Anda di halaman 1dari 16

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010

Araling Panlipunan I

ProgramangPamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at isyu kaugnay ng kasaysayan,
ekonomiks at iba pang disiplinang panlipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat , mapanuring
pag-iisip, matalinong pagpapasya ,pagkamalikhain,likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman,
pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw tungo sa pagiging isang mapanagutang
mamamayan ng bansa at daigdig.

Pamantayan Pamantayan Pamantayan Pamantayan


sa Unang Taon sa Ikalawang Taon sa Ikatlong Taon sa Ikaapat na Taon

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag- Naipamamalas ng mag-aaral ang Naipamamalas ng mag-aaral ang Naipamamalas ng mag-aaral ang
unawa sa mga pangunahing kaisipan pag-unawa sa mga pangunahing pag-unawa sa mga pangunahing pag-unawa sa mga pangunahing
at napapanahong isyung kaisipan at napapanahong isyu sa kaisipan sa kasaysayan ng daigdig kaisipan at napapanahong isyu sa
pangkasaysayan at pampamahalaan pag-aaral ng lipunan at kultura ng at napapanahong isyu gamit ang ekonomiks gamit ang mga
ng Pilipinas mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga kasanayan at pagpapahalaga tungo
gamit ang mga kasanayan at mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng sa pagiging “globally competitive” at
pagpapahalaga tungo sa tungo sa pagkakaroon ng kultural na pandaigdigang kamalayan, produktibong mamamayan ng
pagpapatatag ng pagkabansa, literasi (cultural literacy), kapayapaan at kaunlaran bansa at daigdig
sistemang demokratiko, pagkakaisa at pagkakaunawaan, pag-aasahan at
mabuting pagkamamamayan pagkakaisa ng mga mamamayan sa
rehiyong Asya

1
Talahanayan ng mga Konsepto sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan
Araling Panlipunan

CONCEPTUAL MATRIX

Markahan Unang Taon Ikalawang Taon Ikatlong Taon Ikaapat na Taon


KASAYSAYAN AT PAG-AARAL NG KASAYSAYAN EKONOMIKS
Nagbubuklod PAMAHALAAN MGA BANSANG NG DAIGDIG
na Tema NG PILIPINAS ASYANO
Unang Markahan Kasaysayan, Heograpiya at Heograpiya Heograpiya Pinagkukunang-yaman
(Tao, Lugar Kabihasnang Pilipino at Kabihasnang at Kabihasnang at Kaunlarang
at Kapaligiran) Asyano Daigdig Pangkabuhayan

Ikalawang Markahan Paglinang sa Kamalayang Pagkakakilanlang Pag-usbong ng Tao at Suliranin


(Panahon, Pilipino Asyano Pandaigdigang ng Kakapusan
Pagpapatuloy Kamalayan
at Pagbabago)

Ikatlong Markahan Transpormasyon Pag-unlad ng mga Pang-ekonomiyang


(Kapangyarihan, Kasarinlan/Kalayaan ng Asya Kaisipan Tungo sa Pamamahala
Awtoridad Transpormasyon
at Pamamahala)
Ikaapat na Markahan Pamahalaan,Saligang Pamahalaan, Pandaigdigang Globalisasyon
(Indibidwal, Pangkat Batas at ang Kultura, Pagkakaisa at mga Isyung
at Institusyon) Pagkamamamayan at Lipunang Asyano Pangkabuhayan

2
Pamantayan para sa Unang Taon

Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga


pangunahing kaisipan at napapanahong isyung pangkasaysayan at
pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at
pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng pagkabansa, sistemang
demokratiko, pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan.

3
Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
ARALING PANLIPUNAN I Araling Panlipunan I

Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan at
pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatatag ng pagkabansa, sistemang
demokratiko, pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan.
UNANG MARKAHAN

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya


MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
Naipamamalas ng mag- Ang mag-aaral ay Ang ugnayan ng Paano nabuo at Malalim na Pag- Pagpapaliwanag Pagtataya sa
aaral ang pag-unawa sa nakapaguugnay- tao sa kanyang umunlad ang uugnay-ugnay ng Ipaliwanag ang ugnayan ng lalim ng pag-
bahaging ginampanan ugnay ng bahaging kapwa tao sa sinaunang bahaging heograpiya at tao sa pagbuo at pag- uugnay-ugnay
ng heograpiya at ng tao ginampanan ng heograpiya ay kabihasnang ginampanan ng unlad ng sinaunang kabihasnang ng bahaging
sa pagbuo at pag-unlad heograpiya at tao sa nagbigay -daan sa Pilipino? kasaysayan, Pilipino. ginampanan
ng sinaunang pagbuo at pag-unlad pagbuo ng heograpiya at tao Kraytirya: ng
kabihasnang Pilipino ng sinaunang sinaunang sa pagbuo at pag- Katanggap-tanggap, kalidad ng kasaysayan,
kabihasnang Pilipino. kabihasnang unlad ng impormasyon, malalim heograpiya at
Pilipino na sinaunang tao sa pagbuo
pinaunlad ng mga kabihasnang Interpretasyon at pag-unlad
karanasan ng Pilipino Bigyang-kahulugan ang naging ng sinaunang
nakaraan na tugon ng sinaunang tao sa kanilang kabihasnang
nagpasalin-salin at kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad Pilipino batay
naging bahagi ng ng sinaunang kabihasnang Pilipino sa mga
kasaysayan. Kraytirya: sumusunod na
Kaangkupan, makatotohanan Kraytirya:

Paglalapat A. Batay sa
Magmungkahi ng mga gawaing pananaliksik
pangkapaligiran na tutugon sa tulad ng
pagpapanatili at patuloy na citation at
pagpapaunlad ng kabihasnang bibliograpiya
Pilipino. B. Kaalaman
Kraytirya: sa konteks-
Makatotohanan, napapanahon tong
pangkasay-
sayan
4
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
Bahaging ginampanan ng Ang interaksyon ng 1. Paano Perspektibo
tao at heograpiya sa tao sa kanyang maiuugnay ang Bigyang-katwiran ang pananaw na
pagbuo at pag-unlad ng kapwa tao at sa bahaging ang sinaunang kabihasnang Pilipino C. Kalidad ng
sinaunang kabihasnang heograpiya ay ginampanan ng tao ay nabuo at umunlad sa impormasyon
Pilipino nagbigay -daan sa at heograpiya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan
pagbuo at pag- pagbuo at pag- ng tao sa kanyang kapwa at sa
- Pinagmulan ng unlad ng sinaunang unlad ng sinaunang heograpiya.
kapuluan Lokasyon, kabihasnang pamayanang Kraytirya:
Laki, Hugis, Klima ng Pilipino Pilipino? Katanggap-tanggap, naglalahad
Pilipinas ng sariling pananaw, kaangkupan ng
- Likas na Yaman ng 2. Paano namuhay mensahe
Pilipinas, ang sinaunang
Rehiyonalisasyon at Pilipino? Empatiya
Mga Pangkat- Ilagay ang sarili sa katayuan ng
Etnolinggwistiko ng 3. Paano nakipag- sinaunang Pilipino. Ipahayag ang
Pilipinas
ugnayan ang mga naging damdamin nila sa kanilang
- Sinaunang
kabihasnang Pilipino
sinaunang Pilipino nabuong kabihasnan
(aspektong sa mga tao ng Kraytirya:
pampulitika, pang- karatig-lugar? Makatotohanan, may katapatan
ekonomiya,
panlipunan, at pang Pagkilala sa Sarili
kultural kabilang ang Magnilay sa kahalagahang
Pagdating at pangkasaysayan ng pagkabuo at
Paglaganap ng Islam pag-unlad ng sinaunang
- Kahalagahang kabihasnang Pilipino
pangkasaysayan ng
pagbuo at pag-unlad ng Kraytirya:
sinaunang kabihasnang May katapatan, naglalahad ng
Pilipino kahinaan at kalakasan

5
Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
IKALAWANG MARKAHAN Araling Panlipunan I

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya


MGA PAMANTAYAN Sa Antas ng
Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Mahahalagang Produkto/ Pag-unawa Pagganap
Pag-unawa Tanong Pagganap

Naipamamalas ng mag- Ang mga mag-aaral Nakabuo ng isang Paano nabuo ng Nakapagpapahay Pagpapaliwanag Pagtataya sa
aaral ang pag-unawa sa ay bansa ang mga mga Pilipino ang ag ng malikhaing Patunayan na ang pagkabuo ng malikhaing
pagpupunyagi ng mga nakapagpapahayag Pilipino bunga ng pagiging isang panghihikayat sa Pilipino bilang isang bansa ay dahilpaghahayag
Pilipino na mawakasan ng malikhaing kanilang bansa na nagbigay- pagpapayabong pagpupunyagi ng mga Pilipino na at
ang kolonyalismong panghihikayat sa pagpupunyagi at wakas sa ng wakasan ang kolonyalismong paghihikayat
Español at mabuo pagpapayabong ng pagbubuklod na kolonyalismong nasyonalismong Español. sa
bilang isang bansa. nasyonalismong mawakasan ang Español? Pilipino. Kraytirya: pagpapayabo
Pilipino kolonyalismong Nagpapakita ng katibayan, ng ng
Español. kalidad ng impormasyon, malalim nasyonalismo
ng Pilipino
Interpretasyon batay sa mga
Bigyang-puna ang iba’t ibang paraan sumusunod na
ng pagpupunyagi ng mga Pilipino na kraytirya:
wakasan ang kolonyalismong
Español at mabuo bilang isang
bansa.
Kraytirya:
Kaangkupan, makatotohanan,
imparsyal (fair)

Paglalapat
Kilalanin ang mga banta at
oportunidad sa pagkabansa ng mga
Pilipino sa gitna ng mga hamon ng
globalisasyon.
Kraytirya:
Kaangkupan, naglalahad ng mga
ebidensya

6
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Pag-unawa Tanong
Paglinang sa Perspektibo
Kamalayang Pilipino Timbang-timbangin ang mga layunin A. Mensa-he
ng mga pagpupunyagi ng mga B. Kaang-
A. Kolonisasyon at Pilipino na wakasan ang kupan sa
Kristiyanisasyon kolonyalismong Español at mabuo paksa
bilang isang bansa. C. Kaang-
-Mga layunin at Kraytirya: kupan ng
istratehiya sa Imparsyal (fair), makatotohanan, mga
pananakop ng mga kalidad ng impormasyon mungkahin
Español g gawain
Empatiya
-Mga patakaran ng mga Ilagay ang sarili sa katauhan ng mga
Español (bigyang-diin Pilipinong nagpunyagi at
ang reaksyon ng mga pahalagahan ang kanilang ginawa
pamayanan sa hilaga at na wakasan ang kolonyalismong
timog na bahagi ng Español at mabuo bilang isang
pilipinas) na nakaapekto bansa.
at nagdulot ng Kraytirya:
transpormasyon sa mga Makatotohanan, may katapatan
sinaunang pamayanang
Pilipino. Pagkilala sa Sarili
Magnilay sa kahalagahang
-Mga Reaksyon at pangkasaysayan sa pagpupunyagi
Pagtutol ng mga Pilipino ng mga Pilipino na wakasan ang
(lalo ang mga reakyon kolonyalismong Español at mabuo
ng mga pamayanan sa bilang isang bansa.
hilaga at timog na Kraytirya:
bahagi ng Pilipinas) sa May katapatan, naglalahad ng
pananakop ng mga kahinaan at kalakasan
Español.

7
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Mahahalagang Tanong Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Pag-unawa
-Reaksyon ng mga Pilipino at
epekto sa Pilipinas ng iba pang
mga dayuhan na nagtangkang
manakop tulad ng British, Dutch.

B. Pagsibol at Pag-unlad ng
Nasyonalismong Pilipino

-Pagbabago sa ekonomiya at
lipunan noong ika-19 na siglo
bunga ng pagbubukas ng
Pilipinas sa pandaigdigang
kalakalan

- Mga pangyayari at salik na


nagbigay-daan sa pag-usbong
ng nasyonalismo ng mga
Pilipino

- Ang nasyonalismo ng Kilusang


Propaganda at Katipunan
- Ang Rebolusyong Pilipino,
kaganapan sa Tejeros,
Kasunduan sa Biak-na-Bato,
Pagpapahayag sa Kasarinlan ng
Pilipinas, Convention, at ang
mga pangyayari kaugnay ng
pagtatatag ng Unang Republika
sa Malolos
-Ang Digmaang Pilipino-
Amerikano
8
Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
Araling Panlipunan I
IKATLONG MARKAHAN
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
Naipamamalas ng mag- Ang mag-aaral ay Ang pagpupunyagi ng Paano naging Pagsusuring kritikal Pagpapaliwanag Pagtaya sa
aaral ang pag-unawa sa kritikal na mga Pilipino na makamit makabuluhan sa mga tugon ng Patunayan na nagpunyagi ang pagsusuring
pagpupunyagi ng mga nakapagsusuri sa ang kalayaan ay ang mga mga Pilipino na mga Pilipinong makamtan ang kritikal sa mga
Pilipinong makamtan ang mga tugon ng mga nagbigay-daan sa pagpupunyagi sumasang-ayon o kalayaan at matugunan ang tugon ng mga
kalayaan at ang kanilang Pilipino na pagtatamasa ng ng mga Pilipino sumasalungat sa mga hamon ng pagsasarili. Pilipino na
mga naging tugon sa mga sumasang-ayon o karapatang pamunuan na makamit ang pagsupil ng Kraytirya: sumasang-
hamon ng pagsasarili. sumasalungat sa ang bansa at tugunan ang kalayaan? kanilang kalayaan Nagpapakita ng katibayan, ayon o
pagsupil ng ang mga hamong kalidad ng impormasyon, sumasalungat
kanilang kalayaan kinakaharap sa malalim sa pagsupil ng
pagsasarili. kanilang
Interpretasyon kalayaan
Bigyang-puna ang mga batay sa mga
A. Pagpupunyagi ng mga Sinikap ng mga Pilipino Paano tinugon pagpupunyagi ng mga Pilipino sumusunod na
Pilipinong makamtan ang na maipagpatuloy ang ng mga Pilipino na makamtan ang kalayaan at Kraytirya:
kalayaan pakikibaka para sa ang ang kanilang mga naging tugon
Pagsupil sa ninanasang kalayaan sa pagkabalam ng sa mga hamon sa pagsasarili.
Nasyonalismong Pilipino kabila ng mga di inaasam na Kraytirya: A. Kalidad ng
inaasahang hadlang o kalayaan? Kaangkupan, Impormasy
- Mga Layunin sa balakid. makatotohanan, imparsyal (fair) on
Pananakop ng mga B. Suporta ng
Amerikano Aplikasyon Datos sa Pag-
- Mga Isulong ang mga naaangkop na aanalisa
Patakaran gawaing nagpapamalas ng
at Batas na pangangalaga sa tinatamasang
Sumupil sa kalayaan sa kasalukuyan.
Nasyonalismong Pilipino Kraytirya:
- Mga patakarang Kaangkupan, tumutugon sa
pampulitika, pang- katotohanan, napapanahon

9
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
ekonomiya at Pangkultura na Perspektibo
ipinatupad ng mga Amerikano Bigyang-katwiran ang ginawang B. Organisasy
sa bansa (Pilipinisasyon, pagpupunyagi ng mga Pilipinong on sa
Malayang kalakalan) makamtan ang kalayaan at ang Konteks
- Mga pagbabago sa kanilang mga naging tugon sa mga tong
edukasyon, kalusugan, lipunan, hamon ng pagsasarili Pangkasay
imprasraktura
Kraytirya: sayan
- Mga patakaran at batas na
may kinalaman sa pagsasarili Kaangkupan, makatotohanan, C. Konklu-
ng mga Pilipino (Philippine Bill imparsyal (fair) syon
of 1902, Jones Law, Tydings-
McDuffie Law) Empatiya
- Ang Pagkakatag ng Philippine Ilagay ang sarili bilang isa sa mga
Commonwealth Pilipinong nagpunyaging makamtan
bilang paghahanda sa ang kalayaan at isaalang-alang ang
pamamahala sa sarili (self-rule) mga naging tugon sa mga hamon sa
Pagkabalam pagasasarili
ng Kalayaan Kraytirya:
- Mga Layunin ng Hapon sa
Makatotohanan, may katapatan
Ikalawang Digmaang
Pandaigdig, partikular sa
pananakop sa Pilipinas Pagkilala sa sarili
- Mga patakaran na Magnilay sa kahalagahang
ipinatupad sa panahon ng pangkasaysayan sa pagpupunyagi
mga Hapones ng mga Pilipinong makamtan ang
- Mga pangyayaring kalayaan at ang kanilang mga
nagpamalas ng kagitingan naging tugon sa mga hamon ng
ng mga Pilipino upang pagsasarili.
mapalaya ang Pilipinas Kraytirya:
May katapatan, naglalahad ng
kahinaan at kalakasan

10
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong

B. Mga naging tugon sa mga Sinikap ng mga Paano hinarap ng


hamon sa pagsasarili. Pilipino na maging mga Pilipino ang
matatag at mapanatili hamon ng kalayaan?
Mga Hamon sa Kalayaan ang kalayaan sa
mula 1946 gitna ng mga
- Mga Pangyayari, Suliranin, hamong kinaharap
Isyu at Pamamahala mula kay ng bansa.
Pangulong Roxas hanggang sa
Deklarasyon ng Batas-Militar
- Ang Pilipinas sa ilalim ng
Batas-Militar
- People Power at ang
panunumbalik ng Demokrasya
- Mga Pangyayari, Suliranin,
Isyu at Pamamahala mula kay
Pangulong Aquino hanggang
kay Pangulong Arroyo

11
Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
Araling Panlipunan I
IKAAPAT NA MARKAHAN
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
Naipamamalas ng mag Ang mag-aaral ay Ang pangangalaga Paano Aktibong pagsusulong Pagpapaliwanag Pagtataya sa
aaral ang pag-unawa sa aktibong sa kapakanan ng mapangangalagaan ng mga demokratikong Patunayan na ang mabuting aktibong
kahalagahan ng nakapagsusulong ng mamamayan at ang kapakanan ng simulain at pamamahala at pagsusulong
pagtataguyod ng mga demokratikong pagsulong ng mamamayan at pagpapahalaga (ideals mapanagutang mamamayan ng mga
mabuting pamamahala simulain at pambansang pagsulong ng & values) ng ay daan tungo sa demokratikong
at mapanagutang pagpapahalaga interes ay bunga ng pambansang pagtataguyod ng pangangalaga sa kapakanan simulain at
pagkamamamayan tungo sa maayos na interes? mabuting pamamahala ng mamamayan at pagsulong pagpapahalaga
tungo sa pangangalaga pangangalaga ng ugnayan at at mapanagutang ng pambansang interes. (ideals and
ng kapakanan ng kapakanan ng pagtutulungan ng pagkamamamayan Kraytirya: values) sa
mamamayan at mamamayan at ng mabuting tungo sa May katapatan, naglalahad pagtataguyod
pagsulong ng pambansang interes. pamamahala at pangangalaga ng ng kahinaan at kalakasan ng mabuting
pambansang interes. mapanagutang kapakanan ng pamamahala at
pagkamamamayan. mamamayan at ng Interpretasyon mapanagutang
pambansang interes. Bigyang- kahulugan ang pagkamamama
A.Ang pamahalaan ng hangganan ng kapangyarihan at yan tungo sa
Pilipinas bilang isang otoridad tungo sa pangangalaga
institusyong hinubog sa pangangalaga ng kapakanan ng kapakanan
body politic ng bansa ng mamamayan at pagsulong ng mamamayan
ng pambansang interes. at ng
Kraytirya: pambansang
Ang pamahalaan 1. Bakit mayroong Kaangkupan,
ay instrumento ng interes ayon sa
pamahalaan? makatotohanan mga
pagsasakatuparan
ng mga layunin, sumusunod na
simulain at Kraytirya:
pagpapahala ga ng
demokrasya A. Mensahe
B.
Napapanahon

12
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
• Ang Pilipinas bilang Aplikasyon
estado Magplano ng mga gawain na
• Ang pamahalaang nagpapakita ng pangangalaga sa
Republika pamahalaan at sa dignidad ng tao
• Ugnayan ng na nagsusulong sa kapakanan ng
pamahalaan, mamamayan at ng pambansang
body politic at interes.
buhay-sibiko
Kraytirya:
sa lipunan
• Pananaig ng batas (rule Kaangkupan, makatotohanan,
of law) napapanahon

B.Mga pangunahing Perspektibo


simulain at pundasyong 2. Paano Panindigan na ang mabuting
demokratiko sa umiiral na pinapangalagaan at pamamahala ay bunga ng isang
kalagayan ng bansa itinataguyod ng makatuwiran at makabuluhang
• Mga simulain ng pama- pamahalaan ang pagpili ng mamamayan sa
halaang Konstitusyonal mga simulain ng
demokrasya?
pamunuan tungo sa pangangalaga
• Mga simulain at ng kapakanan ng mamamayan at
pagpapa- pagsulong ng pambansang interes.
halaga ng
Kraytirya:
demokrasya
Nagpapakita ng katibayan,
makatotohanan, imparsyal (fair)

13
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
C.Istruktura at pamamala- 3. Paano maiuugnay Empatiya
kad ng pamahalaan at ang simulain ng Ilagay ang sarili sa katauhan ng mga
kung paanong ang pamahalaang may tiwala sa pamahalaan at
pakikibahagi ng mga konstitusyonal sa gumagalang sa kahalagahan at
mamamayan ay mga simulain ng dignidad ng tao na nangangalaga sa
nakatulong sa pagbuo ng demokrasya sa
kapakanan ng mamamayan at
mga polisiyang ipatutupad pambansa at lokal na
pamahalaan? nagsusulong ng pambansang
• Pangangalaga sa mga interes.
simulain ng demokrasya 4. Paano Kraytirya:
• Konstitusyon: mapangangalagaan Makatotohanan, may katapatan
Instrumento at simbolo ng ang mga karapatan
pamahalaan ng mga mamamayan
• Istruktura ng lalung-lalo na ang
Pamahalaang Nasyonal mga bata, kabataan, Pagkilala sa Sarili
at Lokal kababaihan, Magnilay kung ano ang maaaring
- Pagbabatas nakatatanda, magawa bilang isang mamamayan
- Pagpapairal manggagawa, may upang magkaroon ng mabuting
ng batas at polisiya kapansanan pamamahala, matatag na
- Pagpataw ng migrante, Katutubo, pamahalaan at maging
katarungan para sa Muslim at iba pang
mapanagutang mamamayan upang
proteksyon ng sektor?
sa gayon ay maging kabahagi ng
mamamayan
- Haligi ng hustiya / 5. Paano bumuo ng pagbabahagi
katarungan batas at polisiya? Kraytirya:
(5 Pillars of the Criminal May katapatan, naglalahad ng
Justices kahinaan at kalakasan
Systems)

14
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
6. Ano ang bahaging
ginagampanan ng
mga partido pulitikal,
interest group,
opinyon publiko
media’ NGOs at civil
society sa pagbuo
ng mga batas at
polisiya?

D. Kahalagahan ng Walang bansang 7. Bakit mahalaga


pakikipag-ugnayang makapapamuhay ang pakikipag-
panlabas nang nag-iisa ugnayang panlabas?
• Ugnayang Panlabas:
Ano, Bakit, at Paano? Mahalaga ang 8. Paano hinaharap
• Kalagayan ng Ugnayang pakikipag-ugnayang ng bansa ang
Panlabas ng bansa panlabas ng Pilipinas pandaigdigang isyu
• Samahang panrehiyon sa pagsulong ng tulad ng pagbabago
• at pandaigdi- kanyang ng klima, usaping
gan: UN,ASEAN, APEC, pambansang interes pangkayapaan,
at iba pang at kaunlaran nito. paglabag sa
samahang panrehiyon karapatang pantao,
at pandaigdigan at terorismo
pagtugon sa “transnational crimes
mganapapanahong “ at iba pang usapin?
suliranin at isyu

15
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya
MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng
Produkto/
Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap
Pagganap
Tanong
.

E.Karapatan, tungkulin at May kaakibat 9. Paano


pananagutan (katumbas) na pinangangalagaan ng
(responsibilities) ng tungkulin at pamahalaan ang
pakikilahok sa buhay- pananagutan ang mamamayan ng
sibiko mga karapatan ng bansa?
o Pagkamamamayan mamamayan na
o Kalipunan ng mga pinangangalagaan ng 10. Paano
Karapatan ng tao pamahalaan na para naipapakita ang
sa kabutihan ng higit pagkamamayan sa
o Pananagutan na nakararami loob ng klase,
(responsibili ties) ng paaralan at
mamamayan pamayanan?

o Tuwiran at iba pang


pamamaraan ng
pakikilahok sa
pamahalaan

o Pamantayan sa pagpili
ng lider

o Pambansang Badyet

16