Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

MINGGU : 4 TARIKH: 15.8.2016 HINGGA 19.8.2016

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN: 4

TARIKH/ TAHUN MASA BIDANG/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


HARI TAJUK/ TEMA KANDUNGAN
16.8.2016 4M 9.15am- Modul 2: 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni Media :
(Selasa) 10.15am Membuat corak Murid dapat mengenal, 2.1.1.1 Rupa - organik atau Alat :
dan rekaan memahami dan geometri berus, punch,
Aktiviti : Cetakan menyatakan bahasa seni 2.1.1.2 Warna - sekunder gunting, palet,
visual yang ada pada atau tertier berkas
Tema :
corak teknik cetakan. 2.1.2 Prinsip rekaan Bahan :
Objek Buatan
2.1.2.1 Kontra warna Kertas
Manusia
2.1.2.2 Ritma dan lukisan, gum
pergerakan UHU, cat air,
Tajuk :
susunan cerminan. magic
Bag Hadiah
penribon
2.2 Aplikasi Seni 2.2.1 Mengenal dan menyatakan
Murid dapat jenis-jenis media. Bahan Bantu
mengaplikasikan 2.2.2.1 Alat - pembaris, Belajar :
pengetahuan bahasa seni kadbod bergelugur, Contoh-
visual, media serta berus lukisan, palet, contoh
proses dan teknik dalam dan alatan lain yang cetakan, bag
penghasilan corak teknik sesuai hadiah,
cetakan. 2.2.2.2 Bahan kertas komputer,
lukisan, cat air atau Pemancar
cat poster atau cat LCD, video
tempera, dan klip
bahan lain yang
sesuai EMK :
2.2.2 Mengetahui penggunaan Keusahawana
media serta proses dan n, Kreativiti
teknik dalam penghasilan dan Inovasi
karya.
2.2.2.1 Teknik - cetakan
blok.

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 Memilih dan memanipulasi


Murid dapat bahan secara kreatif.
mengaplikasikan 2.3.2 Menggunakan bahasa seni
pengetahuan dan visual dalam penghasilan
kefahaman bahasa seni karya.
visual, media serta proses 2.3.3 Mengaplikasikan proses
dan teknik dalam dan teknik yang sesuai
penghasilkan corak dalam penghasilan corak
teknik cetakan secara teknik cetakan
kreatif

2.4 Apresiasi Seni Murid 2.4.1 Mempamerkan karya yang


dapat membuat apresiasi dihasilkan.
terhadap karya sendiri dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman
rakan dengan sendiri dalam proses
menumpukan pada aspek penghasilan karya.
bahasa seni visual. 2.4.3 Menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan secara
lisan.
17.8.2016 4K 10.40am Modul 2: 2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, Media :
(Rabu) - Membuat corak Membuat persepsi dan memahami dan menyatakan Alat :
11.40am dan rekaan menggunakan bahasa bahasa seni visual yang ada berus lukisan,
Aktiviti : Resis seni visual yang ada pada pada corak teknik resis. palet
karya corak teknik resis. 2.1.1 Unsur Seni Bahan :
Tema :
2.1.1.1 Garisan - tebal dan kertas
Objek
nipis lukisan, oil
Buatan
2.1.1.2 Rupa - geometri pastel dan cat
Manusia
atau organik air, gambar
2.1.1.3 Warna - primer atau
Tajuk :
sekunder atau tertier Bahan Bantu
Bingkai Gambar 2.1.2 Prinsip Rekaan Belajar :
2.1.2.1 Kontra - warna Contoh-karya
2.1.2.2 Penegasan motif resis,
2.2 APLIKASI SENI komputer,
Mengaplikasikan bahasa Murid dapat mengaplikasikan pembesar
seni visual dan media pengetahuan bahasa seni visual, suara,
dalam penghasilan karya media serta proses dan teknik pemancar
corak teknik resis. dalam penghasilan corak teknik LCD, karya
resis. bingkai
2.2.1 Mengenal dan menyatakan gambar
jenis-jenis media seperti:
Cadangan media:
2.2.1.1 Alat - berus lukisan, EMK :
palet, span atau Keusahawana
alatan lain yang n, Kreativiti
sesuai. dan Inovasi
2.2.1.2 Bahan kertas
lukisan, lilin atau oil
pastel dan cat air
atau cat poster atau
pewarna batik atau
bahan lain yang
sesuai.
2.2.2 Mengetahui penggunaan
Media serta proses dan
teknik dalam
penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik - resis

2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat menzahirkan idea


Penzahiran idea melalui melalui pelbagai sumber kajian
pelbagai sumber, kajian dan teknololgi dengan
dan teknologi dalam mengaplikasikan pengetahuan
penghasilan karya corak dan kefahaman bahasa seni
teknik resis. visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
teknik resis yang kreatif.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi
bahan secara kreatif.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni
Visual dalam penghasilan
karya corak teknik resis.
2.3.3 Mengaplikasikan proses
dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan karya
corak teknik resis.
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi
Apresiasi terhadap karya terhadap karya sendiri dan rakan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
berpandukan bahasa seni serta menghubung kait seni
visual, sejarah seni dan dengan disiplin ilmu yang lain,
budaya. kehidupan, sejarah seni dan
budaya.
2.4.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses
penghasilan karya.
2.4.3 Menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan secara
lisan.

Tandatangan Pelajar Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia

_________________ __________________________ _____________________________

( ) ( ) ( )