Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pelajaran Harian Bahasa Malaysia

Tarikh/ Hari : 12 Februari 2017/ Rabu


Tahun : 5F
Bilangan Murid : 37 orang
Masa : 09.50-10.50 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tema : Sepakat Membawa Berkat
Tajuk : Sepakat Menentang Todak

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis ayat dalam perenggan yang mengandungi kata ganda
dan kata majmuk dengan ejaan dan tanda baca yang tepat
secara imlak.

Objektif: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. menulis sekurang-kurangnya dua ayat dalam perenggan yang mengandungi kata ganda dan kata majmuk dengan ejaan dan tanda baca
yang betul secara imlak.

ii. menulis sekurang-kurangnya tiga ayat dalam perenggan yang mengandungi kata ganda dan kata majmuk dengan ejaan dan tanda baca
yang betul secara imlak.

iii. menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan pemahaman dalam buku aktiviti dengan betul.

Sistem Bahasa
Tatabahasa : kata ganda, kata majmuk
Kosa kata : menyerang, muncung, melompat, menikam, terkorban, menangkis, hebat, berduka, menyembah, menitahkan
Tanda baca: noktah, koma, tanda petik, tanda soal
Sistem ejaan
Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Muzik, Pendidikan Moral
Nilai Murni : keberanian, kebijaksanaan
Elemen Keusahawanan :
EK 1: 1.9 Berkeupayaan memimpin : boleh bekerjasama dalam kumpulan
EK 5: 5.1 Prinsip Tanggungjawab Sosial : mengelak perselisihan faham/salah sangka/buruk sangka
Kreativiti dan Inovasi: Lukisan gambar cerita Singapura Diserang Todak

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik

KB : penyoalan, menjana idea, menghubung kait dengan pengalaman sedia ada


KP : verbal-linguistik, interpersonal
BCB : mendengar dengan berkesan, perbincangan bersama rakan
Pembelajaran Kontekstual : menghubung kait dengan kehidupan persekitaran murid

Bahan Bantu Mengajar


Jenis Bilangan
1 Komputer riba 1
2 LCD 1
3 Video cerita Singapura Diserang Todak 1
4 Buku latihan 37
5 Buku teks 37
6 Pelekat dua muka 1
7 Sampul Surat 6
8 Cebisan gambar cerita Singapura Diserang Todak 6
9 Bluetape 1
10 Kertas Mahjung 6
11 Buku Aktiviti 37
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melakukan aktiviti imlak.
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan
Masa
Set Induksi Tayangan video Singapura Bersoal jawab tentang video yang ditonton Pengisian Kurikulum
(5 minit) Diserang Todak 1. Guru menayangkan video Singapura Diserang Todak. Ilmu
Pendidikan Muzik
Rujuk paparan video dalam 2. Murid diminta menonton video dengan teliti dan
Pendidikan Moral
paparan slaid Powerpoint memerhatikan peristiwa yang berlaku. Nilai
(Lampiran 1) 3. Guru bersoal jawab dengan murid. Keberanian
4. Guru membimbing murid mengaitkan isi pelajaran Kebijaksanaan
Kepelbagaian Kaedah dan
dengan jawapan yang diberi.
Teknik
5. Isi pelajaran pada hari ini ialah Singapura Diserang Todak. KB : penyoalan,
menghubung kait dengan
pengalaman sedia ada
Jangkaan jawapan murid: Soalan guru:
KP : verbal-linguistik,
1. Singapura 1. Di manakah peristiwa ini berlaku?
2. Apakah itu todak? Pembelajaran
2. Sejenis ikan yang
3. Apakah yang berlaku pada rakyat di Singapura? Kontekstual :
mempunyai muncung menghubung kait dengan
yang panjang kehidupan persekitaran
3. Rakyat mati diserang murid
todak. BBM
Video cerita Singapura
Diserang Todak
Langkah 1 Mengambil imlak daripada Menulis ayat dalam perenggan secara imlak Pengisian Kurikulum
( 15 minit) teks Sepakat Menentang 1. Murid diminta meneliti paparan slaid Powerpoint. Ilmu
Pendidikan Moral
Todak 2. Murid diminta membaca ayat dalam paparan slaid
Nilai
Rujuk jawapan imlak dalam Powerpoint bersama-sama dengan sebutan dan Keberanian
paparan slaid Powerpoint intonasi yang sesuai.. Kebijaksanaan
(Lampiran 1) 3. Murid menanyakan kosa kata yang tidak difahami. Sistem Bahasa
Tatabahasa : kata ganda,
4. Guru bersoal jawab dengan murid untuk menguji
Jawapan Soalan Penilaian: kata majmuk
kefahaman murid.
Kosa kata : menyerang,
1. A
5. Guru menunjukkan soalan dan jawapan yang tepat muncung, melompat,
2. Ikan todak menikam sesiapa
dalam paparan slaid Powerpoint. menikam, terkorban,
sahaja yang ada berdekatan
menangkis, hebat,
6. Murid diminta mengeluarkan buku latihan.
dengan pantai. berduka, menyembah,
3. Cara untuk membunuh ikan 7. Murid mengimlak ayat-ayat yang disebut oleh guru. menitahkan
todak adalah dengan 8. Guru membimbing murid-murid untuk memperbetulkan Tanda baca: noktah,
menggunakan batang kesalahan jika ada. koma, tanda petik, tanda
soal
pisang yang disusun di 9. Guru menerapkan nilai sepanjang aktiviti berlangsung.
Sistem ejaan
sepanjang pantai. Soalan (Penilaian) Kepelbagaian Kaedah dan
Ayat yang diimlak: 1. Antara berikut, yang manakah ikan todak? Teknik
2. Bagaimanakah ikan todak menyerang manusia? KP : verbal-linguistik
Ketika sultan sedang berduka,
3. Nyatakan cara untuk membunuh ikan todak.
BCB : mendengar
ketua kampung datang
dengan berkesan
menghadap. Ampun tuanku. BBM
Patik datang menyembah untuk Buku latihan
menyampaikan cadangan
daripada anak buah patik, kata
ketua kampung.
Langkah 2 Mengambil imlak Menulis imlak dalam perenggan secara imlak Sistem Bahasa
(20 minit) Rujuk paparan slaid 1. Murid dibahagikan kepada enam kumpulan. Tatabahasa : kata ganda,
2. Setiap kumpulan mendapat satu sampul surat yang kata majmuk
Powerpoint (Lampiran 1)
mengandungi cebisan gambar cerita Sepakat Menentang Kosa kata : menyerang,
Rujuk cebisan gambar cerita
muncung, melompat,
Sepakat Menentang Todak Todak. menikam, terkorban,
(Lampiran 2) 3. Murid diminta berbincang dan menyusun urutan cerita menangkis, hebat,
berduka, menyembah,
dengan betul.
menitahkan
Ayat yang diimlak: 4. Murid menampal urutan cerita pada kertas mahjung. Tanda baca: noktah,
Kami bercadang supaya 5. Kemudian, murid diminta berbincang jawapan bagi ruangan koma, tanda petik, tanda
soal
menggunakan batang pisang. yang dikosongkan.
Sistem ejaan
Batang pisang disusun di 6. Beberapa kumpulan dipilih untuk membentangkan hasil
Pengisian Kurikulum
sepanjang pantai. Ikan todak itu perbincangan kumpulan mereka. Elemen Keusahawanan :
dibunuh tatkala muncung todak 7. Kumpulan lain menyemak jawapan bersama-sama. EK 1: 1.9 Berkeupayaan
memimpin : boleh
tertikam batang pisang, jelas 8. Murid dibimbing memperbetulkan kesalahan jika ada.
bekerjasama dalam
ketua kampung. 9. Murid diminta menyalin jawapan yang tepat dalam buku kumpulan
latihan masing-masing dengan cara imlak. EK 5: 5.1 Prinsip
10. Murid menyemak jawapan menggunakan visualize. Tanggungjawab Sosial :
mengelak perselisihan
11. Guru menerapkan nilai sepanjang aktiviti berlangsung. faham/salah
sangka/buruk sangka
. Kepelbagaian Kaedah dan
Teknik

KB : penyoalan, menjana
idea
KP : interpersonal
BCB : perbincangan
bersama rakan
BBM
Sampul Surat
Cebisan gambar
Bluetape
Kertas Mahjung
Langkah 3 Soalan Pemahaman Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan Sistem Bahasa
( 15 minit) Rujuk buku teks muka surat Sepakat Menentang Todak Tatabahasa : kata ganda,
kata majmuk
27 (Lampiran 3) 1. Murid membaca petikan dalam buku aktiviti secara
Kosa kata : menyerang,
Rujuk buku aktiviti muka mekanis. menikam, berduka
surat 17 (Lampiran 4) 2. Murid menanyakan kosa kata yang tidak difahami. Tanda baca: noktah,
3. Guru menerangkan bahan bacaan yang dibaca oleh koma, tanda petik, tanda
Cadangan Jawapan: soal
murid.
Sistem ejaan
1. Sultan risau akan 4. Murid diminta menjawab soalan pemahaman. Pengisian Kurikulum
keselamatan rakyatnya 5. Secara rawak, beberapa orang diminta menyatakan Sistem Bahasa
kerana ikan todak telah jawapan mereka. Kosa kata : keperluan
menyerang rakyatnya. harian, bermurah hati,
6. Guru berbincang jawapan dengan murid.
2. Cara untuk membunuh ikan penuntut, orang
7. Murid dibimbing memperbetulkan kesalahan jika ada. perseorangan,
todak yang banyak
perkongsian, amanah,
membunuh manusia adalah dedikasi
dengan menggunakan
Kepelbagaian Kaedah dan
batang pisang yang disusun Teknik
di sepanjang pantai.
3. Maksud rangkai kata sultan KP : verbal-linguistik
sedang berduka ialah BBM
Buku Aktiviti
sultan sedang bersedih.
4. Pada pendapat saya, cerita
ikan todak menyerang
manusia ini telah berlaku di
Singapura, iaitu berdasarkan
cerita Singapura Diserang
Todak.
Penutup Soal jawab Membuat rumusan Pengisian Kurikulum
(5 minit) Kognitif 1. Secara rawak, murid diminta merumuskan apa yang Kepelbagaian Kaedah dan
Teknik
Rumusan Isi Pelajaran dipelajari dengan bimbingan guru.
KB : penyoalan, menjana
Murid dibimbing untuk 2. Guru meminta beberapa orang murid mengimlak beberapa idea
kata majmuk di papan tulis. Kreativiti dan Inovasi:
menulis imlak. 3. Murid dikehendaki melukis gambar cerita Singapura
Lukisan gambar cerita
Diserang Todak dalam buku aktiviti dan melabelkan kata Singapura Diserang
Sosial majmuk seperti yang dicatat dalam (2). Todak
Pujian atas usaha dan 4. Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai yang perlu BBM
dihayati pada hari ini. Buku latihan
kejayaan
5. Guru memberi pujian atas sikap murid yang memberi
komitmen yang tinggi.