Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6


Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi

1 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengesan detik berkala


PERSEPSI ESTETIK pada lagu.
Pengetahuan Dan 1.1.1 Detik (a) Memainkan detik Memainkan detik Memainkan
Kefahaman Bahasa secara konsisten secara konsisten detik secara Memainkan detik berkala
Muzik Detik berkala untuk sepanjang untuk sepanjang konsisten untuk dengan perkusi badan
empat dalam pelbagai lapan frasa lagu sepanjang dua atau alat perkusi.
meter dalam pelbagai belas frasa atau
meter lebih dalam
pelbagai meter

2 2 2.1 PENGETAHUAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membuat latihan-latihan


PENGALAMAN TEKNIK (a) Mengamalkan 3 (a) Mengamalkan (a)Mengamalkan nyanyian dengan memberi
MUZIKAL 2.1.1 Teknik dalam teknik nyanyian yang 4 teknik nyanyian semua teknik tumpuan kepada teknik-
nyanyian baik semasa yang baik semasa nyanyian yang teknik yang ditetapkan.
Aplikasi teknik menyanyi. menyanyi. baik semasa
Postur, Sebutan, menyanyi.
Pernafasan,
Penghasilan ton,
Ekspresi

3 3 3.1 PENEROKAAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Meneroka dan menemui


EKSPRESI KREATIF Pengalaman menemui Menyusun pelbagai Menghasilkan Menghasilkan pelbagai kesan bunyi
- Meneroka kesan bunyi secara satu gubahan lebih daripada secara tidak konvensional
pelbagai kreatif menggunakan kreatif daripada satu gubahan daripada sumber bunyi
bunyi : sumber bunyi yang pelbagai kesan kreatif daripada seperti suara, alat muzik,
Perkusi ditetapkan. bunyi pelbagai kesan alat improvisasi, perkusi
badan ; menggunakan bunyi badan.
Bahan sumber bunyi menggunakan
improvisasi yang ditetapkan sumber bunyi Memainkan alat muzik
dengan yang ditetapkan secara tidak konvensional.
bimbingan guru. secara
berkumpulan
atau
bersendirian.
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi

4 4 4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Memberi respon secara


PENGHARGAAN (a) Mencirikan (a)Menghuraikan (a) Menyatakan gerakan ,bertulis,lakaran
ESTETIK Memberi respon elemen muzik dalam lagu dengan alasan yang grafik.
- Warna ton lagu yang diperdengar betul mengikut sesuai untuk Contoh lagu berentak Mac,
- Tekstur dengan betul. ciri-ciri elemen memberi nilai Masri ,Waltz ,Inang ,Zapin,
- Tempo muzik yang lagu yang diberi. Joget ,Sumazau.
diperdengar .
Memberi diskripsi dengan
jelas unsur-unsur muzik
dan ciri-ciri teknik
persembahan dalam
pelbagai jenis muzik.

5 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


PERSEPSI ESTETIK 1.1.1 Meter (a) Menyatakan Membandingkan Memasukkan menyanyikan lagu dalam
-Pengetahuan Dan meter lagu-lagu yang beza meter garis bar dengan meter 2 , 4 ,3 ,6
Kefahaman Bahasa diperdengar dengan 2,3,4.6 betul pada skor 4 4 4 8
Muzik 2 ; 3 ; 4:6 betul. 4 4 4 8 dengan lagu yang diberi Memainkan detik
4 4 4 8 jelas. berdasarkan berdasarkan meter 2 dan
meter yang 6 4
ditetapkan. 8

6 2 2.2 PENGALAMAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan mengendalikan


PENGALAMAN MUZIKAL (a) Memainkan Memainkan Memainkan dan memainkan dram
MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan dram getar, dram dram getar, dram getar, getar, dram tenor dan alat
perkusi tenor dan alat dram tenor dram tenor perkusi lain.
perkusi lain dengan dan alat perkusi dan alat perkusi
Memegang / betul mengikut skor lain dengan lain dengan Memainkan alat muzik
Mengendalikan sepanjang 4 bar. betul mengikut betul mengikut mengiringi nyanyian dan
Memainkan skor atau tanpa skor dan tanpa muzik instrumental .
skor secara skor.
berpandu. Skor untuk:
- dua alat
perkusi
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi


- tiga alat
perkusi
empat alat perkusi

7 3 3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Urutan gaya kodaly


EKSPRESI KREATIF Mengubahsuai 1 Mengubahsuai Mengimprovisasi dalam nyanyian solfa:
Pengalaman kreatif frasa melodi mudah 1 frasa melodi corak irama -la,so,mi,re,do
- Mengimprovisasi yang diperdengar mudah yang sepanjang -la,so,fa,mi,re,do
dengan baik diperdengar melebihi empat Media aktiviti:
melodi bar yang
menggunakan suara dengan baik betul dari segi
-suara ,rekoder,alat
atau alat muzik menggunakan nilai not muzik
bermelodi dengan suara atau alat dan meter.
bimbingan guru. muzik
bermelodi

8 4 4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 -Memberi respon secara


PENGHARGAAN Mencirikan elemen Menghuraikan Menyatakan gerakan ,bertulis,lakaran
ESTETIK Memberi respon muzik dalam lagu lagu dengan alasan yang grafik.
- Mud yang diperdengar betul mengikut sesuai untuk -Contoh lagu berentak Mac
- Bentuk dengan betul. ciri-ciri elemen memberi nilai ,Masri ,Waltz ,Inang ,Zapin
- Rentak muzik yang lagu yang diberi. ,Joget ,Sumazau.
diperdengar . -Memberi diskripsi dengan
jelas unsur-unsur muzik
dan ciri-ciri teknik
persembahan dalam
pelbagai jenis muzik.

9 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


PERSEPSI ESTETIK 1.1.2 Tempo / pelbagai tempo: Mengenal pasti Menyatakan Menginterpresi menyanyikan lagu dalam
-Pengetahuan Dan Lambat ; Cepat ; perubahan perbezaan dan perbezaan pelbagai tempo.
Kefahaman Bahasa Sederhana tempo pada lagu-lagu perubahan tempo dengan
Muzik yang diperdengar tempo pada jelas secara Melukis grafik untuk
dengan betul. lagu yang grafik. mewakili perbezaan dan
diperdengar, perubahan tempo.
dengan betul.

10 2 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan teknik bermain


PENGALAMAN 2.1.3 Teknik dalam permainan -Mempratikkan teknik Mengamalkan Sentiasa rekoder.
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi


MUZIKAL rekoder memainkan rekoder teknik bermain mengamalkan
Aplikasi teknik: yang betul mengikut rekoder yang betul teknik bermain
- Postur konvensional . semasa bermain rekoder yang
- Penjarian rekoder dengan betul semasa
- Pernafasan panduan guru bermain rekoder

- Embouchure
- Penglidahan
- penghasilan ton

11 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


PERSEPSI ESTETIK 1.1.2 Perubahan tempo: Mengenal pasti Menyatakan Menginterpresi menyanyikan lagu dalam
Pengetahuan Dan beransur cepat , perubahan tempo perbezaan dan perbezaan pelbagai tempo.
Kefahaman Bahasa beransur lambat pada lagu-lagu yang perubahan tempo dengan
Muzik diperdengar dengan tempo pada jelas secara Melukis grafik untuk
betul. lagu yang grafik. mewakili perbezaan dan
diperdengar, perubahan tempo.
dengan betul.

12 3 3.3 REKA CIPTA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengimprovisasikan corak


EKSPRESI KREATIF Pengalaman kreatif Membina 2 ostinato Membina 2 Membina lebih irama sepanjang 2 hingga
Mereka cipta ostinato irama yang betul ostinato irama daripada 3 4 bar.
irama notasinya yang yang betul dari ostinato irama Mencipta corak irama
sesuai untuk iringan segi notasi yang yang betul dari dalam 2 3 4 6
2 buah lagu yang sesuai untuk segi notasinya 4448
berlainan meter iringan 2 buah yang sesuai
menggunakan nilai lagu yang untuk iringan 2
nota dan tanda rehat berlainan meter buah lagu yang
yang dipelajari. menggunakan berlainan meter
nilai nota dan dan tempo
tanda rehat menggunakan
yang dipelajari. nilai nota dan
tanda rehat yang
dipelajari.

13 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Memadankan nilai not


PERSEPSI ESTETIK 1.1.3 Nilai not dan nilai Mengecam nilai not Mengenal pasti Menulis dengan yang diperdengar dengan
Pengetahuan Dan tanda rehat . dan tanda rehat yang nilai not dan betul corak memilih kad imbasan yang
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi


Kefahaman Bahasa dimainkan ,dengan tanda rehat irama yang disediakan.
Muzik betul dalam corak diperdengarkan Memadankan corak irama
irama yang menggunakan yang diperdengarkan
diperdengarkan not dan tanda memilih kad imbasan yang
dengan betul. rehat dipelajari. disediakan .

14 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 -Mendengar dan


PERSEPSI ESTETIK 1.1.4. Corak irama Mengecam lagu Mengenal pasti Menyatakan ciri- menyanyikan lagu-lagu
Pengetahuan Dan berentak joget dan corak irama ciri rentak joget berentak Mac, Masri,
Kefahaman Bahasa Rentak sumazau daripada rentak joget dan dan sumazau Waltz, Inang dan
Muzik - Joget sekumpulan lagu yang sumazau dengan dengan betul. Zapin.,joget dan sumazau.
- Sumazau diperdengar dengan betul. -Membanding beza
betul. pelbagai rentak yang
diperdengar.
-Membuat gerakan
berdasarkan lagu berentak
Mac, Masri, Waltz, Inang
dan Zapin,joget dan
sumazau

15 2 2.4 KRITERIA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menyanyikan pelbagai


PENGALAMAN PERSEMBAHAN Mengawal Mengawal Mengawal jenis lagu secara
MUZIKAL Kesepaduan kesepaduan, kesepaduan, kesepaduan berkumpulan.
Keseimbangan keseimbangan keseimbangan ,keseimbangan memainkan alat muzik
kordinasi suara dan kordinasi suara kordinasi suara dengan pelbagai jenis lagu
Kordinasi bunyi alat muzik dan bunyi alat dan bunyi alat secara berkumpulan
dengan baik semasa muzik dengan muzik dengan
persembahan dengan baik baik
bimbangan guru.

16 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar ,menyebut


PENGHARGAAN 1.1.4. Corak irama Mengenal pasti corak Mengajuk dan Menotasikan dan memainkan pelbagai
ESTETIK irama ostinato dalam memainkan ostinato iaram jenis ostinato irama .
Ostinato irama lagu yang diperdengar ostinato irama dalam lagu-lagu -Memainkan ostinato
dengan betul. daripada lagu diperdengar irama menggunakan alat
yang dengan betul. perkusi .
diperdengari
dengan betul.
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi

17 2 2.2. PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menyanyikan pelbagai


PENGALAMAN 2.2.1 Menyanyi Menyanyikan pelbagai menyanyi Menyanyi jenis lagu dalam meter
MUZIKAL Kemahiran menyanyi lagu dengan baik dari pelbagai lagu pelabagi lagu 2 3 4 6
segi pic tempo dan dengan baik dari dengan inpretasi 4 4 4 8
dinamik secara segi pic tempo yang sesuai . secara solo dan
berpandu dinamik dan mud berkumpulan dengan
secara berpandu tumpuan kepada tempo
pic dunamik dan mud.

18 1 1.2. MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar,membunyikan


PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Pic Mengenal pasti aras Mengenal pasti Menganalisa pic tinggi
-Pengetahuan Dan Aras pic pic yang diperdengar pic tertinggi dan aras pic dalam rendah,tengah,tertinggi
Kefahaman Bahasa Tinggi dengan betul. terendah dalam skor lagu yang ,terendah dalam lagu yang
Muzik Rendah keratan lagu diberi dengan dinyanyikan .
Tengah yang betul. -Mengecam aras pic
Tertinggi diperdengar dalam siri bunyi yang
Terendah dengan betul. dimainkan .

19 2 2.2. PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan solfa dengan pic
PENGALAMAN 2.2.1 Menyanyi Menyanyikan keratan Menyanyi melodi Menyanyi melodi do ,re,me,fa,so,la,ti,do
MUZIKAL Menyanyi solfa melodi secara solfa secara solfa secara solfa tanpa dan dengan isyarat
denganbetul secara dengan betul dengan betul . tangan kodaly /curwen
berpandu -Menyanyikan lagu
dengan solfa.

20 1 1.2. MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar,membunyikan


PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Pic Mengecam jenis Menyatakan Membanding memainkan pic menaik
-Pengetahuan Dan Pergerakan pic pergerakan pic jenis pergerakan beza pergerakan ,menurun ,melompat
Kefahaman Bahasa - Melompat dengan betul pic pada keratan pic dalam lagu- ,mendatar ,bertangga.
Muzik - Mendatar berdasarkan lagu yang lagu yang -Membuat gerakan
- Bertangga kumpulan-kumpulan diperdengar diperdengar menunjukkan pergerakan
not yang diperdengar dengan betul dengan pic yang dimainkan.
pernyataan yang -Mengecam pic menaik
betul. dan menurun dalam lagu
diperdengarkan
dinyanyikan dan
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi


dimainkan.

21 4 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Melukis, melakar, menulis


PENGHARGAAN Mencirikan elemen Menghuraikan Menyatakan refleksi, pantun, catatan
ESTETIK Memberi respon elemen muzik dalam muzik alasan yang rasa dan fikiran.
- Warna ton muzik diperdengar instrumental sesuai un tuk -Menginterpretasi muzik
- Tekstur dengan betul. dengan betul memberi nilai yang didengari dalam
- Tempo mengikut ciri-ciri lagu yang diberi. bentuk grafik.
elemen muzik -Mengklasifikasikan
yang warna ton alat muzik.
diperdengar. -Menyediakan folio
tentang muzik
instrumental.

22 1 1.2. MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan mendengar skel


PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Skel Mengenal pasti jenis Mengecam jenis Menyatakan major dan minor.
Pengetahuan Dan Skel diatonik skel yang diperdengar skel yang perbezaan
Kefahaman Bahasa Major dengan betul. diperdengar antara skel-skel
Muzik Minor dengan betul. yang
Harmonik diperdengar
dengan
deskripsi yang
betul.

23 2 2.2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menyanyi dan memainkan


PENGALAMAN 2.2.2 Memainkan alat perkusi Memainkan corak Memainkan Memainkan lagu pelbagai jenis lagu dalam
MUZIKAL Kemahiran bermain irama sepanjang 4 bar corak irama perkusi dengan meter 2 3 4 6 secara solo
dan membaca notasi dalam pelbagai meter sepanjang 4 bar betul mengikut 4448
- Corak irama dengan betul dari segi dalam pelbagai skor. dan berkumpulan.
- Tempo detik meter dengan -Membaca notasi dan
- Meter ,tekanan,tempo ,dan betul dari segi memainkan ostinato
- Dinamik dinamik. detik ,tekanan irama.
tempo ,dan -Memainkan alat perkusi
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi


dinamik. secara ensembel.

24 2 2.2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan penjarian tanpa


PENGALAMAN 2.2.3 Memainkan Rekoder a) Memainkan lagu Memainkan Memainkan tiupan.
MUZIKAL Memainkan not sepanjang lapan bar semua not yang semua nopt Membaca dan membuat
- Kemahiran bermain yang pelbagai corak secara yang dipelajari latihan penjarian not
dan membaca notasi irama dalam pelbagai menaik secara C#,E,FF# ,G
meter dengan betul. ,menurun dan menaik,menurun
- Not baru C# ,E,F,
melompat dan melompat Latihan tiupan:
F#, G
dengan betul dengan lancar -Teknik pernafasan
mengikut notasi. dan betul -Teknik penglidahan.
mengikut notasi.

25 1 1.2. MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Harmoni Mengenal pasti jenis Membanding Memberi menyanyikan dron dan
Pengetahuan Dan Lapisan suara jenis lapisan suara bezakan jenis- deskripsi yang lagu secara berkumpulan.
Kefahaman Bahasa - Melodi kuanter dalam muzik nyanyian jenis lapisan betul tentang Menyanyikan
Muzik - Dron dan insturmental suara dalam harmoni muzik lagu/memainkan melodi
- Ostinato melodi dengan betul. muzik nyanyian nyanyian dan kaunter dan ostinato
dan insturmental instrumental melodi secara
dengan yang didengar. berkumpulan.
pernyataan yang
sesuai.

26 2 2.2.3.Memainkan rekoder ARAS1 ARAS2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis


PENGALAMAN b)Memainkan rekoder bagi Memainkan pelbagai Memainkan Memainkan lagu dalam meter 2 3 4 6
MUZIKAL mengiringi nyanyian atau muzik lagu dalam pelbagai lagu dalam pelbagai secara solo dan 4 4 4 8
instrumental. meter corak irama pelbagai meter lagu dalam dan berkumpulan.
Melodi yang mengandungi pic dan ekspresi corak irama dan pelbagai meter -Memainkan lagu atau
C#,E,F,F#,G,C,D,E,F,F#,,Bb, mengikut skor ekspresi corak irama dan keratan lagu mengikut
B,A,G,C,D dengan betul. mengikut skor ekspresi dengan skor.
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi


dengan lancar skor dan tanpa -Bermain rekoder untuk
dan betul. skor dengan mengiringi nyanyian dan
lancar dan betul. muzik instrumental.

27 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan


PERSEPSI ESTETIK 1.2.4 Tekstur Mengenal pasti Menyatakan Menyatakan dan memainkan pelbagai
Pengetahuan Dan dengan betul tekstur dengan betul perbezaan muzik nyanyian dan
Kefahaman Bahasa Diskripsi tekstur muzik nyanyian dan jenis tekstur tekstur dalam instrumental secara solo
Muzik - Tebal instrumental yang muzik nyanyian muzik nyanyian dan berkumpulan.
- Nipis diperdengar. dan instrumental dan instrumental
yang didengar. dengan -Memberi deskripsi tekstur
deskripsi yang lagu yang diperdengar.
betul.

28 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan


PERSEPSI ESTETIK 1.2.5 Bentuk Mengecam jenis Menandakan Memberi dan memainkan pelbagai
Pengetahuan Dan struktur lagu dengan pada skor lagu deskripsi bentuk lagu berbentuk AB : ABA.
Kefahaman Bahasa Struktur betul berdasarkan seksyen-seksyen lagu dengan
Muzik AB : ABA lagu-lagu yang dalam lagu betul melalui - Membuat gerakan kreatif
diperdengar. dengan betul lakaran /lukisan berdasarkan lagu-lagu
berdasarkan grafik /tulisan berbentuk AB dan ABA.
lagu yang
diperdengar.

29 1 1.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membua lakuan kreatif


PERSEPSI ESTETIK 1.3.1 Dinamik Menyatakan jenis Menyatakan Memberi bagi menunjukkan dinamik
Pengetahuan Dan dinamik pada lagu- perbezaan deskripsi yang dalam lagu yang
Kefahaman Bahasa Aras dinamik - lagu yang diperdengar dinamik dalam sesuai terhadap diperdengar.
Muzik Kuat/lembut dengan betul. lagu-lagu yang muzik nyanyian Memainkan dinamik
diperdengar dan insturmental dengan alat perkusi dan
dengan yang rekoder.
pernyataan yang diperdengar. Menandakan dinamik
sesuai. yang diperdengar pada
lirik atau skor lagu.
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi

30 2 2.2.3 Memainkan rekoder ARAS1 ARAS2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis


PENGALAMAN b)Memainkan rekoder bagi Mengiringi lagu Mengiringi lagu Mengiringi lagu lagu dalam meter 2346
MUZIKAL mengiringi nyanyian atau muzik sepanjang 8 bar 12 bar dengan sepanjang secara solo dan 444 8
instrumental. dengan harmoni harmoni yang melebihi 12 bar dan berkumpulan.
Irama yang ditetapkan ditetapkan dengan harmoni -Memainkan lagu atau
Meter : dengan baik secara dengan baik yang ditetapkan keratan lagu mengikut
dengan baik
2 3 4 6 berpandu. secara secara skor.
4 4 4 8 berpandu. berpandu. -Bermain rekoder untuk
Corak irama mengiringi nyanyian dan
muzik instrumental.

31 1 1.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membua lakuan kreatif


PERSEPSI ESTETIK 1.3.1 Dinamik Menyatakan jenis Menyatakan Memberi bagi menunjukkan dinamik
-Pengetahuan Dan dinamik pada lagu- perbezaan deskripsi yang dalam lagu yang
Kefahaman Bahasa Perubahan dinamik lagu yang diperdengar dinamik dalam sesuai terhadap diperdengar.
Muzik -- Beransur lembut dengan betul. lagu-lagu yang muzik nyanyian Memainkan dinamik
- Beransur kuat diperdengar dan insturmental dengan alat perkusi dan
dengan yang rekoder.
pernyataan yang diperdengar. Menandakan dinamik
sesuai. yang diperdengar pada
lirik atau skor lagu.

32 1 1. 3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


PERSEPSI ESTETIK 1.3.2.Mud Menyatakan dengan Membanding Memberi respon menyanyikan pelbagai
Pengetahuan Dan Diskripsi mud dalam betul mud lagu-lagu beza lagu-lagu yang sesuai bagi jenis lagu.
Kefahaman Bahasa muzik yang diperdengar. yang menjelaskan Membuat lakuan kreatif
Muzik -Riang,sedih,bersemangat, dinyanyikan mud pada lagu bagi menunjukkan mud
cemas,takut dan tenang. /dimainkan/diper yang dalam lagu .
dengar dengan dinyanyikan/
pernyataan yang dimainkan/
sesuai. diperdengar.
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi

33 2 2.2.3.Memainkan rekoder ARAS1 ARAS 2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis


PENGALAMAN b)Memainkan rekoder bagi Mengiringi lagu Mengiringi lagu Mengiringi lagu lagu dalam meter 2 3 4 6
MUZIKAL mengiringi nyanyian atau muzik sepanjang 8 bar 12 bar dengan sepanjang secara solo dan 4 4 4 8
instrumental. dengan harmoni yang harmoni yang melebihi 12 bar dan berkumpulan.
Ekspresi ditetapkan dengan ditetapkan dengan harmoni -Memainkan lagu atau
Dinamik baik secara berpandu. dengan baik yang ditetapkan keratan lagu mengikut
secara dengan baik skor.
berpandu. secara -Bermain rekoder untuk
berpandu. mengiringi nyanyian dan
muzik instrumental.

34 1 1.4.Sistem notasi ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membaca dan menulis


PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan Mengenal pasti Mengenal pasti Membaca notasi notasi muzik.
Pengetahuan Dan tanda rehat semua tanda isyarat simbol notasi muzik dengan Membaca notasi,
muzik dalam skor
Kefahaman Bahasa dan istilah muzik lagu yang diberi
betul dalam menyanyi dan memainkan
Muzik dengan betul. dengan betul. permainan alat melodi mudah.
muzik.

35 4 4.2.Muzik Instrumental ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menulis, melakar,


PENGHARGAAN Mud Mencirikan elemen- Menghuraikan Menyatakan menulis, refleksi,
ESTETIK Bentuk elemen muzik dalam muzik alasan yang catatan rasa dan fikiran.
Rentak muzik diperdengar instrumental sesuai untuk
Mengintreprestasi muzik
dengan betul. dengan betul memberi nilai
mengikut ciri-ciri lagu yang diberi. yang didengari dalam
elemen muzik bentuk grafik
yang Mengklasifikasikan
diperdengar. warna ton alat muzik.
Menyediakan folio
tentang muzik
instrumental.
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi

36 1 1.4.Sistem notasi ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengecam, menamakan,


PERSEPSI ESTETIK 1.4.1.Kedudukan not pada Mengecam/ Mengecam/ Mengecam menandakan dan menulis
Pengetahuan Dan baluk menamakan semua menamakan semua pic pada not pada baluk.
semua not pada
Kefahaman Bahasa pic pada baluk baluk dengan
baluk dengan Memainkan rekoder
Muzik dengan betul lancar dan betul pantas dan berdasarkan skor .
betul.

37 4 4.3.Muzik masyarakat Malaysia ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Menguhuraikan konsep


PENGHARGAAN Meneliti muzik Mencirikan elemen Menghuraikan menyatakan muzik dalam pelbagai
ESTETIK masyarakat Malaysia muzik dalam muzik muzik alasan yang muzik masyarakat
-Fungsi masyarakat Malaysia masyarakat sesuai untuk Malaysia .
-Konsep muzik yang diperdengar Malaysia dengan memberi nilai Fungsi lagu seperti :
-Elemen estetik dengan betul. betul mengikut lagu masyarakat -Perayaan ,

ciri-ciri elemen Malaysia yang -Upacara


muzik yang diberi. -tarian
diperdengar. Menyediakan folio tentang
aktiviti muzik masyarakat
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 6 (SKTM)

Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti / Strategi


Malaysia.
-Jenis lagu
-Pakaian
-Alat muzik
Memberi rekfeksi kendiri
contoh lagu :
-Lagu semasa

38 1 2.2.3 Memainkan rekoder ARAS1 ARAS2 ARAS 3 Memainkan pelbagai jenis


PERSEPSI ESTETIK b) Memainkan rekoder bagi Mengiringi lagu Mengiringi lagu Mengiringi lagu lagu dalam meter 2346
Pengetahuan Dan mengiringi nyanyian atau muzik sepanjang 8 bar 12 bar dengan sepanjang secara solo dan 444 8
Kefahaman Bahasa instrumental. dengan harmoni yang harmoni yang melebihi 12 bar dan berkumpulan.
Muzik Harmoni ditetapkan dengan ditetapkan dengan harmoni -Memainkan lagu atau
Melodi kaunter baik secara berpandu. dengan baik yang ditetapkan keratan lagu mengikut
Dron secara dengan baik skor.
Ostinato berpandu. secara -Bermain rekoder untuk
berpandu. mengiringi nyanyian dan
muzik instrumental.

39 1 2.2.3 Memainkan rekoder ARAS1 ARAS2 ARAS 3 Latihan disiplin dan


PERSEPSI ESTETIK b) Memainkan rekoder bagi Mengamalkan disiplin Sentiasa Sentiasa tatacara persembahan
Pengetahuan Dan mengiringi nyanyian atau muzik dan tata cara pentas mengamalkan menunjukkan dan latihan
Kefahaman Bahasa instrumental. yang ditetapkan dispilin tatacara tanggungjawab
Muzik Etika dengan baik semasa pentas semasa dan disiplin
persembahan dan persembahan pentas sebelum,
latihan dengan dan latihan semasa dan
bimbingan guru selepas
persembahan