Anda di halaman 1dari 18

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK)


TAHUN 1

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN

2 MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1


3

TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Membandingbezakan,
mengandungi pelbagai bunyi;
i) vokal Pembelajaran Masteri
UNIT 1 : ii) konsonan
4 Keluargaku Sayang 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
EMK-Nilai Murni, Baik
5 memahami Hati, Rajin, Kasih
yang betul;
Sayang, Kerjasama
i) vokal
ii) konsonan
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
i) huruf

CUTI TAHUN BARU CINA

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

7 TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
8 KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Mengenal Pasti,
mengandungi pelbagai bunyi; Membandingbezakan,
UNIT 2 : i) vokal Menghubungkaitkan,
ii) konsonan
Bergembira Dengan Keluarga Menjanakan Idea
iii) diftong
iv) vokal berganding
KP Muzik
2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
memahami yang betul; Pembelajaran Masteri/
iii) suku kata Pembelajaran
Konstruktivisme
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Bercerita
ii) suku kata
iii) perkataan EMK-Nilai Murni
Hormat-Menghormati,
4.2 Menghayati keindahan dan
Bersyukur, Kerjasama,
4.2.2 Menyanyikan dengan Kebersihan Fizikal Dan
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul; Mental, Kasih Sayang,
sastera. i) lagu kanak-kanak
Hemah Tinggi

5.1 Memahami fungsi dan


5.1.1 Memahami, mengenal
menggunakan golongan kata
pasti dan menggunakan
mengikut konteks
golongan kata mengikut konteks;
i) kata nama am

9 TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Menghubungkaitkan
mengandungi pelbagai bunyi; Pembelajaran Masteri
UNIT 3 : v) digraf
vi) konsonan bergabung
Bercuti Di Kampung EMK-Nilai Murni,

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

2.1 Asas membaca dan Kerjasama, Menghargai


memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan Tradisi, Patriotisme,
yang betul; Menghargai Sejarah
iv) frasa
v) perkataan
vi) ayat
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis;
iv) frasa
v) ayat

10 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB-Menjanakan Idea,
11 MASYARAKAT MUHIBAH respons dan Menghubungkaitkan,
Memberikan respons terhadap ; Menganalisis,
UNIT 4 : i) Soalan Mencirikan
Rakan Sekelas
2.1 Asas membaca dan KP Kinestetik
2.1.2 Membaca dengan sebutan
memahami yang betul, intonasi yang sesuai,
Pembelajaran
dan memahami;
i) perkataan dua suku kata dan Kotekstual
tiga suku kata
EMK-Nilai Murni
Hemah Tinggi, Kasih
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Sayang, Baik Hati
3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna
i) perkataan,

5.1 Memahami fungsi dan


5.1.1 Memahami, mengenal
menggunakan golongan kata
pasti dan menggunakan
mengikut konteks
golongan kata mengikut konteks;
ii) kata nama khas
iii) kata ganti nama

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

12
CUTI PENGGAL PERTAMA
13 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB- Menegecam,
14 MASYARAKAT MUHIBAH respons dan Menghubungkaitkan,
Memberikan respons terhadap ; Menjanakan Idea,
ii) Suruhan
UNIT 5 : Menganalisis
2.1 Asas membaca dan
Tolong-Menolong memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan
KP- Interpersonal,
yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami; Verbal Linguistik
ii) frasa
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Pembelajaran
ayat yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis Kontekstual
ii) frasa
EMK-Nilai Murni-
4.2 Menghayati keindahan dan Kerajinan, Tolong-
kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Menolong, Semangat
sastera. intonasi yang betul; Bermasyarakat
i) pantun dua kerat
4.3 Menghasilkan bahan sastera
4.3.1 Mencipta secara terkawal
dengan menyerapkan keindahan
dan mempersembahkan;
dan kesantunan bahasa serta
i) pantun dua kerat
mempersembahkannya secara
kreatif.

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

15 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB-Menjanakan Idea,
16 MASYARAKAT MUHIBAH respons dan Menghubungkaitkan,
Memberikan respons terhadap ; Mengecam, Mencirikan
UNIT 6 : iii) Pesanan
2.1 Asas membaca dan
Buku Segalanya memahami
Pembelajaran
2.1.2 Membaca dengan sebutan
Kontekstual
yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami;
iii) ayat KP-Kajian Masa Depan,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Konstruktivisme, Verbal
ayat yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis Linguistik
iii) ayat
4.2 Menghayati keindahan dan EMK-Nilai Murni-
kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Hemah Tinggi, Baik
sastera. intonasi yang betul; Hati, Tanggungjawab,
ii) pantun empat kerat Semangat
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
Bermasyarakat,
5.1.1 Memahami, mengenal Kerjasama
mengikut konteks pasti dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks;
iv) penjodoh bilangan

5.1.2 Memahami, mengenalpasti


dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks ;
i) kata kerja aktif transitif

17 TEMA 3 : KB- Menaakul,


18 PENTINGKAN KEBERSIHAN 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara Menjanakan Idea
idea bagi pelbagai tujuan bertatasusila.
UNIT 7 : KP- Interpersonal,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan
Telitinya Rizal menaakul bahan grafik dan menaakul bahan untuk

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

bukan grafik mendapatkan; BCB- Merujuk Kamus


i) kosa kata
Pembelajaran
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis Konstruktivisme /
ayat yang bermakna jawapan pemahaman Kontekstual
berdasarkan soalan;
i) bertumpu
EMK-Nilai Murni
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenalpasti Kebersihan Fizikal Dan
menggunakan golongan kata dan menggunakan kata kerja Mental,
mengikut konteks mengikut konteks ; Prihatin,Rasional,
ii) kata kerja pasif Kebersihan

5.1.3 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
adjektif mengikut konteks.

19 TEMA 3 : KB- Menaakul,


20 PENTINGKAN KEBERSIHAN 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN menyampaikan maklumat dan daripada bahan Menjanakan Idea,
idea bagi pelbagai tujuan Mencirikan, Mengecam
UNIT 8 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan
Menu Sihat menaakul bahan grafik dan KP-Interpersonal
menaakul bahan untuk
bukan grafik mendapatkan;
ii) idea tersurat Pembelajaran
Konstruktivisme /
Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna iii) ayat BCB- Bacaan Intensif,
Mencatat Nota
3.2.3 Mencatat maklumat
tentang sesuatu perkara. EMK-Nilai Murni-
Kesederhanaan,
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal Rasional, Kebersihan

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan kata Fizikal Dan Mental,
mengikut konteks tugas mengikut konteks; Prihatin, Kasih Sayang
i) kata hubung gabungan
iii) kata seru

TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,


PENTINGKAN KEBERSIHAN respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN terhadap; Sintesis, Memadankan
i) soalan
UNIT 9 : 2. 2 Membaca, memahami, dan
KP-Kinestetik
2.2.1 Membaca, memahami, dan
Kita Cergas menaakul bahan grafik dan menaakul bahan untuk
bukan grafik mendapatkan;
Pembelajaran
iii) idea tersirat Kontekstual

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis BCB-Bacaan Insentif
ayat yang bermakna jawapan pemahaman
21 EMK-Nilai Murni
berdasarkan soalan;
ii) bercapah Kebersihan Fizikal Dan
Mental,Rasional,
4.1.1 Bercerita dan menuturkan Kegigihan, Kerjasama
4.1 Mengaplikasikan unsur dialog yang mengandungi gaya
keindahan dan kesantunan bahasa yang indah;
bahasa dalam bahan sastera. i) Simpulan bahasa
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal
menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan kata
mengikut konteks tugas mengikut konteks;
ii) kata perintah

22
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

23 TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul, Membuat
24 KESELAMATAN respons dan memberikan respons Inferens, Mengecam,
terhadap; Menjanakan Idea
UNIT 10 : ii) Suruhan
Pastikan Selamat
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan
KP- Interpersonal,
sastera dan bukan sastera; Verbal Linguistik
i) cerita
Pembelajaran
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis secara imlak; Kontekstual ,
ayat yang bermakna i) perkataan Konstruktivisme

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal EMK-Nilai Murni


menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan kata Berwaspada,
mengikut konteks tugas mengikut konteks; Berhati-hati,
iv) kata sendi nama Bertanggungjawab
v) kata arah

25 TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Mengecam,


KESELAMATAN respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
terhadap; Menjana Idea,
UNIT 11 : iii) Pesanan Mencirikan
Kita Selamat Di Sini 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan
Pembelajaran
sastera dan bukan sastera; Kontekstual,
ii) pantun Konstruktivisme,
Pembelajaran Luar Bilik
3.2.4 Menulis secara imlak; Darjah
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan iii) ayat
ayat yang bermakna Ilmu-Pendidikan
5.1.4 Memahami, mengenal Jasmani Dan Kesihatan
pasti dan menggunakan kata
5.1 Memahami fungsi dan tugas mengikut konteks; EMK-Nilai Murni

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

menggunakan golongan kata ii) kata perintah Menjaga Keselamatan


mengikut konteks iv) kata sendi nama Diri, Mematuhi
Peraturan, Berwaspada

26 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


27 TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Menjanakan Idea,
28 KESELAMATAN menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan
idea bagi pelbagai tujuan. bertatasusila.
UNIT 12 : Pembelajaran
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
Selamat Di Jalan Raya karya sastera dan bukan sastera
Kontekstual
pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak KP- Verbal
Linguistik,Muzik
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal Ilmu -PKJR

EMK-Nilai Murni
Berhati-Hati, Mematuhi
Peraturan, Berwaspada

29 TEMA 5 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menaakul,


30 NEGARAKU TERCINTA menyampaikan maklumat dan daripada bahan. Mengecam,
idea bagi pelbagai tujuan. Menghubungkaitkan,
UNIT 13 : 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mengenal Pasti
2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk
Budaya Kita menaakul bahan grafik dan mendapatkan;
bukan grafik Pembelajaran
i) kosa kata
Konstruktivisme /
Kontekstual
3.3.2 Mengedit dan memurnikan

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

3.3 Menghasilkan penulisan hasil penulisan daripada aspek; KP- Interpersonal


i) ejaan
EMK-Nilai Murni
5.2.1 Memahami,mengenal pasti Menghargai Tradisi,
5.2 Memahami dan dan menggunakan kata terbitan
Menghargai Budaya,
menggunakan pembentukan kata mengikut konteks;
mengikut konteks ii) kata berimbuhan akhiran
Kesyukuran

31 TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,


32 NEGARAKU TERCINTA respons dan memberikan respons Meghubungkaitkan,
terhadap; Menganalisis,
UNIT 14 : i) soalan Menyesuaikan,
Milik Kita Mengkonsepsi,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan
menaakul bahan grafik dan Membuat Inferens
menaakul bahan untuk
bukan grafik mendapatkan;
ii) idea tersurat Kecerdasan Pelbagai,
Pembelajaran
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan Kontekstual
hasil penulisan daripada aspek;
ii) tanda baca PK- Mengaplikasi
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.3 Melagukan dengan KP-Logik Muzik,
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul ; Naturalis
sastera i) Syair -irama Selendang Delima
EMK-Nilai Murni-
5.2.2 Memahami, mengenal Menghargai Alam
5.2 Memahami dan
pasti dan menggunakan kata Sekitar, Cinta Akan
menggunakan pembentukan kata
majmuk mengikut konteks;
mengikut konteks Negara, Patriotisme,
i) kata majmuk rangkai kata
Muafakat,
bebas

5.2.3 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

ganda mengikut konteks.


i) kata ganda

33 TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,


34 NEGARAKU TERCINTA respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
terhadap; Menjana Idea
iii) pesanan
UNIT 15 :
Sikap Yang Baik 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca, memahami, dan Pembelajaran
karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya Kontekstual
sastera.
KP-Interpersonal,
Kinestetik
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis
ayat yang bermakna jawapan pemahaman EMK-Nilai Murni
berdasarkan soalan; Menghargai,
i) bertumpu Kerjasama,Hemah
ii) bercapah Tinggi, Baik Hati,
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan mengenal
ayat mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata
ii) ayat tanya dengan kata tanya

35 TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
SAINS, TEKNOLOGI DAN respons dan memberikan respons Membuat Kesimpulan,
INOVASI terhadap; Mencirikan
iii) pesanan
UNIT 16 : 2. 2 Membaca, memahami, dan
Pembelajaran
2.2.1 Membaca, memahami, dan
Sains Dan Kita menaakul bahan grafik dan Konstruktivisme
menaakul bahan untuk
bukan grafik mendapatkan;

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

iii) idea tersirat KP-Interpersonal

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni
ayat yang bermakna i) perkataan, Hormat-Menghormati,
ii) frasa
Rasional,Kesyukuran,
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan mengenal
Bertanggungjawab
ayat mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
iii) ayat perintah

36 TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Menjana Idea,
SAINS, TEKNOLOGI DAN menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara Mengkategorikan,
INOVASI idea bagi pelbagai tujuan. bertatasusila. Mencirikan,
Menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
UNIT 17 : karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan
Teknologi Dan Kita Pembelajaran
sastera dan bukan sastera;
i) cerita
Konstruktivisme,
Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna iii) ayat KP- Interpersonal

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan EMK-Nilai Murni-
kesantunan bahasa dalam bahan intonasi yang betul; Menghargai Teknologi,
sastera. ii) pantun empat kerat Kesyukuran, Kreativiti
Dan Inovasi, Rasional
4.3 Menghasilkan bahan sastera
4.3.1 Mencipta secara terkawal
dengan menyerapkan keindahan
dan mempersembahkan;
dan kesantunan bahasa serta
ii) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara
kreatif.

5.3 Memahami dan membina


5.3.2 Memahami, mengenal

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

ayat mengikut konteks. pasti dan menggunakan bentuk


ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

37 TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Merumus,


SAINS, TEKNOLOGI DAN menyampaikan maklumat dan daripada bahan. Menghubungkaitkan,
INOVASI idea bagi pelbagai tujuan. Menyelesaikan
Masalah, Menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
UNIT 18 : karya sastera dan bukan sastera
Habatnya Inovasi pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
sastera dan bukan sastera;
Berasaskan Projek,
ii) pantun
Konstruktivisme,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis
ayat yang bermakna iii) ayat KP-Muzik

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan dengan EMK-Nilai Murni-


kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul; Kreativiti Dan Inovasi,
sastera. ii) lagu rakyat Menjaga Kebersihan,
Kerajinan
5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami, mengenal
ayat mengikut konteks. pasti dan menggunakan bentuk
ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

38 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
terhadap; Mengecam
UNIT 19 : i) soalan
Sayangi Alam 2.3 Membaca dan mengapresiasi
Pembelajaran
2.3.1 Membaca dan mengenal
karya sastera dan bukan sastera Kontekstual
pasti kandungan teks bahan

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

sastera dan bukan sastera;


iii) lagu kanak-kanak KP-Interpersonal,
Kinestetik
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis
ayat yang bermakna jawapan pemahaman BCB- Bacaan Intensif
berdasarkan soalan;
i) bertumpu
EMK-Nilai Murni
5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal Kelestarian Alam
menggunakan pembentukan kata pasti dan menggunakan kata Sekitar, Kerjasama,
mengikut konteks majmuk mengikut konteks; Prihatin
i) kata majmuk rangkai kata
bebas

5.2.3 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
ganda mengikut konteks.
i) kata ganda

39 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB- Membuat Inferens,
LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
terhadap; Menjana Idea,
UNIT 20 : ii) suruhan
Flora Dan Fauna Pembelajaran
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca, memahami, dan
karya sastera dan bukan sastera Kontekstual
mempersembahkan karya
sastera.
BCB-Mencatat
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Mencatat maklumat Maklumat
ayat yang bermakna tentang sesuatu perkara
KP-Kinestetik
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal
menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan kata EMK-Nilai Murni-Kasih
mengikut konteks tugas mengikut konteks; Sayang, Semangat
i) kata hubung gabungan Bermasyarakat,

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

Menghargai Alam,
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan mengenal Bersyukur
ayat mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

40 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkait,
terhadap; Penilaian, Mengenal
iii) pesanan
UNIT 21 : Pasti
Bersihkan Alam 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
sastera dan bukan sastera; Kontekstual,
i) cerita Konstruktivisme

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan KP- Interpersonal


naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal BCB-Bacaan Intensif
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan mengenal EMK-Nilai Murni
ayat mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut Hemah Tinggi, Berjimat
konteks;
Cermat, Menghargai
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan
Alam, Kerajinan

41 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Membuat


EKONOMI, menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara Keputusan,
KEUSAHAWANAN DAN idea bagi pelbagai tujuan. bertatasusila. Mensintesis,
PENGURUSAN KEWANGAN Mengenalpasti,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan
Membandingbezakan
menaakul bahan grafik dan menaakul bahan untuk
UNIT 22 : bukan grafik mendapatkan;

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

Wang Dalam Kehidupan ii) idea tersurat Pembelajaran


iii) idea tersirat Kontekstual
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan KP-Logik Matematik,
hasil penulisan daripada aspek;
Bacaan Intensif,
i) ejaan
Interpersonal
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memaha,mengenal pasti
menggunakan pembentukan kata dan menggunakan kata terbitan EMK-Nilai Murni
mengikut konteks mengikut konteks; Keusahawanan,
i) kata berimbuhan awalan Prihatin, Rasional,
ii) kata berimbuhan akhiran Bertanggungjawab

5.2.2 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata
bebas

42 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,


EKONOMI, menyampaikan maklumat dan daripada bahan. Memadankan,
KEUSAHAWANAN DAN idea bagi pelbagai tujuan. Mengenal Pasti,
PENGURUSAN KEWANGAN Menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan
UNIT 23 : Pembelajaran
sastera dan bukan sastera;
Peniaga Berjaya Kontekstual
ii) pantun

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan KP-Interpersonal,


hasil penulisan daripada aspek;
ii) tanda baca EMK-Nilai Murni
Prihatin,
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan mengenal Berdikari,Kerjasama
ayat mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

i) ayat penyata

43 TEMA 8 : KB-Menilai, Membuat


EKONOMI, 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat Keputusan,
KEUSAHAWANAN DAN menyampaikan maklumat dan daripada bahan. Menghubungkaitkan,
idea bagi pelbagai tujuan.
PENGURUSAN KEWANGAN Menjana Idea,
Mencirikan
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca, memahami, dan
UNIT 24 : karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya
Mengurus Belanja sastera. KP-
Interpersonal,Kinestetik,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Mencatat maklumat Logik Matematik,
ayat yang bermakna tentang sesuatu perkara.
BCB- Bacaan luncuran
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara terkawal
dengan menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; EMK-Nilai Murni
dan kesantunan bahasa serta iii) syair irama Selendang Keusahawanan,
mempersembahkannya secara Delima Rasional, Kasih
kreatif.
Sayang, Berjimat
5.3 Memahami dan membina Cermat
5.3.2 Memahami, mengenal
ayat mengikut konteks. pasti dan menggunakan bentuk
ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

44

CUTI PENGGAL KEDUA

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia


KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

CATATAN : Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

Disediakan oleh: RPH by, Teacher Zia