Anda di halaman 1dari 74

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN
TAHUN ENAM
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS


(MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN

TAHUN ENAM

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Cetakan Pertama 2013
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA
KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
SENARAI KANDUNGAN

TAJUK MUKA SURAT

PENDAHULUAN 1

MATLAMAT 1

OBJEKTIF 2

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 4

FOKUS MATA PELAJARAN 6

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 7

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 8

PENTAKSIRAN 9

PERLAKSANAAN PdP DAN PENAKSIRAN SEKOLAH 12

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PRESTASI 14


PENDAHULUAN diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga
menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang,
(Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah berdikari dan berjaya dalam kehidupan.
Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan
bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang MATLAMAT
pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid
dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas
Pembelajaran) lebih berfokus kepada penguasaan kemahiran bagi (Masalah Pembelajaran) Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan
memenuhi keperluan individu, tidak terlalu menekankan akademik Kesihatan digubal dengan matlamat untuk membina murid menjadi
dan tidak membebankan murid. Ini selaras dengan teras kedua individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran,
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal
ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Selain itu, matlamat bagi
Bagi memenuhi keperluan individu, proses pengajaran dan pendidikan kesihatan membolehkan murid mengawal kesihatan diri,
pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah keluarga, masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan,
Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan kemahiran, amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang yang
menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik berkualiti.
pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan
aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai
tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina dengan


hasrat pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat

1
OBJEKTIF berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama
yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bertujuan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
membimbing murid agar berupaya;
i. Memberikan tumpuan kepada pertumbuhan dan Domain bagi setiap tunjang adalah:
perkembangan fizikal murid i. Komunikasi
ii. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran agar dapat ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai
berdikari dalam kehidupan seharian serta melibatkan diri iii. Kemanusiaan
dalam aktiviti riadah iv. Sains dan Teknologi
iii. Memperoleh kemahiran dan keterampilan ke arah v. Perkembangan Fizikal dan Estetika
kehidupan berkerjaya vi. Keterampilan Diri
iv. Membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran
secara berterusan untuk meningkatkan literasi kesihatan,
menguasai kemahiran kecekapan psikososial (life skill) dan
mengamalkan gaya hidup sihat.
v. Membolehkan murid sentiasa bersedia menyesuaikan diri
dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani serta
meningkat potensi individu ke tahap kesihatan maksimum
vi. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi


membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah

2
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid
untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid
(Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran
dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard berfikir.
Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang
mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun
1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif
Standard Kandungan (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Standard Pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk


Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi,
menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1.
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang
seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,
berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad

3
KBAT Penerangan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai mereka.
dalam situasi berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil
untuk memahami dengan lebih mendalam serta Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah
hubung kait antara bahagian berkenaan diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar,
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif
menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR
Mencipta menghasilkan idea atau produk atau kaedah dikekalkan dan ditambah dengan memperkenalkan elemen
yang kreatif dan inovatif Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi.
Jadual 1: Penerangan KBAT
Kreativiti dan Inovasi
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum
Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara
mata pelajaran.
umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea,
pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti
idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu.
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
diberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam
peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan
menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu
aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan
dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka
berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan

4
seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan;
warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai dan
matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan keusahawanan.
dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara
tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap
elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan kebolehan murid sekolah rendah.
sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru
haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan, Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk
kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.
kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif. Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet,
perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer
Keusahawanan
menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan
Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020
berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam
adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen
mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh
keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan
dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.
keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan
murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:
dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK
Mengamalkan sikap keusahawanan;
iaitu:
Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;
Belajar mengenai TMK
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
Belajar melalui TMK
pengurusan perniagaan;
Belajar dengan TMK

5
FOKUS MATA PELAJARAN iv. menunjuk cara kemahiran sosial yang sesuai dalam aktiviti
fizikal
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan v. menunjuk cara kemahiran tanggungjawab kendiri yang
Kesihatan sesuai dalam aktiviti fizikal
vi. mengaplikasikan kecergasan berdasarkan lakuan motor
Matlamat melalui aktiviti fizikal dalam kemahiran asas dan khusus
Komposisi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta mengetahui kepentingan menjaga kecergasan dan
merangkumi kemahiran asas pergerakan, asas permainan, asas kecerdasan
olahraga, asas akuatik, kecergasan, rekreasi dan kesenggangan vii. melakukan aktiviti fizikal dengan riang, bertanggungjawab
serta kesihatan. dan selamat
Kurikulum Pendidikan Jasmani sekolah rendah bertujuan viii. membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan
membimbing murid : reproduktif dan sosial untuk diri, keluarga dan masyarakat
i. melakukan kemahiran motor asas dengan corak pergerakan ix. mengamalkan gaya hidup yang sihat dan selamat
yang sesuai dengan lakuan yang betul x. mengetahui kesan buruk pengambilan bahan berbahaya
ii. mengaplikasikan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan iaitu rokok, dadah dan alkohol
iii. pemupukan elemen keselamatan pengurusan, xi. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah
tanggungjawab kendiri dan interaksi sosial semasa keselamatan semasa melakukan aktiviti jasmani
melakukan aktiviti fizikal
Perlaksanaan Modul Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Objektif Modul Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
i. melakukan kemahiran khusus dengan teknik yang betul Modul pengajaran disediakan berpandu kepada Standard
ii. kecekapan menggabungkan pergerakan dalam melakukan Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk membantu
aktiviti guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh
iii. memahami taktik permainan dan menunjuk cara permainan mengubahsuai atau membina modul yang bersesuaian mengikut
dijalankan 6
keperluan. Penglibatan murid yang aktif dan guru yang kreatif dapat murid dapat menguasai pelbagai corak pergerakan dan
meningkatkan pencapaian prestasi murid ( cara PdP kesukanan) kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai
aktiviti fizikal. Tajuk 2 pula adalah penekanan dalam Aplikasi
PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengetahuan Dalam Pergerakan. Murid dapat mengaplikasi
pengetahuan berkaitan konsep, prinsip dan strategi pergerakan
Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan dalam pembelajaran serta mengembang kemahiran motor dalam
Jasmani dan Kesihatan ini guru boleh mempelbagaikan melaksanakan aktiviti fizikal. Manakala dalam Tajuk 3, Kecergasan
pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Meningkatkan Kesihatan, murid berkeupayaan meningkatkan dan
Standard Pembelajaran. Antaranya adalah: mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan fizikal. Bagi
Belajar Melalui Permainan Tajuk 4 iaitu aplikasi pengetahuan meningkatkan kecergasan,
Belajar Sambil Bermain murid dapat mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip
Multi Sensori dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan

Pembelajaran Kontekstual prestasi fizikal.

Pembelajaran Interaktif
Pembelajaran Koperatif Seterusnya, Tajuk 5 iaitu Kesukanan, murid berkeupayaan

Pertandingan mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi aspek


keselamatan, konsep sosiologi dan psikologi, prinsip dan strategi
Pembelajaran Masteri
untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berterusan. Dalam tajuk ini
Kaedah sumbang saran
juga, guru perlu memasukan kemahiran yang diajar mengikut
Kaedah tunjuk cara (demonstrasi)
kesesuaian topik-topik sebelumnya.
Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan

Perlaksanaan modul terbahagi kepada 3 iaitu modul 1 melibatkan


Pembinaan Dokumen Standard Pendidikan Jasmani adalah
kemahiran dan modul 2 melibatkan kecergasan dan modul 3
berdasarkan 5 aspek. Bagi Tajuk 1 iaitu Kemahiran Pergerakan,
Kesihatan. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan
7
pembelajaran modul 1 (kemahiran) dan modul 2 asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan
(kecergasan).Pecahannya adalah sebagaimana berikut guru yang berkelayakan.

Modul 1 Aspek 1 Kemahiran RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU


Kemahiran Pergerakan
Definisi Rancangan Pendidikan Individu :
Aspek 2 Aplikasi
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen bertulis
pengetahuan dalam
yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang
pergerakan
dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan
Aspek 5 Kesukanan
panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Modul 2 Aspek 3 Kecergasan
dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid.
Kecergasan meningkatkan
(Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid
kesihatan
Berkeperluan Khas, 2000)
Aspek 4 Aplikasi
pengetahuan dalam
meningkatkan RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai

kecergasan disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid

Aspek 5 Kesukanan pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan

Modul 3 Aspek 6 Kesihatan diri dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan

Kesihatan Aspek 7 Gaya hidup sihat penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang

dan selamat disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah

Aspek 8 Keselamatan tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan


tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,

Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa,

kesenggangan dalam pengajaran PJ. Bagi yang memilih akuatik dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan

8
peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan
sokongan lain. item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau
penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk
RPI memperincikan antara lain: menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha
i. Tahap prestasi sedia ada murid menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan
ii. Perancangan akademik dan bukan akademik aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala
iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk
iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS
v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mempunyai ciri-ciri berikut:
mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian
vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh
vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan pengamalan nilai murni;
viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan
membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran PdP;
mereka. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
PENTAKSIRAN SEKOLAH Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan
standard kurikulum.
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama
dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran PS boleh dilaksanakan secara:
murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu
Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP.
memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan
atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak

9
Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu

pembelajaran, semester atau tahun. yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan.

Pentaksiran Rujukan Standard Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap
Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna
pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran TMK
murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses (Suaian)
mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham
dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari Tafsiran Umum
berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan.
Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian TAHAP
MAKSUD TAFSIRAN UMUM
seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan PENGUASAAN
dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid 1 Tahu Murid tahu perkara asas,
dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama atau boleh melakukan
sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kemahiran asas atau
kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan memberi respons terhadap
dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum perkara yang asas.
balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. 2 Tahu dan Murid menunjukkan
Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang Faham kefahaman untuk menukar
bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf bentuk komunikasi atau
dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting menterjemah serta
dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan menjelaskan apa yang telah
negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing- dipelajari.
masing.

10
TAHAP TAHAP
MAKSUD TAFSIRAN UMUM MAKSUD TAFSIRAN UMUM
PENGUASAAN PENGUASAAN
3 Tahu, Faham Murid menggunakan sistematik, bersikap positif,
dan Boleh Buat pengetahuan untuk kreatif dan inovatif, serta
melaksanakan sesuatu boleh dicontohi.
kemahiran pada suatu Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan
situasi.
4 Tahu, Faham Murid melaksanakan
dan Boleh Buat sesuatu kemahiran dengan TAHAP TAFSIRAN
dengan beradab, iaitu mengikut PENGUASAAN
Beradab prosedur atau secara 1 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan
sistematik. kemahiran asas atau member respon terhadap
5 Tahu, Faham Murid melaksanakan perkara yang asas
dan Boleh Buat sesuatu kemahiran pada [Domain psikomotor dan kognitif (tahu) yang
dengan situasi baharu, dengan melibatkan aspek 1 atau 2 mengikut Modul
Beradab Terpuji mengikut prosedur atau Kemahiran dan 3 atau 4 mengikut Modul
secara sistematik, serta Kecergasan]
tekal, dan bersikap positif. 2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar
6 Tahu, Faham Murid berupaya bentuk komunikasi atau menterjemah serta
dan Boleh Buat menggunakan pengetahuan menjelaskan apa yang telah dipelajari.
dengan dan kemahiran sedia ada [Domain psikomotor dan kognitif (faham) yang
Beradab Mithali untuk digunakan pada melibatkan aspek 1,2,3,4 mengikut Modul
situasi baharu secara Kemahiran dan Modul Kecergasan]

11
TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk serta cabaran dalam kehidupan seharian serta
melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi. boleh berbicara untuk mendapatkan dan
[Domain psikomotor dan kognitif (aplikasi) yang menyampaikan maklumat menggunakan ayat
melibatkan aspek 1,2,3,4 mengikut Modul yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi
Kemahiran dan Modul Kecergasan] contoh secara tekal
4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran [Domain psikomotor, kognitif (kreativiti dan
dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau inovatif) dan efektif yang melibatkan aspek
secara sistematik 1,2,3,4,5 mengikut Modul Kemahiran dan Modul
[Domain psikomotor dan kognitif yang kecergasan]
melibatkan aspek 1,2,3, 4 mengikut Modul Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran
Kemahiran dan Modul Kecergasan] Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada
situasi baru, dengan mengikut prosedur atau PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
secara sistematik, serta tekal dan bersikap
positif. Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah
[Domain psikomotor, kognitif (inovasi) dan dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard
efektif yang melibatkan aspek 1,2,34,5 mengikut Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang
Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan] dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada
6 Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap
dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah
keputusan untuk mengadaptasi permintaan disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard

12
pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah
muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.

Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu
dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses
panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains
seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai
Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan murni.
pentaksiran sekolah dalam satu dokumen.
Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara
Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan
dijalankan adalah: folio.

Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk
kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.
pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,
bukan hasil akhir yang diperoleh.

Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau


lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan
objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.

13
PEGERAKAN LOKOMOTOR : LOMPATAN SEBELAH KAKI
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1 Berkebolehan melakukan 1.1.1 Melakukan lompatan setempat 1 Boleh mengenal aktiviti lompat sebelah kaki.
pergerakan lokomotor sebelah kaki secara bebas
dengan lakuan yang betul dalam kawasan yang Boleh melakukan aktiviti lompat sebelah kaki dan
2
ditetapkan. menyatakan secara ringkas pergerakan badan
1.1.2 Melakukan lompatan sebelah ketika lompatan dilakukan.
kaki secara bebas sambil
menghayun tangan. Boleh melakukan aktiviti lompatan sebelah kaki
3
2.1 Memahami pergerakan 2.1.1 Menyatakan pergerakan serta mengaplikasikan teknik lompatan yang betul
lokomotor. lokomotor mengikut postur badan.
2.1.2 Menyatakan aksi melompat
sebelah kaki dengan perlakuan 4 Boleh melakukan aktiviti lompatan sebelah kaki
bebas. dengan pelbagai arah dalam jarak yang ditetapkan.
2.1.3 Menyatakan aksi hayunan
tangan sambil melompat Boleh melakukan gabungan aktiviti lompatan
5
sebelah kaki dengan perlakuan sebelah kaki sambil menghayun tangan dengan
bebas. betul.

14
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan Boleh merancang dan melakukan gabungan aktiviti
dan mengamalkan elemen elemen pengurusan dan lompatan sebelah kaki sambil menghayun tangan
pengurusan dan keselamatan. dengan cara yang betul serta boleh membimbing
keselamatan 5.1.2 Membuat persediaan diri 6 rakan.
sebelum,semasa dan selepas
melakukan aktiviti.
5.1.3 Menentukan ruang yang selamat
untuk melakukan aktiviti

15
PEGERAKAN LOKOMOTOR : LEAPING
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1 Berkebolehan melakukan 1.1.3 Melakukan leaping mengikut 1 Mengenal aksi leaping.
pergerakan lokomotor arah (hadapan).
dengan lakuan yang betul 1.1.4 Melakukan leaping ke 2 Melakukan leaping dan menyatakan secara
hadapan mengikut jarak yang ringkas leaping dengan cara yang betul.
ditetapkan.
1.1.5 Melakukan gabungan 3 Melakukan leaping dan mengaplikasikan teknik
pergerakan leaping mengikut postur badan yang betul.
i. Lompatan sebelah kaki
ii. Lompatan sebelah kaki sambil 4 Melakukan leaping secara berulang mengikut arah
menghayun tangan yang di tetapkan.
iii. Melakukan 'leaping' pada jarak
yang ditetapkan. 5 Melakukan leaping dengan postur badan yang
betul.
2.1 Berkebolehan memahami 2.1.4 Menyatakan aksi leaping
pergerakan lokomotor. dengan perlakuan yang betul. 6 Merancang dan melakukan leaping secara
berulang (dalam kumpulan) dengan postur badan .

16
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan yang betul serta boleh membimbing rakan.
dan mengamalkan elemen elemen pengurusan dan
pengurusan keselamatan keselamatan
5.1.2 Membuat persediaan diri
sebelum,semasa dan selepas
melakukan aktiviti
5.1.3 Menentukan ruang yang selamat
untuk melakukan aktiviti

17
PEGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR: IMBANGAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.2 Berkebolehan melakukan 1.2.1 Melakukan aktiviti menjengket 1 Mengenal aktiviti imbangan.
pergerakan bukan dalam tempoh masa yang
lokomotor dengan lakuan ditetapkan. Melakukan aktiviti imbangan dan menunjuk
2
yang betul 1.2.2 Melakukan imbangan sebelah bahagian anggota yang digunakan ketika
kaki secara bebas. imbangan.
1.2.3 Melakukan imbangan sebelah kaki
(fleksi-dorsi dan fleksi-plantar) Melakukan aktiviti imbangan sebelah kaki serta
3
mengaplikasikan aktiviti imbangan dengan penuh
1.2.4 Melakukan hayunan kaki mengikut keyakinan.
arah:
i. Hadapan / belakang 4 Melakukan aktiviti imbangan mengikut paras
iii. Kanan / kiri tertentu.

Melakukan aktiviti imbangan secara berkumpulan


5
dengan menggunakan alatan dan mengenal pasti
ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti.

18
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

Merancang aktiviti pertandingan mini berkaitan


2.2 Memahami 2.2.1 Menyatakan cara aktiviti menjengket
dengan betul 6 dengan aktiviti imbangan serta melakukan aktiviti
pergerakan bukan i. tanpa alatan dengan penuh yakin dan seronok.
lokomotor ii. dengan alatan
2.2.2 Menyatakan aksi imbangan kaki
i. tanpa alatan
ii. dengan alatan
2.2.3 Menyatakan aksi hayunan kaki
i. tanpa alatan
ii. dengan alatan

5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.3 Menentukan alatan yang selamat


dan mengamalkan elemen digunakan semasa aktiviti
pengurusan keselamatan dijalankan
5.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang
selamat semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal
5.1.6 Menyimpan peralatan Pendidikan
Jasmani mengikut spesifikasi
peralatan

19
PEGERAKAN LOKOMOTOR LEAPING: MANIPULASI ALATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
Mengenal aktiviti leaping
1
1.3 Berkebolehan melakukan 1.3.1 Melakukan leaping dengan
kemahiran manipulasi menggunakan tali skiping dan Melakukan aktiviti leaping menggunakan tali
2
alatan dengan lakuan yang skitel sebagai penanda. skipping dan skitel (penanda)
betul Mempraktikkan aktiviti leaping menggunakan tali
3
skipping dengan cara yang betul
Menjelaskan aktiviti leaping dengan
4 menggunakan tali skipping dalam jarak yang
ditetapkan dengan lakuan yang betul
Melakukan aktiviti leaping dalam pelbagai
2.3 Mengetahui konsep dan 2.3.1 Mengenal pasti dan menyatakan 5 kemahiran pergerakan lokomotor dan
prinsip asas kemahiran poster badan semasa melakukan bukan lokomotor
manipulasi alatan leaping dengan menggunakan
tali skiping dan skital sebagai Menggabungkan kemahiran pergerakan dengan
penanda. 6 kedudukan badan yang betul dan boleh menunjuk
cara

20
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menentukan alatan yang


dan mengamalkan elemen selamat digunakan semasa
pengurusan dan aktiviti dijalankan.
keselamatan 5.1.2 Meletakkan alatan di tempat
yang selamat semasa dan
selepas melakukan aktiviti fizikal.
5.1.3 Menentukan ruang yang
selamat untuk melakukan aktiviti.

21
PEGERAKAN LOKOMOTOR IMBANGAN: MANIPULASI ALATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.3 Berkebolehan melakukan 1.3.2 Melakukan imbangan dengan 1 Mengenal aktiviti imbangan.
kemahiran manipulasi berjalan:
alatan dengan lakuan yang i. Atas garisan 2 Melakukan aktiviti imbangan dengan
betul ii. Atas tali menggunakan garisan,tali dan bangku.
iii. Atas bangku
1.3.3 Melakukan imbangan sebelah kaki 3 Mempraktikkan aktiviti imbangan menggunakan
dengan menggunakan alatan bola dan pundi kacang dengan cara yang betul.
(memegang dan mengepit bola /
pundi kacang) Menjelaskan aktiviti imbangan dengan
1.3.4 Melakukan hayunan kaki dengan 4 menggunakan bola dan pundi kacang dalam
menendang bola: jangka masa yang ditetapkan dengan lakuan
i. Setempat yang betul.
ii. Berjalan
iii. Berlari Melakukan aktiviti imbangan dalam pelbagai
5
kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.

22
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

2.4 Memahami pergerakan 2.4.1 Menyatakan aksi imbangan kaki Menggabungkan kemahiran pergerakan dengan
Lokomotor dengan imbangan i. tanpa alatan kedudukan badan yang betul dan boleh menunjuk
ii. dengan alatan cara serta membimbing rakan.
2.4.2 Menyatakan aksi hayunan kaki
i.tanpa alatan
ii. dengan alatan
2.4.3 Mengenal pasti dan menerangkan
poster badan semasa melakukan
6
aktiviti imbangan
i. Atas garisan
ii. Atas tali
iii. Atas bangku

23
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

2.5 Memahami konsep 2.5.1 Mengenal pasti dan menyatakan


manipulasi alatan dengan poster badan semasa melakukan
lakuan yang betul aktiviti imbangan sebelah kaki
dengan menggunakan alatan
(memegang dan mengepit bola /
pundi kacang)

5.3 Berkebolehan 5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi


berkomunikasi secara dalam pelbagai cara atau keadaan
berkesan dalam pelbagai 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan, guru,
cara semasa melakukan dan ahli kumpulan semasa
aktiviti fizikal melakukan aktiviti
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan rakan
sebaya
5.3.4 Membimbing ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti

24
OLAHRAGA ASAS: BALAPAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
1.4 Acara asas Balapan 1.4.1 Melakukan teknik asas larian Berlari dengan langkah panjang dan laju.
pecut.
1.4.2 Berlari sambil melakukan 2 Berlari sambil melakukan leaping dalam jarak
leaping secara ulang alik tertentu ulang alik.
(bebas)
Berlari dan melakukan leaping dengan pelbagai
3
2.6 Berkebolehan memahami 2.6.1 Menyatakan cara teknik asas
kelajuan dan boleh mengaplikasikan teknik asas
konsep, prinsip dan acara pecut (lumba lari 30 hingga permulaan lari berhalangan.
pergerakan teknik asas 50 meter).
dalam larian 4 Melakukan leaping dalam jarak tertentu dan boleh
2.6.2 Menyatakan teknik asas menunjukkan otot yang digunakan ketika leaping.
Leaping.
Melakukan teknik lari pecut dengan
5 menggunakan peralatan dalam masa dan jarak
yang di tentukan.

25
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Menyatakan elemen pengurusan Lari pecut secara berganti-ganti dan
dan mengamalkan elemen dan keselamatan. melakukan pertandingan mini tanpa bantuan dari
pengurusan dan 5.1.2 Membuat persediaan diri 6 guru serta mengiktiraf kebolehan dan menerima
keselamatan sebelum, semasa dan selepas kekurangan rakan sebaya.
melakukan aktiviti
5.1.3 Menentukan alatan yang selamat
digunakan semasa aktiviti
dijalankan.
5.1.4 Meletakkan alatan di tempat
yang selamat semasa dan
selepas melakukan aktiviti fizikal.
5.1.5 Menentukan ruang yang selamat
untuk melakukan aktiviti.

26
BALAPAN DAN PADANG: LOMPAT JAUH
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.5 Asas acara lompat jauh 1.5.1 Melakukan teknik lompat jauh 1 Menyatakan teknik asas lompat jauh dengan
dengan gaya yang betul. cara melompat sebelah kaki.

2.7.1 menyaatkan cara mendapatkan jarak Melompat dengan sebelah kaki dan mendarat
i. Lompatan melepasi tali 2 dengan menggunakan dua belah kaki serta
ii. Berlari dan melompat melepasi menyatakan cara lompat yang betul.
halangan pada pelbagai aras

Melompat dengan kaki kanan atau kiri dan


3 mendarat dengan menggunakan dua belah
kaki serta mengaplikasikan teknik lompatan
dengan postur badan yang betul

2.7 Berkebolehan memahami


Konsep teknik lompat jauh
Berlari dan melompat melepasi halangan
4 dengan langkah berlari yang konsistan dan
mengenal pasti jarak yang sesuai untuk
membuat lompatan.

27
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan Berlari dengan langkah yang konsisten dan
5
dan mengamalkan elemen elemen pengurusan dan melompat melepasi jarak tertentu serta
pengurusan dan keselamatan. mengenal pasti jumlah langkah lari
keselamatan 5.1.2 Membuat persediaan diri sebelum,
semasa dan selepas melakukan Berlari dengan langkah yang konsisten dan
aktiviti membuat lompatan dengan jarak yang
5.1.2 Menentukan ruang yang selamat ditetapkan dan boleh memberi maklum balas
untuk melakukan aktiviti. kepada rakan berkaitan teknik melompat.

5.3 Berkebolehan 5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi dalam


6
berkomunikasi secara pelbagai cara atau keadaan.
berkesan dalam pelbagai 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan, guru,
cara semasa melakukan dan ahli kumpulan semasa
aktiviti fizikal melakukan aktiviti .
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya.

28
BALAPAN DAN PADANG: LONTARAN.
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.6 Asas acara Lontar Peluru 1 Melontar objek sfera dengan bimbingan dari
1.6.1 Melakukan aktiviti lontar peluru
dengan cara yang betul. guru.

1.6.2 Melakukan teknik asas lontar Melontar objek dan menyatakan dengan ringkas
Peluru 2 cara pergerakan tangan semasa melontar.

2.8 Berkebolehan memahami


2.8.1 Menyatakan teknik asas lontar
konsep dan spesifikasi lontar
perluru. 3 Melontar objek dalam pelbagai jarak dan
peluru.
menunjukkan anggota yang digunakan
i .Membentuk kedudukan kaki dan
untuk membuat lontaran
postur badan yang betul semasa
melakukan lontaran.
ii Melontar pelbagai objek pada jarak
dengan teknik yang betul 4 Melontar objek dalam pelbagai jarak yang
.
ditentukan dan mengenal pasti postur
5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan badan yang betul semasa melakukan
elemen pengurusan dan lontaran
5.1 Berkebolehan mematuhi
keselamatan.
dan mengamalkan elemen
5.1.2 Membuat persediaan diri
pengurusan dan keselamatan Melakukan aktiviti melontar dengaan
sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti. 5 lakuan dan prosedur yang betul serta
boleh menunjukkan keyakinan dalam
berkomunikasi

29
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1.3 Menentukan alatan yang Merancang pertandingan yang sesuai dalam


selamat digunakan semasa kumpulan bagi aktiviti melontar peluru dan boleh
aktiviti dijalankan. melakukan aktiviti dengan yakin dan seronok.
5.1.4 Meletakkan alatan di tempat
6
yang selamat semasa dan
selepas melakukan aktiviti fizikal.
5.1.5 Menentukan ruang yang selamat
untuk melakukan aktiviti

30
AKUATIK: TEKNIK RENANG
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.1 Melakukan aktiviti apungan 1 Mengenal teknik apungan dan hembusan nafas
kemahiran asas renang cendawan - teknik bobbing melalui mulut.
(blow bubbles)
1.7.2 Melakukan aktiviti apungan 2 Melakukan teknik apungan dan menyatakan teknik
bintang dengan lakuan apungan yang dilakukan.
i. terlentang
ii. meniarap Melakukan teknik apungan dalam pelbagai cara dan
3
1.7.3 Melakukan aktiviti
melakukan tendangan karibas dengan bimbingan
keribas (flutter kick) dengan daripada guru.
peralatan (floating board)
1.7.4 Melakukan asas tendangan Melakukan teknik apungan dan tendangan karibas
4
keribas (flutter kick) dengan: dengan penuh keyakinan tanpa bantuan daripada
i. terlentang guru.
ii. meniarap
(di luar dan didalam kolam) 5 Murid dalam kumpulan boleh merancang dan
melakukan teknik apungan dan tendangan karibas

31
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
dengan menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

Merancang dan melakukan teknik apungan dan


tendangan karibas di luar waktu kelas Pendidikan
Jasmani (asas aquatik) serta boleh bekerjasama
dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.

32
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.7.5 Melakukan aksi tangan kuak


rangkak.

2.9 Memahami konsep asas 2.9.1 Menyatakan konsep apungan


keselamatan di air dan cendawan dan bintang.
kemahiran asas renang 2.9.2 Menerangkan dan memahami
asas tendangan keribas (flutter
kick).
2.9.3 Menyatakan teknik keribas
(flutter kick) di dalam air:
i. Secara bebas
ii. Papan keribas (Floating board)

33
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan


dan mengamalkan elemen elemen pengurusan dan
pengurusan dan keselamatan
keselamatan 5.1.2 Membuat persediaan diri
sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti
5.1.3 Menentukan alatan yang
selamat digunakan semasa
aktiviti dijalankan
5.1.4 Meletakkan alatan di tempat
yang selamat semasa dan
selepas melakukan aktiviti fizikal.
5.1.5 Menentukan ruang yang selamat
untuk melakukan aktiviti

34
REKREASI DAN KESENGGANGAN: PERMAINAN DALAMAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1.8 Berkebolehan bermain 1.8.1 Bermain permainan dalaman 1 Mengenal permainan seperti tating lawi dan dart
(ubah suai).
permainan dalaman berbentuk kemahiran berfikir
dengan mengikut peraturan
secara berpasangan atau Membezakan permainan tating lawi .

berkumpulan contoh seperti


tating lawi dan dart (ubah
2.10 Menyatakan peraturan suai) 3 Mengaplikasikan permainan tating lawi dan

permainan dalaman 2.10.1 Menyatakan peraturan Dart.(ubah suaj).

5.3 Berkebolehan permainan tating lawi dan dart ubah


berkomunikasi secara suai Menyelesaikan masalah dalam strategi permainan
4
berkesan dalam pelbagai 5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi Tating lawi dan Dart.(ubah suai)

cara semasa melakukan dalam pelbagai cara atau


aktiviti fizikal keadaan.
5.3.2 Berkomunikasi antara rakan, Mengesan strategi permainan tating lawi
5
guru, dan ahli kumpulan semasa dan Dart tanpa bantuan guru
melakukan aktiviti.
5..3.3 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan rakan
sebaya
.

35
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.4 Berkebolehan membentuk 5.3.4 Membimbing ahli kumpulan Mencipta strategi permainan tating lawi,
dan bekerjasama dalam semasa melakukan aktiviti . 6 dan dart ubah suai serta boleh membimbing rakan sebaya
kumpulan 5.3.5 Memberi dan menerima maklum
balas secara terbuka

5.4.1 Melibatkan diri secara aktif


sebagai ahli kumpulan
5.4.2 Boleh menerima ahli baharu
sebagai ahli kumpulan
5.4.3 Menerima kemampuan lawan
dan rakan sepasukan sebagai
cabaran
5.4.4 Berperanan sebagai ketua
Kumpulan
5.4.5 Patuh kepada arahan ketua
5.4.6 Berkebolehan membentuk
kumpulan dinamik dan

36
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
bekerjasama dalam kumpulan
tersebut
5.4.7 Melakukan aktiviti secara
berpasangan
5.4.8 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan

37
REKREASI DAN KESENGGANGAN: PERKHEMAHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
1.9 Mengetahui aktiviti di luar 1.9.1 Melakukan kemahiran ikatan Mengetahui jenis ikatan dan simpulan
bilik darjah dengan cara dan simpulan
yang betul 1.9.2 Melakukan aktiviti perkhemahan 2 Mengetahui jenis dan kemahiran ikatan dan simpulan

i. Menghias khemah
ii. Membersih Khemah Mengenali aktiviti-aktiviti perkhemahan dan
iii. Mengemas kawasan khemah langkah-langkah keselamatan semasa
3
perkhemahan
Mengaplikasikan aktiviti perkhemahan dan
2.11 Memahami konsep 2.11.1 Penjelasan konsep aktiviti 4 jenis-jenis ikatan dengan cara yang betul.
perkhemahan perkhemahan :
i. Ikatan dan simpulan Mengenali langkah-langkah keselamatan, cara
ii.Menghias khemah 5 menghias khemah dan menggunakan jenis
iii.Membersihkan khemah ikatan dalam aktiviti perkhemahan.
iv.Mengemas kawasan khemah. Merancang aktiviti perkhemahan dalam kumpulan
6 dan melakukan aktiviti dengan yakin, seronok dan
boleh dicontohi

38
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

2.11.2.Menyenaraikan jenis-jenis ikatan


dan simpulan seperti ikatan buku
sila, ikatan tindih kasih, ikatan
bunga geti dan ikatan balak.

5.3 Berkebolehan 5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi


berkomunikasi secara dalam pelbagai cara atau
berkesan dalam pelbagai keadaan.
cara semasa melakukan 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan
aktiviti fizikal guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti.
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan rakan
Sebaya.

39
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
5.3.4 Membimbing ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti
5.3.5 Memberi dan menerima maklum
balas secara terbuka

5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif


dan bekerjasama dalam ahli kumpulan
kumpulan. 5.4.2 Boleh menerima ahli baharu
sebagai ahli kumpulan
5.4.3 Menerima kemampuan lawan
dan rakan sepasukan sebagai
cabaran
5.4.4 Berperanan sebagai ketua
kumpulan
5.4.5 Patuh kepada arahan ketua
5.4.6 Berkebolehan membentuk
kumpulan dinamik dan
bekerjasama dalam kumpulan

40
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.4.7 Melakukan aktiviti secara


berpasangan
5.4.8 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam
kumpulan

41
KECERGASAN: PENINGKATAN DAN PENURUNAN SUHU BADAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
3.1 Berkebolehan melakukan 3.1.1 Melakukan aktiviti menghentak Mengenal aktiviti menghentak kaki.
aktiviti fizikal berpandukan kaki (statik) dengan
konsep kecergasan. menggunakan muzik marching Melakukan aktiviti menghentak kaki (statik) dan
2
dalam tempoh masa yang sesuai menyatakan secara ringkas pergerakan kaki ketika
untuk meningkatkan suhu badan melakukan hentakan.
dan kadar denyutan nadi.
Melakukan aktiviti menghentak kaki (statik) dengan
4.1 Berkebolehan mengaplikasi 4.1.1 Membezakan kadar nadi 3 menggunakan muzik marching dan
konsep kecergasan semasa sebelum dan selepas aktiviti. mengaplikasikan teknik pergerakan kaki dengan
melakukan aktiviti 4.1.2 Menyatakan cara asas aktiviti cara yang betul.
kecergasan fizikal. hentak kaki dengan alunan muzik
Melakukan aktiviti menghentak kaki (bergerak)
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan 4 mengikut muzik marching dalam tempoh masa 5
dan mengamalkan elemen elemen pengurusan dan minit dan dapat membezakan kadar nadi sebelum
pengurusan dan keselamatan. keselamatan. serta selepas aktiviti.

42
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
5.1.2 Membuat persediaan diri
sebelum,semasa dan selepas Menggabungkan aktiviti menghentak kaki secara
melakukan aktiviti. statik dan bergerak mengikut muzik marching
5
secara berkumpulan dalam masa 5 minit serta
mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan
dan keselamatan.

Merancang pertandingan kawad kaki formasi


6 mengikut alunan muzik marching secara
berkumpulan dengan membuat persediaan diri
sebelum, semasa serta selepas aktiviti.

43
KECERGASAN : KAPASITI AEROBIK

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

3.2 Berkebolehan melakukan 3.2.1 Melakukan aktiviti Long 1 Mengenal aktiviti (Long Slow Distance)
aktiviti fizikal berasaskan Slow Distance (LSD)
Kapasiti aerobik . Melakukan aktiviti Long Slow Distance
2
Secara bebas.

Melakukan aktiviti Long Slow Distance (LSD)


4.1 Berkebolehan mengaplikasi 4.1.3 Menyatakan aktiviti asas (LSD).
serta mengetahui organ yang terlibat .
konsep kecergasan semasa 4.1.4 Menerangkan organ dalaman
melakukan aktiviti kecergasan yang digunakan untuk
fizikal dan konsep melakukan aktiviti (Long Slow Melakukan aktiviti Long Slow Distance(LSD)
asas aerobik. Distance (LSD). dalam jarak yang ditetapkan dengan mematuhi
4
dan mengamalkan elemen pengurusan dan
5.1 Berkebolehan mematuhi keselamatan.
dan mengamalkan elemen 5.1.5 Menentukan ruang yang selamat
pengurusan dan Untuk melakukan aktiviti.
keselamatan.

44
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

Melakukan aktiviti Long Slow Distance (LSD) secara


5 berkumpulan dalam jarak dan masa yang ditetapkan
serta mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan
dan keselamatan.

Merancang aktiviti Long Slow Distance(LSD) Serta


6 membuat persediaan diri sebelum, semasa dan
selepas melakukan aktiviti.

45
KECERGASAN : DAYA TAHAN OTOT
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

3.3 Berkebolehan melakukan 3.3.1 Melakukan aktiviti Monkey Bar 1 Mengenal aktiviti Monkey Bar.
pergerakan berulang kali
yang melibatkan daya tahan
otot. 2 Melakukan aktiviti Monkey Bar

4.2 Berkebolehan menguasai


konsep asas daya tahan otot Melakukan aktiviti ,
3 Monkey Bar serta mengaplikasikan teknik
pergerakan kaki, tangan dan postur badan dengan
4.2.1 Menerangkan otot yang terlibat betul
melakukan aktiviti Monkey Bar
5.1 Berkebolehan
mematuhi 5.1.1 Mematuhi dan mengamalkan 4 Monkey Bar dalam jarak yang ditetapkan dengan
dan mengamalkan elemen elemen pengurusan dan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan
pengurusan dan keselamatan. dan keselamatan.

46
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

keselamatan. 5.1.2 Membuat persediaan diri Melakukan aktiviti Monkey Bar secara berkumpulan
sebelum,semasa dan selepas dalam jarak dan masa yang ditetapkan serta
5
melakukan aktiviti. mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan
dan keselamatan.

Merancang pertandingan mini yang berkaitan


6 dengan aktiviti Monkey Bar serta membuat
persediaan diri sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti.

47
KECERGASAN : KESIHATAN JANTUNG
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
3.4 Berkebolehan melakukan 3.4.3 Melakukan aktiviti berhalangan Mengenal aktiviti berhalangan.
pergerakan berulang kali secara berkumpulan seperti lari
2
yang melibatkan berhalangan. Melakukan aktiviti berjalan secara berhalangan.
kesihatan jantung
Melakukan aktiviti berjalan dan berlari secara
4.3 Berkebolehan memahami 4.3.1 Menyatakan kadar nadi sebelum 3 berhalangan dan mengaplikasikan teknik
kesihatan jantung dan selepas melakukan sesuatu aktiviti pergerakan kaki dan tangan dengan cara yang
betul.
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.3 Menentukan alatan yang selamat
dan mengamalkan elemen digunakan semasa aktiviti Mengira, mencatat dan membezakan kadar
4
pengurusan dan dijalankan.
denyutan nadi sebelum dan selepas melakukan
keselamatan. 5.1.4 Meletakkan alatan di tempat aktiviti berhalangan.
yang selamat semasa dan
selepas melakukan aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti berhalangan secara berkumpulan
5
5.1.6 Menyimpan peralatan
dan boleh mengira, mencatat dan membezakan
Pendidikan Jasmani mengikut kadar nadi kawan sebelum dan selepas serta dapat

48
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
spesifikasi peralatan.
menentukan alatan yang selamat semasa aktiviti
dijalankan.

Membentuk kumpulan dan mempunyai kebolehan


6 untuk merancang aktiviti berhalangan serta dapat
menentukan peralatan yang sesuai dan selamat
semasa aktiviti dijalankan.

49
KECERGASAN : KEKUATAN OTOT
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

3.5 Melakukan pergerakan 3.5.1 Melakukan aktiviti tolak 1 Mengenal aktiviti tolak dinding di dinding dan kayuhan
yang melibatkan dinding sambil berbaring.
otot. 3.5.2 Melakukan aktiviti kayuhan
2
sambil berbaring. Melakukan aktiviti tolak dinding di dinding.
4.4 Mengaplikasi pergerakan
melibatkan kekuatan otot. 4.4.1 Menentukan bahagian otot yang Melakukan aktiviti tolak dinding dan kayuhan
3
terlibat semasa melakukan
sambil berbaring serta menunjukkan bahagian otot
aktiviti yang terlibat.
I.Tolak dinding
ii.Kayuhan sambil berbaring Melakukan aktiviti tolak dinding dan kayuhan
4 sambil berbaring, menunjukkan bahagian otot yang
terlibat serta menyatakan aspek-aspek keselamatan
yang perlu diterapkan semasa melakukan aktiviti.

5 Sentiasa berkeyakinan, bertanggungjawab dan


menerima cabaran dalam melakukan aktiviti tolak

50
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
dinding, mendagu dan kayuhan sambil berbaring
dalam masa yang di tetapkan.

5.2 Tanggungjawab Kendiri. 5.2.1 Berkeyakinan dan Sentiasa berkeyakinan, bertanggungjawab,

bertanggungjawab kendiri, menerima cabaran dan dapat merancang

semasa melakukan aktiviti fizikal. permainan mini berkaitan dengan aktiviti tolak dinding

5.2.2 Menerima cabaran dan berasa 6 dinding dan kayuhan sambil berbaring
seronok melakukan aktiviti. menggunakan stesen dan masa yang ditetapkan.
5.2.3 Memilih alternatif penyelesaian Menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari guru.
masalah berdasarkan rekod
kecergasan.

51
KECERGASAN : KEKUATAN OTOT
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
3.6 Melakukan aktiviti 3.6.1 Melakukan senaman kekuatan Boleh mengenal aktiviti bergayut dan mendagu
bergayut otot yang melibatkan aktiviti
2
gayutan. Boleh melakukan aktiviti bergayut dan mendagu.
. 3.6.2 Melakukan aktiviti
mendagu 3 Boleh melakukan aktiviti bergayut dan mendagu serta
menunjukkan bahagian otot yang terlibat.
4.5 Menamakan otot 4.5.1 Menamakan bahagian
otot yang terlibat semasa Boleh melakukan aktiviti mendagu dan bergayut
melakukan 4 menunjukkan bahagian otot yang terlibat serta
aktiviti menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu
i. Mendagu diterapkan semasa melakukan aktiviti.
ii. gayutan
Sentiasa berkeyakinan, bertanggungjawab dan
menerima cabaran dalam melakukan aktiviti
5 mendagu dan gayutan dalam masa yang di
tetapkan.

52
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.2 Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Berkeyakinan dan bertanggung Sentiasa berkeyakinan, bertanggungjawab,
Jawab kendiri semasa melakukan menerima cabaran dan dapat merancang
Aktiviti fizikal permainan mini berkaitan dengan gayutan dan mendagu
5.2.2 Menerima cabaran dan berasa mengikut stesen dan masa yang ditetapkan
Seronok melakukan aktiviti serta dapat menyelesaikan masalah tanpa bantuan
. dari guru.
6

53
KECERGASAN : KELENTURAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

3.7 Melakuan aktiviti 3.7.1 Melakukan senaman regangan 1 Boleh mengenal senaman kelunturan secara
kelunturan. secara bervariasi (menjangkau, bervariasi.
menjengket, meringkuk) pada
otot-otot utama. Boleh melakukan sekurang-kurangnya tiga
2
senaman kelunturan secara bervariasi (menjangkau,
4.6 Berkebolehan menguasai 4.6.1 Menyatakan senaman kelenturan. menjengket, meringkuk).
konsep asas kelenturan 4.6.2 Menentukan otot-otot yang
terlibat semasa melakukan Boleh melakukan senaman kelenturan secara
3
kelenturan.
bervariasi dan menunjukkan bahagian otot utama
4.6.3 Menerangkan kepentingan yang terlibat.
senaman daya tahan dan
kelenturan . Boleh melakukan senaman kelenturan secara
4
Interaksi sosial.
bervariasi dalam kumpulan dan menunjukkan
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Berkebolehan berkomunikasi bahagian otot-otot yang terlibat.
berkomunikasi dalam pelbagai cara atau
secara berkesan dalam keadaan. 5 Boleh mengaplikasikan senaman kelenturan secara

54
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
bervariasi setiap kali sebelum bersukan dan
pelbagai cara semasa 5.3.2 Berkomunikasi antara rakan, melakukannya dengan tertib.
melakukan aktiviti fizikal. guru, dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
Boleh merancang dan mempelbagaikan senaman
6
kelenturan setiap kali bersukan dan melakukan
senaman secara berkala untuk kecergasan.

55
KOMPOSISI BADAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
3.8 Merekod komposisi 3.8.1 Mengukur ketinggian badan Menyatakan bentuk badan diri sendiri.
badan 3.8.2 Menimbang berat badan
3.8.3 Merekod pertumbuhan diri dari 2 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan
segi ketinggian dan berat diri sendiri.

4.7.1 Membezakan bentuk badan Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan
3
4.7memahami konsep kurus dan gemuk serta merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian
komposisi badan 4.7.2 Bentuk badan ideal. dan berat.
4.7.3 Menentukan bentuk badan
Mengira berat badan ideal dan dapat membezakan
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.3 Mengiktiraf kebolehan dan 4 bentuk badan kurus dan gemuk serta mengiktiraf
dan bekerjasama dalam menerima kekurangan rakan kebolehan dan menerima kekurangan rakan
kumpulan sebaya sebaya.
5.4.7 Melakukan aktiviti secara
berpasangan 5 Mengenali komposisi badan sendiri dan rakan
sebaya serta menyatakan perkaitan dengan faktor

56
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5.4.8 Memperlihatkan rasa seronok nutrisi dan kesihatan.


melakukan aktiviti dalam
kumpulan

6
Membimbing rakan sebaya serta boleh berkomunikasi
dan berbincang dengan keputusan komposisi badan

57
KESIHATAN DIRI
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
Boleh menyatakan bahagian organ seksual.
6.1 Kesihatan Diri 6.1.1 Menyatakan perkembangan dan
2
kematangan fizikal. Boleh menyebut perubahan fizikal pada diri sendiri
i. Cara menerima perubahan
fizikal pada diri sendiri. 3 Boleh menyenaraikan cara berpakaian bagi kanak-
ii. Menentukan batasan untuk kanak lelaki dan perempuan
menjaga keselamatan dan
kehormatan diri Boleh menjelaskan cara menjaga batasan antara
4
lelaki dan perempuan, keselamatan dan
6.1.2 Mengenal bahagian organ kehormatan diri.
seksual
5 Boleh mengaplikasikan cara penjagaan organ
6.1.3 Menjaga kehormatan diri seksual, cara berpakaian, sikap dan tutur kata.
i. Penjagaan organ seksual
ii. Cara berpakaian 6 Boleh mengurus diri dan mampu menjaga
kehormatan diri serta boleh menunjuk cara amalan
iii. Sikap dan tutur kata penjagaan kehormatan diri dengan baik.

58
PERASAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
Boleh menyatakan beberapa nilai-nilai murni.
6.2 Memahami perasaan 6.2.1 Mempratikkan nilai murni
i. Tolong menolong 2 Boleh melakukan tunjuk cara bagi nilai-nilai murni
ii. Bekerjasama yang dinyatakan.
iii. Toleransi
iv. Hormat menghormati Boleh menjelaskan nilai-nilai murni seperti tolong
3
menolong, bekerjasama, toleransi dan hormat-
menghormati.

4 Boleh menentukan nilai-nilai murni mengikut situasi


yang berada di sekeliling.

5 Boleh mengawal dan memahami nilai-nilai murni


berdasarkan situasi.

6 Boleh mempraktikkan nilai-nilai murni kepada rakan


sebaya dan orang sekeliling berdasarkan situasi
semasa.
59
KEKELUARGAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

6.3 Mengetahui peranan diri 6.3.1 Murid berkebolehan mengenali 1 Boleh mengenal dan menyebut nama ahli keluarga
sendiri,dan ahli keluarga serta i. Keluarga asas asas
kepentingan institutsi ii. Keluarga kembangan
kekeluargaan dalam aspek iii. Kepentingan hubungan 2 Boleh mengenal dan menyebut nama ahli keluarga
kesihatan keluarga. keluarga kembangan.

3 Boleh membezakan nama ahli keluarga asas dan


keluarga kembangan

4 Boleh menyatakan secara ringkas tentang ahli


keluarga asas dan kembangan.

5 Boleh menyatakan cara menjaga hubungan


kekeluargaan

6 Boleh membuat carta alir ahli keluarga bermula


dari datuk sehingga ke peringkat cucu.
60
GAYA HIDUP SIHAT DAN SELAMAT
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1
7.1. Menyatakan waktu 7.1.1.Merancang waktu makan harian Boleh mengetahui waktu sarapan atau makan.
makan rutin (mengikut piramid makanan
Malaysia) 2 Boleh menyebut dua atau lebih jenis hidangan yang
i. Sarapan diambil sewaktu bersarapan.
ii. Minum pagi
iii. Makan tengah hari 3 Boleh mengenal masa atau waktu bersarapan dan
iv. Minum petang makan tengahari.
v. Makan malam
4 Boleh memahami kepentingan mengambil
7.1.2. Menentukan jenis makanan makanan mengikut waktu.
berkhasiat ketika:
Boleh membuat pilihan jenis makanan yang
5
i. Sarapan
berkhasiat untuk diambil pada waktu bersarapan,
ii. Makan tengah hari makan tengah hari atau makan malam .
iii. Makan malam
6 Boleh mengetahui kadar pengambilan makan
mengikut diet pemakanan yang terdapat dalam
piramid makanan.
61
GAYA HIDUP SIHAT DAN SELAMAT
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

7.2. Mengetahui jenis dan 7.2.1. Bahaya pengambilan dadah 1 Boleh mengenali jenis-jenis bahan yang boleh
Kesan penyalahgunaan bahan membawa kepada ketagihan
2 Boleh mengenalpasti dan menyebut dua jenis bahan
7.2.2. pencegahan ketagihan dadah

3 Boleh menyenaraikan tiga kesan buruk dalam


pengambilan dadah.

4 Boleh menyatakan langkah-langkah yang boleh


mengelakkan diri dari terjebak dengan dadah

5 Boleh mengenalpasti kesan buruk penyalahgunaan


dadah terhadap diri sendiri dan masyarakat.

6 Boleh menghubungkaitkan penyalahgunaan dadah dan


langkah-langkah pencegahannya.

62
KESELAMATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

8.1 Mengetahui kepentingan 8.1.1 Menyatakan peralatan , bahan situasi : Boleh mengenal peralatan dan bahan yang
1
menjaga keselamatan diri i. rumah berbahaya di rumah, sekolah dan tempat
dari mendapat ii. sekolah permainan.
kemalangan di rumah,
sekolah dan tempat Boleh menyebut peralatan dan bahan yang
2
permainan. iii. Tempat permainan berbahaya di rumah, sekolah dan tempat
permainan.
8.1.2 Meminta bantuan apabila
berlaku kecemasan. 3 Boleh menyatakan situasi tidak selamat di rumah,
sekolah dan tempat permainan.

4 Boleh menjelaskan situasi tidak selamat di rumah,


sekolah dan tempat permainan.

5 Boleh melakukan langkah-langkah keselamatan


untuk mengelakkan kemalangan, kecederaan dan

63
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN
situasi tidak selamat di rumah, sekolah dan tempat
permainan.

Boleh merancang langkah-langkah keselamatan


6 untuk mengelakkan kemalangan, kecederaan dan
situasi tidak selamat di rumah, sekolah dan tempat
permainan.

64
KESELAMATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

8.2 Mengetahui asas 8.2.1 Situasi kecemasan yang boleh 1 Boleh mengenal simbol jenis bantuan apabila
pertolongan cemas dan berlaku semasa di : berlakunya kecemasan seperti polis, ambulan dan
kepentingan bertindak i. Asrama bomba.
dengan bijak mengikuti ii. Tempat perlindungan
situasi. iii. Tempat Awam Boleh menyebut simbol jenis bantuan apabila
2
8.2.2 Jenis bantuan kecemasan berlakunya kecemasan seperti polis, ambulan dan
i. polis bomba.
ii. ambulan
iii. bomba Boleh menyebut dan menyatakan dengan betul
3
nombor telefon bantuan kecemasan seperti polis,
ambulan dan bomba.

Boleh menghubungi pihak yang bertanggungjawab


4
untuk meminta bantuan seperti polis, ambulan dan
bomba.

65
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Murid boleh..)
(Murid dibimbing untuk..) (Murid berupaya untuk..) TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

5 Boleh menjelaskan situasi kecemasan yang berlaku


semasa di rumah, sekolah dan tempat bermain.

Boleh berkomunikasi dan bercerita tentang


6
kepentingan penjagaan keselamatan diri sewaktu
berada di rumah, sekolah dan tempat bermain.

66
TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604
PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk