Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN SATU 2013

M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai


Kesukaran Nilai
Tambah
1 1. Morfologi: Pada akhir pembelajaran, 1.0 berinteraksi untuk Aras 1
(1-4 - Kata nama am murid dapat: menjalinkan dan mempererat Kemahiran Bersopan-
Jan) - Kata nama khas hubungan mesra ii. menyapa & memper- Berfikir: santun
- kata nama terbitan 1. mengenal pelbagai kenalkan diri kepada
jenis kata dan 1.1 berbual dan berbicara seseorang dan - mengelas, Berani
menggunakannya untuk tentang perkara yang memperkenalkan mengumpul,
2. Sintaksis membina ayat mudah berkaitan dengan kehidupan seseorang kepada mengkatogeri Yakin diri
Pola ayat: harian yang menyentuh diri, orang lain dengan
- ayat mudah 2. menyatakan pendapat rakan dan masyarakat mesra dan santun
- subjek & predikat dan idea yang bernas dengan menggunakan kata Kasih sayang
dalam bentuk lisan dan dan nada yang sesuai iii. memahami dan
tulisan menggunakan
3. Penulisan Krg. 1.2 mendengar dan memberi gelaran /panggilan yang Kemahiran
Tajuk : Di sekolah 3. bertutur dengan fasih respon secara lisan dan sesuai bagi seseorang Nilai Tambah:
Baru dan lancar bertulis tentang sesuatu yang ABM
diperihalkan oleh orang lain Pembelajaran
4. menghasilkan kontekstual Bahan
karangan berdasarkan 7.0 mendapat maklumat Aras 1 bercetak
4. Sesi berkenalan pengalaman sendiri. daripada pelbagai sumber iv. mengemukakan
yang didengar, dibaca dan soalan bertumpu aras Carta
ditonton rendah yang sesuai
. untuk mendapatkan Kertas sebak
7.3 mengemukakan soalan maklumat yang
untuk mendapat penerangan dikehendaki
lanjut
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai
Tambah
Pada akhir
2- 3 1. Pemahaman pembelajaran, murid 7.0 mendapat maklumat Aras 1
(7-18 - rencana dapat: daripada pelbagai sumber i. mendengar dan Kemahiran Baik hati
Jan) yang didengar, dibaca dan memahami pelbagai Berfikir:
1. memahami kata nama ditonton teks Berbudi
2. Morfologi am dan kata nama khas - membanding
- kata nama am 7.2 memahami dan v. mengemukakan dan Yakin Diri
dan khas 2. menggunakan menyatakan maksud soalan bertumpu aras membeza,
- Pengimbuhan: imbuhan ..an, man, perkataan berdasarkan rendah yang sesuai - mengumpul Meng-
- an, man, wan, wait,.,..ita dengan betul konteks untuk mendapatkan dan hargai
wati, ita maklumat yang mengelas,
3. menghasilkan 7.3 mengemukakan soalan dikehendaki membuat
3 Penulisan karangan jenis untuk mendapat penerangan urutan ABM
- Ringkasan keperihalan lanjut
Buku teks
4. Komsas 4. memahami isi-isi 8.0 memproses maklumat Aras 1 Kemahiran
- Pengenalan penting untuk keperluan tertentu i. mengenal pasti Nilai Tambah: Gambar
komponen sastera: maklumat yang
- Novel HIKMAH 5. menambah 8.1 menyaring maklumat diperlukan Pembelajaran Bahan
- Antologi Kasut perbendaharaan kata mengikut klasifikasi ii. menyusun maklumat kontekstual bercetak
Kelopak Jantung untuk tujuan tertentu
6.membaca & memahami 8.2 menyusun maklumat iii. mengenal pasti idea Teks
makna beberapa istilah mengikut keutamaan utama dan idea Sistem KOMSAS
dan membina pelbagai sokongan dalam Bahasa
soalan untuk mendapat- 8.6 menyemak semula perenggan
kan maklumat maklumat dan memutuskan Tatabahasa
sama ada hendak menerima, -Morfologi
menambah/menolak pilihan
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai
Tambah
4 1. Morfologi Pada akhir 2.0 memberikan pendapat Aras 1 Tolong-
(21- - Kata nama terbitan pembelajaran, murid yang bernas sebagai ii. mengemukakan idea menolong
31Jan) - kata majmuk dapat: sumbangan dalam yang bernas dalam Berfikir
- kata ganda perbincangan perbincangan berfikir: Jaya diri
1. membaca pelbagai
2. Sintaksis jenis bahan dengan 2.1 mencetuskan idea yang - mencirikan, Keberanian
- pola ayat cekap dan kritis serta bernas semasa memberi menjana mental
- frasa nama dapat memahami isi pendapat dalam idea
- frasa sendi bacaan perbincangan - meramal & Berwaspada
- ayat mudah membuat
2. membaca, memahami 7.0 mendapat maklumat Aras 1 kesimpulan
dan menghayati pelbagai daripada pelbagai sumber iii. mengenal pasti dan
yang didengar, dibaca dan ABM
3. Penulisan bahan sastera dan ilmiah menyatakan gambaran
Ringkasan ditonton umum dalam pelbagai Novel
3. menjawab soalan 7.3 mengemukakan soalan bahan Kemahiran
4. Komsas : pemahaman dengan untuk mendapat penerangan iv. memahami dan Nilai Tambah:
- berkenalan dengan betul dan tepat lanjut menyatakan makna Kamus
novel:HIKMAH kata sukar Kajian masa
- ciri-ciri novel 4. membina ayat mudah 7.5 memahami meneliti vi. mencerakinkan depan
- penulis berdasarkan frasa maksud tersurat dan tersirat maklumat drpd. Bahan Petikan
- sinopsis daripada sesuatu bahan grafik/gambar Pembelajaran akhbar/
5. menyenaraikan cirri-ciri konstruktivisme majalah
novel dan biodata 10.0 memahami dan Aras 1
pengarang memberikan respons peribadi i.menyatakan idea Kertas sebak
tentang karya sastera keseluruhan dan Sistem
6. menceritakan synopsis mengesan urutan Bahasa Teks Novel
secara lisan 10.1 menceritakan semula peristiwa sesebuah HIKMAH
sesebuah karya secara karya Tatabahasa
keseluruhan -Sintaksis
ii.mengecam perkara -Morfologi
10.2 mengenal pasti perkara yang menarik
yang menaraik dalam karya
vi.memerihalkan watak-
watak dalm karya
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai
Tambah
5 CUTI TAHUN BARU CINA
(10-
13Feb)

6 1. Pemahaman Pada akhir 1.0 berinteraksi untuk Aras 1 Kemahiran


(11-15 cerpen pembelajaran, murid menjalinkan dan mempererat vi. Mendengar berfikir: Berdikari
Feb) - antonim & sinonim dapat: hubungan mesra sesuatu perkara
dengan teliti & -mengkonsepsi,
2. Tatabahasa 1. memahami isi-isi dan 1.2 mendengar dan memberi memberikan reaaksi menyelesaikan Keperihatinan
- kata ganti diri jalan cerita respon secara lisan dan yang menunjukkan masalah dan ehsan
pertama , kedua & bertulis tentang sesuatu yang simpati terhadap - membuat
ketiga 2. mengembangkan diperihalkan oleh orang lain nasib malang yang keputusan Semangat
- imbuhan ke dan perbendaharaan kata menimpa seseorang setiakawan
ke...an 7.0 mendapat maklumat
- subjek & predikat 3. menggunakan kata daripada pelbagai sumber Aras 1
ganti diri dengan tepat yang didengar, dibaca dan vi. mencerakin
ditonton maklumat daripada Kemahiran
3. Penulisan 4. menggunakan gambar dan bahan Nilai Tambah: ABM
Karangan fakta imbuhan dalam ayat 7.1 mengenal pasti dan grafik
yang sesuai menyatakan gambaran Buku Teks
keseluruhan, idea utama, isi viii. menyenarai isi Pembelajaran
4. Ringkasan 5. memahami subjek dan releven, isi penting tentang tersurat dalam petikan konstruktivisme
predikat ayat pelbagai bahan yang Kamus
didengar atau dibaca Pembelajaran
5. KOMSAS 6. menulis karanagan Aras 2 kontekstual Bahan
Novel HIKMAH fakta 7.5 memahami meneliti ii. mengenal pasti dan stensilan
-watak & maksud tersurat dan tersirat menyatakan maksud
perwatakan daripada sesuatu bahan tersirat Sistem Bahasa Gambar
-latar berkaitan
-plot 10.0 memahami dan Tatabahasa
memberikan respon peribadi -Sintaksis Teks Novel
tentang karya sastera -Morfologi HIKMAH

10.1 menceritakan semula


sesebuah karya secara
kesulurahan
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
7- 1. Morfologi Pada akhir pembelajaran, 2.0 memberikan Aras 1 Baik hati
(15Feb- - kata ganti umum murid dapat: pendapat yang bernas i. mengenal pasti isi
1 Mac) - kata bilangan sebagai sumbangan penting dan isu yg. Berfikir berfikir: Taat
1. membaca dan dalam perbincangan Dibincangkan dalam
- imbuhan: memahami makna pergaulan sosial - Kerjasama
pen...dan pe...an beberapa istilah dan 2.3 memperkukuh hujah menghubungkait,
membina pelbagai soalan dgn. ii. mengemukakan idea Membuat urutan
2. Penulisan Menggunakan contoh & yang sesuai dalam dan menilai Toleransi
karangan 2. memahami isi-isi bukti perbincangan
- ucapan/syarahan/ penting
ceramah 2.5 memberikan Bekerjasama
3. menggunakan kata penjelasan secara
3. Ringkasan ganti umum, kata bilangan spontan tentang sesuatu Aras 1 Kemahiran Nilai Bertanggung-
dan imbuhan dengan perkara yang berkaitan Tambah: jawab
betul dengan isu yang i.menyatakan idea
dikemukakan keseluruhan dan
4. Komsas: 4. menghasilkan karangan mengesan urutan Pembelajaran ABM
Novel: HIKMAH jenis ucapan/ syarahan/ 10.0 memahami dan peristiwa sesebuah konstruktivisme
-gaya bahasa ceramah dengan format memberikan respon karya Buku Teks
-nilai yang betul peribadi tentang karya Kecerdasan
-pengajaran sastera ii. mengecam perkara pelbagai Kamus
5. mencari isi penting yang menarik dalam
daripada bahan 10.1 menceritakan karya Bahan
semula sesebuah karya stensilan
6. memahami isi dan jalan secara keseluruhan vi. memerihalkan watak-
cerita dalam bahan watak dalam karya Antologi KKJ
sastera 10.2 mengenal pasti
perkara yang menarik
dalam karya

PENYELARASAN PBS (1) 12/3-15/3


CUTI PENGGAL PERTAMA 23/3-31/3
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
11-12 Pada akhir 1.0 berinteraksi untuk Aras 1 Kemahiran
(1-12 1. Pemahaman pembelajaran, murid menjalinkan dan iv. menyatakan maksud berfikir: Kasih sayang
Apr) - surat dapat: mempererat hubungan kata atau pernyataan
- kata hampir sama mesra secara lisan ketika - menyusun Prihatin
makna 1. mengetahui format berbual. mengikut
surat yang betul 1.2 mendengar dan keutamaan Hormat-
2. Morfologi memberi respon secara - menganalisis Menghormati
- penjodoh bilangan 2. menghasilkan surat lisan dan bertulis tentang dan
- imbuhan per dan dengan susunan ayat- sesuatu yang diperihalkan menilai Tanggung-
per...an ayat yang baik oleh orang lain Aras 1 jawab
- simpulan bahasa i. mengenal pasti
3. menggunakan 8.0 memproses maklumat maklumat yang
penjodoh bilangan yang untuk keperluan tertentu diperlukan ABM
3. Penulisan betul ii. menyusun maklumat Kemahiran Nilai
Surat tak rasmi 8.4 mengolah maklumat untuk tujuan tertentu Tambah: Buku Teks
4. memahami secara koheren untuk iii. mengenal pasti idea
penggunaan imbuhan tujuan tertentu utama dan idea Gambar
4. Ringkasan per dan peran sokongan dalam Pembelajaran
8.5 mentafsir maklumat perenggan konstruktivisme Pita rakaman
5. Komsas 5. menulis surat tak yang telah dipilih secara
- Pengenalan tentang rasmi dengan isi-sisi dan rasional untuk membuat Aras 1 Pembelajaran Lembaran
Cerpen format yang betul inferens. ii. mengecam perkara kontekstual kerja
i. Kasut Kelopak yang menarik dalam
Jantung (KKJ) 6. mencari isi-isi penting karya Kamus
ii. Tempang daripada teks 10.0 memahami dan Aras 2 Sistem Bahasa
memberikan respon i. memberikan Bahan
7. memahami isi-isi, peribadi tentang karya pandangan tentang Tatabahasa stensilan
watak-watak, jalan cerita sastera aspek jalinan peristiwa -Sintaksis
yang terkandung dalam dlm karya -Morfologi Antologi KKJ
cerpen 10.1 menceritakan semula
sesebuah karya secara
keseluruhan
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
Pada akhir pembelajaran, 7.0 mendapat maklumat Aras 1
13-14 1. Pemahaman murid dapat: daripada pelbagai sumber
(15-26 - puisi (pantun) yang didengar, dibaca iii. mengenal pasti dan Kemahiran Bertolak
Apr) - penggunaan kata 1. memahami ciri-ciri dan ditonton menyatakan gambaran berfikir: ansur
yang tepat pantun 7.2 memahami dan umum dalam pelbagai
menyatakan maksud bahan - Mencirikan Ikhlas
2. Morfologi 2. memahami maksud perkataan berdasarkan - Menilai
- kata sendi dan kata pantun konteks iv. mencerakin - Mengkonsepsi
nama arah maklumat daripada - Menyelesaikan Kasih
- simpulan bahasa 3. membina ayat-ayat 7.7 memahami laras gambar dan bahan Masalah sayang
dengan kata yang tepat bahasa pelbagai bahan grafik - Membuat
untuk memperoleh kesimpulan
3. Penulisan 4. memahami dan dapat maklumat Aras 1 Kegigihan
Perbincangan / menggunakan kata sendi
pendapat dengan betul 8.0 memproses maklumat i. mengenal pasti
untuk keperluan tertentu maklumat yang Kemahiran Nilai
5. menghasilkan diperlukan Tambah: ABM
4. Ringkasan karangan perbincangan / 8.7 menilai secara
pendapat keseluruhan sesuatu ii. menyusun maklumat Buku Teks
5. Komsas maklumat dengan untuk tujuan tertentu Pembelajaran
- Pengenalan Puisi 6. mencari isi-isi penting memberikan alas an yang konstruktivisme Kamus
Tradisional daripada rencana kukuh iii. mengenal pasti idea
- Pantun Dua Kerat utama dan idea Pembelajaran Bahan
(Nasihat) 7. menyatakan ciri-ciri 8.8 membuat ringkasan sokongan dalam kontekstual stensilan
- Pantun Empat Kerat pantun perenggan
(Agama) 10.0 memahami dan Antologi KKJ
- Pantun Empat Kerat memberikan respon Aras 1 Sistem Bahasa
(Berjimat Cermat) peribadi tentang karya
sastera iv. melafazkan puisi
dengan sebutan, Tatabahasa
intonasi dan gaya -Sintaksis
10.5 menghuraikan - Morfologi
maksud, gaya bahasa pengucapan yang
dan unsur bunyi dalam menunjujjan
puisi pemahaman dan
penghayatan
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
15-16 1. Pemahaman Pada akhir 9.0 menyampaikan Aras 1 Kemahiran Bekerjasama
(129Apr- - rencana maklumat untuk tujuan v. merangka pendahuluan berfikir:
pembelajaran, murid yang baik bagi
3Mei) - sinonim dapat: tertentu Satu padu
persembahan secara
lisan dan penulisan
- Mencirikan
2. Tatabahasa 1. menyebut perkataan 9.1 menggunakan kata, vi. menyampaikan - Membanding dan Mengenang
- kata nama am & dengan betul istilah, frasa, peribahasa maklumat / mesej secara membeza budi
khas dan ayat yang tepat untuk tersusun dan kohensif - Menghubung kait
- imbuhan ...an, 2. memahami isi-isi menyamapaikan dengan menggunakan - Membuat urutan
man, wan, dan penting dan maklumat kata, frasa dan rangkai - Menilai Kasih sayang
ita kata yang sesuai dgn
menyenaraikannya khalayak
9.2 menentukan format Ketaatan
3. memahami kata nama penyampaian dan jenis
3. Penulisan am dan nama khas dan penulisan yang sesuai Kemahiran Nilai
keperihalan menggunakannya untuk menyampaikan Tambah:
dengan tepat maklumat Aras 1 ABM
iv. melafazkan puisi
4. Ringkasan 4. menggunakan dengan sebutan, intonasi Kemahiran Belajar Buku Teks
dan gaya pengucapan Cara Belajar
imbuhan dengan tepat yang menunjukkan
5. Komsas Gambar/Iklan
- Pengenalan sajak, 10.0 memahami dan pemahaman dan Pembelajaran
5. memahami format penghayatan
ciri , maksud dan karangan keperihalan memberikan respon Kontekstual Bahan
bahasa dan menghasilkan peribadi tentang karya stensilan
- Sajak karanagan kreatif sastera Kajian Masa
i. Kian Kita Lupa Depan Antologi KKJ
ii. Lebah dan Madu 6 membuat ringkasan 10.5 menghuraiakan
maksud. gaya bahasa
7 memahami ciri-ciri dan dan unsur bunyi dalam Sistem Bahasa
maksud sajak puisi
Tatabahasa
-Sintaksis
-Morfologi
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
17-18 1. Pemahaman Pada akhir 6.0 berurus dengan pihak Aras 1 Yakin diri
(6-17 - dialog pembelajaran, murid dpt.: tertentu untuk mendapatkan i. mengenal pasti gaya Kemahiran
Mei) - antonim barangan dan perkhidmatan pengucapan dan kata berfikir: Pemuafakatan
1. mendengar dan panggilan yang sesuai
2. Tatabahasa mengenal pembacaan 6.2 menggunakan untuk berhubung - Mengumpul & Berbudi
- kata kerja transitif yang betul perkataan,ungkapan ayat dan dengan pihak tertentu mengelas bahasa
laras bahasa yang sesuai
- kata kerja tak untuk mendapatkan
melalui telefon atau - Menyusun
transitif 2. menyampaikan cerita barangan dan perkhidmatan kaunter. mengikut Kesabaran
- Imbuhan ter, dan berdasarkan pemahaman keutamaan
ter...kan 6.3 mengambil tindakan ii, membuat - Memnuat urutan ABM
3. menyediakan dialog susulan terhadap pihak pertanyaan untuk - Mengkonsepsi
yang sesuai bagi situasi tertentu yang berkaitan mendapatkan Buku Teks
3. Penulisan tertentu dengan barangan dan maklumat tentang
Surat rasmi perkhidmatan barangan dan Gambar
4. membezakan ayat perkhidmatan dan Kemahiran Nilai
transitif dengan ayat tak memberikan respons Tambah: Bahan
4. Ringkasan transitif yang sesuai apabila stensilan
memperoleh maklumat
5. menggunakan tersebut. Kecerdasan Petikan dialog
5. KOMSAS imbuhan dengan tepat Pelbagai
-Pengenalan Prosa 10.0 memahami dan Aras 1
Tradisional 6. menguasai format memberikan respon peribadi ii. mengecam perkara Kajian Masa Depan Antologi
-Ciri-ciri, maksud, surat rasmi dengan tentang karya sastera yang menarik dalam KKJ
bahasa susunan ayat dan isi karya
-Prosa i. Tajul Muluk yang cukup 10.1 menceritakan semula
Sistem Bahasa
sesebuah karya secara Aras 2
keseluruhan. i.memberikan Tatabahasa
pandangan tentang -Sintaksis
aspek jalinan peristiwa -Morfologi
dlm karya

21-23
Mei) PENYELARASAN PBS (2)
(24Mei- CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9 Jun)
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
Pada akhir
21-22 1. Pemahaman pembelajaran, murid 7.0. mendapat maklumat Aras 1 Kemahiran Berfikir:
(10-21 - iklan dapat: dari pelbagai sumber iv. memahami dan Berani
Jun) - kata banyak makna yang didengar, di baca menyatakan makna - Membanding dan
1. memahami isi-isi yang dan di tonton yang sukar membezakan Berinisiatif
2. Tatabahasa terkandung dalam iklan berdasarkan konteks.
- kata kerja pasif 7.7. memahami laras - Menilai Semangat
- imbuhan men..., 2. membina ayat-ayat bahasa pelbagai bahan setia kawan
Men...i dan yang berlainan makna untuk memperoleh Aras 1 - Menjana idea
men...kan maklumat. i. mengenal pasti Bertimbang
3. memahami dan maklumat yang - membuat rasa
menjelaskan ayat kata 8.0. memproses diperlukan kesimpulan
3. Karangan kerja pasif maklumat untuk ii. menyusun maklumat
- jenis berita keperluan tertentu. untuk tujuan tertentu. Kemahiran Bernilai ABM
4. menyesuaikan dan Tambah.
memahami imbuhan yang 8.3. membuat Aras 1 Buku teks
4. Ringkasan tepat dalam ayat-ayat pertimbangan secara teliti i. mengeasn gaya - Kajian Masa
terhadap maklumat yang bahasa dalam prosa depan Gambar
5. Komsas 5. menghasilkan telah disusun. dan puisi
karangan jenis cerita - Pembelajaran Carta
iii. Pantun Empat 11.0.menguasai gaya Konstuktivisme
Kerat (Teka-Teki) 6. memahami dan bahasa dan laras bahasa Keratan
- pengenalan syair membina ayat-ayat dalam penulisan kreatif. - Pembelajaran akhbar
- maksud pantun dan berdasarkan gambar Kontekstual
syair 11.2. menganalisis gaya
- isi, gaya, nilai & 7. memahami isi sastera, bahasa dan unsur bunyi
pengajaran jalan cerita, watak-watak dalam karya sastera serta Antologi
-v. Syair Wasiat yang terkandung dalam menggunakannya dalam Sistem Bahasa KKJ
Ayahanda Siti puisi penulisan kreatif.
Zaleha Tatabahasa
-vi. Syair -Sintaksis
Kemangkatan -Morfologi
Sultan Sulaiman
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
Pada akhir
23-24 1. Pemahaman pembelajaran, murid 7.0. mendapat maklumat ii. membaca pantas Kemahiran Berfikir.
(24Jun- - catatan dapat: dari pelbagai sumber untuk mengenal pasti - Mencirikan Mesra
Julai) - kata hampir sama yang didengar, dibaca bahan atau penerbitan
makna 1. memahami makna dan dan ditonton. yang sesuai untuk - Membanding dan Kebersihan
menyebut perkataan menyiapkan sesuatu membezakan
2. Tatabahasa dengan betul 7.1. mengenal pasti dan tugasan. Kesyukuran
- penggandaan menyatakan gambaran vi. mencerakin - Mengumpul dan
- imbuhan di..., 2. menyatakan isi-isi keseluruhan,idea utama, maklumat daripada mengelas
di...i dan di...kan penting daripada bahan isi relevan, dan isi gambar dan bahan Redha
penting tentang pelbagai grafik. - Menganalisis dan
3. menyoal dan membuat bahan yang didengar, Aras 1 Mengesan
3. Karangan soalan dibaca atau ditonton. i. membentangkan idea
- jenis dialog dengan menggunakan Kemahiran
4. membaca dengan 9.0. menyampaikam kata,frasa,rangkai Bernilai Tambah ABM
gaya, intonasi yang baik maklumat untuk tujuan kata,simpulan bahasa
4. Ringkasan tertentu dan ayat tunggal yang - Kajian Masa Buku teks
5. membina ayat yang sesuai. Depan
5. Komsas gramatis 9.3. menyediakan Aras 1 Carta
- Cerpen kerangka penyampaian i. menyatakan idea - Pembelajaran
iii. Tukang Lama 6. memahami jenis dan bahan edaran untuk keseluruhan dan Konstuktivisme Lembaran
penggandaan yang tepat membuat pembentangan mengesan urutan kerja
iv. Yuran peristiwa sesebuah - Pembelajaran
7. menghasilkan dialog 10.0 memahami dan karya. Kontekstual Pita rakaman
yang baik memberi respons ii. memerihalkan latar
peribadi tentang karya dalam cerita Transprensi
8. memahami isi sastera sastera Sistem Bahasa
dan jalan cerita. 10.1 menceritakan
semula sesebuah karya Tatabahasa Antologi
secara keseluruhan. -Sintaksis KKJ
-Morfologi
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
Pada akhir
25 1. Pemahaman pembelajaran, murid 4.0. membuat Aras 1 Kemahiran Kasih sayang
(8-12 - surat tak rasmi dapat: pertimbangan untuk i. mengenal pasti Berfikir:
Julai) - penggunaan kata mencapai keputusan. kecondongan pendapat Prihatin
yang tepat 1. membaca bahan prosa berhubung dengan - Mengesan
dengan nada dan intonasi 4.1. mengesan sesuatu isu. Kecondongan Ketabahan
2. Tatabahasa betul kecondongan pendapat
- kata seru dan menimbangkan Aras 2 - Menilai Tolerensi
- imbuhan ber..., 2. bertutur dengan fasih pelbagai pilihan untuk i. mengambil kira
ter bentuk pasif dan lancar di samping menyelesaikan masalah pandangan dari - Membuat
dapat memberikan dan membuat keputusan. pelbagai pihak untuk Kesimpulan
pendapat dan hujah yang 4,2, menjelaskan dan membuat
3. Karangan bernas berhubung membuktikan pertimbangan - Membuat ABM
- peribahasa sesuatu perkara perimbangan secara Keputusan
rasional dan adil bagi Buku teks
3. menggunakan kata meyakin pihak yang Aras 1 Kemahiran
4. Ringkasan seru dengan betul terlibat. vi. memerihalkan latar Bernilai Tambah: Carta
dalam cerita
5. Komsas 4. menggunakan 10.0 memahami dan - Pembelajaran Kertas edaran
- Prosa Tradisional imbuhan dengan tepat memberi respons peribadi Konstuktivisme
tentang karya sastera Gambar
ii.Hikayat Marakarma 5. membuat ringkasan - Pembelajaran
iii.Budi Seorang Bapa dengan tepat 10.6 mengulas karya Konstektual Bahan
Angkat sastera daripada aspek stensilan
6. memahami ciri-ciri watak dan
kajian sastera dalam perwatakan,latar, plot, Sistem Bahasa Antologi KKJ
aspek tertentu gaya bahasa dan sudut
pandangan. Tatabahasa
-Sintaksis
-Morfologi
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
26-27 1. Pemahaman Pada akhir 8.0 memproses maklumat Aras 1 Kemahiran Kerjasama
(15-25 - laporan pembelajaran, murid untuk tujuan tertentu i. mengenal pasti Berfikir:
Julai) - antonim dapat: maklumat yang Disiplin
8.1. menyaring maklumat diperlukan. - Mengumpul dan
2. Tatabahasa 1. mendengar, mengikut klasifikasi ii. menysun maklumat mengelas Yakin diri
- kata hubung memahami dalam siaran 8.2. menyusun maklumat untuk tujuan tertentu
- imbuhan -el, -em am dan media massa mengikut keutamaan. - Menyusun Ketekunan
dan -er Aras 1 mengikut
2. menghasilkan 10.0 memahami dan vi. memerihalkan keutamaan
3. Karangan penulisan berbentuk memberi respons peribadi watak-watak dalam
- keperihalan keperihalan berdasarkan tentang karya sastera cerita. - Menganalisis
pengetahuan dan vii. memerihalkan latar ABM
pengalaman sendiri 10.5 menghuraikan dalam cerita. - Mengkonsepsi
4. Ringkasan maksud, gaya bahasa Buku teks
3. mengenal pasti semua dan unsur bunyi dalam Aras 2 - Membuat
5. Komsas kata hubung dan puisi iii. mengemukakan Keputusan Carta
- Sajak penggunaannya dalam tema, persoalan dan
iii.Hari Akhir ayat pemikiran dalam karya Kemahiran Kertas sebak
Persekolahan Bernilai Tambah:
iv.Jangan 4. menggunakan Lembaran
imbuhan dalam ayat - Kem. Belajar kerja
dengan tepat Cara Belajar
Bahan
5. memahami ciri-ciri - Pembelajaran stensilan
kajian sastera dalam Kontekstual
aspek tertentu Pita rakaman

6. memahami ciri-ciri dan Sistem Bahasa Antologi KKJ


maksud sajak
Tatabahasa
-Sintaksis
-Morfologi
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
28-29 1. Pemahaman Pada akhir 7.0 mendapat maklumat Aras 1 Kemahiran Tanggung-
(29- - rencana pembelajaran, murid dari pelbagai sumber iii. mengenal pasti dan Berfikir: jawab
31Jul-31 - sinonim dapat: yang didengar, dibaca, menyatakan gambaran
dan ditonton. umum dan idea utama - Mencirikan Kerjasama
2. Tatabahasa dalam pelbagai bahan.
- kata sandang 1. membaca bahan prosa 7.1. mengenal pasti dan viii. menyenaraikan isi - menyusun Cinta alam
- imbuhan pinjaman dengan nada dan menyatakan gambaran tersurat dalam petikan. mengikut sekitar
Juru, maha, tata intonasi yang betul keseluruhan, idea utama, keutamaan
dan pra isi relevan, dan isi penting Aras 2 Kecekalan
2. menggunakan kamus tentang pelbagai bahan ii. mengenal pasti dan - Menganalisis
3. Karangan untuk mencari makna yang didengar , dibaca menyatakan maksud
- jenis fakta perkataan/ungkapan atau ditonton. tersirat - Menyelesaikan
7.5. memahami dan masalah
3.menghasilkan meneliti maksud tersurat Aras 1 ABM
4. Peribahasa / penulisan berbentuk fakta dan tersirat daripada vi. memerihalkan - Menghubung kait
pepatah sesuatu bahan. watak-watak dalam Buku teks
4. mencari isi penting cerita Kemahiran
5. Komsas dalam petikan/rencana 10.0. memahami dan vii. memerihalkan latar Bernilai Tambah: Carta
- Pengenalan Drama memberi respons peribadi dalam cerita
i. Surat Untuk Ina 5. menggunakan tentang karya sastera. - Belajar cara Kertas sebak
imbuhan dengan tepat Aras 2 belajar
10.4. menyatakan jenis iii. mengemukakan Lembaran
6. memahami ciri-ciri ciri-ciri, tema dan tema, persoalan dan - Pembelajaran kerja
kajian sastera dalam persoalan, pemikiran pemikiran dalam karya. Masteri
aspek tertentu serta nilai dan Bahan
pengajaran. - Pembelajaran stensilan
Masteri
Antologi KKJ
- Pembelajaran
Kontekstual

Sistem Bahasa

Tatabahasa
-Sintaksis
-Morfologi
(27- PENYELARASAN PBS(3)
29Ogos)

M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai


Kesukaran Nilai Tambah
31 1. Pemahaman Pada akhir 8.0. memproses Aras 1 Kemahiran Kerjasama
(19-24 - rencana pembelajaran, murid maklumat untuk ii. menyusun maklumat Berfikir:
Ogos) dapat: keperluan tertentu untuk tujuan tertentu. Mengenang
2. Tatabahasa : - Menghubung Kait budi
Morfologi 1. membaca pelbagai 8.7. menilai secara Aras 2
- kata sandang jenis bahan dengan keseluruhan sesuatu i. membina semula - Menganalisis Yakin diri
- imbuhan per- dan cekap dan kritis serta maklumat dengan maklumat dengan
per...an dapat membuat tafsiran, memberikan alasan yang menghubungkaitkan - Menilai Ketaatan
- pemajmukan kata penilaian dan rumusan kukuh. fakta.
nama, kata adjektif, yang wajar 8.8 membuat rumusan - Membuat Kasih sayang
kata kerja dengan alasan yang Aras 1 Kesimpulan
2. bertutur dengan fasih munasabah. ii. menginterpretasikan
3. Karangan dan lancar serta dapat tajuk pembentangan - Membuat
- jenis memberi pendapat dan 9.0 menyampaikan atau penulisan yang Keputusan
ucapan/syarahan/ hujah yang kritis dan maklumat untuk tujuan diberikan. ABM
ceramah analitis dalam pelbagai tertentu. vi. menyampaikan Kemahiran
situasi maklumat atau mesej Bernilai Tambah: Buku teks
9.2. menentukan format secara tersusun dan
4. Ringkasan 3. menghasilkan pelbagai penyampaian dan jenis kohesif dengan - Kajian Masa Bahan
jenis penulisan penulisan yang sesuai menggunakan Depan stensilan
5. Komsas untuk menyampaikan kata,frasa dan rangkai
- Cerpen 4. mencari isi penting maklumat. kata yang sesuai - Pembelajaran Gambar/iklan
v. Trauma Embah dalam petikan 9.4. menyediakan hujah dengan khalayak Masteri
vi. Sepucuk Surat dan alasan dan Anlogi KKJ
Daripada Kawan 5. memahami ciri-ciri menyampaikan - Pembelajaran
kajian sastera dalam pembentangan. Aras1 Konstuktivisme
aspek tertentu vi. memerihalkan
10.0 memahami dan watak-watak dalam - Pembelajaran
member respons peribadi cerita Kontekstual
tentang karya sastera vii. memerihal latar
dalam cerita Sistem Bahasa
10.4 menyatakan jenis
ciri-ciri, tema dan Aras2 Tatabahasa
persoalan, pemikiran iii. mengemukan tema, -Sintaksis
serta nilai dan pengajaran persoalan dan -Morfologi
pemikiran dalam karya
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI DAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
5-
11Ogos

M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai


Kesukaran Nilai Tambah
32-33 1. Pemahaman Pada akhir 2.0. memberikan Aras 1 Kemahiran Yakin diri
(19- - cerpen pembelajaran, murid pendapat yang bernas ii. mengemukakan idea Berfikir.
3Ogos ) - antonim dapat: sebagai sumbangan yang bernas dalam Muafakat
1. Membaca sesuatu dalam perbincangan. perbincangan. - Membuat urutan
2. Tatabahasa bahan dengan nada dan 2.1. mencetuskan idea -Menyusun Berbudi
Morfologi intonasi yang betul. yang bernas semasa mengikut bahasa
- imbuhan ...i dan 2. Menggunakan kamus memberikan pendapat Aras 1 keutamaan.
...kan untuk mencari makna dalam perbincangan. i. mengemukakan - Menganalisi Kesabaran
perkataan. 5.0. memujuk untuk pendapat untuk - Menilai
3. Sintaksis 3. Membina ayat mempengaruhi pihak lain memujuk pihak lain - Membuat Bertimbang
- pola ayat inti berdasarkan pola ayat melakukan sesuatu. dengan menggunakan kesimpulan rasa
FN+FN yang dberikan. 5.2. menggunakan hujah kata, ungkapan, ayat, - Membuat
- pola ayat inti 4. Menghasilkan yang bernas dan intonasi dan gaya keputusan
FN + FS karangan berbentuk surat menyakin untuk pengucapan yang ABM
tak rasmi. mempengaruhi pihak lain sesuai.
4. Karangan 5. Mencari makna dalam pelbagai situasi. Kemahiran Buku teks
- surat tak rasmi perbandingan dan 5.3. merayu dengan Bernilai Tambah:
perumpamaan. menggunakan strategi Aras 1 Bahan
5. Komsas 6. Membuat rumusan yang berkesan untuk i. mengesan gaya - Kem Belajar Cara stensilan
- Pengenalan Drama berdasarkan pelan/peta. memujuk pihak lain. bahasa dalam prosa Belajar
- Ciri-ciri 7. Dapat memahami ciri- dan puisi. Gambar
i. Arah Ke Mana ciri kajian sastera dalam 10.0 memahami dan - Kajian Masa
ii. Mendung Hitam aspek tertentu. memberi respons peribadi Depan Petikan dialog
Beralih Jua tentang karya sastera
- Pembelajaran Antologi KKJ
10.4 menyatakan jenis kontekstual
ciri-ciri, tema dan
persoalan, pemikiran
serta nilai dan pengajaran Sistem Bahasa

Tatabahasa
-Sintaksis
-Morfologi
M Tajuk Objektif HPU & HPK Aras Kemahiran Nilai
Kesukaran Nilai Tambah
34-36 1. Pemahaman Pada akhir 1.0. berinteraksi untuk Aras 1 Kemahiran Mesra
(2- - surat rasmi pembelajaran, murid menjalin dan v. mengemukan soalan Berfikir:
20Sept) - kata banyak makna dapat: mempererat mudah untuk berkongsi Kebersihan
hubungan mesra. idea, pengetahuan - Membuat urutan
2. Tatabahasa 1. Membaca pelbagai serta pengalaman dan Kesyukuran
- imbuhan ber..., jenis bahan prosa dengan 1.5. berbincangan dan memberikan jawapan - Menyusun
beran dan nada dan intonasi yang membidas hujah dengan yang sesuai dalam mengikut Tolerensi
berkan betul. sopan dalam pelbagai perbualan secara keutamaan.
situasi. tatasusila.
2. Mengasilkan rumusan - Mengesan
3. Sintaksis berdasarkan iklan yang 1.6. menyatakan kecondongan
- pola ayat inti diberikan. perasaan secara berterus ABM
FN+FA terang dan beradab Aras 1. - Menilai
3. Bertutur dengan fasih tentang sesuatu perkara i. menyatakan idea Buku teks
4. Karangan dan lancar serta untuk mengekal keseluruhan dan Kemahiran
- perbincangan/ memberikan pendapat hubungan. mengesan urutan Bernilai Tambah: Carta
pendapat dan hujah-hujah yang peristiwa sesebuah
kritis dan analitis dalam 10.0 memahami dan karya. - Pembelajaran Lembaran
5. Komsas pelbagai situasi. memberi respons peribadi Konstuktivisme. kerja
Ulangkaji KOMSAS tentang karya sastera. vii. memerihalkan latar
4. Menbuat karangan dalam cerita. - Pembelajaran Pita rakaman
berbentuk perbincangan 10.1 menceritakan Kontekstual
dan pendapat. semula sesebuah karya
secara keseluruhan.
5. Menggunakan
imbuhan dengan tepat. 10.2 mengenal perkara
yang menarik dalam
6. Dapat memahami ciri- karya.
ciri kajian sastera dalam
aspek tertentu.

CUTI HARI RAYA AIDILADHA 14-15/10


CUTI PERAYAAN DEEPAVALI 1-4/11
CUTI AKHIR TAHUN 16/11/2013
M

38-39
(17-28
Okt)

40-42 PERBINCANGAN JAWAPAN PAT


(31-18
Okt)

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA


19 NOVEMBER 2010
RANCANGAN
PELAJARAN TAHUNAN 2011
BAHASA MELAYU
TINGKATAN 1

SMK AMINUDDIN BAKI, CHEMOR, PERAK.