Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH NEGERI PAHANG

SEPTEMBER

BULAN TUNJANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJATAN CATATAN


BAHASA MELAYU
BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
BM 1.2 Mendengar, BM 1.2.4
memahamidanmemberiresponssecar Mendengardanmemberiresponsdenganbertatasusilaterh
ageraklakudanlisan adap: (i) arahan (ii) soalan (iii) cerita

BM 1.2.5
Mendengardanmelafazkanpuisidenganintonasi yang
betul

BM 1.2.6 Melafazkanpuisi (i) pantunduakerat (ii)


sajak
B BM 1.4.5
A BM 1.4 Berinteraksimenggunakanayatmudahuntuk: (i)
Berinteraksimenggunakanayatmuda memberiarahan (ii) memberipandangan
H h
S A BM 1.4.6
Bersoaljawabmenggunakanayatmudahberdasarkanbaha
E S nrangsangan
P A BM 1.5 BM 1.5.2 Menyampaikan idea
T Bertuturuntukmenyampaikan idea secarakritistentangsesuatu yang didengar,
M dilihatataudialami
E 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA
E
M BM 2.3 Membinadanmembacasuku BM 2.3.2 Membunyikansuku kata tertutup
L kata danperkataan
B BM 2.3.4 Membacaperkataandengansuku kata
A
E terbukadantertutup: (i) KVK (ii) V+KV (iii) V+KVK
Y (iv) KV+KVK (v) KVK+KV (vi) KVK+KVK
R BM 2.4 BM 2.4.3 Membacadanmemahamifrasa yang
U
Membacadanmemahamifrasadanaya mengandungiperkataandengansuku kata
t terbukadantertutup

BM 2.4.4
Membacadanmemahamiayatmudahdengansebutan
yang betul
BM 2.6 Memupukbacaanluas BM 2.6.6Membacabahanbacaan
dengansendiri
3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BM 3.2 BM 3.2.3 Menyalinperkataan
Menguasaikemahiranmenulis
BM 3.2.4 Menyalinfrasa

BM 3.2.5 Menyalinayatmudah
BM 3.2.6 Meluahkan idea dalambentuklukisan,
simboldantulisan

BM 3.2.7 Menulisperkataandanfrasa

BM 3.2.8 Menulisayatmudah

BAHASA INGGERIS
BI 1.0 LISTENING AND SPEAKING
B BI 1.2 Listen to and respond BI 1.2.7 Listen to and respond to stories
appropriately
A BI 1.3 Listen to, understand and BI 1.3.6 Role play familiar
H respond in a variety of contexts
BI 2.0 READING
S A BI 2.3 Demonstrate understanding BI 2.3.2 Read familiar words printed in the
E S of variety texts in the form of print surrounding
and non-print materials
P A BI 2.3.4 Read simple phrases
T
BI 2.3.5 Read simple sentences
E
M I BI 2.4 Develop interest in reading BI 2.4.2 Read texts independently
B independently for information and
N
enjoyment BI 2.4.3 Read and respond to texts read
E G BI 3.0 Writing
R G BI 3.2 Develop writng skills BI 3.2.3 Copy and write capital letters

E BI 3.2.6 Copy simple sentences in legible print


R
BI 3.2.7 Communicate ideas and information by using
I drawing, marks, symbols and writing with invented
spelling

BI 3.2.8 Write and phrases in legible print


PENDIDIKAN MORAL
PM 2.0 BaikHati
PM 2.1 PM 2.1.1 Memberibantuankepadarakandan guru
S Mengamalkansikapmembantu orang
E lain PM 2.1.2 Menyatakankebaikanmembantu orang lain
PM 3.0 Bertanggungjawab
P PM 3.1 PM 3.1.1 Berceritamengenaitanggungjawab
T M Melaksanakantanggungjawabdiri
E O PM 3.1.2

M R
B A
E L
Mengamalkantanggungjawabterhadapdirisendiri
PM 5.0 Hemah Tinggi
PM 5.1 PM 5.1.1 Mencontohipertuturandantingkahlaku yang
Mengamalkansikapsopandalampert sopan
uturandantingkahlaku
Pm 5.1.2
Bersopandalampertuturandantingkahlakudengan orang
lain
PM 8.0 Keadilan
PM 8.1 PM 8.1.1 Menyatakancontohperbualan yang adil
Mengamalkansikapadildalampergau PM 8.1.2
lan Mengenalpastiperlakuanadildalamsesuatutindakan

PM 8.1.3 Menunjukkansikapadildalamsesuatutindakan

PM 9.0 Keberanian
PM 9.1 PM 9.1.1
Bersikapberanidalankehidupanharia Menunjukkansikapberaniuntukberinteraksidengan
n orang lain

PM 9.1.2
Menunjukkansikapberanimencubasesuatutugasan yang
baharu
PM 11.0 Kerajinan PM 11.1.1
Membericontohsikaprajindalampelbagaisituasi

PM 11.1.2
Mengamalkansikaprajindalammelaksanakantugasan
PM 12.0 Kerjasama
PM 12.1 PM 12.1.1
Bekerjasamasemasamelaksanakantu Menunjukkansikapbekerjasamadalammelaksanakantug
gasan asan

PM 12.1.2
K
Menyatakanfaedahbekerjasamadalammelaksanakanses
E uatutugasan
T
PM 12.1.3
R Mengamalkankerjasamadenganrakandalammelaksanak
A ansesuatutugasan
PM 14.0 Toleransi
M PM 14.1 PM 14.1.2 Menunjukkansikapbertoleransi
P Mengamalkansikapbertorenasidala
mpergaulan
S I
KETRAMPILAN DIRI
E L KD 2.0 Mencapaiemosi yang positif
A KD 2.2 KD 2.2.1 Membezakanantarakehendak yang
P Membinakebolehanmengawaldiri diinginidengankeperluanuntukmembuatpemilihandala
T N msesuatusituasi.

E D
M I
B R
E I
KD 2.2.3
Menunjukkansikapsabarsemasaberdepandengansituasi
yang tidakmenyenangkan.
KD 2.3 KD 2.3.2 Bertanyadenganyakin
Membinakeyakinanuntukberkomuni
kasi KD 2.3.3 Berinteraksidenganyakin.

KD 2.3.4 Berceritadanmemberipendapatdenganyakin.

KD 2.3.5
Menunjukkankebolehansendirimelaluipelbagaikaedahk
omunikasi.
KD 3.0 Membinakemahiransosial
KD 3.1 Memahamikeperluan, KD 3.1.1 Menunjukkankepekaanterhadapkeperluan
perasaandanpandangan orang lain orang lain danbertindaksewajarnya.

KD 3.1.2 Menyatakanperasaan orang


lainberdasarkangeraklaku yang ditunjukkanya.

KD 3.1.3
Menunjukkansikapmenghormatiperasaandanpandanga
n orang lain.
KD 3.2 KD 3.2.1 Menghormatihakmilik orang lain.
Menggunakankemahiransosialdala
mhubungandengan orang lain. KD 3.2.2 Berkongsialatdanbahandengan orang lain
semasamelaksanakanaktiviti

KD 3.2.5 Menyesuaikandiridengansituasitertentuuntuk
bersosialisasi

KD 3.2.6 Mengamalkanetikasosialdalamperhubungan

FIZIKAL
FK 1.0 PERKEMBANGAN MOTOR HALUS
FK 1.1 Menerokapelbagaiaktiviti FK 1.1.1 Menjalankanpelbagaiaktiviti yang
yang melibatkan motor halus melibatkanpenggunaan motor halus

FK 1.1.2
Menunjukkankoordinasimatadantangandankemahiran
F
S motor halusmelaluipelbagaiaktiviti
I
E
Z FK 1.1.3 Menggunakankemahiran motor
P halusmelaluiaktiviti yang melibatkanalatan
I
T
K FK 2.0 PERKEMBANGAN MOTOR KASAR
E
A
M
L
B
E
FK 2.3 FK 2.3.1 Melakukanpergerakan: (i) membongkok
Melakukanpelbagaipergerakanbuka (ii) mengayun (iii) memusing (iv) mengilas
nlokomotor
FK 2.3.2 Melakukanpergerakan: (i) meregang (ii)
menolak (iii) menarik (iv) mengimbang

FK 2.3.3
Melakukangabunganpergerakanbukanlocomotor
FK 4.0 PERGERAKAN BERIRAMA
FK 4.1 FK 4.1.1
Mengaplikasipelbagaipergerakanme Melakukanpergerakanlokomotormengikutmuzik
ngikutirama
FK 4.1.2
Melakukanpergerakanbukanlokomotormengikutmuzik

FK 4.1.3 Melakukanpergerakanbebasmengikutmuzik

FK 4.1.4
Menciptapergerakankreatifmengikutmuzikmenggunaka
nalatan
FK 5.0 PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)
FK 5.1 FK 5.1.5 Mengaplikasikankemahiranberkata
Mengaplikasikemahiranmembuatke TIDAK kepadasentuhan yang
putusandalamkontekskesihatandirid tidakselesadantidakselamat
an reproduktif
FK 5.2 FK 5.2.2 Menyatakanlangkah-
Memahamijenispenyakitdancarame langkahpencegahanawalpenyakitbawaanvektor
ncegahpenyakit
FK 5.3 FK 5.3.1 Memerihalkansumber, tempatdansituasi
Menjagakeselamatandiridanmende yang berbahaya
monstrasikemahirankecekapanpsiko
sosialdalamkehidupanharian FK 5.3.2 Menyatakantingkahlakubetul yang
bolehmenjaminkeselamatandiridan orang lain

FK 5.3.3
Menceritakancarauntukmendapatkanbantuansemasakec
emasan

FK 5.3.5 Menunjukcarapenggunaanalatandanbahan
yang berbahayadenganbetuldanselamat

FK 5.3.6
Menyatakancaramenyelesaikanmasalahsemasamengha
dapisituasi yang tidakselamat
S
E
P
ESTETIKA
T KE 1.0 MUZIK
E
M
B
E
KE 1.1 KE 1.1.3 Menyanyikanlagumengikutmelodi
Menyanyikanlagudaripadapelbagai
repertoir KE 1.1.4 Menyanyikanlagudengan: (i) sebutan yang
betuldanjelas (ii) pic yang betul
KE 1.3 KE 1.3.1 Melakukanpergerakanberdasarkanliriklagu
Membuatpergerakanmengikutmuzik
KE 1.3.2 Melakukanpergerakanmengikut tempo
E
S KE1.3.3 Melakukanpergerakankreatifmengikutmuzik
KE 1.4 KE 1.4.1 Menunjukkanekspresiterhadapmuzik yang
T Menghayatimuzikdaripadapelbagai didengar
E repertoir
KE 2.0 DRAMA
T KE 2.1 Melakonkanpelbagaiwatak KE 2.1.1 Melakonkanwatakmenggunakanimaginasi
I
K KE 2.1.2 Melakonkanwatakberdasarkancerita
KE 3.0 SENI VISUAL
A KE 3.3 Menzahirkan idea KE 3.3.2
kreatifdalampenghasilankaryaseni Menghasilkankaryakreatifmelaluiaktivitimenggambar
(EkspresiKreatif)
KE 3.3.3
Membuatcorakdanrekaanmengikutkreativitisendiri

KE 3.3.5
Menghasilkankraftradisionalmenggunakanpelbagaibah
an
KE 3.4 Menghargaikaryaseni KE 3.4.1 Menceritakanhasilkerjasendiri
(ApresiasiSeni)
KE 3.4.2 Menunjukkanpenghargaanterhadaphasilkerja
orang lain
SAINS DAN TEKNOLOGY
SA 2.0 KEMAHIRAN PROSES SAINS
S SA 2.3 Membuatpengukuran SA 2.3.5 Menyukatcecairmenggunakan unit
E bukanpiawai
SA 2.4 Membuatinferens SA 2.4.1 Membuatandaian yang
P mudahdanmunasabahberdasarkanpemerhatian
T S SA 2.4.2 Membuatandaian yang
E munasabahberdasarkanpemerhatian
A SA 2.5 Meramal SA 2.5.1
M I Membuatramalanterhadapsituasiberdasarkanpengalama
B N n yang lalu

E S SA 2.5.2 Membuatramalanapa yang


R akanberlakuberdasarkanaktiviti yang dijalankan
SA 2.6 Berkomunikasi SA 2.6.1
Menyatakanpemerhatianmelaluihasilkerjaataulisan

SA 2.6.2
Menerangkanpemerhatianmelaluihasilkerjaataulisan
SA 2.6.3
Membuatkesimpulanberdasarkanpemerhatianmelaluiha
silkerjaataulisan
SA 3.0 MENYIASAT ALAM HIDUPAN
SA 3.1 SA 3.1.1
Mengenalpastibendahidupdanbenda Membezakanbendahidupdanbendabukanhidup
bukanhidup
SA 3.1.2 Mengenalpasticiri-
ciribendahidupdanbendabukanhidup
SA 4.0 MENYIASAT ALAM BAHAN
SA 4.1 Menerokasifatbahan SA 4.1.1 Menyiasatkeatasobjek yang
bolehtenggelamdantimbul
MATEMATIK AWAL
5.0 Konsep masa da waktu
M MA 5.1 MA 5.1.4 Menyebutwaktudalam jam
S
A Memahamiwaktudalamkontekskehi denganmenggunakan jam analog
E dupanseharian
T
P MA 5.1.5 Menyatakanbulandalamsetahun
E
T
M MA 5.1.6 Menghubungkaitkanwaktudenganperistiwa
E yang telahberlaku, sedangberlakudanakanberlaku.
A MA 6.0 Bentukdanruang
M
T MA 6.1 MA 6.1.1
B Mengetahuikedudukanobjekdalamr Menyatakankedudukansesuatuobjekdalamruang
I uang
E
K MA 6.1.2 Meletakkanobjekpadakedudukantertentu
R MA 6.2 MA 6.2.1 Mengecambentuksegiempatsama,
Menghasilkanbinaanberdasarkanben segiempattepat, segitigadanbulatan
tuk yang biasadijumpai di
persekitaran MA 6.2.2
Menghasilkancorakberasaskanbentukduademinsi
KEMANUSIAAN
KM 4.0 Sayadanwarisanbudaya
S K KM 4.1 KM 4.1.1 Menyatakanperayaanutama di Malaysia
E E Memahamiwarisanbudayamasyarak
at Malaysia KM 4.1.2
P M
Melibatkandiridalamsambutanperayaanutama
T A
E N KM 4.1.5 Mengenaliwarisanbudaya

M U KM 4.1.6 Menghasilkanprodukwarisanbudaya
B S
KM 4.1.7 Melibatkandiridalamwarisanbudaya
E I KM 6.0 Sayadandunia
R A KM 6.1 Mengetahuinegara lain di KM 6.1.1 Menyebutnamanegara lain
dunia
N
KM 6.1.2 Mengenalinegara lain