Anda di halaman 1dari 1

Iffi MEI\TE RIAI\ IG S EHATAI\ RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting)

PETIKAN KEPUT USAN MENT ERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02lrV. I-3 I 3eL5 I 2Ot6

PENGANGKATAN

TENTANG BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

dst;

Menimbang

dsU

Mengingat

ds!

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitungmulai tanggal lJuli 2016 mengangkatBidansebagai Pegawai TidakTetapPusatNomorUrut42Tt

Nama

AVIN RIHADHINA

Tempafl-anggal Lahir

Madiun, 3 Juli 1984

NRPTT

13.4.5121128

Jenis Kelamin

Perempuan

Lulusan

D.III Kebidanan Akbid lGrya Husada Kediri, 30 Agustus 2006

Unit Kerja

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk ditempatkan pada lGbupaten Madiun Kriteria Biasa

Angkatan

LI

Keterangan

KEDUA

a. Masa penugasan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari

Bupati/Walikota

u.p Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat;

b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp. 2.356.370,- (dua juta tigas ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh

rupiihl yang berkaitandengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah cq Kementerian Kesehatan

R.I;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagai Bidan Pegawai TidakTetap tunduk pada ketentuan yang berlaku ;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya'

IT.FP'UBLIK

Iii u'ori t5 iA

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal : 21 Juli 2015

a.n. MENTERI KESEHATAN R.I. Kepala Biro Kepegawaian

ttd

dTg. MURTI UTAMI, MPH

NIP. 196605081992032003