Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) KSSR TAHUN 4

BIDANG : TEKNIKAL
TAJUK : 1.0 Organisasi dan Keselamatan Bengkel

MINGGU STANDARD
& KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH
1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel 1. Menyatakan 2 jawatankuasa dalam EMK
-EK5
berpandukan carta. struktur organisasi bengkel. -Nilai murni -
2. Menerangkan 1 tugas jawatankuasa berdisiplin dan
1.1
1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan dalam struktur organisasi. mematuhi arahan
Mengenal pasti struktur -KBAT
struktur organisasi bengkel. 3. Membuat jadual tugas berpandukan
organisasi bengkel mengaplikasi, menilai
2 struktur organisasi bengkel.
(1 Waktu)
(6-10/1) 1.1.3 Menyatakan peraturan dan keselamatan 4. Mengenal pasti peraturan dan
atau am, diri, alatan dan bahan berpandukan keselamatan am, diri, alatan dan bahan.
1.2
3 carta. 5. Melaksanakan peraturan dan
(13-17/1) Mengenal pasti
keselamatan bengkel.
peraturan dan
1.1.4 Mengamalkan peraturan dan 6. Mengamalkan peraturan den
keselamatan bengkel
keselamatan ketika berada di dalam keselamatan semasa berada di dalam
(1 Waktu)
bengkel berpandukan peraturan bengkel.
keselamatan.
BIDANG : TEKNIKAL
TAJUK : 2.0 Asas Teknologi

MINGGU STANDARD
& KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH
EMK
-EK4
1. Membaca manual kit model berfungsi. -Nilai murni
2.1 .1 Membaca dan memahami manual.
bekerjasama, cermat,
2. -Menerangkan nama dan fungsi 2 alatan bersungguh-sungguh
2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan -KBAT - menganalisis
tangan yang digunakan untuk memasang
tangan yang digunakan untuk memasang
dan membuka kit modal.
dan membuka kit modal seperti pemutar - mengenal pasti nama dan fungsi 3
skru mata rata, pemutar skru Philip, komponen kit modal.
4 player muncung tirus dan sepana hujung
(20-24/1) terbuka. 3. Memasang komponen kit model
atau
berpandukan manual.
5 2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi
(27-31/1) 2.1 komponen kit model seperti motor, gear, 4. Membuat pengujian kefungsian kit
Memasang dan membuka gandar, roda, kerangka, suis dan modal.
kit modal berfungsi pemegang bateri.
(4 Waktu)
5. Mengenal pasti masalah dan membuat
pembaikan kit modal.

6. - Mengesahkan kit modal berfungsi.


-Membuka dan menyusun komponen kit
2.1.4 Memasang komponen kit modal model dengan sistematik. EMK
-EK5
6 berpandukan manual.
-Nilai murni
(3-7/2) bekerjasama,
atau 2.1.5 Menguji kefungsian kit modal. berhati-hati,
7 bertanggungjawab
(10-14/2) - KBAT - mencipta
2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit
modal.
BIDANG : TEKNIKAL
TAJUK : 3.0 Reka Bentuk

MINGGU STANDARD
& KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH
3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi 1. Menyatakan masalah berpandukan EMK
-EK2
yang diberi. situasi yang diberi.
-Nilai murni daya
usaha
3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan 2. Menerangkan idea dalam bentuk lakaran -KBAT
penyataan masalah. bagi menyelesaikan masalah. menganalisis, menilai
8
(17-21/2)
3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk 3. Membina projek eksperimental.
atau
9
lakaran bagi menyelesaikan masalah.
(24-28/2) 4. -Menguji projek eksperimental.
3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek -Menambah baik projek eksperimental.
eksperimental.
5. Mempersembahkan projek
3.1 eksperimental secara lisan.
Mereka bentuk projek
eksperimental 3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan 6. Mendokumentasikan projek EMK
(6 Waktu) -EK4
10 berdasarkan projek eksperimental. eksperimental.
-Nilai murni
(3-7/3) berhati-hati
atau 3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik -KBAT
11 projek eksperimental. mengaplikasi,
(10-14/3) mencipta

EMK
3.1.7 Membuat persembahan projek -EK1
12 eksperimental secara lisan. -Nilai murni
(17-21/3)
3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengamalkan
atau peraturan
13
mengenai projek eksperimental sebagai
-KBAT mencipta,
(1-4/4) dokumentasi projek. menganalisis
BIDANG : TEKNIKAL
TAJUK : 4.0 Penghasilan Projek

MINGGU STANDARD
& KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH
4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan EMK
-EK1, EK3
manual. 1. Menyatakan dua bahan bukan -Nilai murni
logam yang digunakan untuk bertatasusila
14 4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang membuat projek. -KBAT
(7-11/4) mengaplikasi,
akan digunakan seperti kayu, papan lapis, 2. Menerangkan fungsi tiga alatan
atau menganalisis
15 medium-density fibreboard (MDF), plastik tangan dan komponen elektrik
(14-18/4) dan mounting board. untuk membuat projek.
3. -Membuat anggaran kos bagi bahan
4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan dan komponen elektrik.
komponen. -Mengukur, menanda dan
4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan memotong bahan yang digunakan EMK
untuk membuat projek -EK4
4.1 tangan yang digunakan untuk membina
-Nilai murni
Menghasilkan projek projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, 4. Memasang bahan projek bertanggungjawab
berasaskan bahan sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba menggunakan pengikat dan -KBAT
guna, gergaji puting, gergaji rencong pencantum. mengaplikasi,
bukan logam dengan menganalisis
litar elektrik manual (manual mitre saw), apit G, gerudi 5. -Membuat kemasan projek
(14 waktu) mudah alih, gerimit, tukul Warrington, menggunakan bahan iaitu cat
16 tukul kuku kambing, pemotong sisi dan sembur atau pelekat.
(21-25/4) pelucut wayar. -Membuat penyambungan litar
atau elektrik pada projek dengan kemas.
17 (28/4- 4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan - Menguji kefungsian projek
2/5) 6. -Mengesahkan projek berfungsi
pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan
nat. -Mengamalkan aktiviti
penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan dengan
kemas dan teratur.
EMK
18 4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan.
-EK1
(5-9/5) -Nilai murni
atau 4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong mematuhi peraturan
19 bahan yang digunakan untuk membuat -KBAT - mencipta
(12-16/5) projek.
20 EMK
-EK1
(19-23/5)
4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan -Nilai murni
atau mematuhi peraturan
21
pengikat dan pencantum.
-KBAT - mencipta
(26-30/5)
22 EMK
-EK1
(16-20/6)
4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan -Nilai murni
atau mematuhi peraturan
23
bahan iaitu cat sembur atau pelekat.
-KBAT - mencipta
(23-27/6)
EMK
-EK1
4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi -Nilai murni
komponen elektrik iaitu mentol, bateri mematuhi peraturan
24 (30/6- dan suis. -KBAT - mencipta
4/7) atau
25 4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik.
(7-11/7)
4.1.12 Membaca litar skematik dan litar
bergambar berdasarkan manual.

26
(14-18/7) 4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik EMK
atau -EK1
pada projek. -Nilai murni
27
mematuhi peraturan
(21-25/7)
4.1.14 Menguji kefungsian projek. -KBAT - mencipta

4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan


penyimpanan peralatan.
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA
TAJUK : 6.0 Menghasilkan Artikel Jahitan

MINGGU STANDARD
& KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN CATATAN
TARIKH
6.1.1. Menyatakan artikel jahitan dan EMK
6.1 -EK3
Menghasilkan Artikel kegunaannya seperti beg pensel, sarung
-Nilai murni jimat-
Jahitan kusyen, kusyen mini dan penggantung 1. Menyatakan dua alatan dan bahan cermat, mematuhi
surat. jahitan yang digunakan untuk peraturan
28 (28/7- (10 waktu)
membuat artikel jahitan -KBAT - mengaplikasi
1/8) atau
6.1.2. Mengenal pasti alatan jahitan iaitu
29
(4-8/8) gunting kertas, gunting fabrik, pembaris 2. Menerangkan dua fungsi alatan
lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon jahitan
tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas
jahitan, jarum peniti dan jarum jahit 3. Menyusun atur pola, menggunting
tangan. fabrik dan memindahkan tanda pola
ke fabrik.
6.1.3. Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu EMK
4. Menjahit artikel jahitan dengan -EK1
30 fabrik dan benang.
-Nilai murni
(11-15/8) jahitan kia dan jahitan jelujur. patriotisme,
atau 6.1.4. Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan mematuhi peraturan,
31 iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur 5. Menghias artikel jahitan brsungguh-sungguh,
(18-22/8) menggunakan bahan hiasan yang tekun
halus.
-KBAT - menganalisis
dipilih.
6.1.5. Memilih artikel jahitan berpandukan EMK
6. Menghias artikel jahitan -EK3
manual.
32 -Nilai murni teliti,
menggunakan bahan hiasan secara tekun, bersistematik
(25-29/8) kemas dan kreatif.
6.1.6. Menyediakan alatan dan bahan -KBAT
atau
berdasarkan manual yang dipilih. Mengaplikasi,
33 mencipta
(1-5/9)
6.1.7. Menyusun atur pola, menggunting fabrik
dan memindahkan tanda pola.
34 EMK
6.1.8. Menjahit artikel jahitan dengan jahitan -EK4
(8-12/9)
atau
tangan. -Nilai murni
bersistematik, teliti,
35
(22-26/9) 6.1 6.1.9. Menyatakan jenis bahan hiasan seperti berhati-hati
Menghasilkan Artikel butang, renda dan riben. -KBAT - mencipta
Jahitan
(10 waktu) 6.1.10. Memilih bahan hiasan mengikut artikel
EMK
36 (29/9- -EK1
3/10) atau jahitan. -NIlai murni
37 berhati-hati, teliti,
(6-10/10) 6.1.11. Menghias artikel jahitan menggunakan berdikari, berjimat
cermat
bahan hiasan yang dipilih. -KBAT- menganalisis,
mencipta