Anda di halaman 1dari 2

PERANGKAT PEMBELAJARAN

MTsN PURWOASRI

PROGRAM TAHUNAN

MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN


ISLAM
( SKI )
KELAS VII, SEMESTER 1-2
PROGRAM TAHUNAN

Madrasah : MTsN Purwoasri


Mata Pelajaran : SKI
Tahun Pelajaran : 2013 / 2014
Kelas : VIII

Smt No Standar Kopetensi/Materi Pokok Alokasi Waktu Keterangan

1 1 Memahami perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah

J U M LAH

2 2 Memahami perkembangan Islam pada masa Dinasti Al Ayyubiyah

J U M LAH
......., ........................................
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala Madrasah

Drs. H. ABDULLAH ROSYAAD,M.Pd.I SAMSUL MAARIF, M. Pd I


NIP.196807061999031005 NIP.