Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH KEBANGSAAN DESA PANDAN

JALAN 4/76 DESA PANDAN, 55100 KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


MATEMATIK
KSSR TAHUN 6
(2017)
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR DAN OPERASI
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

1.1 Aplikasikan (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator 1 KREATIVITI DAN INOVASI:


sebarang bagi menyelesaikan pengiraan Menyatakan maksud nombor perdana. Membuat perbandingan melalui
pemerhatian dan menyusun
nombor. termasuk pembundaran dan pola mengikut kriteria.
nombor. Menghubungkait, menyusun
maklumat serta membuat
1.2 Nombor (i) Mengenal pasti nombor perdana penghampiran dan membina
pemahaman melalui alat yang
perdana. dalam lingkungan 100. 2 Mengenal pasti nombor perdana. bersesuaian dan pemerhatian
situasi sekeliling.
1.3 Nombor hingga (i) Membaca, menyebut dan menulis
tujuh digit. sebarang nombor hingga tujuh digit NILAI MURNI DAN SIKAP
dalam perpuluhan juta yang KEUSAHAWANAN:
Menyatakan nombor hingga tujuh digit Bekerjasama dalam kumpulan
melibatkan situasi harian. 3 dan berani menyatakan idea,
13 (ii) Membaca, menyebut dan menulis dalam perpuluhan juta dan pecahan juta. yakin
sebarang nombor hingga tujuh digit
3 - 20 dalam pecahan juta yang penyebutnya TMK:
Kalkulator, Power point
JAN 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan
2017 situasi harian. Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
4
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan melibatkan nombor dan operasi. Petak serratus, kad nombor,
dan pecahan juta kepada nombor garis nombor dan lembaran
bulat dan sebaliknya. kerja
(iv) Menyelesaikan masalah harian yang i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin
melibatkan nombor bulat, perpuluhan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 melibatkan nombor dan operasi dengan
dan pecahan bagi operasi tambah, Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
tolak, darab bahagi dan operasi
Pelbagai Alir, Peta Titi
bergabung termasuk penggunaan anu
dalam situasi yang diberi. KEM. ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin Kemahiran Komunikasi, Belajar
6 melibatkan nombor dan operasi secara sepanjang hayat
kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


TAJUK : 2. PECAHAN

STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM
KANDUNGAN
1 KREATIVITI DAN INOVASI:
Membaca ayat matematik yang Kenal pasti ciri, menterjemah
2.1 Darab (i) Mendarab sebarang pecahan melibatkan pecahan. idea, mnghubung kait dan
pecahan. wajar dan nombor bercampur menganalisis persamaan dan
dengan pecahan wajar dan perbezaan
nombor bercampur. Menyatakan langkah-langkah
2 TMK:
penyelesaian melibatkan pecahan.
Power point
2.2 Bahagi (i) Membahagi sebarang pecahan
NILAI MURNI DAN SIKAP
pecahan. wajar dan nombor bercampur Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
dengan pecahan wajar dan 3 penyelesaian ayat matematik Kesungguhan, ketelitian, dan
46 nombor bulat. sabar., Menghubungkait,
melibatkan pecahan. bekerjasama, adil, prihatin,
23 JAN menghargai masa
2.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian dan tolong-menolong
masalah yang melibatkan pendaraban dan Menyelesaikan masalah harian yang
10 FEB 4
melibatkan pembahagian pecahan. rutin melibatkan pecahan. BBB:
2017 Kertas A4, pensel warna,
pecahan kad pecahan,dan lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang i-THINK
5 rutin melibatkan pecahan dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang
KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan pecahan Menaakul, Penyelesaian
secara kreatif dan inovatif. masalah

28 - 29 JANUARI 2017 (SABTU - AHAD) = CUTI TAHUN BARU CINA 2017


1 FEBRUARI 2017 (RABU) = CUTI HARI WILAYAH
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK :
3. PERPULUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

3.1 Operasi (i) Mendarab dan membahagi 1 Membaca ayat matematik yang KREATIVITI DAN INOVASI:
bergabung perpuluhan dengan nombor bulat melibatkan perpuluhan. Mengimbas kembali idea,
menghubungkait dan
perpuluhan. dan perpuluhan, hasilnya hingga
menganalisis, menghasilkan
tiga tempat perpuluhan melibatkan idea melalui pemerhatian, dan
situasi harian. Mendarab dan membahagi perpuluhan menyatakan idea secara lisan.
2
dengan nombor bulat dan perpuluhan.
3.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian TMK:
Power point, kalkulator
masalah. melibatkan operasi bergabung
perpuluhan dan hasilnya hingga Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
78 tiga tempat perpuluhan. 3 menyelesaikan ayat matematik KEUSAHAWANAN:
melibatkan perpuluhan. Bekerjasama,teliti,yakin, berani
membuat keputusan
13 - 24
FEB BBB:
2017 Menyelesaikan masalah harian rutin Garis nombor, Kad Nombor,
4
yang melibatkan perpuluhan. Kertas A4 dan Lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perpuluhan dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Kemahiran komunikasi,
Kepimpinan
6 rutin yang melibatkan perpuluhan
secara kreatif dan inovatif.

MINGGU 9 (27 FEB 3 MAC 2016) = UJIAN PENILAIAN 1 2017


BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 4. PERATUS
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

4.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menyatakan istilah yang melibatkan KREATIVITI DAN INOVASI:
masalah melibatkan simpanan dan peratus bagi simpanan dan pelaburan. Menghasilkan idea melalui
melibatkan pelaburan. pemerhatian dan menyatakan
peratus. idea secara lisan.
Menjelaskan kebaikan melakukan
2 TMK:
simpanan dan pelaburan.
Power point, kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP


Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
3 penyelesaian ayat Matematik Bekerjasama dalam kumpulan,
10-11 melibatkan simpanan dan pelaburan. Berani membuat keputusan

5 17 MAC BBB:
2017 Menyelesaikan masalah harian rutin Kertas A4 dan lembaran
4
yang melibatkan peratus. kerja .

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan peratus dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Belajar sepanjang hayat,
6 rutin yang melibatkan peratus secara Keusahawanan, Kritis
kreatif dan inovatif.

20 -24 MAC 2017 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2017


BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 5. WANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menyatakan untung dan rugi, diskaun,
10.1 Penyelesaian (i) Menyatakan maksud untung dan 1 Mengenalpasti ciri,
harga kos, harga jual, bil, invois, rebet, mewakilkan gabungan wang
masalah rugi, diskaun, harga kos, harga aset dan liabiliti, faedah dan cukai yang pelbagai untuk
melibatkan jual, bil, invois, rebet, aset dan perkhidmatan. membentuk satu nilai yang
wang. liabiliti, faedah dan cukai
sama, menterjemah idea,
perkhidmatan.
Menyelesaikan ayat matemaik menghubungkait dan
2 menganalisis
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan wang.
melibatkan untung dan rugi, TMK:
diskaun, harga kos, harga jual, bil, Power Point, Kalkulator
invois, rebet, aset dan liabiliti, Menentukan kewajaran jawapan bagi
12 faedah dan cukai perkhidmatan. 3 penyelesaian ayat matematik NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan wang. KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama, jimat cermat,
20 24
teliti, jujur, amanah, dan
MAC penggunaan wang dalam
2016 Menyelesaikan masalah harian rutin aktiviti jual beli.
4
yang melibatkan wang.
BBB:
Kad wang, Catalog barang,
Lembaran kerja.
Menyelesaikan masalah harian rutin
5 yang melibatkan wang dengan i-THINK
menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Menyelesaikan masalah harian bukan Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
6 rutin yang melibatkan wang secara KEMAHIRAN ABAD KE-21
kreatif dan inovatif. Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6.
MASA DAN WAKTU
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
6.1 Sistem 24 (i) Hubungan antara sistem 12 jam 1 Menyatakan dan mengenal pasti sistem Mengenalpasti ciri dan
jam. dengan 24 jam. situasi, menghasilkan idea
24 jam. melalui pemerhatian, dan
menjana idea serta membuat
6.2 Tempoh (i) Mengira tempoh masa dalam sekuen.
Perkaitan hubungan antara sistema 12
masa. sebarang unit masa.
jam dengan sistema 24 jam dan TMK:
2
mengira tempoh masa dalam sebarang Paparan Power Point,
6.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian
unit masa. kalkulator
masalah melibatkan masa termasuk zon
melibatkan masa. Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
13 14 masa. 3 penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
Menghargai masa, disiplin,
melibatkan masa. berdaya saing, menghormati
27 MAC
orang tua dan melakukan
kerja yang berfaedah.
7 APRIL Menyelesaikan masalah harian rutin
2017 4 BBB:
yang melibatkan masa.
Kad gambar, Petikan Teks,

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
5 yang melibatkan masa menggunakan Peta Buih Berganda, Peta
pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21


6 rutin yang melibatkan masa secara Belajar sepanjang hayat,
kreatif dan inovatif. Kemampuan menyesuaikan
diri
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 7. PANJANG, JISIM DAN ISI
PADU CECAIR
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

7.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menyatakan ukuran atau sukatan bagi KREATIVITI DAN INOVASI:
masalah melibatkan panjang, jisim dan isi padu sesuatu kuantiti. Membuat perbandingan,
melibatkan cecair. membuat pemerhatian
panjang, jisim dengan menggunakan alat
dan isi padu dan prosedur tertentu
cecair. Menyatakan ayat matematik melibatkan
2 TMK:
panjang, jisim dan isi padu cecair.
Power Point, Kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP


Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Bekerjasama,teliti, berani,
15 bekerjasama dalam
panjang, jisim dan isi padu cecair.
kumpulan
10 14
APRIL BBB:
Menyelesaikan masalah harian rutin Kertas A4 dan lembaran
2016
4 melibatkan panjang, jisim dan isi padu kerja
cecair.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Buih Berganda, Peta
5 melibatkan panjang, jisim dan isi padu Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
cecair dengan pelbagai strategi. Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kepimpinan, Menaakul,
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin
Penyelesaian masalah
6 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI
TAJUK : 8. RUANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Mengenalpasti ciri, mengimbas
8.1 Sudut (i) Melukis bentuk poligon hingga
Menyatakan bentuk poligon. kembali idea, beri pelbagai
lapan sisi pada petak segiempat contoh, mempraktikkan proses
sama dan segitiga sisi serta kreatif untuk menghasilkan
mengukur sudut-sudut yang idea secara spontan.
terbentuk. Melukis bentuk poligon pada petak TMK:
(ii) Menyatakan ciri-ciri poligon. 2
segiempat sama dan segitiga sama sisi. Excel, Power Point, Words,
8.2 Bentuk dua Kalkulator.
dimensi. (i) Menyelesaikan masalah harian
NILAI MURNI DAN SIKAP
yang melibatkan perimeter dan Mengukur sudut-sudut pada bentuk KEUSAHAWANAN:
16-17 luas gabungan bentuk dua 3 segitiga, segiempat dan poligon dengan Kreatif, berani mencuba, tidak
8.3 Bentuk tiga dimensi. tepat. putus asa, peka terhadap
dimensi. persekitaran.
14 28
APRIL (i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
2017 yang melibatkan luas permukaan 4 yang melibatkan bentuk dua dimensi Petak segiempat, petak
dan isi padu gabungan bentuk tiga dan tiga dimensi. segitiga, jangka sudut, kertas
dimensi. A4 lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian rutin
i-THINK
yang melibatkan bentuk dua dimensi Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5
dan tiga dimensi dengan pelbagai Buih Berganda, Peta Pokok,
strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
rutin yang melibatkan bentuk dua KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 Penyelesaian masalah, Kritis,
dimensi dan tiga dimensi secara kreatif
Menaakul
dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK :


9. KOORDINAT

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


16.1 Mengaplikasi (i) Menentukan jarak mengufuk dan 1 Menyatakan kedudukan paksi-x, paksi-y Membuat perbandingan,
koordinat jarak mencancang antara dua pada sukuan pertama. membuat pemerhatian
pada sukuan titik. dengan menggunakan
pertama. prosedur tertentu, menjana
idea dan menghubungkait
idea dengan pengetahuan
Menyatakan jarak objek paksi-x, dan
2 sedia ada.
jarak paksi-y.
TMK:
Excel, kalkulator
Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian yang melibatkan jarak NILAI MURNI DAN SIKAP
3 KEUSAHAWANAN:
18 mengufuk dan jarak mencancang antara
Bekerjasama,teliti, berani,
dua titik. bekerjasama dalam
15 kumpulan
MEI
2016 Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
4
yang melibatkan koordinat. Kertas berpetak, komputer
dan lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
5 yang melibatkan koordinat Peta Buih Berganda, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan
Keluwesan, Kepimpinan,
6 rutin yang melibatkan koordinat secara Keusahawanan
kreatif dan inovatif.
BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 10. NISBAH DAN
KADARAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


10.1 Nisbah dan (i) Mewakilkan nisbah dua kuantiti 1 Menghasilkan idea dari
Membaca nisbah yang diberi.
kadaran. dalam bentuk a:b atau a, yang pemerhatian, menilai idea
b secara kritis, fenomena
dapatan makna, Mengimbas
melibatkan nisbah: kembali idea, membuat
a. bahagian kepada bahagian perkaitan, mengubahsuai idea
b. bahagian kepada keseluruhan 2 Mewakilkan nisbah dua kuantiti.
dan TMK:
Power Point, Excel, Kalkulator
c. keseluruhan kepada bahagian.
Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
19 (ii) Menyelesaikan masalah harian 3 KEUSAHAWANAN:
perwakilan nisbah dua kuantiti. Kerjasama, tolong-menolong,
yang melibatkan nisbah dan
rajin, yakin, adil, fokus
8 12 kadaran yang mudah.
MEI BBB:
2017 Menyelesaikan masalah harian rutin Bahan maujud, gambar, kertas
4
yang melibatkan nisbah dan kadaran. A4 dan lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan nisbah dan kadaran Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Keluwesan, Membuat
6 rutin yang melibatkan nisbah dan keputusan, Kritis
kadaran secara kreatif dan inovatif.
1 MEI 2017 ( ISNIN) = CUTI HARI PEKERJA
10 MEI 2017 (RABU) = CUTI HARI WESAK
BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 11.
PENGURUSAN DATA
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI


11.1 Data. (i) Mentafsir data dari piktograf, carta 1 Menyatakan maksud mentafsir data. Membuat pemerhatian,
palang dan carta pai. menghubungkait maklumat
(ii) Menyelesaikan masalah harian dengan pengetahuan sedia
yang melibatkan: ada, Kreatif mengelas dan
membuat perbandingan
a. Mod, median, min dan julat. Menerangkan langkah-langkah yang
b. Piktograf, carta palang dan 2
perlu bagi mentafsir data. TMK:
carta pai bagi sekumpulan Power Point, Excel, kalkulator
data.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menentukan kewajaran jawapan bagi
KEUSAHAWANAN
20 - 21 3 penyelesaian melibatkan pentafsiran Bekerjasama, ketelitian, berani
data. mencuba, tidak putus asa
15 26 BBB
Gambar carta palang, gambar
MEI carta pai kertas A4, lembaran
2017 Menyelesaikan masalah harian rutin
4 kerja
yang melibatkan perwakilan data.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perwakilan data Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
menggunakan pelbagai strategi.
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian bukan Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian masalah
6 rutin yang melibatkan perwakilan data
secara kreatif dan inovatif.

MINGGU 22-23 : 29 MEI 9 JUN 2017 = CUTI PERTENGAHAN TAHUN, 2017


BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 12.
KEBOLEHJADIAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

12.1 Kebolehjadian (i) Menyatakan sama ada suatu 1 KREATIVITI DAN INOVASI
Menyatakan maksud kebolehjadian. Membuat pemerhatian,
. peristiwa dalam kehidupan
menghubungkait maklumat
harian yang mungkin berlaku dengan pengetahuan sedia
atau tidak mungkin berlaku.. ada, Kreatif mengelas dan
(ii) Menyatakan kebolehjadian sutau Menyatakan kebolehjadian bagi sesuatu membuat perbandingan
peristiwa sebagai mustahil, kecil 2
peristiwa.
kemungkinan, sama TMK:
kemungkinan, besar Power Point
kemungkinan atau pasti. Menentukan kewajaran jawapan bagi
3 NILAI MURNI DAN SIKAP
sesuatu kebolehjadian. KEUSAHAWANAN
24 Bekerjasama, ketelitian,
berani mencuba, tidak
12 16 putus asa, yakin
Menyelesaikan masalah harian rutin
JUN 4
yang melibatkan kebolehjadian. BBB
2017
kertas A4, lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK


5 yang melibatkan kebolehjadian Peta Bulatan, Peta Buih,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
6 rutin yang melibatkan kebolehjadian KEMAHIRAN ABAD KE-21
secara kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian
masalah
19 JUN 1 SEPTEMBER 2017 = GEMPUR TAHUN 6

28 OGOS - 1 SEPTEMBER 2017 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA, 2017

4 7 SEPTEMBER 2017 = UPSR 2017

8 SEPTEMBER 24 NOVEMBER 2017 = PASCA UPSR

25 NOVEMBER 2017 1 JANUARI 2018 = CUTI AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH :

.................................................
( ROSLINA BINTI ISMAIL )

Anda mungkin juga menyukai