Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BELAGA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN EMPAT 2014

MING TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


GU

1-4 .1. PENCAPAIAN KENDIRI i Menerangkan ciri-ciri wawasan diri i. Menghasilkan peta minda tentang wawasan diri dan
a) Wawasan diri ii.Menghuraikan kepentingan wawasan diri membincangkan bersama-sama rakan
-Hala tuju diri iii.Mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai ii. Membincangkan usaha untuk menjayakan wawasan diri
-Usaha yang cemerlang wawasan diri iii. Menghasilkan Aku Janji untuk merealisasikan wawasan diri
-Sikap yang berwawasan iv.Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi iv. Mencipta dan mendeklamasikan puisi bertemakan wawasan diri
v. Menghasilkan biografi tentang perjalanan hidup seseorang yang
telah berjaya dalam profesionnya: - doktor, guru,peguam, peladang,
jurutera
CUTI TAHUN BARU CINA (25/1 02/2/2014)
5-7 b) Perkembangan diri yang seimbang i. Menghuraikan pelbagai aspek perkembangan diri yang i. Mengadakan sesi sumbang saran pelbagai aspek perkembangan
seimbang diri yang seimbang.
- Intelek ii. Menerangkan kepentingan perkembangan diri yang ii. Berbincang cara untuk meningkatkan perkembangan diri yang
- Rohani seimbang dalam pelbagai aspek seimbang.
- Emosi iii. Mengamalkan pelbagai aspek perkembangan diri yang iii Membuat kajian tentang "Murid Contoh" berdasarkan
- Jasmani seimbang ke arah kehidupan yang sejahtera aspek-aspek perkembangna diri yang seimbang.
iv. Bersyukur dengan perkembangan diri yang seimbang iv. Melakonkan sketsa bertemakan perkembangna diri yang
seimbang:
- kehidupan harian seorang petani yang berjaya
- kehidupan harian seorang usahawan yang gigih
UJIAN BULANAN 1 ( 22 FEBRUARI 2014 )
8-11 2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN i. Menghuraikan keperluan berkeluarga i. Membincangkan kepentingan keperluan berkeluarga
Keperluan berkeluarga ii. Menjelaskan peranan badan kerajaan dan bukan ii. Mengadakan forum bertajuk Membina Institusi Kekeluargaan
kerajaan yang berkaitan dengan institusi kekeluargaan Yang Cemerlang
- Sosial iii.Berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan iii Main peranan sebagai ketua keluarga dalam menentukan jodoh
- Politik iv.Menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga ahli keluarganya
- Ekonomi v. Menghargai institusi kekeluargaan iv Meramalkan nilai-nilai yang diamalkan dalam institusi
kekeluargaan menjelang tahun 2020
v Melakonkan satu situasi yang menggambarkan hubungan erat
dalam keluarga
vi.. Mengadakan lawatan badan kerajaan yang berkaitan dengan
institusi kekeluargaan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22-30 MAC 2014)


12-15 3. HIDUP BERMASYARAKAT i. Menjelaskan isu dan masalah sosial dalam masyarakat i. Sumbang saran tentang cara untuk mengatasi isu dan masalah
ii. Menyenaraikan akibat masalah sosial dalam masyarakat sosial dalam masyarakat
a) Kepekaan dan tindakan terhadap isu iii. Mengambil tindakan yang wajar untuk menangani isu ii. Menghasilkan direktori badan kerajaan dan bukan kerajaan yang
dan masalah sosial dalam masyarakat dan masalah sosial boleh dirujuk untuk menyelesaikan isu dan masalah sosial
- Penyalahgunaan najis dadah iv.Peka terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat iii. Menulis surat kepada badan-badan yang berkaitan untuk memberi
- Pergaulan bebas v.Menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani cadangan dalam menangani isu dan masalah sosial di kawasan
- Penderaan isu dan masalah sosial dalam masyarakat setempat
- Vandalisme iv. Main peranan sebagai anggota masyarakat yang memberi nasihat
- Gengsterisme kepada sekumpulan remaja yang terlibat dalam aktiviti tidak sihat
- Penyalahgunaan teknologi v.Mengadakan lawatan ke tempat-tempat yang berkaitan:
-Pusat serenti
-Penjara
vi.Mengadakan ceramah yang bertemakan isu dan masalah sosial
dalam masyarakat oleh pegawai:
-PDRM
-Penjara
-Yayasan Pencegahan Jenayah
16-17 b) Peraturan dan undang-undang i.Menyenaraikan norma komuniti, peraturan dan i. Membincangkan peranan norma komuniti, peraturan dan
dalam masyarakat undang-undang dalam masyarakat undang-undang dalam masyarakat
- Norma komuniti ii.Menjelaskan peranan norma komuniti, peraturan dan ii. Membuat kajian tentang undang-undang jenayah juvana
- Keselamatan jalan raya undang-undang dalam masyarakat iii.Mengadakan kuiz keselamatan jalan raya
- Jenayah juvana iii.Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan dan iv. Merangka cadangan dan tindakan bagi mengurangkan
undang-undang dalam masyarakat kemalangan jalan raya untuk dibawa ke pihak berkuasa
iv.Menerangkan tujuan undang-undang jenayah juvana v. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar yang berkaitan
digubal dengan kes-kes jenayah juvana
v.Mengamalkan norma komuniti, peraturan dan
undang-undang negara dalam kehidupan bermasyarakat
vi. Menggunakan jalan raya secara berhemah
vii. Mematuhi norma konumiti, peraturan dan
undang-undang dalam masyarakat

17-19 PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA (15-23 MEI 2014)


20 ULANGKAJI (26 - 27 MEI 2014)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI 15 JUN 2014)
21-24 4. WARISAN PELBAGAI BUDAYA i. Menerangkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam i. Berbincang tentang amalan pelbagai agama
MALAYSIA pelbagai agama ii. Mengumpul, membincang dan mempamerkan kata-kata hikmat
a. Prinsip penting dalam ajaran pelbagai ii. Menyatakan amalan ajaran agama masing-masing dan ahli fikir dan tokoh agama tentang agama masing-masing
agama pelbagai agama lain di Malaysia iii. Berkongsi pengalaman dengan rakan tentang persiapan
- Nilai iii. Mengamalkan nilai-nilai murni dan ajaran agama menyambut perayaan agama masing-masing.
- Amalan masing-masing dalam kehidupan
iv. Menghormati nilai-nilai murni dan amalan ajaran
pelbagai agama lain
25-28 b. Kepentingan amalan-amalan tertentu i. Menjelaskan kepentingan amalan-amalan perayaan i. Menganjurkan sambutan perayaan sesuatu kaum di bilik darjah
dalam perayaan pelbagai kaum pelbagai kaum atau sekolah
ii. Menyertai sambutan perayaan mengikut kaum ii. Menghasilkan buku skrap perayaan pelbagai kaum
- Hari Raya Aidilfitri masing-masing iii. Berbincang tentang kepentingan amalan tertentu dalam perayaan
- Hari Raya Aidiladha iii. Melaksanakan amalan-amalan tertentu semasa pelbagai kaum
- Tahun Baru Cina sambutan perayaan mengikut kaum masing-masing
- Hari Wesak iv. Menghormati amalan dan sambutan perayaan pelbagai
- Deepavali kaum
UJIAN BULANAN 2 (21-23 JULAI 2014 )
- Thaipusam
- Krismas
- Good Friday
- Hari Gawai
- Tadao Keamatan
- Vasakhi
29-30 5. MALAYSIA NEGARA i. Menerangkan sejarah pembentukan Perlembagaan i. Menghasilkan peta konsep sejarah pembentukan Perlembagaan
BERDAULAT Malaysia Malaysia
a. Kepentingan Perlembagaan Malaysia ii. Menjelaskan kepentingan Perlembagaan Malaysia ii. Membuat carta aliran cara menggubal perlembagaan
- Politik iii. Menghuraikan proses penggubalan perlembagaan iii.. Mengadakan forum tentang kepentingan Perlembagaan Malaysia
- Sosial iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara
- Ekonomi v. Menyanjungi keluhuran Perlembagaan Malaysia
31-33 b. . Peruntukan Utama Perlembagaan i. Menerangkan peruntukan utama Perlembagaan Malaysia i. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar, majalah dan
Malaysia ii. Menghuraikan batasan hak dan tanggungjawab sebagai lain-lain bahan tentang isu yang berkaitan dengan undang-undang dan
warganegara tanggungjawab sebagai warganegara
- Bahasa iiiMempertahankan kedaulatan Perlembagaan Malaysia ii. Meramalkan kesan kepada negara sekiranya Perlembagaan
- Agama ivMentaati Perlembagaan Malaysia Malaysia tidak dihormati
- Kewarganegaraan iii. Mengadakan perbahasan bertajuk Peruntukan Perlembagaan
- Hak Asasi Negara Menghadkan Kebebasan seseorang Individu
vi. Mengadakan lawatan sambil belajar ke Parlimen atau Dewan
Kedudukan istimewa orang Undangan Negeri
Melayu dan bumiputera Sabah dan v. Mengadakan ceramah bertajuk Proses Pembentukan
Sarawak Undang-undang oleh Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan
Negeri
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (13 -21 SEPTEMBER 2014)
34-36 6. CABARAN MASA DEPAN i. Menjelaskan budaya kerja cemerlang i. Menemubual guru/pentadbir sekolah tentang ciri-ciri dan
ii. Menghuraikan kepentingan budaya kerja cemerlang kepentingan budaya kerja cemerlang
a. Membina budaya kerja yang iii. Mengamalkan budaya kerja cemerlang untuk kemajuan ii. Menghasilkan logo, slogan atau poster tentang budaya kerja
cemerlang ke arah kemakmuran diri dan negara cemerlang
negara iv. Menghayati budaya kerja cemerlang iii. Mengadakan kempen Budaya Kerja Cemerlang peringkat kelas
- Etika kerja iv. Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja atau sekolah
- Kualiti kerja cemerlang iv. Mengadakan simulasi perundingan antara majikan dan pekerja
- Peningkatan ilmu dan tentang hal-hal kebajikan pekerja
kecekapan v.Mengumpulkan keratan akhbar tentang kes-kes rasuah dan
- Penyelidikan dan mengulas implikasinya kepada negara
pembangunan vi. Membina garis panduan untuk melahirkan murid yang beretika
- Rasuah sifar cemerlang
- Kebajikan pekerja vii.Menghasilkan piagam pelanggan bagi kelab, persatuan dan badan
beruniform secara kumpulan

37-39 b. Pengguna yang rasional i. Menghuraikan ciri-ciri pengguna yang rasional


i. Menganjurkan Minggu Kepenggunaan peringkat sekolah
- Hak pengguna ii. Menerangkan hak dan tanggungjawab sebagai pengguna
ii. Mengumpul dan membincangkan kes-kes penipuan dikalangan
- Tanggungjawab pengguna iii. Menjelaskan etika pengguna dan peniaga
pengguna
Etika pengguna dan pengeluar iv Membincang kepentingan standard terhadap keselamatan
iii Mengadakan kempen berbelanja secara berhemah di sekolah
- Standard dan keselamatan pengguna, industri dan alam sekitar iv.. Membuat perbandingan harga barang di kedai runcit/ pasaraya di
pengguna v.Membudayakan standard kepenggunaan dalam kehidupan
kawasan setempat
seharian v.. Membuat anggaran perbelanjaan bulanan secara berhemah bagi
vi. Mengamalkan sikap sebagai pengguna yang rasional
keluarga sendiri
vii.Peka tentang hak dan tanggungjawab sebagai pengguna
vi.. Main peranan sebagai seorang pengguna yang rasional
yang rasional vii.Mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang
berkaitan - KPDNHEP
- Jabatan Standard Malaysia
- SIRIM Berhad
- Kilang-kilang yang mendapat pengiktirafan ISO
40-41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (27 OKTOBER 07 NOVEMBER 2014)
42-43 ULANGKAJI

DISEDIAKAN OLEH :
MOHAMAD FIRDAUS BIN ISMAIL - [KP SIVIK 2014]
CATATAN

peta minda/
nota poket

peta minda/
nota poket

peta minda/
nota poket
peta minda/
nota poket

tuk memberi

asalah sosial

peta minda/
nota poket

peta minda/
nota poket
peta minda/
nota poket

peta minda/
nota poket

peta minda/
nota poket
peta minda/
nota poket

peta minda/
nota poket
SMK RAJA PEREMPUAN IPOH
SENARAI SEMAK PELAKSANAAN P&P
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 4,20008

Nama Guru :_____________________ Kelas : __________________

Minggu Tema/Tajuk Tandatangan Ketua Kelas


1 Minggu Orientasi Tingkatan 4
2-4 .1. PENCAPAIAN KENDIRI
a) Wawasan diri
-Hala tuju diri
-Usaha yang cemerlang
-Sikap yang berwawasan

5-7 b) Perkembangan diri yang seimbang


- Intelek
- Rohani
- Emosi
- Jasmani

8-10 2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN


Keperluan berkeluarga
- Sosial
- Politik
- Ekonomi

10 UJIAN SELARAS BERFOKUS 1


11-13 3. HIDUP BERMASYARAKAT
a) Kepekaan dan tindakan terhadap isu
dan masalah sosial dalam masyarakat
- Penyalahgunaan najis dadah
- Pergaulan bebas
- Penderaan
- Vandalisme
- Gengsterisme
- Penyalahgunaan teknologi

14-17 b) Peraturan dan undang-undang


dalam masyarakat
- Norma komuniti
- Keselamatan jalan raya
- Jenayah juvana
18-20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
21-23 4. WARISAN PELBAGAI BUDAYA MALAYSIA
a. Prinsip penting dalam ajaran pelbagai agama
- Nilai
- Amalan

24-27 b. Kepentingan amalan-amalan tertentu


dalam perayaan pelbagai kaum
- Hari Raya Aidilfitri
- Hari Raya Aidiladha
- Tahun Baru Cina
- Hari Wesak
- Deepavali
- Thaipusam
- Krismas
- Good Friday
- Hari Gawai
- Tadao Keamatan
- Vasakhi

28-31 5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT


a. Kepentingan Perlembagaan Malaysia
- Politik
- Sosial
- Ekonomi
30 UJIAN SELARAS BERFOKUS 2
32-35 b. . Peruntukan Utama Perlembagaan
Malaysia
- Bahasa
- Agama
- Kewarganegaraan
- Hak Asasi
Kedudukan istimewa orang
Melayu dan bumiputera Sabah dan
Sarawak

36-37 6. CABARAN MASA DEPAN


a. Membina budaya kerja yang cemerlang ke arah
kemakmuran negara
- Etika kerja
- Kualiti kerja
- Peningkatan ilmu dan kecekapan
- Penyelidikan dan pembangunan
- Rasuah sifar
- Kebajikan pekerja

38-40 b. Pengguna yang rasional


- Hak pengguna
- Tanggungjawab pengguna
Etika pengguna dan pengeluar
- Standard dan keselamatan pengguna
41-42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN