Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK (C)

Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum


MINGGU TRANSISI

Tema 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut; KBT:
respons i) nama abjad KP Verbal-linguistik
Sayangi keluarga ii) bunyi abjad
Nilai:
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kasih Sayang
dan intonasi yang sesuai; Tanggungjawab
Unit 1 . i) suku kata Kerajinan
Saya Sayang akan Menghargai
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
Keluarga i) huruf

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

Tema 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Mengenal pasti
Sayangi keluarga pelbagai bunyi; KB Menjanakan idea
i) vokal dan konsonan
Nilai:
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kebersihan
Unit 2 dan intonasi yang sesuai; Menghargai
Mari Sayang i) suku kata Bersyukur
ii) perkataan

3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;


ii) suku kata

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
i) kata nama am
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Tema 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Mengenal pasti
Sayangi keluarga pelbagai bunyi; Verbal linguistic
ii) diftong dan vokal berganding
KB Menghubungkaitkan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang Kembangkan Idea
Unit 3 betul, intonasi yang sesuai, dan
Balik ke memahami; Konstruktivisme:
i) perkataan Pengembangan idea
Kampung
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Nilai:
ii) suku kata Prihatin
iii) perkataan Kesyukuran
Kasih Sayang
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Hormat-menghormati
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Menghargai
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
ii) kata nama khas

Tema 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Verbal linguistik
Hidup Harmoni pelbagai bunyi; Interpersonal
i) vokal dan konsonan Kinestetik

Unit 4 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, KB Menghubungkaitkan
intonasi yang sesuai, dan memahami; Mengecam
Kenali Jiran i) perkataan

3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Nilai:


iv) frasa Semangat Kejiranan
Kasih Sayang
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.1 Menghayati keindahan bahasa; Semangat Bermasyarakat
bahasa dalam bahan sastera i) pantun dua kerat dengan sebutan Hormat-menghormati
dan intonasi yang sesuai Baik hati

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Tema 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Verbal linguistik
Hidup Harmoni pelbagai bunyi; Interpersonal
ii) diftong dan vokal berganding Kinestetik

Unit 5 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, KB Menghubungkaitkan
intonasi yang sesuai, dan memahami; Bacaan Intensif
Kawan-kawan ii) frasa Mengecam
Wei Han
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Kontekstual:
v) ayat Mengalami

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.1 Menghayati keindahan bahasa; Nilai:
bahasa dalam bahan sastera ii) pantun empat kerat dengan Berhemah tinggi
sebutan dan intonasi yang sesuai Bertangungjawab
Bekerjasama
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan Semangat Kemasyarakatan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut Kerajinan
konteks.
i) ayat tunggal

Tema 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Muzik
Hidup Harmoni pelbagai bunyi; Interpersonal
ii) diftong dan vokal berganding
KB Menghubungkaitkan
Unit 6 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Menjanakan idea
intonasi yang sesuai, dan memahami; Mengecam
Taman iii) ayat dalam perenggan
Permainan Kontekstual:
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis Menghubungkaitkan
bermakna i) perkataan
Konstruktivisme:
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Mengaplikasikan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Berhemah tinggi
Bertangungjawab
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan Bekerjasama
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata Semangat Kemasyarakatan
mengikut konteks; Kerajinan
i) kata nama am
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Tema 3 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Verbal linguistik
Badan Sihat Dan tujuan yang betul secara bertatasusila.
Bersih KB Menghubungkaitkan
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menjanakan idea
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Mentakrif
Unit 7 i) kosa kata umum Meramal
Mencipta
Sihat dan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Pembelajaran Kontekstual
Membina dan menulis
Gembira bermakna ii) frasa
Pembelajaran Masteri
Mencipta pantun secara terkawal dan
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 mempersembahkan; Pembelajaran
menyerapkan keindahan dan i) pantun dua kerat Konstruktivisme:
kesantunan bahasa serta TMK
mempersembahkannya secara kreatif
Nilai:
5.1 Memahami, mengenal pasti, dan Patuh
Memahami fungsi dan menggunakan
5.1.1 menggunakan golongan kata Menjaga Kesihatan
golongan kata mengikut konteks
mengikut konteks; Rasional
iv) penjodoh bilangan

Tema 3 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistik
Badan Sihat Dan tujuan
Bersih KB Menghubungkaitkan
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menjanakan idea
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Merumus
Unit 8 ii) idea tersurat
Pembelajaran Kontekstual
Sedap dan Sihat 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang Membina dan menulis
3.2.1
bermakna iii) ayat Pembelajaran
Konstruktivisme:
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan Menyanyikan lagu dengan sebutan TMK
4.2.2
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Menjaga Kesihatan
Rasional
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan Memahami, mengenal pasti, dan Kerajinan
5.1.2
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata kerja mengikut Berjimat cermat
konteks;
i) kata kerja transitif
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Tema 3 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP Verbal linguistik
Badan Sihat Dan i) soalan dengan kata tanya
Bersih KB Menjanakan idea
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan Menganalisis
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Menilai
Unit 9 sesuai, serta mempersembahkannya
dengan penuh penghayatan; Pembelajaran Kontekstual
Kebersihan dan i) cerita
Kesihatan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Nilai:
bermakna pemahaman dengan berdasarkan Menjaga Kebersihan
soalan; Menghargai
i) bertumpu Bertanggungjawab

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan


pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
i) kata berimbuhan awalan

Tema 4 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP Interpersonal
Cermat Dan i) soalan dengan kata tanya Verbal linguistik
Selamat Visual ruang
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang KB Menjanakan idea
Unit 10 sesuai, serta mempersembahkannya Menghubungkaitkan
dengan penuh penghayatan; Menaakul
Berhati-hati ii) pantun Meramal
Selalu Mengecam
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu
bermakna perkara Pembelajaran Kontekstual

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Nilai:
sesuai Berwaspada
Menjaga Keselamatan diri
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan Cermat
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata adjektif mengikut Baik Hati
konteks;
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
i) sifatan/keadaan

Tema 4 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP Interpersonal
Cermat Dan ii) suruhan Verbal linguistik
Selamat Visual ruang
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca bahan bukan sastera
sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan KB BCB - Mendengar
Unit 11 intonasi yang sesuai, serta dengan berkesan
mempersembahkannya dengan penuh Menghubungkaitkan
Selamat Sentiasa penghayatan; Mengecam
i) label

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Nilai:
bermakna i) perkataan Berhemah tinggi
Menjaga kesihatan diri
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.1 Menghayati keindahan bahasa; Menjaga Keselamatan diri
bahasa dalam bahan sastera ii) pantun empat kerat dengan Berwaspada
sebutan dan intonasi yang sesuai

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata adjektif mengikut
konteks;
ii) warna

Tema 4 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Muzik
Cermat Dan tujuan yang betul secara bertatasusila.
Selamat KB Menghubungkaitkan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Mengelas
intonasi yang sesuai, dan memahami; Menjanakan idea
Unit 12 ii) frasa Menghubungkaitkan

Jadikan Teladan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Kontekstual:
bermakna ii) frasa Menghubungkaitkan

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan Menyanyikan lagu dengan sebutan Nilai:
4.2.2
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Bertanggungjawab
i) lagu berdasarkan melodi lagu Berwaspada
kanak-kanak Menjaga Keselamatan diri
Mematuhi Peraturan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Kerajinan
Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
mengikut konteks;
iii) kata ganti nama diri pertama dan
kedua

Tema 5 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistik
Seni Budaya Kita tujuan Interpersonal
Menghubungkaitkan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul
Unit 13 dan intonasi yang sesuai; KB Menghubungkaitkan
ii) perkataan Menyusun urutan
Meriahnya Verbal linguistik
Perayaan 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
bukan naratif secara;
i) terkawal Nilai:
Hormat-menghormati
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Kerjasama
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Bersyukur
kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat Kasih Sayang
mempersembahkannya secara kreatif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
i) kata hubung gabungan

Tema 5 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP Interpersonal
Seni Budaya Kita i) soalan dengan kata tanya
KB Menghubungkaitkan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Mengecam
Unit 14 dan intonasi yang sesuai;
iii) ayat Kontekstual:
Kesenian Kita Mengalami
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Mengaplikasikan
penulisan daripada aspek;
i) ejaan BCB Bacaan luncuran

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Nilai:
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Bekerjasama
i) lagu berdasarkan melodi lagu Semangat Kemasyarakatan
kanak-kanak Hormat-menghormati
Menghargai
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata adjektif mengikut
konteks;
iii) bentuk

Tema 5 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Verbal linguistic
Seni Budaya Kita tujuan yang betul secara bertatasusila. Kinestetik
Mengaplikasi
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
Unit 15 intonasi yang sesuai, dan memahami; KB Menghubungkaitkan
i) perkataan Mengecam
Wah, Cantiknya Mereka Cipta
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek; Konstruktivisme:
ii) tanda baca Menerangkan

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Nilai:
kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat Patuh
mempersembahkannya secara kreatif Kesabaran
Menghargai
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal

Tema 6 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistik
Malaysia Oh tujuan Visual - ruang
Malaysia Muzik
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
intonasi yang sesuai, dan memahami; KB Menilai
Unit 16 ii) frasa Mencipta
Menaakul
Pameran Kartun 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis Menghubungkaitkan
Malaysia bermakna iii) ayat Kontekstual

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Konstruktivisme
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Menghargai
Berbangga
Daya usaha
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan Kerajinan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut Patriotisme
konteks;
ii) kata sendi nama

Tema 6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP Verbal linguistik
Malaysia Oh i) soalan dengan kata tanya Muzik
Malaysia
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, KB Menjana idea
intonasi yang sesuai, dan memahami; Menghubungkaitkan
Unit 17 iii) ayat dalam perenggan

Bendera Malaysia 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.2 Membina dan menulis jawapan
bermakna pemahaman dengan berdasarkan Nilai:
soalan; Mencintai negara
i) bertumpu Berbangga
Patriotisme
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
iii) kata arah

Tema 6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP Verbal linguistik
Malaysia Oh ii) suruhan
Malaysia KB Menjanakan idea
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menaakul
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Mencipta
Unit 18 i) kosa kata umum Menghubungkaitkan

Negaraku 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Kontekstual
Istimewa bermakna pemahaman dengan berdasarkan
soalan; Nilai:
ii) bercapah Patuh
Semangat bermasyarakat
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Berbudi bahasa
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Bersyukur
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat Berbangga
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
mempersembahkannya secara kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan


pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
i) kata berimbuhan awalan

Tema 7 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Verbal linguistic
Hebatnya Sains tujuan yang betul secara bertatasusila. Mengenal pasti
Teknologi Dan
Inovasi 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul KB Menghubungkaitkan
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Menjanakan idea
ii) idea tersurat Mereka cipta
Unit 19
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu
Mesra Plastik bermakna perkara Konstruktivisme:
Kembangkan idea
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Kontekstual :
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat Pengetahuan sedia ada
mempersembahkannya secara kreatif
5.2 5.2.2 Memahami, mengenal pasti, dan
Memahami dan menggunakan menggunakan kata majmuk mengikut Nilai:
pembentukan kata mengikut konteks konteks; Kerajinan
i) kata majmuk rangkai kata bebas Bertanggungjawab
Kerjasama
Menghargai

Tema 7 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistic
Hebatnya Sains tujuan Naturalis
Teknologi Dan
Inovasi 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan KB Menghubungkaitkan
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Mereka cipta
sesuai, serta mempersembahkannya Merumus
Unit 20 dengan penuh penghayatan;
i) cerita Kontekstual :
Hebat dan Pengetahuan sedia ada
Mudah 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis
bermakna iii) ayat TMK

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan BCB Bacaan intensif
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Kerajinan
Menghargai
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti, dan Kebersihan
pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata ganda mengikut
konteks.
i) kata ganda penuh

Tema 7 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KB Menghubungkaitkan
Hebatnya Sains i) soalan dengan kata tanya Mereka cipta
Teknologi Dan
Inovasi 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kontekstual :
dan intonasi yang sesuai; Penerokaan
iii) ayat
Unit 21 Konstruktivisme:
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Kembangkan idea
Berfaedah dan bukan naratif secara;
Kreatif i) terkawal BCB :Mendengar dan bercakap
Bacaan luncuran
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Nilai:
sesuai Daya usaha
Kerajinan
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan Menghargai
mengikut konteks. menggunakan jenis ayat mengikut Rasional
konteks;
i) ayat penyata

Tema 8 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP Verbal linguistic
Cintai Alam ii) suruhan
KB Mengecam
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca bahan bukan sastera Menjanakan idea
Unit 22 sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan Merumus
intonasi yang sesuai, serta
Indahnya Alam mempersembahkannya dengan penuh Pembelajaran Kontekstual
penghayatan;
i) label Nilai:
Mencintai alam
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Menghargai
bermakna ii) frasa Kesyukuran
Rasional
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan jenis ayat mengikut
konteks;
ii) ayat tanya

Tema 8 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Verbal linguistic
Cintai Alam tujuan yang betul secara bertatasusila.
KB Menghubungkaitkan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Menaakul
Unit 23 intonasi yang sesuai, dan memahami; Menjanakan idea
iii) ayat dalam perenggan
Dekati Alam Pembelajaran Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis
bermakna iii) ayat Nilai:
Patuh
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Tekun
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Menghargai
i) lagu berdasarkan melodi lagu Menjaga Kebersihan
kanak-kanak

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal

Tema 8 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistic
Cintai Alam tujuan
2.3.1 Membaca bahan sastera dengan KB Menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sebutan yang betul dan intonasi yang Menaakul
Unit 24 sastera dan bukan sastera sesuai, serta mempersembahkannya Menjanakan idea
dengan penuh penghayatan;
Selamatkan Alam i) cerita Pembelajaran Kontekstual

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Nilai:


bukan naratif secara; Patuh
i) terkawal Tekun
Menghargai
Kerajinan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan;
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara kreatif

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
ii) ayat majmuk

Anda mungkin juga menyukai