Anda di halaman 1dari 74

2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pendidikan Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2014

3
Cetakan Pertama 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana


bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk
dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,
rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada
Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62604 Putrajaya.

4
KANDUNGAN Muka Surat
Rukun Negara i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Ii

Pendahuluan iii

MODUL 1 :
KESIHATAN FIZIKAL
UNIT 1 2

UNIT 2 7

UNIT 3 10

UNIT 4 13

UNIT 5 16

UNIT 6 19

UNIT 7 23

UNIT 8 25

UNIT 9 30

MODUL 2 :
KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
UNIT 10 34

UNIT 11 39

UNIT 12 40

UNIT 13 43

UNIT 14 47

MODUL 3 :
KESIHATAN PERSEKITARAN
UNIT 15 52

UNIT 16 60

UNIT 17 63

5
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan

yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup

demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan

dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal

terhadaptradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu

masyarakat progesif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha

kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
6
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah

memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,

berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan

negara.

ii
7
PENDAHULUAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat


pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan,
meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik
supaya sentiasa menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan
rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat
meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum.

Justeru, Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima ini dibina untuk
membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan
Tahun Lima serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Panduan ini adalah usaha Bahagian
Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan pelbagai
pihak. Panduan ini mengandungi 17 contoh pengajaran yang diharap dapat
dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Guru digalakkan menggunakan kreativiti
dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia


merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam
penghasilan panduan ini.

iii
8
9
UNIT 1
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD 1.1 Mengetahui dan memahami


KANDUNGAN pertumbuhan serta perkembangan fizikal
yang sihat.

STANDARD 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan


PEMBELAJARAN perempuan.

BAHAN BANTU Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan


BELAJAR Perempuan.
Sila rujuk laman web berkaitan sistem
reproduktif.

LANGKAH 1. Paparkan gambar tentang sistem


PENGAJARAN reproduktif lelaki (Lampiran 1) dan
perempuan (Lampiran 2).
2. Perbincangan tentang sistem reproduktif
lelaki dan perempuan (Lampiran 3).
3. Melengkapkan aktiviti bubble map
(Lembaran 1).
4. Perbincangan dan rumusan.

2
Lampiran 1

Sistem Reproduktif Lelaki

Zakar

Glans
Zakar
Skrotum
Testis

Gambarajah sistem reproduktif lelaki


Sumber:http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?content&nd=857170088

3
Lampiran 2

Sistem Reproduktif Perempuan

Uterus

Tiub
Falopio

Ovari

Faraj

Gambarajah sistem reproduktif perempuan


Sumber: http://www.en.wikipedia.org

4
Lampiran 3

Sistem Reproduktif
Lelaki Dan Perempuan

uterus
skrotum

otak

testis
ovari

sperma LELAKI PEREMPUAN

faraj

zakar

tiub
fallopio
glans
zakar
ovum

5
Lembaran 1

Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:...................................

Sistem Reproduktif

LELAKI PEREMPUAN

6
UNIT 2
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan


KANDUNGAN serta perkembangan fizikal yang sihat.

STANDARD 1.1.2 Memahami fungsi organ dalam sistem


PEMBELAJARAN reproduktif lelaki dan perempuan.

BAHAN BANTU Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan


BELAJAR Perempuan.

LANGKAH 1. Pamerkan gambar rajah sistem reproduktif


PENGAJARAN lelaki (Lampiran 1) dan perempuan
(Lampiran 2).
2. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil.
Setiap kumpulan diedarkan satu sampul
yang berisi fungsi organ.
3. Aktiviti gunting dan tampal (Lembaran 1 &
Lembaran 2).
4. Perbincangan dan rumusan.

7
Lembaran 1
Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:....................................
Gunting dan tampal.

zakar

ORGAN
REPRODUKTIF
LELAKI

testis skortum

menghasilkan sperma menyalurkan sperma


dan hormon kepada faraj

menyimpan sperma

8
Lembaran 2
Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:...................................
Gunting dan tampal.

ovari

faraj uterus
ORGAN
REPRODUKTIF
PEREMPUAN

tiub fallopio

menghasilkan ovum dan menerima sperma


hormon daripada zakar

tempat percantuman tempat janin/fetus


ovum dan sperma membesar

9
UNIT 3

MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan


KANDUNGAN serta perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas


STANDARD kejadian manusia.
PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan


BELAJAR Perempuan.

LANGKAH 1. Perbincangan dalam kumpulan: Bagaimana


PENGAJARAN saya wujud dan dilahirkan?
(Rujuk Lampiran 1).
2. Wakil kumpulan membentangkan hasil
perbincangan.
3. Murid melengkapkan carta aliran (Lembaran 1).
4. Rumusan.

10
Lampiran 1

Perkahwinan/Pernikahan

Hubungan seksual dalam


perkahwinan antara
suami dan isteri

Persenyawaan

Implantasi
(embrio melekat pada
dinding uterus)

kehamilan
( lebih kurang 9 bulan )

Kelahiran

11
Lembaran 1
Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:....................................

Lengkapkan carta aliran dengan pilihan jawapan yang disediakan.

Kelahiran Perkahwinan/Pernikahan
Hubungan seksual dalam Kehamilan
perkahwinan antara suami dan ( lebih kurang 9 bulan )
isteri

Persenyawaan

Implantasi
(embrio melekat pada
dinding uterus)

12
UNIT 4

MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan


STANDARD kemahiran untuk menangani pengaruh
KANDUNGAN dalaman serta luaran yang mempengaruhi
kesihatan diri dan reproduktif.

STANDARD 1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek


PEMBELAJARAN seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau
perempuan.

BAHAN BANTU Gambar Lelaki dan Perempuan.


BELAJAR

1. Murid sumbangsaran keistimewaan


LANGKAH sebagai lelaki atau perempuan
PENGAJARAN (Lampiran 1).
Lelaki mempunyai testis dan sperma
untuk meneruskan zuriat.
Perempuan mempunyai ovum dan uterus
untuk hamil dan payu dara untuk
menyusukan bayi.
Nota Guru:
Guru perlu menerap dan menekankan
perasaan syukur dan bangga dilahirkan
sebagai lelaki atau perempuan.
2. Melengkapkan peta buih
(Lembaran 1 dan 2).
2. Perbincangan dan rumusan.

13
Lembaran 1

Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:....................................
Keistimewaan sebagai lelaki.
Lengkapkan peta buih di bawah.

14
Lembaran 2

Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:....................................
Keistimewaan sebagai perempuan.
Lengkapkan peta buih di bawah.

15
UNIT 5

MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran


STANDARD untuk menangani pengaruh dalaman serta
KANDUNGAN luaran yang mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan


STANDARD menghormati anggota seksual diri sendiri
PEMBELAJARAN dengan menjaga kebersihan, keselamatan
dan kesihatan.

BAHAN BANTU
Gambar.
BELAJAR

LANGKAH 1. Murid memberi respons terhadap gambar


PENGAJARAN menjaga kebersihan, keselamatan dan
kesihatan anggota seksual yang
dipamerkan (Lampiran 1).
2. Aktiviti peta dakap (Lembaran 1).
3. Perbincangan dan rumusan.

16
Lampiran 1

KEBERSIHAN

KESELAMATAN

KESIHATAN

Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.

17
Lembaran 1
Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:....................................

Bagaimanakah cara anda menghargai dan menghormati anggota seksual diri


sendiri ?

1)..................................
.....................................

kebersihan 2)..................................
.....................................

1)..................................
.....................................

Menghargai dan keselamatan 2)..................................


menghormati
anggota seksual .....................................
diri sendiri

1)..................................
.....................................

kesihatan 2)..................................
.....................................

18
UNIT 6

MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran


STANDARD untuk menangani pengaruh dalaman serta
KANDUNGAN luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan
reproduktif.

STANDARD 1.2.3 Mengaplikasikan cara menghormati anggota


PEMBELAJARAN seksual orang lain.

BAHAN BANTU Gambar.


BELAJAR

LANGKAH 1. Murid memberi respon terhadap gambar 1


PENGAJARAN dan 2.
2. Murid memberikan respon kepada kad situasi
(Lampiran 1).
3. Menyatakan cara menghormati anggota
seksual orang lain berdasarkan kad situasi.

19
Gambar 1

20
Gambar 2

21
Lampiran 1

KAD
SITUASI

Memperlihatkan dengan
Mengintai individu lain yang sengaja anggota seksualnya
sedang mandi. kepada individu lain.

Bercerita kepada rakan lain


Sengaja melihat zakar
setelah melihat secara tidak
individu lain semasa
sengaja anggota seksual
membuang air kecil di tandas.
individu lain.

Suka menyebut perkataan


Sengaja menyentuh organ dan menunjukkan simbol
genital individu lain. lucah.

22
UNIT 7
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan


kemahiran untuk menangani pengaruh
STANDARD
dalaman serta luaran yang
KANDUNGAN
mempengaruhi kesihatan diri dan
reproduktif.

1.2.4 Mengaplikasikan batas sentuhan pada


STANDARD anggota seksual untuk menjaga
PEMBELAJARAN kebersihan, keselamatan dan kesihatan.

BAHAN BANTU Kad bintang (pelekat) Permainan


BELAJAR Where The Stars Drop.

LANGKAH
1. Murid dibahagikan kepada beberapa
PENGAJARAN
kumpulan kecil.
2. Guru membaca soalan dan murid
menjawab pilihan jawapan dengan
meletakkan kad bintang pada tempat
pilihan jawapan (Lampiran 1).
3. Perbincangan dan rumusan.

23
Lampiran 1
Situasi 1

Dalam perjalanan ke taman permainan, seorang budak


perempuan telah terjatuh semasa menunggang basikal dan
mengalami kecederaan pada anggota seksual.
Siapakah yang layak memberi rawatan?

Doktor perubatan yang


Orang awam yang
ditemani oleh 2 orang
berhampiran.
jururawat.

Situasi 2

Mengapakah anda berkata Tidak apabila rakan anda


menyentuh anggota seksual anda dengan sengaja?

Malu. Tidak menghormati


anggota seksual orang
lain.

Situasi 3

Mengapakah seorang doktor dibolehkan mencuci luka pada


anggota seksual murid?

Terpaksa. Menjalankan tugas.

Nota Guru:
Situasi di atas adalah contoh. Guru boleh perbanyakkan situasi yang bersesuaian.

24
UNIT 8

MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

PEMAKANAN

STANDARD 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan


KANDUNGAN yang sihat serta selamat.

STANDARD 1.3.1 Memahami kepentingan mengambil


PEMBELAJARAN pelbagai jenis makanan.

BAHAN BANTU Piring kertas, gambar makanan.


BELAJAR

LANGKAH
1. Membahagi murid kepada kumpulan kecil.
PENGAJARAN
2. Menyiapkan tugasan berdasarkan tajuk
Menu Saya (Lihat contoh dan lampiran 1).
3. Membentangkan hasil tugasan.
4. Aktiviti Pengukuhan (Lampiran 2).
5. Perbincangan dan rumusan.

25
Contoh

26
Lampiran 1

Menjauhi
penyakit

Pertumbuhan
Menjadi cergas
yang sihat
dan cerdas

Kepentingan
mengambil
pelbagai jenis
makanan
Mencegah
obesiti

Mencegah
kekurangan
nutrisi

Memelihara
kesihatan
mental

27
Lembaran 1
Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:...................................

Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah.

Kepentingan
mengambil
pelbagai
jenis
makanan

28
Lampiran 2

AKTIVITI MARI MEMANCING

Mencegah obesiti Menambah berat badan

Mencegah kekurangan nutrisi Kandungan gula berlebihan

Menjauhi penyakit Mendatangkan penyakit

Memelihara kesihatan mental Mengantuk

Menjadi cergas dan cerdas Menjadi lemah dan lesu

Pertumbuhan yang sihat Membantutkan pertumbuhan

Arahan:
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan disediakan dengan 1 joran dan kotak yang berisi kad-kad
kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.
3. Lekatkan kad yang dipancing dalam kad manila (seperti Lampiran 2) setelah
dibincang dalam kumpulan.

29
UNIT 9

MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN

STANDARD 1.4 Mengetahui jenis dan kesan


KANDUNGAN penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani situasi berisiko
terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.5 Mengaplikasi cara berkata TIDAK kepada


STANDARD
bahan inhalan.
PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU Kad pengucapan berirama.


BELAJAR

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil


LANGKAH dan dibekalkan kad tersebut.
PENGAJARAN
2. Murid dalam kumpulan dikehendaki
menghasilkan elemen aktiviti mengikut
kreativiti kumpulan seperti:
Intonasi
Gaya
Persembahan
3. Perbincangan dan rumusan.

30
Lampiran 1

Cara-Cara Berkata Tidak

Teknik Contoh
Tidak Tidak. atau Tidak, terima kasih.

Katakan seperti keadaan


Tidak, terima kasih. Saya tidak suka bau gam.
sebenarnya

Tidak, terima kasih. Saya kini dalam keadaan


Membuat alasan
tergesa-gesa. Saya perlu beredar sekarang.

Penangguhan Tidak, terima kasih. Mungkin pada masa lain.

Katakan tidak dan mula bercakap tentang perkara lain.


Tukar isu perbualan
Tidak, terima kasih. Anda tengok perlawanan semalam?

Mengulangi tidak beberapa kali atau cara lain untuk


mengatakan tidak
Mengulangi Tidak, terima kasih
Tidak
Tidak. Saya tidak berminat

Beredar Katakan tidak dan beredar.

Tidak pedulikan Tidak mengendahkan orang itu.

Menjauhi diri anda dari mana-mana situasi penyalahgunaan


Mengelakkan keadaan
inhalan.

Sumber: Pusat Racun Negara

31
32
33
UNIT 10

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN


SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan


STANDARD
dan cara mengurus untuk meningkatkan
KANDUNGAN
kesihatan mental dalam kehidupan.

2.1.1 Memahami cara situasi konflik dan stres


STANDARD dalam keluarga.
PEMBELAJARAN 2.1.3 Memahami kesan konflik dan stres dalam
keluarga.

BAHAN BANTU Lembaran kerja (Lembaran 1, Lampiran 1 dan


BELAJAR Lampiran 2).

1. Tayangan video (http://www.youtube.com/


watch?v=9OqOHxwRy04) konflik dalam
LANGKAH keluarga.
PENGAJARAN 2. Sumbangsaran tentang tayangan video.
3. Aktiviti perkataan tersembunyi
(Lembaran kerja1).
4. Perbincangan dan rumusan.

34
Contoh Gambar Situasi Konflik dan Stres.

35
Contoh jawapan.

Merenggangkan
Hubungan
Kekeluargaan

Putus Murung
Asa

KESAN
KONFLIK
Cemburu DAN Cepat
Marah
STRES

Gangguan Perbalahan
Kesihatan

36
Lembaran 1

Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:..................................

Aktiviti perkataan tersembunyi .


Cari 5 perkataan kesan konflik dan stres dalam keluarga.

A N G A I C H I N G F O C

B J P R O S H U A M A N E

P C E M B U R U Q K T G P

K N R A J A A M Y L I A A

B O B H Z M N Q O S M S T

S R A E A U U I Z W A N M

U S L N H R K R N S H I A

M I A D A I U A U G A Z R

A D H R R Z S T Z N S A A

L A A A I A U T B F G M H

Y H N N X P O H Y I E N X

37
Jawapan.

A N G A I C H I N G F O C

B J P R O S H U A M A N E

P C E M B U R U Q K T G P

K N R A J A A M Y L I A A

B O B H Z M N Q O S M S T

S R A E A U U I Z W A N M

U S L N H R K R N S H I A

M I A D A I U A U G A Z R

A D H R R Z S T Z N S A A

L A A A I A U T B F G M H

Y H N N X P O H Y I E N X

38
UNIT 11
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN
SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan


STANDARD
dan cara mengurus untuk meningkatkan
KANDUNGAN
kesihatan mental dalam kehidupan.

2.1.2 Memahami situasi konflik dan stres dalam


STANDARD kalangan rakan sebaya.
PEMBELAJARAN
2.1.4 Memahami kesan konflik dan stres dengan
rakan sebaya.

BAHAN BANTU Kertas kosong.


BELAJAR

LANGKAH 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.


PENGAJARAN 2. Melakonkan situasi konflik dan stres dalam
kalangan rakan sebaya.
3. Kumpulan lain akan menyenaraikan kesan
konflik dan stres daripada situasi tersebut pada
kertas kosong.
4. Perbincangan dan rumusan.

39
UNIT 12

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN


SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan


STANDARD
dan cara mengurus untuk meningkatkan
KANDUNGAN
kesihatan mental dalam kehidupan.

2.1.5 Mengaplikasi cara mengurus konflik dan stres


STANDARD
dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya.
PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU Lampiran 1 dan Lembaran 1.


BELAJAR

LANGKAH
PENGAJARAN 1. Edarkan kad situasi ( Lampiran 1 ).
2. Murid berbincang dalam kumpulan berdasarkan
kad situasi cara mengurus konflik dan stress
dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya.
3. Perbincangan dan rumusan.

40
Lampiran 1

Kakak Aaron tertekan dengan desakan ibu bapa mereka yang terlalu
mahukan kecemerlangannya dalam setiap kali peperiksaan.

Sharmila dan adiknya sering ditinggalkan bersendirian di rumah oleh ibu


bapanya yang sibuk bekerja.

Mahen selalu dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana dia sering terpilih


untuk mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan.

Ibu bapa Sherlynn sering bertengkar di hadapan dia dan adik-adiknya


menyebabkan mental dan emosi mereka terganggu.

Akram berasa sedih kerana dua orang rakan baiknya telah berselisih
faham.

41
Lembaran 1

Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:....................................

Tuliskan 5 cara menguruskan konflik dan stres.

42
UNIT 13

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN


SOSIAL

KEKELUARGAAN

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli


STANDARD keluarga serta kepentingan institusi
KANDUNGAN kekeluargaan dalam aspek kesihatan
keluarga.

2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli dalam


STANDARD keluarga dalam aspek emosi, mental dan
PEMBELAJARAN sosial.

BAHAN BANTU Lembaran Kerja.


BELAJAR

1. Papar gambar suasana keluarga bahagia


LANGKAH (Lampiran 1).
PENGAJARAN
2. Perbincangan tanggungjawab ahli dalam
keluarga berdasarkan gambar tersebut.
3. Lembaran kerja diedarkan kepada setiap
murid.
4. Pembentangan secara rawak.

43
Lampiran 1

44
Lampiran 2

RUJUKAN GURU

MENTAL EMOSI SOSIAL

Nenek selalu
Ibu saya seorang yang menasihatkan saya
Datuk sangat sabar
sentiasa tenang. supaya sentiasa hormat
dengan karenah cucunya.
kepada ibu bapa.
[emosi]
[emosi]
[mental]

Ayah akan menegur jika


kami tidak mengulang kaji Abang selalu membantu Adik beradik belajar dan
pelajaran. saya dalam pelajaran. beriadah bersama-sama.

[mental] [sosial] [sosial]

Ibu bapa mendoakan Kakak membantu Cucu sering berhubung


kejayaan anak-anaknya. meringankan tugas ibu di dengan datuk dan nenek.
rumah.
[mental]
[sosial] [emosi]

45
Lembaran 1

Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:....................................

Nyatakan aspek emosi, mental dan sosial berdasarkan tanggungjawab ahli dalam
keluarga

Nenek selalu
Ibu saya seorang yang Datuk sangat sabar menasihatkan saya
sentiasa tenang. dengan karenah cucunya. supaya sentiasa hormat
kepada ibu bapa.

Ayah akan menegur jika Abang selalu membantu Adik beradik belajar dan
kami tidak mengulang kaji saya dalam pelajaran. beriadah bersama-sama.
pelajaran.

Ibu bapa mendoakan Kakak membantu Cucu sering berhubung


kejayaan anak-anaknya. meringankan tugas ibu di dengan datuk dan nenek.
rumah.

46
UNIT 14
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN
SOSIAL

PERHUBUNGAN

2.3 Mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran


STANDARD
interpersonal dan komunikasi berkesan dalam
KANDUNGAN
kehidupan.

STANDARD 2.3.4 Memahami perhubungan maya dan bukan


PEMBELAJARAN maya secara sihat sesama remaja.

BAHAN BANTU Komputer, Bahan Internet.


BELAJAR

1. Murid menceritakan pengalaman


LANGKAH
menggunakan laman sosial seperti skype,
PENGAJARAN
facebook, messenger dan sebagainya.
2. Papar dan bincang gambar perhubungan
maya dan bukan maya secara sihat.
3. Senaraikan aktiviti yang sihat dalam
perhubungan maya dan bukan maya
(Lembaran 1).
4. Perbincangan dan rumusan.
Nota Guru:
Sekiranya tiada capaian Internet, guru boleh
melaksanakan aktiviti pembelajaran dan
pengajaran secara simulasi.

47
Lembaran 1
Nama:................................................................................................................
Kelas:..................................................... Tarikh:...................................

Senaraikan aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya

Hubungan Maya Hubungan Bukan Maya

48
49
50
51
UNIT 15

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN

PENYAKIT

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah


STANDARD serta mengelak risiko penyakit dalam
KANDUNGAN kehidupan harian.

3.1.1 Mengetahui beberapa jenis penyakit berjangkit


STANDARD yang boleh dicegah melalui vaksinasi iaitu
PEMBELAJARAN campak, rubella, cacar dan beguk.

BAHAN BANTU Kad Gantung, Gambar Penyakit.


BELAJAR

LANGKAH 1. Penerangan mengenai vaksin (Lampiran 1).


PENGAJARAN 2. Memaparkan gambar penyakit Rubella,
Begok, Campak, Cacar (Lampiran 2).
3. Aktiviti permainan Virus vs Vaksin (Lembaran
1)
4. Perbincangan dan rumusan.

52
Lampiran 1
RUJUKAN GURU
Memvaksin-menyuntik vaksin ke dalam tubuh seseorang atau haiwan untuk
melindunginya daripada sesuatu penyakit:

VAKSIN adalah...
sediaan bakteria, virus, dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik
ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tertentu;
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=vaksinasi

sediaan bakteria, virus, dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik
atau ditanam ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan/antibodi terhadap
penyakit tertentu.

http://dict.rewaz.org/search/browse/vaksin.re

VAKSINASI adalah...
proses menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sebagai langkah perlindungan
men-cegah sesuatu penyakit (pemvaksinan).

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=vaksinasi

Nota: Rujuk Kamus Dewan Bahasa Edisi Ke 4

53
Lampiran 2

VAKSIN

54
Lampiran 3

RUBELLA

Sumber: www.skincareguide.ca

55
CACAR

Sumber: www.robynsnest.com

56
CAMPAK

Sumber: www.robynsnest.com

57
BEGUK

Sumber: www.ruleof6ix.fieldofscience.com

58
Lembaran 1
AKTIVITI: Permainan Virus vs Vaksin

Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.

Kumpulan 1: Memakai kad gantung penyakit Beguk, Rubella,


Cacar dan Campak.
Kumpulan 2: Memakai kad gantung Vaksin Beguk, Vaksin Rubella,
Vaksin Cacar dan Vaksin Campak.
Kumpulan 3: Berlakon sebagai mangsa yang dilindungi vaksin.
Kumpulan 4: Berlakon sebagai mangsa yang tidak dilindungi vaksin.
Kumpulan 2: Membentuk bulatan dan mengelilingi mangsa.
Kumpulan 1: Menyerang mangsa supaya dijangkiti penyakit.
Kumpulan 2: Mempertahankan serangan dari kumpulan 1.
Kumpulan 1: Menyerang mangsa yang tidak dilindungi.

Mangsa yang dilindungi selamat dan mangsa yang tidak dilindungi tidak
selamat.

CONTOH KAD GANTUNG

RUBELLA

59
UNIT 16
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN

KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga


STANDARD keselamatan diri dan mendemonstrasi
KANDUNGAN kemahiran kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.

3.2.2 Mengaplikasikan cara menangani pengaruh


STANDARD
negatif perhubungan maya dan bukan maya
PEMBELAJARAN
dengan rakan lain.

BAHAN BANTU Lampiran 1 dan Lembaran 1.


BELAJAR

1. Penerangan tentang cara menangani


LANGKAH pengaruh negatif perhubungan maya dan
PENGAJARAN bukan maya dengan rakan lain (Lampiran 1).
2. Perlaksanaan aktiviti gotong-royong
(praktikal). Contoh:
a) Kelas
b) Pondok bacaan
c) Taman sains
d) Melukis mural
e) Surau
3. Mencatat aktiviti di dalam diari (Lembaran 1).
4. Perbincangan dan rumusan.

60
Lampiran 1
RUJUKAN GURU

CARA MENANGANI PENGARUH NEGATIF


PERHUBUNGAN MAYA DAN BUKAN MAYA

Beriadah

Lawatan
Belajar
bersama
Hobi

61
Lembaran 1

Diariku

Aktiviti yang saya lakukan

62
UNIT 17
MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

STANDARD 3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan


KANDUNGAN kepentingan bertindak dengan bijak mengikut
situasi.

STANDARD 3.3.1 Memahami situasi yang menyebabkan


PEMBELAJARAN kecederaan ringan iaitu melecet dan
melecur.
3.3.2 Mengaplikasi langkah-langkah semasa
memberi bantu mula untuk kecederaan
ringan.
3.3.3 Mengaplikasi bantu mula untuk
kecederaan ringan.
3.3.4 Mengetahui agensi yang boleh memberi
perkhidmatan kesihatan dan keselamatan
mengikut situasi.

BAHAN BANTU Gambar kecederaan ringan, kad gantung


BELAJAR dan Lampiran 1.

LANGKAH 1. Menjalankan aktiviti Stesen Melecet dan


PENGAJARAN Stesen Melecur.
2. Kad situasi kecederaan dan langkah bantu
mula diedarkan kepada murid.
3. Apabila wisel dibunyikan, murid akan
bergerak ke stesen yang betul.
4. Rumusan.

63
Lampiran 1

CARTA ALIRAN

Situasi Situasi
Memakai kasut ketat Terkena air panas
Tergesel Tersentuh alatan yang panas

Langkah Langkah
Mencuci dengan antiseptik Sejukkan tempat yang melecur
Menampal plaster dengan air
Keringkan & anginkan

Melecet Melecur

64
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8, BLOK E 9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA

TEL: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917

65

Anda mungkin juga menyukai