Anda di halaman 1dari 2

HARI, TARIKH (SUBJEK)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN KELAS
TARIKH/ HARI MASA
TEMA TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
(PdP)

Spesimen
BAHAN BANTU Buku teks Internet Radio / TV
Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB) Modul Projektor Radas
Lain-lain :
Powerpoint Model Buku Cerita
______________________

KECERDASAN
Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis
PELBAGAI
Intrapersonal Verbal Linguistik Logik Matematik Visual Ruang

ELEMEN
Kreativiti & Inovasi Sains &
MERENTASI Bahasa Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekit Teknologi
KURIKULUM (EMK) Patriotisme Nilai Murni
ar TMK

Membuat Membuat
Membanding
KEMAHIRAN Menghubungkait Inferens Keputusan
beza
BERFIKIR Menginterpretasi Membuat Membuat
Mengkategori
Mencipta Analogi Ramalan Rumusan
Menjana Idea
Mentafsir Menilai
HARI, TARIKH (SUBJEK)

NILAI MURNI PETA I-


THINK

PENILAIAN
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENGAJARAN &
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan
Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid
Khas
ditangguhkan kerana . Keluar Cuti Peristiwa / Cuti
Aktiviti Luar
Umum
Aktiviti PdP dibawa ke
_____________________________________________________