Anda di halaman 1dari 9

Folja ndihmese KAM

MNYRA DFTORE INDIKATIF

Folja ndihmse kam


Koha e tashme Koha e pakryer E kryer e thjesht Koha e kryer

un kam un kisha un pata un kam pasur


ti ke ti kishe ti pate ti ke pasur
ai (ajo) ka ai (ajo) kishte ai (ajo) pati ai (ajo) ka pasur
ne kemi ne kishim ne patm ne kemi pasur
ju keni ju kishit ju patt ju keni pasur
ata (ato) kan ata (ato) kishin ata(ato) patn ata (ato) kan

Koha m se e Koha e kryer e Koha e ardhme Koha e ardhme e


kryer tejshkuar prparme

Folja kam n t Folja kam n t Foljet ndihmse kam


pakryern veta e kryern e thjesht dhe jam n t
par, + folja. veta e par, + folja ardhmen veta e
par, + folja.
un kisha pasur un pata pasur un do t kem un do t kem pasur
ti kishe pasur ti pate pasur ti do t kesh ti do t kesh pasur
ai kishte pasur ai pati pasur ai do t ket ai do t ket =I=
ne kishim pasur ne patm pasur ne do t kemi ne do t kemi =I=
ju kishit pasur ju patt pasur ju do t keni ju do t keni =I=
ata kishin pasur ata patn pasur ata do t ken ata do t ken =I=

*2. MNYRA LIDHORE Subjonctiv


K. e tashme K. e pakryer K. e kryer K. m se e kryer

un t kem un t kisha un t kem pasur un t kisha pasur


ti t kesh ti t kishe ti t kesh =I= ti t kishe =I=
ai t ket ai t kishte ai t ket =I= ai t kishte =I=
ne t kemi ne t kishim ne t kemi =I= ne t kishim =I=
ju t keni ju t kishit ju t keni =I= ju t kishit =I=
ata t ken ata t kishin ata t ken =I= ata t kishin =I=

*3. MNYRA KUSHTORE Condtitionel


Folja kam
KOHA E TASHME KOHA E KRYER
do t + folja n kohen e pakryer. Folja kam n kohn e tashme
1
n kushtore + folja q e zgjedhon.
Un do t kisha un do t kisha pasur
ti do t kishe ti do t kishe pasur
ai do t kishte ai do t kishte pasur
ne do t kishim ne do t kishim pasur
ju do t kishit ju do t kishit pasur
ata do t kishin ata do t kishin pasur

4. MNYRA HABITORE Nuk egziston n frengjishte


Folja kam
K. e tashme K. e pakryer K.e kryer K. m se e kryer
Folja kam, habitorja Folja kam, habitorja
koha e tashme, + folja. koha e pakryer, + folja.

Un paskam un pasksha un paskam pasur un pasksha pasur


ti paske ti paskshe ti paske =I= ti paskshe
ai paska ai pasksh ai paska =I= ai pasksh
ne paskemi ne paskshim ne paskemi =I= ne paskshim
ju paskeni ju paskshit ju paskeni =I= ju paskshit
ata paskan ata paskshin ata paskan =I= ata paskshin

*5 MNYRA DSHIRORE * 6. MNYRA URDHRORE


(Nuk ekziston n frngjisht) IMPERATIF
Folja punoj

K. E TASHME K. E KRYER KOHA E TASHME

un punofsha un paa punuar ska


ti punofsh ti pa punuar puno ti
ai punoft ai past punuar ska
ne punofshim ne paim punuar ska
ju punofshi ju pai punuar punoni ju
ata punofshin ata pain punuar ska

Zgjedho foljen pushoj, n mnyrn dftore, n t gjitha koht:

MNYRA DFTORE - INDICATIF

K. e tashme K. e pakryer E kryer e thjesht K. e kryer

un

2
K. e kryer e plot K. m se e kryer K. e ardhme K. e ardhme e
prparme
un

Folja mendoj:
Koha e tashme K. e pakryer E kryer e thjesht K. e kryer
un

ai ai
ne

ata

E kryer e plot K .me se e kryer K. e ardhme e ardhme e


prparme
un un

ju
ata

Folja pushoj:

MNYRA LIDHORE - SUBJONCTIF

K. e tashme K. e pakryer K. e kryer K. m se e kryer

un t pushoj un t pushoja t kem pushuar t kisha pushuar

3
Folja mendoj:
K. e tashme K. e pakryer K. e kryer K. m se e kryer

un t mendoj un t mendoja t kem menduar t kisha menduar

Folja kndoj:

K. e tashme K. e pakryer K. e kryer K. m se e kryer

un

ata

Ushtrimi * 3.

Folja pushoj

MNYRA KUSHTORE - CONDITIONNEL

Koha e tashme Koha e kryer

un do t pushoja un do t kisha pushuar

ata ata

4
Folja mendoj

Koha e tashme Koha e kryer

un un

ata ata

Folja kndoj
Koha e tashme Koha e kryer

un un

ata ata

Folja pushoj

MNYRA HABITORE

K. e tashme K. e pakryer K. e kryer K. m se e kryer

un pushuakam

5
FOLJA DHE LLOJET E SAJ
N gjuhn shqipe foljet jan veprore dhe jo veprore.

Foljet veprore : Foljet jo veprore:

Kur veprimin e bj un, psh : Kur veprimi bhet n mua, psh :

Gzoj Gzohem

Mendoj Mendohem

Ndryshoj Ndryshohem

Laj Lahem

Dorzoj Dorzohem

Hidhroj Hidhrohem

Ngroh Ngrohem

6
Ftoj Ftohem

Shkrij Shkrihem

N gjuhn shqipe, vetm disa nga foljet jan vetvetore, foljet tjera jan t gjitha folje veprore.

Prndryshe, ndryshimi i foljes pr nga natyra e veprimit quhet trajt e foljes, pra, trajta
veprore dhe jo veprore (vetvetore)

MNYRA DFTORE INDICATIV

Folja ndihmse jam

Koha e tashme Koha e pakryer E kryer e thjesht Koha e kryer


Folja ndihmse kam ose
jam +folja.
Un jam Un isha Un qesh Un kam qen
Ti je Ti ishe Ti qe Ti ke
Ai sht Ai ishte Ai qe Ai ka qen
Ne jemi Ne ishim Ne qem Ne kemi qen
Ju jeni Ju ishit Ju qet Ju keni qen
Ata (ato) jan Ata (ato) ishin Ata (ato) qen Ata kan qen

Koha m se e Koha e kryer e Koha e ardhme Koha e ardhme e


kryer tejshkuar prparme

Folja kam n Folja kam n Foljet kam ose


kohn e pakryer+ kohn e kryer t jam n kohn e
foljen q zgjedhon thjesht + folja. ardhme + folja.
Un kisha qen Un pata qen Un do t jem un do t kem qen
Ti kishe qen Ti pate qen Ti do t jesh Ti do t kesh ,,
Ai kishte qen Ai pati qen Ai do t jet Ai do t ket ,,
Ne kishim -II- Ne patm qen Ne do t jemi Ne do t kemi ,,

7
Ju kishit - II- Ju patt qen Ju do t jeni Ju do t keni ,,
Ata kishin qen Ata patn qen Ata do t jen Ata do t ken ,,

*2
MNYRA LIDHORE SUBJONCTIF
Koha e tashme Koha e pakryer Koha e kryer K. m se e kryer

Un t jem t isha t kem qen t kisha qen


Ti t jesh t ishe t kesh ,, t kishe ,,
Ai t jet t ishte t ket ,, t kishte ,,
Ne t jemi t ishim t kemi ,, t kishim ,,
Ju t jeni t ishit t keni ,, t kishit ,,
Ata t jan t ishin t ken ,, t kishin ,,

*3. MNYRA KUSHTORE CONDITIONEL

Folja ndihmse jam

KOHA E TASHME KOHA E KRYER

Do t + folja n kohn e pakryer Folja kam n kohn e tashme n kushtore


+ folja q zgjedhohet
Un do t isha Un do t kisha qen
Ti do t ishe Ti do t kishe qen
Ai do t ishte Ai do t kishte qen
Ne do t ishim Ne do t kishim qen
Ju do t ishit Ju do t kishit qen
Ata do t ishin Ata do t kishin qen

*4. MNYRA HABITORE Nuk ekziston n gjuhn frnge

Koha e tashme Koha e pakryer Koha e kryer K. m se e kryer


Folja kam n mnyrn Folja kam mnyra
habitore koha e tashme habitore, koha e pakryer
+ folja
Un qenkam Un qenksha Un paskam qen Un pasksha qen
Ti qenke Ti qenkshe Ti paske ,, Ti paskshe ,,
Ai qenka Ai qenksh Ai paska ,, Ai pasksh ,,
Ne qenkemi Ne qenkshim Ne paskemi ,, Ne paskshim ,,
Ju qenkeni Ju qenkshit Ju paskeni ,, Ju paskshit ,,
Ata qenkan Ata qenkshin Ata paskan ,, Ata paskshin ,,

8
*5. MNYRA DSHIRORE Mnyra urdhrore

Koha e tashme Koha e kryer Koha e tashme

Un qofsha Un paa qen


Ti qofsh Ti pae qen ji
Ai qoft Ai past qen
Ne qofshim Ne paim qen
Ju qofshi Ju pai qen jini
Ata qofshin Ata pain qen