Anda di halaman 1dari 6

FAKULTI PENDIDIKAN

SEMESTER Jan / 2015

HBEF2803/ Tugasan 2
PERKEMBANGAN PROFESIONALISME
KEGURUAN

T2A1

NAMA
NO. MATRIKULASI

: LIW XIU PING


: 850329055332002

NO. KAD PENGNEALAN

: 850329055332

NO. TELEFON

: 012-3768061

E-MEL

: ping290385@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN: PPW NS

1.0 Pengenalan
Istilah seminar bukan istilah asal dari Bahasa Malaysia. Kata seminar berasal dari
kata Latin seminarum, yang berarti "tanah tempat menanam benih". Makna dari kata asal
mungkin berbeza jauh dengan pengertian seminar yang kita ketahui dan fahami selama
ini. Namum , bila dimaknai secara logical, yang dimaksud dengan menanam bernih
adalah memberi faedah kepada manusia iaitu memberikan ilmu kepada banyak orang.
Secara lengkap seminar didefinasikan sebagai sesuatu kegiatan pertemuan ilmiah yang
dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli dan
berwenang dalam bidang tersebut.

2.0 Sebelum seminar


Sebelum acara seminar atau konferens dilaksanakan perancangan yang teliti perlu
disediakan untuk mengelakan menimbul masalah. Dalam perancangan , pihak penganjur
perlu memikirkan perkara yang akan menjejaskan acara daripada berjalan dengan baik
dan lancar.
Menurut Johnny, William, Ian dan Robert (1999), proses merancangkan acara melibatkan
beberapa langkah :

2.1.0 Penyediakan Kertas Kerja


1. Tajuk Seminar
2. Tujuan
Nyatakan tujuan kertas ini disediakan iaitu untuk memohon pertimbangan dan
persetujuan pihak berkenaan yang meluluskan permohonan
3. Latar Belakang
Nyatakan latar belakang seminar
Kekerapan diadakan dan sama ada berlaku pertindihan dengan seminar
Jawatankuasa penganjur
4. Tujuan Seminar
5. Asas Pertimbangan
Nyatakan justifkasi mengapa seminar tersebut perlu dianjurkan
6. Butir-butir Seminar/Persidangan
6.1 Tarikh, masa dan tempat
6.2 Peserta
i. Nyatakan bilangan peserta tempatan dan antarabangsa dan sertakan senarai
nama

ii. Nyatakan senarai negara peserta antarabangsa yang dijangka akan


menghadiri seminar/persidangan/bengkel/forum
6.3 Pembentangan Kertas Kerja
a. Nyatakan tajuk kertas kerja
b. Senaraikan nama dan negara asal pembentang kertas kerja berserta dengan
latar belakangnya
6.4 Buku Program (Brochure)
Sertakan program yang dicadangkan
7. Implikasi Kewangan
Nyatakan sumber kewangan dan anggaran perbelanjaan
Nyatakan sama ada ia melibatkan peruntukan daripada Kerajaan Pusat
8. Implikasi Keselamatan
Nyatakan sama ada seminar yang diadakan mempunyai implikasi terhadap
keselamatan dan dasar-dasar negara (contohnya penglibatan dari badan-badan
bukan kerajaan (NGO) dan tokoh-tokoh yang kontroversi)
9. Cadangan
Nyatakan cadangan untuk pertimbangan dan kelulusan
10. Laporan Pelaksanaan Seminar
Laporan pelaksanaan seminar/persidangan/bengkel/forum hendaklah
dikemukakan ke Jabatan berkenaan dalam tempoh dua (2) minggu
selepas program tersebut dilaksanakan untuk tujuan rekod dan pemantauan.
2.1.1 Membentuk Jawatankuasa
Terdapat dua jenis jawatanakuasa iaitu jawatankuasa induk dan jawatan kuasa kecil.
Contoh ahli jawatankuasa induk seperti pengerusi, setiausaha

penaung penasihat,

bendahari dan pengerusi jawatankuasa kerja . Manakala jawatankuasa kecil terdapat


jawatankuasa kecil promosi, jawatankuasa kecil pengangkutan dan lain-lain. Umumnya,
jawatankuasa induk akan membuat keputusan terhadap semua pengurusan seminar
seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan acara, tatacara ucapan , pembelajaran dan
keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan jika jawatankuasa tidak
membuat tindakan susulan terhadap perkara-perkara yang ditetapkan.

2.1.2 Mengadakan Mesyuarat


Pelaksanaan mesyuarat adalah salah satu alat pemantauan untuk memastikan semua tugas
dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan. Minit mesyuarat
peril disediakan dan dikemukaan kepada semua ahli jawatankuasa supaya keputusan
mesyuarat dapat dilaksanakan dengan segera dan berkesan.
2.1.3 Penyedian Peruntukan Pembelajaran
Semasa membuat penyediaan anggaran pembelajaran mesti mengambil kira aktiviti
pembelajaran yang melibat kos seperti belanjawan seminar, mendapat sumber kewangan
bagi seminar, proses aliran tunai dan jenis-jenis belanjawan seperti sewa temapat , kos
makan, kos kemudahan, kos promosi dan kos-kos lain.
2.1.4 Mengurus keperluan logistic acara
Pemilihan atau penyediaan sesuatu bilik untuk seminar atau konferens mestilah
mengambil kira aspek seperti bilangan tetamu, bilangan peserta , keselesaan, kapasiti
bilik, jenis aktiviti (seminar/konferens) , kelengkapan yang diperlukan oleh pembentang
kertas kerja atau speakers seperti computer, skrin, system bunyi, pencahayaan yang sesuai
dan lain-lain.
2.1.5 Promosi & Pemasaran
Terdapat pelbagai cara untuk mempromosikan seminar seperti surat jemputan terus
kepada individu, poster, banner dan lain-lain. Semasa membuat keputusan atau mengenal
pasti kaedah yang paling baik dengan mengambil kira kos pembelajaran dan sumber yang
disedia ada.

3.0 Semasa Seminar


3.1.0 Pendaftaran
Sebelum pendaftaran, pihak penganjur hendak sediakan bahan-bahan seperti senarai
nama (yang telah hantar surat jemputan ) borong untuk isi secara spondan, bayaran yuran
(jika ada) dan lain-lain.
3.1.1Protokol
Secara umumnya,definasi protocol ialah peraturan-peraturan dalam pelbagai majlis rasmi
atau tidak rasmi yang dianjurkan. Contoh amalan protocol yang dilaksanakan dalam
majlis rasmi ialah susunan acara,susunan keutamaan, dan susunan tempat duduk tetamu .
Semasa seminar dijalankan, beberapa perkara hendak diberi perhatian oleh penganjur

iaitu semasa majlis pembukuaan dan penutupan seperti juruacara majlis, penyambut
tetamu dan lain-lain.
3.1.2 Jemputan tetamu
Penyambut dalam majlis akan menjalankan tugas sambutan dengan mengikut ketegori
peserta, tetamu kenamaan dan tetamu jemputan .
3.1.3 Makanan
Pemilihan menu untuk jamuan memainkan peranan penting dalam meningkatkan imej
penganjuran sesuatu seminar. Penganjur hendak memilih menu yang sesuai berdasarkan
latar belakang semua peserta, tetamu atau ahli jawatankuasa sebelum tempahan dibuat.
Tempat jamuan juga penting untuk diambil kira. Pilih tempat jamuan yang sesuai dan
selesa iaitu tidak panas dan persekitaran bersih.

4.0 Selepas Seminar


Pada akhir seminar, jawatankuasa penganjur hendak membuat penilaian keseluruhan
melalui penggunaan borong soal selidik,pemerhatian atau maklum balas daripada peserta
atau mana-mana pihak yang terlibat dalam pengurusan seminar. Penilaian ini penting
supaya jawatankuasa penganjur dapat membuat penambahbaikandalam penganjuran
seminar pada sama yang akan datang.
Selain mendapat maklum balas .jawatankuasa induk hendak mengadakan mesyuarat postmortem.Melalui mesyuarat ini setiap jawatankuasa kecil hendak mengemukakan laporan
masing-masing untuk mengelakkan masalah berkenaan tidak berulang dan kualiti
penganjuran seminar dapat ditingkatkan.