Anda di halaman 1dari 27

MINGGU STANDARD KANDUNGAN RANCANGAN PELAJARAN

STANDARD PEMBELAJARAN TAHUNAN


TEMA / TAJUK OBJEKTIF EMK BBM
M1 1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1 Mendengar dan mengenal Kesihatan &
menyebut perkataan, sebutan perkataan dan Kebersihan
1- 5 rangkai kata, istilah dan rangkai kata dalam pelbagai
ungkapan serta intonasi ujaran dengan betul dan
Jan
ayat dalam pelbagai tepat.
2017 ujaran.

2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis Kebudayaan,


mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan kesenian &
prosa dan puisi. dan promosi dengan sebutan estetika
dan intonasi yang betul, nada
yang sesuai serta kepantasan
yang wajar.

3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk menyatakan Keselamatan


menerangkan makna kata makna kata dengan betul
dan istilah; maksud mengikut konteks
rangkai kata, ungkapan
dan ayat.

4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Bahasa dan


mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa kesusasteraan
sastera dengan dengan memberikan respons Novel:
memberikan respons peribadi tentang sinopsis,
Sinopsis, watak
peribadi tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan dan latar
penuh penghayatan.

M2 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan Perpaduan


menggunakan perkataan menggunakan kata nama am
8 12 daripada pelbagai dan kata nama khas yang
golongan kata dalam tunggal dan yang mengalami
Jan
pelbagai ayat. pemajmukan dengan betul
2017 mengikut konteks.

1.2 Mendengar dan memahami 1.2.1 Mendengar dan memahami Sains, teknologi
perkataan, rangkai kata, perkataan, rangkai kata, & Inovasi
istilah, ungkapan dan ayat istilah dan ungkapan dalam
dalam pelbagai ujaran. pelbagai ujaran dengan betul
dan tepat mengikut konteks.

2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara mekanis Bahasa dan


mekanis pelbagai bahan RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
kesusasteraan
pantun dengan sebutan dan
prosa dan puisi. intonasi yang betul dan
nada yang sesuai.

3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk menyatakan Jatidiri,


mengemukakan sesuatu situasi yang Patriotisme &
maklumat dan dibaca, didengar dan Kewarganegara
pandangan tentang ditonton menggunakan ayat
an
sesuatu perkara. yang betul, tepat dan
gramatis.

M3 4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Bahasa dan


mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi kesusasteraan
15 19 sastera dengan dengan memberikan respons Novel:
memberikan respons peribadi tentang bentuk,
Jan Tema,
peribadi huraian maksud dengan betul,
2017 rasional dan penuh Persoalan, Nilai
penghayatan. & Pengajaran

5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan Alam sekitar &


menggunakan perkataan menggunakan kata adjektif teknologi jihau
daripada pelbagai warna, bentuk, perasaan dan
golongan kata dalam waktu dengan betul mengikut
pelbagai ayat. konteks.

1.2 Mendengar dan memahami 1.2.2 Mendengar dan memahami Pertanian,


perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat majmuk Penternakan &
istilah, ungkapan dan ayat yang mudah dalam ujaran Perikanan
dalam pelbagai ujaran. dengan menyatakan maksud
yang betul, tepat dan jelas
mengikut konteks

2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk memahami Pelancongan


memahami makna makna perkataan yang
perkataan, rangkai kata, terdapat dalam pelbagai
istilah, ungkapan, ayat, bahan menggunakan
maklumat dan maksud glosari dan kamus dengan
keseluruhan daripada betul dan tepat.
pelbagai bahan.

M4 3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk Sukan dan


melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat rekreasi
dalam pelbagai bahan. diri dan ayat dalam pelbagai
22 26 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
bahan dengan betul dan
Jan tepat.
2017
4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Puisi moden
mengapresiasi karya mengapresiasi karya sastera
sastera dengan dengan memberikan respons
memberikan respons peribadi dari aspek
peribadi pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
dan penuh penghayatan.

5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Kerjaya


menggunakan perkataan menggunakan kata seru,
daripada pelbagai kata tanya, kata perintah,
golongan kata dalam kata pembenar dan kata
pelbagai ayat. pangkal ayat dengan betul
mengikut konteks.

1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 Mendengar dan memahami Ekonomi,


maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea keushawanan &
hujah dalam pelbagai dalam pelbagai wacana Kewangan
wacana dan memberikan dengan memberikan respons
respons. secara lisan dengan betul,
tepat dan bermakna.

M5
CUTI TAHUN BARU CINA
(29 Jan 4 Feb 2017 )
M6 2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk memahami Pendidikan
memahami makna maklumat daripada arahan
5-9 perkataan, rangkai kata, dalam pelbagai bahan
istilah, ungkapan, ayat, dengan memberikan
Feb
maklumat dan maksud respons yang betul dan
2017 keseluruhan daripada tepat.
pelbagai bahan.

3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina kerangka Ala sekitar dan


menghasilkan prosa penulisan dengan Teknologi hijau
secara terancang. menyenaraikan isi yang
sesuai secara terancang
dan kemas menggunakan
bahasa yang tepat.
4.2 Memahami dan 4.2.1 RANCANGAN PELAJARAN
Memahami dan TAHUNAN
Kebudayaan,
menggunakan menggunakan kesenian dan
perbandingan semacam, perbandingan semacam estetika
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul,
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut
berirama dalam konteks.
komunikasi dan
penulisan.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan Perindustrian


menggunakan perkataan menggunakan kata kerja tak
daripada pelbagai transitif dengan betul
golongan kata dalam mengikut konteks.
pelbagai ayat.

M7 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.2 Mendengar dan memahami Integriti


maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea
12 16 hujah dalam pelbagai dalam pengumuman dan
wacana dan memberikan ucapan dengan memberikan
Feb
respons. respons yang betul, tepat dan
2017 bermakna.

2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk memahami Integriti


memahami makna idea keseluruhan dalam
perkataan, rangkai kata, pelbagai bahan prosa
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat
maklumat dan maksud secara luncuran dan
keseluruhan daripada imbasan.
pelbagai bahan.

3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis perenggan Perpaduan


menghasilkan prosa pendahuluan dengan
secara terancang. membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat
arahan secara terancang,
tertib dan kemas
menggunakan bahasa yang
tepat, indah dan menarik.

4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen Budaya dan


fiksyen dan puisi secara dengan mengaplikasikan kesusasteraan:
terancang. RANCANGAN PELAJARAN
Puisi ModenTAHUNAN
kerangka penulisan
sastera secara terancang
dan tertib menggunakan
idea yang kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

M8 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan Keselamatan


menggunakan kata ganda menggunakan kata ganda
19 23 dalam pelbagai ayat. penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan kata ganda
Feb
majmuk dengan betul
2017 mengikut konteks.

1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual tentang kegiatan Kesihatan dan
perkara dalam pelbagai harian serta hal-hal kebersihan
situasi formal dan tidak persendirian menggunakan
formal. sebutan
dan intonasi yang betul
secara santun.
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk menyaring Perpaduan
memproses maklumat dan mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan. utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi dan Jatiditi,


menghasilkan prosa kesimpulan yang kemas patriotism dan
secara terancang. menggunakan ejaan yang kewarganegara
betul dan bahasa yang
an
tepat.

M9 4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 Menghasilkan syair secara Bahasa dan


fiksyen dan puisi secara terancang dan tertib, kesusasteraan:
26 Feb terancang. menggunakan idea yang Puisi tradisional
kreatif serta bahasa yang
2 (Syair )
indah dan menarik.
Mac
2017 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan Alam sekitar
menggunakan kata terbitan menggunakan awalan dan dan teknologi
dalam pelbagai ayat. akhiran bagi kata nama hijau
dengan betul mengikut
konteks.
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 RANCANGAN PELAJARAN
Pertanian, TAHUNAN
Berbicara untuk memulakan
perkara dalam pelbagai dan mengakhiri perbualan, penternakan
situasi formal dan tidak bertanya khabar, serta dan perikanan
formal. menyatakan terima kasih dan
penghargaan secara
bertatasusila.

2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara ekstensif Jatidiri,


ekstensif pelbagai bahan pelbagai bahan fiksyen dan ptriotisme dan
untuk mengukuhkan bukan fiksyen untuk kewarganegara
kelancaran membaca, meningkatkan penguasaan
an
meluaskan kosa kata dan ungkapan
perbendaharaan kata dan menarik dengan
ilmu pengetahuan. pemahaman dan
penghayatan yang baik

M10 3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis karangan Ekonomi,


menghasilkan prosa secara berdasarkan bahan keushawanan
5-9 terancang. rangsangan dan cerita dan kewangan
menggunakan ejaan yang
Mac
betul dan bahasa yang tepat,
2017 indah serta menarik.

4.4 Mempersembahkan karya 4.4.1 Mempersembahkan Perpaduan


prosa, puisi dan pelbagai pengacaraan menggunakan
persembahan lain. sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan
yang sesuai melalui teknik
yang menarik dan
berkesan.

5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan Sejarah dan


menggunakan frasa dalam menggunakan frasa nama warisan
pelbagai ayat. dengan betul mengikut
konteks.

1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.3 Menceritakan pengalaman diri Pelancongan


perkara dalam pelbagai dan orang lain dalam pelbagai
situasi formal dan tidak situasi dengan sebutan dan
formal. intonasi yang betul secara
santun.
M11
12 16
PENTAKSIRAN 1
Mac RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
( 12 17 Mac 2017 )
2017

M12
17 25
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
( 17 25 Mac 2017 )
Mac
2017
M13 2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis Kerjaya
mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan dan
26 - 30 prosa dan puisi. promosi dengan sebutan dan
intonasi yang betul, nada
Mac
yang sesuai serta kepantasan
2017 yang wajar.

3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk Sejarah dan
meringkaskan dan menghasilkan ringkasan warisan
merumus pelbagai bahan dengan betul menggunakan
prosa ayat yang gramatis.

4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Bahasa dan


mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa kesusasteraan
sastera dengan dengan memberikan respons
memberikan respons peribadi tentang sinopsis,
peribadi tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan
penuh penghayatan.

5.5 Memahami dan membina 5.5.1 Memahami dan membina ayat Sukan dan
pelbagai ayat. berdasarkan pola ayat inti rekreasi
dengan betul dan tepat
mengikut konteks.
M14 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan soalan Kerjaya
sesuatu perkara dengan bertumpu untuk mengetahui
26 menggunakan pelbagai pesanan, arahan, panduan
soalan dan dan tunjuk cara dengan betul
April
mengemukakan jawapan. tepat dan secara
2017 bertatasusila.
2.2 Membaca untuk 2.2.1 RANCANGAN PELAJARAN
Membaca untuk memahami TAHUNAN
Sains, teknologi
memahami makna makna perkataan yang dan inovasi
perkataan, rangkai kata, terdapat dalam pelbagai
istilah, ungkapan, ayat, bahan menggunakan
maklumat dan maksud glosari dan kamus dengan
keseluruhan daripada betul dan tepat.
pelbagai bahan.

3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah Alam Sekitar
maklumat bagi maklumat daripada bahan dan teknologi
menghasilkan pelbagai grafik kepada bentuk prosa hijau
bentuk penulisan dan bentuk puisi dan bentuk
grafik. ilustrasi dengan
menggunakan bahasa yang
betul dan tafsiran yang tepat.

4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Bahasa dan


mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi kesusasteraan:
sastera dengan dengan memberikan Pantun
memberikan respons respons
peribadi peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan
betul, rasional dan penuh
penghayatan.

M15 5.6 Menganalisis dan 5.6.1 Menganalisis dan Perindustrian


membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan ayat
9 13 sesuatu ayat. mudah.
April
1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan jawapan yang Integriti
2017 sesuatu perkara dengan sesuai tentang sesuatu
menggunakan pelbagai perkara dengan betul, tepat
soalan dan dan secara bertatasusila.
mengemukakan jawapan.

2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk memahami Sukan &


memahami makna idea keseluruhan dalam rekreasi
perkataan, rangkai kata, pelbagai bahan prosa
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat
maklumat dan maksud secara luncuran dan
keseluruhan daripada imbasan.
pelbagai bahan.
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2 RANCANGAN PELAJARAN
Menulis untuk mengolah TAHUNAN
Perindustrian:
maklumat bagi maklumat daripada bahan Industri Asas
menghasilkan pelbagai grafik kepada perenggan dan Tani (Graf,
bentuk penulisan dan bahan prosa atau puisi
Carta pai dll )
grafik. kepada bahan ilustrasi
menggunakan ayat yang
gramatis.

M16 4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Bahasa dan


mengapresiasi karya mengapresiasi karya kesusasteraan
16 20 sastera dengan sastera dengan
memberikan respons memberikan respons
April
peribadi peribadi dari aspek
2017 pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
dan
penuh penghayatan.

5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Pendidikan


menggunakan perkataan menggunakan kata seru, kata
daripada pelbagai tanya, kata perintah, kata
golongan kata dalam pembenar dan kata pangkal
pelbagai ayat. ayat dengan betul mengikut
konteks.

1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab dalam Kerjaya


sesuatu perkara dengan perbualan menggunakan
menggunakan pelbagai soalan bertumpu dan
soalan dan mengemukakan jawapan
mengemukakan jawapan. yang sesuai dan betul secara
bertatasusila.

2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk memahami Pentadbiran


memahami makna maklumat daripada arahan politik
perkataan, rangkai kata, dalam pelbagai bahan
istilah, ungkapan, ayat, dengan memberikan
maklumat dan maksud respons yang betul dan
keseluruhan daripada tepat.
pelbagai bahan.
M17 3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 RANCANGAN PELAJARAN
PentadbiranTAHUNAN
Mengedit ejaan, tanda baca
pelbagai teks. dan kesalahan nahu yang dan politik
23 27 mudah dengan betul tanpa
mengubah maksud asal ayat.
April
2017
4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan Kebudayaan,
menggunakan menggunakan kesenian dan
perbandingan semacam, perbandingan semacam estetika
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul,
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut
berirama dalam konteks.
komunikasi dan
penulisan.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan Jati diri,


menggunakan perkataan menggunakan kata kerja tak patriotism dan
daripada pelbagai transitif dengan betul kewarganegara
golongan kata dalam mengikut konteks.
an
pelbagai ayat.

1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.1 Menyampaikan isi dan fakta Sains, teknologi
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara dan teknologi
dalam pelbagai situasi. dengan betul dan jelas hijau
menggunakan ayat yang
gramatis.
M18 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara mekanis Ekonomi, Keusahawanan Wang
mekanis pelbagai bahan pantun dengan sebutan dan keushawanan 1. Membaca pantun Pendidikan
30 prosa dan puisi. intonasi yang betul dan dan kewangan dengan sebutan dan kewangan
nada yang sesuai.
April intonasi yang betul
4 Mei 2. Mempersembahkan
2017 pantun dengan nada
yang sesuai
3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi dan Alam sekitar & 1. Menyenaraikan isi Kelestarian Peta i-think
menghasilkan prosa kesimpulan yang kemas teknologi hijau penting alam sekitar (peta buih)
secara terancang. menggunakan ejaan yang 2. Menulis perenggan
betul dan bahasa yang isi yang kemas
tepat.
menggunakan ejaan
yang betul dan
bahasa yang tepat
4.2 Memahami dan 4.2.1 RANCANGAN PELAJARAN
Memahami dan Bahasa danTAHUNAN
1. Menyatakan bahasa Radio
menggunakan menggunakan kesusasteraan perbezaan
perbandingan semacam, perbandingan semacam perbandingan
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan
semasa komunikasi
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul,
2. Menulis
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut
berirama dalam konteks. perbandingan
komunikasi dan semacam dengan
penulisan. betul, tepat dan
mengikut konteks
5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan Alam sekitar 1. Menyatakan kata Kelestarian Gambar
menggunakan perkataan menggunakan kata nama am dan teknologi nama am dan kata alam sekitar
daripada pelbagai dan kata nama khas yang hijau nama khas yang
golongan kata dalam tunggal dan yang mengalami
tunggal
pelbagai ayat. pemajmukan dengan betul
2. Menyatakan kata
mengikut konteks.
nama am dan kata
nama khas yang
mengalami
pemajmukan
3. Menggunakan kata
nama am dan kata
nama khas yang
tunggal dan yang
mengalami
pemajmukan dengan
betul mengikut
konteks
M19 1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.2 Menyampaikan maklumat Sukan dan 1. Menyampaikan Kelestarian Petikan
tentang sesuatu perkara dalam bentuk ucapan dan rekreasi maklumat dalam bentuk alam sekitar ucapan
7 11 dalam pelbagai situasi. pengumuman dengan betul, ucapan dengan betul, Peta i-think
tepat, jelas, intonasi yang tepat, jelas, intonasi
Mei
sesuai dan berkesan yang sesuai dan
2017 menggunakan ayat yang berkesan menggunakan
gramatis. ayat yang gramatis.
2. Menyampaikan
maklumat dalam bentuk
pengumuman dengan
betul, tepat, jelas,
intonasi yang sesuai
dan berkesan
menggunakan ayat
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
yang gramatis.

2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk memahami Sejarah dan 1. Membaca untuk Patriotisme Artikel
memahami makna idea keseluruhan dalam warisan memahami idea
perkataan, rangkai kata, pelbagai bahan prosa secara keseluruhan
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat 2. Membaca untuk
maklumat dan maksud secara luncuran dan
memahami idea
keseluruhan daripada imbasan.
pelbagai bahan. dalam pelbagai
bahan prosa dengan
betul dan tepat
secara luncuran dan
imbasan.
3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk menyatakan Sains, teknologi 1. Menulis untuk Sains dan Flash kad
menerangkan makna kata makna kata dengan betul dan inovasi menyatakan makna Teknologi Gambar
dan istilah; maksud mengikut konteks kata dengan betul
rangkai kata, ungkapan 2. Menulis untuk
dan ayat.
menyatakan makna
kata mengikut
konteks
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen Bahasa dan 1. Menghasilkan karya Bahasa Peta buih
fiksyen dan puisi secara dengan mengaplikasikan kesusasteraan fiksyen dengan Peta dakap
terancang. kerangka penulisan mengaplikasikan
sastera secara terancang kerangka penulisan
dan tertib menggunakan sastera secara terancang dan
idea yang kreatif serta tertib
bahasa yang indah dan 2.Menggunakan idea yang
menarik. kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.
M20
INTENSIF 1
(14 18 Mei 2017)

M21
UJIAN SUMATIF PERTENGAHAN TAHUN
(21 - 25 Mei 2017)

M22
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(26 Mei 10 Jun 2017)
M23 5.1 Memahami dan 5.1.2 RANCANGAN PELAJARAN
Memahami dan Alam sekitarTAHUNAN
1. Menyatakan kata Kelestarian Gambar
menggunakan perkataan menggunakan kata adjektif dan teknologi adjektif warna, bentuk, alam sekitar
11 15 daripada pelbagai warna, bentuk, perasaan hijau perasaan dan waktu
golongan kata dalam dan waktu dengan betul dengan betul.
Jun
pelbagai ayat. mengikut konteks. 2. Menyatakan kata
2017 adjektif warna, bentuk,
perasaan dan waktu
mengikut konteks.

1.7 Berbincang dan berunding 1.7.1 Berbincang tentang sesuatu Pelancongan 1. Membincang tentang Kelestarian Artikel
tentang sesuatu perkara. perkara yang didengar atau sesuatu perkara yang alam sekitar Radio
dilihat untuk bertukar-tukar didengar atau dilihat
pandangan secara rasional 2. Bertukar-tukar
dengan ayat yang gramatis pandangan secara
dan bahasa yang santun rasional dengan ayat
. yang gramatis dan
bahasa yang santun

2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk menyaring Kesihatan & 1. Membaca untuk Sains dan Artikel
memproses maklumat dan mengenal pasti idea kebersihan menyaring teknologi
daripada pelbagai bahan. utama dan idea sampingan 2. Mengenal pasti idea
dengan betul dan tepat. utama dan idea
sampingan dengan
betul dan tepat.

3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk menyatakan Pelancongan 1. Menulis untuk Kelestarian Peta i-think
mengemukakan sesuatu situasi yang menyatakan sesuatu alam sekitar (peta buih)
maklumat dan dibaca, didengar dan situasi yang dibaca,
pandangan tentang ditonton menggunakan ayat didengar dan ditonton
sesuatu perkara. yang betul, tepat dan 2. menggunakan ayat
gramatis. yang betul, tepat dan
gramatis.

M24 4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 Menghasilkan syair secara Bahasa dan 1. Menghasilkan syair Bahasa Video
fiksyen dan puisi secara terancang dan tertib, kesusasteraan secara terancang Kertas sebak
18 22 terancang. menggunakan idea yang dan tertib
kreatif serta bahasa yang 2. Menghasilkan syair
Jun
indah dan menarik.
2017 menggunakan idea
yang kreatif serta
bahasa yang indah
dan menarik
5.2 Memahami dan 5.2.1 RANCANGAN PELAJARAN
Memahami dan Sejarah danTAHUNAN
1. Menyatakan kata Patriotisme Gambar
menggunakan kata menggunakan kata ganda warisan ganda penuh, kata Peta dakap
ganda dalam pelbagai penuh, kata ganda penuh ganda penuh
ayat. berimbuhan dan kata ganda
berimbuhan dan kata
majmuk dengan betul
mengikut konteks. ganda majmuk
dengan betul
mengikut konteks.
2. Menggunakan kata
ganda penuh, kata
ganda penuh
berimbuhan dan kata
ganda majmuk
dengan betul
mengikut konteks.
1.7 Berbincang dan berunding 1.7.2 Berunding untuk Ekonomi, 1. Berunding untuk Pendidikan Gambar
tentang sesuatu perkara. mendapatkan persetujuan keushawanan mendapatkan kewangan Video
bagi sesuatu tawaran tentang dan kewangan persetujuan bagi
sesuatu perkara secara
sesuatu tawaran
rasional dengan ayat yang
gramatis dan bahasa yang tentang sesuatu
santun. perkara.
2. Berunding secara
rasional dengan ayat
yang gramatis dan
bahasa yang santun.
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara ekstensif Bahasa dan 1. Membaca secara Bahasa Petikan
ekstensif pelbagai bahan pelbagai bahan fiksyen dan kesusasteraan ekstensif pelbagai Nilai murni cerita
untuk mengukuhkan bukan fiksyen untuk bahan fiksyen dan Artikel
kelancaran membaca, meningkatkan penguasaan
bukan fiksyen.
meluaskan kosa kata dan ungkapan
2. Meningkatkan
perbendaharaan kata dan menarik dengan
ilmu pengetahuan. pemahaman dan penguasaan kosa
penghayatan yang baik kata dan ungkapan
menarik dengan
pemahaman dan
penghayatan yang
baik.
M25
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
(23 Jun 1 Julai 2017)
M26 3.3 Menulis untuk 3.3.1 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
Menulis untuk Kerjaya
1. Menulis untuk Kreativiti dan Gambar
melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat melengkapkan Inovasi Tayangan
26 dalam pelbagai bahan. diri dan ayat dalam pelbagai maklumat diri. Slaid
bahan dengan betul dan 2. Menulis ayat dalam
Julai
tepat.
2017 pelbagai bahan
dengan betul dan
tepat
4.4 Mempersembahkan karya 4.4.1 Mempersembahkan Kebudayaan, 1. Mempersembahkan Kreativiti dan video
prosa, puisi dan pelbagai pengacaraan menggunakan kesenian dan lakonan pengacaraan Inovasi
persembahan lain. sebutan, intonasi, nada, estetika menggunakan
gaya dan bahasa badan
sebutan, intonasi,
yang sesuai melalui teknik
yang menarik dan nada, gaya bahasa
berkesan. badan yang sesuai.
2. Mempersembahkan
lakonan pengacaraan
melalui teknik yang
menarik dan
berkesan.
5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan Pertanian, 1. Menyatakan dan Keusahawanan Peta Buih
menggunakan kata menggunakan awalan dan penternaan dan menggunakan
terbitan dalam pelbagai akhiran bagi kata nama perikanan awalan dan akhiran
ayat. dengan betul mengikut
bagi kata nama
konteks.
dengan betul
mengikut konteks.
1.8 Mengulas sesuatu perkara, 1.8.1 Menerangkan sesuatu Sukan dan 1. Menerangkan Kelestarian Gambar
isu atau topik. perkara dengan bernas dan rekreasi sesuatu perkara Alam Sekitar Video
kritis secara jelas dengan bernas dan
menggunakan ayat yang
kritis secara jelas.
betul, tepat dan gramatis.
2. Menerangkan
sesuatu perkara
dengan
menggunakan ayat
yang betul, tepat dan
gramatis
M27 2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk menyaring Jati diri, 1. Membaca untuk Patriotisme Video
memproses maklumat dan mengenal pasti idea patriotisme dan meyaring dan Borang
9 13 daripada pelbagai bahan. utama dan idea sampingan kewarganegara mengenal pasti idea QUACK
dengan betul dan tepat.
Julai an utama dan idea
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
sampingan dengan
betul dan tepat
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina kerangka Sains, teknologi 1. Membina kerangka Sains dan Kertas sebak
menghasilkan prosa penulisan dengan dan inovasi penulisan. Teknologi Pen Marker
secara terancang. menyenaraikan isi yang 2. Menyenaraikan isi
sesuai secara terancang yang sesuai secara
dan kemas menggunakan
terancang dan kemas
bahasa yang tepat.
menggunakan bahas
yang tepat.
4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Bahasa dan 1. Menyatakan karya Bahasa Teks sastera
mengapresiasi karya mengapresiasi karya kesusasteraan sastera dengan
sastera dengan sastera dengan memberikan respons
memberikan respons memberikan respons
peribadi dari aspek
peribadi peribadi dari aspek
pengulangan kata dan pengulangan kata
singkatan kata dengan betul dan singkatan kata
dan penuh penghayatan. dengan betul dan
penuh penghayatan.
2. Mengapresiasi
karya sastera dengan
memberikan respons
peribadi dari aspek
pengulangan kata
dan singkatan kata
dengan betul dan
penuh penghayatan.

5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan Perindustrian 1. Menyatakan dan Sains dan Lembaran
menggunakan frasa menggunakan frasa nama menggunakan frasa Teknologi kerja
dalam pelbagai ayat. dengan betul mengikut nama dengan betul
konteks.
mengikut konteks.
M28 1.8 Mengulas sesuatu perkara, 1.8.2 Mengulas peristiwa mengikut Kebudayaan,
isu atau topik. urutan secara jelas dan kesenian dan
16 20 bernas menggunakan ayat estetika
yang gramatis.
Julai
2017
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara ekstensif Perpaduan
ekstensif pelbagai bahan pelbagai bahan fiksyen dan
untuk mengukuhkan bukan fiksyen untuk
kelancaran membaca, meningkatkan penguasaan
meluaskan RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
kosa kata dan ungkapan
perbendaharaan kata dan menarik dengan
ilmu pengetahuan pemahaman dan
penghayatan yang baik

3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis perenggan Pertanian,


menghasilkan prosa pendahuluan dengan penternakan
secara terancang. membina ayat tema, ayat dan perikanan
rangsangan dan ayat
arahan secara terancang,
tertib dan kemas
menggunakan bahasa yang
tepat, indah dan menarik.

4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen Bahasa dan


fiksyen dan puisi secara dengan mengaplikasikan kesusasteraan
terancang. kerangka penulisan
sastera secara terancang
dan tertib menggunakan
idea yang kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

M29 5.5 Memahami dan membina 5.5.1 Memahami dan membina Kesihatan dan
23 27 pelbagai ayat. ayat berdasarkan pola ayat kebersihan
Julai inti dengan betul dan tepat
mengikut konteks.
2017
1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1 Mendengar dan mengenal Sains, teknologi
menyebut perkataan, sebutan perkataan dan dan inovasi
rangkai kata, istilah dan rangkai kata dalam pelbagai
ungkapan serta intonasi ujaran dengan betul dan
ayat dalam pelbagai tepat.
ujaran.

2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis Jati diri,


mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan patriotisme dan
prosa dan puisi. dan promosi dengan sebutan kewarganegara
dan intonasi yang betul, nada
an
yang sesuai serta kepantasan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
yang wajar.

3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk menyatakan Ekonomi,


menerangkan makna kata makna kata dengan betul keushawanan
dan istilah; maksud mengikut konteks dan
rangkai kata, ungkapan
pengurusan
dan ayat.
kewangan

M30 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.1 Mendengar dan memahami Alam sekitar
perkataan, rangkai kata, perkataan, rangkai kata, dan teknologi
30 Julai istilah, ungkapan dan ayat istilah dan ungkapan dalam hijau
dalam pelbagai ujaran. pelbagai ujaran dengan betul
3
dan tepat mengikut konteks.
Ogos
2017
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara mekanis Bahasa dan
mekanis pelbagai bahan pantun dengan sebutan dan kesusasteraan:
prosa dan puisi. intonasi yang betul dan Pantu
nada yang sesuai.

3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk menyatakan Sejarah dan


mengemukakan sesuatu situasi yang warisan
maklumat dan dibaca, didengar dan
pandangan tentang ditonton menggunakan ayat
sesuatu perkara. yang betul, tepat dan
gramatis.

4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Bahasa dan


mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi kesusasteraan
sastera dengan dengan memberikan respons
memberikan respons peribadi tentang bentuk,
peribadi huraian maksud dengan betul,
rasional dan penuh
penghayatan.

M31 5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan Pelancongan


menggunakan perkataan menggunakan kata adjektif
6 10 daripada pelbagai warna, bentuk, perasaan dan
golongan kata dalam waktu dengan betul mengikut
Ogos
pelbagai ayat. konteks.
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
1.2 Mendengar dan memahami 1.2.2 Mendengar dan memahami Pendidikan
perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat majmuk
istilah, ungkapan dan ayat yang mudah dalam ujaran
dalam pelbagai ujaran. dengan menyatakan maksud
yang betul, tepat dan jelas
mengikut konteks

2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk memahami Ekonomi,


memahami makna makna perkataan yang keushawanan
perkataan, rangkai kata, terdapat dalam pelbagai dan kewangan
istilah, ungkapan, ayat, bahan menggunakan
maklumat dan maksud glosari dan kamus dengan
keseluruhan daripada betul dan tepat.
pelbagai bahan.

3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk Jati diri,


melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat p`triotisme dan
dalam pelbagai bahan. diri dan ayat dalam pelbagai kewarganegara
bahan dengan betul dan
an
tepat.

M32 4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Bahasa dan


mengapresiasi karya mengapresiasi karya sastera kesusasteraan
13 17 sastera dengan dengan memberikan respons
memberikan respons peribadi dari aspek
Ogos
peribadi pengulangan kata dan
2017 singkatan kata dengan betul
dan penuh penghayatan.

5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Integriti


menggunakan perkataan menggunakan kata seru,
daripada pelbagai kata tanya, kata perintah,
golongan kata dalam kata pembenar dan kata
pelbagai ayat. pangkal ayat dengan betul
mengikut konteks.

1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 Mendengar dan memahami Sukan dan
maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea rekreasi
hujah dalam pelbagai RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
dalam pelbagai wacana
wacana dan memberikan dengan memberikan respons
respons. secara lisan dengan betul,
tepat dan bermakna.

2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk memahami Keselamatan


memahami makna maklumat daripada arahan
perkataan, rangkai kata, dalam pelbagai bahan
istilah, ungkapan, ayat, dengan memberikan
maklumat dan maksud respons yang betul dan
keseluruhan daripada tepat.
pelbagai bahan.

M33 3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina kerangka Pelancongan


menghasilkan prosa penulisan dengan
20 24 secara terancang. menyenaraikan isi yang
sesuai secara terancang
Ogos
dan kemas menggunakan
2017 bahasa yang tepat.

4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan Bahasa dan


menggunakan menggunakan kesusasteraan
perbandingan semacam, perbandingan semacam
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul,
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut
berirama dalam konteks.
komunikasi dan
penulisan.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan keselamatan


menggunakan perkataan menggunakan kata kerja tak
daripada pelbagai transitif dengan betul
golongan kata dalam mengikut konteks.
pelbagai ayat.

1.3 Mendengar dan memahami 1.3.2 Mendengar dan memahami Kesihatab dan
maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea kebersihan
hujah dalam pelbagai dalam pengumuman dan
wacana dan memberikan ucapan dengan memberikan
respons. respons yang betul, tepat dan
bermakna.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
M34
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(25 Ogos 2 Sept 2017)

M35 2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk memahami Pelancongan


memahami makna idea keseluruhan dalam
37 perkataan, rangkai kata, pelbagai bahan prosa
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat
Sept
maklumat dan maksud secara luncuran dan
2017 keseluruhan daripada imbasan.
pelbagai bahan.

3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis perenggan Perpaduan


menghasilkan prosa pendahuluan dengan
secara terancang. membina ayat tema, ayat
rangsangan dan ayat
arahan secara terancang,
tertib dan kemas
menggunakan bahasa yang
tepat, indah dan menarik.

4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen Kebudayaan,


fiksyen dan puisi secara dengan mengaplikasikan kesenian dan
terancang. kerangka penulisan estetika
sastera secara terancang
dan tertib menggunakan
idea yang kreatif serta
bahasa yang indah dan
menarik.

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan Pendidikan


menggunakan kata ganda menggunakan kata ganda
dalam pelbagai ayat. penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan kata ganda
majmuk dengan betul
mengikut konteks.

M36 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual tentang kegiatan Pertanian,
perkara dalam pelbagai harian serta hal-hal penternakan
10 14 situasi formal dan tidak persendirian menggunakan dan perikanan
formal. sebutan
Sept
dan intonasi yang betul
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
secara santun.
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk menyaring Sukan dan
memproses maklumat dan mengenal pasti idea rekreasi
daripada pelbagai bahan. utama dan idea sampingan
dengan betul dan tepat.

3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi dan Pertanian,


menghasilkan prosa kesimpulan yang kemas penternakan
secara terancang. menggunakan ejaan yang dan perikanan
betul dan bahasa yang
tepat.

4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 Menghasilkan syair secara Bahasa dan


fiksyen dan puisi secara terancang dan tertib, kesusasteraan:
terancang. menggunakan idea yang Syair
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.

M37 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan Sejarah dan


menggunakan kata terbitan menggunakan awalan dan warisan
17 21 dalam pelbagai ayat. akhiran bagi kata nama
dengan betul mengikut
Sept
konteks.
2017
1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 Berbicara untuk memulakan Pentadbiran
perkara dalam pelbagai dan mengakhiri perbualan, politik
situasi formal dan tidak bertanya khabar, serta
formal. menyatakan terima kasih dan
penghargaan secara
bertatasusila.

2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara ekstensif Kebudayaan,


ekstensif pelbagai bahan pelbagai bahan fiksyen dan kesenian dan
untuk mengukuhkan bukan fiksyen untuk estetika
kelancaran membaca, meningkatkan penguasaan
meluaskan kosa kata dan ungkapan
perbendaharaan kata dan menarik dengan
ilmu pengetahuan. pemahaman dan
penghayatan yang baik

3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis karangan Jatidiri,


menghasilkan prosa secara berdasarkan bahan patriotism dan
terancang. rangsangan dan cerita kewarganegara
RANCANGAN PELAJARAN
an TAHUNAN
menggunakan ejaan yang
betul dan bahasa yang tepat,
indah serta menarik.

M38 4.4 Mempersembahkan karya 4.4.1 Mempersembahkan Kebudayaan,


prosa, puisi dan pelbagai pengacaraan menggunakan kesenian dan
24 28 persembahan lain. sebutan, intonasi, nada, estetika
gaya dan bahasa badan
Sept
yang sesuai melalui teknik
2016 yang menarik dan
berkesan.

5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan Keselamatan


menggunakan frasa dalam menggunakan frasa nama
pelbagai ayat. dengan betul mengikut
konteks.

1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.3 Menceritakan pengalaman diri Kesihata dan
perkara dalam pelbagai dan orang lain dalam pelbagai kebersihan
situasi formal dan tidak situasi dengan sebutan dan
formal. intonasi yang betul secara
santun.

2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis Kerjaya


mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan dan
prosa dan puisi. promosi dengan sebutan dan
intonasi yang betul, nada
yang sesuai serta kepantasan
yang wajar.

M39 3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk Pendidikan
meringkaskan dan menghasilkan ringkasan
15 merumus pelbagai bahan dengan betul menggunakan
prosa ayat yang gramatis.
Okt
2017
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Bahasa dan
mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa kesusasteraan
sastera dengan dengan memberikan respons
memberikan respons peribadi tentang sinopsis,
peribadi tema dan persoalan dengan
betul, rasional dan
penuh penghayatan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
5.5 Memahami dan membina 5.5.1 Memahami dan membina ayat Jatidiri,
pelbagai ayat. berdasarkan pola ayat inti patriotism dan
dengan betul dan tepat estetika
mengikut konteks.

1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan soalan Sejarah dan


sesuatu perkara dengan bertumpu untuk mengetahui warisan
menggunakan pelbagai pesanan, arahan, panduan
soalan dan dan tunjuk cara dengan betul
mengemukakan jawapan. tepat dan secara
bertatasusila.

M39 2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk memahami Ekonomi,


memahami makna makna perkataan yang leushawanan
8 12 perkataan, rangkai kata, terdapat dalam pelbagai dan kewangan
istilah, ungkapan, ayat, bahan menggunakan
Okt
maklumat dan maksud glosari dan kamus dengan
2017 keseluruhan daripada betul dan tepat.
pelbagai bahan.

3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah Kerjaya


maklumat bagi maklumat daripada bahan
menghasilkan pelbagai grafik kepada bentuk prosa
bentuk penulisan dan bentuk puisi dan bentuk
grafik. ilustrasi dengan
menggunakan bahasa yang
betul dan tafsiran yang tepat.

4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan Budaya dan


mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi kesusasteraan
sastera dengan dengan memberikan
memberikan respons respons
peribadi peribadi tentang bentuk,
huraian maksud dengan
betul, rasional dan penuh
penghayatan.
5.6 Menganalisis dan 5.6.1 RANCANGAN PELAJARAN
Perpaduan TAHUNAN
Menganalisis dan
membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan ayat
sesuatu ayat. mudah.

M40 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan jawapan yang Keselamatan
sesuatu perkara dengan sesuai tentang sesuatu
15 19 menggunakan pelbagai perkara dengan betul, tepat
soalan dan dan secara bertatasusila.
Okt
mengemukakan jawapan.
2017

2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk memahami Kesihatan dan


memahami makna idea keseluruhan dalam kebersihan
perkataan, rangkai kata, pelbagai bahan prosa
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat
maklumat dan maksud secara luncuran dan
keseluruhan daripada imbasan.
pelbagai bahan.

3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2 Menulis untuk mengolah Sains, teknologi
maklumat bagi maklumat daripada bahan dan inovai
menghasilkan pelbagai grafik kepada perenggan dan
bentuk penulisan dan bahan prosa atau puisi
grafik. kepada bahan ilustrasi
menggunakan ayat yang
gramatis.

4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan Kebudayaan,


mengapresiasi karya mengapresiasi karya kesenian dan
sastera dengan sastera dengan estetika
memberikan respons memberikan respons
peribadi peribadi dari aspek
pengulangan kata dan
singkatan kata dengan betul
dan penuh penghayatan.

M41 5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Jatidiri,


menggunakan perkataan menggunakan kata seru, kata patriotism dan
22 26 daripada pelbagai tanya, kata perintah, kata kewarganegara
golongan kata dalam pembenar dan kata pangkal
Okt an
pelbagai ayat. ayat dengan betul mengikut
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
konteks.

1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab dalam Alam sekitar
sesuatu perkara dengan perbualan menggunakan dan teknologi
menggunakan pelbagai soalan bertumpu dan hijau
soalan dan mengemukakan jawapan
mengemukakan jawapan. yang sesuai dan betul secara
bertatasusila.

2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk memahami Integriti


memahami makna maklumat daripada arahan
perkataan, rangkai kata, dalam pelbagai bahan
istilah, ungkapan, ayat, dengan memberikan
maklumat dan maksud respons yang betul dan
keseluruhan daripada tepat.
pelbagai bahan.

3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca Ekonomi,
pelbagai teks. dan kesalahan nahu yang keushawanan
mudah dengan betul tanpa dan kewangan
mengubah maksud asal ayat.

M42 4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan Bahasa dan


menggunakan menggunakan kesusasteraan
29 Okt perbandingan semacam, perbandingan semacam
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan
2
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul,
Nov pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut
2017 berirama dalam konteks.
komunikasi dan
penulisan.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan Sukan dan


menggunakan perkataan menggunakan kata kerja tak rekreasi
daripada pelbagai transitif dengan betul
golongan kata dalam mengikut konteks.
pelbagai ayat.

1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.1 Menyampaikan isi dan fakta Pentadbiran


tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara politik
dalam pelbagai situasi. dengan betul dan jelas
menggunakan ayat yang
gramatis.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara mekanis Bahasa dan
mekanis pelbagai bahan pantun dengan sebutan dan kesuasteraan
prosa dan puisi. intonasi yang betul dan
nada yang sesuai.

M43
INTENSIF 2
(5 9 Nov 2017)

M44
UJIAN SUMATIF AKHIR TAHUN
(12 16 Nov 2017)

M45
RUMUSAN PENTAKSIRAN KSSM TINGKATAN 1
(19 24 Nov 2017)

24 Nov
31
CUTI AKHIR TAHUN
Dec (24 Nov 31 Dec 2017)
2017