Anda di halaman 1dari 50

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

2017

TARIKH & STANDARD STANDARD


BIDANG TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Minggu 1 ORIENTASI TINGKATAN 1


1- 5 Jan 2017

Minggu 2 Komponen 3.1 3.1.1 Larian 1. Murid dalam kumpulan Kon


8- 12 Jan 2017 kecergasan : Senaman Kapasiti Aerobik Mengira kadar nadi rehat dan kadar Diagonal kecil di empat stesen Wisel
PJ Kapisiti Aerobik Melakukan senaman meningkatkan nadi maksimum diri sendiri untuk yang telah ditetapkan. Masking
(1JAM) kapasiti aerobik. mendapatkan kadar nadi latihan. 2. Kira dan catatkan kadar tape
nadi di dalam borang
4.1 3.1.2 yang disediakan
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Melakukan aktiviti meningkatkan sebelum melakukan
dan Strategi Dalam Kapasiti kapasiti aerobik tiga hingga enam kali aktiviti.
Aerobik seminggu berdasarkan prinsip 3. Apabila isyarat diberi:
Menggunakan pengetahuan konsep, frekuensi, intensiti, jangka masa aktiviti Murid di stesen A
prinsip, dan strategi bagi dan jenis aktiviti (FITT). akan berlari ke stesen
meningkatkan kapasiti aerobik. C, dan melakukan
4.1.1 aktiviti lompat tali
5.2 Mengenal pasti kaedah pengiraan sebanyak 10 ulangan.
Tanggungjawab Kendiri kadar nadi latihan. Murid di stesen C
Menunjukkan keyakinan dan akan berjalan pantas
tanggungjawab kendiri semasa 4.1.2 ke stesen B, dan
melakukan aktiviti fizikal. Mengenal pasti frekuensi, intensiti, melakukan aktiviti
jangka masa aktiviti dan jenis aktiviti lompat tali sebanyak
yang boleh meningkatkan kapasiti 10 ulangan.
aerobik. Murid di stesen B
akan berlari ke stesen
5.2.1 D, dan melakukan
Mengambil bahagian secara aktif dan aktiviti lompat tali
produktif dalam kumpulan semasa sebanyak 10 ulangan.
melakukan aktiviti fizikal.
Murid di stesen D
akan berjalan pantas
5.2.2
ke stesen A, dan
Menilai tanggungjawab individu dalam
melakukan aktiviti
melakukan aktiviti dalam kumpulan.
lompat tali sebanyak
10 ulangan.
4. Ulang aktiviti sehingga
kumpulan tiba ke
stesen asal masing-
masing.

PJ Komponen 3.1 3.1.1 Larian Naga 1. Murid dalam kumpulan Kon


(1JAM) kecergasan : Senaman Kapasiti Aerobik Mengira kadar nadi rehat dan kadar kecil. Wisel
Kapisiti Aerobik Melakukan senaman meningkatkan nadi maksimum diri sendiri untuk 2. Berbaris dengan Plyometrik
kapasiti aerobik. mendapatkan kadar nadi latihan. meletakkan tangan di
atas bahu rakan
4.1 3.1.2 hadapan.
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Melakukan aktiviti meningkatkan 3. Murid pertama dalam
dan Strategi Dalam Kapasiti kapasiti aerobik tiga hingga enam kali barisan adalah ketua.
Aerobik seminggu berdasarkan prinsip 4. Murid akan bergerak
Menggunakan pengetahuan konsep, frekuensi, intensiti, jangka masa aktiviti dalam barisan mengikut
prinsip, dan strategi bagi dan jenis aktiviti (FITT). pergerakan ketua
meningkatkan kapasiti aerobik. sehingga isyarat
4.1.1 diberikan untuk murid
5.2 Mengenal pasti kaedah pengiraan belakang berlari ke
Tanggungjawab Kendiri kadar nadi latihan. hadapan dan menjadi
Menunjukkan keyakinan dan ketua.
tanggungjawab kendiri semasa 4.1.2 5. Lakukan aktiviti selama
melakukan aktiviti fizikal. Mengenal pasti frekuensi, intensiti, 10 minit.
jangka masa aktiviti dan jenis aktiviti
yang boleh meningkatkan kapasiti
aerobik.

5.2.1
Mengambil bahagian secara aktif dan
produktif dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

5.2.2
Menilai tanggungjawab individu dalam
melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Minggu 3 Komponen 3.1 3.1.1 Larian Farlek 1. Murid dalam kumpulan Kon
15- 19 Jan 2017 kecergasan : Senaman Kapasiti Aerobik Mengira kadar nadi rehat dan kadar kecil. Wisel
PJ Kapisiti Aerobik Melakukan senaman meningkatkan nadi maksimum diri sendiri untuk 2. Berbaris dengan Plyometrik
(1JAM) kapasiti aerobik. mendapatkan kadar nadi latihan. meletakkan tangan di
atas bahu rakan
4.1 3.1.2 hadapan.
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Melakukan aktiviti meningkatkan 3. Murid pertama dalam
dan Strategi Dalam Kapasiti kapasiti aerobik tiga hingga enam kali barisan adalah ketua.
Aerobik seminggu berdasarkan prinsip 4. Murid akan bergerak
Menggunakan pengetahuan konsep, frekuensi, intensiti, jangka masa aktiviti dalam barisan mengikut
prinsip, dan strategi bagi dan jenis aktiviti (FITT). pergerakan ketua
meningkatkan kapasiti aerobik. sehingga isyarat
4.1.1 diberikan untuk murid
5.2 Mengenal pasti kaedah pengiraan belakang berlari ke
Tanggungjawab Kendiri kadar nadi latihan. hadapan dan menjadi
Menunjukkan keyakinan dan ketua.
tanggungjawab kendiri semasa 4.1.2 5. Lakukan aktiviti selama
melakukan aktiviti fizikal. Mengenal pasti frekuensi, intensiti, 10 minit.
jangka masa aktiviti dan jenis aktiviti
yang boleh meningkatkan kapasiti
aerobik.
5.2.1
Mengambil bahagian secara aktif dan
produktif dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

5.2.2
Menilai tanggungjawab individu dalam
melakukan aktiviti dalam kumpulan.

PK KESIHATAN DIRI 1.1 1.1.1 1. Dalam kumpulan kecil Kertas


(1JAM) DAN REPRODUKTIF Kemahiran membuat keputusan Mengetahui maksud perkembangan membincangkan sebak, pen
dalam konteks kesihatan diri dan seksual sekunder dari aspek fizikal. perkembangan fizikal marker dan
reproduktif seksual sekunder. pelekat.
Perkembangan seksual sekunder 1.1.2 2. Sumbang saran
Mengaplikasikan cara mengurus bagaimana mengurus
perkembangan seksual sekunder dari perubahan
aspek fizikal. perkembangan fizikal
seksual sekunder
3. Menerangkan perasaan
semasa mengalami
perubahan tersebut.
4. Memberi pendapat
tentang cara terbaik
untuk menguruskan
perubahan
perkembangan fizikal
seksual sekunder.
5. Perbincangan dan
rumusan.

Minggu 4 komponen 3.2 3.2.1 Kelenturan 1. Murid dalam kumpulan Tuala,


22- 26 Jan 2017 kecergasan : Senaman Kelenturan Melakukan senaman meningkatkan Dengan Tuala kecil. kad
PJ kelenturan Melakukan senaman kelenturan. kelenturan berdasarkan prinsip FITT. 2. Murid mengenal pasti
(1JAM) dan melakukan senaman bergamb
4.2 4.2.1 menggunakan tuala ar
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Mengenal pasti prinsip FITT yang berdasarkan otot-otot
dan Strategi Dalam Kelenturan digunakan untuk meningkatkan berikut;
Menggunakan pengetahuan kelenturan. Hamstrings stretch
melakukan senaman bagi Quadriceps stretch
meningkatkan kelenturan 4.2.2 Triceps stretch
Mengenal pasti senaman kelenturan
Trunk rotation and
5.1 yang boleh memberi risiko kecederaan.
lower back stretch
Pengurusan dan Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan 5.1.3 gastrocnemius
elemen pengurusan dan Mematuhi langkah-langkah 3. Setiap senaman akan
keselamatan. keselamatan semasa melakukan aktiviti dilakukan selama 15
fizikal. saat.
5.3
Interaksi Sosial 5.3.2
Berkomunikasi dalam pelbagai cara Mempamerkan keseronokan semasa
semasa melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti.

PJ komponen 3.2 3.2.1 Sirkit 8 1. Murid berpasangan dan Kad


(1JAM) kecergasan : Senaman Kelenturan Melakukan senaman meningkatkan berada di stesen aktiviti. bergamb
kelenturan Melakukan senaman kelenturan. kelenturan berdasarkan prinsip FITT. 2. Murid melakukan aktiviti
secara berpasangan di ar, kon,
4.2 4.2.1 setiap stesen wisel,
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Mengenal pasti prinsip FITT yang berdasarkan senaman jam
dan Strategi Dalam Kelenturan digunakan untuk meningkatkan berikut: randik
Menggunakan pengetahuan kelenturan. Stesen 1
melakukan senaman bagi Hamstrings
meningkatkan kelenturan 4.2.2 stretch
Mengenal pasti senaman kelenturan Stesen 2
5.1 yang boleh memberi risiko kecederaan. Quadriceps
Pengurusan dan Keselamatan stretch
Mematuhi dan mengamalkan 5.1.3 Stesen 3
elemen pengurusan dan Mematuhi langkah-langkah Trunk rotation and
keselamatan. keselamatan semasa melakukan aktiviti lower back stretch
fizikal.
Stesen 4 triceps
5.3
stretch
Interaksi Sosial 5.3.2
Berkomunikasi dalam pelbagai cara Mempamerkan keseronokan semasa Stesen 5 Upper-
semasa melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti. back stretch
Stesen 6 Arm
stretch
Stesen 7 Neck
stretch
Stesen 8 Heel
stretch
3. Murid pertama
melakukan aktiviti dengan
bantuan rakannya. Tukar
peranan.
4. Bergerak ke stesen
aktiviti berikutnya mengikut
turutan.

Minggu 5 komponen 3.3 3.3.1 Sirkit 6 1. Murid dalam kumpulan kon


29 Jan- 2 Feb 2017 kecergasan : Senaman Daya Tahan dan Melakukan senaman meningkatkan kecil dan berada di
PJ Kekuatan dan Daya Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot teras enam stesen aktiviti.
(1JAM) Tahan Otot Melakukan senaman daya tahan yang melibatkan rectus 2. Melakukan aktiviti di
dan kekuatan otot. abdominis,internal oblique, external setiap stesen
oblique, tranverse abdominis, erector berdasarkan maklumat
4.3 spinae, dan multifidus dengan lakuan yang dipaparkan.
Pengetahuan Konsep, Prinsip, yang betul. 3. Aktiviti yang
dan Strategi Dalam Daya Tahan dicadangkan ialah
dan Kekuatan Otot 3.3.2 senaman meningkatkan
Menggunakan pengetahuan konsep, Melakukan senaman meningkatkan kekuatan dan daya
prinsip, dan strategi bagi daya tahan otot berdasarkan prinsip tahan otot teras yang
meningkatkan daya tahan dan FITT. melibatkan rectus
kekuatan otot. abdominis,internal
4.3.1 oblique, external
5.1 Menjelaskan peranan otot teras dalam oblique, tranverse
Pengurusan dan Keselamatan kehidupan seharian. abdominis, erector
Mematuhi dan mengamalkan spinae, dan multifidus.
elemen pengurusan dan 4.3.2 4. Bergerak ke stesen
keselamatan. Menyenaraikan senaman yang sesuai aktiviti berikutnya
untuk otot-otot teras berdasarkan mengikut turutan.
5.2 pencarian maklumat.
Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan 4.3.3
tanggungjawab kendiri semasa Mengenal pasti prinsip FITT yang
melakukan aktiviti fizikal. digunakan untuk meningkatkan daya
tahan otot.

5.1.3
Mematuhi langkah-langkah
keselamatan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

5.2.3
Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

PK KESIHATAN DIRI 1.1 1.1.3 Gallery walk 1. Penilaian kendiri Borang


(1JAM) DAN REPRODUKTIF Kemahiran membuat keputusan Mengaplikasikan kemahiran membuat (lembaran kerja 1) penilaian
dalam konteks kesihatan diri dan keputusan dalam menangani diedarkan dan diberi kendiri dan
reproduktif perubahan emosi semasa masa 5 minit untuk sticky notes.
Perkembangan seksual sekunder perkembangan seksual sekunder. menjawab semua
pernyataan.
1.1.4 2. Merumus jawapan
Menilai perubahan emosi semasa penilaian kendiri.
perkembangan seksual sekunder. 3. Perbincangan dalam
kumpulan, cara-cara
mengurus perubahan
emosi semasa
perkembangan seksual
sekunder.
4. Aktiviti Gallery walk.
a) Hasil perbincangan
ditampal pada dinding
kelas.
b) Dalam kumpulan, murid
akan bergerak mengikut
arah jam untuk melihat
dan membaca hasil
perbincangan kumpulan
lain.
c) Murid membuat
penambahbaikan
dengan menulis
cadangan mereka di
atas sticky-notes dan
tampal pada hasil
kumpulan itu tadi.
d) Murid akan bergerak
sehingga habis
pusingan.
5. Perbincangan dan
rumusan.
6. Aktiviti pengukuhan
menulis diari selama
sebulan bagaimana
mereka mengurus
perubahan emosi
semasa perkembangan
seksual.

Minggu 6 komponen 3.3 3.3.1 Bola Segar 1. Murid dalam kumpulan bola
5 9 Feb 2017 kecergasan : Senaman Daya Tahan dan Melakukan senaman meningkatkan kecil.
PJ Kekuatan dan Daya Kekuatan Otot daya tahan dan kekuatan otot teras 2. Murid berdiri dan
(1JAM) Tahan Otot Melakukan senaman daya tahan yang melibatkan rectus melontar bola segar
dan kekuatan otot. abdominis,internal oblique, external secara sisi kepada
oblique, tranverse abdominis, erector rakan di sebelah
4.3 spinae, dan multifidus dengan lakuan kanannya.
Pengetahuan Konsep, Prinsip, yang betul. 3. Murid perlu menangkap
dan Strategi Dalam Daya Tahan bola lontaran ini dan
dan Kekuatan Otot 3.3.2 melontarnya kepada
Menggunakan pengetahuan konsep, Melakukan senaman meningkatkan rakan di sebelah
prinsip, dan strategi bagi daya tahan otot berdasarkan prinsip kanannya juga.
meningkatkan daya tahan dan FITT. 4. Ulang aktiviti sehingga
kekuatan otot. semua telah melontar
4.3.1 dan menangkap bola
5.1 Menjelaskan peranan otot teras dalam segar tersebut.
Pengurusan dan Keselamatan kehidupan seharian. 5. Lakukan aktiviti yang
Mematuhi dan mengamalkan sama tetapi melontar ke
elemen pengurusan dan 4.3.2 rakan di sebelah kiri
keselamatan. Menyenaraikan senaman yang sesuai pula.
untuk otot-otot teras berdasarkan 6. Murid duduk memegang
5.2 pencarian maklumat. bola segar dan
Tanggungjawab Kendiri mengilas ke sebelah
Menunjukkan keyakinan dan 4.3.3 kanan dan kiri selama
tanggungjawab kendiri semasa Mengenal pasti prinsip FITT yang 30 saat.
melakukan aktiviti fizikal. digunakan untuk meningkatkan daya 7. Murid perlu mengira
tahan otot. bilangan lakuan ke
kanan dan ke kiri dalam
5.1.3 tempoh masa yang
Mematuhi langkah-langkah telah diberikan.
keselamatan semasa melakukan aktiviti
fizikal.
5.2.3
Menetapkan matlamat kendiri dalam
melakukan aktiviti.

PJ komponen 3.4 3.4.1 Lipatan Trisep 1. Murid berpasangan Caliper,


(1JAM) kecergasan : Komposisi badan Mengukur lipatan kulit menggunakan sesama jantina dengan borang
Komposisi Badan Melakukan aktiviti yang melibatkan caliper pada 2 titik cubitan di otot trisep penguji berada di peratusan
komposisi badan. dan otot gastroknemius. belakang rakan yang lemak,
diuji. Carta
4.4 4.4.1 2. Tandakan (+) di peratusan
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Menerangkan prosedur mengukur bahagian tengah kulit lemak
dan Strategi Dalam Komposisi peratus lemak badan menggunakan otot trisep pada tangan
Badan kaliper. dominan.
Menggunakan pengetahuan 3. Cubit lipatan kulit di
memahami perkaitan antara 4.4.2 tandaan (+) secara
komposisi badan dengan Mengenal pasti peratus kandungan menegak. Pastikan
kecergasan. lemak badan sendiri berdasarkan carta lengan murid diuji
jumlah lipatan kulit pada dua titik berkeadaan relaks.
5.3 cubitan dan peratusan lemak [skinfold 4. Kepitkan kaliper pada 2
Interaksi Sosial measurement and body fat percentages 3 cm bahagian bawah
Berkomunikasi dalam pelbagai cara (sum of triceps plus calf skinfolds)]. cubitan kulit dan biarkan
semasa melakukan aktiviti fizikal. bacaan pada kaliper
4.4.3 selama 3 saat.
Membandingkan peratus lemak badan 5. Ulang ujian sebanyak 3
sendiri dengan julat peratus lemak kali. Bacaan penengah
badan yang ideal (Rating Chart : Body dari 3 bacaan akan
Fatness). dikira sebagai
pencapaian ujian.
5.3.1
Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti.

Minggu 7 komponen 3.4 3.4.1 Lipatan Betis 1. Murid berpasangan Caliper,


12 - 16 Feb 2017 kecergasan : Komposisi badan Mengukur lipatan kulit menggunakan sesama jantina . borang
PJ Komposisi Badan Melakukan aktiviti yang melibatkan caliper pada 2 titik cubitan di otot trisep 2. Murid yang diuji berdiri peratusan
(1JAM) komposisi badan. dan otot gastroknemius. dan meletakkan kaki lemak,
dominannya di atas Carta
4.4 4.4.1 kerusi supaya otot peratusan
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Menerangkan prosedur mengukur dalam keadaan relaks. lemak
dan Strategi Dalam Komposisi peratus lemak badan menggunakan 3. Tandakan (+) di
Badan kaliper. bahagian lilitan terbesar
Menggunakan pengetahuan otot betis.
memahami perkaitan antara 4.4.2 4. Tandaan dibuat di
komposisi badan dengan Mengenal pasti peratus kandungan bahagian sisi otot.
kecergasan. lemak badan sendiri berdasarkan carta 5. Cubit lipatan kulit di
jumlah lipatan kulit pada dua titik tandaan (+) secara
5.3 cubitan dan peratusan lemak [skinfold menegak. Pastikan
Interaksi Sosial measurement and body fat percentages cubitan tidak terlalu
Berkomunikasi dalam pelbagai cara (sum of triceps plus calf skinfolds)]. kuat.
semasa melakukan aktiviti fizikal. 6. Kepitkan kaliper pada 2
4.4.3 3 cm bahagian bawah
Membandingkan peratus lemak badan cubitan kulit dan biarkan
sendiri dengan julat peratus lemak bacaan pada kaliper
badan yang ideal (Rating Chart : Body selama 3 saat.
Fatness). 7. Ulang ujian sebanyak 3
kali. Bacaan penengah
5.3.1 dari 3 bacaan akan dikira
Berkomunikasi secara berkesan sebagai pencapaian
semasa melakukan aktiviti. ujian.

PK KESIHATAN DIRI 2.1 2.1.1 1. Bahagikan kepada


(1JAM) DAN REPRODUKTIF Kemahiran menangani pengaruh Memahami pengaruh negatif kumpulan kecil.
dalaman serta luaran yang multimedia kepada tingkah laku seksual 2. Setiap kumpulan
mempengaruhi kesihatan diri dan berisiko. melantik seorang
reproduktif wartawan yang akan
Pengaruh multimedia kepada 2.1.2 berkongsi penemuan
tingkah laku seksual berisiko Mengaplikasikan kemahiran menangani kumpulan.
pengaruh negatif multimedia terhadap 3. Berikan setiap kumpulan
tingkah laku seksual berisiko. satu iklan dan
membincangkan
2.1.3 soalan-soalan berikut:
Menganalisis pengaruh negatif a) Apakah produk yang
multimedia kepada tingkah laku seksual hendak dipasarkan oleh
berisiko. iklan tersebut?
b) Adakah imej yang
digunakan
menggambarkan
kehidupan sebenar?
c) Apakah mesej yang
hendak disampai oleh
iklan tersebut? Adakah
ia memberikan mesej
tentang kualiti yang
menarik bagi seseorang
lelaki atau wanita?
d) Apakah mesej yang
disampaikan berkait
rapat dengan hubungan
dan seksualiti?
e) Menyenaraikan
pengaruh negatif iklan
tersebut.
f) Menyenaraikan cara
menangani tingkah laku
seksual berisiko.
4. Membentangkan hasil
perbincangan
kumpulan.
5. Pengukuhan menulis
rencana untuk buletin
sekolah.

Minggu 8 komponen 3.4 3.4.1 Peratusan 1. Jumlahkan bacaan Caliper,


19 - 23 Feb 2017 kecergasan : Komposisi badan Mengukur lipatan kulit menggunakan Lemak lipatan trisep dan lipatan borang
PJ Komposisi Badan Melakukan aktiviti yang melibatkan caliper pada 2 titik cubitan di otot trisep betis yang diperoleh. peratusan
(1JAM) komposisi badan. dan otot gastroknemius. 2. Rujuk jumlah bacaan lemak,
lipatan tersebut dengan Carta
4.4 4.4.1 Carta Peratusan Lemak peratusan
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Menerangkan prosedur mengukur untuk mendapatkan lemak
dan Strategi Dalam Komposisi peratus lemak badan menggunakan peratusan peribadi.
Badan kaliper. 3. Rujuk peratusan lemak
Menggunakan pengetahuan yang diperoleh dengan
memahami perkaitan antara 4.4.2 jadual Body Fatness
komposisi badan dengan Mengenal pasti peratus kandungan bagi menentukan kadar
kecergasan. lemak badan sendiri berdasarkan carta kegemukan badan
jumlah lipatan kulit pada dua titik
5.3 cubitan dan peratusan lemak [skinfold
Interaksi Sosial measurement and body fat percentages
Berkomunikasi dalam pelbagai cara (sum of triceps plus calf skinfolds)].
semasa melakukan aktiviti fizikal.
4.4.3
Membandingkan peratus lemak badan
sendiri dengan julat peratus lemak
badan yang ideal (Rating Chart : Body
Fatness).

5.3.1
Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti.

PJ Pentaksiran 3.5 3.5.1 SEGAK Rujuk buku panduan Penimbang,


(1JAM) Kecergasan Fizikal - Pentaksiran Kecergasan Fizikal Mengukur tahap kecergasan fizikal SEGAK pita
SEGAK Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan bateri ujian SEGAK BMI mengukur
berasaskan kesihatan. mengikut prosedur yang betul.
Naik Turun
4.5 3.5.2 Bangku
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Merekodkan keputusan ujian SEGAK.
dan Strategi Dalam Kecergasan Tekan Tubi
Fizikal 3.5.3
Menggunakan konsep, prinsip, dan Melakukan aktiviti kecergasan sebagai Bangkit Tubi
strategi dalam pengukuran tahap tindakan susulan berdasarkan Separa
kecergasan fizikal. keputusan ujian SEGAK.
Duduk
5.1 4.5.1 Jangkauan
Pengurusan dan Keselamatan Mengenal pasti tahap kecergasan Melunjur
Mematuhi dan mengamalkan berdasarkan keputusan SEGAK.
elemen pengurusan dan
keselamatan. 4.5.2
Mencadangkan tindakan susulan
berdasarkan keputusan SEGAK.

5.1.2
Mengenal pasti peralatan keselamatan
yang boleh mengurangkan risiko
kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
tertentu.

Minggu 9 Pentaksiran 3.5 3.5.1 SEGAK Rujuk buku panduan Penimbang,


26 Feb- 2 Mac 2017 Kecergasan Fizikal - Pentaksiran Kecergasan Fizikal Mengukur tahap kecergasan fizikal SEGAK pita
PJ SEGAK Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan bateri ujian SEGAK BMI mengukur
(1JAM) berasaskan kesihatan. mengikut prosedur yang betul.
Naik Turun
4.5 3.5.2 Bangku
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Merekodkan keputusan ujian SEGAK.
dan Strategi Dalam Kecergasan Tekan Tubi
Fizikal 3.5.3
Menggunakan konsep, prinsip, dan Melakukan aktiviti kecergasan sebagai Bangkit Tubi
strategi dalam pengukuran tahap tindakan susulan berdasarkan Separa
kecergasan fizikal. keputusan ujian SEGAK.
Duduk
5.1 4.5.1 Jangkauan
Pengurusan dan Keselamatan Mengenal pasti tahap kecergasan Melunjur
Mematuhi dan mengamalkan berdasarkan keputusan SEGAK.
elemen pengurusan dan
keselamatan. 4.5.2
Mencadangkan tindakan susulan
berdasarkan keputusan SEGAK.

5.1.2
Mengenal pasti peralatan keselamatan
yang boleh mengurangkan risiko
kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
tertentu.

PK KESIHATAN DIRI 2.1 2.1.2 I see, I think, 1. Perbincangan kesan Iklan imej
(1JAM) DAN REPRODUKTIF Kemahiran menangani pengaruh Mengaplikasikan kemahiran menangani I wonder negatif multimedia dalam
dalaman serta luaran yang pengaruh negatif multimedia terhadap terhadap tingkah laku media.
mempengaruhi kesihatan diri dan tingkah laku seksual berisiko. seksual berisiko remaja.
reproduktif Gambar pasangan kekasih
Pengaruh multimedia kepada 2.1.4 dipamerkan.
tingkah laku Menjana idea cara menangani tingkah 2. Bubble talk diberi dan
laku seksual berisiko dan kepentingan murid menulis bahasa
penahanan pemikiran mengikut jantina.
3. Merumus bahasa
pemikiran dan tingkah laku
seksual berisiko remaja.
a) Apa yang ditulis mungkin
ada persamaan dan
mungkin sebaliknya.
b) Bahasa pemikiran yang
anda bersetuju dengan?
Tidak setuju dengan?
c) Jika anda adalah
seorang ibu atau bapa,
apakah mesej atau nasihat
yang paling penting yang
akan diberikan kepada
anak anda?
4. Memberi 10 sebab
kenapa perlu abstinen
dalam bentuk peta minda.
5. Memilih salah satu
alasan dan hasilkan poster.
Tampalkan poster tersebut
di dalam kelas untuk
menyebarkan pesanan
positif mengenai abstinen.

Minggu 10 Pentaksiran 3.5 3.5.1 SEGAK Rujuk buku panduan Penimbang,


5- 9 Mac 2017 Kecergasan Fizikal - Pentaksiran Kecergasan Fizikal Mengukur tahap kecergasan fizikal SEGAK pita
PJ SEGAK Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan bateri ujian SEGAK BMI mengukur
(1JAM) berasaskan kesihatan. mengikut prosedur yang betul.
Naik Turun
4.5 3.5.2 Bangku
Pengetahuan Konsep, Prinsip, Merekodkan keputusan ujian SEGAK.
dan Strategi Dalam Kecergasan Tekan Tubi
Fizikal 3.5.3
Menggunakan konsep, prinsip, dan Melakukan aktiviti kecergasan sebagai Bangkit Tubi
strategi dalam pengukuran tahap tindakan susulan berdasarkan Separa
kecergasan fizikal. keputusan ujian SEGAK.
Duduk
5.1 4.5.1 Jangkauan
Pengurusan dan Keselamatan Mengenal pasti tahap kecergasan Melunjur
Mematuhi dan mengamalkan berdasarkan keputusan SEGAK.
elemen pengurusan dan
keselamatan. 4.5.2
Mencadangkan tindakan susulan
berdasarkan keputusan SEGAK.

5.1.2
Mengenal pasti peralatan keselamatan
yang boleh mengurangkan risiko
kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
tertentu.
PJ OLAHRAGA ASAS 1.7 1.7.1 Berlari reaksi 1. Memanaskan badan -Blok
(1JAM) Kemahiran Olahraga Asas Melakukan lari pecut dengan pancaindera 2. Penerangan guru permulaan
Melakukan kemahiran olahraga menggunakan blok permulaan. 3. Demonstrasi reaksi -Bendera
asas dengan lakuan yang betul. pancaindera -Wisel
1.7.2 4. Aktiviti reaksi
2.7 Melakukan pertukaran baton gaya pancaindera bervariasi
Pengetahuan Konsep Pergerakan visual dan gaya tanpa visual dalam lari posisi dan isyarat
dan Prinsip Mekanik Dalam berganti-ganti. 5. Demonstrasi
Kemahiran Olahraga Asas penggunaan blok
Menggunakan pengetahuan konsep 2.7.1 permulaan
pergerakan dan prinsip mekanik Mengenal pasti kedudukan pusat graviti 6. Aktiviti berpasangan blok
semasa melakukan kemahiran semasa kedudukan ke garisan dan dan lari
olahraga asas. sedia. 7. Menyejukkan badan

5.2 2.7.2
Tanggungjawab Kendiri Menerangkan strategi memilih turutan
Menunjukkan keyakinan dan pelari dalam acara yang memerlukan
tanggungjawab kendiri semasa pertukaran baton gaya visual dan gaya
melakukan aktiviti fizikal. tanpa visual.

5.2.1
Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.2.4
Membuat keputusan untuk diri sendiri
dan orang lain semasa melakukan
aktiviti dalam pelbagai situasi.

Minggu 11 OLAHRAGA ASAS 1.7 1.7.1 Berlari Ke 1. Memanaskan badan -Wisel


12- 16 Mac 2017 Kemahiran Olahraga Asas Melakukan lari pecut dengan garisan dan 2. Demonstrasi permulaan -Bendera
PJ Melakukan kemahiran olahraga menggunakan blok permulaan. sedia larian -Skittle
(1JAM) asas dengan lakuan yang betul. 3. Aktiviti permulaan larian
1.7.2 ke garisan dan sedia
2.7 Melakukan pertukaran baton gaya 4. Pertandingan larian
Pengetahuan Konsep Pergerakan visual dan gaya tanpa visual dalam lari 30 meter
dan Prinsip Mekanik Dalam berganti-ganti. 5. Pengumuman
Kemahiran Olahraga Asas pemenang
Menggunakan pengetahuan konsep 2.7.1 6. Menyejukkan badan
pergerakan dan prinsip mekanik Mengenal pasti kedudukan pusat graviti
semasa melakukan kemahiran semasa kedudukan ke garisan dan
olahraga asas. sedia.

5.2 2.7.2
Tanggungjawab Kendiri Menerangkan strategi memilih turutan
Menunjukkan keyakinan dan pelari dalam acara yang memerlukan
tanggungjawab kendiri semasa pertukaran baton gaya visual dan gaya
melakukan aktiviti fizikal. tanpa visual.
5.2.1
Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.2.4
Membuat keputusan untuk diri sendiri
dan orang lain semasa melakukan
aktiviti dalam pelbagai situasi.

PK PENYALAHGUAAN 3.1 3.1.1 World Cafe 1. Melabel bahagian dan Lakaran


(1JAM) BAHAN Kemahiran menangani situasi Memahami pengaruh rokok, alkohol sistem tubuh manusia tubuh
berisiko terhadap dan dadah kepada diri, keluarga serta yang rosak akibat manusia,
penyalahgunaan bahan kepada masyarakat. penyalahgunaan rokok,
kertas
diri, keluarga serta masyarakat alkohol dan dadah.
Pengaruh rokok, alkohol dan dadah 3.1.3 sebak, pen
2. Merumus aktiviti langkah
Menganalisis kesan bahaya asap rokok marker dan
1.
kepada perokok pasif. pelekat.
3. Perbincangan dalam
3.1.4 kumpulan kecil. Memberi
Menilai taraf kesihatan individu yang fokus kepada kesan
terlibat dalam kegiatan merokok, pengaruh rokok alkohol
pengambilan alkohol dan dadah. dan dadah kepada
keluarga, masyarakat
serta kepada perokok
pasif.
4. Aktiviti World Cafe.
a. Setiap ketua kumpulan
akan tinggal manakala
ahli kumpulan yang lain
akan bergerak ke
kumpulan sebelah kanan
mereka.
b. Ketua kumpulan yang
tinggal akan memberi
penerangan hasil
perbincangan kumpulan
dan melantik seseorang
sebagai pembantu.
c. Setelah selesai memberi
penerangan ketua itu tadi
bersama ahli kumpulan
baharu bergerak
meninggalkan pembantu
untuk menerangkan
kepada kumpulan yang
datang.
d. Proses ini berulang dan
selesai sehingga semua
kumpulan dilawati.
7. Rumusan.

CUTI PENGGAL 1
17- 25 MAC 2017
Minggu 12 OLAHRAGA ASAS 1.7 1.7.1 Pertandingan 1. Memanaskan badan -Baton
26- 30 Mac 2017 Kemahiran Olahraga Asas Melakukan lari pecut dengan mini olahraga 2. Demonstrasi pertukaran -Wisel
PJ Melakukan kemahiran olahraga menggunakan blok permulaan. lari berganti- baton -Bendera
(1JAM) asas dengan lakuan yang betul. ganti 4x50 3. Aktiviti kumpulan bertukar -Skittle
1.7.2 meter baton bervariasi :
2.7 Melakukan pertukaran baton gaya setempat, berjalan dan
Pengetahuan Konsep Pergerakan visual dan gaya tanpa visual dalam lari berjogging
dan Prinsip Mekanik Dalam berganti-ganti. 4. Pertandingan mini
Kemahiran Olahraga Asas olahraga lari berganti-
Menggunakan pengetahuan konsep 2.7.1 ganti 4x50 meter
pergerakan dan prinsip mekanik Mengenal pasti kedudukan pusat graviti 5. Pengumuman pemenang
semasa melakukan kemahiran semasa kedudukan ke garisan dan 6. Menyejukkan badan
olahraga asas. sedia.

5.2 2.7.2
Tanggungjawab Kendiri Menerangkan strategi memilih turutan
Menunjukkan keyakinan dan pelari dalam acara yang memerlukan
tanggungjawab kendiri semasa pertukaran baton gaya visual dan gaya
melakukan aktiviti fizikal. tanpa visual.

5.2.1
Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

5.2.4
Membuat keputusan untuk diri sendiri
dan orang lain semasa melakukan
aktiviti dalam pelbagai situasi.

PJ OLAHRAGA ASAS 1.7 1.7.4 Pertandingan 1. Memanaskan badan Peluru


(1JAM) Kemahiran Olahraga Asas Melakukan kemahiran lontar peluru lontar peluru 2. Demonstrasi lontar gaya Bulatan
Melakukan kemahiran olahraga dengan menggunakan gaya Parry Parry OBrien Gelanggang
asas dengan lakuan yang betul. OBrien. 3. Aktiviti kumpulan lontar Pita ukur
statik, lontar power
2.7 2.7.4 position dan gelongsor-
Pengetahuan Konsep Pergerakan Menjelaskan kepentingan pergerakan rotasi
dan Prinsip Mekanik Dalam menggelongsor semasa melalukan 4. Pertandingan lontar
Kemahiran Olahraga Asas kemahiran lontar peluru gaya Parry peluru dan pengumuman
Menggunakan pengetahuan konsep OBrien. pemenang
pergerakan dan prinsip mekanik 6. Menyejukkan badan
semasa melakukan kemahiran 5.1.3
olahraga asas. Mematuhi langkah-langkah
keselamatan semasa melakukan aktiviti
5.1 fizikal.
Pengurusan dan Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan 5.4.1
elemen pengurusan dan Mengenal pasti dan bersetuju dengan
keselamatan. matlamat yang sama semasa
melakukan aktiviti fizikal dalam
5.4 kumpulan.
Dinamika Kumpulan
Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

Minggu 13 OLAHRAGA ASAS 1.7 1.7.3 Larian bentuk 1. Memanaskan badan -Bendera
2- 6 April 2017 Kemahiran Olahraga Asas Melakukan kemahiran lompat tinggi S, 8 dan J 2. Larian bentuk S dan 8 -Skittle
PJ Melakukan kemahiran olahraga dengan menggunakan gaya Fosbury berganti-ganti -Palang
(1JAM) asas dengan lakuan yang betul. Flop. 3. Demonstrasi larian Lompat
lengkung bentuk J, Tinggi
2.7 2.7.3 lompat dan capai -Tilam
Pengetahuan Konsep Pergerakan Menerangkan peranan larian landas bendera
dan Prinsip Mekanik Dalam berbentuk J dalam kemahiran lompat 4. Aktiviti kumpulan larian
Kemahiran Olahraga Asas tinggi gaya Fosbury Flop. bentuk J dan capai
Menggunakan pengetahuan konsep bendera
pergerakan dan prinsip mekanik 5.1.2 5. Menyejukkan badan
semasa melakukan kemahiran Mengenal pasti peralatan keselamatan
olahraga asas. yang boleh mengurangkan risiko
kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5.1 tertentu.
Pengurusan dan Keselamatan
Mematuhi dan mengamalkan 5.2.4
elemen pengurusan dan Menunjukkan keyakinan semasa
keselamatan. melakukan aktiviti fizikal.

5.2
Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

PK PENYALAHGUNAAN 3.1 3.1.2 Domino 1. Permainan Domino Kad


(1JAM) BAHAN Kemahiran menangani situasi Mengaplikasikan kemahiran mengelak a. 5 orang murid dipilih perkataan,
berisiko terhadap diri daripada pengaruh rokok, alkohol secara rawak. kertas
penyalahgunaan bahan kepada dan dadah. b. Murid tersebut dilekatkan berpelekat,
diri, keluarga serta masyarakat kad perkataan iaitu
Pengaruh rokok, alkohol dan dadah pen marker
Penyalahgunaan pelbagai
Bahan, Rakan,
Keluarga, Masyarakat warna.
dan Negara.
c. Murid berbaris dalam
satu barisan dari bahu ke
bahu.
d. Penyalahgunaan Bahan
akan melanggar bahu
Rakan dan seterusnya.
e. Murid lain akan
menjelaskan mengapa
teori domino berlaku dan
kesannya kepada diri,
rakan, keluarga,
masyarakat dan negara.
2. Menulis dialog
berdasarkan situasi,di
mana murid mesti
membuat keputusan
bagaimana mengelakkan
diri.
Kalaulah saya dihampiri /
dipujuk / diberi /
dipelawa...
Murid membaca dialog
sambil melakonkannya.
3. Menghasilkan Bumper
Sticker mengenai
penyalahgunaan rokok,
alkohol dan dadah.
4. Perbincangan dan
rumusan.

Minggu 14 OLAHRAGA ASAS 1.7 1.7.3 Lompat Tinggi 1. Memanaskan badan -Bendera
9- 14 April 2017 Kemahiran Olahraga Asas Melakukan kemahiran lompat tinggi Gaya Fosbury 2. Demonstrasi aktiviti -Skittle
PJ Melakukan kemahiran olahraga dengan menggunakan gaya Fosbury Flop lompat dan mendarat -Palang
(1JAM) asas dengan lakuan yang betul. Flop. gaya Fosbury Flop Lompat
3. Aktiviti kumpulan -lompat Tinggi
2.7 2.7.3 dan mendarat secara -Tilam
Pengetahuan Konsep Pergerakan Menerangkan peranan larian landas statik dan larian landas
dan Prinsip Mekanik Dalam berbentuk J dalam kemahiran lompat bentuk J
Kemahiran Olahraga Asas tinggi gaya Fosbury Flop. 4. Aktiviti layangan
Menggunakan pengetahuan konsep mendarat bahagian
pergerakan dan prinsip mekanik 5.1.2 belakang
semasa melakukan kemahiran Mengenal pasti peralatan keselamatan 5. Aktiviti lompat Gaya
olahraga asas. yang boleh mengurangkan risiko Fosbury Flop berbeza
kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal ketinggian
5.2 tertentu. 6. Menyejukkan badan
Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan 5.2.4
tanggungjawab kendiri semasa Menunjukkan keyakinan semasa
melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti fizikal

PJ Kemahiran 1.3 1.3.1 Kemahiran 1. Murid dalam dua Bola, skitel


(1JAM) Kategori Serangan: Melakukan kemahiran Melakukan kemahiran menghantar bola Hantar dan kumpulan kecil.
Bola Sepak asas bola sepak dengan lakuan secara leret dan lambung dalam situasi Serkap Bola 2. Bermain dalam situasi
yang permainan. permainan dengan
betul. empat gawang di
Pengetahuan konsep pergerakan 2.3.1 penjuru padang.
dan prinsip mekanik dalam Memerihal penggunaan daya 3. Pemain dikehendaki
kemahiran asas bola sepak. semasa melakukan kemahiran membuat sekurang-
menghantar bola. kurangnya tiga hantaran
2.3 sebelum melakukan
Pengetahuan Konsep Pergerakan 5.1.3 jaringan.
dan Prinsip Mekanik Dalam Mematuhi langkah- 4. Penyerang boleh
Kemahiran Asas Bola Sepak langkah menjaringkan mana-
Menggunakan pengetahuan konsep keselamatan mana dua gawang di
pergerakan dan semasa melakukan bahagian pihak lawan.
prinsip mekanik dalam aktiviti fizikal. 5. Apabila jaringan berjaya
Kemahiran asas bola dilakukan, kumpulan
sepak. yang dibolosi akan
memulakan serangan.
5.1 6. Setiap jaringan diberi
Pengurusan keselamatan satu mata dan kumpulan
Mematuhi dan yang mendapat mata
Mengamalkan elemen tertinggi dikira sebagai
Pengurusan dan pemenang.
keselamatan.

Minggu 15 Kategori Serangan: 1.3 1.3.2. Kemahiran 1. Murid dalam dua Bola, skitel
16- 20 April 2017 Bola Sepak Kemahiran asas bola sepak Melakukan kemahiran menyerkap bola Hantar dan kumpulan kecil.
PJ Melakukan kemahiran asas bola leret dan bola tinggi Serkap Bola 2. Bermain dalam situasi
(1JAM) sepak dengan lakuan yang betul dalamsituasi permainan dengan
permainan. empat gawang di
2.3 penjuru padang.
Pengetahuan konsep pergerakan 2.3.2. 3. Pemain dikehendaki
dan prinsip mekanik dalam Mengenal pasti membuat sekurang-
kemahiran asas bola sepak mekaniklakuan kurangnya tiga hantaran
Menggunakan pengetahuan konsep untukmenyerkap sebelum melakukan
pergerakan dan prinsip mekanik bola leretdan bola jaringan.
dalam kemahiran asas bola tinggiserta 4. Penyerang boleh
sepak. menangkap bola menjaringkan mana-
dalamsituasi mana dua gawang di
5.2 permainan. bahagian pihak lawan.
Tanggungjawab kendiri 5. Apabila jaringan berjaya
Menunjukkan keyakinan dan 5.2.4. dilakukan, kumpulan
Tanggungjawab kendiri Menunjukkan yang dibolosi akan
Semasa melakukan aktiviti fizikal. keyakinansemasa memulakan serangan.
melakukanaktiviti 6. Setiap jaringan diberi
fizikal satu mata dan kumpulan
yang mendapat mata
tertinggi dikira sebagai
pemenang.

PK PENGURUSAN 4.1 4.1.1 Kotak 1. Menulis satu sifat positif 3 buah kotak
(1JAM) MENTAL DAN EMOSI Kemahiran mengurus mental dan Mengetahui maksud dan ciri-ciri Beracun kawan dan masukkan ke dan kertas
emosi dalam kehidupan harian. pemikiran positif. dalam 3 buah kotak yang nota kecil
Pemikiran positif disediakan.
4.1.2 2. Permainan Kotak
Memahami faedah pemikiran positif Beracun dimainkan. 3
dalam mengurus mental dan emosi. buah kotak bermain
secara serentak. Murid
yang memegang kotak
terakhir akan mencabut
satu sifat positif kawan
secara rawak akan
bincangkan dan cuba
meneka siapa rakan
yang bersifat positif itu.
3. Membina peta minda
dengan ciri-ciri pemikiran
positif dan faedah
pemikiran positif dalam
mengurus mental dan
emosi dalam kumpulan
kecil.
4. Wakil kumpulan akan
membentangan hasil
perbincangan dan
menyatakan kepentingan
berfikiran positif.
5. Rumusan -menerima
kelebihan dan
memperbaiki kelemahan
diri.

Minggu 16 Kategori Serangan: 1.3 1.3.3 Kemahiran 1. Murid dalam dua Bola, skitel
23- 27 April 2017 Bola Sepak Kemahiran asas bola sepak Melakukan kemahiran menanduk bola p Menanduk kumpulan kecil.
PJ Melakukan kemahiran asas bola elbagai arah dan aras dalam situasi 2. Pasukan menyerang atau
(1JAM) sepak dengan lakuan yang betul menghantar,bertahan dan menjaring. bertahan dibenarkan
menggunakan pelbagai
2.3 2.3.3 kemahiran hantaran
Pengetahuan konsep pergerakan Mengenalpasti situasi yang sesuai dalam permainan.
danprinsip mekanik dalam untuk menggunakan 3. Jaringan mesti dilakukan
kemahiran asas bola sepak Kemahiran menanduk dalam dengan menggunakan
Menggunakan pengetahuan konsep permainan. kemahiran menanduk
pergerakan dan prinsip mekanik melepasi garisan gol
dalam kemahiran asas bola sepak. 5.1.2 pasukan lawan.
Mengenalpasti peralatan
5.1 keselamatan yang boleh
Pengurusan keselamatan mengurangkan risiko kecederaan
Mematuhi dan mengamalkan berdasarkan aktiviti
elemen pengurusan dan fizikal tertentu.
keselamatan.
5.3.1
5.3 Interaksisosial Berkomunikasi secara berkesan
Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti
semasa
Melakukan aktiviti
fizikal.
1.3.4 Kemahiran Bola, skitel
PJ Kategori Serangan: 1.3 Melakukan kemahiran mengelecek bola Mengelecek 1. Murid dalam dua
(1JAM) Bola Sepak Kemahiran asas bola sepak dalam situasi danTakel kumpulan kecil.
Melakukan kemahiran asas bola permainan. 2. Pasukan menyerang dan
sepak dengan lakuan yang betul bertahan dibenarkan
1.3.5. menggunakan semua
2.3 Melakukan kemahiran takel kemahiran yang
Pengetahuan konsep pergerakan depan dan takel sisi dalam situasi dipelajari.
danprinsip mekanik dalam permainan. 3. Pemain mesti
kemahiran asas bola sepak mengelecek melepasi
Menggunakan pengetahuan konsep 2.3.4 sekurang-kurangnya
pergerakan dan prinsip mekanik Menerangkan cara mengawal bola seorang pemain
dalam kemahiran asas bola sepak. semasa mengelecek pertahanan sebelum
untuk melepasi lawan. melakukan hantaran
5.2 kepada rakan sepasukan
Tanggungjawab kendiri 2.3.5 atau membuat jaringan.
Menunjukkan keyakinan dan Mengenalpasti kemahiran takel 4. Pemain pertahanan
tanggungjawab kendiri yang sesuai digunakan dalam boleh menggunakan
semasa melakukan akiviti fizikal. situasi permainan. kemahiran takel untuk
merampas bola pasukan
5.3 Interaksisosial 5.2.1 lawan.
Berkomunikasi dalam pelbagai cara Mengambil bahagian secara aktif dan 5. Setiap jaringan diberi
semasa melakukan aktiviti fizikal. produktif dalam kumpulan satu mata dan kumpulan
Semasa melakukan aktiviti fizikal. yang mendapat mata
tertinggi dikira sebagai
5.3.3 pemenang.
Memberi penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan.

Minggu 17 Kategori Serangan: 1.3 1.3.6 Kemahiran 1. Murid dalam tiga Bola, skitel
30 April- 4 Mei 2017 Bola Sepak Kemahiran asas bola sepak Melakukan pelbagaikemahiran Menjaring kumpulan kecil yang
PJ Melakukan kemahiran asas bola Menjaring dengan menggunakan dan Menjaga terdiri daripada empat
(1JAM) sepak dengan lakuan yang betul tendangan leret,tendangan lambung Gawang orang.
dan menanduk dalam situasi 2. Kumpulan A lawan
2.3 permainan. kumpulan B, dan
Pengetahuan konsep pergerakan kumpulan C sebagai
danprinsip mekanik dalam 1.3.7 penjaga gawang.
kemahiran asas bola sepak Melakukan kemahiran menjaga 3. Seterusnya kumpulan B
Menggunakan pengetahuan konsep gawang dengan cara menangkap, lawan kumpulan C, dan
pergerakan dan prinsip mekanik menepis, menumbuk dan menutup kumpulan A menjaga
dalam kemahiran asas bola sepak. ruang yang melibatkan pelbagai arah gawang dan akhirnya
dan aras dalam situasi permainan. kumpulan C lawan
5.3 Interaksisosial kumpulan A, dan
Berkomunikasi dalam pelbagai cara 2.3.6 kumpulan B sebagai
semasa melakukan aktiviti fizikal. Mengenalpasti kemahiran menjaring penjaga gawang.
yang sesuai digunakan dalam situasi 4. Pemain menyerang akan
5.4 permainan. melakukan cubaan
Dinamika kumpulan menjaring dengan
Membentuk kumpulan dan 2.3.7 pelbagai variasi
bekerjasama dalam kumpulan Mengenalpasti kemahiran menjaga tendangan dan tandukan
semasa melakukan aktiviti fizikal gawang yang sesuai pada kedudukan dan
digunakan dalam situasi permainan. sudut jaringan berbeza.
5. Pasukan yang
5.3.2 memperoleh perbezaan
Mempamerkan keseronokan jaringan dan bolos yang
semasa melakukan aktiviti. tertinggi dikira sebagai
pemenang.
5.4.2
Bekerjasamamenyelesaikan
masalah yang berlaku semasa
melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalammembuat
penyelesaian.

PK PENGURUSAN 4.1 4.1.3 1. Menggambarkan / main Puppet /


(1JAM) MENTAL DAN EMOSI Kemahiran mengurus mental dan Mengaplikasikan cara mengurus peranan individu yang wayang kulit
emosi dalam kehidupan harian. pemikiran, emosi dan tingkah laku bersifat positif dan dan
Pemikiran positif dalam kehidupan harian. negatif dalam kehidupan lembaran
harian melalui puppet kerja
4.1.4 show / wayang kulit / role
Menganalisis hubungan antara play (tugasan ini diberi
pemikiran, emosi seminggu awal)
dan tingkah laku dalam kehidupan 2. Menerangkan cara
harian. mengurus pemikiran,
emosi dan tingkah laku
dalam kehidupan harian
melalui puppet show /
wayang kulit / role play .
3. Menggunakan ayat-ayat
yang positif dalam dialog.
4. Mencatat dialog yang
menggambarkan
pemikiran positif.
5. Mengisi lembaran kerja
dengan mengaitkan
hubungan pemikiran,
emosi dan tingkah laku
dalam kehidupan harian.
6. Rumusan.
Nota: Tugasan ini diberi
seminggu awal sebagai
persediaan

Minggu 18 Kategori Jaring: 1.5 1.5.3 Kemahiran 1. Murid dalam kumpulan Bola
7- 11 Mei 2017 Bola Tampar Kemahiran Asas Bola Tampar Melakukan kemahiran servis bawah Servis kecil. Tampar Kon
PJ Melakukan kemahiran asas bola dan servis atas dalam situasi 3 lawan 3 2. Setiap ahli dalam Wisel
(1JAM) tampar dengan lakuan yang betul. permainan. kumpulan akan Lembaran
memulakan permainan Kerja
2.5 2.5.1 dengan membuat servis
Pengetahuan Konsep Pergerakan Memerihal pemindahan daya semasa melepasi jaring secara
dan Prinsip Mekanik Dalam melakukan kemahiran menyangga, bergilir-gilir.
Kemahiran Asas Bola Tampar mengumpan, servis, dan merejam. 3. Pemain yang menerima
Menggunakan pengetahuan konsep bola servis perlu
pergerakan dan prinsip mekanik 2.5.2 menyangga kepada
dalam kemahiran asas bola tampar. Memerihal mekanik lakuan semasa rakan yang lain sebanyak
menyangga, mengumpan, servis, dan dua kali sebelum
5.1 merejam. menghantar melepasi
Pengurusan dan Keselamatan jaring ke gelanggang
Mematuhi dan mengamalkan 5.1.1 lawan.
elemen pengurusan dan Bersedia dari segi pakaian, peralatan, 4. Pasukan yang gagal
keselamatan. dan kawasan yang selamat dan sesuai. menyangga
menyebabkan pasukan
5.2 5.2.4 lawan mendapat mata
Tanggungjawab Kendiri Menunjukkan keyakinan semasa begitu juga bagi pasukan
Menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti fizikal. yang gagal melakukan
tanggungjawab kendiri semasa servis.
melakukan aktiviti fizikal.

PJ Kategori Jaring: 1.5 1.5.3 Kemahiran 1. Murid dalam kumpulan Bola


(1JAM) Bola Tampar Kemahiran Asas Bola Tampar Melakukan kemahiran servis bawah Servis kecil. Tampar Kon
Melakukan kemahiran asas bola dan servis atas dalam situasi 3 lawan 3 2. Setiap ahli dalam Wisel
tampar dengan lakuan yang betul. permainan. kumpulan akan Lembaran
memulakan permainan Kerja
2.5 2.5.1 dengan membuat servis
Pengetahuan Konsep Pergerakan Memerihal pemindahan daya semasa melepasi jaring secara
dan Prinsip Mekanik Dalam melakukan kemahiran menyangga, bergilir-gilir.
Kemahiran Asas Bola Tampar mengumpan, servis, dan merejam. 3. Pemain yang menerima
Menggunakan pengetahuan konsep bola servis perlu
pergerakan dan prinsip mekanik 2.5.2 menyangga kepada
dalam kemahiran asas bola tampar. Memerihal mekanik lakuan semasa rakan yang lain sebanyak
menyangga, mengumpan, servis, dan dua kali sebelum
5.1 merejam. menghantar melepasi
Pengurusan dan Keselamatan jaring ke gelanggang
Mematuhi dan mengamalkan 5.1.1 lawan.
elemen pengurusan dan Bersedia dari segi pakaian, peralatan, 4. Pasukan yang gagal
keselamatan. dan kawasan yang selamat dan sesuai. menyangga
menyebabkan pasukan
5.2 5.2.4 lawan mendapat mata
Tanggungjawab Kendiri Menunjukkan keyakinan semasa begitu juga bagi pasukan
Menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti fizikal. yang gagal melakukan
tanggungjawab kendiri semasa servis.
melakukan aktiviti fizikal.

Minggu 19 Kategori Jaring: 1.5 1.5.1 Kemahiran 1. Setiap ahli dalam Bola
14- 18 Mei 2017 Bola Tampar Kemahiran Asas Bola Tampar Melakukan kemahiran menyangga bola Bertahan kumpulan akan Tampar Kon
PJ Melakukan kemahiran asas bola semasa menghantar dan menerima Adang dan memulakan permainan Wisel
(1JAM) tampar dengan lakuan yang betul. mengikut situasi permainan. Sangga dengan menyangga bola Lembaran
melepasi jaring ke Kerja
2.5 1.5.5 gelanggang lawan.
Pengetahuan Konsep Pergerakan Melakukan kemahiran mengadang bola 2. Kumpulan yang
dan Prinsip Mekanik Dalam dalam situasi permainan. menerima bola perlu
Kemahiran Asas Bola Tampar mengadang dan
Menggunakan pengetahuan konsep 2.5.1 menyangga bola yang
pergerakan dan prinsip mekanik Memerihal pemindahan daya semasa terlepas serta
dalam kemahiran asas bola tampar. melakukan kemahiran menyangga, menghantar kepada
mengumpan, servis, dan merejam. pihak lawan. Kumpulan
5.3 boleh menyangga lebih
Interaksi Sosial 2.5.4 daripada tiga kali.
Berkomunikasi dalam pelbagai cara Menerangkan faktor-faktor yang 3. Mata diberikan seperti
semasa melakukan aktiviti fizikal. membantu rejaman yang berkesan. berikut:
dua mata jika berjaya
5.4 2.5.6 mengadang
Dinamika Kumpulan Menjelaskan pemasaan yang sesuai satu mata jika berjaya
Membentuk kumpulan dan untuk melonjak semasa mengadang. menyangga
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.3.4
Mengenal pasti dan menentukan
peranan setiap ahli semasa melakukan
aktiviti
fizikal.

5.4.2
Bekerjasama menyelesaikan masalah
yang berlaku semasa melakukan aktiviti
fizikal dan bersepakat dalam membuat
penyelesaian.

PK KEKELUARGAAN 5.1 5.1.1 1. Mencatat apa yang Kotak, kertas


(1JAM) Peranan diri sendiri dan ahli Mengetahui tujuan perkahwinan. mereka ingin ketahui nota kecil.
keluarga serta kepentingan secara lebih mendalam
institusi kekeluargaan dalam 5.1.2 maksud dan tujuan
aspek kesihatan keluarga Mengaplikasikan cara menyesuaikan perkahwinan dengan
Perkahwinan diri sekiranya berlaku perubahan dalam menjawab soalan-soalan
struktur keluarga. yang berikut:
a. Apakah yang saya patut
tahu tentang maksud
perkahwinan?
b. Apakah tujuan
perkahwinan?
c. Bilakah saya patut tahu
tentang maksud dan
tujuan perkahwinan?
d. Adakah perkahwinan itu
komitmen sepanjang
hayat?
2. Soalan dicabut secara
rawak dan dibuka untuk
perbincangan.
3. Merumuskan maksud
dan tujuan perkahwinan.
4. Menjelaskan dengan
contoh cara
menyesuaikan diri
sekiranya berlaku
perubahan dalam
struktur keluarga.
5. Menulis satu karangan
pendek atau pantun
mengenai peranan
mereka dalam keluarga.

6. Menulis salasilah
keluarga sebagai kerja
projek.

Minggu 20 Kategori Jaring: 1.5 1.5.2 Kemahiran 1.Setiap ahli dalam Bola
21- 25 Mei 2017 Bola Tampar Kemahiran Asas Bola Tampar Melakukan kemahiran mengumpan Menyerang kumpulan akan Tampar Kon
PJ Melakukan kemahiran asas bola bola semasa menghantar dan Umpan dan memulakan permainan Wisel
(1JAM) tampar dengan lakuan yang betul. menerima Rejam dengan mengumpan dan Lembaran
mengikut situasi permainan. merejam bola melepasi Kerja
2.5 jaring ke pihak lawan.
Pengetahuan Konsep Pergerakan 1.5.4 2. Kumpulan yang
dan Prinsip Mekanik Dalam Melakukan kemahiran merejam bola menerima bola perlu
Kemahiran Asas Bola Tampar dalam situasi permainan. mengadang, menyangga,
Menggunakan pengetahuan konsep mengumpan dan
pergerakan dan prinsip mekanik 2.5.1 merejam bola kepada
dalam kemahiran asas bola tampar. Memerihal pemindahan daya semasa pihak lawan. Kumpulan
melakukan kemahiran menyangga, boleh menyangga lebih
mengumpan, servis, dan merejam. daripada tiga kali.
5.2 3. Mata diberikan seperti
Tanggungjawab Kendir 2.5.3 berikut:
Menunjukkan keyakinan dan Mengenal pasti pilihan servis yang empat mata jika
tanggungjawab kendiri semasa sesuai digunakan dalam situasi berjaya merejam
melakukan aktiviti fizikal. permainan. tiga mata jika berjaya
mengadang
2.5.5 dua mata jika berjaya
Menjelaskan pemasaan yang sesuai mengumpan
untuk melonjak semasa mengadang. satu mata jika berjaya
menyangga
5.2.1
Mengambil bahagian secara aktif dan
produktif dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

PJ Kategori Jaring: 1.5 1.5.2 Kemahiran 1.Setiap ahli dalam Bola


(1JAM) Bola Tampar Kemahiran Asas Bola Tampar Melakukan kemahiran mengumpan Menyerang kumpulan akan Tampar Kon
Melakukan kemahiran asas bola bola semasa menghantar dan Umpan dan memulakan permainan Wisel
tampar dengan lakuan yang betul. menerima Rejam dengan mengumpan dan Lembaran
mengikut situasi permainan. merejam bola melepasi Kerja
2.5 jaring ke pihak lawan.
Pengetahuan Konsep Pergerakan 1.5.4 2. Kumpulan yang
dan Prinsip Mekanik Dalam Melakukan kemahiran merejam bola menerima bola perlu
Kemahiran Asas Bola Tampar dalam situasi permainan. mengadang, menyangga,
Menggunakan pengetahuan konsep mengumpan dan
pergerakan dan prinsip mekanik 2.5.1 merejam bola kepada
dalam kemahiran asas bola tampar. Memerihal pemindahan daya semasa pihak lawan. Kumpulan
melakukan kemahiran menyangga, boleh menyangga lebih
mengumpan, servis, dan merejam. daripada tiga kali.
5.2 3. Mata diberikan seperti
Tanggungjawab Kendir 2.5.3 berikut:
Menunjukkan keyakinan dan Mengenal pasti pilihan servis yang empat mata jika
tanggungjawab kendiri semasa sesuai digunakan dalam situasi berjaya merejam
melakukan aktiviti fizikal. permainan. tiga mata jika berjaya
mengadang
2.5.5 dua mata jika berjaya
Menjelaskan pemasaan yang sesuai mengumpan
untuk melonjak semasa mengadang.
satu mata jika berjaya
menyangga
5.2.1
Mengambil bahagian secara aktif dan
produktif dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


26 MEI 10 JUN 2017
Minggu 21 Kemahiran: 1.1 1.1.1 Mari 1. Memanaskan badan Trampolin
11- 15 Jun 2017 gimnastik asas Kemahiran lantunan dan layangan Melakukan kemahiran latunan melantun 2. Murid duduk di atas Lembaran
PJ Melakukan kemahiran lantunan dan menggunakan pelbagai bahagian trampolin kerja
(1JAM) layangan di atas trampolin. badan di atas trampolin dan berhenti 3. Punggung dan tapak
dengan selamat tangan menyentuh berkaitan
2.1 permukaan trampolin
Pengetahuan Konsep pergerakan 2.1.1 4. Murid melantunkan
dan prinsip mekanik dalam Menyatakan postur badan yang sesuai badan dan cuba untuk
gimnastik asas untuk mengekalkan kawalan badan berhenti
Menggunakan pengetahuan konsep semasa layangan 5. Ulang beberapa kali
pergerakan dan prinsip mekanik 6. Ulang aktiviti melantun
semasa melakukan latunan dan 5.1.2 dengan pelbagai
layangan di atas trampolin Mengenal pasti peralatan keselamatan bahagian badan seperti
yang boleh mengurangkan risiko kaki, lutut, abdomen,
5.1 kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal dan belakang badan
Pengurusan dan Keselamatan tertentu
Mematuhi dan mengamalka elemen
pengurusan dan keselamatan. 5.2.1
Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti

PK KEKELUARGAAN 5.1 5.1.3 1. Mencipta dan Kad dialog


(1JAM) Peranan diri sendiri dan ahli Menilai peranan individu dalam menganalisis pokok dan kad
keluarga serta kepentingan keluarga nukleus, keluarga kembangan keluarga masing-masing. situasi.
institusi kekeluargaan dalam (extended) 2. Membentangkan hasil
aspek kesihatan keluarga atau keluarga tunggal ciptaan masing-masing.
Perkahwinan 3. Berbincang sekiranya
berlaku perubahan
dalam struktur keluarga,
apakah yang akan
dilakukan anda?
4. Main peranan
berdasarkan kad situasi,
contohnya;
a. Ayah kahwin lain
b. Ayah / Ibu kahwin lagi
c. Saya dapat adik beradik
tiri...
d. Saya dapat adik
baharu...
5. Mencatat peranan diri
dan ahli keluarga untuk
kebahagiaan dan
keharmonian.
6. Perbincangan.
7. Aktiviti pengukuhan -
Mencipta garis masa
keluarga (life events) .
Setiap perkara yang
berlaku dalam keluarga
ditulis dengan tepat
berdasarkan kepada
situasi yang diberi oleh
guru.

Minggu 22 Kemahiran: 1.1 1.1.1 1. Memanaskan badan Kerusi


Mari beraksi tilam
18- 22 Jun 2017 gimnastik asas Kemahiran lantunan dan layangan Membuat bentuk badan tuck, 2. Murid melakukan
PJ Melakukan kemahiran lantunan dan pike,straddle semasa layanangan di aktiviti dalam kumpulan
(1JAM) layangan di atas trampolin. atas trampolin kecil
3. Setiap murid dalam
2.1 1.1.3 kumpulan berdiri di atas
Pengetahuan Konsep pergerakan Melakukan pelbagai putaran semasa kerusi secara bergilir-
dan prinsip mekanik dalam melakukan layangan semasa di atas gilir untuk melakukan
gimnastik asas trampolin aktiviti
Menggunakan 4. Setiap murid akan
pengetahuan konsep 2.1.2 melakukan layangan
Pergerakan dan prinsip mekanik Menerangkan mekanik lakuan untuk dengan aksi tuck,
semasa melakukan latunan dan menghasilkan latunan yang tinggi straddle, pike, putaran
layangan di atas trampolin dan mendarat dia atas
2.1.3 tilam mengikut giliran
5.2 Mengenalpasti ketinggi layanagan yang
Tanggungjawab kendiri sesuai untuk melakukan putaran dan
Menunjukan keyakinan dan bentuk badan di atas trampolin
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.5
Membuat keputusan untuk diri sendiri
5.3 untuk orang lain semasa melakukan
Interaksisosial aktiviti dalam pelbagai situasi
Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti fizikal 5.3.3
Memberikan penghargaan
terhadap pendapat dan
kelebihan rakan

PJ Kemahiran: 1.1 1.1.1 Aksi layangan 1. Memanaskan badan Kerusi


(1JAM) gimnastik asas Kemahiran lantunan dan layangan Membuat bentuk badan tuck, pike, 2. Murid melakukan trampolin
Melakukan kemahiran lantunan dan straddle semasa layanangan di atas aktiviti dalam tilam
layangan di atas trampolin. trampolin kumpulan kecil secara
bergilir- gilir
2.1 1.1.3 3. Melompat dari atas
Pengetahuan Konsep pergerakan Melakukan pelbagai putaran semasa kerusi ketrampolin dan
dan prinsip mekanik dalam melakukan layangan semasa di atas membuat layangan
gimnastik asas trampolin dengan aksi
Menggunakan Tuck/straddle/pike/
pengetahuan konsep 2.1.2 putaran dan mendarat
Pergerakan dan prinsip mekanik Menerangkan mekanik lakuan untuk di atas tilam
semasa melakukan latunan dan menghasilkan latunan yang tinggi
layangan di atas trampolin
2.1.3
5.2 Mengenalpasti ketinggi layanagan yang
Tanggungjawab kendiri sesuai untuk melakukan putaran dan
Menunjukan keyakinan dan bentuk badan di atas trampolin
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal 5.2.5
Membuat keputusan untuk diri sendiri
5.3 untuk orang lain semasa melakukan
Interaksisosial aktiviti dalam pelbagai situasi
Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti fizikal 5.3.3
Memberikan penghargaan terhadap
pendapat dan kelebihan rakan

Minggu 23 Kemahiran: 1.1 1.1.4 Aksi 1. Murid melakukan Trampolin


25- 29 Jun 2017 gimnastik asas Kemahiran lantunan dan layangan Mereka cipta rutin pergerakan Trampolin aktiviti secara individu
PJ Melakukan kemahiran lantunan dan berdasarkan kemahiran 2. Melakukan rutin
(1JAM) layangan di atas trampolin. lantunan,putaran dan bentuk badan di pergerakan
atas trampolin berdasarkan kemahiran
2.1 latunan dan layangan
Pengetahuan Konsep pergerakan 1.1.5 dengan membuat
dan prinsip mekanik dalam melakukan persembahan runtin yang pelbagai bentuk badan
gimnastik asas telah direka cipta seperti tuck/straddle/
Menggunakan pengetahuan konsep pike/putaran secara
pergerakan dan prinsip mekanik 2.1.4 berterusan sebelum
semasa melakukan latunan dan Mengenalpasti gabungan kemahiran mendarat dengan
layangan di atas trampolin lantunan, bentuk badan dan putaran selamat di atas
yang sesuai digunakan semasa mereka trampolin
5.3 cipta rutin pergerakan di atas
Interaksi social trampolinn
Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti 5.3.4
Mengenal pasti dan menentukan
5.4 peranan setiap ahli semasa
Dinamika kumpulan melakukan aktiviti fizikal
Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan 5.4.2
semasa melakukan aktiviti fizikal Bekerjasama menyelesaikan masalah
yang berlaku semasa melakukan aktiviti
fizikal dan bersepakat dalam membuat
penyelesaian

PK 6.1 6.1.1 Win, Lose or 1. Bermain Win, Lose or


(1JAM) PERHUBUNGAN Kemahiran interpersonal Mengetahui cara berkomunikasi secara Draw Draw (secara bukan Kad dialog,
serta komunikasi berkesan dalam lisan dan bukan lisan. lisan) kad situasi.
kehidupan harian
Kemahiran komunikasi berkesan 6.1.2 a. Penyampai dialog
dalam perhubungan interpersonal Memahami perhubungan interpersonal mestilah menggunakan
dalam kalangan ahli keluarga, rakan, bahasa isyarat atau
guru dan jiran. bahasa badan tanpa
suara.
6.1.3 b. Ahli kumpulan yang lain
Mengaplikasi kemahiran berkomunikasi akan meneka dialog
secara berkesan iaitu mendengar berdasarkan topik.
dengan teliti, mengekalkan eye-contact c. Bandingkan komunikasi
serta meluahkan perasaan, idea dan secara lisan dan bukan
fikiran. lisan dengan dialog asal.
d. Lihat bagaimana
komunikasi berlaku
dalam kalangan ahli
kumpulan.
2. Main peranan ( secara
lisan)
a. Seorang abang
memperkenalkan
adiknya kepada kawan
baharunya.
b. Seorang remaja
meminta pertolongan
jirannya menghantar
bapa yang sakit ke
rumah sakit.
c. Seorang murid ingin
mendapatkan kelulusan
menggunakan dewan
sekolah daripada
Pengetua bagi tujuan
jualan amal.
3. Bersoal-jawab mengenai
kedua-dua aktiviti di
atas.
a. Adakah komunikasi di
dalam kedua-dua aktiviti
itu tadi membantu
seseorang itu bercakap
dengan berkesan,
melihat dengan nyata,
mendengar secara aktif
dan merasa dengan hati
akan apa yang didengar
atau disampaikan.
b. Adakah komunikasi di
dalam kedua-dua aktiviti
itu tadi menggunakan
laras bahasa yang
betul,mempamerkan
bahasa badan yang
bersesuaian dan intonasi
yang betul.
4. Perbincangan.
Minggu 24 Kemahiran: 1.1 1.1.4 Tiru gaya 1. Murid melakukan trampolin
2- 6 Julai 2017 gimnastik asas Kemahiran lantunan dan layangan Mereka cipta rutin pergerakan saya aktiviti dalam kumpulan
PJ Melakukan kemahiran lantunan dan berdasarkan kemahiran kecil
(1JAM) layangan di atas trampolin. lantunan,putaran dan bentuk badan di 2. Murid pertama akan
atas trampolin melakukan satu aksi di
2.1 atas trampolin
Pengetahuan Konsep pergerakan 1.1.5 3. Murid kedua
dan prinsip mekanik dalam melakukan persembahan runtin yang mengulang aksi pelaku
gimnastik asas telah direka cipta yang pertama dan
Menggunakan melakukan 1 aksi
pengetahuan konsep 2.1.4 tambahan
Pergerakan dan prinsip mekanik Mengenalpasti gabungan kemahiran 4. Aktiviti diteruskan
semasa melakukan latunan dan lantunan, bentuk badan dan putaran dengan murid
layangan di atas trampolin yang sesuai digunakan semasa mereka mengulang aktiviti tiga
cipta rutin pergerakan di atas dan aktiviti dihentikan
5.3 trampolinn sekiranya murid gagal
Interaksisosial mengikut aksi- aksi
Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.3.4 perlaku yang
semasa melakukan aktiviti Mengenal pasti dan menentukan sebelumnya dengan
peranan setiap ahli semasa betul
5.4 melakukan aktiviti fizikal
Dinamika kumpulan
Membentuk kumpulan dan 5.4.2
bekerjasama dalam kumpulan Bekerjasama menyelesaikan
semasa melakukan aktiviti fizikal masalah yang berlaku semasa
melakukan aktiviti fizikal dan
bersepakat dalam membuat
penyelesaian

PJ Kemahiran: 1.1 1.1.4 Persembahan 1. Memanaskan badan Trampolin


(1JAM) gimnastik Kemahiran lantunan dan layangan Mereka cipta rutin pergerakan trampolin 2. Murid dalam kumpulan Radio(muzik
asas Melakukan kemahiran lantunan dan berdasarkan kemahiran kecil )
layangan di atas trampolin. lantunan,putaran dan bentuk badan di 3. Merancang satu rutin
atas trampolin pergerakan dengan
2.1 1.1.5 melakukan persembahan runtin iringan muzik yang
Pengetahuan Konsep pergerakan yang telah direka cipta sesuai
dan prinsip mekanik dalam 4. Mempersembahkan
gimnastik asas 2.1.4 rutin pergerakkan
Menggunakan Mengenalpasti gabungan kemahiran mengikut kumpulan
pengetahuan konsep lantunan, bentuk badan dan putaran 5. Kumpulan membuat
Pergerakan dan prinsip mekanik yang sesuai digunakan semasa mereka penilaian berdasarkan
semasa melakukan latunan dan cipta rutin pergerakan di atas borang penilaian yang
layangan di atas trampolin trampolinn disediakan oleh guru

5.3 5.3.4
Interaksisosial Mengenal pasti dan menentukan
Berkomunikasi peranan setiap ahli semasa
Dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal
melakukan aktiviti
5.4.2
5.4 Bekerjasama menyelesaikan masalah
Dinamika kumpulan yang berlaku semasa melakukan
Membentuk kumpulan dan aktiviti fizikal dan bersepakat dalam
bekerjasama dalam kumpulan membuat penyelesaian
semasa melakukan aktiviti fizikal

Minggu 25 Kategori Serangan: 1.4.1 Menghantar 1. Murid dalam kumpulan Bola jaring
9- 13 Julai 2017 Bola Jaring Melakukan pelbagai kemahiran dan kecil bertiga (kumpulan A Kon
PJ menghantar bola ke pelbagai arah Menerima dan B). gelung
(1JAM) dalam situasi permainan Serang dan 2. Kumpulan A memulakan
1.4
Tawan permainan dari kawasan
Kemahiran asas bola jaring
1.4.2 gol.
Melakukan kemahiran asas bola
Melakukan kemahiran menerima bola
jaring dengan lakuan yang betul 3. Kumpulan A menyerang
dengan kedua dua belah tangan dan
sebelah tangan dari pelbagai arah dan dengan menggunakan
2.4 pelbagai jenis hantaran
aras dalam situasi permainan
Pengetahuan Konsep Pergerakan bola kepada ahli
Dan Prinsip Mekanik Dalam pasukan sehingga bola
2.4.1
Kemahiran Asas Bola Jaring berjaya disentuh di
Mengenal pasti kemahiran menghantar
Menggunakan pengetahuan konsep kawasan gol B.
bola yang sesuai digunakan mengikut
pergerakan dan prinsip mekanik Manakala kumpulan B
situasi permainan
dalam kemahiran asas bola jaring bertahan dan cuba
2.4.2 mendapatkan bola.
5.1 4. Apabila jaringan berjaya
Menjelaskan mekanik lakuan yang betul
Pengurusan dan Keselamatan dilakukan, kumpulan
semasa menerima bola dari pelbagai
Mematuhi dan mengamalkan yang dibolosi akan
arah dan aras
elemen pengurusan dan memulakan serangan.
keselamatan
5.1.3 5. Setiap jaringan diberi satu
Mematuhi langkah-langkah mata dan kumpulan yang
5.2
keselamatan semasa melakukan aktiviti mendapat mata tertinggi
Tanggungjawab Kendiri
fizikal. dikira sebagai
Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa pemenang.
5.2.1
melakukan aktiviti fizikal.
Mengambil bahagian secara aktif dan Nota guru:
produktif dalam kumpulan semasa Jangka masa
melakukan aktiviti fizikal. permainan selama lima
minit.
Permainan ini
boleh diubah suai
mengikut bilangan murid.
PK PERHUBUNGAN 6.1 1. Secara berkumpulan Kertas
(1JAM) Kemahiran interpersonal serta 6.1.2 menghasilkan peta sebak, pen
komunikasi berkesan dalam Memahami perhubungan interpersonal minda. marker dan
kehidupan harian dalam kalangan ahli keluarga, rakan, a. Mengapa kita perlu
pelekat.
Komunikasi berkesan dalam guru dan jiran. berkomunikasi dengan
perhubungan interpersonal baik terhadap, keluarga,
6.1.4 rakan, guru dan jiran?
Menilai kepentingan berkomunikasi b. Apakah yang berlaku
secara berkesan dalam kalangan ahli sekiranya kita tidak
berkomunikasi dengan
baik terhadap, keluarga,
rakan, guru dan jiran?
2. Pembentangan hasil
kumpulan.
3. Menulis surat menasihati
rakan mengenai
kepentingan komunikasi
berkesan dengan
perhubungan
interpersonal dalam
kalangan ahli keluarga,
rakan, guru dan jiran.
4. Rumusan.

Minggu 26 Kategori Serangan: 1.4 1.4.1 Menghantar 1. Murid dalam kumpulan Bola jaring
16- 20 Julai 2017 Bola Jaring Kemahiran asas bola jaring Melakukan pelbagai kemahiran dan kecil bertiga (kumpulan A Kon
PJ Melakukan kemahiran asas bola menghantar bola ke pelbagai arah Menerima dan B). gelung
(1JAM) jaring dengan lakuan yang betul dalam situasi permainan Serang dan 2. Kumpulan A memulakan
Tawan permainan dari kawasan
2.4 1.4.2 gol.
Pengetahuan Konsep Pergerakan Melakukan kemahiran menerima bola 3. Kumpulan A menyerang
Dan Prinsip Mekanik Dalam dengan kedua dua belah tangan dan dengan menggunakan
Kemahiran Asas Bola Jaring sebelah tangan dari pelbagai arah dan pelbagai jenis hantaran
Menggunakan pengetahuan konsep aras dalam situasi permainan bola kepada ahli
pergerakan dan prinsip mekanik pasukan sehingga bola
dalam kemahiran asas bola jaring 2.4.1 berjaya disentuh di
Mengenal pasti kemahiran menghantar kawasan gol B.
5.1 bola yang sesuai digunakan mengikut Manakala kumpulan B
Pengurusan dan Keselamatan situasi permainan bertahan dan cuba
Mematuhi dan mengamalkan mendapatkan bola.
elemen pengurusan dan 2.4.2 4. Apabila jaringan berjaya
keselamatan Menjelaskan mekanik lakuan yang betul dilakukan, kumpulan
semasa menerima bola dari pelbagai yang dibolosi akan
5.2 arah dan aras memulakan serangan.
Tanggungjawab Kendiri 5. Setiap jaringan diberi satu
Menunjukkan keyakinan dan 5.1.3 mata dan kumpulan yang
tanggungjawab kendiri semasa Mematuhi langkah-langkah mendapat mata tertinggi
melakukan aktiviti fizikal. keselamatan semasa melakukan aktiviti dikira sebagai
fizikal. pemenang.

5.2.1 Nota guru:


Mengambil bahagian secara aktif dan Jangka masa
produktif dalam kumpulan semasa permainan selama lima
melakukan aktiviti fizikal. minit.
Permainan ini
boleh diubah suai
mengikut bilangan murid.

PJ Kategori Serangan: 1.4 1.4.3 Gerak Kaki 1. Murid dalam kumpulan Bola jaring
(1JAM) Bola Jaring Kemahiran asas bola jaring Melakukan kemahiran gerak kaki Jangan kecil. Kon
Melakukan kemahiran asas bola dengan mendarat menggunakan Sentuh 2. Pemain A dan B akan gelung
jaring dengan lakuan yang betul kedua-dua belah kaki; sebelah kaki dan memulakan permainan
1 langkah setelah menangkap bola dengan menghantar bola
2.4 dalam situasi permainan. antara satu sama lain.
Pengetahuan Konsep Pergerakan
Dan Prinsip Mekanik Dalam 2.4.4 3. Semasa menghantar
bola di antara mereka
Kemahiran Asas Bola Jaring Mengenal pasti kaki yang akan
Menggunakan pengetahuan konsep melangkah selepas mendarat sebelum berdua, pemain A dan B
juga perlu mengejar
pergerakan dan prinsip mekanik menghantar bola.
dalam kemahiran asas bola jaring mana-mana pemain lain
sehingga bola yang
2.4.5
5.2 Memerihal peranan pivot dalam dipegang menyentuh
pemain yang dikejar.
Tanggungjawab Kendiri kemahiran gerak kaki.
Menunjukkan keyakinan dan 4. Pemain yang telah
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.2 disentuh akan bergabung
melakukan aktiviti fizikal. Menilai tanggungjawab individu dalam dengan pemain A dan B
melakukan aktiviti dalam kumpulan. untuk meneruskan
permainan.
5.2.4 5. Permainan diteruskan
Menunjukkan keyakinan semasa sehingga semua pemain
melakukan aktiviti fizikal. disentuh dengan bola.

Nota guru:
Kemahiran gerak
kaki perlu ditekankan.
Peraturan gerak
kaki dalam permainan
bola jaring perlu
dipatuhi.

Minggu 27 Kategori Serangan: 1.4 1.4.4 Menjaring 1. Murid dalam kumpulan Bola jaring
23- 27 Julai 2017 Bola Jaring Kemahiran asas bola jaring Melakukan kemahiran menjaring secara 3 lawan 3 kecil bertiga. Kon
PJ Melakukan kemahiran asas bola statik dan menjaring gerak selangkah 2. Pemain perlu berada di Gelung
(1JAM) jaring dengan lakuan yang betul dari pelbagai jarak dalam situasi kedudukan asal
permainan. permainan seperti dalam
2.4 rajah.
Pengetahuan Konsep Pergerakan 2.4.6 3. Pemainan dimulakan di
Dan Prinsip Mekanik Dalam Menjelaskan kemahiran menjaring yang kawasan 1 secara
Kemahiran Asas Bola Jaring sesuai digunakan berdasarkan situasi bergilir-gilir.
Menggunakan pengetahuan konsep permainan.
4. Setiap pasukan perlu
pergerakan dan prinsip mekanik
dalam kemahiran asas bola jaring 5.2.4 melakukan sekurang-
kurangnya dua hantaran
Menunjukkan keyakinan semasa
5.2 melakukan aktiviti fizikal. sebelum bola sampai ke
dalam bulatan gol.
Tanggungjawab Kendiri
Menunjukkan keyakinan dan 5.3.2 5. Hanya seorang pemain
tanggungjawab kendiri semasa Mempamerkan keseronokan semasa sahaja bagi setiap
melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti. pasukan dibenarkan
berada di dalam bulatan
gol.
6. Pasukan yang menerima
bola di kawasan gol
diberi satu mata.
7. Pasukan yang mendapat
mata tertinggi dikira
sebagai pemenang.

PK PENYAKIT 7.1 7.1.1 Gallery walk Gallery walk: Borang soal


(1JAM) Penyakit dan cara mencegah Mengetahui masalah jerawat, Apa kata survey? selidik,
serta mengurangkan faktor risiko senggugut, dan kanser serviks. 1. Menjawab borang soal Poster
penyakit dalam kehidupan harian selidik mengenai
penyakit
Jerawat 7.1.2 penyakit tidak berjangkit
Memahami langkah-langkah seperti jerawat, tidak
Senggugut
pencegahan kanser serviks. senggugut dan kanser berjangkit
Kanser serviks
serviks. iaitu jerawat,
7.1.3 2. Memilih fakta atau mitos senggugut,
Menilai langkah-langkah pencegahan dengan memberi dan kanser
yang boleh diambil untuk justifikasi. serviks dari
mengurangkan masalah jerawat dan
3. Explorasi atau KKM.
senggugut.
pembelajaran kendiri.
4. Meneroka pameran
kesihatan di sekolah
untuk mendapatkan
maklumat mengenai
penyakit tidak berjangkit
seperti jerawat,
senggugut dan kanser
serviks dari aspek :
a. Gejala dan simptom
b. Cara-cara untuk
mendapatkan rawatan
awal.
c. Faktor-faktor
pemakanan, gaya hidup
dan persekitaran yang
mempengaruhinya.
d. Mengetahui fakta dan
mitos mengenai penyakit
tidak berjangkit seperti
jerawat, senggugut dan
kanser serviks.
5. Menulis langkah-langkah
pencegahan dengan
menghubungkait faktor-
faktor pemakanan, gaya
hidup dan persekitaran.
6. Membentangkan hasil
kerja.
7. Rumusan

Minggu 28 Kategori Serangan: 1.4 1.4.5 Mengadang 1. Dalam kumpulan kecil Bola jaring
30 Julai- 3 Ogos Bola Jaring Kemahiran asas bola jaring Melakukan kemahiran mengadang dari dan seramai empat orang Kon
2017 Melakukan kemahiran asas bola posisi belakang, posisi sisi dan posisi Mengacah sepasukan. Gelung
PJ jaring dengan lakuan yang betul depan dalam situasi permainan. Serang dan 2. Kumpulan terdiri
(1JAM) Adang daripada pasukan A, B,
2.4 1.4.6 C, dan D.
Pengetahuan Konsep Pergerakan Melakukan kemahiran mengacah 3. Pasukan A (menyerang)
Dan Prinsip Mekanik Dalam dengan dodge dalam situasi akan memulakan
Kemahiran Asas Bola Jaring permainan. permainan dengan
Menggunakan pengetahuan konsep seorang sahaja berada
pergerakan dan prinsip mekanik 2.4.7 di garisan mula.
dalam kemahiran asas bola jaring Mengenal pasti kemahiran mengadang Manakala yang lain
yang sesuai digunakan berdasarkan sudah berada di
5.4 situasi permainan. kawasan 1.
Dinamika Kumpulan 4. Pasukan B, C dan D
Membentuk kumpulan dan 2.4.8 perlu berada di
bekerjasama dalam kumpulan Menerangkan cara melakukan kawasan 1, 2, dan 3
semasa melakukan aktiviti fizikal. kemahiran mengacah yang sesuai sebagai pengadang.
digunakan berdasarkan situasi 5. Pasukan A perlu
permainan. membuat hantaran
melalui ketiga-tiga
5.4.1 kawasan sehingga
Mengenal pasti dan bersetuju dengan melepasi garisan
matlamat yang sama semasa penamat.
melakukan
6. Sekiranya bola dapat
aktiviti fizikal dalam kumpulan.
dirampas oleh pihak
pengadang sebelum
5.4.2
sampai garisan
Bekerjasama menyelesaikan masalah
penamat, pasukan A
yang berlaku semasa melakukan aktiviti
fizikal dan bersepakat dalam membuat perlu memulakan
penyelesaian. permainan semula
(hanya tiga kali ulangan
sahaja).
7. Pemainan diteruskan
dengan pasukan lain
menjadi penyerang.

PJ Kemahiran: 1.2 1.2.1 Asas Tarian A) Langkah-langkah Asas Radio, CD


(1JAM) Gerakan Berirama Pergerakan Berirama Melakukan langkah dalam tarian joget Joget Joget: MUZIK, kon,
Melakukan pelbagai corak dan sumazau mengikut muzik yang Langkah Setempat LCD
pergerakan didengar. Langkah Toe-Touch
Projektor,
setempat.
2.2 2.2.2 Papan layar
Pengetahuan Konsep Pergerakan Mengenal pasti pergerakan lokomotor, Langkah Maju Undur dan kad
Dalam Pergerakan Berirama bukan lokomotor, dan konsep Langkah Toe-Touch aktiviti.
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan yang digunakan dalam maju ke hadapan dan
pergerakan bagi pergerakan tarian joget dan sumazau. undur.
berirama.
5.2.1 Langkah Empat Penjuru Lembaran
5.2 Mengambil bahagian secara aktif dan Langkah Toe-Touch kerja
Tanggungjawab Kendiri produktif dalam kumpulan semasa mengikut arah jam ke berkaitan...
Menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti fizikal. keempat-empat penjuru.
tanggungjawab kendiri semasa Balas ke arah lawan
melakukan aktiviti fizikal. 5.3.2 jam.
Mempamerkan keseronokan semasa
5.3 melakukan aktiviti. Langkah Terancang
Interaksi Sosial Setempat
Berkomunikasi dalam pelbagai cara Langkah HeelToe kaki
semasa melakukan aktiviti fizikal. kanan ke arah 45 2 kali.
Langkah Heel-Toe kaki
kiri ke arah 45 2 kali.

Langkah Terancang
Lompat
Sama dengan
Terancang Setempat tetapi
kakinya tergantung dan
dilakukan dengan
melompat sebelah kaki
setempat.

Langkah Kunang-kunang
Mabuk
Melangkah ke hadapan
dengan kaki kanan,
menyilang kaki kiri di
belakang kaki kanan.
Kaki kanan dibuka ke
sisi.
Pusing badan 90 ke
arah ikut jam, meletak kaki
kiri di sisi.
Silangkan kaki kanan ke
belakang kaki kiri.
Membuka dan meletak
kaki kiri di sisi dan pusing
360 lawan jam dengan
membuka kaki kiri di sisi.
Ulang ragam yang sama
sekali lagi.

Minggu 29 Kemahiran: 1.2 1.2.1 Asas Tarian Asas Tarian Joget Radio, CD
6- 10 Ogos 2017 Gerakan Berirama Pergerakan Berirama Melakukan langkah dalam tarian joget Joget Malaysia MUZIK, kon,
PJ Melakukan pelbagai corak dan sumazau mengikut muzik yang 1. Pengenalan: Tepuk LCD
(1JAM) pergerakan didengar. tangan setempat. Kiraan 4
Projektor,
x8
2.2 2.2.2 Papan layar
2. Langkah Asas Setempat. dan kad
Pengetahuan Konsep Pergerakan Mengenal pasti pergerakan lokomotor, Kiraan 2 x 8
Dalam Pergerakan Berirama bukan lokomotor, dan konsep aktiviti.
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan yang digunakan dalam 3. Langkah Empat Penjuru.
pergerakan bagi pergerakan tarian joget dan sumazau. Kiraan 2 x 8
berirama. 4. Langkah Maju. Kiraan 1
5.2.1 x8
5.2 Mengambil bahagian secara aktif dan 5. Langkah Undur. Kiraan 1
Tanggungjawab Kendiri produktif dalam kumpulan semasa x8
Menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti fizikal.
tanggungjawab kendiri semasa 6. Langkah Maju. Kiraan 1
melakukan aktiviti fizikal. 5.3.2 x8
Mempamerkan keseronokan semasa 7. Langkah Undur. Kiraan 1
5.3 melakukan aktiviti. x6
Interaksi Sosial
8. Langkah Terancang
Berkomunikasi dalam pelbagai cara
Setempat. Kiraan 2 x 8
semasa melakukan aktiviti fizikal.
9. Ulang langkah
Terancang Setempat
sekali. Kiraan 1 x 4
10. Ulang lakuan (2) hingga
(9).
11. Langkah Kunang-
kunang Mabuk. Kiraan 2 x
8
12. Langkah Terancang
Setempat. Kiraan 2 x 8
13. Ulang langkah
Terancang Setempat
Sekali. Kiraan 1 x 4
14. Langkah Terancang
Lompat. Kiraan 4 x 8
15. Ulang Langkah
Terancang Lompat Sekali.
Kiraan 1 x 4
16. Tamat dengan Pose
Sendiri.

PK KESELAMATAN 8.1 8.1.1 Save Our 1. Gambar dipaparkan dan Gambar,


(1JAM) Menjaga keselamatan diri dan Mengetahui maksud membuli, dibuli School sumbang saran dalam kertas
mendemonstrasi kemahiran dan gangsterisme. (SOS) kalangan murid. sebak, pen
kecekapan psikososial dalam
2. Dalam kumpulan kecil, marker dan
kehidupan harian 8.1.2
murid diberi satu kes kertas
Buli Memahami faktor-faktor penyebab
perbuatan membuli, dibuli dan juvana untuk warna.
Gangsterisme menjelaskan faktor-faktor
gangsterisme.
penyebab perbuatan buli
dan gangsterisme.
3. Murid menulis langkah-
langkah yang boleh
diambil untuk menangani
perbuatan buli dan
gangsterisme yang
berlaku.
4. Perbentangan hasil
kumpulan.
5. Membina ikrar untuk
mengelak diri daripada
perbuatan buli dan
gangsterisme.

Minggu 30 Kemahiran: 1.2 1.2.2 Langkah- Langkah-langkah Asas Radio, CD


13- 17 Ogos 2017 Gerakan Berirama Pergerakan Berirama Mereka cipta pergerakan tarian langkah Sumazau: MUZIK, kon,
PJ Melakukan pelbagai corak menggunakan langkah joget dan Asas Langkah Tumindak LCD
(1JAM) pergerakan sumazau serta Sumazau Berat badan di kaki kiri,
Projektor,
mempersembahkan mengikut muzik. kaki kanan difleksi, dan
2.2 mengenjut berterusan. Papan layar
Pengetahuan Konsep Pergerakan 2.2.2 dan kad
Dalam Pergerakan Berirama Menjelaskan perkaitan antara konsep Langkah Kumizod aktiviti.
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dengan nilai estetika Kaki kanan menapak ke
pergerakan bagi pergerakan berdasarkan rutin pergerakan tarian kanan sambil diseretkan
berirama. yang direka cipta. kaki kiri ke sisi kanan.
Tumit kaki kanan
5.2 5.1.1 dijengkitkan. Ulang ke
Tanggungjawab Kendiri Bersedia dari segi pakaian, peralatan, sebelah kiri.
Menunjukkan keyakinan dan dan kawasan yang selamat dan sesuai.
tanggungjawab kendiri semasa Langkah Mengambai
melakukan aktiviti fizikal. 5.4.1 Kaki seperti Langkah
Mengenal pasti dan bersetuju dengan Tumindak. Tangan lelaki
5.4 matlamat yang sama semasa didepang pada aras bahu
Dinamika Kumpulan melakukan dan
Membentuk kumpulan dan aktiviti fizikal dalam kumpulan. digenggam, manakala
bekerjasama dalam kumpulan tapak tangan perempuan
semasa melakukan aktiviti fizikal. dibuka menghala ke
depan.

PJ Kemahiran: 1.2 1.2.2 Langkah- Asas Tarian Sumazau


(1JAM) Gerakan Berirama Pergerakan Berirama Mereka cipta pergerakan tarian langkah 1. Murid dalam kumpulan Radio, CD
Melakukan pelbagai corak menggunakan langkah joget dan Asas kecil menghadap ke MUZIK, kon,
pergerakan sumazau serta Sumazau depan. LCD
mempersembahkan mengikut muzik. 2. Pengenalan: Mengenjut Projektor,
2.2 kaki setempat. Kiraan 4
Pengetahuan Konsep Pergerakan 2.2.2 Papan layar
x8 dan kad
Dalam Pergerakan Berirama Menjelaskan perkaitan antara konsep
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dengan nilai estetika 3. Langkah Tumindak aktiviti.
pergerakan bagi pergerakan berdasarkan rutin pergerakan tarian setempat. Kiraan 2 x 8
berirama. yang direka cipta. 4. Langkah Kumizod maju.
Kiraan 2 x 8
5.2 5.1.1 5. Langkah Kumizod undur.
Tanggungjawab Kendiri Bersedia dari segi pakaian, peralatan, Kiraan 2 x 8
Menunjukkan keyakinan dan dan kawasan yang selamat dan sesuai.
tanggungjawab kendiri semasa 6. Ulang lakuan (4) dan (5).
melakukan aktiviti fizikal. 5.4.1 Kiraan 4 x 8
Mengenal pasti dan bersetuju dengan 7. Langkah Kumizod
5.4 matlamat yang sama semasa membentuk bulatan.
Dinamika Kumpulan melakukan Kiraan 6 x 8
Membentuk kumpulan dan aktiviti fizikal dalam kumpulan.
8. Langkah Mengambai
bekerjasama dalam kumpulan
sambil membentuk dua
semasa melakukan aktiviti fizikal.
barisan menyerong.
Kiraan 2 x 8
9. Langkah Mengambai
menjadi satu barisan
dan bertukar tempat.
Kiraan 4 x 8
10.Ulang lakuan (9) dan
balik ke tempat asal.
Kiraan 2 x 8
11.Langkah Mengambai
setempat. Kiraan 1 x 8
12.Tamat dengan pose
penamat.
Minggu 31 Kemahiran: 1.2 1.2.2 Mereka a. Dalam kumpulan kecil,
20- 24 Ogos 2017 Gerakan Berirama Pergerakan Berirama Mereka cipta pergerakan tarian cipta dan mereka cipta satu rutin
PJ Melakukan pelbagai corak menggunakan langkah joget dan memperse tarian menggunakan
(1JAM) pergerakan sumazau serta mbahkan langkah-langkah asas
mempersembahkan mengikut muzik. tarian joget joget berdasarkan lagu
2.2 dan rentak joget dan rentak
Pengetahuan Konsep Pergerakan 2.2.2 sumazau: sumazau yang dipilih
Dalam Pergerakan Berirama Menjelaskan perkaitan antara konsep sendiri.
Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dengan nilai estetika b. Berbincang tentang
pergerakan bagi pergerakan berdasarkan rutin pergerakan tarian konsep pergerakan yang
berirama. yang direka cipta. akan digunakan.
5.2 5.1.1 c. Memilih prop dan
Tanggungjawab Kendiri Bersedia dari segi pakaian, peralatan, pakaian yang sesuai.
Menunjukkan keyakinan dan dan kawasan yang selamat dan sesuai. d. Menyediakan pelan
tanggungjawab kendiri semasa lantai dan merancang
melakukan aktiviti fizikal. 5.4.1 formasi rutin pergerakan.
Mengenal pasti dan bersetuju dengan Mempersembahkan rutin
5.4 matlamat yang sama semasa tarian joget dan tarian
Dinamika Kumpulan melakukan sumazau yang direka
Membentuk kumpulan dan aktiviti fizikal dalam kumpulan. cipta mengikut kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
Kumpulan lain menilai
semasa melakukan aktiviti fizikal.
menggunakan senarai
semak

PK KESELAMATAN 8.1 8.1.3 1. Aktiviti menilai kesan Kertas A4,


(1JAM) Menjaga keselamatan diri dan Mengaplikasikan kemahiran berkata membuli dan dibuli. kertas
mendemonstrasi kemahiran TIDAK dan mengelak diri daripada a. Sehelai kertas diberi sebak, pen
kecekapan psikososial dalam membuli, dibuli dan gangsterisme. kepada setiap murid dan
marker dan
kehidupan harian meminta murid menulis
pelekat.
Buli 8.1.4 perkataan yang
Gangsterisme Menilai kesan membuli dan dibuli menerangkan helaian
terhadap diri dan keluarga. kertas kosong tersebut.
Contohnya: bersih, licin,
berguna, dan lain-lain.
b. Remuk kertas tersebut,
merosakkannya, dipijak
di atasnya, segala-
galanya kecuali
mengoyak kertas
tersebut.
c. Meminta murid
meratakan dan cuba
untuk mendapatkan
kertas kembali kepada
keadaan asal. Murid
menggambarkan
keadaan kertas itu tadi.
Contoh: kotor, berkedut,
hampir musnah, dan lain-
lain
d. Sekarang minta murid
memohon maaf kepada
kertas tersebut-
mengakui semua perkara
yang dilakukan
kepadanya dan
menyesali apa yang telah
berlaku.
e. Menggambarkan apa
yang telah berlaku
kepada kertas tersebut.
Fikirkan walaupun
mereka telah meminta
maaf dan melakukan
semua yang mereka
boleh untuk kembali
kertas kepada keadaan
asalnya bahawa masih
terdapat banyak parut
akibat tingkah laku yang
negatif.
f. Menjelaskan kepada
kelas bahawa ini adalah
prinsip yang sama yang
berlaku kepada murid
apabila mereka dibuli.
Walaupun ada
permohonan maaf
secara tulus, parut tidak
pernah akan hilang.
2. Dalam kumpulan kecil,
murid mengkaji senario
yang diberi dan
menjawab soalan.
3. Pembentangan.
4. Kaedah 3 M iaitu
mengenal buli, menjauhi
buli dan melapor buli.
5. Rumusan dan
penambahbaikan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
26 OGOS 2 SEPT 2017
Minggu 32 Kategori Jaring: 1.6 1.6.1 Servis 1. Murid melakukan Wisel
3 7 SEPT 2017 Badminton Kemahiran Asas Badminton Melakukan kemahiran servis tinggi dan Rali satu kemahiran dalam Kon
PJ Melakukan kemahiran asas servis rendah. pukulan kumpulan kecil. Raket
(1JAM) badminton dengan lakuan yang 2. Permainan dimulakan Bulu Tangkis
betul. 1.6.2 oleh salah seorang ahli
Melakukan kemahiran menerima servis kumpulan membuat
2.6 tinggi dan servis rendah dalam situasi servis rendah atau
Pengetahuan Konsep Pergerakan permainan. tinggi ke gelanggang
dan Prinsip Mekanik Dalam lawan.
Kemahiran Asas Badminton 2.6.1 3. Kumpulan yang
Menggunakan pengetahuan konsep Menerangkan mekanik lakuan servis menerima servis
pergerakan dan prinsip mekanik tinggi dan servis rendah. menghantar kembali
dalam kemahiran asas badminton. bulu tangkis ke
2.6.2 gelanggang lawan.
5.1 Menyatakan justifikasi terhadap pilihan 4. Rali satu pukulan
Pengurusan dan Keselamatan kemahiran yang dilakukan semasa diteruskan sehingga
Mematuhi dan mengamalkan menerima servis. bulu tangkis gagal
elemen pengurusan dan dikembalikan.
keselamatan. 5.1.1 5. Ahli pasukan yang
Bersedia dari segi pakaian, peralatan berjaya mematikan rali
dan kawasan yang selamat dan sesuai. pihak lawan akan
mendapat satu mata.
5.1.3 6. Pasukan yang berjaya
Mematuhi langkah-langkah mengumpul 11 mata
keselamatan semasa melakukan aktiviti dikira sebagai
fizikal. pemenang.

PJ Kategori Jaring: 1.6 1.6.2 Menyerang Smesy Wisel


(1JAM) Badminton Kemahiran Asas Badminton Melakukan kemahiran menerima servis Smesy dan 1. Murid dalam kumpulan Kon
Melakukan kemahiran asas tinggi dan servis rendah dalam situasi Drop kecil. Raket
badminton dengan lakuan yang permainan. 2. Seorang murid dari Bulu Tangkis
betul. pasukan A akan
1.6.3 membuat servis tinggi,
2.6 Melakukan kemahiran bermain di jaring, dan rakan akan
Pengetahuan Konsep Pergerakan smesy, dan pukulan drop semasa melakukan kemahiran
dan Prinsip Mekanik Dalam menyerang. smesy melepasi jaring.
Kemahiran Asas Badminton 3. Dua mata akan diberi
Menggunakan pengetahuan konsep 2.6.2 jika bulu tangkis jatuh ke
pergerakan dan prinsip mekanik Menyatakan justifikasi terhadap pilihan dalam gelung di kawasan
dalam kemahiran asas badminton. kemahiran yang dilakukan semasa sebelah.
menerima servis. 4. Tukar peranan.
5.2
Tanggungjawab Kendiri 2.6.3 b) Aktiviti drop
Menunjukkan keyakinan dan Mengenal pasti situasi yang sesuai 1. Murid dalam kumpulan
tanggungjawab kendiri semasa untuk menggunakan kemahiran kecil.
melakukan aktiviti fizikal. menyerang yang melibatkan kemahiran 2. Seorang murid dari
bermain di jaring, smesy, dan pukulan pasukan A akan
drop dalam permainan. membuat servis tinggi,
dan rakan akan
5.2.1 melakukan kemahiran
Mengambil bahagian secara aktif dan drop melepasi jaring.
produktif dalam kumpulan semasa 3. Dua mata akan diberi
melakukan aktiviti fizikal. jika bulu tangkis jatuh ke
dalam gelung di kawasan
sebelah.
4. Tukar peranan.

Minggu 33 Kategori Jaring: 1.6 1.6.2 Menyerang Lepasi Jaring Wisel


10 14 SEPT 2017 Badminton Kemahiran Asas Badminton Melakukan kemahiran menerima servis Lepasi 1. Murid dalam kumpulan Kon
PJ Melakukan kemahiran asas tinggi dan servis rendah dalam situasi Jaring kecil. Raket
(1JAM) badminton dengan lakuan yang permainan. 2. Murid dari Pasukan A Bulu Tangkis
betul. akan memulakan
1.6.3 permainan dengan
2.6 Melakukan kemahiran bermain di jaring, servis rendah, penerima
Pengetahuan Konsep Pergerakan smesy, dan pukulan drop semasa servis dari Pasukan B
dan Prinsip Mekanik Dalam menyerang. akan menggunakan
Kemahiran Asas Badminton kemahiran permainan
Menggunakan pengetahuan konsep 2.6.2 jaring dengan murid
pergerakan dan prinsip mekanik Menyatakan justifikasi terhadap pilihan Pasukan A.
dalam kemahiran asas badminton. kemahiran yang dilakukan semasa 3. Jika mana-mana
menerima servis. pasukan gagal
5.2 mengembalikan bulu
Tanggungjawab Kendiri 2.6.3 tangkis semula,
Menunjukkan keyakinan dan Mengenal pasti situasi yang sesuai pasukan lawan akan
tanggungjawab kendiri semasa untuk menggunakan kemahiran mendapat satu mata.
melakukan aktiviti fizikal. menyerang yang melibatkan kemahiran 4. Pasukan yang berjaya
bermain di jaring, smesy, dan pukulan mengumpul 11 mata
drop dalam permainan. akan dikira sebagai
pemenang.
5.2.1
Mengambil bahagian secara aktif dan Permainan Kecil: Serang-
produktif dalam kumpulan semasa serang
melakukan aktiviti fizikal. 1. Perlawanan antara dua
pasukan dengan
menggunakan
gabungan kemahiran
yang telah dipelajari.
2. Pasukan pertama akan
memulakan permainan
dengan membuat servis
ke gelanggang lawan
dan pihak lawan akan
menerima servis dan
menghantar kembali ke
gelanggang lawannya.
3. Setiap pemain hanya
boleh membuat dua
pukulan dalam rali
mengikut giliran.
4. Pasukan yang berjaya
menghantar bulu
tangkis ke gelanggang
lawan menggunakan
kemahiran yang telah
dipelajari sehingga
gagal dikembalikan
semula dikira menang.
5. Ahli pasukan yang
berjaya mematikan rali
pihak lawan akan
mendapat satu mata.
6. Pasukan yang berjaya
mengumpul 11 mata
dikira sebagai
pemenang.

PK PEMAKANAN 9.1 9.1.1 Duta Kecil 1. Dalam 4 hingga 5 Label


(1JAM) Amalan pemakanan sihat Memahami fungsi dan kepentingan kumpulan kecil, Duta makanan,
dan selamat makro nutrien iaitu karbohidrat, protein Kecil dikehendaki; kertas
Makro nutrien serta lemak. a. Mengenal pasti sebak, pen
Mikro nutrien kandungan nutrien pada marker,
9.1.2 label makanan. pelekat
Memahami fungsi dan kepentingan b. Mengelaskan maklumat
mikro nutrien iaitu mineral serta vitamin. nutrien kepada makro
nutrien dan mikro nutrien.
c. Memberikan contoh
makro dan mikro nutrien
selain yang terdapat
pada label makanan.
d. Berbincang tentang
fungsi nutrien dan
kepentingan makro serta
mikro nutrien kepada
individu.

2. Pembentangan - hasil
dapatan dilekatkan pada
stesen masing-masing.
a. Setiap ahli kumpulan
akan menghantar duta
masing-masing ke
kumpulan yang lain
secara serentak.
b. Kumpulan akan bergerak
mengikut arah pusingan
jam.
c. Duta Kecil akan
menerangkan hasil
dapatan kumpulan
tersebut sekiranya ahli-
ahli kumpulan lain tiba di
stesen kumpulannya
sehinggalah selesai
semua kumpulan.
Penilaian dan
penambahbaikan
maklumat berlaku di sini.
3. Perbincangan dan
rumusan.
4. Projek folio berkaitan
dengan nutrien, fungsi
dan kepentingannya
dalam menangani obesiti
serta kurang berat
badan.

Minggu 34 Kategori Jaring: 1.6 1.6.4 Kemahiran 1. Murid dalam kumpulan Wisel
17 21 SEPT 2017 Badminton Kemahiran Asas Badminton Melakukan kemahiran pukulan lob, Bertahan kecil. Kon
PJ Melakukan kemahiran asas blok, dan underarm lift semasa Lop 2. Pasukan A akan Raket
(1JAM) badminton dengan lakuan yang bertahan. membuat servis tinggi Bulu Tangkis
betul. melepasi tali yang diikat
2.6.4 antara dua tiang.
2.6 Mengenal pasti situasi yang sesuai 3. Rakan sepasukan akan
Pengetahuan Konsep Pergerakan untuk menggunakan kemahiran mengembalikan bulu
dan Prinsip Mekanik Dalam bertahan tangkis ke belakang
Kemahiran Asas Badminton yang melibatkan pukulan lob, blok, dan gelanggang dengan
Menggunakan pengetahuan konsep underarm lift dalam permainan. menggunakan kemahiran
pergerakan dan prinsip mekanik lob.
dalam kemahiran asas badminton. 5.3.2 4. Dua mata akan diberi
Mempamerkan keseronokan semasa jika bulu tangkis jatuh ke
melakukan aktiviti. dalam gelung di kawasan
sebelah.
5. Tukar peranan.

PJ Kategori Jaring: 1.6 1.6.4 Bertahan 1. Murid dalam kumpulan


(1JAM) Badminton Kemahiran Asas Badminton Melakukan kemahiran pukulan lob, Lift dan Blok kecil.
Melakukan kemahiran asas blok, dan underarm lift semasa 2. Pasukan A akan
badminton dengan lakuan yang bertahan. membuat servis tinggi,
betul. dan Pemain B akan
2.6.4 melakukan smesy ke
2.6 Mengenal pasti situasi yang sesuai pemain A.
Pengetahuan Konsep Pergerakan untuk menggunakan kemahiran 3. Pemain A akan cuba
dan Prinsip Mekanik Dalam bertahan menggunakan kemahiran
Kemahiran Asas Badminton yang melibatkan pukulan lob, blok, dan blok atau lift
Menggunakan pengetahuan konsep underarm lift dalam permainan. mengembalikan semula
pergerakan dan prinsip mekanik bulu tangkis ke
dalam kemahiran asas badminton. 5.3.2 gelanggang pemain B.
Mempamerkan keseronokan semasa 4. Dua mata akan diberi
melakukan aktiviti. jika bulu tangkis jatuh ke
dalam kawasan pihak
lawan.
5. Tukar peranan.

1. Tali
Minggu 35 Rekreasi dan 1.8 1.8.1 Aktiviti 1. Murid dalam kumpulan 2. Gelung
24 28 SEPT 2017 Kesenggangan Kemahiran Rekreasi dan Melakukan aktiviti tali aras rendah (low Spider Web kecil 6 hingga 8 orang. 3. Kayu
PJ Kesenggangan element course) seperti spider-web, 2. Berbincang untuk Mop
(1JAM) Melakukan aktiviti alligator swamp dan giant finger secara menyelesaikan masalah
berkumpulan. yang diberi.
2.8 3. Semua peserta mesti
Pengetahuan Dalam Aktiviti 2.8.1 melepasi spider-web.
Rekreasi dan Kesenggangan Mengenal pasti strategi yang boleh 4. Peserta yang melalui
Menjana idea kreativiti dalam aktiviti digunakan semasa melakukan aktiviti spider-web dan terkena
rekreasi dan kesenggangan. tali aras rendah, frisbee dan sepak raga tali atau spider-web
ratus dalam kumpulan. perlu dilakukan semula.
5.2 5. Masa diambil bermula
Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 dari ahli pertama dan
Menunjukkan keyakinan dan Mengambil bahagian secara aktif dan dihentikan bila peserta
tanggungjawab kendiri semasa produktif dalam kumpulan semasa terakhir selesai
melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti fizikal. melepasi spider-web.

5.3 5.2.2
Interaksi Sosial Berkomunikasi Menilai tanggungjawab individu dalam
dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti dalam
melakukan aktiviti fizikal

PK PEMAKANAN 9.1 Amalan 9.1.3 Pengguna 1. Senaraikan jenis Pelan atau


(1JAM) pemakanan sihat Menganalisis pemakanan yang sesuai Muda Bijak makanan yang telah program diet
dan selamat berdasarkan makro nutrien dan mikro dibelanjakan dengan
Makro nutrien nutrien untuk menangani obesiti serta wang saku.
Mikro nutrien kurang berat badan. 2. Mengenal pasti makanan
berdasarkan makro
nutrien dan mikro nutrien.
9.1.4
Menilai kepentingan pengambilan 3. Berbincang mengenai
makro nutrien dan mikro nutrien faktor penentu pilihan
mengikut keperluan. murid.
4. Bersoal jawab mengenai
makanan pilihan murid.
a. Adakah menjurus
kepada obesiti atau
kurang berat badan?
b. Adakah murid akan
mengalami kekurangan
zat makanan.
5. Mengkritik pelan atau
program diet dengan
melihat adakah pelan
atau program diet
tersebut memenuhi
kriteria pengambilan
nutrien yang betul.
6. Merancang diet
pemakanan yang sesuai
untuk menangani obesiti
dan kurang berat badan.
7. Perbincangan

Minggu 36 Rekreasi dan 1.8 1.8.1 Aktiviti Aktiviti Alligator Swamp 1. Tali
1- 5 OKT 2017 Kesenggangan Kemahiran Rekreasi dan Melakukan aktiviti tali aras rendah (low Alligator 1. Murid dalam kumpulan 2. Gelung
PJ Kesenggangan element course) seperti spider-web, Swamp kecil 6 hingga 8 orang. 3. Kayu
(1JAM) Melakukan aktiviti alligator swamp dan giant finger secara 2. Berbincang untuk Mop
berkumpulan. Aktiviti Giant menyelesaikan masalah
2.8 Finger yang diberi.
Pengetahuan Dalam Aktiviti 2.8.1 3. Semua peserta mesti
Rekreasi dan Kesenggangan Mengenal pasti strategi yang boleh melepasi kawasan yang
Menjana idea kreativiti dalam aktiviti digunakan semasa melakukan aktiviti ditetapkan .
rekreasi dan kesenggangan. tali aras rendah, frisbee dan sepak raga 4. Pasukan dibekal kayu
ratus dalam kumpulan. sepanjang 6 kaki (kayu
5.2 3x 2).
Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 5. Sekiranya peserta jatuh,
Menunjukkan keyakinan dan Mengambil bahagian secara aktif dan pasukan akan melakukan
tanggungjawab kendiri semasa produktif dalam kumpulan semasa semula di tapak
melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti fizikal. sebelumnya.
6. Masa diambil dari mula
5.3 5.2.2
hingga tamat perlakuan.
Interaksi Sosial Berkomunikasi Menilai tanggungjawab individu dalam
dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti dalam
Aktiviti Giant Finger
melakukan aktiviti fizikal
1. Murid dalam kumpulan
kecil 6 hingga 8 orang.
2. Berbincang untuk
menyelesaikan masalah
yang diberi.
3. Semua peserta mesti
terlibat untuk
mengeluarkan gelung
dari tiang dan
memasukan gelung yang
sama ke tiang yang satu
lagi.
4. Pasukan dibekal kayu
atau rotan sepanjang 1
kaki setiap orang.
5. Sekiranya gelung jatuh,
pasukan akan berlari
mengelilinggi tiang
pertama sebelum boleh
menggangkat kembali
gelung tadi.

PJ Rekreasi dan 1.8 1.8.2 frisbee 1. Murid diberi idea secara 1. Kon
(1JAM) Kesenggangan Kemahiran Rekreasi dan Melakukan kemahiran asas melempar demonstrasi lakuan dan 2. Frisbee
Kesenggangan dan menangkap dalam permainan cuba jaya.
Melakukan aktiviti frisbee. Cara- cara melempar
frisbee.
2.8 2.8.1 Cara menangkap frisbee.
Pengetahuan Dalam Aktiviti Mengenal pasti strategi yang boleh Strategi pertandingan.
Rekreasi dan Kesenggangan digunakan semasa melakukan aktiviti
Menjana idea kreativiti dalam aktiviti tali aras rendah, frisbee, dan sepak Penilaian - Pertandingan
rekreasi dan kesenggangan. raga ratus dalam kumpulan. antara kumpulan
Frisbee golf.
5.2 2.8.2 Five to Five.
Tanggungjawab Kendiri Menjelaskan teknik melempar dan 4. Murid menjadi pengadil.
Menunjukkan keyakinan dan menangkap frisbee. 5. Ada kawalan masa.
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.5 Membuat keputusan untuk diri
melakukan aktiviti fizikal. sendiri dan orang lain semasa
melakukan aktiviti dalam pelbagai
5.3 situasi.
Interaksi Sosial Berkomunikasi
dalam pelbagai cara semasa 5.3.1
melakukan aktiviti fizikal Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti.

5.3.2
Mempamerkan keseronokan semasa
melakukan aktiviti.

Minggu 37 Kemahiran 1.8 1.8.3 Sepak Raga 1. Murid telah mempunyai 1. Bola
8- 12 OKT 2017 Permainan Sepak Kemahiran Rekreasi dan Melakukan kemahiran permainan Ratus pengalaman untuk Sepak
PJ Raga Ratus Kesenggangan tradisional sepak raga ratus. menimbang bola. Raga2. Kon
(1JAM) Melakukan aktiviti 2. Murid dalam kumpulan
2.8.1 melakukan cuba jaya
2.8 Mengenal pasti strategi yang boleh untuk menimbang.
Pengetahuan Dalam Aktiviti digunakan semasa melakukan aktiviti 3. Penilaian - pertandingan
Rekreasi dan Kesenggangan tali aras rendah, frisbee, dan sepak menimbang
Menjana idea kreativiti dalam aktiviti raga ratus dalam kumpulan. berkumpulan.
rekreasi dan kesenggangan. 4. Pengadil - murid dari
2.8.3 kumpulan lain.
5.4 Mengenal pasti cara mengawal bola
Dinamika Kumpulan untuk mendapatkan bilangan terbanyak
Membentuk kumpulan dan sepak raga ratus.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.4.2
Bekerjasama menyelesaikan masalah
yang berlaku semasa melakukan aktiviti
fizikal dan bersepakat dalam membuat
penyelesaian.

PK PERTOLONGAN 10.1 10.1.1 1. Ahli Persatuan Bulan Kad situasi,


(1JAM) CEMAS Pengetahuan asas Mengetahui prinsip dan prosedur Sabit Merah atau St. kad manila
pertolongan cemas dan D.R.A.B.C. John Ambulance dan pen
kepentingan bertindak mendemonstrasikan marker.
dengan bijak mengikut 10.1.2 prosedur D.R.A.B.C.
situasi Mengaplikasi prinsip dan prosedur 2. Secara berpasangan
D.R.A.B.C. murid akan melakukan
D - Danger prosedur D.R.A.B.C.
R - Response 10.1.3 3. Situasi kecemasan diberi
A - Airway Menilai tindakan yang diambil semasa murid akan berlakon
melaksanakan prosedur D.R.A.B.C. serta akan
B - Breathing
mengaplikasikan
C - Circulation prosedur D.R.A.B.C.
4. Membina carta aliran
prosedur D.R.A.B.C.
5. Perbincangan.
6. Pengukuhan murid
diberi masa dua minggu
untuk menyiapkan satu
ringkasan D.R.A.B.C.
melalui hasil ilustrasi dan
penulisan secara kreatif,
berkaitan langkah-
langkah asas bantu mula
yang dapat dilakukan
semasa kecemasan.

Minggu 38
15- 19 OKT 2017
PJ
(1JAM)
PJ
(1JAM)

Minggu 39
22- 26 OKT 2017
PJ
(1JAM)

PK
(1JAM)

Minggu 40
29 OKT- 2 NOV 2017
PJ
(1JAM)

PJ
(1JAM)

Minggu 41
5- 9 NOV 2017
PJ
(1JAM)

PK
(1JAM)

Minggu 42
12- 16 NOV 2017
PJ
(1JAM)

PJ
(1JAM)

Minggu 43
19 - 23 NOV 2017
PJ
(1JAM)

CUTI AKHIR TAHUN


24 NOV 31 DIS 2017