Anda di halaman 1dari 3

1.

0 Pengenalan

Di Malaysia, Lembaga Kaunselor Malaysia (Akta Kaunselor Malaysia 1998)

mendefinisikan kaunseling sebagai salah satu proses sistematik untuk membantu perhubungan

berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod

etika kaunseling untuk mencapai satu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang akan

berterusan sepanjang hayat klien. Kaunseling menurut Blocher (Shertzer & Stone, 1974) adalah

proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna, terhadap diri dan

persekitaran, menghasilkan pembentukan dan/atau penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkah

laku masa depan.

Definisi kaunseling

Hansen, Ressberg dan Cramer (1994) memberikan definisi kaunseling sebagai

counseling is a process that helps people learn about themselves, their

environment, and ways to handle their roles and relationship.

Hassan Langgulung (1990) telah mendefinisikan kaunseling sebagai satu proses

pembelajaran psiko sosial pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bentuk

bersemuka antara seorang yang pakar dalam psikologi kaunseling (kaunselor) dan

dengan seorang yang lain (klien)

Kaunseling merupakan suatu proses menolong yang melibatkan interaksi dua hala

antara orang yang memberi pertolongan dengan orang yang menerima pertolongan

dalam keadaan suasana yang harmoni, penuh kesedaran dan saling memahami.

Apabila proses ini dikembangkan, sudah tentunya berlaku juga proses kesedaran

diri bagi orang yang menerima pertolongan. Manakala bimbingan pula didefinisikan

sebagai sebahagian daripada proses menolong. Bimbingan melibatkan usaha

memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi


menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya.

Lazimnya proses bimbingan ini adalah untuk penentuan kebajikan dan

perkembangan penerima bimbingan. Othman Mohammad (2005).

Meningkatkan pembangunan personel potensi diri dan kematangan sosial.

Membolehkan individu lebih bertanggungjawab dan mampu mengendalikan

tingkahlakunya.

Membantu individu agar lebih bersikap terbuka dan mampu membuat pilihan yang

terbaik bagi dirinya

Membantu individu mengatasi gangguan emosi bagi mencapai kepuasan selaras

dengan nilai moral, agama dan norma masyarakat

Membantu individu menyesuaikan diri dengan cabaran dalam suasana persekitaran

Membantu individu mengenali diri dalam persoalan yang dihadapi demi

menghasilkan perubahan imej diri positif

Membantu individu menilai kekuatan dan kelemahan diri

Kaunseling adalah satu proses perhubungan menolong secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang
dilaksanakan oleh kaunselor untuk membantu klien meneroka, menganalisis, memahami diri dan mampu membuat
keputusan sendiri mengikut Kod Etika Kaunselor (Peraturan-Peraturan - Kelakuan dan Tatatertib 1999 dan Akta
Kaunselor 1998).
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling merupakan perkhidmatan memberi pertolongan dan bukannya memberi
arahan atau membuat pilihan atau membuat keputusan untuk individu tentang apa yang harus mereka
lakukan. Ia juga bukan bertujuan untuk mempengaruhi individu supaya menurut sesuatu idealisme, fahaman
atau sudut pandangan pegawai yang memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling mengiktiraf wujudnya perbezaan individu dan mengambil kira kewajipan serta
tanggungjawab individu dalam mencapai matlamat proses bimbingan dan kaunseling.
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling juga bukan untuk mengambil alih tanggungjawab seseorang individu dalam
menyelesaikan masalahnya malah ia merupakan proses kerjasama erat antara kaunselor dengan klien dan seluruh
potensi yang ada di organisasi dan masyarakat. Secara ideal, seluruh potensi harus digabungkan agar bantuan
dapat diterima secara maksimum oleh setiap individu yang memerlukan.

Kaunseling boleh didefinisikan sebagai satu interaksi yang berlaku antara dua orang
individu yang dipanggil kaunselor dan klien, berlaku di dalam setting profesional, dan dimula
dan dikekalkan sebagai satu cara untuk menolong perubahan tingkah laku (Pepinsky, H.&
Pepinsky,P.1953:3). Good (dalam Sipora Sipon dan Wan Anor Wan Sulaiman 2002)
menyatakan kaunseling sebagai bantuan dalam menyelesaikan masalah perubahan individu
yang dilakukan oleh pembantu yang benar-benar berpengetahuan dan berkebolehan
sehinggalah seorang itu boleh membuat keputusannya dengan baik.

Bagi memahami dengan lebih jelas lagi tentang definisi kaunseling, saya memetik definisi
daripada dua tokoh iaitu Patterson (1995) dan Corey (1977). Patterson, mendefinisikan
kaunseling sebagai satu proses interaktif melalui satu perhubungan yang unik antara kaunselor
dan klien yang mengarah kepada perubahan klien dalam aspek tingkah laku, kepercayaan dan
kemahiran membuat keputusan. Corey pula menekankan tentang proses di mana seorang klien
diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada
dirinya.

Krumboltz (George & Cristiani, 1990) pula mengatakan bahawa kaunseling merangkumi
aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien
melibatkan diri dengan jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada
masalah klien. Tambahan pula, ahli psikologi pula berpendapat kaunseling sebagai ...satu
proses di mana kaunselor menolong klien membuat interpretasi fakta berkaitan pemilihan,
perancangan atau penyesuaian yang perlu dibuat (Smith,G.E.,1955: 6) Secara keseluruhan
pula, kaunseling adalah satu proses pertolongan profesional yang bertujuan untuk membantu
individu memahami dirinya dan alam sekelilingnya.

Selain itu, perkataan bimbingan pula didefinisikan sebagai proses membimbing


seseorang individu. Menurut Shetzer & Stone (1971): bimbingan sebagai proses menolong
individu memahami dirinya dan alam sekelilingnya (Ed Neukrug,1999). Tambahan pula,
menurut Othman Mohamed (2000), bimbingan merupakan sebahagian daripada proses
menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat
sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya.
Lazimnya bagi penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya. Selain itu, bimbingan ialah
proses membantu individu membuat keputusan yang penting dalam hidupnya yang akan
mempengaruhi kehidupannya (Gladding,2000)

Anda mungkin juga menyukai