Anda di halaman 1dari 35

SK PRESINT 8(2)

PUTRAJAYA

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5

NAMA GURU MATA PELAJARAN : ABDUL HALIM B HASAN KELAS : 5 MURNI

(STANDARD KANDUNGAN) (STANDARD KANDUNGAN)


NILAI
KEMAHIRAN PENGETAHUAN

BAND KESELURUHAN
NO. SURAT
BIL NAMA MURID JANTINA SAINS
BERANAK PERATURA
PROSES HIDUP ASID DAN BUMI, BULAN DAN TAHUN 5
KEMAHIRAN SAINTIFIK N BILIK PROSES HIDUP HAIWAN TENAGA SIFAT CAHAYA ELEKTRIK HABA JIRIM TEKNOLOGI
TUMBUHAN ALKALI MATAHARI
SAINS
TAHAP PENGUASAAN

9.2, 9.3,
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.2 2.1 3.1, 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2, 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2, 6.3 7.1, 7.2, 7.3 8.1 9.1 10.1 11.1 11.2 12.1, 12.2
9.4

35

36

37

38

39

40

41

42
SK PRESINT 8(2)
PUTRAJAYA

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5

NAMA GURU MATA PELAJARAN : ABDUL HALIM B HASAN KELAS : 5 MURNI

(STANDARD KANDUNGAN) (STANDARD KANDUNGAN)


NILAI
KEMAHIRAN PENGETAHUAN

BAND KESELURUHAN
NO. SURAT
BIL NAMA MURID JANTINA SAINS
BERANAK PERATURA
PROSES HIDUP ASID DAN BUMI, BULAN DAN TAHUN 5
KEMAHIRAN SAINTIFIK N BILIK PROSES HIDUP HAIWAN TENAGA SIFAT CAHAYA ELEKTRIK HABA JIRIM TEKNOLOGI
TUMBUHAN ALKALI MATAHARI
SAINS
TAHAP PENGUASAAN
43

44

45

46

47

48

49

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25 26 27 28 32 34 35 36 37 40 42
TARIKH PELAPORAN : 14 FEBRUARI 2014
BILANGAN MURID : 34

. .
ABDUL HALIM B HASAN PN NORIAH BT KASBAN
GURU SAINS GURU BESAR
5 MURNI SK PRESINT 8(2)
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

TAHAP PENGUASAAN
1

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

TAHAP PENGUASAAN
1
2

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

TAHAP PENGUASAAN
1

2
3

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1

3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
MEMERHATI
TAFSIRAN
Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena yang berlaku

Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berla
Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku
Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perub
Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian

Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenom
berlaku Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian

Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenom
berlaku secara sistematik Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian

MENGELAS
TAFSIRAN
Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan
Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta bol
mengasing dan mengumpul

Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang d

MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR


TAFSIRAN
Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti
Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti
Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul
Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul

Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik da
Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual

MEMBUAT INFERENS
TAFSIRAN
Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian
Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperol

Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklum

Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklum
menerangkan kesimpulan awal yang dibuat

MERAMAL
TAFSIRAN
Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data
Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa
Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data
Menaakul pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data
Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau dat

Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau da
intrapolasi atau ekstrapolasi data

BERKOMUNIKASI
TAFSIRAN
Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai
Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai
Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai
Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistemat
maklumat yang diterima
Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik
kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas.
MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA
TAFSIRAN
Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi
Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi
Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa
Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa

Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa mengikut kronologi dalam bentuk penyusun gra

Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi perubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau peristiwa yang berubah me

MENTAFSIR DATA
TAFSIRAN
Membuat satu penerangan berdasarkan data
Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data
Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat satu penerangan

Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan antara parameter atau konsep sains
Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikump

Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang dikumpulkan

MENDEFINISI SECARA OPERASI


TAFSIRAN
Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan
Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan

Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi sa

Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan b
MENGAWAL PEMBOLEH UBAH
TAFSIRAN
Mengenal pasti perkara yang mempengaruhi suatu penyiasatan
Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan
Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan
Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi di tentukan dalam suatu penyia

Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu penyiasatan

Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah bergerak ba

MEMBUAT HIPOTESIS
TAFSIRAN
Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan
Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan
Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan
Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan

Membuat satu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi membuat hipotesis un
Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina

MENGEKSPERIMEN
TAFSIRAN
Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dikenal pasti
Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti
Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang
Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis

Menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat

Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan

KEMAHIRAN MANIPULATIF
TAFSIRAN
Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti

Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul
Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul
Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunaka
kaedah yang betul
Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunaka
kaedah yang betul, bersistematik dan berhemah

Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunaka
kaedah yang betul, bersistematik, berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain

PERATURAN BILIK SAINS


TAFSIRAN
Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains.
Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.
Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik sains.
Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi.
Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi peraturan bilik sains

PENGETAHUAN
TAFSIRAN
Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas sains
Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan pada suatu situasi dengan ca
Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan satu tugasan atau sit
bersistematik dan bersikap positif
Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam rekacipta, menilai atau menkonseps
kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

NILAI
TAFSIRAN
Minat
Minat dan bersifat ingin tahu
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba dan bersistematik

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba, bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah dala
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba, bersistematik,bekerjasama, rajin dan tabah dalam
bertanggung jawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah tinggi.

3.1 CIRI DAN TINGKAH LAKU KHAS HAIWAN UNTUK MELINDUNGI DIRI
3.2 MEREKA CIPTA MODEL HAIWAN
TAFSIRAN
Menyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau.
Memerihalkan ciri dan tingkah laku khas haiwan dapat melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau.
Menjelas dengan contoh ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau.
Membina pengurusan grafik tentang ciri, tingkah laku khas, cara melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau.

Menyokong ramalan tentang cara haiwan lain melindungi diri berdasarkan pengetahuan ciri atau tingkah laku khas haiwan terseb
Mereka bentuk model haiwan imaginasi dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan serta m
ciri tersebut.

3.3 KEMANDIRIAN SPESIES HAIWAN


TAFSIRAN
Menyatakan cara haiwan membiak.
Memerihalkan cara haiwan memastikan kemandirian spesies.
Menerangkan maksud kemandirian spesies.
Menaakul tentang cara haiwan untuk memastikan kemandirian spesies
Menjana idea tentang kepentingan kemandirian spesies haiwan terhadap hidupan lain.

Menyokong ramalan tentang cara haiwan lain memastikan kemandirian spesiesnya berdasarkan pengetahuan ciri atau tingkah laku haiwan

3.4 HUBUNGAN MAKANAN ANTARA HIDUPAN


TAFSIRAN
Memberi contoh rantai makanan.
Menyatakan maksud rantai makanan dan siratan makanan.
Membina rantai makanan dan siratan makanan dengan mengenal pasti pengeluar dan pengguna.
Mengitlak bahawa Matahari merupakan sumber utama tenaga dalam suatu rantai makanan.
Menyokong pendapat tentang kesan terhadap hidupan lain jika berlaku satu perubahan populasi.
Merumus tentang hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari segi perpindahan tenaga.

4.1 CIRI KHAS TUMBUHAN UNTUK MELINDUNGI DIRI


TAFSIRAN
Menyatakan ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubahan musim.
Memerihalkan cara ciri khas tumbuhan melindungi diri dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubahan musim

Menjelaskan dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubahan musim

Membina pengurusan grafik tentang ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dari iklim dan perubahan musim.

Menyokong ramalan tentang cara tumbuhan lain melindungi diri dan menyesuaikan diri berdasarkan pengetahuan ciri khas tumbuhan terseb
Menjana idea tentang kepentingan ciri khas tumbuhan terhadap hidupan lain.

4.2 KEMANDIRIAN SPESIES TUMBUHAN


4.3 KEPENTINGAN KEMANDIRIAN SPESIES TUMBUHAN
TAFSIRAN
Menyatakan cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buah.
Memberi contoh biji benih atau buah berdasarkan cara pencaran.
Menjelaskan melalui contoh cara pencaran dengan ciri-ciri biji benih atau buah.
Menaakul kepentingan pencaran terhadap kemandirian spesies tumbuhan.
Menjana idea tentang kepentingan kemandirian spesies tumbuhan terhadap hidupan lain.

Menyokong ramalan tentang cara pencaran biji benih atau buah bagi tumbuhan lain untuk memastikan kemandirian spesies berdasarkan pen

5.1 SUMBER DAN BENTUK TENAGA


TAFSIRAN
Menyatakan sumber tenaga.
Memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga yang dihasilkan.
Menjelaskan dengan contoh perubahan bentuk tenaga.
Mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain
Menaakul kepentingan perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam kehidupan seharian.
Mereka bentuk model secara kreatif dan inovatif dengan memerihalkan perubahan bentuk tenaga yang terlibat.

5.2 TENAGA BOLEH DIBAHARUI DAN TIDAK BOLEH DIBAHARUI


TAFSIRAN
Menyatakan maksud tenaga yang boleh dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui.
Memberi contoh sumber tenaga boleh dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui .
Membina pengurusan grafik sumber tenaga kepada tenaga dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui.
Menaakul kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemah.
Menjana idea tentang penggunaan sumber tenaga yg tidak dibaharui kepada tenaga dibaharui dalam kehidupan harian.
Menjana idea tentang kesan sekiranya sumber tenaga yang boleh dibaharui berkurangan.
6.1 CAHAYA BERGERAK LURUS
TAFSIRAN
Menyatakan cahaya bergerak lurus.
Memberi contoh aktiviti menunjukkan cahaya bergerak lurus.
Membuat inferens tentang pembentukan bayang-bayang.
Meramalkan faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang.
Menguji faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang.
Membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang.

6.2 CAHAYA BOLEH DIPANTULKAN


6.3 CAHAYA BOLEH DIBIASKAN
TAFSIRAN
Menyatakan cahaya boleh dibiaskan dan dipantulkan.

Memberi contoh fenomena menunjukkan cahaya boleh dibiaskan dan contoh alat yang menggunakan sifat cahaya boleh dipantulkan
Melakar gambar rajah sinar yang menunjukkan sifat cahaya dipantul daripada permukaan cermin.
Menjelaskan melalui contoh alat yang menggunakan sifat cahaya dipantulkan dengan melakar gambar rajah sinar.
Mereka cipta alat atau model yang menggunakan sifat cahaya.
Menaakul penggunaan sifat cahaya bagi alat atau model yang dicipta.

7.1 SUMBER TENAGA ELEKTRIK


7.2 LITAR ELEKTRIK LENGKAP
7.3 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGENDALIAN PERALATAN ELEKTRIK
TAFSIRAN
Menyatakan langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik.
Memberi contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik.
Membina litar elektrik lengkap dan melakar gambar rajah menggunakan simbol.
Membuat kesimpulan tentang nyalaan mentol dalam litar bersiri dan selari secara mengeksperimen.
Menaakul penggunaan litar selari ke arah penjimatan tenaga elektrik seharian.
Menjana idea tentang kelebihan dan kekurangan litar bersiri dan litar selari.

8.1 SUHU DAN HABA


TAFSIRAN
Menyatakan maksud suhu dan unit piawai.
Menyukat suhu dengan menggunakan alat dan teknik yang betul.
Mengitlak bahawa perubahan suhu bahan disebabkan oleh penerimaan dan kehilangan haba.
Menjelaskan melalui contoh tentang pengembangan dan pengecutan bahan dari segi penerimaan dan kehilangan haba.
Berkomunikasi tentang aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan pada alat dengan memberi kebaikan dan keburukan.

Menjana idea tentang alat yang mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dengan menerangkan cara ia berfungsi.

9.1 KEADAAN JIRIM


TAFSIRAN
Memberi contoh pepejal, cecair dan gas.
Memerihalkan sifat pepejal, cecair dan gas.
Mengelaskan contoh bahan/objek berdasarkan keadaan jirim.
Mengitlak bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim.
Berkomunikasi untuk menjelaskan susunan zarah bagi air dalam tiga keadaan jirim.

Menganalogikan sifat pepejal, cecair dan gas dan kaitannya dengan susunan zarah dengan situasi kehidupan seharian.

9.2 PERUBAHAN KEADAAN JIRIM


9.3 KITARAN AIR SEMULAJADI
9.4 KEPENTINGAN SUMBER AIR
TAFSIRAN
Menyenaraikan proses perubahan keadaan air
Memerihalkan proses perubahan keadaan air dari segi menerima atau kehilangan haba.
Menghubungkait antara perubahan keadaan air dengan pembentukan awan dan hujan.
Menaakul kepentingan kitaran air semulajadi bagi mengekalkan sumber air.
Menjana idea faktor-faktor yang menyebabkan sumber air tercemar dan cara mengekalkan kebersihan sumber air.
Berkomunikasi tentang faktor yang mengganggu kitaran air semulajadi dan kesannya terhadap hidupan.

10.1 SIFAT KIMIA BAHAN


TAFSIRAN
Memberi contoh bahan yang berasid,berakali dan neutral.
Mengelas bahan berdasarkan sifat kimianya.
Mendefinisi secara operasi bahan yang berasid, berakali dan neutral dengan kertas litmus.
Mengitlak sifat bahan berasid, beralkali dan neutral dari aspek perubahan warna kertas litmus, rasa dan sentuhan.
Berkomunikasi kepentingan sifat bahan berasid, beralkali dan neutral dalam kehidupan harian.
Menjana idea kebolehan asid dan alkali untuk mengubah sifat sesuatu bahan.

11.1 PERGERAKAN BUMI


TAFSIRAN
Menyatakan Bumi berputar dan beredar.
Memerihalkan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi Matahari.
Menjelaskan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh.
Menjelaskan melalui contoh tentang kesan putaran Bumi.
Mendefinasi secara operasi kejadian siang dan malam.
Menjana idea tentang kesan lain yang disebabkan oleh putaran dan peredaran Bumi serta melibatkan Bulan dan Matahari.

11.2 FASA-FASA BULAN


TAFSIRAN
Menyatakan Bulan tidak mengeluarkan cahaya.
Menerangkan Bulan bercahaya akibat daripada pantulan cahaya Matahari ke Bumi.
Menerangkan cara pergerakan Bulan dan Bumi.
Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa-fasa Bulan.
Menjana idea tentang fasa-fasa Bulan berkaitandengan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan.

Berkomunikasi bagi menyatakan bahagian permukaan Bulan yang sama sentiasa menghadap Bumi dan memerihalkan gambaran tersebut.

12.1 KESTABILAN DAN KEKUATAN SESUATU OBJEK DAN BINAAN


12.2 PEMBUDAYAAN KEHIDUPAN LESTARI
TAFSIRAN
Menyatakan contoh struktur binaan yang kuat dan stabil.
Menentukan faktor yang mempengaruhi kestabilan dan kekuatan binaan.
Menjana idea kepentingan binaan yang kuat dan stabil bagi kehidupan lestari.
Mencipta model binaan yang kuat dan stabil.
Menaakul kekuatan dan kestabilan model yang telah dibina/dicipta.
Menambahbaik model binaan yang dicipta berdasarkan dapatan pengujian yang telah dijalankan
SK PRESINT 8(2)
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5

Nama Murid : #N/A


No. Surat Beranak #N/A
Jantina #N/A
Kelas 5 MURNI
Nama Guru Sains ABDUL HALIM B HASAN
Tarikh Pelaporan 14 FEBRUARI 2014

Berikut adalah pernyataan bagi pencapaian murid:

STANDARD
BIL
KANDUNGAN
KEMAHIRAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 1.1.1 MEMERHATI #N/A Murid belum ditaksir

2 1.1.2 MENGELAS #N/A Murid belum ditaksir

3 1.1.3 MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR #N/A Murid belum ditaksir

4 1.1.4 MEMBUAT INFERENS #N/A Murid belum ditaksir

5 1.1.5 MERAMAL #N/A Murid belum ditaksir

6 1.1.6 BERKOMUNIKASI #N/A Murid belum ditaksir

7 1.1.7 MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA #N/A Murid belum ditaksir

8 1.1.8 MENTAFSIR DATA #N/A Murid belum ditaksir

9 1.1.9 MENDEFINISI SECARA OPERASI #N/A Murid belum ditaksir

10 1.1.10 MENGAWAL PEMBOLEH UBAH #N/A Murid belum ditaksir

11 1.1.11 MEMBUAT HIPOTESIS #N/A Murid belum ditaksir

12 1.1.12 MENGEKSPERIMEN #N/A Murid belum ditaksir

13 1.2 KEMAHIRAN MANIPULATIF #N/A Murid belum ditaksir

14 2.1 PERATURAN BILIK SAINS #N/A Murid belum ditaksir

STANDARD
BIL
KANDUNGAN
PENGETAHUAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN
3.1 CIRI DAN TINGKAH LAKU KHAS HAIWAN UNTUK MELINDUNGI
1 DIRI #N/A Murid belum ditaksir
3.2 MEREKA CIPTA MODEL HAIWAN

2 3.3 KEMANDIRIAN SPESIES HAIWAN #N/A Murid belum ditaksir

3 3.4 HUBUNGAN MAKANAN ANTARA HIDUPAN #N/A Murid belum ditaksir

CIRI DAN TINGKAH LAKU KHAS TUMBUHAN UNTUK MELINDUNGI


4 4.1 #N/A Murid belum ditaksir
DIRI

4.2 KEMANDIRIAN SPESIES TUMBUHAN


5 4.3 #N/A Murid belum ditaksir
KEPENTINGAN KEMANDIRIAN SPESIES TUMBUHAN

6 5.1 SUMBER DAN BENTUK TENAGA #N/A Murid belum ditaksir

7 5.2 TENAGA BOLEH DIBAHARUI DAN TIDAK BOLEH DIBAHARUI #N/A Murid belum ditaksir

8 6.1 CAHAYA BERGERAK LURUS #N/A Murid belum ditaksir

6.2 CAHAYA BOLEH DIPANTULKAN


9 6.3 CAHAYA BOLEH DIBIASKAN #N/A Murid belum ditaksir

7.1 SUMBER TENAGA ELEKTRIK


7.2 LITAR ELEKTRIK LENGKAP
10 #N/A Murid belum ditaksir
7.3 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGENDALIAN
PERALATAN ELEKTRIK

11 8.1 SUHU DAN HABA #N/A Murid belum ditaksir

12 9.1 KEADAAN JIRIM #N/A Murid belum ditaksir

9.2 PERUBAHAN KEADAAN JIRIM


13 9.3 KITARAN AIR SEMULAJADI #N/A Murid belum ditaksir
9.4 KEPENTINGAN SUMBER AIR

14 10.1 SIFAT KIMIA BAHAN #N/A Murid belum ditaksir

15 11.1 PERGERAKAN BUMI #N/A Murid belum ditaksir

16 11.2 FASA-FASA BULAN #N/A Murid belum ditaksir

12.1
KESTABILAN DAN KEKUATAN SESUATU OBJEK DAN BINAAN
17 #N/A Murid belum ditaksir
12.2 PEMBUDAYAAN KEHIDUPAN LESTARI

BIL NILAI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI #N/A Murid belum ditaksir


.
ABDUL HALIM B HASAN PN NORIAH BT KASBAN
GURU SAINS GURU BESAR
MENGUKUR
MEMERHATI MENGELAS MENGGUNAKA MEMBUAT INFERENS MERAMAL
N NOMBOR

1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0
TP

BIL
KPS

MENGGUNA
KAN
MENTAFSIR MENDEFINISI
BERKOMUNIKASI PERHUBUNG
DATA SECARA OPERASI
AN RUANG
DAN MASA

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

GRAF TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN


1 2 3
MEMERHATI 0 0 0
MENGELAS 0 0 0
MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBO 0 0 0
MEMBUAT INFERENS 0 0 0
MERAMAL 0 0 0
BERKOMUNIKASI 0 0 0
MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUA 0 0 0
MENTAFSIR DATA 0 0 0
MENDEFINISI SECARA OPERASI 0 0 0
MENGAWAL PEMBOLEH UBAH 0 0 0
MEMBUAT HIPOTESIS 0 0 0
MENGEKSPERIMEN 0 0 0
KEMAHIRAN MANIPULATIF 0 0 0
PERATURAN BILIK SAINS 0 0 0

GRAF TAHAP PENGUASAAN PENGETAHUAN


1 2 3
3.1, 3.2 0 0 0
PROSES HIDUP 0 0 0
3.3
HAIWAN
3.4 0 0 0
4.1 0 0 0
PROSES HIDUP
TUMBUHAN 4.2, 4.3
0 0 0
5.1 0 0 0
TENAGA
5.2 0 0 0
6.1 0 0 0
SIFAT CAHAYA
6.2, 6.3 0 0 0
ELEKTRIK 7.1, 7.2, 7.3 0 0 0
HABA 8.1 0 0 0
9.1 0 0 0
JIRIM
9.2, 9.3, 9.4 0 0 0

ASID DAN ALKALI 10.1


0 0 0

BUMI, BULAN DAN 11.1


MATAHARI 0 0 0
11.2 0 0 0
TEKNOLOGI 12.1, 12.2 0 0 0

GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI


1 2 3
NILAI 0 0 0
MENGAWAL
MEMBUAT MENGEKSPE KEMAHIRAN PERATURAN PROSES HIDUP
PEMBOLEH
HIPOTESIS RIMEN MANIPULATIF BILIK SAINS HAIWAN
UBAH

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

4 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

4 5 6
0 0 0 0
PENGETAHUAN

ROSES HIDUP PROSES HIDUP


TENAGA SIFAT CAHAYA ELEKTRIK HABA JIRIM
HAIWAN TUMBUHAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NILAI

ASID DAN BUMI, BULAN DAN


JIRIM TEKNOLOGI NILAI
ALKALI MATAHARI

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
100%
TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN TAHAP PENGUASAAN NILAI
100% 1 90%
90%
80% 0.9 80%
70%
60% 0.8 70%
50%
40% 0.7 60%
30% 6
20% 6 50% 5
0.6
5
10% 4
4 40% 3
0% 0.5
3 2
2 30% 1
0.4
1

20%
0.3

10%
0.2

0%
0.1

3.1, 3.2

3.3

3.4

4.1

4.2, 4.3

5.1

5.2

6.1

6.2, 6.3

7.1, 7.2, 7.3

8.1

9.1

9.2, 9.3, 9.4

10.1

11.1

11.2

12.1, 12.2
0
1 2 3 4 5 6