Anda di halaman 1dari 12

RPT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI ABONG

Kemahiran Hidup (KT)


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL)
TINGKATAN 3
BULAN MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN I-THINK PBS (PPPM)
JANUARI 1 1. Konsumerisme Penerangan B1 01/1 Tahun Baru 2017
01/01 PBS Menyatakan tentang konsumerisme dengan
05/01 a. Pengguna dan konsumerisme Tingkatan 3 mengenalpasti lima hak pengguna dan tiga
Aras 1 dan Modul tanggungjawab pengeluar kepada pengguna.
Menerangkan maksud pengguna dan Ithink
B2
konsumerisme pemangkin
Menerangkan tentang konsumerisme dengan
b. Hak dan tanggungjawab pengguna KBAT
menjelaskan tiga hak pengguna dan tiga
Aras 1 tanggung jawab pengeluar kepada pengguna.
Mengenal pasti hak dan tanggungjawab Peta Buih
B3
pengguna
Peta Pokok Menerangkan tentang konsumerisme dengan
Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga
mengenalpasti kaitan tiga hak pengguna dan tiga
hak sebagai pengguna
Peta Dakap tanggungjawab pengeluar kepada pengguna.

2 c. Tanggungjawab pengeluar kepada B4


08/01 pengguna Peta Buih Menerangkan tentang konsumerisme dengan
12/01 Aras 1 mengenalpasti bentuk penyelewengan pengeluar
Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada dan akta membantu pengguna.
pengguna B5
Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang Menerangkan tentang konsumerisme dengan
sering dilakukan oleh pengeluar membuat hubungkait antara bentuk
Menerangkan cara membuat aduan penyelewengan pengeluar dengan hak pengguna
dan akta.
d. Peranan persatuan pengguna
B6
Aras 1
Menerangkan tentang konsumerisme dengan
Menerangkan peranan persatuan pengguna
membuat penilaian terhadap tndakan yang perlu
diambil terhadap penyelewengan oleh pengeluar.
3 2. Tempat kediaman
15/01 Peta Bulatan
19/01 a. Ruang tempat kediaman Peta buih
Aras 1
Menerangkan erti tempat kediaman
Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman
Mengenal pasti fungsi ruang
b. Keselesaan tempat kediaman
Aras 1
Mengenal pasti faktor keselesaan tempat
kediaman.
4 3. Reka Cipta 28-29/01 Tahun Baru Cina
22/01 a. Pengenalpastian masalah
26/01 Aras 1
Mengenal pasti masalah Peta Buih
Mengumpul maklumat dan data
Menganalisis maklumat
Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian
masalah
b. Pemilihan idea
Aras 1
Menilai dan memilih idea yang paling sesuai Peta Buih
Peta Alir
c. Perekaan projek
Aras 1
Melakar beberapa reka bentuk projek Penyediaan Modul perekodan 2016
(Borang Transit)
d. Pemilihan reka bentuk
Aras 1
Menilai dan memilih konsep reka bentuk
Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan
unjuran ortografik
5 e. Perancangan pembinaan projek B1
29/01 Aras 1 Peta Buih Menyatakan tentang reka bentuk dan penghasilan
02/02 Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya Peta Pokok projek dengan menyenaraikan tiga jenis bahan.

Mengenal pasti dan memilih alat B2


Membuat jadual kerja dan mengira kos Menerangkan tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan menyenaraikan tiga
pengeluaran
jenis bahan dari segi kesesuaian penggunaannya.
6 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian 09/02 Thaipusam
05/02 projek B3
09/02 Aras 1 Amali Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
Mengukur, menanda dan memotong tentang reka cipta dengan menghasilkan projek
reka cipta1.
Membina dan mencantum bahagian projek (Menghasilkan produk baharu atau inovasi
Memeriksa dan menguji sambungan dan daripada produk sedia ada)
B4
pemasangan
mengikut prosedur1.
Membuat kemasan (membuat projek berdasarkan lakaran).
Menguji dan menilai projek B5
dengan daya usaha1.
(menyelesaikan masalah).
B6
yang mempunyai nilai tambah1.
(penambahan bahan atau idea yang
berfungsi dan mampu menggambarkan idea
tersendiri murid).
7 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian
12/02 projek Amali
16/02 Aras 1
Mengukur, menanda dan memotong
Membina dan mencantum bahagian projek
Sambungan PBS
Memeriksa dan menguji sambungan dan
pemasangan
Membuat kemasan
Menguji dn menilai projek

g. Pendokumentasian 08-09/2 Tahun Baru Cina


Mengumpul dan merekodkan maklumat Amali Sambungan PBS
berkaiatan projek yang dibina.
8 4. Elektrik B1
19/02 Pengiraan Menyatakan tentang asas elektrik dengan
23/02 a. Mengira kos tenaga elektrik membaca meter kWj
FEBRUAR Aras 1 B2
Membaca meter kWj
I Menerangkan tentang asas elektrik dengan
Mengira kos penggunaan tenaga elektrik menjelaskan cara mengira kos penggunaan
tenaga elektrik
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
tentang asas elektrik dengan mengira1 kos
penggunaan tenaga elektrik.
(Menggunakan dua kadar tariff)
B4
mengikut prosedur2.(Kaedah yang betul)
B5
dengan daya usaha2. (pengiraan yang
tepat)
B6
dan membimbing1.
(i) Menjadi contoh dari segi tingkah laku
dan hasil kerja.
(j) Boleh member tunjuk ajar kepada
murid yang lain.
MAC 9
UJIAN SUMATIF 1
1/03 03/03
10 b. Pengenalan motor arus terus (DC)
05/03 Aras 1 Peta Bulatan
09/03 Membaca maklumat pada plat perincian motor Peta Buih
Mengenali jenis motor
Menyatakan arah pusingan motor DC
Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran
kuasa motor DC

11 5. Asas Elektronik B1
12/03 Peta Bulatan Menyatakan tentang asas elektronik dengan
16/03 a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik Peta Buih memberikan tiga jenis komponen1 elektronik.
Aras 1 (komponen yang dipelajari di tingkatan 3)
Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi
komponen elektronik B2
Menerangkan tentang asas elektronik dengan
b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik menjelaskan tiga komponen1 elektronik dari segi
fungsinya.
Aras 1 (komponen yang dipelajari di tingkatan 3)
Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan
bergambar dan membuat projek
Menterjemah lukisan skematik atau lukisan
bergambar untuk membuat projek.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (17/3 - 25/3) 9 hari
12 b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik
26/03 Aras 1 Amali
30/03 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan Peta Alir
bergambar dan membuat projek
Menterjemah lukisan skematik atau lukisan
bergambar untuk membuat projek

c. Penghasilan projek
Aras 1
Membentuk kaki komponen Amali
Memasang komponen berpandukan lukisan
skematik atau lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan komponen
berpandukan lukisan skematik
Memateri semua kaki atau tamatan komponen
Memotong kaki komponen yang berlebihan
dengan kemas
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan
APRIL 13 b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik B3
02/04 Aras 1 Amali Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
06/04 Peta Alir tentang asas elektronik dengan membentuk
Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan semua kaki komponen, memasang semua
bergambar dan membuat projek komponen dan memateri semua kaki komponen
Menterjemah lukisan skematik atau lukisan berpandukan lukisan bergambar.
bergambar untuk membuat projek
c. Penghasilan projek B4
Aras 1 mengikut prosedur3.
Membentuk kaki komponen i. Kaedah yang betul
ii. Komponen berkutub dipasang
Memasang komponen berpandukan lukisan
mengikut kekutuban yang betul.
skematik atau lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan komponen
B5
berpandukan lukisan skematik dengan daya usaha3.
Memateri semua kaki atau tamatan komponen (sempurna) ;
Memotong kaki komponen yang berlebihan i. Pematerian kemas
dengan kemas ii. Pemterian kukuh
Menguji projek yang telah siap dan membuat iii. Kekutuban betul
pembaikan jika perlu iv. Mengamalkan langkah keselamatan
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan diri dan alatan.
dan bahan. B6
dan membimbing1.
14 c. Penghasilan projek
09/04 Memateri semua kaki atau tamatan komponen Amali
13/04 Memotong kaki komponen yang berlebihan
dengan kemas
-SDA-
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan.
15 c. Penghasilan projek
16/04 Memateri semua kaki atau tamatan komponen Amali
20/04 Memotong kaki komponen yang berlebihan
dengan kemas
-SDA-
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan.
16 6. Elektronik (Elektif) B1 27/4 - Sukan Tahunan
23/04 a. nama, simbol dan fungsi komponen Menyatakan tentang elektronik dengan
27/04 elektronik memberikan susunan nombor pin IC pemasa 555
Aras 1 Peta buih dan tiga bahagian utama binaan geganti.
Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi
komponen elektronik B2
Menyatakan susunan nombor IC pemasa Menerangkan tentang elektronik dengan
menjelaskan IC dan geganti dari segi fungsinya.
Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti
a. nama, simbol dan fungsi komponen B3
elektronik Peta Bulatan Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
Peta buih tentang elektronik dengan menghasilkan projek
Aras 1 elektronik yang mengandungi komponen geganti
Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi dan IC 555.
komponen elektronik
Menyatakan susunan nombor IC pemasa
Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti
17 b. Penghasilan projek B4 01/05 Hari Pekerja
30/04 Aras 1 Amali secara sistematikmengikut prosedur3.
04/05 Membaca dan menterjemah lukisan skematik i. Kaedah yang betul
Membentuk kaki komponen Peta Alir ii. Komponen berkutub dipasang
MEI mengikut kekutuban yang betul
Memasang komponen berpandukan lukisan
skematik atau lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan komponen
berpandukan lukisan skematik
Memateri semua kaki atau tamatan komponen
Memotong kaki komponen yang berlebihan
dengan kemas
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan serta melupus sisa

18 b. Penghasilan projek B5 10/05 Hari Wesak


07/05 Aras 1 Amali dengan daya usaha3.
11/05 Membaca dan menterjemah lukisan skematik (sempurna) ;
Membentuk kaki komponen Peta Alir i. Pematerian kemas
ii. Pemterian kukuh
Memasang komponen berpandukan lukisan
iii. Kekutuban betul
skematik atau lukisan bergambar iv. Mengamalkan langkah keselamatan
Menyemak semula kedudukan komponen diri dan alatan.
berpandukan lukisan skematik
Memateri semua kaki atau tamatan komponen B6
Memotong kaki komponen yang berlebihan dan membimbing1.
dengan kemas i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku
Menguji projek yang telah siap dan membuat dan hasil kerja.
pembaikan jika perlu ii. Boleh member tunjuk ajar kepada
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan murid yang lain.
dan bahan serta melupus sisa

19 21/5 Wesak
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2
17/05
19/05
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26/05 10/06) 16 hari * 03/6 Keputeraan DYMM Agong

JUN 21 7. Enjin (Elektif) 12/6 Nuzul Quran


11/06 Peta buih
15/06 a. Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum
Aras 1
Mengenal pasti nama dan kegunaan pengikat
dan penyantum

22 b. mengenal bahagian luar enjin B1


18/06 Aras 1 Peta Buih Menyatakan tentang enjin dengan mengenalpasti
22/06 Mengenal pasti bahagian utama luar enjin nama bahagian luar, bahagian dalam enjin dan
Menyatakan nama dan fungsi alat tangan alatan tangan.
Membuka dan memasang satu bahagian luar
B2
enjin Menyatakan tentang enjin dengan mengenalpasti
Peta dakap nama bahagian luar, bahagian dalam enjin dan
c. Mengenal bahagian dalam enjin alatan tangan dari segi fungsinya.
Aras 1
B3
Mengenal pasti nama dan fungsi bahagian dalam
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
enjin tentang enjin dengan membuka dan memasang
semula mana-mana bahagian luar enjin.
23 B4 25/06-26/06 Hari Raya Pu
25/06 mengikut prosedur2. 30/6 Hari Terbuka
29/06 (Kaedah yang betul)

B5
dengan daya usaha5.
i. Hasil kerja betul
ii. Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.
B6
dan membimbing1.
i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku
dan hasil kerja.
ii. Boleh member tunjuk ajar kepada
murid yang lain.
JULAI 24 d. Edaran empat lejang
02/07 Aras 1 Peta Buih
06/07 Menyatakan prinsip edaran empat lejang Peta Titi

25 12/7 Karnival Permaina


09/07 e. Sistem Enjin Peta Buih
13/07 Aras 1
Mengenal pasti lima sistem enjin dan fungsinya

26 f. Menservis enjin
16/07 Peta Alir
20/07 (i) Mengganti palam pencucuh
Aras 1
Memilih alatan tangan
Menanggalkan palam pencucuh dari kepala
silinder
Memeriksa keadaan palam pencucuh
Membuat keputusan untuk menukar atau
mengguna semula Peta Alir
(ii) Memeriksa aras dan menukar minyak pelincir
Aras 1
Memeriksa keadaan minyak pelincir
Memilih dan menggunakan alatan tangan
Menukar minyak pelincir
Memeriksa semula aras minyak pelincir
27
23/07 ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
27/07
28 1-3/8 US 2
30/07 ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
03/08
29
06/08 ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
10/08
OGOS 30
13/08 ULANGKAJI PT3 / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
17/08
31 31/8 Hari Kemerdekaan
20/08 PERCUBAAN PT3
24/08
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (25/08 - 02/09)- 9 hari
32
03/09 ULANGKAJI PT3 / PECUTAN
07/09
33 16/09 Hari Malaysia
10/09 ULANGKAJI PT3 / PECUTAN
SEPTEMB 14/09
ER 34 21/09 Awal Muharram
17/09 ULANGKAJI PT3 / PECUTAN
21/09
35
24/09 ULANGKAJI PT3 / PECUTAN
28/09
OKTOBER 36
01/10 ULANGKAJI PT3 / PECUTAN
05/10
37
08/10 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 18/10 Deepavali
12/10
38
15/10 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
19/10
39 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
22/10
26/10
40
29/10 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
02/11
41
NOVEMB
05/11 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / SEMAKAN PT3
ER 09/11
42
13/11 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / EMAKAN PT3
17/11
43
20/11 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / SEMAKAN PT3
24/11
CUTI AKHIR TAHUN (25/11/2017 01/01/2018) - 38 hari 01/12 Maulidurrasul, 11/12 Keputeraan Sulta

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 214 hari


Jumlah Hari Cuti Penggal = 72 hari

Disediakan oleh: Disahkan oleh :

___________________ ______________________

KALENDER 2017
Januari Februari Mac April
A I Se R K J Sa A I Se R K J Sa A I Se R K J Sa A I S R K J S
e a
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1
8 9 1 11 12 1 1 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
1 0
1 3
2 4
2 1 1 1 1 1
16 18 19 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 13
5
2 7
2 0
2 1
2 1 0
1 1
1 2
1 4
2 5
2
23 25 26 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 20
2
2 4
3 7 8 6
2 7
2 8
2 9
2 1
2 2
2
30 26 27 28 26 27 28 29 30 31 27
9 1 3
3 4 5 6 8 9
0
May Jun Julai Ogos
A I S R K J Sa A I Se R K J Sa A I Se R K J Sa A I S R K J S
e e a
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 1 1 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 1 1
1 1 2
1 3
2 1 1 1 1 1
1 2
1
15 17 18 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 17
4
2 6
2 9
2 0
2 3
2 4
2 5
2 6
2 8
2 9
2
22 24 25 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 24
1
2 3
3 6 7 0
2 1
2 2
2 3
3 5 6
29 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 31
8 0 7 8 9 0
30 31
September Oktober November Disember
A I Se R K J Sa A I Se R K J Sa A I Se R K J Sa A I S R K J S
e a
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
1 11 1 13 14 1 1 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 1 1 1 1 14 1 1
0
1 2
1 5
2 6
2 0
1 1
1 2
1 3
2 5
2 6
2
18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 21
7
2 9
2 2
2 3
3 7
2 8
2 9
2 0
2 2
2 3
3
25 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 28
4 6 9 0 4
3 5 6 7 9 0
1
HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI SELANGOR 2017
HARI KELEPASAN TARIKH HARI KELEPASAN TARIKH HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI KELEPASAN TARIKH
AM PERSEKUTUAN AM NEGERI PERSEKUTUAN AM NEGERI
Tahun Baru Cina 28 Januari Tahun Baru 2017 1 Januari Tahun Baru Cina 8 Februari Tahun Baru 2016 1 Januari
Tahun Baru Cina (Sabtu) (Ahad) Tahun Baru Cina (Hari (Isnin) ( Jumaat)
(Hari Kedua) 29 Januari Kedua) 9 Februari
(Ahad) (Selasa)
Hari Pekerja 1 Mei (Isnin) Hari Thaipusam 9 Februari Hari Pekerja 1 Mei Hari Thaipusam 24 Januari
(Khamis) (Ahad) (Ahad)
Hari Wesak 10 Mei Hari Nuzul Al-Quran 12 Jun Hari Wesak 21 Mei Hari Nuzul Al-Quran 22 Jun
(Rabu) (Isnin) (Sabtu) (Rabu)
Hari Keputeraan Seri 3 Jun Hari Keputeraan 11 Hari Keputeraan Seri 4 Jun Hari Keputeraan 11
Paduka Baginda Yang (Sabtu) Sultan Selangor Disember Paduka Baginda Yang (Sabtu) Sultan Selangor Disember
di-Pertuan Agong (Isnin) di-Pertuan Agong (Ahad)
Hari Raya Puasa * 25 Jun Hari Raya Puasa * 6 Julai
Hari Raya Puasa (Ahad) Hari Raya Puasa (Hari (Rabu)
(Hari Kedua) 26 Jun Kedua)* 7 Julai
(Isnin) (Khamis)
Hari Kebangsaan 31 Ogos Hari Kebangsaan 31 Ogos
(Khamis) (Rabu)
Hari Raya Qurban* 1 Hari Raya Qurban* 12
September September
(Jumaat) (Isnin)
Hari Malaysia 16 Hari Malaysia 16
September September
(Sabtu) (Jumaat)
Awal Muharram 21 Awal Muharram (Maal 2 Oktober
(Maal Hijrah) September Hijrah) (Ahad)
(Khamis)
Hari Deepavalli 18 Oktober Hari Deepavalli 29 Oktober
(Rabu) (Sabtu)
Hari Keputeraan Nabi 1 Disember Hari Keputeraan Nabi 12
Muhammad S.A.W (Jumaat) Muhammad S.A.W Disember
(Maulidur Rasul) (Maulidur Rasul) (Isnin)
Hari Krismas 25 Hari Krismas 25
Disember Disember
(Isnin) (Ahad)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIERRAMAS
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KT)


TINGKATAN 3