Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

MINGGU : 3 TARIKH: 8.8.2016 HINGGA 12.8.2016

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN: 4

TARIKH/ TAHUN MASA BIDANG/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


HARI TAJUK/ TEMA KANDUNGAN
9.8.2016 4M 9.15am- Modul 2: 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni Media :
(Selasa) 10.15am Membuat Murid dapat mengenal, 2.1.1.1 Rupa - organik atau Alat : berus,
corak dan memahami dan geometri punch, gunting,
rekaan menyatakan bahasa seni 2.1.1.2 Warna - sekunder palet, berkas
Aktiviti : visual yang ada pada atau tertier Bahan :

Cetakan corak teknik cetakan. 2.1.2 Prinsip rekaan Kertas lukisan,


2.1.2.1 Kontra warna gum UHU, cat
Tema :
2.1.2.2 Ritma dan air, magic pen
Objek Buatan
pergerakan -
Manusia
susunan Bahan Bantu
cerminan. Belajar :
Tajuk :
2.2 Aplikasi Seni Contoh-contoh
Bag Hadiah
Murid dapat 2.2.1 Mengenal dan menyatakan cetakan, bag
mengaplikasikan jenis-jenis media. hadiah,
pengetahuan bahasa 2.2.2.1 Alat - pembaris, komputer,
seni visual, media serta kadbod bergelugur, Pemancar LCD
proses dan teknik dalam berus lukisan, palet,
penghasilan corak teknik dan alatan lain yang EMK :
cetakan. sesuai Keusahawanan
2.2.2.2 Bahan kertas , Kreativiti dan
lukisan, cat air atau Inovasi
cat poster atau cat
tempera, dan
bahan lain yang
sesuai
2.2.2 Mengetahui penggunaan
media serta proses dan
teknik dalam penghasilan
karya.
2.2.2.1 Teknik - cetakan blok.
2.3 Ekspresi Kreatif
Murid dapat 2.3.1 Memilih dan memanipulasi
mengaplikasikan bahan secara kreatif.
pengetahuan dan 2.3.2 Menggunakan bahasa seni
kefahaman bahasa visual dalam penghasilan
seni visual, media serta karya.
proses dan teknik dalam 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan
penghasilkan corak teknik yang sesuai dalam
teknik cetakan secara penghasilan corak teknik
kreatif cetakan
2.4 Apresiasi Seni
Murid dapat membuat 2.4.1 Mempamerkan karya yang
apresiasi terhadap karya dihasilkan.
sendiri dan rakan 2.4.2 Menceritakan pengalaman
dengan menumpukan sendiri dalam proses
pada aspek bahasa seni penghasilan karya.
visual. 2.4.3 Menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan secara
lisan.
10.8.2016 4K 10.40am Modul 2: 2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami Media :
(Rabu) -11.40am Membuat Membuat persepsi dan dan menyatakan bahasa seni Alat :
corak dan menggunakan bahasa visual yang ada pada corak teknik berus lukisan,
rekaan seni visual yang ada resis. palet
Aktiviti : Resis pada karya corak teknik 2.1.1 Unsur Seni Bahan :
resis. 2.1.1.1 Garisan - tebal dan kertas lukisan,
Tema :
nipis lilin atau oil
Objek
2.1.1.2 Rupa - geometri atau pastel dan cat
Buatan
organik air atau cat
Manusia
2.1.1.3 Warna - primer atau poster
sekunder atau tertier
Tajuk :
2.1.2 Prinsip Rekaan Bahan Bantu
Bingkai Foto 2.1.2.1 Kontra - warna Belajar :
2.1.2.2 Penegasan motif Contoh-karya
resis, komputer,
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pembesar
Mengaplikasikan bahasa pengetahuan bahasa seni visual, suara,
seni visual dan media media serta proses dan teknik pemancar LCD
dalam penghasilan karya dalam penghasilan corak teknik
corak teknik resis. resis.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan EMK :
jenis-jenis media seperti: Keusahawanan
Cadangan media: , Kreativiti dan
2.2.1.1 Alat - berus lukisan, Inovasi
palet, span atau
alatan lain yang
sesuai.
2.2.1.2 Bahan kertas
lukisan, lilin atau oil
pastel dan cat air atau
cat poster atau
pewarna batik atau
bahan lain yang
sesuai.
2.2.2 Mengetahui penggunaan
Media serta proses dan
teknik dalam
penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik - resis

2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat menzahirkan idea


Penzahiran idea melalui melalui pelbagai sumber kajian
pelbagai sumber, kajian dan teknololgi dengan
dan teknologi dalam mengaplikasikan pengetahuan dan
penghasilan karya corak kefahaman bahasa seni visual,
teknik resis. media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik
resis yang kreatif.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi
bahan secara kreatif.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni
Visual dalam penghasilan
karya corak teknik resis.
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan
teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak
teknik resis.
2.4 APRESIASI SENI
Apresiasi terhadap karya Murid dapat membuat apresiasi
sendiri dan rakan terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa berpandukan bahasa seni visual
seni visual, sejarah seni serta menghubung kait seni
dan budaya. dengan disiplin ilmu yang lain,
kehidupan, sejarah seni dan
budaya.
2.4.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses
penghasilan karya.
2.4.3 Menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan secara
lisan.

Tandatangan Pelajar Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia

_________________ __________________________ _____________________________

( ) ( ) ( )