Anda di halaman 1dari 58

SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH MERAH

JERTEH TERENGGANU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN STANDARD PRESTASI
/ TARIKH KANDUNGAN KURIKULUM

Minggu 1 TEMA 1 1.2 Mendengar, 1.2.6 mendengar, memahami Contoh: Cadangan


SEKOLAH mengecam dan dan menyebut frasa dan ayat
menyebut bunyi dengan struktur binaan ayat Sistem Bahasa B1DL1E1 (1.2.6)
Unit 1 bahasa, iaitu abjad, yang betul dan tepat :-kata nama Mendengar dan
suku kata, perkataan, - frasa dan ayat menyebut frasa ayat
Mari frasa dan ayat dengan -imbuhan awalan dan
Bekerjasama betul. akhiran
-ayat tunggal

2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami EMK:


memahami perkataan, perkataan berimbuhan awalan -kreativiti dan inovasi-
frasa dan ayat daripada dan berimbuhan akhiran dalam TMK belajar melalui
pelbagai sumber ayat daripada pelbagai bahan TMK
dengan sebutan yang bacaan
betul. dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


kata, perkataan, frasa ayat
dan ayat secara majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan
menggunakan menggunakan kata terbitan
pembentukan awalan beR, meN,teR dan di
kata yang sesuai dalam dengan betul dalam pelbagai
pelbagai situasi situasi.
dengan
betul.

Minggu 2 Unit 2 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, Sistem Bahasa


memahami dan memahami,dan memberikan :- ayat perintah
Bantu- memberi respons respons yang sesuai secara -Diftong, vokal
membantu terhadap sesuatu lisan atau gerak laku terhadap berganding
Amalan Murni arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat - Penjodoh bilangan
pesanan yang didengar perintah jenis ayat permintaan - Frasa nama
dengan betul. dan ayat perintah jenis ayat - Frasa kerja
suruhan dengan betul. - Frasa adjektif
- kata nama am hidup
1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu bukan manusia
dan menyatakan perkara daripada pelbagai
permintaan tentang sumber dengan Kosa kata
sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat
daripada pelbagai dalam pelbagai situasi secara EMK:
sumber. bertatasusila. -kreativiti dan inovasi-
TMK belajar melalui
TMK
2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan memahami
memahami perkataan, frasa yang mengandungi
frasa dan ayat daripada diftong, vokal berganding,digraf
pelbagai sumber dan konsonan
dengan sebutan yang bergabung dalam perenggan
betul. daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul
2.2.3 Membaca dan memahami
ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan
yang betul. dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami


bahan pelbagai bahan kreatif yang
sastera dan bukan sesuai untuk menambah kosa
sastera kata umum dan kosa kata
yang sesuai bagi istilah.
memupuk minat
membaca.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.7 Menulis frasa dan ayat


kata, perkataan, frasa tunggal secara mekanis
dan ayat secara dalam bentuk tulisan
mekanis dengan betul berangkai dengan betul dan
dan kemas. kemas.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat yang


yang betul untuk membuat carta alir
betul tentang sesuatu daripada pelbagai
perkara daripada sumber.
pelbagai
sumber.
4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan memahami
memahami unsur seni lirik lagu yang mengandungi
dalam lagu mesej dalam nyanyian yang
melalui nyanyian dipersembahkan secara
secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata nama am
golongan hidup yang merujuk bukan
kata dengan betul manusia dan penjodoh
mengikut bilangan dengan betul.
konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan membina


membina ayat penyata, ayat tanya
ayat yang betul dalam dengan kata tanya dan tanpa
pelbagai situasi. kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

Minggu 3 Unit 3 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, memahami Sistem Bahasa


memahami dan dan memberikan respons :-kata tanya
Muafakat memberi respons dengan betul secara lisan -ayat seruan
Membawa terhadap sesuatu terhadap soalan yang -ayat perintah
Berkat arahan, soalan dan mengandungi kata tanya -kata nama khas hidup
pesanan yang didengar manusia
dengan betul.
Aspek seni bahasa
1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu
menceritakan sesuatu perkara yang diibaca EMK:
perkara semula dengan dengan tepat , sebutan -kreativiti dan inovasi-
tepat menggunakan yang jelas dan intonasi TMK belajar melalui
sebutan yang jelas dan yang betul menggunakan TMK
intonasi yang betul. ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan memahami


memahami perkataan, ayat dalam perenggan
frasa dan ayat daripada daripada pelbagai bahan
pelbagai sumber bacaan dengan sebutan yang
dengan sebutan yang betul.
betul.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis


menulis perkataan, jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan
betul. bertumpu dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

4.2 Mengujarkan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


bahasa yang indah dan sebutan yang betul, intonasi
menggunakan bahasa yang jelas dan susunan idea
badan secara kreatif yang tepat melalui
semasa bercerita penceritaan secara didik
secara didik hibur. hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata nama
golongan khas hidup yang merujuk
kata dengan betul bukan manusia dengan betul
mengikut mengikut konteks.
konteks.
Minggu 4 TEMA 2 1.3 Mendengar, 1.3.3 Mendengar, memahami Sistem Bahasa B2 DL1 E1 (1.3.3)
KESELAMATAN memahami dan dan memberikan respons :-kata kerja aktif tak Mendengar dan
memberi respons dengan menyampaikan transitif memberikan respons
Unit 4 terhadap sesuatu pesanan dengan betul. -digraf terhadap arahan, soalan
arahan, soalan dan -konsonan bergabung dan pesanan
Jaga pesanan yang didengar
keselamatan Diri dengan betul. EMK:
-kreativiti dan inovasi-
2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan memahami TMK belajar melalui
memahami perkataan, frasa yang mengandungi TMK
frasa dan ayat daripada diftong, vokal berganding,digraf
pelbagai sumber dan konsonan
dengan sebutan yang bergabung dalam perenggan
betul. daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


kata, perkataan, frasa ayat B1 DT1 E1 (3.2.6)
dan ayat secara majmuk secara mekanis Menulis ayat tunggal
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.
B1 DT1 E2 (3.2.6)
Menulis ayat majmuk
3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat yang
yang betul tentang betul mengikut susunan
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai
sumber.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata kerja
golongan aktif transitif dan tak transitif
kata dengan betul dengan betul mengikut
mengikut konteks.
konteks.

Minggu 5 Unit 5 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, memahami, Sistem Bahasa


memahami dan dan memberikan respons ayat tanya
Panduan memberi respons yang sesuai secara lisan -kata tanya
Keselamatan terhadap sesuatu atau gerak laku terhadap -imbuhan akhiran
arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat -ayat tunggal susunan
pesanan yang didengar perintah jenis ayat biasa
dengan betul. permintaan dan ayat -ayat tunggal susunan
perintah jenis ayat suruhan songsang
dengan betul. -kata ganti nama

Aspek Seni Bahasa


2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami
memahami perkataan, perkataan berimbuhan EMK:
frasa dan ayat daripada awalan dan berimbuhan -kreativiti dan inovasi-
pelbagai sumber akhiran dalam ayat daripada TMK belajar melalui
dengan sebutan yang pelbagai bahan bacaan TMK
betul. dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan
yang betul. dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis


menulis perkataan, jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan
betul. bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak 3.4.1 Menulis imlak perkataan B1 DT2 E1 (3.4.1)


dengan tepat. berimbuhan dengan tepat. Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan memahami imbuhan
memahami unsur seni lirik lagu yang mengandungi
dalam lagu mesej dalam nyanyian yang
melalui nyanyian dipersembahkan secara
secara didik hibur. didik hibur.

4.2 Mengujarkan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


bahasa yang indah dan sebutan yang betul, intonasi
menggunakan bahasa yang jelas dan susunan idea
badan secara kreatif yang tepat melalui
semasa bercerita penceritaan secara didik
secara didik hibur hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata ganti
golongan nama diri sebagai kata
kata dengan betul sapaan dengan betul
mengikut mengikut konteks.
konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina


membina ayat tunggal sususan biasa dan
ayat yang betul dalam ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

Minggu 6 Unit 6 1.4 Bertutur, berbual 1.4.2 Berbual tentang sesuatu Sistem Bahasa
dan menyatakan perkara menggunakan kata :-kata panggilan
Berwaspada permintaan tentang panggilan yang sesuai bagi -kata kerja aktif transitif
Selalu sesuatu perkara kalangan bukan ahli keluarga
daripada pelbagai dalam pelbagai situasi secara EMK:
sumber. bertatasusila. -kreativiti dan inovasi-
TMK belajar melalui
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu TMK
menceritakan sesuatu perkara dengan tepat,
perkara semula dengan sebutan yang jelas dan
tepat menggunakan intonasi yang betul
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan
dengan lancar, sebutan bacaan yang mengandungi
yang jelas dan intonasi ayat tunggal sususan biasa
yang betul. dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


kata, perkataan, frasa ayat
dan ayat secara majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.
3.4 Menulis imlak 3.4.2 Menulis imlak frasa dan
dengan tepat. ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


bahasa yang indah dan sebutan yang betul, intonasi
menggunakan bahasa yang jelas dan susunan idea
badan secara kreatif yang tepat melalui
semasa bercerita penceritaan secara didik
secara didik hibur hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata nama
golongan khas hidup yang merujuk
kata dengan betul bukan manusia dengan betul
mengikut mengikut konteks.
konteks.
5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

Minggu 7 TEMA 3 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu Sistem Bahasa
KESIHATAN dan menyatakan perkara daripada pelbagai :-ayat tunggal susunan
DAN permintaan tentang sumber dengan biasa
KEBERSIHAN sesuatu perkara menggunakan pelbagai -ayat tunggal susunan
daripada pelbagai ayat dalam pelbagai songsang
Unit 7 sumber. situasi secara -kata adjektif
bertatasusila
Sihatkan Tubuh Aspek Seni Bahasa
Kita 1.4.3 Berbual tentang sesuatu B3 DL1 E1(1.4.3)
perkara menggunakan kata Berkomunikasi
ganti nama diri EMK: menggunakan kata
dengan betul dalam pelbagai -kreativiti dan inovasi- panggilan dan kata ganti
situasi secara bertatasusila. TMK belajar melalui nama diri dalam pelbagai
TMK situasi

Minggu 8 Unit 8 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


menceritakan sesuatu perkara dengan tepat,
Jaga Kesihatan perkara semula dengan sebutan yang jelas dan
Diri tepat menggunakan intonasi yang betul
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk


menyampaikan mendapatkan maklumat
maklumat tentang yang tersurat dengan
sesuatu perkara tepat tentang sesuatu
daripada pelbagai perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat sumber secara
secara bertatasusila. bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan
dengan lancar, sebutan bacaan yang mengandungi
yang jelas dan intonasi ayat tunggal sususan biasa
yang betul. dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat untuk mengenal
yang tersurat dan pasti pertautan idea dalam
tersirat daripada bahan multimedia bagi
pelbagai bahan untuk membuat ramalan dengan
memberi respons tepat.
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.
2.5 Membaca, 2.5.2 Membaca , memahami
memahami dan dan menaakul maklumat dalam
menaakul untuk bahan grafik dan bahan bukan
Memindahkan grafik dengan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

3.3 Membina dan 3.3.4 Membina dan menulis


menulis perkataan, pelbagai jenis ayat
frasa dan ayat dengan berdasarkan bahan grafik
betul. dalam satu perenggan
dengan betul.

3.4 Menulis imlak 3.4.1 Menulis imlak perkataan B1 DT2 E1 (3.4.1)


dengan tepat. berimbuhan dengan tepat. Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat yang berimbuhan
yang betul tentang betul untuk membuat carta alir
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai
sumber.

4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan memahami


memahami unsur seni lirik lagu yang mengandungi
dalam lagu mesej dalam nyanyian yang
melalui nyanyian dipersembahkan secara
secara didik hibur. didik hibur.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan dengan
menggunakan bahasa sebutan yang betul, intonasi
badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan
melalui lakonan secara yang sesuai melalui lakonan
didik hibur secara didik hibur.
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan
menggunakan menggunakan kata kerja
golongan aktif transitif dan tak transitif
kata dengan betul dengan betul mengikut
mengikut konteks.
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

Minggu 9 Unit 9 1.4 Bertutur, berbual 1.4.4 Bertutur dan menyatakan Kosa kata B3 DL1 E2 (1.4.4)
dan menyatakan permintaan dengan Menyatakan permintaan
Badan Sihat permintaan tentang menggunakan kata dan ayat EMK: dalam pelbagai situasi
Badan Cergas sesuatu perkara yang sesuai tentang -kreativiti dan inovasi-
daripada pelbagai sesuatu perkara dalam TMK belajar melalui
sumber. pelbagai situasi secara TMK
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


menceritakan sesuatu perkara dengan tepat,
perkara semula dengan sebutan yang jelas dan
tepat menggunakan intonasi yang betul
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan memahami
memahami perkataan, frasa yang mengandungi B3 DB1 E1 (2.2.2)
frasa dan ayat daripada diftong, vokal berganding,digraf Membaca dan
pelbagai sumber dan konsonan memahami frasa yang
dengan sebutan yang bergabung dalam perenggan mengandungi diftong,
betul. daripada pelbagai bahan vokal berganding, digraf
bacaan dengan sebutan yang dan konsonan
betul. bergabung dalam
perenggan dengan
sebutan yang betul

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam 2.5.3 Membaca, memahami
pelbagai bahan dan
denganbetul. menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan bacaan bukan
bukan sastera yang sastera untuk mendapat ilmu
sesuai bagi memupuk pengetahuan.
minat membaca.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis


menulis perkataan, jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan
betul. bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak 3.4.2 Menulis imlak frasa dan


dengan tepat. ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul.
betul.

4.2 Mengujarkan 4.2.2 Mengujarkan idea yang


bahasa yang indah dan tepat
menggunakan bahasa dengan menggunakan
badan secara kreatif bahasa yang indah serta
semasa bercerita gaya yang sesuai untuk
secara didik hibur menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina


membina ayat tunggal sususan biasa dan
ayat yang betul dalam ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi.

Minggu TEMA 4 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu Sistem Bahasa B4 DL1 E1(1.5.1)
10 PERPADUAN menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, sebutan :-kata hubung Bercerita tentang
perkara semula dengan yang jelas dan intonasi yang sesuatu perkara dengan
Unit 10 tepat menggunakan betul tepat, sebutan yang jelas
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal dan EMK: dan intonasi yang betul
Hubungan intonasi yang betul. ayat majmuk dengan betul. -kreativiti dan inovasi-
Harmoni TMK belajar melalui
2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan memahami TMK
memahami maklumat maklumat yang tersirat
yang tersurat dan dengan tepat daripada bahan
tersirat daripada multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan
memberi respons betul.
dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


kata, perkataan, frasa ayat
dan ayat secara majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.

4.2 Mengujarkan 4.2.2 Mengujarkan idea yang


bahasa yang indah dan tepat
menggunakan bahasa dengan menggunakan
badan secara kreatif bahasa yang indah serta
semasa bercerita gaya yang sesuai untuk
secara didik hibur menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata hubung
golongan gabungan dengan betul
kata dengan betul mengikut konteks.
mengikut
konteks.

Minggu Unit 11 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem bahasa B4 DL1 E2 (1.5.2)
11 menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan -kata sendi nama Menceritakan sesuatu
Bertolak Ansur perkara semula dengan tepat , sebutan perkara yang dibaca
Amalan Kita tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang dengan tepat, sebutan
sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi
intonasi yang betul. tunggal dan ayat Kosa kata umum yang betul
majmuk dengan betul. Kosa kata istilah

Aspek Seni Bahasa

Minggu 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan memahami EMK:


12 memahami maklumat maklumat daripada bahan -kreativiti dan inovasi-
yang tersurat dan multimedia untuk membuat TMK belajar melalui
tersirat daripada penilaian dengan betul. TMK
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.2 Membaca , memahami


memahami dan dan
menaakul untuk menaakul maklumat dalam
Memindahkan bahan grafik dan bahan bukan
maklumat yang grafik dengan betul.
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan kreatif yang
bukan sastera yang sesuai untuk menambah kosa
sesuai bagi memupuk kata umum dan kosa kata
minat membaca. istilah.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat yang


yang betul tentang betul mengikut susunan
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai
sumber.
3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk
Menyampaikan menyampaikan maklumat yang
maklumat tentang betul menggunakan
sesuatu perkara idea utama dan idea
dengan menggunakan sampingan dengan bahasa
bahasa yang santun. yang santun.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan bahasa
badan dengan kreatif badan yang sesuai melalui
melalui lakonan secara lakonan secara didik hibur.
didik hibur

4.4 Melafazkan dan 4.4.1 Melafazkan dan


memahami puisi memahami pantun empat kerat
dengan intonasi yang dengan sebutan dan intonasi
betul menggunakan yang betul dan jelas
bahasa yang indah menggunakan bahas yang
secara didik hibur. indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata sendi nama
golongan dan kata seru dengan betul
kata dengan betul mengikut konteks
mengikut
konteks.

Minggu Unit 12 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk Sistem Bahasa
13 menyampaikan mendapatkan maklumat yang :-imbuhan awalan teR,di
Amalan Murni maklumat tentang tersurat dengan -ayat majmuk
Hidup Sejahtera sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara -ayat tunggal
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber
sumber dengan tepat secara Aspek Seni Bahasa
secara bertatasusila. bertatasusila.
EMK:
-kreativiti dan inovasi-
Minggu TMK belajar melalui
14 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan TMK B6 DL1 E1 (1.7.1)
mengemukakan mengemukakan Berbincang dan
pendapat tentang pandangan tentang sesuatu menyatakan pandangan
sesuatu perkara perkara tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai menggunakan perkataan frasa yang dapat
sumber secara dan ayat yang sesuai daripada mempengaruhi khalayak
bertatasusila. pelbagai sumber secara secara bertatasusila
bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami B2 DB1 E1(2.2.1)


memahami perkataan, perkataan berimbuhan awalan Membaca dan
frasa dan ayat daripada dan berimbuhan akhiran dalam memahami perkataan
pelbagai sumber ayat daripada pelbagai bahan berimbuhan awalan dan
dengan sebutan yang bacaan berimbuhan akhiran
betul. dengan sebutan yang betul dalam ayat

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat yang tersirat dengan
yang tersurat dan tepat daripada bahan
tersirat daripada multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan
memberi respons betul.
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam 2.5.2 Membaca , memahami
pelbagai bahan dan
denganbetul. menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan memahami B4 DB1 E2 (2.6.2)


bahan sastera dan pelbagai bahan bacaan bukan Membaca dan
bukan sastera yang sastera untuk mendapat ilmu memahami bahan bukan
sesuai bagi memupuk pengetahuan. sastera serta
minat membaca. menyatakan ilmu
pengetahuan dengan
betul
3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan
kata, perkataan, frasa ayat
dan ayat secara majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.

4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara untuk menyampaikan
didik hibur pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan
menggunakan menggunakan Kata Terbitan
pembentukan Awalan beR , meN, PeN, teR
kata yang sesuai dalam dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi pelbagai situasi.
dengan
betul.
5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

Minggu TEMA 5 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk Sistem Bahasa B5 DL1 E1 (1.6.2)
15 EKONOMI KITA menyampaikan menyampaikan maklumat :-tanda baca Berbicara untuk
maklumat tentang tentang sesuatu perkara -ayat tunggal susunan menyampaikan
Unit 13 sesuatu perkara biasa maklumat yang tersurat
daripada pelbagai -ayat tunggal susunan dengan tepat
Pembeli Bijak sumber dengan tepat songsang
secara bertatasusila. -kata ganda penuh

Kosa kata umum


Kosa kata istilah
2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca kuat pelbagai B1 DB1 E2 (2.3.2)
pelbagai bahan bacaan bahan Aspek Seni Bahasa Membaca ayat tunggal
dengan lancar, sebutan bacaan yang mengandungi susunan biasa dan
yang jelas dan intonasi ayat tunggal sususan biasa dan EMK: susunan songsang
yang betul. susunan songsang dengan -kreativiti dan inovasi- dengan sebutan dan
lancar, sebutan dan intonasi TMK belajar melalui intonasi yang betul
yang betul dan jelas. TMK

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami B4 DB1 E1 (2.6.1)


bahan sastera dan pelbagai bahan kreatif yang Membaca dan
bukan sastera yang sesuai untuk menambah kosa memahami bahan kreatif
sesuai bagi memupuk kata umum dan kosa kata serta menyatakan kosa
minat membaca. istilah. kata umum dan kosa
kata istilah dengan betul

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat yang


yang betul tentang betul untuk membuat carta alir
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
daripada pelbagai
sumber.

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul.
betul.

4.1 Menyebut dan 4.1.2 Memahami dan


memahami unsur seni menghasilkan lirik lagu yang
dalam lagu mengandungi mesej secara
melalui nyanyian terkawal dan menyampaikan
secara didik hibur. melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan dengan
menggunakan bahasa sebutan yang betul, intonasi
badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan
melalui lakonan secara yang sesuai melalui lakonan
didik hibur secara didik hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata ganda
pembentukan penuh sebagai penanda
kata yang sesuai dalam nama haiwan, makna
pelbagai situasi kesamaan atau keserupaan
dengan dengan betul dalam pelbagai
betul. situasi.

Minggu Unit 14 1.2 Mendengar, 1.2.6Mendengar , memahami Sistem Bahasa


16 mengecam dan dan menyebut frasa dan ayat :- frasa dan ayat
Berjimat Amalan menyebut bunyi dengan struktur binaan ayat -kata hubung gabungan
Mulia bahasa, iaitu abjad, yang betul dan tepat.
suku kata, perkataan, Kosa kata
frasa dan ayat dengan
betul. EMK:
-kreativiti dan inovasi-
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu TMK belajar melalui
menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, sebutan TMK
perkara semula dengan yang jelas dan intonasi yang
tepat menggunakan betul
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal dan
intonasi yang betul. ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan
yang betul. dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat untuk mengenal pasti
yang tersurat dan pertautan idea dalam bahan
tersirat daripada multimedia bagi membuat
pelbagai bahan untuk ramalan dengan tepat
memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan Betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul. 2.5.2 Membaca , memahami
dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat yang


yang betul tentang betul mengikut susunan
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
daripada pelbagai
sumber.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


Menyampaikan menyampaikan maklumat
maklumat tentang berbentuk pengumuman
sesuatu perkara dengan betul menggunakan
dengan menggunakan bahasa yang santun
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul.
betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

4.3 Mengujarkan 4.3.2Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara untuk menyampaikan
didik hibur pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata hubung
golongan gabungan dengan betul
kata dengan betul mengikut konteks.
mengikut
konteks.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata ganda
pembentukan penuh sebagai penanda nama
kata yang sesuai dalam haiwan, makna
pelbagai situasi kesamaan atau keserupaan
dengan dengan betul dalam pelbagai
betul. situasi.

Minggu Unit 15 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
17 menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan :-ayat penyata
Usaha Jaya perkara semula dengan tepat , sebutan
tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang Aspek Seni Bahasa
sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal dan ayat EMK:
majmuk dengan betul -kreativiti dan inovasi-
1.6 Berbicara untuk TMK belajar melalui
menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk TMK
maklumat tentang menyampaikan maklumat
sesuatu perkara tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber
sumber dengan tepat secara bertatasusila.
secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan memahami


memahami perkataan, ayat dalam perenggan daripada
frasa dan ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan
pelbagai sumber sebutan yang
dengan sebutan yang betul.
betul.

2.5 Membaca, 2.5.3 Membaca, memahami B5 DB1 E1(2.5.3)


memahami dan dan Membaca dan
menaakul untuk menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat
Memindahkan memindahkan maklumat daripada bahan grafik
maklumat yang kepada bentuk bukan grafik kepada bahan bukan
terdapat dalam dengan betul. grafik dengan tepat
pelbagai bahan dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan bacaan bukan
bukan sastera yang sastera untuk mendapat ilmu
sesuai bagi memupuk pengetahuan.
minat membaca.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis B2 DT1 E1(3.3.3)


menulis perkataan, jawapan pemahaman Membina dan menulis
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan jawapan pemahaman
betul. bertumpu dengan betul. berdasarkan soalan
bertumpu
3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan
penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul.
betul.

4.3 Mengujarkan 4.3.1Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan bahasa
badan dengan kreatif badan yang sesuai melalui
melalui lakonan secara lakonan secara didik hibur,
didik hibur

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan


menggunakan menggunakan pelbagai jenis
golongan kata adjektif dengan betul
kata dengan betul mengikut konteks.
mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan membina


membina ayat penyata, ayat Tanya
ayat yang betul dalam dengan kata tanya dan tanpa
pelbagai situasi. kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi.

Minggu TEMA 6 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan Sistem Bahasa B6 DL1 E2 (1.7.2)
18 PERTANIAN mengemukakan mengemukakan pendapat -frasa Berbincang dan
DAN pendapat tentang tentang sesuatu perkara -imbuhan akhiran menyatakan pendapat
PENTERNAKAN sesuatu perkara dengan menggunakan -ayat majmuk tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai perkataan, frasa dan ayat yang -ayat tunggal yang dapat
Unit 16 sumber secara betul daripada mempengaruhi khalayak
bertatasusila. pelbagai sumber secara Kosa kata secara bertatasusila
Tanaman Hiasan bertatasusila.
EMK:
-kreativiti dan inovasi-
TMK belajar melalui
TMK
2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai B1 DB1 E1(2.3.1)
pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang Membaca pelbagai pola
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul. dan intonasi yang betul dan yang betul
jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.3Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat yang tersirat dengan
yang tersurat dan tepat daripada bahan
tersirat daripada multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan
memberi respons betul.
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.2Membaca, memahami dan


memahami dan menaakul maklumat dalam
menaakul untuk bahan grafik dan bahan bukan
Memindahkan grafik dengan betul.
maklumat yang
terdapat dalam 2.5.3Membaca, memahami dan
pelbagai bahan menaakul bahan grafik untuk
denganbetul. memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan gafik
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan kreatif yang
bukan sastera yang sesuai dengan menambah
sesuai bagi memupuk kosa kata umum dan kosa kata
minat membaca. istilah.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2Mencatat maklumat yang


yang betul tentang betul untuk membuat carta alir
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai
sumber.

3.6 Menulis untuk 3.6.2Menulis untuk


Menyampaikan menyampaikan maklumat
maklumat tentang berbentuk pengumuman
sesuatu perkara dengan betul menggunakan
dengan menggunakan bahasa yang santun.
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan 4.4.2Membina pantun empat


memahami puisi kerat secara berpandu dan
dengan intonasi yang melafazkannya dengan
betul menggunakan sebutan dan intonasi yang betul
bahasa yang indah dan jelas secara didik hibur.
secara didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1Memahami dan membina


membina ayat tunggal susunan biasa dan
ayat yang betul dalam ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi

Minggu Unit 17 1.6 Berbicara untuk 1.6.3Berbicara untuk Sistem Bahasa


19 menyampaikan menyampaikan maklumat :-kata majmuk
Nelayan maklumat tentang dengan tepat tentang sesuatu -ayat tunggal
sesuatu perkara perkara dengan menggunakan
daripada pelbagai ayat yang mengandugi
sumber dengan tepat frasayang sesuai secara Kosa kata umum
secara bertatasusila. bertatasusila. Kosa kata istilah

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami EMK:


bahan sastera dan pelbagai bahan kreatif yang -kreativiti dan inovasi-
bukan sastera yang sesuai untuk menambah kosa TMK belajar melalui
sesuai bagi memupuk kata umum dan kosa kata TMK
minat membaca. istilah

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


kata, perkataan, frasa ayat
dan ayat secara majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis


menulis perkataan, jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan
betul. bertumpu dengan betul.

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata majmuk
pembentukan rangkai kata bebas dengan
kata yang sesuai dalam betul dalam pelbagai situasi.
pelbagai situasi
dengan
betul.

Minggu Unit 18 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk Sistem Bahasa
20 menyampaikan mendapatkan maklumat yang :-kata seru
Hasil Tani maklumat tentang tersurat dengan -tanda baca
sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara -frasa kata
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber -kata kerja aktif transitif
sumber dengan tepat secara dan tak transitif
secara bertatasusila. bertatasusila
Menaakul
1.6.2 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat EMK:
tentang sesuatu perkara -kreativiti dan inovasi-
daripada pelbagai sumber TMK belajar melalui
secara bertatasusila. TMK

2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat daripada bahan
yang tersurat dan multimedia untuk membuat
tersirat daripada penilaian dengan betul
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.2 Membaca , memahami


memahami dan dan
menaakul untuk menaakul maklumat dalam
Memindahkan bahan grafik dan bahan bukan
maklumat yang grafik dengan betul.
terdapat dalam
pelbagai bahan 2.5.3 Membaca, memahami
denganbetul. dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat yang


yang betul tentang betul untuk membuat carta alir
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai
sumber.

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan B6 DT1 E1(3.7.1)


penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara Menghasilkan penulisan
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul. kreatif secara berpandu
betul. yang dapat
mempengaruhi khalayak
dengan bertatasusila
4.2 Mengujarkan 4.2.1Mengujarkan ayat dengan
bahasa yang indah dan sebutan yang betul ,intonasi
menggunakan bahasa yang jelas dan susunan idea
badan secara kreatif yang tepat melalui penceritaan
semasa bercerita secara didik hibur.
secara didik hibur

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata kerja aktif
golongan transitif dan tak transitif dengan
kata dengan betul betul mengikut
mengikut konteks.
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi nama
dan kata seru dengan betul
mengikut konteks

Minggu TEMA 7 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan Sistem Bahasa
21 TRADISI KITA mengemukakan mengemukakan :-
pendapat tentang pandangan tentang sesuatu
Unit 19 sesuatu perkara perkara Kosa kata umum
daripada pelbagai menggunakan perkataan frasa Kosa kata istilah
Budaya Bangsa sumber secara dan ayat yang sesuai daripada
bertatasusila. pelbagai sumber secara Aspek Seni Bahasa
bertatasusila.
EMK:
2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan memahami -kreativiti dan inovasi-
memahami perkataan, ayat dalam perenggan daripada TMK belajar melalui
frasa dan ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan TMK
pelbagai sumber sebutan yang
dengan sebutan yang betul
betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan kreatif yang
bukan sastera yang sesuai untuk menambah kosa
sesuai bagi memupuk kata umum dan kosa kata
minat membaca. istilah

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul.
betul.

4.1 Menyebut dan 4.1.2 Memahami dan


memahami unsur seni menghasilkan lirik lagu yang
dalam lagu mengandungi mesej secara
melalui nyanyian terkawal dan menyampaikan
secara didik hibur. melalui nyanyian secara
didik hibur

4.2 Mengujarkan 4.2.1Mengujarkan ayat dengan


bahasa yang indah dan sebutan yang betul ,intonasi
menggunakan bahasa yang jelas dan susunan idea
badan secara kreatif yang tepat melalui penceritaan
semasa bercerita secara didik hibur.
secara didik hibur

Minggu Unit 20 1.3 Mendengar, 1.3.2 Mendengar, memahami Sistem Bahasa


22 Produk Seni memahami dan dan memberikan respons :-kata imbuhan
memberi respons dengan betul secara lisan -kata majmuk
terhadap sesuatu terhadap soalan yang -ayat tunggal susunan
arahan, soalan dan mengandungi kata tanya biasa
pesanan yang didengar -ayat tunggal susunan
dengan betul. songsang
-kata majmuk

Minggu 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan Kosa kata umum
23 mengemukakan mengemukakan pendapat Kosa kata istilah
pendapat tentang tentang sesuatu perkara
sesuatu perkara dengan menggunakan Menaakul
daripada pelbagai perkataan, frasa dan ayat yang
sumber secara betul daripada Aspek Seni Bahasa
bertatasusila. pelbagai sumber secara
bertatasusila. EMK:
-kreativiti dan inovasi-
TMK belajar melalui
2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca kuat pelbagai TMK
pelbagai bahan bacaan bahan
dengan lancar, sebutan bacaan yang mengandungi
yang jelas dan intonasi ayat tunggal sususan biasa dan
yang betul. susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam 2.5.2 Membaca , memahami
pelbagai bahan dan
denganbetul. menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan kreatif yang
bukan sastera yang sesuai untuk menambah kosa
sesuai bagi memupuk kata umum dan kosa kata
minat membaca. istilah
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


Menyampaikan menyampaikan maklumat
maklumat tentang berbentuk pengumuman
sesuatu perkara dengan betul menggunakan
dengan menggunakan bahasa yang santun.
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan 3.7.2 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam kreatif berbentuk imaginative
pelbagai genre dengan dan deskriptif secara berpandu
betul. dengan betul.

3.8 Mengedit dan 3.8.1 Mengedit dan B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2)


memurnikan hasil memurnikan Mengedit dan
penulisan dengan hasil penulisan daripada aspek memurnikan hasil
betul. penggunaan kata, imbuhan, penulisan daripada
kata majmuk dan tanda baca aspek imbuhan, kata
dengan betul. majmuk dan tanda baca
yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila
4.3 Mengujarkan 4.3.1Mengujarkan dialog
bahasa yang indah dan dengan sebutan yang betul ,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan bahasa
badan dengan kreatif badan yang sesuai melalui
melalui lakonan secara lakonan secara didik hibur.
didik hibur
5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan
menggunakan menggunakan kata majmuk
pembentukan rangkai kata bebas dengan
kata yang sesuai dalam betul dalam pelbagai situasi.
pelbagai situasi
dengan
betul.

Minggu Unit 21 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu Sistem Bahasa
24 dan menyatakan perkara daripada pelbagai :-kata nama khas hidup
Dengarlah Cerita permintaan tentang sumber dengan bukan manusia
sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat -kata kerja transitif dan
daripada pelbagai dalam pelbagai situasi secara kata kerja tak transitif
sumber. bertatasusila -frasa dan ayat
-ayat tunggal
-ayat majmuk

Minggu 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk Aspek Seni Bahasa
25 menyampaikan mendapatkan maklumat yang
maklumat tentang tersurat dengan EMK:
sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara -kreativiti dan inovasi-
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber TMK belajar melalui
sumber dengan tepat secara TMK
secara bertatasusila. bertatasusila.

2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan memahami


memahami perkataan, ayat dalam perenggan daripada
frasa dan ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan
pelbagai sumber sebutan yang
dengan sebutan yang betul.
betul.

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat yang tersirat dengan
yang tersurat dan tepat daripada bahan
tersirat daripada multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan
memberi respons betul.
dengan betul.

2.5 Membaca 2.5.3 Membaca, memahami


, memahami dan dan
menaakul untuk menaakul bahan grafik untuk
Memindahkan memindahkan maklumat
maklumat yang kepada bentuk bukan grafik
terdapat dalam dengan betul.
pelbagai bahan
denganbetul.

3.3 Membina dan 3.3.4 Membina dan menulis B3 DT1 E1(3.3.4)


menulis perkataan, pelbagai jenis ayat berdasarkan Membina dan menulis
frasa dan ayat dengan bahan grafik pelbagai jenis ayat
betul. dalam satu perenggan dengan
betul.

4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara untuk menyampaikan
didik hibur pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan
menggunakan menggunakan kata nama
golongan khas hidup yang merujuk bukan
kata dengan betul manusia dengan betul
mengikut mengikut konteks.
konteks.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja aktif
transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina


membina ayat tunggal sususan biasa dan
ayat yang betul dalam ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi.

Minggu TEMA 8 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
26 NEGARAKU menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan :-ayat tunggal
TERCINTA perkara semula dengan tepat , sebutan -ayat majmuk
tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang
Unit 22 sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal dan ayat Kosa kata
Kebanggan Kita majmuk dengan betul.
Imlak frasa dan ayat,
1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk perkataan berimbuhan,
menyampaikan menyampaikan maklumat tanda baca dan ejaan
maklumat tentang tentang sesuatu perkara -pola ayat
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
daripada pelbagai secara bertatasusila. EMK:
sumber dengan tepat -kreativiti dan inovasi-
secara bertatasusila. TMK belajar melalui
TMK
2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan
yang betul. dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat daripada bahan
yang tersurat dan multimedia untuk membuat
tersirat daripada penilaian dengan betul.
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

3.4 Menulis imlak 3.4.2 Menulis imlak frasa dan


dengan tepat. ayat yang mengandungi
perkataan
berimbuhan dengan tanda baca
dan ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan 4.2.2 mengujarkan idea yang


bahasa yang indah dan tepat dengan menggunakan
menggunakan bahasa bahasa yang indah serta gaya
badan secara kreatif yang sesuai untuk
semasa bercerita menyampaikan mesej melalui
secara didik hibur penceritaan secara didik hibur.

Minggu Unit 23 1.4 Bertutur, berbual 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu Sistem Bahasa
27 dan menyatakan perkara daripada pelbagai :-pola ayat FN + FA
Sejarah Negara permintaan tentang sumber dengan -ayat tunggal
Kita sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat -ayat majmuk
daripada pelbagai dalam pelbagai situasi secara -imbuhan awalan peN,
sumber. bertatasusila -ejaan dan tanda baca
-ayat tanya tanpa kata
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu tanya
menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, sebutan -ayat penyata
perkara semula dengan yang jelas dan intonasi yang -perkataan dan frasa
tepat menggunakan betul
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal dan Kosa kata umum
intonasi yang betul. ayat majmuk dengan betul. Kosa kata istilah

1.5.2 Menceritakan sesuatu EMK:


perkara yang diibaca dengan -kreativiti dan inovasi-
tepat , sebutan TMK belajar melalui
yang jelas dan intonasi yang TMK
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Minggu 2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami


28 memahami perkataan, perkataan berimbuhan awalan
frasa dan ayat daripada dan berimbuhan akhiran dalam
pelbagai sumber ayat daripada pelbagai bahan
dengan sebutan yang bacaan dengan sebutan yang
betul. betul.

2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan
yang betul. dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat yang tersirat dengan
yang tersurat dan tepat daripada bahan
tersirat daripada multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan
memberi respons betul.
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami
bahan sastera dan pelbagai bahan kreatif yang
bukan sastera yang sesuai untuk menambah kosa
sesuai bagi memupuk kata umum dan kosa kata
minat membaca. istilah.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis


menulis perkataan, jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan
betul. bertumpu dengan betul.

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan bahasa
badan dengan kreatif badan yang sesuai melalui
melalui lakonan secara lakonan secara didik hibur.
didik hibur

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan


menggunakan menggunakan Kata
pembentukan TerbitanAwalan beR , meN,
kata yang sesuai dalam PeN, teR dan di... dengan betul
pelbagai situasi dalam pelbagai situasi.
dengan
betul.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan membina


membina ayat penyata, ayat Tanya
ayat yang betul dalam dengan kata tanya dan tanpa
pelbagai situasi. kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

Minggu Unit 24 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
29 menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan :-ayat tunggal susunan
Cintailah Negara perkara semula dengan tepat , sebutan yang jelas dan biasa
Kita tepat menggunakan intonasi yang betul -ayat majmuk
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal dan -frasa
intonasi yang betul. ayat majmuk dengan betul. -ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya

1.6 Berbicara untuk 1.6.3 Berbicara untuk EMK:


menyampaikan menyampaikan maklumat -kreativiti dan inovasi-
maklumat tentang dengan tepat tentang TMK belajar melalui
sesuatu perkara sesuatu perkara dengan TMK
daripada pelbagai menggunakan ayat yang
sumber dengan tepat mengandungi frasa yang
secara bertatasusila. sesuai secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan
yang betul. dan intonasi yang betul dan
jelas.

Minggu 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan memahami


30 memahami maklumat maklumat yang tersirat dengan
yang tersurat dan tepat daripada bahan
tersirat daripada multimedia yang sesuai untuk
pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan
memberi respons betul.
dengan betul.
2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami
memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan bacaan bukan
bukan sastera yang sastera untuk mendapat ilmu
sesuai bagi memupuk pengetahuan.
minat membaca.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


Menyampaikan menyampaikan maklumat
maklumat tentang berbentuk pengumuman
sesuatu perkara dengan betul menggunakan
dengan menggunakan bahasa yang santun.
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan 4.4.2 Membina pantun empat


memahami puisi kerat secara berpandu dan
dengan intonasi yang melafazkannya dengan
betul menggunakan sebutan dan intonasi yang betul
bahasa yang indah dan jelas secara didik hibur.
secara didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina


membina ayat tunggal sususan biasa dan
ayat yang betul dalam ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

Minggu TEMA 9 1.3 Mendengar, 1.3.1 Mendengar, Sistem Bahasa


31 ALAM CERIA memahami dan memahami,dan memberikan :-ayat tunggal susunan
HIDUP memberi respons respons yang sesuai secara biasa
SEJAHTERA terhadap sesuatu lisan atau gerak laku terhadap -ayat tunggal susunan
arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat songsang
Unit 25 pesanan yang didengar perintah jenisayat permintaan -ayat tunggal
dengan betul. dan ayat perintah jenis ayat -ayat majmuk
Mesra Alam suruhan dengan betul. -ayat perintah jenis ayat
permintaan
1.3.3 Mendengar, memahami -ayat perintah jenis ayat
dan memberikan respons suruhan
dengan menyampaikan
pesanan dengan betul. Menaakul

1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu EMK:


menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, sebutan -kreativiti dan inovasi-
perkara semula dengan yang jelas dan intonasi yang TMK belajar melalui
tepat menggunakan betul TMK
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal dan
intonasi yang betul. ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat 2.3.2 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan
dengan lancar, sebutan bacaan yang mengandungi
yang jelas dan intonasi ayat tunggal sususan biasa dan
yang betul. susunan songsang dengan
lancar, sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan memahami B6 DB1 E1(2.4.1)


memahami maklumat maklumat untuk mengenal pasti Membaca, memahami
yang tersurat dan pertautan idea dalam bahan dan membuat ramalan
tersirat daripada multimedia bagi membuat daripada bahan yang
pelbagai bahan untuk ramalan dengan tepat dibaca secara
memberi respons bertatasusila
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat yang B4 DT1 E1 ( 3.5.1)


yang betul tentang betul mengikut susunan Mencatat maklumat yang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. betul mengikut susunan
daripada pelbagai daripada pelbagai
sumber. sumber

3.7 Menghasilkan 3.7.1 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam pelbagai genre kreatif secara
pelbagai genre dengan berpandu dengan betul.
betul.

4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif bahan badan yang sesuai
melalui lakonan secara untuk menyampaikan
didik hibur pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan membina


membina ayat penyata, ayat Tanya
ayat yang betul dalam dengan kata tanya dan tanpa
pelbagai situasi. kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

Minggu Unit 26 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
32 menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan :-kata nama am hidup
Pendidikan Alam perkara semula dengan tepat , sebutan bukan manusia
Sekitar tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang -ayat tanya
sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat -ayat penyata
intonasi yang betul. tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.
Kosa kata
1.6 Berbicara untuk 1.6.3 Berbicara untuk
menyampaikan menyampaikan maklumat EMK:
maklumat tentang dengan tepat tentang -kreativiti dan inovasi-
sesuatu perkara sesuatu perkara dengan TMK belajar melalui
daripada pelbagai menggunakan ayat yang TMK
sumber dengan tepat mengandungi frasa yang
secara bertatasusila. sesuai secara bertatasusila

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan memahami B6 DB1 E2 (2.4.3)


memahami maklumat maklumat yang tersirat dengan Membaca dan
yang tersurat dan tepat daripada bahan memahami maklumat
tersirat daripada multimedia yang sesuai untuk yang tersirat serta
pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan membuat penilaian
memberi respons betul. secara bertatasusila
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.2 Membaca , memahami


memahami dan dan
menaakul untuk menaakul maklumat dalam
Memindahkan bahan grafik dan bahan bukan
maklumat yang grafik dengan betul.
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.7 Menulis frasa dan ayat


kata, perkataan, frasa tunggal secara mekanis dalam
dan ayat secara bentuk tulisan
mekanis dengan betul berangkai dengan betul dan
dan kemas. kemas.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat yang


yang betul tentang betul untuk membuat carta alir
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai
sumber.

5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata nama am
golongan hidup yang merujuk bukan
kata dengan betul manusia dan penjodoh
mengikut bilangan dengan betul
konteks. mengikut konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan membina


membina ayat penyata, ayat Tanya
ayat yang betul dalam dengan kata tanya dan tanpa
pelbagai situasi. kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

Minggu Unit 27 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk Sistem Bahasa
33 Jagalah Alam menyampaikan mendapatkan maklumat yang :-ayat tunggal
Kita maklumat tentang tersurat dengan -ayat majmuk
sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara -imbuhan
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber
sumber dengan tepat secara
secara bertatasusila. bertatasusila. EMK:
-kreativiti dan inovasi-
Minggu TMK belajar melalui
34 2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami TMK
memahami perkataan, perkataan berimbuhan awalan
frasa dan ayat daripada dan berimbuhan akhiran dalam
pelbagai sumber ayat daripada pelbagai bahan
dengan sebutan yang bacaan
betul. dengan sebutan yang betul

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan memahami


memahami maklumat maklumat untuk mengenal pasti
yang tersurat dan pertautan idea dalam bahan
tersirat daripada multimedia bagi membuat
pelbagai bahan untuk ramalan dengan tepat
memberi respons
dengan betul.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


kata, perkataan, frasa ayat
dan ayat secara majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis


menulis perkataan, jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan
betul. bertumpu dengan betul.
3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk
Menyampaikan menyampaikan maklumat
maklumat tentang berbentuk pengumuman
sesuatu perkara dengan betul menggunakan
dengan menggunakan bahasa yang santun.
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan 3.7.2 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam kreatif berbentuk imaginative
pelbagai genre dengan dan deskriptif secara berpandu
betul. dengan betul.

4.2 Mengujarkan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


bahasa yang indah dan sebutan yang betul, intonasi
menggunakan bahasa yang jelas dan susunan idea
badan secara kreatif yang tepat melalui
semasa bercerita penceritaan secara didik
secara didik hibur hibur.

4.3 Mengujarkan 4.3.2 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan secara
menggunakan bahasa spontan berpandukan bahan
badan dengan kreatif rangsangan dengan bahasa
melalui lakonan secara badan yang sesuai untuk
didik hibur menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina


membina ayat tunggal sususan biasa dan
ayat yang betul dalam ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi.
Minggu TEMA 10 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan Sistem Bahasa
35 SAINS mengemukakan mengemukakan :-kata hubung gabungan
TEKNOLOGI pendapat tentang pandangan tentang sesuatu
DAN INOVASI sesuatu perkara perkara EMK:
daripada pelbagai menggunakan perkataan frasa -kreativiti dan inovasi-
Unit 28 sumber secara dan ayat yang sesuai daripada TMK belajar melalui
bertatasusila. pelbagai sumber secara TMK
Aktiviti Sains bertatasusila.

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam 2.5.3 Membaca, memahami
pelbagai bahan dan
denganbetul. menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


kata, perkataan, frasa ayat
dan ayat secara majmuk secara mekanis
mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
dan kemas.

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan


menggunakan menggunakan pelbagai jenis
golongan kata adjektif dengan betul
kata dengan betul mengikut konteks.
mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

Minggu Unit 29 1.2 Mendengar, 1.2.6 mendengar, memahami Sistem Bahasa


36 mengecam dan dan menyebut frasa dan ayat -ayat tunggal susunan
Sains dan menyebut bunyi dengan struktur binaan ayat biasa dan ayat majmuk
Teknologi bahasa, iaitu abjad, yang betul dan tepat -ayat penyata
suku kata, perkataan, -ayat tanya dengan kata
frasa dan ayat dengan tanya
betul. -ayat tanya tanpa kata
tanya
-ayat seruan
Minggu 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk -ayat perintah
37 menyampaikan mendapatkan maklumat yang -pola ayat
maklumat tentang tersurat dengan
sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara Kosa kata umum
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber Kosa kata istilah
sumber dengan tepat secara
secara bertatasusila. bertatasusila. Aspek Seni Bahasa-
lakonan
2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola EMK:
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan -kreativiti dan inovasi-
yang betul. dan intonasi yang betul dan TMK belajar melalui
jelas. TMK
2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan memahami
memahami maklumat maklumat untuk mengenal pasti
yang tersurat dan pertautan idea dalam bahan
tersirat daripada multimedia bagi membuat
pelbagai bahan untuk ramalan dengan tepat
memberi respons
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan kreatif yang
bukan sastera yang sesuai untuk menambah kosa
sesuai bagi memupuk kata umum dan kosa kata
minat membaca. istilah.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan menulis


menulis perkataan, jawapan pemahaman
frasa dan ayat dengan berdasarkan soalan
betul. bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk B5 DT1 E1 (3.6.1)


Menyampaikan menyampaikan maklumat Menulis untuk
maklumat tentang yang betul menggunakan menyampaikan
sesuatu perkara idea utama dan idea maklumat dengan tepat
dengan menggunakan sampingan dengan bahasa menggunakan idea
bahasa yang santun. yang santun. utama dan idea
sampingan

4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog


bahasa yang indah dan dengan
menggunakan bahasa sebutan yang betul, intonasi
badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan
melalui lakonan secara yang sesuai melalui lakonan
didik hibur secara didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina


membina ayat tunggal sususan biasa dan
ayat yang betul dalam ayat majmuk dengan betul
pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

Minggu Unit 30 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu Sistem Bahasa
38 menceritakan sesuatu perkara dengan tepat, sebutan :-pola ayat
Inovasi dan perkara semula dengan yang jelas dan intonasi yang -kata sendi nama
Reka Cipta tepat menggunakan betul -
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal dan
intonasi yang betul. ayat majmuk dengan betul. EMK:
-kreativiti dan inovasi-
1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan TMK belajar melalui
mengemukakan mengemukakan TMK
pendapat tentang pandangan tentang sesuatu
sesuatu perkara perkara
daripada pelbagai menggunakan perkataan frasa
sumber secara dan ayat yang sesuai daripada
bertatasusila. pelbagai sumber secara
bertatasusila

Minggu 1.7.2 Berbincang dan


39 mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


pelbagai bahan bacaan bahan bacaan yang
dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai pola
yang jelas dan intonasi ayat dengan lancar, sebutan
yang betul. dan intonasi yang betul dan
jelas.

Minggu
40 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan memahami
memahami maklumat maklumat daripada bahan
yang tersurat dan multimedia untuk membuat
tersirat daripada penilaian dengan betul.
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.5 Membaca, 2.5.1 Membaca dan memahami


memahami dan bahan grafik yang
menaakul untuk mengandungi ayat dengan
Memindahkan betul.
maklumat yang
terdapat dalam 2.5.2 Membaca , memahami
pelbagai bahan dengan dan
betul. menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan memahami


bahan sastera dan pelbagai bahan bacaan bukan
bukan sastera yang sastera untuk mendapat ilmu
sesuai bagi memupuk pengetahuan.
minat membaca.

3.7 Menghasilkan 3.7.2 Menghasilkan penulisan


penulisan kreatif dalam kreatif berbentuk imaginative
pelbagai genre dengan dan deskriptif secara berpandu
betul. dengan betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan 5.1.7 Memahami dan
golongan menggunakan kata sendi
kata dengan betul nama dan kata seru dengan
mengikut betul mengikut konteks.
konteks.