Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
/ HARI
KEMAHIRAN TARIKH
/ASPEK /MASA
TEMA TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF
1.
PEMBELAJARAN 2.

AKTIVITI
PENGAJARAN &
1.
PEMBELAJARAN
(PdP)

Spesimen Internet Gambar/Petikan Buku teks [ m/s 16 ]


BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Radio/ Tv /Audio
BELAJAR (BBB)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : ______________________

Pembelajaran Pendekatan Inkuiri Pembelajaran


STRATEGI Kaedah Didik Hibur
Berasaskan Projek Kepelbagaian Luar Bilik Darjah
PEMBELAJARAN Penyelesaian Masalah
Koperatif Sumber dan Bahan Pendekatan STEM
ELEMEN
Bahasa Nilai Murni Sains & Teknologi Keusahawanan
MERENTAS
Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme TMK Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM (EMK)
KEMAHIRAN
BERFIKIR Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
ARAS TINGGI Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
(KBAT)
PENILAIAN
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENGAJARAN &
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN
STANDARD Tahap .
PRESTASI Catatan :

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid Cuti Bencana / Cuti Khas
ditangguhkan kerana . Cuti Peristiwa / Cuti
Keluar
Aktiviti Luar Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________