Anda di halaman 1dari 30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN AMALAN BAHASA MELAYU 2016

MINGG TARIKH TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI ABM CATATAN


U
1 4/1/2016
hingga Orientasi pelajar-pelajar baru
8/1/2016
2 11/1/2016 PENGISISAN
hingga KURIKULUM
Ilmu:
15/1/2016 Pelajar dapat:
Mengumpulkan maklumat Alam
i .Menyebut dan persekolahan
tentang latar belakang Buku teks
menggunakan Kesusteraan
sekolah daripada buku LPG
istilah dalam konteks; Melayu
tahunan sekolah.
UNIT 1: ii. Memerihalkan sejarah Kertas Sebak Isu semasa.
Menghasilkan buku skrap
SEKOLAHKU dan Kertas edaran
identiti sekolah. yang mengandungi Nilai:
maklumat tentang Kad arahan Kasih sayang
iii.Memerihalkan aktiviti Kamus Dewan. Tanggungjawab
utama sekolah.
Baik hati
sekolah. Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional
UNIT 2: Pelajar dapat: Bersoal jawab untuk KBT:
MENGENAL i. Menyebut dan KB
menerangkan peraturan Menjana idea
MAKMAL menggunakan di makmal sains Membuat
SAINS istilah dalam konteks; sekolah. analogi
SEKOLAH. ii. Menyatakan peraturan Melawat makmal sains Membuat urutan
di sekolah. Menyusun
makmal sains Menunjukkan cara mengikut
sekolah; keutamaan
bagaimana menganalisis
iii. Mengenal dan menggunakan peralatan Membuat
menyebut sains. kesimpulan
alat yang terdapat di Membuat
makmal sains gambaran
sekolah; dan mental.
iv. Menerangkan
kegunaan dan
cara menggunakan
alat sains.

MINGG TARIKH TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI ABM CATATAN


U

3 18/1/2016 Pelajar dapat: Buku teks PENGISISAN


Hingga i. Menyebut dan KURIKULUM
LPG Ilmu:
22/1/2016 menggunakan Kertas Sebak Alam
istilah dalam konteks;
Kertas edaran persekolahan
ii. Mengenal dan Merujuk kamus untuk Kad arahan Kesusteraan
menyebut Melayu
mendapatkan makna Kamus Dewan. Isu semasa.
nombor serta symbol
istilah atau kata umum Nilai:
UNIT 3 : operasi
untuk membina ayat Kasih sayang
BERMAIN iii. Menyatakan dan
Permainan menyusun kad Tanggungjawab
CONGKAK menggunakan operasi Baik hati
mengira dalam Menyelesaikan masalah
Hemah tinggi
bentuk melibatkan operasi
Kejujuran
simbol dan perkataan; mengira. Kerjasama
dan Rasional
iv. Memerihalkan nombor
dan
simbol.
UNIT 4: Pelajar dapat: Mengenal pasti alatan KB
PENYELENGG i. Menyebut Menjana idea
tangan
Membuat
ARAAN danmenggunakan penyelenggaraan di analogi
KERETA istilah dalam konteks; makmal kemahiran Membuat urutan
ii. Menyatakan alatan hidup sekolah. Menyusun
tangan Menama, menyebut mengikut
untuk kerja dan melabel. keutamaan
penyenggaraan; menganalisis
Menceritakan cara Membuat
iii. Mengenal pasti alatan menggunakan alatan kesimpulan
tangan dan tangan untuk Membuat
kegunaannya menyenggara Enjin. gambaran
untuk kerja mental.
Mengumpul bahan
penyenggaraan; BCB:
yang berkaitan dengan Mendengar
iv. Memerihalkan cara
kereta. berkesan.
penyenggaraan mesin Membaca ,
mudah. Menulis
Mengingat

MINGG TARIKH TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI ABM CATATAN


U
4 25/1/2016 UNIT 5: Pelajar dapat: Merujuk brosur atau Buku teks PENGISISAN
Hingga RUMAHKU i. Menyebut dan KURIKULUM
iklan penjualan rumah LPG Ilmu:
29/1/2016 KELUARGAKU menggunakan untuk mengenal pasti Kertas Sebak Alam
istilah dalam konteks; jenis rumah Kertas edaran persekolahan
ii. Menyatakan jenis Menceritakan pertalian Kesusteraan
Kad arahan
rumah dan kekelurgaan dengan Melayu
lokasi; Kamus Dewan. Isu semasa.
menggunakan carta
iii. Mengenal pasti dan Buku teks Nilai:
salasiah keluarga. Kasih sayang
menyatakan Membuat simulasi Tanggungjawab
hubungan aktiviti di rumah yang Baik hati
kekeluargaan dan menunjukkan amalan Hemah tinggi
salasilah interaksi kemesraan Kejujuran
keluarga. dalam kekeluargaan. Kerjasama
iv. Memerihalkan suatu Rasional
Membuat buku skrap
aktiviti
tentang jenis rumah,
di rumah yang
lokasi, fungsi ruang
mengeratkan
rumah dan pelan
hubungan
rumah.
kekeluargaan
UNIT 6: Pelajar dapat: Berbincang tentang
SEHARI DI i. . Menyebut dan sifat fizikal dan ciri
Z00 menggunakan istilah haiwan berdasarkan
NEGARA. dalam tayangan video
konteks; Menjalankan aktiviti
ii. Menerangkan sifat untuk membandingkan
fizikal dan membezakan ciri
haiwan; khas haiwan.
iii. Menerangkan ciri-ciri Bercerita tentang
haiwan; kepentingan haiwan
iv. Menerangkan ciri-ciri kepada manusia.
khas
haiwan untuk
melindungi
diri;
v. Menyatakan
kepentingan
haiwan

5 1/2/2016 UNIT 7: Pelajar akan dapat: Membuat cabutan bola Buku teks PENGISISAN
Hingga PERMAINAN i. Menyebut dan KURIKULUM
bernombor dan LPG Ilmu:
5/2/2016 ANGKA menggunakan istilah menyusunkannya Kertas Sebak Alam
dalam mengikut tertib Kertas edaran persekolahan
konteks. Menyatakan pola Kesusteraan
Kad arahan
ii. Menyatakan ayat nombor yang dibentuk Melayu
matematik Kamus Dewan. Isu semasa.
dalam ayat matematik
dan bahasa yang Buku teks
Menyelesaikan
betul dalam operasi masalah yang Nilai:
mengira; melibatkan permainan Kasih sayang
iii. Mengenal pasti dan angka dan pola Tanggungjawab
melengkapkan pola nombor. Baik hati
nombor; Hemah tinggi
iv. Memerihalkan pola Kejujuran
nombor. Kerjasama
Rasional

UNIT 8: Pelajar akan dapat: Mengenal pasti alatan


KECERIAAN i. Menyebut dan tangan perkebunan di
SEKOLAH menggunakan makmal kemahiran
istilah dalam konteks; hidup sekolah.
ii. Menyebut dan Menjalankan aktiviti
menyatakan membaikpulih perabot
alatan tangan untuk sekolah
kerja
kayu dan perkebunan Melaporkan projek
iii. menerangkan cara keceriaan sekolah
membaikpulih
kerosakkan
peralatan.
iv. menyatakan projek
menanam pokok
hiasan.

6 8/2/2016 UNIT 9: Pelajar akan dapat: Menyanyikan lagu yang Buku teks PENGISISAN
hingga SIRATAN i. Menyebut dan KURIKULUM
ada kaitan dengan LPG Ilmu:
12/2/2016 MAKANAN menggunakan siratan makanan Kertas Sebak Alam
istilah dalam konteks; Melukis rajah rantai Kertas edaran persekolahan
ii. Menyatakan dan makanan dan siratan Kesusteraan
Kad arahan
mengelaskan haiwan makanan Melayu
berdasarkan jenis Kamus Dewan Isu semasa.
Membincangkan
makanannya; tentang peranan setiap
iii. Menerangkan rantai hidupan dalam siratan Nilai:
makanan; makanan. Kasih sayang
iv. Menjelaskan siratan Tanggungjawab
makanan daripada Baik hati
rantai Hemah tinggi
makanan; dan Kejujuran
v. Menyatakan siratan Kerjasama
Rasional
makanan sebagai satu Mengenalpasti bongkah
kitaran dalam KBT:
bentuk geometri dan
kehidupan KB
bahan maujud.
UNIT 10: Menjana idea
Melukis bentuk dua
TAMAN Membuat
PERMAINAN. Pelajar akan dapat: matra dna tiga matra analogi
i. Menyebut dan Melawat persekitaran Membuat urutan
sekolah untuk Menyusun
menggunakan mengikut
istilah dalam konteks; mengenal pasti bentu
keutamaan
ii. Menyatakan bentuk geometri. menganalisis
geometri; Membuat
iii. Mengenal pasti ciri-ciri kesimpulan
Membuat
bentuk dua matra gambaran
atau tiga mental.
matra.
iv. Menyatakan bentuk
dan
jenis permaianan di
taman
permaianan.

7 15/2/2016 UNIT 11: Pelajar akan dapat: Mengumpul maklumat Buku teks PENGISISAN
hingga BANDAR i. Menyebut dan KURIKULUM
sejarah tentang LPG Ilmu:
19/2/2016 RAYA KITA. menggunakan sesebuah banda raya. Kertas Sebak Alam
istilah dalam konteks; Membincangkan Kertas edaran persekolahan
ii. Menceritakan sejarah keistimewaan bandar Kad arahan Kesusteraan
bandar raya yang terdapat di Kamus Dewan. Melayu
raya; Isu semasa.
Malaysia.
iii. Menyatakan Buku teks
Melaporkan aktiviti
keistimewaan sesuatu perayaan yang Nilai:
bandar raya dari segi di adakan di sesuatu Kasih sayang
lokasi, tempat. Tanggungjawab
aspek fizikal dan Baik hati
komposisi Hemah tinggi
penduduk; Kejujuran
iv. Memerihalkan suatu Kerjasama
Rasional
perayaan di bandar
raya. KBT:
KB
UNIT 12: Menjana idea
HAIWAN Membuat
KESAYANGAN analogi
Menamakan haiwan Membuat urutan
KU
kesayangan yang Menyusun
diperlihara di rumah. mengikut
Pelajar akan dapat: keutamaan
Memelihalkan tentang
i. Menyebut dan menganalisis
menggunakan haiwan kesayangan. Membuat
istilah dalam konteks; Menulis tentang haiwan kesimpulan
kesayangan Membuat
ii. Menyebut dan gambaran
menyenaraikan mental.
haiwan
kesayangan;
iii. Menerangkan ciri-ciri
haiwan kesayangan;
dan
iv.Memerihalkan haiwan
kesayangan.
8 22/2/2016 UNIT 13: Pelajar akan dapat: Memerihalkan bentuk- Buku teks PENGISISAN
hingga REKA CIPTA i. Menyebut dan KURIKULUM
bentuk asas geometri. LPG Ilmu:
26/2/2016 menggunakan Melukis bentuk asas Kertas Sebak Alam
istilah dalam konteks; geometri Kertas edaran persekolahan
ii. Menyatakan dan Menghasilkan modal Kad arahan Kesusteraan
menamakan bentuk geometri Melayu
asas Kamus Dewan. Isu semasa.

geometri; Nilai:
iii. Menyatakan unit Kasih sayang
ukiran dan Tanggungjawab
skala; dan Baik hati
iv. Menyatakan ukuran Hemah tinggi
dan Kejujuran
melukis garisan Kerjasama
Rasional
dengan
tepat mengikut KBT:
UNIT 14: arahan KB
Melabelkan nama
TAMAN untuk menghasilkan Menjana idea
alatan tangan dan
HIASAN model. Membuat
berbincang prosedur analogi
kerja dalam Membuat urutan
perkebunan serta cara Menyusun
menjaga tanaman mengikut
hiasan. keutamaan
Pelajar akan dapat: menganalisis
Menunjukkan tunjuk
i. Menyebut dan Membuat
cara menggunakan kesimpulan
menggunakan
alatan tangan Membuat
istilah dalam konteks;
perkebunan dan gambaran
ii. Menyatakan alatan prosedur cara menjaga mental.
tangan tanaman hiasan
BCB:
untuk kerja praktis Mendengar
perkebunan; berkesan.
iii. Menyatakan prosedur Membaca ,
kerja Menulis
praktis perkebunan; Mengingat
iv.Memerihalkan
penjagaan
tanaman hiasan.

9 28/2/2016 UNIT 15: Pelajar akan dapat: Mengumpul maklumat Buku teks PENGISISAN
hingga MENGHARGA i. Menyebut dan KURIKULUM
tentang jenis LPG Ilmu:
4/3/2016 I menggunakan kemudahan awam yang Kertas Sebak Alam
KEMUDAHAN istilah dalam konteks; terdapat dikawasan Kertas edaran persekolahan
AWAM ii. Menyatakan jenis setempat. Kesusteraan
Kad arahan
kemudahan awam Mengumpul pelbagai Melayu
yang Kamus Dewan. Isu semasa.
gambar atau keratan
terdapat di sesuatu Buku teks
akhbar yang
kawasan; menunjukkan Nilai:
iii. Menerangkan cara penyalahgunaan Kasih sayang
yang kemudahan awam. Tanggungjawab
betul penggunaan Membincangkan Baik hati
dan Hemah tinggi
kepentingan
penjagaan Kejujuran
kemudahan awam Kerjasama
kemudahan kepada masyarakat dan Rasional
awam. cara penjagaannya.
KBT:
KB
Menjana idea
UNIT 16: Membuat
KEISTIMEWA analogi
Membuat urutan
AN MANUSIA
Menyusun
Memerihalkan gambar mengikut
manusia untuk keutamaan
Pelajar akan dapat: menganalisis
memahami
i. Menyebut dan Membuat
keistimewaan manusia. kesimpulan
menggunakan Menamakan anggota Membuat
istilah dalam konteks; manusia. gambaran
mental.
ii. Menyatakan anggota Menyanyikan sambil
manusia; menunjukkan bahagian
iii. Menerangkan fungsi anggota badan.
deria Memadankan gambar
manusia; dengan deria dan
iv. Menerangkan proses fungsinya.
hidup Merujuk kamus untuk
manusia;
mencari maksud.
v. Menerangkan
keistimewaan
manusia.
10 7/3/2016 UJIAN PERTENGAHAN
hingga PENGGAL 1
11/3/2016
11 13/3/2016 CUTI PERTENGAHAN
HINGGA PENGGAL 1
21/3/2016
21/3/2016 UNIT 17: Pelajar akan dapat: Mencari luas isipadu Buku teks
12 HINGGA LAKUKAN i. Menyebut dan PENGISISAN
bentuk 2 Matra dan 3 LPG KURIKULUM
25/3/2016 SENDIRI menggunakan Matra Kertas Sebak Ilmu:
istilah dalam konteks; Mengukur dan Alam
Kertas edaran
ii. Menyatakan dan melukisn garisan persekolahan
Kad arahan
menamakan bentuk dengan tepat untuk Kesusteraan
dua Kamus Dewan. Melayu
membina model Isu semasa.
matra dan tiga matra; berdasarkan hasil
iii. Menyatakan luas, isi gabungan bentuk asas
padu Membina model Nilai:
dan perimeter berdasasarkan hasil Kasih sayang
sesuatu Tanggungjawab
gabungan bentuk asas Baik hati
bentuk; dan
iv. Mengukur dan melukis Hemah tinggi
Kejujuran
UNIT 18: garisan dengan tepat
Kerjasama
ASAS bagi
Rasional
PERNIAGAAN menghasilkan model.
KBT:
Mengumpul maklumat KB
Pelajar akan dapat: Menjana idea
dan menyenaraikan
i. Menyebut dan Membuat
contoh barangan yang analogi
menggunakan sesuai dijual secara Membuat urutan
istilah dalam konteks; komisen Menyusun
ii. Menyatakan barangan Membuat simulasi mengikut
yang keutamaan
sesuai dijual secara menganalisis
Membuat
komisen;
kesimpulan
iii. Menerangkan Membuat
perancangan gambaran
untuk memulakan mental.
jualan dan merekod
jualan;
iv. Menyatakan faedah
menjual
barang secara
komisen.
13 28/3/2016 UNIT 19: Pelajar akan dapat: Membincangkan
hingga MASYARAKAT i. Menyebut dan PENGISISAN
komposisi kaum di Buku teks KURIKULUM
1/4/2016 PENYAYANG menggunakan istilah Semenanjung Sabah LPG Ilmu:
dalam konteks; dan Sarawak Kertas Sebak Alam
ii. Menyatakan budaya, Membincangkan kaum Kertas edaran persekolahan
agama dan kepercayaan Kesusteraan
yang terdapat di Kad arahan
masyarakat Malaysia; Melayu
Malaysia dari segi
dan Kamus Dewan Isu semasa.
budaya, agama dan
iii. Menyatakan keunikan kepercayaan
masyarakat negara kita Membincangkan Nilai:
Kasih sayang
keunikan kaum di
Tanggungjawab
Malaysia. Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
UNIT 20:
Kerjasama
TUMBUH-
Rasional
TUMBUHAN Pelajar akan dapat:
DAN i. Menyebut dan KBT:
KEINDAHAN menggunakan KB
Membuat kajian Menjana idea
ALAM istilah dalam konteks; lapangan tentang Membuat
ii. Menyatakan pertumbuhan analogi
Membuat urutan
pertumbuhan pembiakan dan gerak
Menyusun
tumbuhan; balas tumbuhan mengikut
iii. Menerangkan cara terhadap rangsangan keutamaan
pembiakan Memerihalkan menganalisis
tumbuhan; peringkat pertumbuhan Membuat
iv. Menyatakan gerak kesimpulan
tumbuhan
Membuat
balas
gambaran
tumbuhan terhadap mental.
rangsangan; dan
v. Memerihalkan
sumbangan
tumbuhan terhadap
alam.

14 4/4/2016 UNIT 21: Pelajar akan dapat: Mengenalpasti sisi dan Buku teks PENGISISAN
hingga MARI KITA i. Menyebut dan KURIKULUM
sudut peralatan LPG Ilmu:
8/4/2016 CARI menggunakan berbentuk geometrik Kertas Sebak Alam
istilah dalam konteks; Mencari luas dan Kertas edaran persekolahan
ii. Menyatakan sisi dan perimeter dan Kad arahan Kesusteraan
sudut peralatan Melayu
pada bentuk geometri Kamus Dewan. Isu semasa.
iii. Menyatakan bentuk Buku teks
dan Nilai:
ukuran peralatan Kasih sayang
dalam Tanggungjawab
bilik darjah, Baik hati
gelanggang Hemah tinggi
UNIT 22: permainan dan Kejujuran
TENAGA melukis Kerjasama
Mengenalpasti sumber Rasional
ELEKTRIK pelan. tenaga elektrik yang
sedia ada KBT:
Mencari contoh ciptaan KB
Pelajar akan dapat: yang menggunakan Menjana idea
i. Menyebut dan Membuat
litar elektrik mudah analogi
menggunakan
Membuat urutan
istilah dalam konteks; Menyusun
ii. Menyatakan sumber mengikut
keutamaan
tenaga menganalisis
elektrik; Membuat
iii. Menyatakan kesimpulan
komponen litar Membuat
elektrik mudah dan gambaran
mental.
fungsinya; dan
iv. Menerangkan sesuatu
ciptaan yang
menggunakan
litar elektrik mudah.
.

15 11/4/2016 Pelajar akan dapat:


hingga UNIT 23: i. Menyebut dan PENGISISAN
Bersoal jawab tentang Buku teks KURIKULUM
15/4/2016 NEGARA menggunakan tempat-tempat LPG Ilmu:
INDAH istilah dalam konteks; peranginan dan Kertas Sebak Alam
PERMAI ii. Mengenal pasti ciri rekreasi dalam negara Kertas edaran persekolahan
fizikal Menulis kepentingan Kad arahan Kesusteraan
negara kita; Melayu
mengekalkan
iii. Mengenal pasti dan Isu semasa.
keindahan alam
menyatakan tempat Kamus Dewan
Nilai:
peranginan dan Kasih sayang
rekreasi Tanggungjawab
dalam negara; dan Baik hati
iv. Menyatakan Hemah tinggi
kepentingan Kejujuran
mengekalkan Kerjasama
Rasional
UNIT 24: keindahan
KBT:
LITAR alam sekitar. Menunjukkan contoh KB
ELEKTRIK komponen dalam litar Menjana idea
belektrik. Membuat
Pelajar akan dapat: analogi
Sesi soal jawab Membuat urutan
i. Menyebut dan
bersama pelajar dan Menyusun
menggunakan
guru mengikut
istilah dalam konteks; keutamaan
ii. Menyatakan menganalisis
komponen litar Membuat
kesimpulan
elektrik lengkap;
Membuat
iii. Mengenal pasti bahan gambaran
yang mental.
boleh mengalirkan
arus litar elektrik; dan BCB:
Mendengar
iv. Memerihalkan
berkesan.
pembinaan Membaca ,
satu litar elektrik yang Menulis
lengkap. Mengingat
16 18/4/2016 PENGISISAN
hingga UNIT 25: i. Menyebut dan KURIKULUM
Membuat Latihan Buku teks Ilmu:
22/4/2016 PASAR RAYA menggunakan dalam buku teks LPG Alam
istilah dalam konteks; Kertas Sebak persekolahan
ii. Menyatakan nilai wang Kesusteraan
Kertas edaran
dalam ringgit dan sen Melayu
Kad arahan Isu semasa.
sesuatu barangan; dan
iii. Menyatakan dan
membuat Kamus Dewan
Nilai:
anggaran Kasih sayang
perbelanjaan Tanggungjawab
UNIT 26: berhemah. Menunjukkan contoh Baik hati
MESIN Hemah tinggi
mesin ringkas dan
Kejujuran
mesin kompleks
i. Menyebut dan Kerjasama
Menjawab soalan Rasional
menggunakan berdasarkan KBT:
istilah dalam konteks; gambarajah KB
ii. Mengenal pasti jenis Menjana idea
Melukis mesin ringkas
mesin Membuat
dan mesin kompleks
ringkas dan mesin analogi
kompleks Membuat urutan
iii. Menerangkan Menyusun
mengikut
kegunaan keutamaan
mesin ringkas dan menganalisis
mesin Membuat
kompleks dalam kesimpulan
kehidupan. Membuat
gambaran
mental.

25/4/2016 UNIT 27: Pelajar akan dapat: Mencari maklumat di Buku teks PENGISISAN
17 hingga KESELAMATA i. Menyebut dan KURIKULUM
dalam buku teks LPG Ilmu:
29/4/2016 N menggunakan mengenai keselamatan Kertas Sebak Alam
DIUTAMAKAN istilah dalam konteks; Menyenaraikan contoh Kertas edaran persekolahan
ii. Mengenal pasti bentuk peralatan elektrik Kesusteraan
Kad arahan
kerosakan luaran Melihat slaid tentang Melayu
peralatan Isu semasa.
langkah keselamatan Kamus Dewan
elektirk yang
Nilai:
membahayakan; Kasih sayang
iii. Menyatakan cara Tanggungjawab
menjaga Baik hati
keselamatan semasa Hemah tinggi
menggunakan Kejujuran
peralatan Kerjasama
elektrik; dan Rasional
iv. Menjelaskan akibat
KB
UNIT 28: kecuaian Merujuk carta dalam Menjana idea
PERKHIDMAT semasa menggunakan Membuat
buku teks
AN POS peralatan elektrik. analogi
Bersoaljawab dengan
Membuat urutan
Pelajar akan dapat pelajar tentang Menyusun
i. Menyebut dan perkhidmatan yang mengikut
menggunakan terdapat di pejabat pos keutamaan
menganalisis
istilah dalam konteks; Membuat
ii. Menyatakan unit kesimpulan
timbangan Membuat
gambaran
dan kadar bayaran; mental.
dan
iii.Memerihalkan jenis
perkhidmatan di
pejabat pos.

UNIT 29: Pelajar akan dapat: Menjawab soalan Buku teks PENGISISAN
18 2/5/2016 SISTEM RAJA i. Menyebut dan KURIKULUM
berdasarkan buku teks LPG Ilmu:
hingga BERPELEMBAGA menggunakan Menyanyikan lagu Kertas Sebak
AN Alam
6/5/2016 istilah dalam konteks; Negaraku dengan Kertas edaran persekolahan
ii. Menyatakan negeri- sebutan yang jelas Kesusteraan
Kad arahan
negeri, Melakar struktur Kamus Dewan. Melayu
ibu negeri dan bandar Isu semasa.
pentadbiran negara
diraja di Malaysia; Buku teks
Nilai:
iii. Menerangkan lagu, Kasih sayang
bendera, Tanggungjawab
jata dan lambang lain Baik hati
yang menjadi identiti Hemah tinggi
negara; Kejujuran
iv. Menyatakan struktur Kerjasama
UNIT 30: pentadbiran negara. Rasional
SUMBER Perbincangan
SEMULAJADI menggunakan buku KBT:
Pelajar akan dapat: KB
teks
i. Menyebut dan Menjana idea
Melihat gambar contoh
menggunakan Membuat
istilah dalam konteks; bahan asli dan bahan analogi
ii. Menerangkan bahan sintetik Membuat urutan
asli dan Menulis contoh objek Menyusun
bahan sintetik; yang dibuat dari bahan mengikut
asli dan sintetik keutamaan
iii. Menerangkan sumber menganalisi
semula jadi bagi
bahan asli
dan bahan sintetik;
dan
iv. Memerihalkan objek
berdasarkan bahan dan
semula jadi.
19 UNIT 31: Pelajar akan dapat: PENGISISAN
PERSATUAN i. Menyebut dan KURIKULUM
Perbincangan secara Buku teks Ilmu:
PENGGUNA menggunakan berkumpulan LPG Alam
istilah dalam konteks; Bersoal jawab antara Kertas Sebak persekolahan
ii. Menyatakan hak guru dan pelajar Kesusteraan
Kertas edaran
pengguna; Melayu
Kad arahan Isu semasa.
iii. Menyatakan peranan
persatuan pengguna; Kamus Dewan
dan Nilai:
iv. Mengenal pasti dan Kasih sayang
UNIT 32: menyatakan masalah Tanggungjawab
HARI KANTIN kepenggunaan. Mencari maklumat Baik hati
Hemah tinggi
dalam brosur jualan.
Pelajar akan dapat: Kejujuran
Melabelkan tanda Kerjasama
i. Menyebut dan
harga dan membuat Rasional
menggunakan
anggaran perlebanjaan
istilah dalam konteks; KBT:
ii. Menyatakan jenis KB
barang Menjana idea
jualan; Membuat
iii. Merancang strategi analogi
Membuat urutan
jualan;
Menyusun
iv.Menyatakan dan mengikut
membuat keutamaan
anggaran menganalisis
perbelanjaan. Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

20 Pelajar akan dapat: Menjawab soalan Buku teks PENGISISAN


KURIKULUM
UNIT 33: i. Menyebut dan dalam buku teks LPG Ilmu:
KESETIAN menggunakan Alam
Perbincangan secara Kertas Sebak
persekolahan
KEPADA istilah dalam konteks; berkumpulan Kertas edaran Kesusteraan
NEGARA ii. Menyatakan peranan Kad arahan Melayu
dan Isu semasa.

tanggungjawab
sebagai Kamus Dewan
seorang warganegara; Nilai:
Kasih sayang
dan
Tanggungjawab
iii. Menyatakan cara Baik hati
rakyat Hemah tinggi
UNIT 34: menunjukkan Menjawab soalan Kejujuran
KEUNIKAN kesetiaan dalam buku teks. Kerjasama
HABA DAN kepada negara. membuat eksperimen Rasional
CAHAYA cahaya dan haba. KBT:
KB
Pelajar akan dapat: Menjana idea
i. Menyebut dan Membuat
menggunakan analogi
istilah dalam konteks; Membuat urutan
ii. Mengenal pasti sifat Menyusun
haba mengikut
keutamaan
dan cahaya; menganalisis
iii. Menyatakan warna Membuat
dalam kesimpulan
spektrum cahaya; Membuat
iv. Menerangkan dan gambaran
mengklasifikasi bahan mental.
berdasarkan
kebolehan
cahaya menembusi
bahan;
v. Memerihalkan
kepentingan
cahaya dalam
kehidupan.
21 23/5/2016 PEPERIKSAAN
hingga PERTENGAHAN TAHUN
27/5/2016
22 29/5/2016 CUTI PERTENGAHAN
hingga TAHUN
3/6/2016
23 6/6/2016 CUTI PERTENGAHAN
hingga TAHUN
10/6/2016
24 13/6/2016 Pelajar akan dapat: Buku teks PENGISISAN
hingga UNIT 35: i.Menyebut dan KURIKULUM
Berkerja secara LPG Ilmu:
17/6/2016 menggunakan berpasangan Kertas Sebak Alam
KENALI DIRI istilah dalam konteks; Menyukat berat dan Kertas edaran persekolahan
DAN RAKAN ii. Menyatakan maklumat ketinggian pasangan Kesusteraan
Kad arahan
SEBAYA diri Melayu
berkaitan umur, berat Kamus Dewan. Isu semasa.
dan Buku teks
Nilai:
tinggi; Kasih sayang
iii. Menyatakan purata Tanggungjawab
umur, Baik hati
berat, dan tinggi Hemah tinggi
kumpulan murid; dan Kejujuran
iv. Menyatakan Kerjasama
UNIT 36: maklumat Rasional
ZAMAN dalam bentuk grafik.
KBT:
KEGEMILANG Mencari gambar tokoh KB
AN zaman kesultanan Menjana idea
KESULTANAN melayu Melaka Membuat
MELAYU Pelajar akan dapat: analogi
Sesi perbincangan Membuat urutan
MELAKA i. Menyebut dan
bersama pelajar Menyusun
menggunakan
mengikut
istilah dalam konteks; keutamaan
ii. Menyatakan sejarah menganalisis
Kesultanan Melayu Membuat
Melaka; kesimpulan
iii. Menyatakan sistem Membuat
Pentadbiran gambaran
mental.
Kesultanan
Melayu Melaka; dan
iv. Memerihalkan tokoh
zaman
Kesultanan Melayu
Melaka.

25 20/6/2016 UNIT 37: Pelajar akan dapat: Mencari maklumat Buku teks PENGISISAN
hingga PERUBAHAN i.. Menyebut dan KURIKULUM
dalam buku teks LPG Ilmu:
24/6/2016 BENTUK AIR menggunakan Melukis perubahan air Kertas Sebak Alam
istilah dalam konteks; Kertas edaran persekolahan
ii. Menerangkan Kesusteraan
Kad arahan
perubahan Melayu
keadaan air apabila Isu semasa.
dipanaskan atau Kamus Dewan
disejukkan; Nilai:
iii. Memerihalkan Kasih sayang
kegunaan air Tanggungjawab
UNIT 38: dan ais dalam Baik hati
HARI LAHIR kehidupan. Hemah tinggi
Membuat latihan Kejujuran
dalam teks Kerjasama
Sesi perbincangan Rasional
Pelajar akan dapat: bersama pelajar KBT:
i. Menyebut dan KB
menggunakan Menjana idea
istilah dalam konteks; Membuat
ii. Menyatakan jenis analogi
Membuat urutan
pecahan;
Menyusun
iii. Menjelaskan konsep mengikut
pecahan keutamaan
iv. Memerihalkan agihan menganalisis
kek Membuat
dalam majlis hari lahir. kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

26 26/6/2016 UNIT 39: Pelajar akan dapat: Mencari maklumat Buku teks PENGISISAN
hingga PERJUANG i. Menyebut dan KURIKULUM
dalam buku teks LPG Ilmu:
30/6/2016 KEMERDEKA menggunakan Sesi perbincangan Kertas Sebak Alam
AN TANAH istilah dalam konteks; bersama pelajar Kertas edaran persekolahan
AIR ii. Mengenali dan Membuat latihan Kad arahan Kesusteraan
menyatakan dalam buku teks Melayu
tokoh yang telah Isu semasa.
memperjuangkan Kamus Dewan
kemerdekaan tanah Nilai:
air; dan Kasih sayang
iii. Menyatakan dan Tanggungjawab
menghargai jasa tokoh Baik hati
UNIT 40: negara. Hemah tinggi
MAKANAN Kejujuran
DAN Kerjasama
Rasional
RASANYA Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan KBT:
menggunakan KB
istilah dalam konteks; Menjana idea
ii. Mengelaskan pelbagai Membuat
rasa analogi
Membuat urutan
makanan;
Menyusun
iii. Menerangkankan sifat mengikut
kimia keutamaan
makanan yang menganalisis
neutral, Membuat
mengandungi asid dan kesimpulan
Membuat
alkali;
gambaran
iv. Menjelaskan kesan mental.
sampingan makanan
yang
mengandungi asid
berlebihan.

27 3/7/2016 Pelajar akan dapat: Buku teks PENGISISAN


hingga UNIT 41: i. Menyebut dan KURIKULUM
Teknik tunjuk cara LPG Ilmu:
8/7/2016 SUKAN MINI menggunakan Kertas Sebak Alam
istilah dalam konteks; Kertas edaran persekolahan
ii. Menyatakan unit Kesusteraan
Kad arahan
ukuran Melayu
jarak dan masa Isu semasa.
dengan Kamus Dewan Nilai:
Kasih sayang
betul dan tepat;
Tanggungjawab
iii. Menyatakan perkaitan Baik hati
antara pecahan dan Hemah tinggi
nombor perpuluhan; Kejujuran
dan Kerjasama
UNIT 42: iii. Memerihalkan Rasional
SENI keputusan Teknik sumbangsaran KB
WARISAN acara sukan. Menjana idea
BANGSA Membuat
analogi
Membuat urutan
Pelajar akan dapat: Menyusun
i. Menyebut dan mengikut
menggunakan keutamaan
istilah dalam konteks; menganalisis
ii. Menyatakan dan Membuat
kesimpulan
mengelaskan jenis alat Membuat
muzik gambaran
tarian tradisional, kraf mental.
tangan dan seni
mempertahankan diri;
dan
iii.Menyatakan dan
menghargai
seni warisan bangsa.
28 11/7/2016 Pelajar akan dapat: Buku teks PENGISISAN
hingga UNIT 43: i. Menyebut dan KURIKULUM
Perbincangan dalam LPG Ilmu:
15/7/2016 PENGAWETA menggunakan istilah kumpulan Makanan dan Alam
N BAHAN dalam konteks; minuman persekolahan
MAKANAN ii. Menyatakan kaedah dalam tin Kesusteraan
mengawet bahan Melayu
Kertas edaran Isu semasa.
makanan;
Kamus Dewan
iii. Menerangkan cara
mengawet makanan; dan Nilai:
iv. Menyatakan Kasih sayang
kepentingan Tanggungjawab
pengawetaan makanan. Baik hati
UNIT 44: Teknik tunjukcara Hemah tinggi
UKURAN Kejujuran
Membuat latihan Kerjasama
GELANGGAN dalam buku teks Rasional
G Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan KBT:
menggunakan KB
istilah dalam konteks; Menjana idea
ii. Menyatakan ukuran Membuat
jejari analogi
Membuat urutan
dan diameter;
Menyusun
iii. Menyatakan perimeter mengikut
dan keutamaan
luas; dan menganalisis
iv.Memerihalkan ukuran Membuat
gelanggang kesimpulan
Membuat
permainan.
gambaran
mental.
29 18/7/2016 UNIT 45: Pelajar akan dapat: Teknik Buku teks PENGISISAN
hingga MEMELIHARA i. Menyebut dan KURIKULUM
sumbangsaran LPG Ilmu:
22/7/2016 DAN menggunakan Gambar bahan Alam
MEMULIHARA istilah dalam konteks; sintetik dan persekolahan
SUMBER ii. Menyatakan pelbagai bahan asli Kesusteraan
NEGARA sumber, mengenal Melayu
Kertas edaran Isu semasa.
pasti
Kamus Dewan
dan menyatakan jenis
Nilai:
sumber yang boleh Kasih sayang
dibaharui dan yang Tanggungjawab
tidak Baik hati
boleh dibaharui; Hemah tinggi
iii. Menyatakan kesan Kejujuran
kegiatan Kerjasama
mendapatkan sumber Rasional
secara tidak
terancang
kepada alam sekitar; KBT:
dan KB
iv. Mengenal pasti dan Menjana idea
UNIT 46: menerangkan langkah Membuat
analogi
memelihara dan
Membuat urutan
BAHAN DAN memulihara Teknik kuiz Menyusun
MANUSIA sumber negara. Sesi perbincangan mengikut
bersama pelajar keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Pelajar akan dapat: Membuat
i. Menyebut dan gambaran
menggunakan mental.
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan sifat
fizikal
bahan;
iii. Menyatakan hubung
kait
sifat fizikal bahan
dengan
kegunaannya; dan
iv. Memerihalkan
kepentingan
bahan asli dan bahan
sintetik kepada
manusia.

30 25/7/2016 UNIT 47: Pelajar akan dapat: Teknik perbincangan Buku teks PENGISISAN
hingga MENABUNG i. Menyebut dan KURIKULUM
secara berpasangan LPG Ilmu:
29/7/2016 menggunakan Membuat simulasi Pelbagai jenis Alam
istilah dalam konteks; tabung persekolahan
ii. Menyatakan kebaikan Kesusteraan
Kertas edaran
menabung dan Melayu
Kad arahan Isu semasa.
berjimat
cermat; Kamus Dewan
iii. Menyatakan cara Nilai:
menabung Kasih sayang
yang bijak; dan Tanggungjawab
iv. Menyatakan kesan Baik hati
berbelanja lebih. Hemah tinggi
UNIT 48: Kejujuran
Teknik sumbangsaran Kerjasama
MALAYSIA
Rasional
MAJU DAN
MAKMUR Pelajar akan dapat: KBT:
i. Menyebut dan KB
menggunakan Menjana idea
istilah dalam konteks; Membuat
ii. Menyatakan pelbagai analogi
Membuat urutan
jenis
Menyusun
kegiatan ekonomi mengikut
yang keutamaan
menganalisis
terdapat di Malaysia; Membuat
iii. Menyatakan kesimpulan
kepentingan Membuat
kegiatan ekonomi gambaran
kepada mental.
BCB:
negara; dan Mendengar
iv. Memerihalkan satu berkesan.
daripada Membaca ,
kegiatan ekonomi Menulis
tempatan. Mengingat

31 1/8/2016 UJIAN PERTENGAHAN


hingga PENGGAL 2
5/8/2016
32 8/8/2016 UNIT 49: Pelajar akan dapat: Perbincangan bersama Buku teks PENGISISAN
hingga PERJALANAN i. Menyebut dan KURIKULUM
pelajar LPG Ilmu:
12/8/2016 DENGAN menggunakan Membuat latihan Kertas edaran Alam
KERETAPI istilah dalam konteks; dalam buku teks Kad arahan persekolahan
ii. Menyatakan masa dan Kesusteraan
Model bentuk
waktu Melayu
iii. Menyatakan geometri Isu semasa.
maklumat Kamus Dewan
tentang jadual Nilai:
perjalanan Kasih sayang
pengangkutan awam; Tanggungjawab
Baik hati
UNIT 50: Hemah tinggi
Inkuiri penemuan
BANGUNAN Kejujuran
Melakar bentuk-bentuk Kerjasama
DAN
bangunan dan Rasional
STRUKTURNY
strukturnya
A Pelajar akan dapat: KBT:
i. Menyebut dan KB
menggunakan Menjana idea
istilah dalam konteks; Membuat
analogi
ii. Mengenal pasti bentuk Membuat urutan
sesuatu binaan; Menyusun
iii. Menerangkan faktor mengikut
keutamaan
yang menganalisis
menentukan Membuat
kestabilan kesimpulan
dan kekuatan struktur Membuat
sesuatu bangunan; gambaran
mental.
dan
iv.Memerihalkan
perbezaan
bentuk sesuatu
binaan.
33 15/8/2016 UNIT 51: Pelajar akan dapat: Perbincangan bersama Buku teks PENGISISAN
hingga KEJAYAAN i. Menyebut dan KURIKULUM
pelajar LPG Ilmu:
19/8/2016 EKONOMI menggunakan Sesi bersoal jawab Glob Alam
MALAYSIA istilah dalam konteks; Kertas edaran persekolahan
ii. Menyatakan faktor Kesusteraan
Kad arahan
yang Melayu
mempengaruhi Kamus Dewan Isu semasa.
perkembangan
ekonomi Nilai:
negara; dan Kasih sayang
iii. Menerangkan peranan Tanggungjawab
kerajaan dan swasta Baik hati
dalam menjamin Hemah tinggi
perkembangan Kejujuran
ekonomi Kerjasama
Rasional
UNIT 52: yang berterusan. Membuat tentang
BUMI KITA masa depan KBT:
Kemahiran teknologi KB
Menjana idea
Pelajar akan dapat: Membuat
i. Menyebut dan analogi
Membuat urutan
menggunakan
Menyusun
istilah dalam konteks; mengikut
ii. Menerangkan bentuk keutamaan
dan menganalisis
tarikan graviti bumi; Membuat
kesimpulan
iii. Mengenal pasti
Membuat
lapisan bumi gambaran
dan bahagian mental.
permukaan bumi; dan
iv.Mensyukuri penciptaan
bumi
oleh Tuhan.
34 22/8/2016 UNIT 53: Pelajar akan dapat : Teknik tunjuk cara Buku teks PENGISISAN
hingga SISTEM i. Menyebut dan KURIKULUM
Teknik sumbangsaran LPG Ilmu:
26/8/2016 SURIA menggunakan glob Alam
istilah dalam konteks; Kertas edaran persekolahan
ii. Menyatakan planet Kesusteraan
Kad arahan
dalam Melayu
sistem suria; Kamus Dewan Isu semasa.
iii. Menyatakan ahli
Nilai:
sistem Kasih sayang
suria; dan Tanggungjawab
iv. Mengagumi keindahan Baik hati
alam Hemah tinggi
semesta ciptaan Kejujuran
Tuhan. Kerjasama
Rasional
UNIT 54: KBT:
Inkuiri penemuan KB
MALAYSIA DI
ARENA
Teknik sumbangsaran Menjana idea
Membuat
ANTARABANG
analogi
SA Pelajar akan dapat: Membuat urutan
i. Menyebut dan Menyusun
menggunakan mengikut
keutamaan
istilah dalam konteks; menganalisis
ii. Menyatakan Membuat
pertubuhan kesimpulan
yang dianggotai oleh Membuat
Malaysia; dan gambaran
iii. Menyatakan mental.
penglibatan
Malaysia di peringkat
antarabangsa dalam
bidang
ekonomi, sosial dan
politik.

35 29/8/2016 Pelajar akan dapat: Buku teks PENGISISAN


hingga UNIT 55: i. Menyebut dan KURIKULUM
Perbincangan di dalam LPG Ilmu:
2/9/2016 GERHANA menggunakan kelas. Glob Alam
istilah dalam konteks; Membuat latihan di Kertas edaran persekolahan
ii. Menerangkan dalam buku teks. Kesusteraan
Kad arahan
fenomena Melayu
gerhana bulan dan Kamus Dewan Isu semasa.
gerhana matahari; dan Nilai:
Kasih sayang
iii. Memerihalkan
Tanggungjawab
keadaan di Baik hati
UNIT 56: bumi semasa gerhana. Hemah tinggi
MARKAH Kejujuran
PEPERIKSAA Kerjasama
N Pelajar akan dapat: Rasional
i. Menyebut dan KB
menggunakan istilah Menjana idea
Membuat latihan
dalam konteks; Membuat
dalam buku teks. analogi
ii. Menyatakan Perbincangan Membuat urutan
penukaran pecahan dan menggunakan Menyusun
nombor kertas keputusan mengikut
perpuluhan kepada ujian pernilaian keutamaan
peratus; dan menganalisis
yang lepas. Membuat
iii. Memerihalkan
kesimpulan
keputusan markah Membuat
peperiksaan. gambaran
mental.
36 5/9/2016
hingga ULANGKAJI
9/9/2016
37 12/9/2016
hingga CUTI PERTENGAHAN PENGAL KE 2
16/9/2016

19/9/2016
38 Hingga
ULANGKAJI
23/9/2016

26/9/2016
39 Hingga ULANGKAJI
30/9/2016
3/10/2016
40 hingga
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
7/10/2016

41 10/10/201
6
Hingga PT3 2016
14/10/201
6
42 17/10/201
6 hingga
AKTIVITI SEKOLAH
21/10/201
6
43 24/10/201
6 hingga
AKTIVITI SEKOLAH
28/10/201
6
44 31/10/201
6 hingga AKTIVITI SEKOLAH
4/11/2016
45-47 7/11/2016 PEPERIKSAAN SPM & STPM
hingga
25/11/201
6
CUTI AKHIR TAHUN
20/11/201
6 hingga
2/1/2017