Anda di halaman 1dari 54

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

PEMBELAJARAN
MING Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 1 Tema : Alam Semulajadi visual seperti garisan, ruang, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk : Buah Epal dan Oren. yang terdapat pada alam semula jadi, 1.1.1 Unsur seni
dan karya lukisan. 1.1.1.1 Garisan tebal dan nipis.
Aktiviti :Lukisan 1.1.1.2 Ruang ilusi.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Bentuk ilusi
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.4 Warna primer dan sekunder
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 imbangan simetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.3 Kepelbagaian hal benda
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat tiada
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MING
Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
GU 2 bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan.
terdapat pada objek buatan manusia
Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1 Unsur seni
corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometr
Aktiviti: Capan 2.1.1.2 Jalinan - tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2 Prinsip rekaan
aktiviti membuat corak. 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan susunan motif
2.1.2.3 Harmoni warna dan rupa
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
corak capan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri capan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, daun berurat.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, warna air dan gam.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik capan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak capan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan
corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

MING
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
GU 3 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Lingkaran Ular 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang nyata
Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian bentuk
3.1.2.2 Imbangan semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya

3.2.1.1 Alat gunting


3.2.1.2 Bahan gam, tali/benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
GU 4 Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
rupa, warna, jalinan, harmoni dan kontra unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman.
Tema: Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semulajadi dan
karya seni dalam penghasilan anyaman. 4.1.1 Unsur seni
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Tajuk : Kelarai Siku Kluang 4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa - geometri
Aktiviti: Anyaman 4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
4.1.1.4 Warna primer atau sekunder

2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan


kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Harmoni kelarai
menerusi penentuan media dan 4.1.2.2 Kontra - warna
teknik dalam penghasilan anyaman.
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.
penghasilan anyaman. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat gunting
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan kertas warna, gam, kertas lukisan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.
budaya.
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan anyaman.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan anyaman.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri
4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 5 Menggambar visual seperti ruang, bentuk, warna, Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni
imbangan, dan kepelbagaian visual yang ada pada catan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Tema : Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
Tajuk :Rama-rama menggambar teknik catan. 1.1.1.1 Bentuk ilusi

Aktiviti : Catan 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.2 Warna sekunder atau tertier
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Ruang - ilusi
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik catan. 1.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri
1.1.2.2 Kepelbagaian warna
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan catan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat berus lukisan dan palet
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna air atau cat tempera.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.1 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
MING
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
GU 6 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
imbangan, kontra, dan harmoni yang visual yang ada pada lipatan dan guntingan.
Tema : Objek Buatan Manusia terdapat pada objek buatan manusia d 2.1.1 Unsur seni
dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1.1 Rupa organik atau geometri
Tajuk : Hiasan Dinding corak menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1.2 Jalinan sentuh dan tampak
guntingan. 2.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Lipatan dan Guntingan 2.1.2.1 Imbangan simetri
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2.2 Kontra - warna
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.3 Harmoni rupa
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat lipatan dan guntingan. 2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lipatan dan
sumber, kajian, dan teknologi dalam guntingan.
membuat lipatan dan guntingan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat gunting.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, majalah dan gam.
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
seni visual, sejarah seni dan budaya. penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lipatan dan guntingan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan lipatan dan guntingan.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
MING
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
GU 7 Binaan visual seperti bentuk, jalinan, imbangan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual yang ada pada boneka.
Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam 3.1.1.1 Bentuk konkrit
penghasilan boneka. 3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
Tajuk : Kucing.
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Boneka. kefahaman bahasa seni visual 3.1.2.1 Imbangan semetri
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan boneka. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
bahasa seni visual menerusi 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan boneka. penghasilan karya.
3.2.1.1 Alat gunting
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.2 Bahan span, gam, benang, tali atau gelang getah.
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
seni visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan boneka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
MING Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 8 Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
Tajuk : Pasu Bunga yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
Aktiviti : Gosokan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra jalinan
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna
teknik gosokan.

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan gambar. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
gosokan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan

1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam


penghasilan karya.

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,


dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan

1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
GU 9 bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
warna dan imbangan yang terdapat visual yang ada pada alat pertahanan diri.
Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan model parang. 4.1.1 Unsur seni
Tema: Objek Buatan Manusia 4.1.1.1 Bentuk konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna - tertier dan neutral
Tajuk : Parang. kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 4.1.2.1 Imbangan tidak simetri
teknik dalam penghasilan model
Aktiviti : Alat Pertahanan Diri. parang. 4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri .
kajian, dan teknologi dalam
penghasilan model parang. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat gunting.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan kertas tebal, warna air atau krayon, gam.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
seni visual, sejarah seni, dan penghasilan karya.
budaya.
4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan karya.
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknikyang sesuai dalam
penghasilan karya.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 10 Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
warna, kontra, dan kepelbagaian visual yang ada pada kolaj.
Tajuk : Kumbang Ladybird. yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
gambar dengan teknik kolaj. 1.1.1.1 Rupa organik atau geometri atau gabungan rupa.
Aktiviti : Kolaj. 1.1.1.2 Jalinan sentuh dan tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau kedua-dua warna.
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat kolaj. 1.1.2.1 Kepelbagaian bahan.
1.1.2.2 Kontra warna.
3. Aplikasi pengetahuan dan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan kolaj. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya
1.1.2.1 Alat gunting.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, gam, majalah / kertas warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik Kolaj.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam


penghasilan karya.
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
GU 11 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
Tema : Objek Buatan Manusia kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
objek buatan manusia dan karya seni
Tajuk : Penanda Buku. dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni
percikan. 2.1.1.1 Warna sekunder
2.1.1.2 Jalinan - tampak
Aktiviti : Renjisan dan Percikan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Harmoni warna dan jalinan
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kepelbagaian warna.
aktiviti membuat renjisan dan
percikan. 2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
bahasa seni visual menerusi 2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
penghasilan corak renjisan dan 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
percikan. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
. penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan.


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

MING
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
GU 12 Binaan visual seperti bentuk, ruang jalinan dan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
imbangan yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan jalinan.
Tema: Alam Semula jadi semula jadi dan karya seni dalam
penghasilan topeng serkup. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Arnab 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Ruang jalinan
Aktiviti: Topeng Serkup 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan teknik 3.1.2 Prinsip rekaan
dalam penghasilan topeng serkup. 3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan salinan muka arnab, pensel warna aau krayon, kad
manila, gam, dan bahan hiasan yang sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan topeng serkup.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng serkup.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan jalinan dalam penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MING
Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 4.1 Persepsi Estetik :
GU 13 visual seperti bentuk, jalinan, ruang, Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
Tema: Objek Buatan Manusia harmoni dan ritma dan pergerakan visual yang ada pada rantai leher.
yang terdapat pada objek buatan
Tajuk : Rantai Leher manusia dan karya seni dalam 4.1.1 Unsur seni
penghasilan rantai leher. 4.1.1.1 Jalinan tampak dan sentuh
Aktiviti: Alat Perhiasan Diri. 4.1.1.2 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Ruang nyata

2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan


kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Harmoni warna
menerusi penentuan media dan 4.1.2.2. Ritma dan pergerakan susunan manik (gulungan kertas)
teknik dalam penghasilan rantai leher.
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher.
penghasilan rantai leher.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat gunting
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
seni visual, sejarah seni, dan hiasan yang sesuai.
budaya.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
karya.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 14 Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti bentuk, ruang,kesatuan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
dan kepelbagaian yang terdapat pada visual yang ada pada teknik montaj.
Tajuk : Suasana DiJalan Raya objek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan gambar teknik 1.1.1 Unsur seni
montaj. 1.1.1.1 Bentuk ilusi
Aktiviti : Montaj 1.1.1.2 Ruang - ilusi
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.1 Kepelbagaian imej
teknik dalam penghasilan gambar 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi
teknik montaj.
1.2 Aplikasi Seni :
3. Aplikasi pengetahuan dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
kefahaman bahasa seni visual serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.
menerusi penghasilan gambar montaj.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni 1.1.2.1 Alat gunting
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, gam, majalah atau surat khabar.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik montaj.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang,
imbangan dan kepelbagaiansertakesatuan dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan menyatakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

MING Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
GU 15 Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan.
terdapat pada objek buatan manusia 2.1.1 Unsur seni
Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1.1 Rupa organik dan geometr
corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.2 Jalinan - tampak
2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
Aktiviti: Capan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan susunan motif
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.3 Harmoni warna dan rupa
aktiviti membuat corak.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual dalam penghasilan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
corak capan. capan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, pelepah pisang .
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, warna air dan gam.
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik capan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak capan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan
corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
MING
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
GU 16 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Haiwan bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang nyata
Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian bentuk
3.1.2.2 Imbangan semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
seni visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

3.2.1.1 Alat gunting


3.2.1.2 Bahan gam, tali/benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MING
Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
GU 17 bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
rupa, warna, jalinan, harmoni dan kontra unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman.
Tema: Alam Semulajadi yang terdapat pada alam semulajadi dan
karya seni dalam penghasilan anyaman. 4.1.1 Unsur seni
Tajuk : Lapik Meja 4.1.1.1 Garisan lurus
4.1.1.2 Rupa - geometri
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
Aktiviti: Anyaman Kelarai Siku kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.4 Warna primer atau sekunder
Kluang menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan anyaman. 4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni kelarai
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.1.2.2 Kontra - warna
bahasa seni visual menerusi
penghasilan anyaman. 4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.1 Alat gunting
budaya. 4.2.2.2 Bahan kertas warna, gam, ketas lukisan.
4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan anyaman.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan anyaman.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 18 Tema : Alam Semulajadi visual seperti ruang, bentuk, warna, Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni
imbangan, dan kepelbagaian visual yang ada pada catan.
Tajuk : Lebah yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti : Catan menggambar teknik catan. 1.1.1.1 Bentuk ilusi
1.1.1.2 Warna sekunder atau tertier
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Ruang - ilusi
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri
teknik catan. 1.1.2.2 Kepelbagaian warna

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam


4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni 1.1.2.1 Alat berus lukisan dan palet
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna air atau cat tempera.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik basah atas kering.


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
GU 19 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
Tema : Objek Buatan Manusia kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan.
objek buatan manusia dan karya seni
Tajuk : Penanda Buku. dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni
percikan. 2.1.1.1 Warna sekunder
2.1.1.2 Jalinan - tampak
Aktiviti : Renjisan dan Percikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni warna dan jalinan
aktiviti membuat renjisan dan 2.1.2.2 Kepelbagaian warna.
percikan.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan.
penghasilan corak renjisan dan
percikan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

MING Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, jalinan, imbangan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
GU 20 dan harmoni yang terdapat pada alam visual yang ada pada boneka.
Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan boneka. 3.1.1.1 Bentuk konkrit
Tajuk : Tikus. 3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
2. Aplikasi pengetahuan dan
Aktiviti : Boneka. kefahaman bahasa seni visual 3.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 3.1.2.1 Imbangan semetri
teknik dalam penghasilan boneka.
3.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
bahasa seni visual menerusi media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.1 Alat gunting
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1.2 Bahan span, gam, benang, tali atau gelang getah.
seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan boneka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
MING
1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
GU 21 bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
warna dan imbangan yang terdapat visual yang ada pada alat pertahanan diri.
Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan model kaapk. 4.1.1 Unsur seni
Tema: Objek Buatan Manusia 4.1.1.1 Bentuk konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna - tertier dan neutral
Tajuk : Kapak. kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan model 4.1.2.1 Imbangan tidak simetri
Aktiviti : Alat Pertahanan Diri. kapak.
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri .
penghasilan model kapak.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat gunting.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan kertas tebal, warna air atau krayon, gam.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
budaya. penghasilan karya.

4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan karya.
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknikyang sesuai dalam
penghasilan karya.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 22 Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, jalinan, Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
warna, kontra, dan kepelbagaian visual yang ada pada kolaj.
Tajuk : Bunga Mawar. yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
gambar dengan teknik kolaj. 1.1.1.1 Rupa organik atau geometri atau gabungan rupa.
Aktiviti : Kolaj. 1.1.1.2 Jalinan sentuh dan tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau kedua-dua warna.
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat kolaj. 1.1.2.1 Kepelbagaian bahan.
1.1.2.2 Kontra warna.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan kolaj. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya
1.1.2.1 Alat gunting.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, gam, majalah / kertas warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik Kolaj.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
GU 23 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
Tema : Objek Buatan Manusia kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan.
objek buatan manusia dan karya seni
Tajuk : Penanda Buku. dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni
percikan. 2.1.1.1 Warna sekunder
2.1.1.2 Jalinan - tampak
Aktiviti : Renjisan dan Percikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni warna dan jalinan
aktiviti membuat renjisan dan 2.1.2.2 Kepelbagaian warna.
percikan.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan.
penghasilan corak renjisan dan
percikan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
. 2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
dan rakan berpandukan bahasa
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

MING
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
GU 24 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Bulan dan Bintang 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang nyata
Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian bentuk
3.1.2.2 Imbangan semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan mobail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2 Aplikasi Seni:


dan rakan berpandukan bahasa Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
seni visual, sejarah seni, dan budaya. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan gam, tali/benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 4.1 Persepsi Estetik :
GU 25 Mengenal Kraf Tradisional visual seperti bentuk, jalinan, ruang, Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
harmoni dan ritma dan pergerakan visual yang ada pada gelang tangan.
Tema: Objek Buatan Manusia yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan gelang tangan.

Tajuk : Gelang Tangan 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1 Unsur seni


kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.1 Jalinan tampak dan sentuh
menerusi penentuan media dan 4.1.1.2 Bentuk konkrit
Aktiviti: Alat Perhiasan Diri. teknik dalam penghasilan gelang 4.1.1.2 Ruang nyata
tangan.
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni warna
4.1.2.2. Ritma dan pergerakan susunan manik (gulungan kertas)
atau bahan hiasan yag sesuai.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 4.2 Aplikasi Seni:
penghasilan gelang tangan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gelang tangan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.1 Alat gunting
budaya. 4.2.2.2 Bahan benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
hiasan yang sesuai.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 26 Tema : Alam Semulajadi visual seperti garisan, ruang, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk : Manggis dan Tembikai. yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya lukisan. 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti :Lukisan 1.1.1.1 Garisan tebal dan nipis.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.2 Ruang ilusi.
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.3 Bentuk ilusi
menerusi penentuan media dan 1.1.1.4 Warna primer dan sekunder
teknik dalam aktiviti membuat lukisan.
1.1.2 Prinsip rekaan
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.2 imbangan simetri atau tidak simetri
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.3 Kepelbagaian hal benda
menerusi penghasilan lukisan.
1.2 Aplikasi Seni :
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
rakan berpandukan bahasa seni serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat tiada
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,


imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MING
Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
GU 27 bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan.
terdapat pada objek buatan manusia
Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1 Unsur seni
corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometr
Aktiviti: Capan 2.1.1.2 Jalinan - tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2 Prinsip rekaan
aktiviti membuat corak. 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan susunan motif
2.1.2.3 Harmoni warna dan rupa
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
corak capan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri capan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, daun berurat / pelepah pisang.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, warna air dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik capan.


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak capan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan
corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

MING
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
GU 28 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Bunga 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang nyata
Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian bentuk
3.1.2.2 Imbangan semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
dan rakan berpandukan bahasa
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya

3.2.1.1 Alat gunting


3.2.1.2 Bahan gam, tali/benang dan kad manila, majalah,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MING Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
GU 29 Tema : Alam Semulajadi visual seperti garisan, ruang, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk : Buah Epal dan Oren. yang terdapat pada alam semula jadi, 1.1.1 Unsur seni
dan karya lukisan. 1.1.1.1 Garisan tebal dan nipis.
Aktiviti :Lukisan 1.1.1.2 Ruang ilusi.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Bentuk ilusi
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.4 Warna primer dan sekunder
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 imbangan simetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.3 Kepelbagaian hal benda
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat tiada
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

MING
Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
GU 30 bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
Tema : Objek Buatan Manusia jalinan, pergerakan, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik capan.
terdapat pada objek buatan manusia
Tajuk : Pembalut Buku dan karya seni dalam penghasilan 2.1.1 Unsur seni
corak menggunakan teknik capan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometr
Aktiviti: Capan 2.1.1.2 Jalinan - tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2 Prinsip rekaan
aktiviti membuat corak. 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan susunan motif
2.1.2.3 Harmoni warna dan rupa
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
corak capan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri capan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, daun berurat / pelepah pisang.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, warna air dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik capan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak capan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan
corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 4.1 Persepsi Estetik :
GU 31 Mengenal Kraf Tradisional visual seperti bentuk, jalinan, ruang, Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
harmoni dan ritma dan pergerakan visual yang ada pada gelang tangan.
Tema: Objek Buatan Manusia yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan gelang tangan.

Tajuk : Gelang Tangan 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1 Unsur seni


kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.1 Jalinan tampak dan sentuh
menerusi penentuan media dan 4.1.1.2 Bentuk konkrit
Aktiviti: Alat Perhiasan Diri. teknik dalam penghasilan gelang 4.1.1.2 Ruang nyata
tangan.
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni warna
4.1.2.2. Ritma dan pergerakan susunan manik (gulungan kertas)
atau bahan hiasan yag sesuai.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 4.2 Aplikasi Seni:
penghasilan gelang tangan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gelang tangan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.1 Alat gunting
budaya. 4.2.2.2 Bahan benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
hiasan yang sesuai.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
GU 32 Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti jalinan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna, garisan, harmoni dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
Tema : Objek Buatan Manusia kepelbagaian yang terdapat pada renjisan dan percikan.
objek buatan manusia dan karya seni
Tajuk : Penanda Buku. dalam penghasilan teknik renjisan dan 2.1.1 Unsur seni
percikan. 2.1.1.1 Warna sekunder
2.1.1.2 Jalinan - tampak
Aktiviti : Renjisan dan Percikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni warna dan jalinan
aktiviti membuat renjisan dan 2.1.2.2 Kepelbagaian warna.
percikan.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan.
penghasilan corak renjisan dan
percikan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
. 2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
dan rakan berpandukan bahasa
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan percikan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik renjisan dan percikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

MING
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
GU 33 Binaan visual seperti bentuk, jalinan, imbangan Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual yang ada pada boneka.
Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan boneka. 3.1.1.1 Bentuk konkrit
Tajuk : Tikus. 3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
2. Aplikasi pengetahuan dan
Aktiviti : Boneka. kefahaman bahasa seni visual 3.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 3.1.2.1 Imbangan semetri
teknik dalam penghasilan boneka.
3.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
bahasa seni visual menerusi media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1.1 Alat gunting
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1.2 Bahan span, gam, benang, tali atau gelang getah.
seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan boneka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MING
Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 4.1 Persepsi Estetik :
GU 34 visual seperti bentuk, jalinan, ruang, Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
Tema: Objek Buatan Manusia harmoni dan ritma dan pergerakan visual yang ada pada rantai leher.
yang terdapat pada objek buatan
Tajuk : Rantai Leher manusia dan karya seni dalam 4.1.1 Unsur seni
penghasilan rantai leher. 4.1.1.1 Jalinan tampak dan sentuh
Aktiviti: Alat Perhiasan Diri. 4.1.1.2 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Ruang nyata

2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan


kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Harmoni warna
menerusi penentuan media dan 4.1.2.2. Ritma dan pergerakan susunan manik (gulungan kertas)
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
teknik dalam penghasilan rantai leher.
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher.
penghasilan rantai leher.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat gunting
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
seni visual, sejarah seni, dan hiasan yang sesuai.
budaya.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 4.1 Persepsi Estetik :
GU 35 Mengenal Kraf Tradisional visual seperti bentuk, jalinan, ruang, Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
harmoni dan ritma dan pergerakan visual yang ada pada gelang tangan.
Tema: Objek Buatan Manusia yang terdapat pada objek buatan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
manusia dan karya seni dalam
penghasilan gelang tangan.

Tajuk : Gelang Tangan 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1 Unsur seni


kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.1 Jalinan tampak dan sentuh
menerusi penentuan media dan 4.1.1.2 Bentuk konkrit
Aktiviti: Alat Perhiasan Diri. teknik dalam penghasilan gelang 4.1.1.2 Ruang nyata
tangan.
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Harmoni warna
4.1.2.2. Ritma dan pergerakan susunan manik (gulungan kertas)
atau bahan hiasan yag sesuai.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 4.2 Aplikasi Seni:
penghasilan gelang tangan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gelang tangan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.1 Alat gunting
budaya. 4.2.2.2 Bahan benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
hiasan yang sesuai.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

MING
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
GU 36 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni serta pergerakan yang visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan mobail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Bunga 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang nyata
Aktiviti: Mobail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan mobail. 3.1.2.1 Kepelbagaian bentuk
3.1.2.2 Imbangan semetri atau tidak simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan susun atur atau objek pada mobail
bahasa seni visual menerusi
penghasilan mobail. 3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri media, serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya

3.2.1.1 Alat gunting


3.2.1.2 Bahan gam, tali/benang dan kad manila, majalah,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan mobail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan mobail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MINGG 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


U 37 bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar -
Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya buyung.
seni dalam penghasilan kraf tembikar -
Tema: Objek Buatan Manusia buyung. 4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
Tajuk : Buyung. 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh
kefahaman bahasa seni visual
Aktiviti : Tembikar menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
Teknik Lingkaran. teknik dalam penghasilan kraf 4.1.2.1 Imbangan simetri
tembikar buyung..
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat tiada.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan doh atau tanah liat.
seni visual, sejarah seni, dan
budaya. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Teknik lingkaran.

4.3 Ekspresi Kreatif :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan
imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
MINGG 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
U 38 Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk : Bunga Kebangsaan. yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
gambar menggunakan teknik resis. 1.1.1.1 Garisan kesan lilin atau oil pastel
Aktiviti : Resis. 1.1.1.2 Rupa hal benda.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder.
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat resis. 1.1.2.1 Kontra garisan dan warna
1.1.2.2 Harmoni rupa dan bentuk.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan resis. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan resis.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan karya

1.2.1.1. Alat berus lukisan dan palet.

1.2.1. 2 Bahan kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna
berasaskan air.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik resis.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk,
warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
MINGG Tema : Alam Semula jadi. visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
U 39 warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk : Pokok Bunga. yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti : Catan. catan. 1.1.1.1 Bentuk ilusi
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1.1.1.2 Jalinan tampak
1.1.1.3 Warna - sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.
teknik dalam aktiviti membuat catan.

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam membuat catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MINGG Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
U 40 bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
Tema : Objek Buatan Manusia imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
Tajuk :Hiasan Dinding karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti: Lipatan dan Guntingan guntingan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan


bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Imbangan simetri
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kontra warna
aktiviti membuat corak. 2.1.2.3 Harmoni perulangan motif

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
corak lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri .
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.1 Alat gunting dan pensel
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

MINGG Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
U 41 Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Haiwan 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang susunan objek
Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MINGG
U 42 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Haiwan Bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang susunan objek
Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murnI

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


MINGG Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
U 43 warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
Tema: Objek Buatan Manusia pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
Tajuk : Gasing Mudah 4.1.1.1 Bentuk konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan simetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.

4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan


imbangan dalam penghasilan gasing.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.

Disemak oleh, Disahkan oleh,

............................................. .........................................................
( MAHFUZAH BINTI NASERI ) ( )
Ketua Panitia Seni Visual Tarikh:
Tarikh :