Anda di halaman 1dari 17

THJ PT.

MAilGKUBUANA HUTATI'IA JAYA


Y E>/ GENERAL CONTRACTOR o SUPPLIER
Jl. Galong Baru Selatan I No- 2 Tomang, Grogol - Jaka a Barat 1{.140
Telp. (012) 23528079, Fax. (OZ1) 5801495 - Email : mangkubuanahj@yahoo.com

s (, l\) zo
(] :r z
o
o- C g o
ll
o.
il _= fo,
c (t ,
o) -i Z
e
gt l 0)
f ID N 3
o =
0,
f
!,
0)
x
_1'
a)
J

B,
@0,
o
d o3 o
O(-
(,o
-.{
(o
OI ti(tot), E'
J13 :o
(o= (D:)
33
Oo
j
rt(D
o:l qN i(o oo (, a
1(O :Al :l
(oN @J
-{_ (o-i d
{'.1
(n
cf od @
=
o) a a (A

{ -{ + !Or
-l
o o o o
t.
=.
a =. =. 5 xo,
a a a 3
p. p. E: E'

ll
o A> -+ a
pc
I
c
(o
aJ_
E; 9x
ino:l
o^ 'Ed0,
lD ll)
v
q, co :to
=.
o-)
{J,

dq !m
oro
=.
oo
!) dF -a)
o, -' 36
Or 5.J
$o-
o, 0,
F
t,
_=
x
0)0,
gB 63
lc o r6' o
c o, 3 z
x-D
o(D
5.-
or6 z
(o
o o o) o) ^O,
o) o)

=!)

!>
of lr>
o:, 1l>
q.= !
d
= o-' !D -' o
(D f=
EA
5.<
s8.
ds -{ xo
I3 ID ID
d5 d6 fl
o, o6 o)
x(, !) tl, l) =
d 6- A' 6'
:l f 5 f

U)
x @
x a
x o
x +
!)
J. J. J. J. 3
ol
c5

FEffiEE
o) ,D 0)
o)
:t
o,
:t o)
f
o a
o
+
x-t x++ x-J+ x-{+ o +
1l !+ -Il 1l ot

tJ
+
z! z1l +
z! +
z sID
! N
o)
.U
1'

!
J
= = =
3
{
$
m
F
irr { c HEIS
C)XL^tB*mrt
FfilR}>E==TT H
F ]?! *
i;:PIr;nu,r N 6i:gg
1j*
Q
:E
*b} F.
*n ;i,r: lrl
- =r'] f;f
!&l
rl
7;: C
E} 9 $
+ {
p $E hi T

r
-!
r;*
tfi
A
>rn crl'

Xg 3t
.Fr '
!)

.);
{n
1
-:-
Vl
J
*
lt
tr^.
.n:'

h
'\r
/*
t
ii--{ ;}J -+i
t?--

;:i:-:*
***H E
.a - f
!1,
Iraa
-.:
-.T
h
{;
lTl

irr

_m
ni{ rXnU
*'*1
\-i )F. a lh
**r ilH
l(-
FT{. Y. 6
{\J &\
trt z,
;F
rn h{
tFa
t
o#
rz
ts ;tr $s
rri
z{
!/ |'r'
v
H ry
U\
?t\
f,E
y\r:a
Z=^( Fra x
f\;\ -
q Gi tFl
t C/:}
rnz
,) lrt
tu
b
*rt .Uo
r-x:3
_ -l \i*
F i{
FS
ria
;a
z i'r
s\ la

b
'1',r

{?*
-l
$
lrr
t^ 1
'&m
=x
us
(fs
.ED
6:r
{,
C
:g
)>
> -{,
Zm
Uf
nl
*
fJ
nt
si
Etr TL

m
I,fi
{T
)' Z1
f,)
m P .}'
T-t
Ix i..t
)* ;> ,.,.J
.10
S':f
iJ r-a {
;
]>
ir:

*1
-}r
la
:I ri rs
]1{ ,xl.
se
.Lj:T .L*
j.m *{
r+ F* tr! UJ
a- t* I
ol r
t
!i.
s x
tfi

e-f
,L ,.\
tr
NPWP i 12.232.065.1-032.000
NYOMANASTHANA K. PUTRA
JL. CIK DITIRO NO. 83 RT OO5 RW OO2
BANYUMAS - BANYUMAS SEI-ATN
JEMBER

TERDAFIAR: 25.02-2010

PROVINSI JAT'YATIIiUR
KOTAJEiliBER
NIK : 3aal,D5l,8B373B01
ilam : NY0llAll ASTHANA K. PUTRA
TempsilIgl Lahir : JEttgER, 18{9-1973
Jenis Kelamin : LAXI-LAXI Gol. Darah: O
iAlamat : JL Cll{ DITIRO NO.8i!
RTrRW ; ilt5/002

Agma
KeYDffi : BANYUIIIAS
Kamatan : AANYUilAS
: HINDU
SELATAN ', 1

Status Perkawinan: KAwlN


Pekerian ; WRASIIASTA KOTAJEI,!BER
Kesarganegaraan : Wl{l 1{-12-?O11
BerlakuHingga : 18{$?016

)F-+

KARTU TANDA PENDUDUK


REPUBTIK INDONESIA
z '?t' !i F AL.E
s3$
,u
JN
+
fP-/s>
$=Fa=
EE5gs;?
(nxla-\-
)a
l= :r[.=:itE
i$ lqio. J>,:
tg ,-!-'ii
Itr J{
i tlr
_s)fi
IT
iS
lx
trF F J)
e
S
^r
-
5
ftrr
h-
IY
lo RE
F{dr)
E
L
a
Efr
,r{"
tlJ l=J
itlr hl o- \l
Io
tr'
Z=\ .\
Iri latB
Sr '?
g'
oG(,'
HI\
-oaF
'ocF
Ii\
"=$d)*i
a]
ru
= 'n

&sl
1-E
iGlrtr
E ! SL'l
\q!
liJit
tJl
!E"r
\
a
!ES o*-I \'
I-!L
l:'-' Z,E
*[:::1 E .i
,-
I-
tLl
IUA Ysl H |t
I

1L! \ttl
(fl \,
\
loiE
tN) X\J
ruAlI F I
I

ia I
i) ilFI
ih Er

rba
aff:' irDi t\ h
l;s
IhH H
J,9r, i\r
turl s
ItF
I ro:
x'1 a ''!,
EExl i
.tl
q
})
ts
lL6
\,./ k -t
!9
r0J
Ft
-
SlaIi 3 Ir

to
uv oo dish;
A) i }}
F lk
t^)
:l
Fd
F) L
I =. o) !'a
,r0q r.il hJ
o
x-
lil
J=
'1-
oi(t
tt6
6
(.})
:lr F
Y
gc
tils
pJ
cr rlilr
t, p'
h
['
t9
O vo
;
lu AI
**
, Fa ,' E!!

Ir OB)
i(D
aro ilr
It!,
'kn
i*3
q;:,l}
E 5i
no.
6$, 6!: ', Id h3i g-'lq
o
ll', dE IF r?EE-.A;
I r'
r, Fl
E' .s
,'(
lo
:'(,

! 5';
5^,
aO l

lo tat-;
!:.r
IU'
:> lE?r
!]?t
rs :- 3
3,

?, .?jiEe
J1
".{
Iql,
9
ieg
d
iE{
NPWP | 12.437,513.2.002.000
IIALIKI
JL. MAULUDAN NO. 44 RT OO2 RW OO1
SAMPURASAN . WETAN NGULON
MAGELANG

TERDAFTAR : 11.07.2012

PROVINSI JAII'ATENGAH
KOTA MAGELANG
NIK : a135015trll7glglt1
Nema

H
: IllALlKl
TempeUTgl Lahir : PEKALO!{G'AI{, 1S10-19f0
Kddnin : LAKl.lAKl
Jeris gol, Darah:
AIAMST : JL HAULUDAN NO.
RT,Rl,t, :082rfi,, 'I4
KeUDeEa : SAilIPmASAil
Ksilaian : WEfAilt{lULOf'I
AgEma :6LAld
Stat s Perkasins: gELUil KAlrylil
Pekerjaan : $/IMSWASTA xoramcELAxc
K*arganegaraan : YUItll 2Gttl.20{2
BedakuHingga :1*1O-m17
l$rY"-

KARTT} TAND,{ Tf,NT'UDUH


REPUBLIK INDONESIA

a_
!:" ril
!,
". ?
zo

o
o
O' a 1"n13:= (J
A
a Enix:'
Ji*^:
A1
q)
C!
t+
(rcCFr=--t N
p
rD ''ri !t{tt. o-
At
(}rJ$i
-
a
(.D
t,
a 3 x"6
Hqgt3 +
H

fr ./:tt
uit=tr;D,
;eL'
sa =^.lld...|d2 I

5 L o
CI DJ a- ts o
q)
u + U
(D =^
fE:.F' FI H
tl F,i o- = .r ir Il
F Y.
o'
x'
G(D5
=?s,tiq z A

F
IfH.? E
(D
.,.1*
P
^iaH f-,(
t{
.rn
!
'\-
^/\ (u
B il tr.il
HFsj r! N
o
ix ?
dtEl : o
q iJ H
lJ L-,
E*cr'
5 gq ds I C')
-(
rTC
'O
;e R.
t-'
\a
.-t
XF. O
X!,^,
/\
U
G
Ft
siHS
s
A1

ifrT\
tst
co z CN
(-,(
zlt
CD
t!uYS
PG. o-rOH ?
g9di.
r t
L. 1 H
i^ !J /
xr 3. ;-|.
urt
gxr{ -/
3$
F!J
(D
:. ei

:(\. E \o (\r 7f Fq
r\ g FI CJP- + R ) tt
t\.,
(DHi)ul:
X-.
\,i \- rfon)
-HJ
H
# s \ N
lrl
*
=
tio lP qsg!
y-HI.-
H
o ta
+ P
\J
"f=H' h'(
$r PrXg+ H
ts a FI
I o_i
'tD[/)
N-\ 5 o -
BEE
?zB*(,a
i.H t'J \
FI
t\
X
5qa\)
O ; ..
\-
r p
s!)
! a
H4t.t;
x s 7
E (-.
E. ;+-X#lO i-
rl P HD,{ -
trr N
L!
+
2
U)
o
Fr
+
b3o'-U
t\., H

oq'lto r{

Fi .: d 5 t'!

EiE
o- 0a
FI
D
At
d
t
CD

Y
Ft
{rf ? s z
f; oa
o ,\.
P cu1g2TFt
o
o
B 4 (D
zr=-{ E. ^-
'r- l{ *.
\o
h +
,5',(lr
o o
Fl
(A
7(
.-\
iT
o ;{
H 5 Iil-' ..1 :}
a I
.\-
')l

b el D', t11
tQ
; .}"

tU +
d
a

p
>a
=
\Or
::r
i;r
\o
00 s
H
PROPINST JAWA TIMUR
KABUPATEN MALANG
NrK :35072127127fi001
l,laftE : DEDY PURWANTO, ST

ffi
TerpaUTgl lahir : SAMPANG, 27-12-1975
Jenis Kelarin : LAKI - LAKI Golongan Darah :
AIATNAT : PERUM TAMAN PERMATA ASRI J 8
RT/RW :006/005
Desa : SITIREJO
KecarEtan :WAGIR
Kabupaten : MALANG
Agarna : ISLAM Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan :MRYAWANSWASTA MALANG. 05-07-2m8

'""*fyflt;;ff Bupati

wry
^a.n.
Ke65#AKependudul\an os

Barano siaDa. meniru. menambah dan alau membuar KTP denoan dala !ano tidak benar serti
mengg'unakan KTP orang lain lanpa sepengelahuan pemrlrk o,a-ncam hrhLma"" sesJai perarLrar
Derundano - undanoan vano berlaku.
kTP in, w;jib diperfanj6ng-selambatlambalnya dalam wa{lu 14 \empat belas) har; sesudan hdbis nas. tangarrsidik Jan pemecang KTP NlP. 510 073 608