Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

MINGGU : 11

TARIKH: 10.10.2016 HINGGA 14.10.2016

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL


TARIKH/

TAHUN

HARI
11.10.16

4M

(Selasa)

MASA

BIDANG/

TAJUK/ TEMA
11.40am Modul 3: Bidang
12.40pm

TAHUN: 4
STANDARD

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

KANDUNGAN
3.1 PERSEPSI ESTETIK

Murid dapat mengenal,

Media :

Membentuk dan

Membuat persepsi dan

memahami dan menyatakan

Alat

membuat

menggunakan bahasa

bahasa seni visual yang ada

gunting

binaan

seni visual yang ada pada

pada boneka.

Bahan :

boneka

3.1.1 Unsur Seni

kertas warna,

Aktiviti: Boneka
Tema : Objek
Buatan

3.1.1.1 Bentuk - konkrit

kertas

3.1.1.2 Jalinan - sentuh

lukisan,

3.1.2 Prinsip Rekaan

Manusia
Tajuk : Fauna

pensel warna,

3.1.2.1 Prinsip Rekaan

magic pen

3.1.2.2 Imbangan - simetri

Bahan Bantu

atau tidak simetri


3.1.2.2 Penegasan - muka
boneka

Belajar :
Contoh
boneka
komputer,

3.2 APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan

pemancar

Mengaplikasikan bahasa

pengetahuan bahasa seni visual,

LCD, slaid

seni visual dan media

media serta proses dan teknik

powerpoint,

dalam penghasilan

dalam penghasilan boneka.

video klip

boneka

3.2.1 Mengenal dan menyatakan

EMK :

jenis-jenis media

Keusahawana

Cadangan media:

n, Kreativiti

3.2.1.1 Alat gunting atau

dan Inovasi

alatan lain yang


sesuai.
3.2.1.2 Bahan manila kad,
pensel warna, kertas
warna atau bahan
lain yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan
bahan serta proses dan
teknik dalam penghasilan
karya
3.2.1.1 Alat gunting atau
alatan lain yang sesuai.
3.2.1.2 Bahan - manila kad,
pensel warna, kertas
warna atau bahan
lain yang sesuai.
3.3 EKSPRESI KREATIF

Murid dapat menzahirkan idea

Penzahiran idea melalui

melalui pelbagai sumber kajian

pelbagai sumber, kajian

dan teknololgi dengan

dan teknologi dalam

mengaplikasikan pengetahuan

penghasilan boneka.

dan kefahaman bahasa seni


visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan boneka
yang kreatif.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi
bahan secara kreatif.
3.3.2 Menggunakan bahasa seni
visual dalam penghasilan
karya.
3.3.3 Mengaplikasikan proses
dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan boneka

3.4 APRESIASI SENI

Murid dapat membuat apresiasi

Apresiasi terhadap karya

terhadap karya sendiri dan rakan

sendiri dan rakan

berpandukan bahasa seni visual

berpandukan bahasa seni

serta menghubung kait seni

visual, sejarah seni dan

dengan disiplin ilmu yang lain,

budaya.

kehidupan, sejarah seni dan


budaya.

3.4.1 Membuat persembahan


boneka secara spontan.
3.4.2 Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses
penghasilan karya.
3.4.3 Menghargai dan
menceritakan karya sendiri
14.10. 16
(Jumaat)

4K

3.1 PERSEPSI ESTETIK

dan rakan secara lisan.


Murid dapat mengenal,

Media :

Membentuk dan

Membuat persepsi dan

memahami dan menyatakan

Alat

membuat

menggunakan bahasa

bahasa seni visual yang ada

gunting

binaan

seni visual yang ada pada

pada boneka.

Bahan :

boneka

3.1.1 Unsur Seni

gam, pensel

11.10am Modul 3: Bidang


12.10pm

Aktiviti: Boneka
Tema : Objek
Buatan

3.1.1.1 Bentuk - konkrit

warna, kertas

3.1.1.2 Jalinan - sentuh

warna, beg

3.1.2 Prinsip Rekaan

Manusia
Tajuk : Fauna

kertas

3.1.2.1 Prinsip Rekaan

Bahan Bantu

3.1.2.2 Imbangan - simetri

Belajar :

atau tidak simetri


3.1.2.2 Penegasan - muka
boneka

Contoh
boneka,
computer,
slaid

3.2 APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan

powerpoint,

Mengaplikasikan bahasa

pengetahuan bahasa seni visual,

pemancar

seni visual dan media

media serta proses dan teknik

LCD, video

dalam penghasilan

dalam penghasilan boneka.

klip

boneka

3.2.1 Mengenal dan menyatakan


jenis-jenis media

EMK :

Cadangan media:

Keusahawana

3.2.1.1 Alat gunting atau

n, Kreativiti

alatan lain yang


sesuai.
3.2.1.2 Bahan manila kad,
pensel warna, kertas
warna atau bahan
lain yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan
bahan serta proses dan
teknik dalam penghasilan
karya
3.2.1.1 Alat gunting atau
alatan lain yang sesuai.
3.2.1.2 Bahan - manila kad,
pensel warna, kertas
warna atau bahan
lain yang sesuai.

dan Inovasi

3.3 EKSPRESI KREATIF

Murid dapat menzahirkan idea

Penzahiran idea melalui

melalui pelbagai sumber kajian

pelbagai sumber, kajian

dan teknololgi dengan

dan teknologi dalam

mengaplikasikan pengetahuan

penghasilan boneka.

dan kefahaman bahasa seni


visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan boneka
yang kreatif.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi
bahan secara kreatif.
3.3.2 Menggunakan bahasa seni
visual dalam penghasilan
karya.
3.3.3 Mengaplikasikan proses
dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan boneka

3.4 APRESIASI SENI

Murid dapat membuat apresiasi

Apresiasi terhadap karya

terhadap karya sendiri dan rakan

sendiri dan rakan

berpandukan bahasa seni visual

berpandukan bahasa seni

serta menghubung kait seni

visual, sejarah seni dan

dengan disiplin ilmu yang lain,

budaya.

kehidupan, sejarah seni dan

budaya.
3.4.1 Membuat persembahan
boneka secara spontan.
3.4.2 Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses
penghasilan karya.
3.4.3 Menghargai dan
menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan.

Tandatangan Pelajar

Tandatangan Guru Pembimbing

Tandatangan Pensyarah Penyelia

_________________

__________________________

_____________________________