Anda di halaman 1dari 1

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM
Sekertariat: Jl. Pendididkan no. 35 Mataram, Mobile: 081 917278201
e-mail: bem-fs.iainmtr@yahoo.co.id

No : 006/BEM/FS/IAIN/Mtr/05/2012
Lamp : 1 (Gabung)
Hal : Publikasi hasil Rapat Kerja

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Salam silaturahmi kami haturkan kepada bapak semoga Rahmat dan Hidayah
Allah SWT senantiyasa tercurahkan kepada Bapak sehingga masih tetap eksis dalam
menjalankan aktifitas keseharianya. Amin

Sehubungan dengan telah laksanakannya rapat kerja dan koordinasi Badan


Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ase-Fakultas Syariah, maka
kami pandang perlu untuk mempublikasikan hasila rapat kerja selama satu tahun
kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dengan disesuaikan
dengan anggaran BEM FS Periode 2012/2013. Rancangan kegiatan terlampir
(Kegiatan yang belum terlampir akan dirancang dan dipertimbangkan di kemudian
hari apabila dipandang perlu sesuai dengan rapat kepengurusan).

Demikian surat ini kami buat atas perhatian dan kerjasama yang baik kami
ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Mataram, 20 Mei 2012

Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa


Fakultas Syariah (BEM-FS)

SAMSUL RIZAL MAHLIN


Gubernur-FS Sekertaris

Tembusan:

1; Dekan Fak. Syariah


2; Civitas Akademika
3; Pengurus BEM-FS dan HMJ se-Fak. Syariah
4; Kosma se-Fakultas Syariah
5; Mahasiswa