Anda di halaman 1dari 57

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 5

TAHUN 2017

PANITIA BAHASA MELAYU DAERAH PETALING PERDANA


PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

1 UNIT 1 : RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA


Rumah Terbuka Aidilfitri

PENDEDAHAN Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI


SUKATAN 1. Menerangkan kandungan - Binaan ayat Format i. Penerangan
Format kertas SPM: kertas Peperiksaan format SPM
1103/1 1, 2, dan 3 mengikut format Sebutan dan Intonasi SPM Bahasa Melayu.
1103/2 dengan tepat. Isu-isu semasa ii. Bacaan untuk
1103/3 2. Membaca petikan dengan Tanda baca Sastera mendapatkan isi
sebutan dan intonasi yang tersurat
RUMUSAN sesuai. Morfologi NILAI iii. Latihan berfokus
Isu Rumah Terbuka / 3. Menggariskan 6 isi tersurat - Kata Adjekif Rasional (Pendahuluan &
Masyarakat Majmuk dalam petikan dengan tepat. - Kata Penguat Kerajinan Kesimpulan)
4. Menulis pendahuluan dan - Penanda wacana Kerjasama
kesimpulan rumusan dengan - Golongan Kata BBB
tepat. Nama KBT Power Point
HPU: 1.0,7.0, 8.0 - KN Am Kemahiran Gambar
HPK:1.2 Aras 1 (i), 7.1 Aras1 - KN Khas Belajar Cara Petikan Rencana
(iii), 7.3 Aras 2 (i) 8.2 Aras 1 (i) - Kata Ganti Nama Belajar Peta i-think
(ii) Kemahiran
TMK.
Kemahiran
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: berfikir AKTIVITI
Sajak Sejadah Rindu 1. Menyatakan tema sajak. Sintaksis i. Perbincangan kumpulan
2. Menyenaraikan 3 persoalan - Binaan ayat ii. Pembentangan
yang terdapat dalam sajak. Sebutan dan Intonasi ILMU iii.Latihan berformat SPM
3. Menjawab 3 soalan Tanda baca Format iv. Kuiz Komsas
pemahaman berkaitan puisi Peperiksaan
dengan ayat yang gramatis. SPM
Isu-isu semasa
Sastera
HPU: 10.0, 9.0

2
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

HPK:10.4 Aras 1 (iii) 10.6 Aras 2 BBB


(i), 9.1Aras 1(i) Morfologi Buku teks Sejadah Rindu
- Kata Adjekif NILAI Lembaran Pengurusan
- Kata Penguat Rasional Grafik
- Penanda wacana Kerajinan Peta i-think
- Golongan Kata Kerjasama
Nama
- KN Am KBT
- KN Khas Kemahiran
- Kata Ganti Nama Belajar Cara
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: Belajar AKTIVITI
Golongan Kata Ganti 1. Menyatakan lima contoh Kemahiran i. Perbualan secara
Nama kata TMK. berpasangan
ganti nama dengan tepat. Kemahiran menggunakan kata
2. Menyenaraikan jenis-jenis berfikir ganti nama.
kata ganti nama dengan ii. Membina ayat daripada
tepat. perkataan kata ganti
3. Membina ayat yang gramatis diri.
daripada kata ganti nama
diri. BBB
HPU: 12.0, 9.0 , 2.0, Buku teks m/s 7&8
HPK : 9.1 Aras 2 .(i) 2.1 Aras Kad imbasan
1(i) Peta i-think
12.3 Aras 2(i)

NOVEL TIRANI Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


a. Pengenalan novel 1. Menyatakan sekurang- i. Penerangan/soal jawab
- biodata penulis kurangnya empat aspek ii. Perbincangan
- aspek kajian kajian sastera dengan tepat. kumpulan
sastera 2. Menyatakan biodata penulis iii. Kuiz
b. Tema dan persoalan secara ringkas.
c. Watak dan 3. Menyatakan tema dan dua BBB
perwatakan. persoalan dengan tepat. Buku teks Novel Tirani
4. Menyenaraikan watak yang Peta i-think

3
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

terdapat dalam novel dengan


tepat.
HPU:10.0, 9.0, 2.0
HPK:10.4 Aras 1 (iii) 10.6 Aras
2(i), 9.1Aras 1(i), 2.4(i)

2 UNIT 1: RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA


Rumah Terbuka Malaysia

Karangan Berdasarkan Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Bahan Rangsangan 1. Menyenarai sekurang- - binaan ayat Sains i. Perbincangan berkaitan
(KBBR) kurangnya 3 isi berdasarkan Kemasyarakatan. bahan rangsangan
bahan ransangan. Sebutan dan Intonasi ii. Membuat peta
Isu Bahan Rangsangan : 2. Menulis kerangka prenggan NILAI minda.
Rumah isi Tanda baca Kunjung- iii.Menyampaikan
Terbuka/Perayaan di 3. Menulis perenggan isi yang mengunjungi secara lisan hasil
Malaysia. lengkap. Morfologi Hormat- daripada peta minda.
HPU :1.0, 2.0, 12.0 - Kosa Kata menghormati vi.Menulis sebuah
HPK : 1.3 Aras 1(i), 2.1 Aras - Kata Ganti Nama Perpaduan karangan lengkap.
1(ii), 12.3 Aras 1 (iv) a) KGN Tunjuk
b) KGN Tanya KBT BBB
c) KGN Diri 1, 2, 3 Kecerdasan i.Lembaran bahan
pelbagai rangsangan
Kosa kata dan istilah. Kemahiran ii.Gambar rumah terbuka
berfikir (menjana iii.Peta i-think

4
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

idea, membuat
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: kesimpulan) AKTIVITI
PUISI TRADISIONAL 1. Menyenaraikan ciri-ciri i. Menyampaikan pantun
gurindam dengan tepat dalam intonasi yang
Gurindam Beberapa 2. Menyatakan tiga pengajaran sesuai.
Petua Hidup yang terdapat dalam ii. Perbincangan/
gurindam. pembentangan
3. Menjawab soalan kumpulan
pemahaman berformat SPM
dengan ayat yang gramatis. BBB
HPU : 10.0, 12.0 i. Buku teks Dirgahayu
HPK : 10.5 Aras 1(i)10.4 Aras Bahasaku
1(ii), 12.3 Aras 1(iv) ii. Lembaran Pengurusan
Grafik (LPG)
iii.Peta i-think
Sintaksis
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: - binaan ayat AKTIVITI
Kata Ganti Nama 1. Membina ayat daripada i. Penerangan
Ayat Berpola FN+FN pola ayat FN + FN Sebutan dan Intonasi ii. Kuiz spontan
2. Mengklasifikasikan iii. Latihan berfokus
Jenis Peribahasa bahagian- bahagian ayat Tanda baca
- perumpamaan kepada subjek dan predikat BBB
- simpulan bahasa yang betul dalam jadual Morfologi Buku teks
- pepatah yang disediakan. - Kosa Kata Peta minda kosong kata
- bidalan 3. Memberi contoh - Kata Ganti Nama ganti nama
- kata-kata hikmat perumpamaan. d) KGN Tunjuk Buku teks ms 15 dan 16
4. Memberi contoh simpulan e) KGN Tanya Peta i-think
bahasa. f) KGN Diri 1, 2, 3
5. Mengisi tempat kosong
dengan Kosa kata dan istilah.
peribahasa yang sesuai.
HPU : 7.0, 8.0
HPK : 7.1 Aras 1(iii) 8.1 Aras 1
(i)

5
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

NOVEL TIRANI Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menerangkan maksud plot i. Perbincangan
a. Plot dengan tepat. kumpulan
b. Peristiwa penting 2. Menyatakan lima bahagian ii. Teknik pelayaran plot
penting dalam binaan plot iii. Soal jawab
dengan tepat.
3. Menyenaraikan 10 peristiwa BBB
penting dalam novel. Teks Novel Tirani
HPU : 10.0 Lembaran Pengurusan
HPK : 10.1 Aras 1(ii)10.4 Aras Grafik (LPG)
2(ii) Peta i-think

6
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

3 UNIT 2 : PENDIDIKAN ALAF INI


E- Pendidikan

KARANGAN B Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI


1. Menyatakan 5 isi penting - binaan ayat Tekonologi i. Perbincangan kumpulan
Isu : Kepentingan Ilmu yang relevan dengan tajuk. maklumat. ii.Membuat peta minda.
Pada Era Globalisasi. 2. Membuat peta minda Sebutan dan Intonasi Pendidikan. iii. Pembentangan hasil
daripada Sastera. kumpulan.
isi-isi penting sebagai rangka Tanda baca iv.Penulisan brepandu.
karangan. NILAI
3. Menghasilkan perenggan Morfologi Kerajinan BBB :
pendahuluan yang lengkap. - Kosa Kata Kegigihan Lembaran nota
4. Menulis dua perenggan isi Lembaran Pengurusan
yang lengkap mengandungi KBT Grafik (LPG)
ayat topik, ayat huraian, ayat Kecerdasan Peta i-think
contoh dan ayat penyimpul. pelbagai
HPU : 2.0, 12.0 Kemahiran
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), berfikir (menjana
12.2 Aras (iv) idea, membuat
12.3 Aras 1 (iv) kesimpulan)
Konstruktivisme
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis AKTIVITI
Kata Sendi Nama 1. Mengenalpasti beberapa kata - binaan ayat i. Menganalisis petikan
kata sendi nama yang bagi mengesan kata
terdapat Sebutan dan Intonasi sendi
dalam petikan. ii. Penerangan/ soal
Tanda baca
2. Menyenaraikan kata sendi jawab
nama yang berfungsi sebagai Morfologi
kata lain dalam petikan. - Kosa Kata BBB
- Kata sendi nama Buku teks ms 30
Peta i-think

7
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

Kosa dan istilah.


HPU : 7.0
HPK : 7.1 Aras 1 (iv) 7:3 Aras Sintaksis ILMU
1(iv) - binaan ayat Tekonologi
maklumat.
Sebutan dan Intonasi Pendidikan.
NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: Sastera. AKTIVITI
Tanda baca
TIRANI 1. Menyatakan maksud latar i. Sumbang saran / soal
masa, tempat dan Morfologi NILAI jawab
a. Latar tempat masyarakat dengan tepat. - Kosa Kata Kerajinan ii. Perbincangan dalam
b. Latar masa 2. Menyenaraikan latar tempat, - Kata sendi nama Kegigihan kumpulan.
c. Latar masyarakat masa dan masyarakat Kosa dan istilah. iii. Melengkapkan LPG
dengan contoh yang tepat. KBT latar tempat, masa dan
HPU : 10. 0 Kecerdasan masyarakat secara
HPK : 10.2 Aras 3 (ii) 10.6 pelbagai berkumpulan.
Aras 1(ii) Kemahiran iv. Pembentangan
berfikir (menjana
idea, membuat BBB
kesimpulan) Teks Novel
Konstruktivisme Lembaran Pengurusan
Grafik (LPG)
Peta i-think

LISAN Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


Cadangan: 1. Menyatakan 3 isi daripada i. Forum
Bahan lisan pilihan murid bahan lisan. ii. Soal jawab
berdasarkan mana-mana 2. Menyampaikan idea
isu daripada tema dalam berkaitan BBB
Buku Teks Bahasa bahan lisan. Bahan- bahan lisan
Melayu Tingkatan 5 HPU : 1.0, 2.0 Peta i-think
HPK : 1.4 Aras 1 (vi)
2.5 Aras 3 (i)

8
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


i. Membaca buku sekurang Bacaan kendiri
-kurangnya sebuah buku Membuat catatan sinopsis
fiksyen.
ii. Mencatatkan 3 isi penting BBB
daripada bahan bacaan. Buku Fiksyen/Non Fiksyen
iii. Mencatat 3 nilai pengajaran PSS
daripada bahan bacaan. Peta i-think
HPU : 7.0, 10.0
HPK : 7. 1 Aras1 (iv)10.2 Aras 2
(i)

9
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

4 UNIT 3 : PENGANGKUTAN ALAF INI


Tren ERL

CUTI RUMUSAN Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
TAHUN - binaan ayat Sains. i. Merujuk gambar tren
BARU CINA Isu : Pengangkutan 1. Mengenal pasti 6 isi tersurat Geografi. ERL ( Buku Teks ms 61)
Moden dalam petikan dengan tepat. Sebutan dan Intonasi Kesusasteraan. ii. Bacaan untuk
2. Mengenal pasti 2 isi tersirat. Pendidikan Alam mendapatkan maklumat
3. Menulis rumusan yang Tanda baca Sekitar. iii. Merumus petikan
lengkap
4. Menjawab 3 soalan Morfologi NILAI BBB
pemahaman berdasarkan - Kosa Kata Berfikiran positif, Buku teks m/s 61
petikan rumusan kreatif dan Peta i-think
HPU: 7.0, 8.0 berinovasi
HPK: 7.5 Aras 2 (i)
8.8 Aras 1 (iv) KBT
Kecerdasan
pelbagai
Kemahiran
berfikir (menjana
idea, membuat
kesimpulan)
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis Konstruktivisme AKTIVITI
Pola Ayat (FN + FK) 1. Penerangan guru
a) Kata Adjektif dan 1. Melengkapkan teks dengan 2. Melengkapkan teks
Kata Penguat. kata adjektif yang sesuai. Morfologi menggunakan Kata Adjektif
b) Kata Adjektif Terbitan 2. Mengenalpasti dan - Kata Adjektif 3. Permainan
c) Ayat Berpola Frasa menyenaraikan Kata Adjektif - Sebutan dan memadankan peribahasa
Nama + Frasa yang terdapat dalam ayat dari Intonasi dengan maksud
petikan. - Penanda
d) Adjektif. (FN + FA) Wacana

10
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

3. Membina ayat daripada kata BBB


adjektif dengan ayat yang Buku Teks
gramatis. Peta i-think
HPU : 9.0, 5.0
HPK : 9.2 Aras 2 .(i) 5.2 Aras 2
(i)
AKTIVITI
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU i. Kuiz sinopsis
1. Menyatakan lima peristiwa Sastera ii. Teknik kerusi panas
Cerpen Cinta Ahmad penting dalam cerpen. Kosa kata/istilah iii. Menjawab soalan
Mutawakkil 2. Menghurai watak utama NILAI latihan berformat SPM
dalam cerpen dengan contoh Morfologi Kasih sayang
yang tepat. - Kata Adjektif Kesabaran BBB
3. Menyatakan nilai / Kejujuran Buku teks Sejadah
pengajaran yang terdapat Sebutan dan Intonasi Rindu
dalam cerpen. KBT Lembaran Kerja
HPU : 10.0 Penanda Wacana Kajian masa Buku10 ms 35.
HPK : 10.4 Aras 2(ii) depan Peta i-think
: 10.6 Aras 2 (ii) TMT

NOVEL TIRANI Pada akhir PdP, murid dapat : Sintaksis AKTIVITI


1. Menghuraikan plot novel Kosa kata/istilah i. Perbincangan
a. Plot dengan tepat. Morfologi kumpulan
b. Teknik plot 2. Menyatakan sekurang- - Kata Adjektif ii. Menjawab soalan-
kurangnnya 3 teknik plot Sebutan dan Intonasi soalan yang
dalam novel dengan contoh Penanda Wacana dikemukakan berkaitan
yang tepat. Kosa dan istilah plot dan teknik plot
3. Menjawab 2 soalan novel yang terdapat dalam
dalam bentuk perenggan novel.
lengkap.
HPU : 10.0
HPU : 10.4 Aras 2 (iii)
HPK : 10.6 Aras 1 (i)

11
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

BBB
Teks Novel Tirani
Soalan berformat SPM
Peta i-think

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menulis maklumat buku yang i. Bacaan kendiri
dibaca ke dalam buku NILAM ii. Membuat catatan
2. Mencatatkan sinopsis buku NILAM
yang dibaca ke dalam buku
NILAM. BBB
Buku Fiksyen/Non Fiksyen
HPU : 7.0, 10 PSS
HPK : 7.1 Aras 1 (ii) 10.6 Aras 1 Peta i-think
(iii)

12
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

5 UNIT 4 : BANDAR PINTAR MALAYSIA


Putrajaya Mercu Tanda Kemajuan Negara

KARANGAN KBBR Pada akhir PdP, murid Sintaksis ILMU AKTIVITI


dapat: Kemahiran TMK
Isu : Bandar pintar / 1. Menyenaraikan 3 isi penting Frasa Nama + Frasa Kesusasteraan i. Perbincangan kumpulan
bandar idaman/ secara berkumpulan Kerja Tak Transitif Ekonomi ii. Membuat peta minda.
kesejahteraan bandar 2. Membuat peta minda. iii. Menulis karangan.
3.. Menulis isi dalam 5 Sebutan dan Intonasi NILAI
perenggan . Perpaduan BBB
4. Menulis karangan lengkap Penanda Wacana Berfikiran positif, Peta i-think
HPU : 12.0 kreatif dan Gambar
HPK : 12.2 Aras 1 (ii) berinovasi Bahan bacaan luas isu
: 12.4 Aras 1 (ii) bandar pintar
KBT
Kecerdasan
pelbagai
KOMSAS Pada akhir PdP, murid Kemahiran AKTIVITI
dapat: berfikir (menjana i. Melengkapkan maksud
Seloka Berbuat Istana 1.Mengenalpasti maksud idea) syair.
Zaman Dahulu seloka ii. Menyampaikan syair
2.Menyatakan bentuk dan ciri- iii.Soal jawab berpandukan
ciri nilai dan pengajaran.
seloka iv. Latihan berformat SPM
3.Menyenaraikan nilai dan BBB
pengajaran. Buku teks Sejadah Rindu
4.Menjawab soalan Peta i-think
pemahaman.
HPU : 10.0
HPK : 10.5Aras 1 (ii)10. 3 Aras
3 (ii)

13
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

TATABAHASA Pada akhir PdP, murid AKTIVITI


dapat: i) Penerangan
Kata Adjektf Terbitan 1. Mengenal pasti dan ii) Membuat latihan dalam
menyenaraikan tiga kata buku teks m/s 90.
adjektif terbitan daripada
petikan. iii) Membuat latihan dalam
2. Menyenaraikan ayat yang buku teks (ms 91)
berpola FN+FKttr
daripada BBB
petikan. Buku Teks
3. Mengkategorikan ayat- Peta i-think
ayat
berpola FN+FKttr
mengikut
jenis-jenis.
HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) 8.1
Aras 1 (i) 12.1 Aras 1 (v)

NOVEL Pada akhir PdP, murid ILMU 1.Pelajar berbincang


dapat: Kesusasteraan bersama pasangan
Nilai 1. Mengemukakan tiga nilai Ekonomi menyiapkan gambarajah
dalam novel. urutan plot.
Pengajaran 2. Menyenaraikan 3 ii. Mencari peristiwa
pengajaran NILAI penting yang sesuai
Plot yang terdapat dalam novel. Berfikiran positif, dengan urutan plot
Permulaan 3. Melengkapkan bahagian kreatif dan berpandukan sinopsis
Perkembangan. binaan plot dengan betul. berinovasi novel yang telah dipelajari.
- Perumitan. 4. Menyatakan peristiwa membuat iii. Mempamer dan
- Konflik. dalam setiap bahagian kesimpulan), menjelaskan di hadapan
- Peleraian binaan plot dengan tepat. Kerjasama kelas.

14
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

KBT iv. Berbincang antara


HPU : 10.0 Kajian masa pelajar dan guru untuk
HPK : 10.6 Aras 2 (ii) depan mendapat jawapan yang
10.2 Aras 1 (ii) Kemahiran tepat.
berfikir
BBB.
Novel Tirani
Peta i-think

NILAM Pada akhir PdP, murid PERBENDAHARAAN ILMU Bacaan Nilam


dapat: KATA . Isu semasa Berkelompok.
1. Menulis maklumat buku -Kosa dan istilah Kesusasteraan
yang dibaca ke dalam Melayu ii.Melengkapkan catatan
buku NILAM NILAM.
2. Mencatatkan sinopsis NILAI
buku yang dibaca ke Kerajinan. BBB
dalam buku NILAM. Buku Fiksyen/Non Fiksyen
KBT PSS
HPU : 7.0, 10 Kecerdasan Peta i-think
HPK : 7.1 Aras 1 (ii) 10.6 Aras Pelbagai.
1 (iii)

15
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

6 8.2.2016-

12.2.2016

CUTI TAHUN BAHARU CINA

7 UNIT 5 :ALAM PEKERJAAN


Kerjaya Masa Depan

RUMUSAN Pada akhir PdP, murid dapat: Morfologi ILMU AKTIVITI


1. Membaca petikan untuk Kemasyarakatan. i. Bacaan untuk
Isu : Kerjaya / Cabaran mendapatkan maklumat Kata Kerja Transitif Sastera. mendapatkan maklumat
bidang pekerjaan abad ke yang relevan dengan arahan. Berapitan Sains. ii. Merumus petikan
2. Menggariskan 6 isi tersurat iii. Menjawab 3 soalan
dalam petikan dengan tepat. Sebutan dan Intonasi NILAI pemahaman petikan
3. Menyenaraikan dua isi rumusan.
tersirat yang relevan dengan Penanda Wacana Ketabahan
arahan soalan. Kesabaran BBB :
3. Menulis rumusan lengkap Tanggungjawab Buku 2
tidak lebih 120 patah ms 139 140
perkataan. KBT Peta i-think
4. Menjawab 3 soalan Kecerdasan
pemahaman dengan ayat pelbagai
yang gramatis. Kemahiran berfikir
HPU : 1.0, 8.0 (menjana idea,
HPK : 1.3 Aras 1(i) membuat
8.8 Aras 1 (i) kesimpulan)
Konstruktivisme

16
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Mengenal pasti maksud sajak. i)Berbincang dalam
Sajak Pesan Lelaki Kecil
2. Menyatakan nilai dan kumpulan
Kepada Gadis Kampus pengajaran. ii) Menjawab soalan
- Maksud HPU : 10.0 pemahaman .
- Nilai HPK : 10.4 Aras 1(i)
- Pengajaran : 10.5 Aras 2 (ii) BBB:
Buku teks Sejadah Rindu
Lembaran Kerja
Peta i-think

TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Memadankan awalan
Kata Kerja Transitif memper- i.Pelajar menyalin nota.
Berapitan atau apitan memper..kan pada Nota Buku Teks (ms109)
kata dasar yang terdapat
. dalam ii.Pelajar membaca
kurungan daripada petikan arahan dan berbincang
buku dengan guru latihan yang
teks. diberi.
2. Mengenal pasti penggunaan
awalan memper- dan apitan iii) Membuat latihan dari
memperkan yang betul dan buku teks m/s 111
salah dalam petikan di dalam
buku teks. iii. Soal jawab dengan
guru untuk mendapat
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 jawapan yang tepat.
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii)
8.1 Aras 1 (i) BBB :
12.1 Aras 1 (v) 1. Buku Teks
2. Peta i-think

17
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

NOVEL TIRANI Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


i.Berbincang dalam
Aspek Teknik Plot 1. Memberi beberapa contoh kumpulan untuk
teknik imbas kembali. mendapat maklumat
Latar 2. Menjelaskan teknik dialog berkaitan dengan latar
- Latar Tempat dan monolog dalaman dengan merujuk buku
. - Latar Masa 3. Menyenaraikan beberapa novel.
- Latar Masyarakat contoH teknik kejutan dan ii.Berbincang dan
suspens. membuat perbandingan
4. Mencerita semula latar cara hidup masyarakat
tempat, masa dan masyarakat. antara kaum.
5. Menyatakan beberapa iii.Mengemukakan hasil
contoh latar masa yang perbincangan di hadapan
terdapat dalam novel. kelas.

HPU : 10.0 BBB


HPK : 10.5 Aras 3 (iii) Novel Tirani
: 10.4 Aras 2 (iii) Peta i-think
NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Menulis maklumat buku PERBENDAHARAAN ILMU Bacaan Nilam
yang dibaca ke dalam buku KATA . Isu semasa Berkelompok.
NILAM -Kosa dan istilah Kesusasteraan
2. Mencatatkan sinopsis buku Melayu ii.Melengkapkan catatan
yang dibaca ke dalam buku NILAM.
NILAM. NILAI BBB
HPU : 7.0, 10 Kerajinan.
HPK : 7.1 Aras 1 (ii) Buku Fiksyen/Non
10.6 Aras 1 (iii) KBT Fiksyen PSS

Kecerdasan
pelbagai

18
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

UNIT 5 : ALAM PEKERJAAN


8 Impian, Usaha dan Kejayaan
KARANGAN B Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Menyatakan 5 isi penting Sintaksis: ILMU
Isu : Persediaan ke arah yang relevan dengan tajuk. Sains i. Perbincangan mencari 3
kerjaya masa depan. 2. Membuat peta minda Sebutan dan intonasi Kemasyarakatan isi penting secara
daripada Sastera. berkumpulan (dengan
Pendedahan format isi-isi penting sebagai rangka bimbingan guru)
penulisan wawancara . karangan. Morfologi : NILAI ii. Membuat peta minda.
3. Menghuraikan format iii. Menulis wawancara
wawancara dengan tepat. Kerajinan dan (menghabiskan di
4. Menulis perenggan karangan Kata nama Tanggungjawab rumah)
jenis wawancara yang
lengkap secara berkumpulan. Sebutan dan Intonasi KBT BBB
HPU : 2.0, 12.0 Kecerdasan 1. Buku Teks (ms 122)
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), 12.2 Aras Penanda Wacana pelbagai 2. Peta i-think
(iv) 12.3 Aras 1 (iv) Kemahiran
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: Peribahasa berfikir (menjana AKTIVITI
1. Menyatakan maksud setiap idea, membuat i Murid-murid diminta
Sajak Erti Hidup rangkap sajak. kesimpulan) menyampaikan sajak
2. Menyenaraikan unsur gaya Konstruktivisme mengikut intonasi yang
bahasa serta contoh yang betul.
terdapat di dalam sajak.
3. Menyenaraikan tema dan ii.Menerangkan
persoalan. pengajaran yang terdapat
dalam sajak.
iii. Berbincang dalam
HPU : 10.0 kumpulan mencari
HPK : 10.4 Aras 1 (iii) persoalan , tema dan
: 10.5 Aras 1 (iii) gaya bahasa.
iv. Pembentangan
kumpulan
v.Menjawab soalan
kefahaman dalam

19
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

lampiran yang
diedarkan.

BBB
Buku rujukan komsas
buku 10 m/s74.
Soalan buku rujukan 10
m/s 74
Peta i-think

TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Mengesan 6 kesalahan ejaan AKTIVITI
Mengesan kesalahan dan imbuhan dalam ayat. i. Kuiz pelajar diuji
ejaan dan imbuhan (kata 2. Membetulkan 6 kesalahan secara lisan aktiviti
nama & kata nama ejaan dan imbuhan dalam mengeja.
terbitan) ayat. ii. Latihan dalam
3. Menyesuaikan peribahasa kumpulan mengesan
dengan gambar di dalam kesalahan ejaan dan
buku teks. imbuhan (lembaran
4. Mengenalpasti penanda kerja)
wacana dalam petikan dan
menyatakan jenis penanda iii. Soal jawab untuk
wacana dari petikan buku pengukuhan
teks.
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 BBB
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) Lembaran kerja
8.1 Aras 1 (i), Peta i-think
12.1 Aras 1 (v)

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menulis maklumat buku PERBENDAHARAAN ILMU Bacaan Nilam
yang dibaca ke dalam buku KATA . Isu semasa Berkelompok.
NILAM -Kosa dan istilah Kesusasteraan
2. Mencatatkan sinopsis buku Melayu i..Melengkapkan catatan

20
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

yang dibaca ke dalam buku NILAM.


NILAM. NILAI
Kerajinan. BBB
HPU : 7.0, 10 Buku Fiksyen/Non Fiksyen
HPK : 7.1 Aras 1 (ii) KBT PSS
10.6 Aras 1 (iii) Kecerdasan Peta i-think
Pelbagai.

9
29.2.2016-4.3.2016
UJIAN BULANAN 1

SEMAKAN, Pada akhir PdP, murid dapat: Morfologi ILMU


10 PERBINCANGAN & 1. Mengenal pasti kesalahan - Kata Ganti Diri Sains Teknologi AKTIVITI
PEMBETULAN UJIAN dan kelemahan dalam - Kata Adjektif Kesusasteraan.
1 jawapan ujian. - Pola Ayat Hal ehwal 1 Bersoal jawab antara
1. Menulis jawapan yang betul Semasa guru dan murid.
berdasarkan skema jawapan
dengan kemas. NILAI 2 Menulis pembetulan
HPU : 8.0, 12.0 Menghargai
HPK : 8.3 Aras 1 (ii) Rasional BBM
12.1 Aras 1 (ii) Berfikiran positif, Kertas soalan
kreatif dan Peta i-think
berinovasi

KBT
Kecerdasan
pelbagai

21
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

Kemahiran
berfikir (menjana
idea, membuat
kesimpulan)
Konstruktivisme

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU


12 -20.3.2016

UNIT 6 : PENDIDIKAN INDUSTRI


11 Pendidikan Industri di IPT

RUMUSAN Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI


1. Membaca petikan untuk - Ayat Songsang Sastera i. Bacaan senyap
Isu: Pendidikan / mendapatkan maklumat Sejarah ii. Soal jawab
Pendidikan Tinggi yang relevan dengan arahan. Sebutan dan Intonasi Keagamaan iii. Merumus
(IPTA/IPTS) 2. Menggariskan 6 isi tersurat iv. Latihan pemahaman.
dalam petikan dengan tepat. NILAI
3. Menyenaraikan dua isi Kasih sayang BBB
tersirat yang relevan dengan Keadilan Lembaran rencana
arahan soalan. Kesetiaan Nota rumusan
3. Menulis rumusan lengkap Gambar
tidak lebih 120 patah KBT Peta i-think
perkataan. Kemahiran
4. Menjawab 3 soalan berfikir
pemahaman dengan ayat Kemahiran masa
yang gramatis. depan

22
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

HPU : 1.0, 8.0 Kontekstual.


HPK : 1.3 Aras 1(i)
8.8 Aras 1 (i)
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis AKTIVITI
1. Menyenaraikan ayat yang Ayat Songsang i. Soal jawab
Partikel kah dan lah mengandungi kata partikel ii. Kuiz
kah Sebutan dan Intonasi iii.Penerangan
dan lah dalam petikan buku
teks. Morfologi
2. Membina dialog ringkas - Partikel - kah BBB
dengan menggunakan kata dan lah Buku Teks ms 131, 132
partikel kah dan lah. - Penanda Wacana Peta i-think
3, Menukarkan dialog tersebut
kepada ayat biasa. Kosa Kata
HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) Peribahasa.
8.1 Aras 1 (i) 12.1 Aras
1 (v)
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: ILMU AKTIVITI
1. Mengisi tempat kosong Sastera i. Melengkapkan sinopsis
Drama Bukan Gila untuk melengkapkan Sejarah drama
sinopsis Keagamaan ii. Perbincangan kumpulan
2. menyatakan tema dan iii. Membuat peta minda
menyenarai 3 persoalan NILAI main peranan
3. Menyatakan 3 perwatakan Kasih sayang
watak utama. Keadilan BBB
4. Menjawab 3 soalan Kesetiaan Buku teks Antologi
pemahaman dengan tepat Sejadah Rindu
KBT
HPU : 10.0 Peta i-think
Kemahiran
HPK : 10.4 Aras 1 (iii)
berfikir
: 10.6 Aras 2 (ii)
Kemahiran masa
depan
Kontekstual

23
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: Kosa dan istilah ILMU AKTIVITI
1. Menulis maklumat buku yang Isu semasa i. Bacaan Nilam
dibaca ke dalam buku NILAM Kesusasteraan ii.Melengkapkan
2. Mencatatkan sinopsis buku Melayu catatan NILAM.
yang dibaca ke dalam buku
NILAM. NILAI BBB
HPU : 7.0, 10.0 Kerajinan Buku Fiksyen/Non Fiksyen
HPK : 7.1 Aras 1 (ii) PSS
10.6 Aras 1 (iii) KBT Peta i-think
Kecerdasan
Pelbaga

24
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

12 UNIT 6 : PENDIDIKAN INDUSTRI


Pendidikan Industri Teras Pembangunan Negara

KARANGAN KBBR Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
1. Memberi 3 isi utama KBBR - Ayat Songsang Sejarah. i. Perbincangan
Isu : Pendidikan / secara lisan dan bertulis. Sastera. ii. Membuat peta minda
Kepentingan pendidikan 2. Membina perenggan isi Sebutan dan Intonasi NILAI iii. Penulisan KBBR
kepada pembangunan dengan huraian berkembang. Kasih sayang
negara HPU :1.0, 2.0, 12.0 Penanda Wacana Keadilan. BBB
HPK :2.1 Aras 1 (ii 1.3 Aras LPG
1(i) 12.3 Aras 1 (iv) Kosa dan istilah KBT Peta i-think
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: Kemahiran AKTIVITI
1. Mendeklamasikan sajak / berfikir i. Aktiviti kumpulan
Sajak Kudup Perang membaca pantun dengan Kajian masa ii. Deklamasi sajak/
intonasi dan nada yang betul. depan menyampaikan
2. Menyatakan maksud sajak Konstektual pantun.
3. Menyenaraikan 3 nilai dan 3 Kecerdasan iii.Pembentangan
pengajaran yang terdapat pelbagai kumpulan
dalam sajak. Kemahiran iv. Melagukan puisi
HPU : 10.0 berfikir (menjana
HPK : 10.4 Aras 2 (iii) 10.5. idea, membuat BBB
Aras 1(iii) kesimpulan) Teks Antologi Sejadah
Konstruktivisme Rindu
Peta i-think
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Mengenalpasti dan i. Penerangan
Ayat Songsang menyenaraikan ayat ii. Soal jawab
songsang iii.Permainan
dalam petikan.
2. Menganalisis ayat songsang BBB
dengan menggunakan jadual Buku Teks
seperti yang terdapat dalam Peta i-think
contoh di buku teks.. LPG

25
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

3. Menukarkan ayat songsang


tersebut kepada ayat biasa.
HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii)
8.1 Aras 1 (i) 12.1 Aras 1 (v)
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Menyatakan maksud 1. Menyampaikan
Burung Terbang gurindam gurindam secara
Dipipiskan Lada 2. Menyatakan sekurang- berkumpulan
kurangnya 3 nilai dan 3 2.Perbincangan kumpulan
pengajaran yang terdapat 3. Menjawab 3 soalan
dalam prosa pemahaman berformat
3. Menyatakan tema /prosa. SPM.
4. Menjawab 3 soalan
pemahaman berformat SPM. BBB
HPU : 10.0 Buku teks Sejadah Rindu
HPK : 10.4 Aras 1 (iii) LPG
: 10.5 Aras 1 (iii) Peta i-think

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menulis maklumat buku i. Bacaan Nilam
yang dibaca ke dalam buku ii. Membuat catatan
NILAM. sinopsis
2. Mencatatkan sinopsis
buku yang dibaca ke dalam BBB
buku NILAM. Buku Fiksyen/Non Fiksyen
HPU : 7.0, 10 PSS
HPK : 7.1 Aras 1 (ii) Peta i-think
10.6 Aras 1 (iii)

26
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

UNIT 7 : BIOLEMBANGAN
13-14 Bioteknologi Dalam Pertanian
KBBR Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
1. Mengenal pasti isi-isi penting. Sains pertanian i. Aktiviti sumbang saran.
Isu: Bioteknologi dalam 2. Menyenaraikan sekurang- Sebutan dan intonasi ii. Melengkapkan peta
Pertanian kurangnya 3 isi kepentingan NILAI minda.
industri pertanian. Morfologi Kerajinan iii.Menulis karangan KBKK
3. Membina ayat dalam bentuk - Ayat perintah Berusaha ke dalam buku latihan.
perenggan daripada 3 isi. Tekun
4. Menulis karangan lengkap Kosa kata dan istilah BBB
HPU : 1.0, 2.0, 12.0 KBT Peta i-think
HPK : 2.1 Aras 1 (ii),1.3 Aras Menghubungkait Pen marker
1(i) Menyusun idea Lembaran kerja
12.3 Aras 1 (iv Menyenaraikan
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Mengenal pasti jenis-jenis i. Perbincangan
Ayat Perintah ayat perintah. ii. Kuiz
- Ayat Suruhan 2. Membina ayat perintah yang iii.Membina ayat secara
- Ayat larangan gramatis daripada perkataan berpasangan
yang diberi.
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 BBB
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) LPG
8.1 Aras 1 (i) 12.1 Peta i-think
Aras1(v)
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Melengkapkan sinopsis prosa i. Soal jawab
Cerpen Hipertensi dengan jawapan yang betul. ii. Perbincangan
2. Menyatakan tema dan kumpulan
menyenaraikan 3 persoalan iii. Teknik kerusi panas
dalam prosa. iv. Kuiz Komsas
3. Menyatakan 3 perwatakan
watak utama dengan contoh BBB.
yang sesuai. Teks Antologi Sejadah
HPU : 10.0 Rindu
27
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

HPK : 10.4 Aras 1 (iii) LPG


: 10.6 Aras 2 (ii) Peta i-think

NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menceritakan semula i. Perbincangan
Ulang kaji secara ringkas sinopsis ii.Kuiz novel
Tema Dan Persoalan novel LEFTENAN ADNAN. iii. Latih tubi soalan
Tingkatan 4 2. Menghuraikan tema dan tiga berformat SPM
persoalan dalam novel.
3. Menjawab soalan-soalan BBB:
novel berformatkan SPM Novel Leftenan Adnan
dengan betul . Koleksi soalan tahun-tahun
HPU : 10.0 lepas
HPK : 10.2 Aras 1 (ii) Peta i-think
: 10.4 Aras 1 (iii)
NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
2. Menulis maklumat buku
yang dibaca ke dalam buku i.Bacaan Nilam
NILAM Berkelompok.
3. Mencatatkan sinopsis buku
yang dibaca ke dalam buku ii.Melengkapkan catatan
NILAM. NILAM.

HPU : 7.0, 10 BBB


HPK : 7.1 Aras 1 (ii) Buku Fiksyen/Non Fiksyen
10.6 Aras 1 (iii) PSS

28
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

UNIT 7 : BIOLEMBANGAN
15 Perkembangan Pertanian

KARANGAN B Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI


1. Menyatakan 5 isi penting - kepelbagaian ayat dalam Sains Pertanian i. Perbincangan/soal jawab
Isu : Faedah bercucuk yang relevan dengan tajuk. karangan ii. Pembentangan kumpulan
tanam / Pertanian di 2. Membuat peta minda - Ayat Silaan. NILAI iii.Penulisan
Malaysia daripada - Ayat Permintaan. Tanggungjawab
isi-isi pentingsebagai rangka Kerjasama. BBB
karangan. Sebutan dan intonasi Gambar pertanian
3. Menghasilkan perenggan KBT Bahan bacaan luas isu
pendahuluan yang lengkap. Kosa dan istilah Kemahiran Teknologi biolembangan
4. Menulis dua perenggan isi komunikasi Peta i-think
yang lengkap mengandungi Kecerdasan pelbagai
ayat topik, ayat huraian, ayat
contoh dan ayat penyimpul.
HPU : 2.0, 12.0
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), 12.2 Aras
(iv) 12.3 Aras 1 (iv)
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Menyenaraikan watak dan i. Perbincangan
Cerpen Gerhana perwatakan dalam 3 cerpen. kumpulan/Soal jawab
Manusia 2. Menjelaskan tema dan ii. Menjawab soalan
persoalan 3 cerpen. kefahaman.
3. Menjawab soalan kefahaman iii.Kuiz komsas
3 cerpen tersebut.
HPU : 10.0 BBB
HPK : 10.1 Aras 1 (i), 10.4 Aras Teks Antologi Sejadah Rindu
1 (iii) LPG
Peta i-think

29
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Mengenal pasti ayat silaan i. Soal jawab
Ayat silaan dan permintaan. ii. Mengklasfikasi pelbagai
Ayat permintaan 2. Pelajar dapat menghasilkan ayat
satu perenggan teks ucapan iii. Membina 3 ayat silaan
dengan menggunakan ayat dan ayat permintaan.
silaan dan ayat permintaan.
3. Membina tiga ayat silaan
dan tiga ayat permintaan.
HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii)
8.1 Aras 1 (i), 12.1 Aras
1 (v)
NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Menghuraikan watak dan i. Perbincangan antara
Ulang kaji perwatakan dalam novel. pelajar dan guru
Tingkatan 4 Dan 5 2. Mengklafikasikan watak ii.Mengulaskan perbezaan
antagonis dan protagonis antara antogonis dan
Watak dan perwatakan dalam novel. protagonis
HPU : 10.0
HPK : 10.1 aras 1(i),10.2 Aras BBB
1(iii) Teks Novel Leftenan
Adnan
LPG
Peta i-think
NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Menulis maklumat buku yang i. Bacaan kendiri
dibaca ke dalam buku NILAM. ii. Mencatat sinopsis dalam
2. Mencatatkan sinopsis buku buku catatan NILAM.
yang dibaca ke dalam buku BBB
NILAM. Buku Fiksyen/Non Fiksyen
HPU : 7.0, 10 Buku NILAM
HPK : 7.1 Aras 1 (ii)
10.6 Aras 1 (iii)
30
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

UNIT 8 : PELABURAN
16 Pelaburan Mengubah Masa Depan

RUMUSAN Pada akhir PdP, murid dapat: Morfologi ILMU AKTIVITI


1. Membaca petikan untuk - Kata kerja pasif Ekonomi i. Bacaan senyap
Isu: Pelaburan mendapatkan maklumat - Menukar ayat kata kerja aktif Kemanusiaan ii. Perbincangan
yang relevan dengan arahan. kepada kata kerja pasif iii.Soal jawab
2. Menggariskan 6 isi tersurat NILAI iv. Merumus
dalam petikan dengan tepat. Rasional
3. Menyenaraikan dua isi Keberanian BBB
tersirat yang relevan dengan Keyakinan Lembaran Rencana
arahan soalan. kasih sayang Gambar
3. Menulis rumusan lengkap Peta i-think
tidak lebih 120 patah KBT
perkataan. Kemahiran berfikir
4. Menjawab 3 soalan Kajian masa depan
pemahaman dengan ayat Kontektual
yang gramatis. Kemahiran teknologi
HPU : 1.0, 8.0 dan komunikasi
HPK : 1.3 Aras 1(i)
8.8 Aras 1 (i)
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Mengena pasti kata kerja i. Penerangan
Kata kerja pasif pasif mengikut jenis-jenis. ii. Soal jawab
Mengklafikasi pelbagai 2. Membetulakan kata kerja iii. Kuiz
jenis ayat kata kerja pasif pasif yang salah kepada kata iv. Menukar ayat aktif kepada
kerja pasif yang betul. ayat pasif.
3. Menukarkan ayat aktif
kepada ayat pasif tanpa BBB
mengubah maksud. Buku Teks
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 LPG
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) Peta i-think
8.1 Aras 1 (i) 12.1 Aras 1 (v)

31
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Memberi maksud syair dan i. Perbincangan kumpulan
Ulang kaji Tingkatan 4 seloka. ii. Persembahan puisi
Puisi Tradisional 2. Menyenaraikani tema dan iii. Latih tubi soalan mirip
persoalan. SPM
3. Menjawab soalan-soalan BBB
berformatkan SPM. Set soalan latih tubi
HPU : 10.0 Komsas
HPK : 10.5 Aras 1(iii)10.4 Peta i-think
Aras1(i)

NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menyatakan dan i. Berbincang dalam
Ulang kaji menghuraikan secara lisan kumpulan kecil untuk
Ting 4 Dan 5 binaan plot novel. mendapat idea dan binaan
2. Menyatakan tiga teknik plot plot
Binaan Plot beserta contoh. yang sesuai. ii. Menerangkan plot dan
Teknik Plot. HPU :10.0 teknik plot
HPK : 10.6 Aras 1(iii), 10.2 Aras
1(iii) BBB
PowerPoint
LPG
Set soalan mirip SPM
Peta i-think
NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: PERBENDAHARAAN KATA ILMU AKTIVITI
1. Menulis maklumat buku yang -Kosa dan istilah. Isu semasa
dibaca ke dalam buku NILAM Kesusasteraan Melayu .Bacaan Nilam Berkelompok.
2. Mencatatkan sinopsis buku
yang dibaca ke dalam buku NILAI ii.Melengkapkan catatan
NILAM. Kerajinan. NILAM.

HPU : 7.0, 10 KBT BBB


HPK : 7.1 Aras 1 (ii) Buku Fiksyen/Non Fiksyen
10.6 Aras 1 (iii) Kecerdasan Pelbagai. PSS

32
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

MINGGU 17, 18 & 19


CUTI
HARI 3 MEI 20 MEI 2016
PEKERJA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

Semakan, Perbincangan Pada akhir PdP, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
Dan Pembetulan 1. Mengenal pasti Binaan ayat Sains Teknologi i. Penerangan guru dan
Kertas Peperiksaan kesalahan/kelemahan yang Kesusasteraan. soal jawab
Pertengahan Tahun dilakukan dalam peperiksaan Sebutan dan intonasi Hal ehwal Semasa ii. Perbincangan
2. Mendapatkan jawapan mantap iii. Membina graf
melalui perbincangan dan soal Penanda wacana NILAI pencapaian diri (GPD)
jawab. Rasional iv. Membuat pembetulan
3. Membuat graf pencapaian diri Membaca Berfikiran positif,
dengan kemas kreatif dan BBB
4. Membuat pembetulan/ menyalin Menulis berinovasi Kertas Soalan Peperiksaan
jawapan sebenar/ jawapan Power point (post mortem
mantap dengan bimbingan guru. KBT jawapan & skema)
Kecerdasan Lembaran GPD
HPU : 8.0, 7.0 pelbagai Peta i-think
HPK :8.2 Aras 1 (ii) 8.4 Aras 3 7.1 Kemahiran berfikir
Aras 1 (iv), 1.3 Aras 3 (i) (menjana idea,
membuat
kesimpulan)

33
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

CUTI PENGGAL SATU


28 MEI 12 JUN 2016

21-22 UNIT 8: PELABURAN


Pelaburan Menerusi Sektor Saham Amanah.

KARANGAN KBBR Pada akhir PdP, murid dapat: SINTAKSIS ILMU AKTIVITI
1. Mengulas isi-isi yang terdapat Ayat Pasif Songsang. Ekonomi i. Murid dalam kumpulan
Isu: Saham Amanah / dalam bahan rangsangan. - Ayat pasif susunan Kemanusiaan mencari isi-isi penting.
Skim Cepat Kaya 2. Menulis tiga perenggan isi biasa ii. Murid mengembangkan isi
yang lengkap. - Ayat pasif susunan NILAI dalam bentuk perenggan.
3. Menggunakan pelbagai songsang. Rasional iii. Penulisan
penanda wacana dengan Kebernian.
tepat. Morfologi Keyakinan BBB
- Kata Kerja Pasif Kasih sayang. Peta i-think
HPU :1.0, 2.0, 12.0
HPK :2.1 Aras 1 (ii), 1.3 Aras Kosa kata dan istilah KBT
1(i), 12.3 Aras 1 (iv) Kemahiran berfikir.
Kajian masa depan
Kontekstual
kemahiran teknologi
dan komunikasi

TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


34
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

1. Mengenal pasti ayat pasif i. Penerangan


Ayat Pasif Songsang yang terdapat dalam petikan. ii. Soal jawab
2. Menukarkan ayat pasif iii. Kuiz
susunan biasa kepada ayat v. Latih ubi
pasif susunan songsang
tanpa mengubah maksud BBB
asal. Buku Teks
3. Menulis ayat pasif dengan Peta i-think
kemas.
HPU : 7.0, 8.0, 12.0
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii)
8.1 Aras 1 (i), 12.1 Aras 1 (v)

KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menyatakan peristiwa- i. Murid dibahagi dalam
Ulang kaji peristiwa penting dalam prosa kumpulan untuk membuat
Prosa Tradisional tradisional. sinopsis.dan menyampai
Tingkatan 4 2. Menghuraikan tema dan secara lisan.
persoalan dalam prosa ii. Murid dalam kumpulan
. tradisional. membuat peta minda
3. Menyatakan watak utama dan mengikut tajuk yang
dua perwatakannya dengan diberi.
tepat. iii. Murid akan membentang
4. Menyatakan nilai murni di hadapan kelas.
berdasarkan prosa tradisional
yang dibaca. BBB
HPU: 10.0 Peta i-think
HPK: 10.2 Aras 1 (i) ,10.4 Aras Set soalan mirip SPM
1(ii)

NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI

35
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

1. Menyatakan dan i. Penerangan


Ulang kaji Teknik Plot menghuraikan secara lisan ii. Soal jawab
binaan plot novel. iii. Latih tubi dan
2. Memberikan 3 jenis teknik perbincangan
plot dengan contoh yang tepat
berdasarkan novel. BBB
3. Menulis jawapa bagi soalan Peta i-think
berformat SPM dengan Set soalan mirip SPM
kemas dalam bentuk Nota ringkas
berperenggan.
HPU : 10.0
HPK : 10.6 Aras 2 (ii),10.2 Aras
1(ii)
NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Membaca sekurang- i. Bacaan Nilam
kurangnya sebuah buku berkelompok.
fiksyen. ii. Membuat catatan dalam
2. Mencatatkan 3 isi penting buku NILAM.
daripada bahan bacaan.
3. Mencatat 3 nilai pengajaran BBB
daripada bahan bacaan Buku Fiksyen/Non Fiksyen
Buku NILAM
HPU : 7.0
HPK : 7.2 Aras 1 (ii)

36
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

23 UNIT 10 : SUKAN SEANTERO DUNIA

KARANGAN KBBR Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
1. Menyenaraikan 3 isi dan - Ayat Majmuk Sains i. Bacaan senyap
Isu: Manfaat Sukan huraian berdasarkan bahan sastera ii. Menanda dan
rangsangan yang diberikan. Morfologi mencatat isi penting
2. Menghurai isi dalam bentuk - Kata hubung NILAI secara berpasangan
perenggan lengkap pancangan Kebersihan iii. Perbincangan
menggunakan ayat topik, relatif. Fizikal dan iv. Penulisan
ayat huraian dan ayat - Kata hubung mental.
contoh. pancangan Tanggungjawab. BBB
3. Menulis karangan dengan komplemen Buku teks 215
kemas. KBT Peta i-think
HPU :1.0, 2.0, 12.0 Kemahiran berfikir Nota teknik menghuraikan
HPK :2.1 Aras 1 (ii),1.3 Aras Mentafsir isi
1(i), 12.3 Aras 1 (iv) maklumat Bahan bacaan luas
Belajar cara
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: belajar. AKTIVITI
1.Mencerakinkan ayat ajmuk Kajian masa i. Menganalisis bahan
Ayat majmuk Gabungan kepada ayat tunggal. depan. rujukan bagi
2.Mengenal pasti antara kata memahami
Kata hubung pancangan hubung pancangan relatif dan penggunaan kata
relatif kata hubung pancangan hubung pancangan
komplemen. relatif (buku teks
Kata hubung pancangan 3.Menyambung ayat-ayat m/s 215) dan
komplemen menggunakan kata hubung penggunaan kata
pancangan.
hubung relatif
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 (buku teks m/s 216 )
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) ii. Latih tubi soalan mirip

37
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

8.1 Aras 1 (i) SPM


12.1 Aras 1 (v) iii. Perbincangan

BBB.
Buku Teks
Set soalan mirip SPM
Peta i-think

KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat:


Ulang Kaji Cerpen 1. Menyatakan tiga peristiwa AKTIVITI
Tingkatan 4 penting dalam setiap cerpen. i. Soal jawab
2. Membuat peta minda bagi ii. Perbincangan
aspek tema, pengajaran, iii. Membuat peta minda
persoalan dan perwatakan. iv. Latih tubi soalan mirip
3. Menjawab tiga soalan SPM
berformatkan SM bagi setiap
cerpen dengan ayat yang BBB
gramtis. Nota ringkas cerpen
HPU: 10.0 Peta i-think
HPK: 10.2 Aras 1(ii) 10.1 Aras 1 Set soalan mirip SPM
(ii)

NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Membandingkan aspek- i. Perbincangan
Ulang kaji & Latih Tubi aspek kumpulan
Mengikut Format SPM sastera yang dikaji dalam ii. Pembentangan kajian
novel tingkatan 4 dan 5. perbandingan
2. Menghasilkan peta iii. Latih tubi secara
minda/jadual perbandingan berkumpulan
novel secara berkumpulan
38
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

3. Menjawab soalan mirip BBB


soalan sebenar Peta i-think
pemahaman novel SPM Set soalan novel mirip
dengan teknik yang betul. SPM
HPU :10.0
HPK : 10.2Aras1(ii)10.6 Aras1
(ii)

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Membaca buku sekurang- i. Bacaan Nilam
kurangnya sebuah buku berkelompok.
fiksyen. ii. Melengkapkan catatan
2. Mencatatkan 3 isi penting NILAM.
daripada bahan bacaan.
3. Mencatat 3 nilai pengajaran BBB
daripada bahan bacaan. Buku Fiksyen/Non
HPU : 7.0 Fiksyen
HPK : 7.2 Aras 1 (ii) Buku NILAM
24
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
6 & 7 JULAI 2016
UNIT 9 : TELEPERUBATAN
25-26
RUMUSAN Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
1. Membaca petikan untuk - Ayat Majmuk Sains i. Membaca senyap
Isu : Kesihatan/ mendapatkan maklumat Gabungan Ilmu kesihatan untuk mendapatkan isi
Pemakanan seimbang / yang relevan dengan arahan. tersurat.
Teknologi bidang 2. Menggariskan 6 isi tersurat Peribahasa NILAI ii. Perbincangan / soal
kesihatan dalam petikan dengan tepat. Kebersihan fizikal jawab
3. Menyenaraikan dua isi Morfologi dan mental. iii. Menulis rumusan
tersirat yang relevan dengan - Kata Hubung Tanggungjawab. iv. Latihan pemahaman
arahan soalan. Pancangan
3. Menulis rumusan lengkap KBT BBB
tidak lebih 120 patah Lembaran rencana

39
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

perkataan. Kemahiran Nota rumusan


4. Menjawab 3 soalan berfikir. Peta i-think
pemahaman dengan ayat Mentafsir
yang gramatis. maklumat.
HPU : 1.0, 8.0 Belajar cara
HPK : 1.3 Aras 1(i), 8.8 Aras 1 belajar.
(i) Kajian masa
depan.
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
i. Ayat Majmuk 1. Menyenaraikan ayat majmuk i. Bacaan senyap.
Gabungan gabungan daripada petikan. ii. Menganalisis petikan.
2. Menyatakan maksud bagi iii. Penerangan/ soal
ii. Kata hubung tiga peribahasa. jawab
pancangan relatif 3. Mengabungkan ayat-ayat iv. Permainan peribahasa
dan komplemen menggunakan kata hubung
pancangan yang betul. BBB
iii. Peribahasa HPU : 7.0, 8.0, 12.0 LPG
- Memberi maksud HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) 8.1 Peta i-think
peribahasa. Aras 1 (i) 12.1 Aras 1 (v)
- Mengisi tempat
kosong.
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Menceritakan sinopsis
ULANG KAJI SOALAN cerpen yang terpilih i.Bersoal jawab untuk
CERPEN TINGKATAN 4 untuk mendapat sinopsis
diulangkaji secara dengan tepat.
Sinopsis dan soalan- ringkas. ii.Menjawab soalan
soalan pemahaman 2. Menjawab soalan soalan cerpen
berformatkan SPM. berformatkan berformatkan SPM.
peperiksaan SPM iii.Bersoal jawab untuk
Cerpen yang terpilih. FU : 10.0 mendapat jawapan tepat.
FK : 10.2 Aras 1(i)
: 2.3 Aras2 (i) BBB.
Buku komsas 11
40
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

m/s163.164.165.
166.167.168.
NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
Ulang Kaji 1. Membandingkan watak i. Sumbang saran
Tingkatan 4 Dan 5 utama novel Papa dengan ii. Kuiz novel
novel Konserto Terakhir iii. Latih tubi soalan mirip
Perbandingan watak 2. Membandingkan persamaan SPM
utama dan watak watak utama antara dua iv. Pembentangan
sampingan novel. kumpulan
3. Menulis jawpan lengkap bagi
Persoalan dan nilai soalan berformat SPM BBB
sebenar dengan kemas dan Set soalan mirip SPM
tepat. sebenar
FU : 10.0 Novel Leftenan Adnan
FK : 10.6 Aras 3 (iii), 10.2 Aras 1 dan
(iii) Novel Tirani

UNIT 10 : SUKAN SEANTERO DUNIA


27-28 Sukan Mengharumkan Nama Negara
KARANGAN Pada akhir PdP, murid dapat: Morfologi ILMU AKTIVITI
1. Menyatakan 5 isi penting - Kata hubung Sains i. Bacaan senyap untuk
Isu : Manfaat bersukan / yang relevan dengan tajuk. pancangan Sastera mendapatkan
Langkah memajukan 2. Membuat peta minda relatif. maklumat
sukan di Malaysia / daripada NILAI ii. Perbincangan / soal
Dasar 1 Murid 1 Sukan isi-isi penting sebagai rangka - Kata hubung Kebersihan jawab
karangan. pancangan Fizikal dan iii. Mengarang secara
3. Menghasilkan perenggan komplemen mental. berpandu
pendahuluan yang lengkap. Tanggungjawab.
4. Menulis dua perenggan isi BBB
yang lengkap mengandungi KBT Buku teks ms 215
ayat topik, ayat huraian, ayat Kemahiran berfikir Bahan bacaan luas yang
contoh dan ayat penyimpul. Mentafsir relevan
5. Menghasilkan perenggan maklumat Peta i-think
41
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

peutup yang lengkap. Belajar cara


HPU : 2.0, 12.0 belajar.
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), 12.2 Aras Kajian masa
(iv) 12.3 Aras 1 (iv) depan.
T ATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
- Kata hubung 1. Membezakan antara kata i. Menganalisis
pancangan hubung pancangan relatif dan penggunaan kata
relatif . kata hubung pancangan hubung berdasarkan
- Kata hubung komplemen. bahan rujukan (buku
pancangan 2. Menyambung ayat-ayat teks)
komplemen. menggunakan kata hubung ii. Perbincangan secara
pancangan. berpasangan
3. Menggabungkan ayat-ayat iii. Latih tubi soalan mirip
pendek menjadi ayat majmuk SPM (menggabung
yang gramatis tanpa ayat)
mengubah maksud asalnya. BBB
HPU: 1.0, 7.0 Buku Teks ms 215/216 ,
HPK: 1.4 Aras 1 (iv) Peta i-think
7.2 Aras 1 (iv) Set soalan mirip SPM

42
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

AKTIVITI
ULANG KAJI OBJEKTIF:
TINGKATAN 4. Di akhir pembelajaran,murid i.Bersoal jawab untuk
CERPEN. diharap akan dapat- mendapat sinopsis
3. CERPEN Pada akhir PdP, murid dapat: dengan tepat.
1. Menceritakan sinopsis 4 ii.Membuat peta minda.
. cerpen.secara ringkas. iii.Menjawab soalan
2. Membuat peta minda tema, soalan cerpen.
.persoalan dan perwatakan. berformatkan SPM.
3. .Menjawab soalan iv.Bersoal jawab untuk
pemahaman dengan tepat mendapat jawapan tepat.

HPU:10..0 BBB.
HPK 10.2 Aras 1(ii) Buku komsas 11
10.1Aras 1 (ii) m/s163.167.168.164
Peta i-think
NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
ULANG KAJI i.Menjawab latihan
SEPENUHNYA 1. Membandingkan aspek-aspek soalan berformat spm.
TINGKATAN 4 DAN 5 . kajian yang terdapat tingkatan
Mengikut format SPM. 4 ii.Berbincang mendapat
dan 5. dalam kumpulan untuk
2. Menjawab soalansoalan jawapan yang tepat dan
peperiksaan tahun lepas. mempersembahkan di
hadapan kelas.
HPU: 10.0
HPK : 10.2Aras1(ii) BBB.
: 10.6 Aras 1 (ii) Buku komsas 10 m/s 94
dan 95/
Peta i-think

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat:


1. Membaca buku sekurang PERBENDAHARAAN ILMU Bacaan Nilam

43
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

kurangnya sebuah buku KATA . Isu semasa Berkelompok.


fiksyen. -Kosa dan istilah. Kesusasteraan
2. Mencatatkan 3 isi penting Melayu ii.Melengkapkan catatan
daripada bahan bacaan. NILAM.
1. Mencatat 3 nilai pengajaran NILAI
daripada bahan bacaan Kerajinan. BBB
Buku Fiksyen/Non
HPU:2.0, 9.0 KBT Fiksyen PSS
HPK : 2.2 Aras 2 (ii) Kecerdasan
10. 2 Aras 1(i) Pelbagai.

29 UNIT 11 : KOMUNIKASI GLOBAL


Internet Dan Dunia Tanpa Sempadan.

RUMUSAN Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI


Isu : Cabaran TMK / 1. Membaca petikan untuk Ayat majmuk gabungan Isu semasa i. Bacaan senyap bagi
Kesan penggunaan TMK mendapatkan maklumat Memisahkan ayat Kesusasteraan mengesan isi
yang relevan dengan arahan. Menggabungkan ayat Melayu ii. Perbincangan
2. Menggariskan 6 isi tersurat Mengklafikasikan ayat Teknologi kumpulan
dalam petikan dengan tepat. mengikut jenis iii. Merumus petikan
3. Menyenaraikan dua isi NILAI BBB
tersirat yang relevan dengan Perbendaharaan Kata Kerajinan Lembaran rencana
arahan soalan. Kosa dan istilah. Peta i-think
3. Menulis rumusan lengkap KBT Gambar gajet/aplikasi
tidak lebih 120 patah Kecerdasan TMK terkini
perkataan. pelbagai
4. Menjawab 3 soalan Kemahiran
pemahaman dengan ayat Teknologi
yang gramatis. Maklumat dan
HPU : 1.0, 8.0 Komunikasi
HPK : 1.3 Aras1(i) 8.8 Aras1(i)

TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Memisahkan /cerakinkan i. Menganalisis ayat

44
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

Ayat majmuk gabungan ayat majmuk menjadi ayat ii. Soal jawab /
- Memisahkan tunggal tanpa mengubah Perbincangan
ayat. maksud asalnya. iii. Mencerakin ayat
Menggabungkan 2. Mengklasifikasikan ayat iv. Menggabung ayat
ayat mengikut jenisnya dengan
tepat. BBB
3. Menulis ayat-ayat secara Lembaran kerja / latihan
gramatis dengan kemas. Peta i-think
HPU: 1.0, 7.0
HPK: 1.4 Aras 1 (iv) 7.4 Aras 1
(iv)
KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
Ulang kaji Puisi Moden 1. Menghurai maksud puisi / i. Soal jawab
Tingkatan 4 sajak secara keseluruhan ii. Perbincangan
bagi menunjukkan iii. Latih tubi soalan mirip
pemahaman. SPM
2. Menghurai bentuk sajak
dengan tepat. BBB
3. Menyatakan dua pengajaran Set soalan mirip SPM
bagi setiap sajak yang Lembaran sajak
dibincangkan. Peta i-think
4. Menjawab soalan
pemahaman berformatkan
SPM dengan ayat yang
gramatis.
HPU: 10.0
HPK : 10.5 Aras 1 (ii) 10.3 Aras
1(iii)

NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


Ulang kaji Intensif 1. Melengkapkan peta minda i. Perbincangan / soal
novel Tingkatan 4 dan semua aspek kajian novel jawab
5 dengan lengkap secara ii. Latih tubi

45
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

berkumpulan.
2. Menjawab soalan-soalan BBB
pemahaman novel yang Lembaran peta minda
diberi dengan contoh yang kosong
tepat secara lisan. Set soalan mirip SPM
3. Menulis jawapan lengkap
dalam bentuk berperenggan
dengan ayat yang gramatis
dan kemas.
HPU.: 10.0
HPK: 10.5 Aras1(ii)10.6 Aras 2(i)

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: ILMU AKTIVITI


1. Menulis maklumat buku Isu semasa i. Bacaan Nilam
yang dibaca ke dalam buku Kesusasteraan berkelompok
NILAM Melayu
2. Mencatatkan sinopsis buku ii. Melengkapkan catatan
yang dibaca ke dalam buku NILAI NILAM
NILAM. Kerajinan.
HPU : 7.0, 10 BBB
HPK : 7.1 Aras 1 (ii) KBT Buku Fiksyen/Non Fiksyen
10.6 Aras 1 (iii) Kecerdasan Buku NILAM
pelbagai
Kemahiran
berfikir
MINGGU 30-32

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


15.8.2016-02.09.2016
CUTI HARI KEBANGSAAN KE-59
31.8.2016
33

46
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

PERBINCANGAN SOALAN-SOALAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017
NEGERI SELANGOR

10.9.2016-18.9.2016
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

CUTI HARI RAYA AIDILADHA


12.9.2016

CUTI HARI MALAYSIA


16.9.2016

34 UNIT 12 : PELESTARIAN BUDAYA WARISAN

KARANGAN Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI


1. Menyatakan 5 isi penting - Binaan ayat. Isu semasa i. Perbincangan / soal
Isu : Budaya Warisan / yang relevan dengan tajuk. - Pelbagai jenis ayat. Kesusasteraan jawab
Kebudayaan Masyarakat 2. Membuat peta minda - Kesalahan ejaan dan Melayu ii. Menghasilkan peta
Majmuk sebagai rangka karangan. imbuhan. Kebudayaan minda / rangka
3. Menghasilkan perenggan - Kesalahan kata dan karangan secara
pendahuluan yang lengkap. NILAI berkumpulan
47
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

4. Menulis dua perenggan isi istilah. Kerajinan iii. Penulisan berpandu


yang lengkap mengandungi - Peribahasa. Kerjasama
ayat topik, ayat huraian, ayat BBB
contoh dan ayat penyimpul. KBT Lembaran peta minda
5. Menghasilkan perenggan Perbendaharaan Kata Kecerdasan kosong
peutup yang lengkap. Kosa dan istilah. pelbagai Gambar warisan budaya
HPU : 2.0, 12.0 Kemahiran Bahan bacaan luas
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), 12.2 Aras berfikir
(iv) 12.3 Aras 1 (iv)
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: ILMU AKTIVITI
1. Memberikan beberapa Isu semasa i. Membaca bahan
Ayat tunggal contoh ayat tunggal daripada Kesusasteraan rujukan untuk
Ayat Majmuk petikan. Melayu mendapatkan
2. Mengenal pasti subjek dan maklumat
prediket dalam ayat tunggal NILAI ii. Menganalisis petikan
dengan tepat. Kerajinan iii. Mencerakin ayat
3. Mencerakinkan ayat mejmuk Kerjasama iv. Perbincangan / soal
menjadi ayat tunggal yang Berusaha jawab
gramatis. Teliti BBB
HPU: 1.0, 7.0 Buku teks m/s 253 dan
HPK: 1.4 Aras 1 (iv) 7.2 Aras 254.
1(iv) Set soalan mirip SPM
Lembaran peta minda
kosong

KOMSAS Pada akhir P & P, murid AKTIVITI


dapat: i. Perbincangan
Ulang kaji Drama 1. Menyatakan peristiwa ii. Kuiz sinopsis
Tingkatan 4 penting dalam drama yang iii. Latih tubi soalan mirip
dibincangkan. SPM
2. Menghurai watak-watak BBB
penting dalam drama . PowerPoint / Nota rujukan
3. Menyatakan pengajaran Set soalan latih tubi
daripada drama yang

48
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

dibincangkan dengan
contoh yang sesuai.
4. Menjawab soalan
pemahaman berformatkan
peperiksaan dengan ayat
yang gramatis. KBT
HPU: 10.0 Kecerdasan
HPK: 10.6 Aras 1(ii)10.2 Aras 2 pelbagai
(i) Kemahiran
berfikir
NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
Ulang Kaji Intensif 1. Menyatakan teknik menjawab i. Perbincangan
Latihan Mirip SPM soalan novel dengan tepat. ii. Soal jawab
2. Mengenal pasti cara-cara iii. Latih tubi.
pembahagian markah. BBB
3. Menjawab set soalan Nota rujukan novel
pemahaman novel mirip SPM Set soalan latih tubi
dengan ayat yang gramatis Lembaran peta minda
dan kemas. kosong
HPU: 2.0, 10.0
HPK: 2.3 Aras 2 (i) 10.2Aras 2(i)

NILAM Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Membaca buku sekurang- i. Bacaan Nilam
kurangnya sebuah buku berkelompok.
fiksyen. ii. Membuat catatan dalam
2. Mencatatkan 3 isi penting buku nilam NILAM.
daripada bahan bacaan.
3. .Mencatat 3 nilai pengajaran BBB
daripada bahan bacaan. Buku Fiksyen/Non Fiksyen
HPU : 2.1 Aras 2 (ii) Buku NILAM
HPK :10.2 Aras 2 (i)

49
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

35 UNIT 12 : PELESTARIAN BUDAYA WARISAN


ADAT PERKAHWINAN MASYARAKAT MALAYSIA
Pada akhir PdP, murid dapat: SINTAKSIS. AKTIVITI
KARANGAN 1. Menyatakan 5 isi penting -Binaan ayat. ILMU i. Perbincangan
yang relevan dengan tajuk. -Pelbagai jenis ayat. Isu semasa kumpulan
Isu : Budaya dan adat 2. Membuat peta minda -kesalahan ejaan dan Kesusasteraan ii. Pembentangan hasil
resam daripada isi-isi penting imbuhan. Melayu kumpulan
sebagai rangka karangan. - kenal pasti kesalahan iii. Soal jawab
3. Menulis perenggan kata dan istilah. NILAI iv. Penulisan berpandu
pendahuluan yang lengkap. - peribahasa. Kerajinan. BBB
4. Menulis dua isi perenggan isi Lembaran peta minda
yang lengkap. KBT kosong
5. Menulis perenggan penutup Kecerdasan
yang lengkap. pelbagai
HPU : 2.0, 12.0 Kemahiran
HPK : 2.2 Aras 1 (ii), 12.2 Aras berfikir
(iv) 12.3 Aras 1 (iv)

50
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


Ulang kaji 1. Menjawab soalansoalan i. Latih tubi
Pengetahuan tatabahasa (soalan 3) mirip ii. Perbincangan
Dan Kemahiran Bahasa SPM dengan tepat. iii. Soal jawab
2. Membuat pembetulan yang iv. Membuat pembetulan
kemas bagi setiap kesalahan
yang dibuat berdasarkan BBB
contoh jawapan mantap yang Set soalan tatabahasa
diberikan. SPM tahun-tahun lepas.
HPU: 1.0, 7.0
HPK: 1.4 Aras 1(iv) 7.2 Aras 1 (i)
AKTIVITI
i. Sumbang saran untuk
mendapat maksud sajak.
ii. Bersoal jawab soalan
kefahaman sajak/puisi
moden.

51
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

KOMSAS Pada akhir P & P, murid Set soalan latih tubi


Ulangkaji Puisi Moden dapat: Nota rujukan
Tingkatan 5 1. Menerangkan maksud sajak
yang dibincangkan secara
keseluruhan.
2. Menghuraikan pengajaran
daripada setiap sajak yang
dibincangkan dengan jelas.
3. Menjawab soalan
berformatkan SPM dengan
ayat yang gramatis dan
tulisan yang kemas.
HPU: 10.0
HPK: 10.2 Aras 2 (i)10.6 Aras 1
(i)

AKTIVITI
5.NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: i. Menjawab latihan soalan
ULANG KAJI berformat spm.
SEPENUHNYA REVISI 1..Menjawab soalan mirip SPM.
INTENSIF. 2.Mengetahui cara-cara ii.Berbincang mendapat
LATIHAN MIRIP SPM. pembahgian markah. jawapan yang tepat dan
3. Memberi jawapan mengikut mempersembahkan di
format permarkahan SPM. hadapan kelas.

HPU: 10.0 BBB.


HPK 10.2 Aras 2 (i): Soalan-soalan SPM tahun
10.6 Aras 2(ii) lepas.

52
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

AKTIVITI
36 ULANG KAJI SOALAN Pada akhir PdP, murid SINTAKSIS. ILMU i.
KERTAS 1 DAN 2 dapat: Isu semasa Mengadakan simulasi
PEPERIKSAAN 1. Mengenal pasti soalan- -Binaan ayat. Kesusasteraan yang sebenar menjawab
PERCUBAAN SPM 2017 soalan dalam kertas 1 dan -Pelbagai jenis ayat. Melayu soalan kemahiran
2. -kesalahan ejaan dan bahasa.
KARANGAN 2. Mengenal pasti jawapan imbuhan. NILAI ii.Membaca soalan-
yang tepat - kenal pasti Kerajinan. soalan yang
RUMUSAN 3. Membuat pembetulan kesalahan kata dan dikemukakan.
kepada kesalahan jawapan. istilah. KBT iii.Bersoal jawab untuk
HPU : 7.0, 8.0 - peribahasa. Kecerdasan mendapat jawapan yang
HPK : 7.5 Aras 1 (iv) pelbagai tepa dan membuat
: 8.8 Aras 1 (i) Kemahiran berfikir pembetulan

BBB
Sintaksis Soalan percubaan SPM
Analisis ayat tunggal Lembaran peta minda
m/s 253-254. kosong

TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


Dan Latihan Tambahan 1. Memberi beberapa contoh i.Membaca nota
ayat tunggal daripada terperinci ayat tunggal
petikan. ii. Menganalisis ayat
2. Dapat analisis ayat tunggal tunggal dan mencerakin
yang disenaraikan dari segi ayat tunggal bahagian
subjek dan predikat. subjek dan predikat.
3. Dapat melengkapkan jadual
yang diberi. BBB
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 Soalan Percubaan SPM
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) Buku teks m/s 253 dan
8.1 Aras 1 (i) 12.1 Aras 1 (v) 254.
Lembaran peta minda
kosong

53
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menceritakan semula prosa i. Sumbang saran untuk
SOALAN PEMAHAMAN atau puisi. mendapat sinopsis
2. Menjawab sooalan /maksud
berformatkan peperiksaan. ii. Bersoal jawab soalan
HPU :10.0 kefahaman drama.
HPK : 10.6 Aras 1(ii) 10.2 Aras 2
(i) BBB
Lembaran peta minda
kosong

NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


1. Menjawab soalan i.Menjawab latihan
Ulang Kaji Intensif peperiksaan percubaan dan soalan berformat SPM.
Latihan mirip SPM soalan lain yang mirip SPM.
2. Dapat mengetahui cara-cara ii.Berbincang mendapat
pembahagian markah. jawapan yang tepat dan
3. Dapat member jawapan mempersembahkan di
mengikut format hadapan kelas.
permarkahan SPM.
HPU : 10.0 BBB

54
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

HPK : 10.2 Aras2(i)10.63 ras1(ii) Kertas soalan Percubaan


SPM

55
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

37-39

LATIH TUBI SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI


ULANG KAJI Pada akhir PdP, murid dapat: Sintaksis ILMU AKTIVITI
Kertas 1 Dan 2 1. Mengenal pasti soalan- - Binaan ayat Isu semasa i. Mengadakan simulasi
Peperiksaan soalan dalam kertas 1 dan 2 - Pelbagai jenis ayat Kesusasteraan yang sebenar
Percubaan SPM 2017 2. Mengenal pasti jawapan - Kesalahan ejaan dan Melayu menjawab soalan
Negeri-Negeri yang tepat imbuhan kemahiran bahasa.
3. Membuat pembetulan - Kesalahan kata dan NILAI ii. Membaca soalan-
kepada kesalahan jawapan. istilah Kerajinan. soalan yang
HPU : 8.0, 12.0 - Peribahasa dikemukakan.
HPK : 8.2 Aras 2 (i) 12.2 Aras 1 KBT iii. Bersoal jawab untuk
(i) Kecerdasan mendapat jawapan
pelbagai yang tepa dan
Kemahiran membuat pembetulan
berfikir BBB
Kemahiran Soalan percubaan SPM
konstekstual negeri-negeri
Lembaran peta minda
kosong
TATABAHASA Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Memberi beberapa contoh i. Membaca nota
Latih Tubi Set Penuh ayat tunggal daripada terperinci ayat tunggal
Soalan Mirip SPM petikan. ii. Menganalisis ayat
2. .Dapat analisis ayat tunggal tunggal dan
yang disenaraikan dari segi mencerakin ayat
subjek dan predikat. tunggal bahagian
3. Dapat melengkapkan jadual subjek dan predikat.
yang diberi. iii.
HPU : 7.0, 8.0, 12.0 BBB
HPK : 7.1 Aras 1 (ii), (vii) Kertas Soalan Percubaan
8.1 Aras 1 (i) 12.1 Aras 1 (v) negeri-negeri
Peta i-think

56
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana
PENGISIAN
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA AKTIVITI/BBB
KURIKULUM

KOMSAS Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI


Latih Tubi 1. Menceritakan semula prosa i. Sumbang saran untuk
Set Soalan atau puisi mendapat sinopsis
Pemahaman 2. Menjawab sooalan /maksud
berformatkan peperiksaan. ii. Bersoal jawab soalan
HPU :10.0 kefahaman
HPK : 10.6 Aras 1(ii)10.2 Aras2 BBB
(i) Kertas Soalan Percubaan
SPM Negeri-negeri
Peta i-think
NOVEL Pada akhir PdP, murid dapat: AKTIVITI
1. Menjawab soalan i. Menjawab latihan
Ulang kaji Intensif peperiksaan percubaan dan soalan berformat SPM
Latihan Mirip SPM soalan lain yang mirip SPM. ii. Berbincang mendapat
2. Dapat mengetahui cara- jawapan yang tepat dan
cara pembahagian markah. mempersembahkan di
3. Dapat memberi jawapan hadapan kelas
mengikut format
permarkahan SPM. BBB
HPU : 10.0 , 2.0 Kertas soalan Percubaan
HPK : 10.2Aras 2(i) 2.3 Aras 2 SPM Negeri-negeri
(i) Peta i-think

MINGGU 40-43
PEPERIKSAAN SPM 2017 BERMULA

CUTI AKHIR TAHUN


25.11.2017-2.1.2018

57
Panitia Bahasa Melayu Daerah Petaling Perdana