Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 1 2017

Minggu Tajuk / Bidang Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan


1
3 - 6/1 Program Transisi
2
Program Transisi
9 -13/1

3 Program Transisi
16 20/1

4
1. Kepercayaan Kepada 1.1 Mengetahui Pada akhir pembelajaran murid dapat :
23 - 27/1
( 28 - 29/1 ) Tuhan. Keunikan Alam
TAHUN BARU 1.1.1 Menyatakan keadaan alam B1D1E4
CINA. Keyakinan wujudnya di kawasan tempat tinggal. B2D1E2
Tuhan sebagai pencipta 1.1.2 Menceritakan kepelbagaian B3D1E1
5 alam dan mematuhi segala ciptaan Tuhan.
31/1 1/2 suruhanNya berlandaskan 1.1.3 Menghargai alam ciptaan Tuhan. B4D1E3
( 1/2 ) pegangan agama masing- 1.1.4 Melibatkan diri dalam menjaga
HARI WILAYAH
PERSEKUTUAN masing selaras dengan keindahan alam. B5D1E1
prinsip Rukun Negara. 1.1.5 Mengamalkan sikap menghargai B6D1E1
alam ciptaan Tuhan.
6
6 - 10/2

7
2. Baik Hati. 2.1 Membantu Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
13 - 17/2
keluarga. 2.1.1 Menceritakan sifat baik hati yang B1D1E4
1
Kepekaan terhadap ada pada diri. B2D1E3
perasaan dan kebajikan diri 2.1.2 Menyenaraikan cara membantu B3D1E1
8
20 - 24/2 sendiri dan orang lain keluarga. B4D1E2
dengan memberi bantuan 2.1.3 Menyedari perasaan ahli keluarga
dan sokongan moral secara yang memerlukan bantuan. B5D1E1
tulus ikhlas. 2.1.4 Menghulurkan bantuan kepada ahli B6D1E1
9 keluarga.
27/2 -3/3 2.1.5 Menunjukkan cara membantu
keluarga.

10
3. Bertanggungjawab. 3.1 Melaksanakan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
6 - 10/3 tanggungjawab B1D1E3
Kesanggupan untuk diri. 3.1.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri. B2D1E1
memikul dan 3.1.2 Menyatakan kepentingan B3D1E2
melaksanakan tugas serta melaksanakan tanggungjawab diri. B4D1E4
11 kewajipan dengan 3.1.3 Melaksanakan tanggungjawab diri. B5D1E2
13 - 17/3 sempurna. B6D1E1
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
( 18 - 26/3/2017 )

12
4. Berterima kasih. 4.1 Mengamalkan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
27 31/3 sikap
Perasaan dan perlakuan berterima kasih. 4.1.1 Mengucapkan terima kasih dalam B1D1E7
13 untuk menunjukkan pelbagai bahasa. B2D1E3
3/4 7/4 pengiktirafan dan 4.1.2 Mengenali pelbagai cara memberi B3D1E1
penghargaan terhadap penghargaan. B4D1E5
14 sesuatu jasa, sumbangan 4.1.3 Menyatakan perasaan penghargaan B5D1E1
10 - 14/4 atau pemberian. atas pemberian yang diterima. B6D1E1
4.1.4 Memberi penghargaan melalui
pelbagai cara.
4.1.5 Menunjukkan pelbagai cara memberi

2
penghargaan.

15
17 21/4 5. Hemah tinggi. 5.1 Menunjukkan adab Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
dalam tutur kata
Beradab sopan dan berbudi dan 5.1.1 Mengenal pasti tutur kata dan B1D1E5
16 pekerti mulia dalam tingkah laku. tingkah laku yang bersopan. B2D1E4
24 28/4 pergaulan seharian. 5.1.2 Menyedari kesan tutur kata dan B3D1E1
(24/4 CUTI
tingkah laku yang bersopan. B4D1E2
ISRAMIKRAJ 5.1.3 Mengamalkan tutur kata dan tingkah B5D1E1
laku yang bersopan. B6D1E1
B6D1E2
5.1.4 Menunjukkan cara berkomunikasi
17 dengan beradab sopan dalam tutur
1/5 - 5/5 kata dan tingkah laku.
( 1/5 - CUTI
HARI
PEKERJA)

18 6. Hormat. 6.1 Menghormati diri. Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


8 - 12/5
( 10/5 CUTI
Menghargai dan 6.1.1 Menyatakan cara menjaga B1D1E1
HARI
memuliakan seseorang kehormatan diri. B2D1E1
WESAK) serta menghormati 6.1.2 Menghormati diri sendiri. B3D1E1
peraturan institusi sosial 6.1.3 Menghormati setiap individu seperti B4D1E6
dengan memberi layanan menghormati diri sendiri. B5D1E1
yang bersopan. 6.1.4 Menghormati peraturan dalam B6D1E1
19 aktiviti seharian. B6D1E2
15 19/5

3
7. Kasih sayang. 7.1 Menyayangi diri. Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

20 Kepekaan dan perasaan 7.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan B1D1E1


22 26/5 cinta yang mendalam serta diri. B2D1E4
CUTI berkekalan yang lahir 7.1.2 Menyatakan cara menjaga B3D1E1
PERTENGAHA daripada hati yang ikhlas. keselamatan diri. B4D1E1
N 7.1.3 Menghargai diri dengan menjaga B5D1E1
TAHUN
kebersihan diri. B6D1E1
(27/5
7.1.4 Menghargai diri dengan menjaga
-11/6/2017)
keselamatan diri.
7.1.5 Menjaga kebersihan diri.
21 7.1.6 Menjaga keselamatan diri.
12 - 16/6
(12/6 HARI
NUZUL
AL-QURAN)

22
8. Keadilan. 8.1 Mengamalkan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
19 23/6
sikap adil dalam
Tindakan dan keputusan perlakuan seharian. 8.1.1 Menyatakan contoh keadilan dalam B1D1E6
yang tidak berat sebelah. perlakuan seharian. B2D1E2
23 8.1.2 Menceritakan sebab perlu adil dalam B3D1E1
26 30/6
(25 26/6
perlakuan seharian. B4D1E7
HARI RAYA 8.1.3 Menyedari kesan ketidakadilan B5D1E1
PUASA) dalam perlakuan seharian. B6D1E1
8.1.4 Bertindak adil dalam perlakuan
seharian.
24
3- 7/ 7

25
9. Keberanian. 9.1 Mengamalkan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
4
10 14/7 sikap berani 9.1.1 Menceritakan perlakuan berani B1D1E2
Kesanggupan untuk mempertahankan mempertahankan maruah diri. B2D1E1
menghadapi cabaran maruah diri. 9.1.2 Menyatakan kepentingan berani B3D1E1
26 dengan yakin dan tabah. mempertahankan maruah diri. B4D1E2
17- 21/7 9.1.3 Mengamalkan sikap berani dalam B5D1E1
aktiviti seharian. B6D1E1

27 10. Kejujuran. 10.1 Mengamalkan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


24- 28/7
sikap jujur dalam diri.
Bercakap benar, bersikap 10.1.1 Menceritakan perlakuan jujur. B1D1E2
28 amanah dan ikhlas dalam 10.1.2 Menyatakan sebab perlunya B2D1E4
31/7 4/8 setiap perlakuan. bercakap benar

29
10. Kejujuran. 10.1 Mengamalkan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
7 11/8
sikap jujur dalam diri.
Bercakap benar, bersikap 10.1.3 Menyedari kelebihan bercakap B3D1E1
amanah dan ikhlas dalam benar kepada diri dan orang B4D1E2
setiap perlakuan. lain. B5D1E2
10.1.4 Mengamalkan sikap bercakap
benar dalam perlakuan seharian.

30
11. Kerajinan. 11.1 Mengamalkan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
14 18/8
sikap rajin dalam
Usaha yang berterusan, perlakuan 11.1.1 Menyatakan ciri-ciri kerajinan B2D1E4
bersungguh-sungguh dan seharian. dalam diri. B3D1E1
31 bersemangat dalam 11.1.2 Menyedari kebaikan mengamalkan B4D1E8
21 26/8 melakukan sesuatu perkara. kerajinan.
31/8-CUTI HARI CUTI 11.1.3 Mengamalkan sikap rajin dalam
KEBANGSAAN PERTENGAHAN aktiviti seharian.
1 2/9 CUTI
PENGGAL
HARI RAYA
HAJI (26/8- 3/9/2017)

5
32
12. Kerjasama. 12.1 Bersedia memberi Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
4-8/9
kerjasama kepada 12.1.1 Menyatakan kebaikan B1D1E3
Kesediaan melakukan individu yang bekerjasama. B1D1E4
33 sesuatu untuk kepentingan memerlukan. 12.1.2 Menyenaraikan aktiviti yang B2D1E4
11-15/9 bersama. boleh dilakukan bersama-sama.
(16/9 - CUTI
HARI MALAYSIA
12.1.3 Menceritakan perasaan setelah
melaksanakan aktiviti bersama- B3D1E3
sama. B4D1E9
12.1.4 Menjalankan aktiviti bersama-
sama.
34
18-22/9

35
25- 29/9 13. Kesederhanaan. 13.1 Mengamalkan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
sikap
Bersikap tidak keterlaluan sederhana dalam 13.1.1 Menyatakan perlakuan sederhana B1D1E2
36 dalam membuat diri. dalam diri. B2D1E1
2 - 6/10 pertimbangan dan tindakan B3D1E1
tanpa mengabaikan 13.1.2 Menceritakan kepentingan bersikap
kepentingan diri dan orang sederhana.
lain. 13.1.3 Mengamalkan perlakuan sederhana
37
9 - 13/10 dalam aktiviti seharian.

38
16 20/10 14. Toleransi. 14.1 Mengamalkan Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
(19/10 HARI sikap toleransi dalam B1D1E1
DEEPAVALI) Kesanggupan bertolak diri. 14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur. B2D1E4
ansur, sabar dan mengawal
diri demi kesejahteraan
39
23 27/10
hidup.

6
40 14. Toleransi. 14.1 Mengamalkan 14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap
30 /10 3/11 Kesanggupan bertolak sikap toleransi dalam toleransi. B3D1E1
ansur, sabar dan mengawal diri.
diri demi kesejahteraan
41 hidup
6 10/11

14. Toleransi. 14.1 Mengamalkan 14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi


42 sikap toleransi dalam dalam aktiviti seharian.
13 17/11 Kesanggupan bertolak diri.
ansur, sabar dan mengawal
diri demi kesejahteraan
hidup
43
20 24/11

CUTI AKHIR TAHUN


28/11 /2016 - 1/1/2018

7
8
9