Anda di halaman 1dari 21

See

discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/280302358

Effects of instruction based on realistic


mathematics education on mathematics
achievement: A meta-analysis study

Article July 2015


DOI: 10.14687/ijhs.v12i2.3300

CITATIONS READS

0 81

4 authors:

Abdullah Kaplan Murat Duran


42 PUBLICATIONS 25 CITATIONS Ataturk University
18 PUBLICATIONS 4 CITATIONS
SEE PROFILE

SEE PROFILE

Muhammet Doruk Mesut ztrk


Ataturk University Bayburt University
13 PUBLICATIONS 1 CITATION 31 PUBLICATIONS 49 CITATIONS

SEE PROFILE SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Mesut ztrk on 23 July 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file. All in-text references underlined in blue are added to the original document
and are linked to publications on ResearchGate, letting you access and read them immediately.
Volume: 12 Issue: 2 Year: 2015

Effects of instruction based Gereki matematik eitimi


on realistic mathematics destekli retimin
education on mathematics matematik baarsna etkisi:
achievement: Bir meta-analiz almas1
A meta-analysis study
Abdullah Kaplan2
Murat Duran3
Muhammet Doruk4
Mesut ztrk5
Abstract zet
The purpose of this research is to determine the Bu aratrmann amac gereki matematik
overall effect of instruction based on realistic eitiminin matematik baars zerindeki genel
mathematics education on mathematics etkisini belirlemektir. Bu amac gerekletirmek
achievement. The Meta-Analysis method iin eitim bilimleri alannda yakn zamanda
recently increased in popularity in the field of poplerlii artan meta-analiz yntemi
educational science is used to accomplish this kullanlmtr. Aratrmaya dhil edilecek
goal. Some criterions have been put in the almalarn belirlenmesinde baz kriterler
determination of the study included in the belirlenmi ve bu kriterlere uygun olan 12 ulusal
survey and 12 national thesis in accordance with tez bu aratrmann rneklemini oluturmutur.
these criterions constituted the sample of this Verilerin analizinde ilem etkililii meta analizi
study. Process effectiveness method of meta- yntemi kullanlm olup aratrmalarn etki
analysis is used in the analysis of data and byklklerinin hesaplanmasnda Hedgess g
Hedgess g is used in the calculation of effect kullanlmtr. Aratrma sonucunda gereki
size of the study. At the end of the study, matematik eitiminin matematik baars
realistic mathematics education has an overall, zerinde genel olarak, pozitif ynde ve orta
positive and moderate effect on the dzeyde (Q= 16.406; p= 0.127) etkiye sahip
mathematics achievement (Q = 16.406; p = olduu ve aratrmaya dhil edilen almalarn
0.127). Howewer, the distribution of the effect etki byklkleri dalmnn homojen olduu
sizes of the studies included in the survey are grlmtr. statistiksel anlamllk amacyla
found to be homogeneous. At the end of the Z yaplan Z testi sonunda etki bykl deerinin
test carried out for the purpose of statistical istatistiksel olarak anlaml olduu grlmtr

1 Bu almann bir blm 24. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresinde szl bildiri olarak sunulmutur (Nide
niversitesi, 16-19 Nisan 2015, Nide, Trkiye).
2 Prof. Dr., Atatrk niversitesi, Kazm Karabekir Eitim Fakltesi, lkretim Matematik Eitimi,
akaplan@atauni.edu.tr
3 retmen, Amasya l Milli Eitim Mdrl, Suluova Atatrk Ortaokulu, denizyildizi2805@hotmail.com
4 Ar. Gr., Atatrk niversitesi, Kazm Karabekir Eitim Fakltesi, lkretim Matematik Eitimi,

mdoruk20@gmail.com
5 Ar. Gr., Bayburt niversitesi, Eitim Fakltesi, lkretim Matematik Eitimi, mesutozturk@live.com
188
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

significance, the value of effect size is observed (Z=7.966; p<0.05). Aratrmann yayn
statistically significant (Z = 7.966; p <0.05). The yanlln test etmek amacyla Orwinin
number of error protection is calculated 91 yntemine gre hata koruma says 91
study to determine the publication bias of the hesaplanmtr. Bulunan bu deere gre
study according to Orwins method. According almann yayn yanllna sahip olmad
to Orwins Fail Safe-N, the research could not sylenebilir.
have publication bias.
Anahtar Kelimeler: Gereki matematik
Keywords: Realistic mathematics education; eitimi, matematik baars, meta-analiz
mathematics achievement; meta-analysis

(Extended English abstract is at the end of this


document)

GR
Gereki matematik eitimi (GME), matematik retiminde ihtiya duyulan reformu
gerekletirmek amacyla Hollandal matematiki Hans Freudenthal tarafndan temeli atlan, alana
zg, dinamik bir eitim kuramdr (Gravemeijer, 1999; Smith & Pellegrini, 2000). Gereki
matematik eitiminde matematik bir birey aktivitesi olup insan keifleri ve sosyal etkinliklerin bir
rn olarak kabul edilir (Freudenthal, 1968). Freudenthala gre matematik, gerek hayat
problemlerini anlamlandrmakla balar ve gerek hayatn matematiksel kavramlara ulama sreci
sonunda yani matematikletirme sreci sonunda tanmlarn, bantlarn vs. yer ald formal
matematie geilir (Nelissen & Tomic, 1998; Van den Heuvel-Panhuizen, 1996; Yac & Arseven,
2010). Bu ekilde matematiksel bilgiye belirli bir sre sonunda, basamak basamak ve keif yoluyla
ulald sylenebilir. Gereki matematik eitimi k noktas balamnda geleneksel retim
yaklamlarndan farkllklar gsterir. Nitekim geleneksel retim yaklamlarnda etkinliklerde
ulalan en son noktann gereki matematik eitiminde hareket noktas olduu bilinmektedir
(Freudenthal, 1973). Ancak bu hareket noktas sabit yaplm bir sistem olarak deil de bir uygulama
olarak dnlmelidir (Freudenthal, 1991). Gereki matematik eitiminin geleneksel retim
yaklamlarndan bir dier fark da gereki matematiin problem zme srecine benzer bir
ileyile, organize ekilde hareket eden tmdengelimli bir yap olmasdr (Olkun & Toluk, 2003;
nal, 2008). nk geleneksel retim yaklamlarnda matematiksel bir konunun retimi
yaplrken nce soyut ilke ve kurallardan yola klr. Kurallar retilirken de benzer altrmalarn
zm yntemleri gsterilip pratik yollar kullanlarak sonuca ulamaya allr (nal, 2008).
Gereki matematik eitiminde retim yaplrken bunun tam tersine informal bilgiden yola karak
srekli genileyen formal bilgiye ulamak esastr. nformal bilgi ile formal bilgi arasndaki balanty
kurmak iin de gerek hayat problemlerinin matematikletirilmesinde kullanlan fiziksel modeller ie
189
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

koulur. rnein gereki matematik eitimine dayal, snf seviyesine gre belirlenen bir matematik
retiminde (Treffers, 1991) ncelikle uygulama alan olan tasarlanm gerek bir materyal
hazrlanr. Hazrlanan bu materyalin matematik retme potansiyeline sahip gndelik yaamdan bir
problem zelliine sahip olmasna dikkat edilir. Materyal ayn zamanda ortaya karaca
matematiksel olgularla o konudaki n bilgiler arasnda bireyleri balant kurmaya yneltmelidir. Bu
srada bireylerin sembol, diyagram, tablo ve ema gibi model oluturmalarna imkn verecek
ortamlar ve durumlar oluturulur. renme srecinin sonuna kadar bireylerin bu srece aktif olarak
katlmalar saland gibi ibirlii iinde iletiim kurmalar ve konuyu tartmalar tevik edilir. Son
olarak bireylere kendi modellerini oluturabilecekleri etkinlikler verilerek renme srecinde ilgili
olmalar pekitirilir (Gravemeijer, 1994). Birok yaklamda olduu gibi gereki matematik
eitiminin de temel ilkeleri bulunmaktadr (Drijvers, 2003; Bakker, 2004). Ancak bu ilkelerin
yaplandrmac yaklamdan farkl olarak sadece matematik dersine ynelik olduu unutulmamaldr.
Gereki matematik eitiminin temel ilkeleri ynlendirilmi kefetme, didaktik fenomoloji ve
modellerin kullanlmas olmak zere e ayrlr (Gravemeijer, 1994). Ynlendirilmi kefetme
ilkesinde matematiin yeniden oluturulmas yntemine benzeyen bir almay denemek iin
bireylere frsat verilir (Freudenthal, 1983). Didaktik fenomoloji ilkesinde bireylerden matematiksel
kavramlarn yaptalarn incelemeleri ve bu kavramlarn nasl olutuklarn tespit etmeleri beklenir.
Bu ilkede ayrca matematiin tarihsel srecindeki problemlerin zmleri sayesinde eklemeli olarak
gelitii olgusu bireyler tarafndan fark edilirse gerek yaam durumlarnn hayal edilebildii
balamsal problem uygulamalaryla da matematie yeni bir boyut kazandrlabilecei belirtilmitir
(Van del Heuvel-Panhuizen, 1998). Modellerin kullanlmas ilkesinde rastlantsal, sezgisel ve
herhangi bir eitime gerek kalmadan elde edilmi matematiksel bilgi dnyas ile dzenli ve belirli bir
sembolik dizilim ilevine sahip matematiksel bilgi dnyas arasnda birletirici bir rol stlenen
gelitirilebilir modellerin kullanlmas sz konusudur (Gravemeijer, 1999). Yaplandrmac yaklama
benzer ekilde bireyler matematikletirme srecinde bilgiye kendileri ularlar (zdemir & zel,
2013). Yatay ve dikey olmak zere ikiye ayrlan matematikletirme srecinde iinde bulunduumuz
dnyadan matematiksel dnyaya geiler ve semboller dnyasnda yer alan ilemler arasndaki
farkllklarn ortaya konulduu eylemler yer alr (Freudenthal, 1991; Treffers, 1987). Yatay
matematikletirme gerek yaamdan verilen rnekleri matematiksel yaplara dntrp buna zg
biimde aklama olarak bilinirken dikey matematikletirme matematiksel yaplarn kendi ierisindeki
ilikilerini belirleme eklinde tanmlanr (zdemir & zel, 2013). Buradaki en nemli nokta
matematikletirmeye en uygun olan fiziksel modeli semektir (zdemir & zel, 2011). Gereki
matematik eitimine ynelik ulusal ve uluslararas literatr incelendiinde; kesirler (Demirden,
190
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

2007; Keijzer & Terwel, 2004; Sharp & Adams, 2002; Streefland, 1991), toplama-karma ilemi
(Gravemeijer, 2004), say dorusu (Altun, 2002), hacim (zdemir, 2008), yzde (Van den Heuvel-
Panhuizen, 2003), grafik izimleri (Widjaja & Heck, 2003), diferansiyel denklemler (Kwon, 2002;
Rasmussen & King, 2000), kombinasyon (Van Reeuwijk, 2001), cebir (akr, 2011; Kooij-Henk,
2001; Meyer, 2001), lineer fonksiyonlar (Cavey, Whitenack & Lovin, 2006) ve analiz (Akyz, 2010;
Gravemeijer & Doorman, 1999) konularnn kavratlmasna ynelik aratrmalar yaplmtr.
Gereki matematik eitimiyle ilgili yaplan aratrmalarn gn getike oalmas literatrn
tamamnn incelenmesini ve istenilen bilgiye ulalmasn zorlatrmaktadr. Ayrca yaplan
aratrmalarda elikili durumlarn ortaya kmasndan dolay konuya ynelik genel bir kanya
varlamamas bilim camiasnn sonulardan yeterince yararlanmasna engel olmaktadr. Bu nedenle
yaplan aratrmalardan elde edilen bilgi paralarnn etkin olarak kullanlmas ve genel analizlerinin
gvenilir ekilde yorumlanmas iin daha geni alanda aratrma frsat sunan yaklamlara ihtiya
vardr. Meta analiz aratrmalarnn bu amala kullanlabilecek bir yntem olduu dnlmektedir.
Bilindii zere meta analiz, bir konu alanndaki benzer bulgulara sahip elde edilmi sonularn
btnletirilip geerliini kuvvetlendirmeyi, alma bulgularnn sentezlenmesiyle birlikte etki
byklnn tahminini gelitirmeyi ve sonular daha nesnel yorumlamay amalayan istatistiksel
bir yntemdir (Ellis, 2010; Fraenkel & Wallen, 2009). Analizlerin analizi olarak da bilinen meta
analiz yntemi (Glass, 1976) sosyal bilimler alannda yirmi birinci yzyln balarndan itibaren
lkemizde tez almalarna konu olmaya balamtr. Yurtdnda arlkl olarak duygusal zeknn
cinsiyet ve matematik performans zerindeki genel etkisini belirleyen meta analiz almalar
mevcuttur (Harms & Cred, 2010; Lindberg, Shibley-Hyde, Petersen & Linn, 2010; Martins,
Ramalho & Morin, 2010). lkemizde ise kubak renmeye (en & Ylmaz, 2013), harmanlanm
renmeye (Batd, 2014a), bilgisayar destekli matematie (Camnalbur & Erdoan, 2008; Demir,
2013) ve oklu zekya (Karabay, Ik, Bilalolu & Kayran, 2011) dayal retimin akademik baar
zerindeki genel etkisini inceleyen meta analiz almalar yaplmtr. Hem ulusal hem de
uluslararas alanda yaplan aratrmalarda gereki matematik eitimine ynelik ilenen matematik
derslerinin rencilerin matematik baarlar zerindeki etkilerini inceleyen meta analiz almalarna
rastlanmamakla birlikte zel alanda incelenen bu duruma ilikin kesin ve genel bir kan ortaya
konamamtr. Bu durum bu aratrmann yaplmasndaki nemli gerekedir. nk bu aratrma ile
geni rnekleme sahip deneme modeli tarzndaki bireysel almalardan elde edilecek nicel sonular
gereki matematik eitimiyle ilgilenen bilim insanlarna yol gsterecektir. Bu aratrmann amac,
gereki matematik eitimiyle ilenen matematik derslerinin rencilerin matematik baarlarna
etkisini inceleyen yurtiindeki tez almalarnn meta analizini uygulamaktr.
191
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

YNTEM
Bu aratrmada gereki matematik eitimi destekli retimin matematik baars zerindeki etki
bykln hesaplamak iin meta analiz yntemi kullanlmtr. Bilindii zere meta analiz, ayn
konu zerinde birbirinden bamsz olarak gerekletirilen almalarn sonularn birletirerek bu
sonularn istatistiksel olarak analiz edilmesini ve sonular hakknda genel bir kanya varlmasn
salayan sistematik bir sentezleme yntemidir (Cumming, 2012; Glass, 1976; Johnson, Johnson &
Stanne, 2000; Petticrew & Roberts, 2006). Bu aratrmann meta analizi; uygun almalarn tespiti
ve seimi, alma verilerinin kodlanmas, etki byklklerinin hesaplanmas, etki byklklerinin
istatistiksel analizi ve alma verilerinin yorumlanmas basamaklarna gre yaplmtr (Durlak, 1995;
Hffler & Leutner, 2007).

Verilerin Toplanmas
Bu aratrmann veri kaynaklar, gereki matematik eitimi destekli retimin matematik baarsna
etkisine ynelik Trkiyede yaplm olan yksek lisans ve doktora tezleridir. Bu amala internet
ortamnda Yksek retim Kurumu (YK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanndan gereki
matematik eitimi, gereki matematik eitimi destekli, gereki matematik eitimine dayal,
akademik baar, matematik baars, realistic mathematics education, realistic mathematics
education based, realistic mathematics teaching, supported by realistic mathematics education,
academic achievement, mathematics achievement anahtar kelimeleri kullanlarak yaplan tarama
sonucu toplam 21 ulusal teze ulalmtr. lk ulalan almaya 5 Ocak 2015 son ulalan almaya
ise 10 ubat 2015 tarihleri arasnda eriim salanmtr. Ulalan tezlerden meta analize dhil edilme
kriterlerine uygun olan 12 adet tez (10u yksek lisans 2si doktora ve 10u ilkretim 2si lise
dzeyinde uygulanm) seilerek meta analiz yntemiyle sentezlenmitir.

Dahil Edilme Kriterleri


Meta analiz aratrmalarna dhil edilecek almalarn aratrma snrlarnn dna tamamasna ve
gerekli istatistiksel verilere sahip olmasna dikkat edilmelidir (Lipsey & Wilson, 2001; Springer,
Stanne & Donovan, 1999; Wolf, 1986). Aratrmaya dhil edilen almalarn belirlenmesinde
aadaki kriterler dikkate alnmtr:
Trkiyede yaplm olan yksek lisans ve doktora tezleri,
YK Ulusal Tez Merkezi veri tabanndaki tezlerden eriimi izinli olanlar ile eriim izni
alnabilen eriimi izinsiz PDF uzantl tezler,
192
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

Gereki matematik eitimi dayal retimin yapld n test-son test kontrol gruplu modelin
yer ald tezler,
Gereki matematik eitimine dayal retimin matematik baarsna etkisini inceleyen tezler,
Deney ve kontrol gruplarna ait rneklem says, aritmetik ortalama ve standart sapma
deerleri verilmi olan tezler,
Literatr incelendiinde lkemizde daha nceden gereki matematik eitimine dayal retimin
matematik baarsna etkisini inceleyen bir meta analiz almas bulunmadndan zaman aral
kriteri aratrmaya dhil edilme kriterleri arasna alnmamtr. Zaman snrlamas olmadan
aratrmann amacna uygun olarak gerekletirilmi ve dier dhil edilme kriterlerini salayan tm
ulusal tezler aratrmaya dhil edilmitir. Birden fazla deney grubu bulunan almalarda sadece
gereki matematik eitimiyle retim yaplan grup deney grubu tayin edilmitir. Birden fazla
matematik baar testinin uyguland almalarda rastgele seilen herhangi bir testin verileri meta
analize dahil edilmitir. Gereki matematik eitimine dayal retimin yapld tek gruplu,
n testlerin yaplmad, yar deneysel ya da zayf deneysel desenlere sahip olan almalar aratrma
dnda tutulmutur. Nitel aratrma yntemleri kullanlarak analiz edilen almalar aratrma dnda
tutulmutur. almalarnda gerekli istatistiksel verilerden rneklem says, aritmetik ortalama ve
standart sapma deerlerine sahip olmayan, ancak parametrik olmayan testlerdeki x2, Kruskal Wallis
ve Mann Whitney-U deerlerine sahip olan almalar da bu aratrmann dnda tutulmutur. Bu
aratrmada sadece lkemizdeki tezlerden yararlanlmasnn nedeni yeterli sayda yaynlanm makale
almalarnn olmamas, yaynlanm olan makale almalarnn da aratrmaya dhil edilen tezlerin
bir blmn oluturmasdr.

Verilerin Kodlanmas ve Kodlama Gvenirlii


Meta analiz almalarnda kodlanacak bir zelliin aratrmadaki etki byklklerini etkileyebilecek
herhangi bir deiken olduu bilindiinden (Cooper & Hedges, 2009; Ellis, 2010) aratrmada
kullanlan tez almalar iin bir kodlama yaplm ve aratrma karakteristikleri belirlenmitir.
Aratrmann kodlama formu, gereki matematik eitimine dayal retimin matematik baarsna
etkisiyle ilgili tm almalar ierecek kadar genel ancak aratrma farkllklarn belirleyecek kadar
zel bir yapya sahiptir. Bu aratrma kapsamnda deerlendirilen tez almalarnn birbirinden farkl
zellikleri vardr. Bu farkl zellikleri karlatrmak iin aratrmaya dhil edilen almalara ilikin bu
zellikler kategorik deikenler olarak iki blm altnda kodlanmtr. Birinci blmde almann
kimliiyle ilgili bilgiler yer almtr. Bunlar; yazar ad ve tez yl olarak isimlendirilmitir. kinci
blmde ise almann verileri ile ilgili bilgiler yer almtr. Bunlar; almalardaki rneklem saylar,
193
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

almalara katlan deney-kontrol grubu rencilerinin matematik baarlarna ilikin aritmetik


ortalama ve standart sapma deerleridir. Aratrmada meta analizi yaplan PDF uzantl elektronik
almalar kodlanrken ncelikle tm almalar bir araya getiren bir veri havuzu oluturulmutur.
Daha sonra her bir almann yazar isimleri ve yl Microsoft Excel 2010 alma sayfasna satr satr
alt alta listelenmitir. Ayn ilemler kodlamadaki ikinci blm iin de gerekletirilmi ve almann
ieriine ynelik Microsoft Excel sayfasnda birer stun alarak tm veriler ilgili kategorilere
kodlanmtr. Meta analiz aratrmalarnda kodlama formunun gvenirliinin salanmas
nerildiinden (Petitti, 1994) meta analize dhil edilen tm almalar iki farkl aratrmac tarafndan
ayr ayr kodlanarak kodlayclar arasndaki gvenirlik hesaplanmtr. ki farkl aratrmac tarafndan
ayr ayr yaplan kodlamalar birbiriyle karlatrlmtr. Miles ve Huberman (1994) tarafndan
gelitirilen formle gre aratrmaclar arasndaki kodlama gvenirlii % 92,2 bulunmutur. Ancak
seenek yetersizliinden dolay ans faktrnn devreye girebilecei dnldnden (Card, 2012)
Cohens Kappa istatistiine de bavurulmutur. Yaplan bu testte gvenirlik deeri 0,89
bulunduundan kodlayclar arasndaki uyumun neredeyse mkemmel olduu sylenebilir (Cohen,
1988; Field, 2009; Landis & Koch, 1977; Viera & Garrett, 2005).

Aratrmann Geerlii ve Gvenirlii


Aratrmann geerliini salamak amacyla gereki matematik eitimine dayal retimin
matematik baarsna etkisini konu alan tm tezlere ulalmaya allm ve her birinin kendi
ierisindeki geerlikleri kontrol edilmitir. Dolaysyla bu aratrmann geerliinin aratrmada
kullanlan tezlerin geerliklerine bal olduu sylenebilir. Aratrmann gvenirliini salamak
amacyla yayn yanllnn olup olmad belirlenmeye allmtr (Elvik, 2011; Sterne & Egger,
2001). Bilindii zere yayn yanll, pozitif ve istatistiksel anlamllk tayan almalarn negatif ve
istatistiksel anlamllk tamayan almalara oranla daha fazla yaynlanmas eilimini belirtir (Duval
& Tweedie, 2000a, 2000b; Rothstein, Sutton & Borenstein, 2005). Belirli bir dzeyin zerindeki
yayn yanll aratrmann genel anlamdaki ortalama etki bykln etkiler ve bu etki
bykln gerek deerinden daha fazla gsterir (Borenstein, Hegdes, Higgins & Rothstein,
2009). Bu aratrmadaki yayn yanlln test etmek amacyla Orwin yntemine gre hata koruma
says (Orwins Fail Safe-N) hesaplanmtr (Orwin, 1983). Bilindii zere Orwinin hata koruma
says bir meta analiz ileminde eksik olabilecek alma saysn tespit etmektedir (Borenstein ve
dierleri, 2009). Bu aratrmann meta analizi sonucunda belirlenen 0,607 ortalama etki
byklnn yaklak sfr etki dzeyine ulaabilmesi iin gerekli alma says 91 bulunduundan
aratrmann olduka gvenilir olduu sylenebilir. Nitekim gereki matematik eitimine ynelik
194
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

nicel, nitel ve kuramsal anlamda lkemizde gerekletirilen tezlerin says 21 olup aratrmann
amacna ve belirlenen kriterlere uygun olarak meta analize dhil edilen almalarn says 12dir.
Dolaysyla tm bu tezler dnda 91 teze daha ulamak mmkn olmamaktadr. Buradan hareketle
bu aratrmann meta analizinde yayn yanllnn olmad sylenebilir.

Aratrma Karakteristikleri ve Baml Deikenler


Meta analizdeki bamsz deikenlere karlk gelen aratrma karakteristikleri etkinin bykl ile
ilgili olan faktrler olarak bilinir (Card, 2012; Akt. K & Konan, 2014). Bu meta analiz
aratrmasndaki karakteristikler; almalara katlan rencilerin renim dzeyi, almalardaki
rneklem hacmi, almalardaki rneklemlerin aritmetik ortalama ve standart sapma deerleri
eklinde belirlenmitir. Aratrmada meta analize dhil edilen almalarn matematik baar
puanlarna dayal hesaplanan etki byklkleri aratrmann baml deikenleri olarak
belirlenmitir. Bilindii zere etki byklkleri aratrmaya dhil edilen her almayla ilgili deiik
lme aralar iin standartlatrlm deerlerdir (Bernard ve dierleri, 2004).

Verilerin Analizi
Bu aratrmada verilerin analizinde ilem etkililii (treatment effectiveness) meta analiz yntemi
kullanlmtr. Bu yntem gruplar arasndaki farkllklarda meta analize dhil edilen her almadaki
baml deikenlere ilikin aritmetik ortalamalarn ayn lekten elde edilemedii durumlarda
kullanlr (Cohen, Welkowitz & Ewen, 2000). Bu yntemdeki temel ama kontrol ve deney
gruplarnn ortalamalar arasndaki fark hesaplamaktr (Hunter & Schmidt, 1990). Bununla birlikte
bu aratrmaya dhil edilen almalara ilikin rneklem says, aritmetik ortalama ve standart sapma
deerlerinden yararlanlarak elde edilen veriler ortak bir lme birimi olan etki byklne (effect
size) evrilmitir (Rosenberg, Adams & Gurevitch, 2000; Rudy, 2001). lem etkililii meta analiz
ynteminde d ya da g harfiyle gsterilen standart etki byklkleri kullanlr (Grissom & Kim,
2005). Bu aratrmadaki etki byklnn hesaplanmasnda Hedgess g kullanlm ve
istatistiksel analizlerin anlamllk dzeyi % 95 olarak belirlenmitir. Meta analiz sonucunda elde
edilen etki byklklerinin katsaylarn snflarken Cohen (1988) tarafndan yaplan snflama
kullanlmtr. Buna gre; 0,15-0,40 arasnda kk dzeyde etki, 0,40-0,75 arasnda orta dzeyde
etki, 0,75-1,10 arasnda geni dzeyde etki, 1,10-1,45 arasnda ok geni dzeyde etki ve 1,45den
byk ise mkemmel dzeyde etki sz konusudur. Bu aratrmada her almaya ait etki
byklkleri ile varyanslarn bulunmas ve gruplarn karlatrlmas iin Comprehensive Meta
Analysis (CMA) istatistik program kullanlmtr (Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein, 2005).
195
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

Kodlayclar arasndaki gvenirlie ynelik SPSS 15.0 ile Microsoft Excel 2010 paket programlar
kullanlmtr.

BULGULAR
Bu aratrmada cevab aranan problem cmlesi Gereki matematik eitimine dayal retim
matematik baarsn hangi dzeyde etkilemektedir? eklinde belirtilmi olup aratrma erevesinde
belirlenen kriterlere uygun 12 ulusal tez almas meta analiz yntemiyle birletirilmitir. Meta
analize dhil edilen almalarn istatistiksel anlamllk dzeyi p = .05 olarak kabul edilmitir.
Aratrmaya dhil edilen 12 tezin deney grubunun toplam rneklem says 357 (% 50,02), kontrol
grubunun toplam rneklem says 354 (% 49,78) olmak zere aratrma toplam 711 bireyi
kapsamtr. Aratrmaya dhil edilen almalarn 10u yksek lisans (% 83,3) geriye kalan 2si ise
doktora tezi (%16,7) olup bu tezlerin 10u ilkretim dzeyinde (% 83,3) geriye kalan 2si ise lise
dzeyinde (%16,7) uygulanmtr. te yandan meta analiz amacyla aratrmaya dhil edilen
almalarn etki bykl, standart hata, varyans, % 95lik gvenirlik aralna gre alt-st snrlar
ile anlamllk deerleri Tablo 1de sunulmutur.

Tablo 1. almalara Ait Etki Bykl, Varyans ve Standart Hata Deerleri


Etki Standart Alt st
alma Varyans
Bykl Hata Snr Snr
0,52 0,29 0,08 -0,05 1,09
Akyz (2010)
0,34 0,28 0,08 -0,20 0,90
Altayl (2012)
Arseven (2010) 0,67 0,23 0,05 0,21 1,13
1,25 0,23 0,05 0,79 1,71
Aydn (2014)
0,45 0,32 0,10 -0,18 1,09
Bldrcn (2012)
0,68 0,30 0,09 0,08 1,28
akr (2011)
0,79 0,30 0,09 0,19 1,39
Demirden (2007)
0,29 0,21 0,04 -0,13 0,72
Ersoy (2013)
Gelibolu (2008) 0,16 0,25 0,06 -0,33 0,67
0,88 0,24 0,05 0,40 1,35
zdemir (2008)
0,79 0,32 0,10 0,15 1,43
nal (2008)
0,42 0,23 0,05 -0,03 0,88
zel (2007)
196
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

Tablo 1e gre 12 tez almasnn tamamnda etki bykl deerlerinin pozitif olduu ve 0,16 ile
1,25 aralnda deitii grlmektedir. Bu durum gereki matematik eitimine dayal retimin
matematik baarsna etkisinin deney grubu lehine olduunu gstermektedir. Her bir almann etki
bykl deeri incelendiinde 3 almann kk etki dzeyine (% 25), 5 almann orta etki
dzeyine (% 41,6), 3 almann geni etki dzeyine (% 25) ve geriye kalan 1 almann ise ok
geni etki dzeyine (% 8,4) sahip olduu sylenebilir. Aratrmaya dahil edilen almalarn gven
aralklar -0,33 ile 1,71 arasnda deimektedir. te yandan meta analiz iin aratrmaya katlan tez
almalarnn etki ynn gsteren orman grafii (forest plot) ekil 1de sunulmutur.

ekil 1. almalarn Etki Ynn Gsteren Orman Grafii (Forest Plot)

ekil 1deki orman grafiine gre aratrmaya dhil edilen tez almalarnn arlkl olarak kk
etki dzeyi ile orta etki dzeyinde dengeli ekilde daldklar ve etkisizlik izgisinden olduka
uzaklatklar grlmektedir. Bilindii zere meta analiz almalarnn geerlik ve gvenirliklerini
salarken yararlanlan temel unsurlardan birisi olan orman grafii, sentezlenmi sonula birlikte
genel etkinin eilimini gsterdii gibi almalar arasndaki varyasyonlarn da tespit edilmesini salar
(Borenstein, 2005; Yeh & DAmico, 2004). Buna gre aratrmaya dhil edilen almalardan en
geni gven aralna sahip almann Bldrcn (2012) olduu grlmtr. Bunun nedeni her
almann etki bykln temsil eden karelerin iinden geen yatay izgilerin olabildiince uzun
olmas ve grafie smayan oklarn temsil ettikleri gven aralklarnn geni olduunun
dnlmesidir (stn & Erylmaz, 2014). Bu aratrmada ayrca srasyla Ersoy (2013), Arseven
(2010) ve zel (2007) taraflarndan gerekletirilen tez almalarnn izafi (bal) arlklarnn
yksek olduu grlmtr. Bunun nedeni aratrmaya dhil edilen almalarn etki byklklerini
temsil eden karelerin alanlarnn dier karelerin alanlarna oranla daha byk olmas ve almalara
katlan deney-kontrol grubu rencilerinin rneklem saylarnn dier almalardaki rneklem
saylarna oranla daha fazla olmasdr (Borenstein, 2005). Meta analiz yapmak amacyla aratrmaya
197
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

dahil edilen almalarn sabit etkiler modeline gre ortalama etki bykl, homojen dalm
deeri ve gven aralklar Tablo 2de sunulmutur.

Tablo 2. almalarn Sabit Etkiler Modeline Gre Etki Byklkleri ve Homojenlik Deerleri
Ortalama Etki Bykl in
Toplam
Etki %95 Gven Aral
Model Tr N Z Heterojenlik
Bykl Alt Snr st Snr
Deeri (Q)
(ES)

Sabit Etkiler Modeli 12 7,966 0,607 16,406 0,45 0,75

Tablo 2den sabit etkiler modeline gre yaplan analizde standart hata 0,076; % 95lik gven
aralnn alt snr 0,45 ve st snr 0,75 bulunmutur. Gereki matematik eitimine dayal
retimin matematik baarsna etkisinin sabit ekiler modelinde 0,607 ortalama etki bykl
deeri ile pozitif ynde olduu sylenebilir. Bu aratrmadaki ortalama etki byklnn
Cohenin snflamasna gre orta dzeyde olduu sylenebilir. Ayrca gereki matematik
eitimine dayal retimin lehine matematik baarsnn, gereki matematik eitimine dayal
olmayan dier yntemlerden daha baarl olduu grlmtr. Homojenlik testi sonucunda Q
istatistiksel deeri 16,406 olarak hesaplanmtr. Ki-Kare tablosundan % 95 anlamllk dzeyinde
11 serbestlik derecesi ile kritik deer yaklak 32,952 kabul edilmitir. Bu aratrmada hesaplanan
toplam Heterojenlik Q istatistiksel deerinin (16,406) kritik deer olan 32,952den kk olduu
gz nne alndnda etki byklkleri dalmnn homojen bir yapya sahip olduu sylenebilir.

SONULAR VE NERILER
Gereki matematik eitimine dayal retimin matematik baarsn hangi dzeyde etkilediini
belirlemek amacyla yaplan meta analiz ileminde aratrmaya dhil edilen 12 ulusal tez almasnn
etki byklklerinden yararlanarak aratrmann ortalama etki bykl deeri ES = 0,607
bulunmutur. Bununla birlikte standart hata 0,076 ile % 95 gven aralnn alt snr 0,458 st snr
0,756 olarak belirlenmi ve yaplan homojenlik testi sonunda Q istatistiksel deeri 16,406 olarak
hesaplanmtr. Ki-Kare tablosundan % 95 anlamllk dzeyinde 11 serbestlik derecesi ile kritik
deer yaklak 32,952 kabul edilmitir. statistiksel anlamllk amacyla gerekletirilen z testi
hesaplamalar sonunda bulunan z deerinin istatistiksel adan .01 dzeyinde anlaml olduu tespit
edilmitir (z= 7,966; p<.05). Aratrmann ortalama etki bykl deerinin Cohen (1988)
tarafndan yaplan snflamaya gre orta dzeyde olduu grlmtr. Benzer ekilde Lipsey ve
Wilson (2001) ile Thalheimer ve Cook (2002) taraflarndan yaplan snflandrmalar dikkate
198
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

alndnda aratrmada elde edilen ortalama etki bykl deerinin orta dzeyde olduu
sylenebilir. Buna gre aratrmadaki ortalama etki bykl deerine ynelik literatrde yaplan
yorumlamalarn birbirleriyle tutarllk gsterdii belirlenmitir. Aratrmada hesaplanan Q istatistiksel
deeri, aratrmann kritik deerinden kk olduu iin aratrmaya dhil edilen almalarn etki
byklkleri dalm homojen bir yapya sahiptir. Aratrmada bulunan z deerinin istatistiksel
adan .01 dzeyinde anlaml olmasndan yola karak meta analiz kapsamnda bir araya getirilen
almalarn sentezlenmesinin istatistiksel anlamda uygun olduu sylenebilir. Aratrmann ortalama
etki byklnden yararlanarak gereki matematik eitimine dayal retimin rencilerin
matematik baarlarn etkiledii sylenebilir. Yani gereki matematik eitimine dayal retimin
lehine matematik baarsnn, gereki matematik eitimine dayal olmayan geleneksel yntemlerden
daha baarl olduu ifade edilebilir. Elde edilen bu bulgu, gereki matematik eitimine dayal
retimin matematik baarsna etkililiine ynelik hem ulusal hem de uluslararas dzeyde yaplan
aratrmalardan elde edilen bulgularla desteklenmektedir (Akyz, 2010; Altayl, 2012; Demirden,
2007; Ersoy, 2013; Gravemeijer, 1990; Halverscheid, Henseleit & Lies, 2006; Keizjer, Galen &
Oosterwall, 2004; Klein, Beishuizen & Treffers, 1998; zdemir & zel, 2013; Thanh-Nyugen,
Dekker & Goedhart, 2008; Verschaffel & De Corte, 1997; Widjaja & Heck, 2003). Bununla birlikte
Zulkardi-Nieveen, Van Den Akker ve De Lange (2002) gereki matematik eitimine dayal
matematik retimiyle birlikte retmen adaylarnn matematiksel ilikileri daha iyi algladn
belirtmitir. Eade ve Dickinson (2006) gereki matematik eitimiyle yaplan matematik retiminin,
rencilerin matematiksel geliimleri lehinde hareket ettii sonucuna ulamtr. Wubbels,
Korthagen ve Broekman (1997) ise gereki matematik eitimine dayal retimin rencilerin
baarya ulamalarnda olduka etkili bir yntem olduunu dile getirmitir. Bu aratrmada, gereki
matematik eitimine dayal retimin matematik baarsn orta dzeyde etkiledii bulgusundan yola
karak renme srecinde gereki matematik eitimine ynelik retimin yaplmas tevik edilmeli,
rencilerin karlatklar problem durumlarn gnlk hayata uygun ekilde tanmlamalarn ve
anlamlandrmalarn salamakla birlikte problemin zmnden kendilerini sorumlu hissedecekleri
ynlendirmeler yaplmaldr. Gereki matematik eitimine dayal retimin matematik baars,
kalclk, motivasyon, tutum, kayg ve dier duyusal deikenler zerindeki etkilerine ynelik yaplan
aratrmalarn says her geen gn artmaktadr. Bu nedenle gelecekte yaplacak olan aratrma
bulgularnn katlmyla birlikte gereki matematik eitimine dayal retimle ilgili meta analiz
aratrmalar tekrarlanabilecei gibi sonular da daha nceki aratrmalarla karlatrlabilir.
Gereki matematik eitimine dayal retimin matematik baarsna etkisine ynelik ortalama etki
byklnn sosyo-ekonomik dzey, zaman aral, uygulamann yapld lke, okul tr,
199
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

deneysel uygulamann sresine gre de farkllama durumu aratrlabilir. Gereki matematik


eitimine dayal retimin etkililiine ynelik yaplacak meta analiz aratrmalarndan elde edilecek
bulgular desteklemek amacyla ayn konuyla ilgili nitel aratrma yntemleri ve ilikisel aratrma
yntemleri kullanlabilir. Nitekim meta analiz aratrmalarnda sadece belirli kriterleri salayan
deneysel almalar aratrmaya dhil edilip nitel ve ilikisel aratrmalar devre d braklmaktadr.
Bu durumda sadece meta analiz almasndan elde edilen bulguya dayanarak aratrlan konuyla ilgili
yaplan genel yarglamalarn aratrmann sonucunu tamamen yansttna ynelik alg olumaktadr.
Sadece meta analiz aratrmalarndaki bulgulardan elde edilen sonularn aratrma nedeninin tek
nemli gstergesi olduu eklindeki yanlglardan kurtulmak gerekir. Meta analiz almalarndan
elde edilen bulgular ayn konuya ynelik nitel ve ilikisel yollardan elde edilen bulgularla
desteklendiinde aratrlacak konuyla ilgili byk resmin daha iyi grlmesi salanabilir. Bunun yan
sra meta analiz aratrmalarna dhil edilen deneysel almalarda bamsz deiken dnda dier
deikenlerin de srpriz ekilde baml deikene etki etmesi sz konusudur. Bununla ilgili olarak
aratrmaya katlan bireylerin deneysel sreci etkilemeye ynelik ar dzeydeki dikkat, motivasyon
ve gayretleri ile normalden farkl davranlar rnek gsterilebilir (Diaper, 1990; Merrett, 2006).
Deneysel almalarda akademik baar deikenine ynelik ortaya kan farkllklarn bamsz
deikenden ziyade bireylerin bu tarz davranlarndan kaynakland sylenebilir. Bundan dolay
deneysel almalardan elde edilen bulgularn hatal olabilecei bu durumun da meta analiz
almalarndan elde edilecek bulgulara olumsuz yansyabilecei gz ard edilmemelidir. Meta analiz
aratrmalarna ynelik sonular yorumlarken deneysel almalarn doasndan kaynaklanan
snrllklar da dikkate alarak hareket etmenin faydal olduu dnlmektedir.

Kaynaklar

*Akyz, M. (2010). Gereki matematik eitimi (rme) ynteminin ortaretim 12.snf matematik (integral
nitesi) retiminde renci baarsna etkisi. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Yznc Yl
niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Van, Trkiye.
*Altayl, D. (2012). Gereki matematik eitiminin oran orant konusunun retimi ve orantsal akl yrtme
becerilerinin gelitirilmesine etkisi. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Atatrk niversitesi, Eitim
Bilimleri Enstits, Erzurum, Trkiye.
Altun, M. (2002). Say dorusunun retiminde yeni bir yaklam. lkretim Online, 1(2), 33-39.
*Arseven, A. (2010). Gereki matematik retiminin bilisel ve duyusal renme rnlerine etkisi.
Yaynlanmam doktora tezi, Hacettepe niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,
Trkiye.
*Aydn, G. (2014). Gereki matematik eitiminin ilkokul 3.snf rencilerine kesirlerin retiminde baarya
kalcla ve tutuma etkisi. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Abant zzet Baysal niversitesi,
Eitim Bilimleri Enstits, Bolu, Trkiye.
200
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

Bakker, A. (2004). Design research in statistics education: On symbolizing and computer tools. Netherlands,
Utrecht: CD Beta Press.
Batd, V. (2014a). Harmanlanm renme ortamlarnn rencilerin akademik baarlarna etkisi: Bir
meta-analiz almas. ankr Karatekin niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, 5(1), 287-
302.
Batd, V. (2014b). Jigsaw tekniinin rencilerin akademik baarlarna etkisinin meta-analiz
yntemiyle incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 18(58), 699-714.
Bernard, R.M., Abrami, P.C., Lou, Y., Borokhowski, E., Wade, A., & Wozney, L. (2004). How does
distance education compare with classroom instruction?: A meta-analysis of the empirical
literature. Review of Educational Research, 74(3), 349-361.
*Bldrcn, V. (2012). Gereki matematik eitimi (gme) yaklamnn ilkretim beinci snflarda uzunluk alan
ve hacim kavramlarnn retimine etkisi. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Ahi Evran
niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Krehir, Trkiye.
Borenstein, M. (2005). Software for publication bias. In H.R. Rothstein, A.J. Sutton & M.
Borenstein (Eds.), Publication bias for meta-analysis: Prevention, assessment and adjustment. West
Sussex, England: John Wiley & Sons.
Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., & Rothstein, H.R. (2009). Introduction to meta-analysis.
West Sussex, England: John Wiley & Sons.
Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). Comprehensive meta-analysis version 2.
Englewood, NJ: Biostat.
Camnalbur, M. (2008). Bilgisayar destekli retimin etkililii zerine bir meta analiz almas.
Yaynlanmam yksek lisans tezi, Marmara niversitesi, Eitim Bilimleri Enstits,
stanbul, Trkiye.
Camnalbur, M., & Erdoan, Y. (2008). Bilgisayar destekli retimin etkililii zerine bir meta analiz
almas: Trkiye rnei. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri, 8(2), 481-505.
Card, N.A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. New York: The Guilford Press.
Cavey, L.O., Whitenack, J.W., & Lovin, L. (2006). Investigating teachers mathematics teaching
understanding: A case for coordinating perspectives. Educational Studies in Mathematics, 64,
19-43.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, Inc.
Cohen, J., Welkowitz, J., & Ewen, R.B. (2000). Introductory statistics for the behavioral sciences. Orlando:
Harcourt Brace College Publishers.
Cooper, H., & Hedges, L.V. (2009). Research synthesis as a scientific process. In H. Cooper, L.V.
Hedges & J.C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta analysis (2nd ed., pp.
3-16). New York: Russell Sage Foundation.
Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics. New York: Routledge, Taylor and Fransic
Group.
*akr, Z. (2011). Gereki matematik eitimi ynteminin ilkretim 6.snf dzeyinde cebir ve alan konularnda
renci baars ve tutumuna etkisi. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Karaelmas niversitesi,
Sosyal Bilimler Enstits, Zonguldak, Trkiye.
Demir, S. (2013). Bilgisayar destekli matematik retiminin (bdm) akademik baarya etkisi: Bir meta analiz
almas. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Gaziosmanpaa niversitesi, Eitim Bilimleri
Enstits, Tokat, Trkiye.
201
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

*Demirden, N. (2007). Gereki matematik eitimi ynteminin ilkretim 6.snflarda kesir kavramnn
retimine etkisi. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Gazi niversitesi, Eitim Bilimleri
Enstits, Ankara, Trkiye.
Diaper, G. (1990). The hawthorne effect: A fresh examination. Education Studies, 16(3), 261-267.
Drijvers, P.H.M. (2003). Learning algebra in a computer algebra environment: Design research on the
understanding of the concept of parameter. Netherlands, Utrecht: Freudenthal Institute.
Durlak, J.A. (1995). Reading and understanding multivariate statistics. Washington, DC: American
Pyschological Association.
Duval, S., & Tweedie, R. (2000a). Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and
adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56(2), 455-463.
Duval, S., & Tweedie, R. (2000b). A nonparametric trim and fill method of accounting for
publication bias in meta-analysis. Journal of the American Statistical Association, 95(449), 89-98.
Eade, F., & Dickinson, P. (2006). Exploring realistic mathematics education in english schools.
Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics, July 16-
21, Prague, Czech Republic.
Ellis, P.D. (2010). The essential guide to effect sizes: Statistical power, meta-analysis, and the interpretation of
research results. Cambridge: Cambridge University Press.
Elvik, R. (2011). Publication bias and time-trend bias in meta-analysis of bicycle helmet efficacy: A
re-analysis of attewell, glase and mcfadden, 2001. Accident Analysis and Preventation, 43(3),
1245-1251.
*Ersoy, E. (2013). Gereki matematik eitimi destekli retim ynteminin 7.snf olaslk ve istatistik
kazanmlarnn retiminde renci baarsna etkisi. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Sakarya
niversitesi, Eitim Bilimleri Enstits, Sakarya, Trkiye.
Field, A.P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd edition). London: Sage Publications.
Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th edition).
Boston: McGraw-Hill.
Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education: China lectures. Netherlands, Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers.
Freudenthal, H. (1983). Didactical phenomenology of mathematical structures. Educational Studies in
Mathematics, 24(2), 139-162.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Netherlands, Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers.
Freudenthal, H. (1968). Why to teach mathematics so as to be useful. Educational Studies in
Mathematics, 1, 3-8.
*Gelibolu, M.F. (2008). Gereki matematik eitimi yaklamyla gelitirilen bilgisayar destekli mantk retimi
materyallerinin 9.snf matematik dersinde uygulanmasnn deerlendirilmesi. Yaynlanmam yksek
lisans tezi, Ege niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, zmir, Trkiye.
Glass, G.V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5, 3-8.
Gravemeijer, K. (2004). Local instruction theories as means of support for teachers in reform
mathematics Mathematical Thinking and Learning, 6(2), 105-128.
Gravemeijer, K. (1999). How emergent models may foster the constitution of formal mathematics.
Mathematical Thinking and Learning, 1(2), 155-177.
Gravemeijer, K. (1994). Educational development and developmental research in mathematics
education. Journal for Research in Mathematics Education, 25, 443-471.
202
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

Gravemeijer, K. (1990). Context problems and realistic mathematics instruction. Research in


Mathematics Education, 11, 10-32.
Gravemeijer, K., & Doorman, M. (1999). Context problems in realistic mathematics education: A
calculus course as an example. Educational Studies in Mathematics, 39(1-3), 111-129.
Grissom, R.J., & Kim, J.J. (2005). Effect sizes for research: A broad practical approach. New York, NY:
Psychology Press.
Gzyeil, E. (2012). Beyin temelli renmenin akademik baarya etkisi: Bir meta analiz almas.
Yaynlanmam yksek lisans tezi, Nide niversitesi, Eitim Bilimleri Enstits, Nide,
Trkiye.
Halverscheid, S., Henseleit, M., Lies, K. (2006). Rational numbers after elementary school: Realizing
models for fractions on the real line. Proceedings of the 30th Conference of the International Group for
the Psychology of Mathematics, July 16-21, Prague, Czech Republic.
Harms, P.D., & Cred, M. (2010). Emotional intelligence and transformational and transactional
leadership: A meta-analysis. Journal of Leadership and Organization Studies, 17, 5-17.
Hffler, T., & Leutner, D. (2007). Instructional animation versus static pictures: A meta analysis.
Learning and Instruction, 17(6), 722-738.
Hunter, J.E., & Schmidt, F.L. (1990). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings.
Beverly Hills CA: Sage Publication.
Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Stanne, M.E. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis.
Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Kablan, Z., Topan, B., & Erkan, B. (2013). Snf ii retimde materyal kullanmnn etkililik dzeyi:
Bir meta-analiz almas. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.
Karabay, A., Ik, D., Bilalolu, R., & Kayran, B. (2011). oklu zek kuram temelli almalarn
deerlendirilmesi: Trkiye rnei. ukurova niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, 20(2),
21-32.
Kaarc, . (2013). Proje tabanl renme yaklamnn rencilerin akademik baar ve tutumlarna etkisi: Bir
meta-analiz almas. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Osmangazi niversitesi, Eitim
Bilimleri Enstits, Eskiehir, Trkiye.
Keizjer, R., & Terwel, J. (2004). A low-achievers learning process in mathematics: Shirleys fraction
learning. Journal of Classroom Interaction, 39(2), 10-23.
Keizjer, R., Van Galen, F., & Oosterwall, L. (2004). Reinvention revisited: Learning and teaching
desimals as an example. Paper Presented at the International Congress on Mathematical Education 10,
July 4-11, Copenhague, Denmark.
Klein, A.S., Beishuizen, M., & Treffers, A. (1998). The empty number line in dutch second grades:
Realistic versus gradual program design. Journal for Research in Mathematics Edcuation, 29(4),
443-464.
Kooij Henk, V.D. (2001). Algebra: A tool for solving problems. Netherlands, Utrecht: Freudenthal
Institute.
K, A., & Konan, N. (2014). Okul mdrlerinin retimsel liderlik davranlarn gsterme
dzeylerine ilikin snf ve bran retmenlerinin grleri: Bir Meta-analiz. Eitim ve retim
Aratrmalar Dergisi, 3(1), 359-374.
Kwon, O.N. (2002). Conceptualizing the realistic mathematics education approach in the teaching
and learning of ordinary differential equations. Proceedings of the International Conference on the
Teaching of Mathematics, July 1-6, University of Crete, Hersonissos, Greece.
203
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

Lindberg, S.M., Shibley-Hyde, J., Peterson, J.L., & Linn, M.C. (2010). New trends in gender and
mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(6), 1123-1135.
Lipsey, M.W., & Wilson, D.B. (2001). Practical meta-analysis. California: Sage Publications.
Martins, A., Ramalho, N., & Morin, E. (2010). A comprehensive meta-analysis of the relationship
between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 49, 554-564.
Merrett, F. (2006). Reflections on the hawthorne effect. Educational Psychology, 26(1), 143-146.
Meyer, M.R. (2001). Representation in realistic mathematics education. In A. Cuoco & F. Curcio
(Eds.), The roles of representation in school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers
of Mathematics.
Miles, B.M., & Huberman, M.A. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
Landis, J.R., & Koch, G.G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data.
Biometrics, 33, 159-174.
Nelissen, J.M.C., & Tomic, W. (1998). Representations in mathematics education. Washington, DC: ERIC
Clearinghouse.
Olkun, S., & Toluk, Z. (2003). lkretimde etkinlik temelli matematik retimi. Ankara: An Yaynclk.
Orwin, R.G. (1983). A fail-safe N for effect size. Journal of Educational Statistics, 8, 157-159.
*zdemir, E. (2008). Gereki matematik eitimine (rme) dayal olarak yaplan yzey lleri ve hacimler
nitesinin retiminin renci baarsna etkisi ve retime ynelik renci grleri. Yaynlanmam
yksek lisans tezi, Balkesir niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Balkesir, Trkiye.
zdemir, E., & zel, D. (2013). Gereki matematik eitimine dayal geometri retiminin renci
baarsna etkisi ve retimin deerlendirilmesi: Temel ilkeler asndan. E-Journal of New
World Sciences Academy, 8(1), 115-132.
zdemirli, G. (2011). birlikli renme ynteminin rencinin matematik baars ve matematie ilikin tutumu
zerindeki etkililii: Bir meta-analiz almas. Yaynlanmam yksek lisans tezi, ukurova
niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Adana, Trkiye.
Petitti, D.B. (1994). Meta analysis, decision analysis and cost-effectiveness analysis, methods for quantitative
synthesis in medicine. New York: Oxford University Press.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A pratical guide. Malden:
Blackwell Publishing.
Rasmussen, C., & King, K. (2000). Location starting points in different equations: A realistic
mathematics approach. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology,
31(2), 161-172.
Rosenberg, M.S., Adams, D.C., & Gurevitch, J. (2000). Metawin: Statistical software for meta analysis
version 2.0. Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.
Rothstein, H.R., Sutton, A.J., & Borenstein, M. (2005). Publication bias in meta-analysis. In H.R.
Rothstein, A.J. Sutton & M. Borenstein (Eds.), Publication bias in meta-analysis: Preventation,
assessment and adjustments. West Sussex, England: John Wiley & Sons.
Rudy, A.C. (2001). A meta analysis of the treatment of anorexia nervosa: A proposal. New York: Ithaca
College.
Sharp, J., & Adams, B. (2002). Childrens construction of knowledge for fraction division after
solving realistic problems. Journal of Educational Research, 95(6), 333-347.
Smith, P.K., & Pellegrini, A.D. (2000). Psychology of education major themes. London: Routledge Falmer.
204
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

Springer, L., Stanne, M.E., & Donovan, S.S. (1997). Effects of small-group learning on undergraduates in
science, mathematics, engineering, and technology: A meta-analysis. Madison, WI: National Institute
for Science Education.
Sterne, J.A.C., & Egger, M. (2001). Funnel plots for detecting bias in meta-analysis guidelines on
choice of axis. Journal of Clinical Epidemiology, 54(10), 1046-1055.
Streefland, L. (1991). Fractions in realistic mathematics education: A paradigm of developmental research.
Netherlands, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
en, ., & Ylmaz, A. (2013). birliki renmenin kavramsal deiim zerindeki etkisi: Bir meta
analiz almas. Karaelmas Journal of Educational Science, 1, 21-32.
Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified
methodology. http://www.work-learning.com/white_pa-pers/effect_sizes.htm internet
adresinden 10, 03, 2015 tarihinde edinilmitir.
Thanh-Nyugen, T., Dekker, R., & Goedhart, J.M. (2008). Preparing vietnamese student teachers for
teaching with a student-centered approach. Journal of Math Teacher Education, 11(1), 61-81.
Treffers, A. (1991). Didactical background of a mathematics program for primary education. In L.
Streefland (Eds.), Realistic mathematics education in primary school. (pp. 21-57). Utrecht: CD Beta
Press.
Treffers, A. (1987). Three dimensions: A model of goal and theory description in mathematics education.
Netherlands, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
*nal, Z. (2008). Gereki matematik eitiminin ilkretim 7.snf rencilerinin baarlarna ve matematie kar
tutumlarna etkisi. Yaynlanmam yksek lisans tezi, Atatrk niversitesi, Fen Bilimleri
Enstits, Erzurum, Trkiye.
stn, U., & Erylmaz, A. (2014). Etkili aratrma sentezleri yapabilmek iin bir aratrma yntemi.
Eitim ve Bilim, 39(174), 1-32.
*zel, D. (2007). Gereki matematik eitimi (rme) destekli eitimin ilkretim 7.snf matematik retiminde
renci baarsna etkisi. Yaynlanmam doktora tezi, Balkesir niversitesi, Fen Bilimleri
Enstits, Balkesir, Trkiye.
Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1998). Realistic mathematics education: Work in progress. In T.
Breiteig & G. Brekke (Eds.), Theory into practice in Mathematics Edcuation. Kristiansand,
Norway: Faculty of Mathematics and Sciences.
Van den Heuvel-Panhuizen, M. (1996). Assessment and realistic mathematics education. Netherlands,
Utrecht: Technipress.
Van Reeuwijk, M. (2001). From informal to formal, progressive formalization an example on
solving systems of equations. In H. Chick, K. Stacey, J. Vincent & J. Vincent (Eds.), The
future of the teaching and learning of algebra. Melbourne: University of Melbourne.
Verschaffel, L., & De Corte, E. (1997). Teaching realistic mathematical modeling in the elementary
school: A teaching experiment with fifth graders. Journal for Research in Mathematics Education,
28, 577-601.
Viera, A.J., & Garrett, J.M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistics.
Family Medicine, 37, 360-363.
Widjaja, Y.B., & Heck, A. (2003). How a realistic mathematics education approach and
microcomputer-based laboratory worked in lessons on graphing at an indonesian junior
high school. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 26(2), 1-51.
Wolf, F.M. (1986). Meta-analysis: Quantitative methods for research synthesis. California: Sage Publications
Inc.
205
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

Wubbels, T., Korthagen, F., & Broekman, H. (1997). Preparing teachers for realistic mathematics
education. Educational Studies in Mathematics, 32(1), 1-28.
Yac, E., & Arseven, A. (2010). Gereki matematik retimi yaklam. International Conference on
New Trends in Education and Their Implications, 11-13 Kasm, Antalya, Trkiye.
Yeh, J., & DAmico, F. (2004). Forest plots: Data summaries at a glance. The Journal of Family
Practice, 53(12), 1007.
Zulkardi, Nieveen, N., Van Den Akker, J., & De Lange, J. (2002). Designing, evaluating and
implementing an innovative learning environment for supporting mathematics education
reform in indonesia: The cascade-imei study. In P. Valero & O. Skovsmose (Eds.),
Proceedings of the 3rd International Mathematics Education and Society Conference, Copenhagen:
Centre for Research in Learning Mathematics, pp. 108-112.
(* sembolyle iaretlenen kaynaklar meta-analiz aratrmasna dhil edilen kaynaklardr.)

Extended English Abstract

Realistic mathematics education (RME) is a site-specific education theory founded by Dutch


mathematician Hans Freudenthal in order to realize the reforms needed in the teaching of
mathematics. Mathematics is considered as an individual activity and a product of human
explorations and social activities in realistic mathematics education. According to this theory,
mathematics arises from the reality and continually expands at learning process. Many national
and international studies based on realistic mathematics education have been conducted for
effective teaching in the course of fractions, addition-substraction process, percentage, graphical
drawings, differential equations, linear functions and analysis. Proliferation of the researches
realized in realistic mathematics education area day by day makes to reach the desired
information and difficult examination of all literature. In addition, it cant be reached a general
conclusion on the subject in the researches due to the emergence of contradictory situations. This
is enough to preclude the utilization of the scientific community from the results. Therefore,
there is need for approaches given opportunity to explore in a larger area for effective use of
pieces of information obtained from the research and the interpretation of the general analysis
reliably. Meta-analyzes are considered to be a method that can be used for this purpose of
research. The meta-analysis is a statistical method that aims to strengthen the integration and
validation of the results obtained with similar findings in a subject area, improve the estimate of
the effect size of the study findings with the expression and interpret results more objectively.
Meta-analysis also known the analysis method of analysis has become the subject of the theses in
the social sciences area in Turkey since the beginning of the twenty-first century. The meta-
analysis researches mostly determined the overall impact of emotional intelligence on gender and
mathematics performance are available in the international literature. On the other side, the meta-
analysis researches usually examined the overall effect of collaborative learning, computer based
learning and multiple intelligence based teaching on academic achievement are available in the
national literature. The meta-analysis researches examined the overall impact of instruction based
on realistic mathematics education on mathematics achievement of the students arent included
both nationally and internationally in researches. At the same time, strong and general view
related this topic examined in the private area arent determined. This is an important reason for
making this research. Because, the quantitative results obtained from individual studies with
larger samples and experimental design style will lead to scientists interested in realistic
mathematics education with the help of this research. The purpose of this research is to apply the
206
Kaplan, A., Duran, M., Doruk, M., & ztrk, M. (2015). Gereki matematik eitimi destekli retimin matematik
baarsna etkisi: Bir meta-analiz almas. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. doi:
10.14687/ijhs.v12i2.3300

meta-analysis of domestic theses examined the effect of instruction based on realistic


mathematics education on mathematics achievement of students. In addition, effectiveness level
of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement of students
will be determined whether the differentiation to types of theses and educational level. The meta-
analysis method combined of the results of similar studies and the calculation of a common
effect sizes is used in this research. Meta-analysis of the research is performed according to the
stages respectively known as the choice and the detection of suitable studies, the coding of the
research data and the calculation of the effect sizes, the statistical analysis of effect sizes and the
interpretation of research data. In making choices about which research will be included in the
meta-analysis the following criteria are used;
1. All masters and doctoral theses should be accessible and granted access is unauthorized on the
database of Higher Education Council (HEC).
2. The theses should include the pretest-posttest experimental design with the experimental-
control groups.
3. The theses should subject the effect of instruction based on the realistic mathematics
education on mathematics achievement.
4. The theses should present mean, standard deviation and the sample values.
12 national theses has been the sample of this research the criteria within above-stated. The data
acquired from the research are coded into two sections. The knowledges with the identity and
nature of the study take place in the first chapter of the research. These are named as the authors
name, year of thesis and the type of thesis. The research data such the sample size, arithmetic
mean and standard deviation will be used in the calculation of the meta-analysis take place in the
second chapter of the research. The publication bias is calculated to improve the reliability of the
research. Howewer, similar findings of the theses examined in the research has been determined
in detail to improve the validity. Average effect size is calculated base Fixed Effects Model in
order to demonstrate the effectiveness of instruction based on realistic mathematics education on
mathematics achievement in this research. Hedgess g is used in the calculation of the effect
size in the research. The effect of instruction based on realistic mathematics education on
mathematics achievement is positively correlated with the effect size value of 0.607 in the fixed
effects model. Q value is calculated 16.406 as the statistical test of homogeneity. Critical value is
found to be approximately 32.952 from chi-square table at 95 % significance level with 11
degrees of freedom. Q value (16.406) in 11 degrees of freedom doesnt exceed the critical value
of the chi-square distribution (2 (0.95) = 32.952). The distributions of the effect sizes have a
homogeneous structure due to the Q value is smaller than the critical value (32.952). The effect
size value resulted from the research is adopted at medium level (d = 0.607) according to the
classification made by Cohen.

View publication stats