbincangan
Bacaan intensif
Menulis perenggan
Bacaan luncuran

MINGGU

42 DAN
43

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

TEMA 10 :

1.6

1.6.1

ILMU

MENEROKA SAINS &


TEKNOLOGI

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara
bertatasusila.

Sains

TAJUK :
SAINS DALAM
KEHIDUPAN

EMK
Teknologi Maklumat
dan Komunikasi

2.5

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul


untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

Membaca, memahami dan menaakul


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.

KB
Mensintesis
Menjana idea

3.5

3.5.2

Membuat urutan

Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.

Mengecam

Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber.

Menganalisis
4.2.2

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.

Mengujarkan idea yang tepat


menggunakan bahasa yang indah dan
ayat yang gramatis serta bahasa badan
yang sesuai semasa bercerita secara
didik hibur.

5.1.5
5.1
Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

Konstruktivisme

Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

BCB
Bacaan intensif
KMD
Meramalkan

MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

44

TEMA 10 :

1.6

1.6.2

ILMU

MENEROKA SAINS &


TEKNOLOGI

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Sains

TAJUK :

EMK
Kreativiti dan inovasi

TEKNOLOGI
SEMAKIN CANGGIH

2.5
2.5.3
Membaca, memahami dan menaakul
untuk memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan dengan
betul.

Membaca, memahami dan menaakul


bahan prosa untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk puisi dengan
betul.

Teknologi maklumat
dan komunikasi
KB
Mengecam
Mereka cipta

3.7

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

Menghasilkan penulisan kreatif


berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.

Kontekstual
Menjana idea
KP
Interpersonal

4.3
Mengujarkan bahasa yang indah
danmenggunakan bahasa badan dengan

4.3.1

BCB

Mengujarkan dialog dengan sebutan


dan intonasi yang betul dan jelas, dan

Perbincangan

kreatif melalui lakonan secara didik


hibur.

bahasa badan yang sesuai melalui


lakonan secara didik hibur.

5.3.

5.3.1

Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

Memahami dan membina ayat tunggal


dengan peluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU

45

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

TEMA 10 :

1.7

1.7.2.

ILMU

MENEROKA SAINS &


TEKNOLOGI

Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Pendidikan Alam
Sekitar

TAJUK :
BIJAK MENCIPTA

NILAI
Kasih sayang
2.6
2.6.2
Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai


bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni.

3.9
3.9.1
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera yang
didengar, ditonton atau dibaca dengan
betul.

Menulis ulasan tentang bahan bukan


sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang gramatis.

KB
Membandingkan dan
membezakan
Membuat inferens
Konstruktivisme
Merumus

BCB
4.3

4.3.2

Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

Perbincangan