Anda di halaman 1dari 7

SMK DATUK BENDAHARA,

JALAN PEGAWAI,
77000 JASIN, MELAKA.

PENILAIAN PRESTASI
(PERFORMANCE ASSESSMENT)

KOD UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY EE-320-2:2012-SK04
UNIT CODE
TAJUK UNIT
PEMASANGAN KAWALAN MOTOR DAN MOTOR SATU
KOMPETENSI/COMPETENCY
FASA
UNIT TITLE

NO. KOD / CODE NUM. EE-320-2:2012-SK04/PA(2/2)

NAMA CALON/CANDIDATES
NAME
NO KAD PENGENALAN/NRIC
NUMBER

MASA/TIME

TARIKH/DATE

MARKAH/SCORE : % TERAMPIL/BELUM TERAMPIL


NYATAKAN MARKAH COMPETENT/ NOT COMPETENT

Arahan kepada calon/Instruction To Candidate:


Tuliskan Nama dan nombor Kad Pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.
2. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP) sekiranya
terdapat kekeliruan.
3. Sebarang kerosakan peralatan/bahan perlu dimaklumkan kepada Pegawai
Penilai (PP).
4. Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.
5. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh
yang ditetapkan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 8 MUKASURAT BERCETAK.


NO. KOD / CODE NO. EE-320-2:2012-C04/PA(2/2) Muka: 02 Drp: 08

A. TAJUK/TITLE
Pasang Litar Kawalan Penghidup Motor Satu Fasa Jenis Mara Songsang

B. TUGASAN/ASSIGNMENT
1. Rujuk dan kaji gambarajah litar utama dan litar kawalan penghidup motor mara
songsang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah Litar 1 & 2 di Lampiran A.

2. Dengan bantuan Jangka Ohm, uji semua alat-alat di panel pendawaian seperti yang
ditunjukkan dalam Lampiran B untuk memastikan alat-alat dalam keadaan baik.

3. Pasang litar utama penghidup tersebut mengikut rajah yang diberikan.

4. Pasang litar kawalan mengikut gambarajah litar yang diberikan serta lengkapkan litar
tersebut dengan punat tekan hidup dan henti mara-songsang serta lampu penunjuk.

C. LUKISAN, DATA DAN JADUAL/DRAWING, DATA AND TABLE

LAMPIRAN A : LITAR UTAMA DAN LITAR KAWALAN


NO. KOD / CODE NO. EE-320-2:2012-C04/PA(2/2) Muka: 03 Drp: 08
NO. KOD / CODE NO. EE-320-2:2012-C04/PA(2/2) Muka: 04 Drp: 08

LAMPIRAN B : SUSUNATUR PAPAN PANEL

C. PERALATAN,PERKAKASAN DAN BAHAN/TOOLS, EQUIPMENTS AND MATERIALS

PERALATAN :-
1. Pemutar skru - philip
2. Pemutar skru - rata
3. Pemotong wayar
4. Test pen
5. Multimeter
6. Ammeter
7. Tachometer

PERKAKASAN :-
1. Panel board - 1
2. Motor satu fasa - 1
3. Magnetic contactor - 1
NO. KOD / CODE NO. EE-320-2:2012-C04/PA(2/2) Muka: 05 Drp: 08

4. Themal overload relay (TOR) - 1


5. Push button "ON" - 1
6. Push button "OFF" - 1
7. MCB 6A - 2
8. Pilot lamp merah - 1
9. Pilot lamp hijau - 1

BAHAN :-
1. Kabel 1.0mm2 PVC (Hitam) - Secukupnya
2. Kabel 1.5mm2 PVC (Hijau) - pembumian - Secukupnya
3. Kabel 2.5mm2 PVC (Merah, Kuning dan Biru) - Secukupnya
4. Cable tie 4" - Secukupnya
5. Connector 15A - Secukupnya

D. MASA/TIME: 3 JAM/HOURS

E. KRITERIA PENILAIAN/ASSESSMENT CRITERI

Prestasi anda dinilai berdasarkan kriteria berikut :

1. Perkara Kritikal :

a. Litar berfungsi sepenuhnya.


b. Litar yang dibina adalah betul sebagaimana litar yang diberikan.

2. Proses Kerja.

Proses kerja bermula dari perancangan sehingga litar siap dengan mengambil kira
aspek-aspek keselamatan.

3. Hasil Kerja.

a. Pengujian litar
b. Susun atur litar dan
c. Ketepatan tempoh masa.

4. Sikap/Keselamatan

a. Mesin / Peralatan
b. Diri sendiri dan persekitaran
NO. KOD / CODE NO. EE-320-2:2012-C04/PA(2/2) Muka: 06 Drp: 08

SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI.


NAMA CALON/CANDIDATE NAME: NO. K/P/NRIC NO:

MASA MULA/TIME START : TARIKH/DATE:


MASA TAMAT/TIME END :
SKALA PEMARKAHAN:
0=Tidak dilakukan/Salah; 1=Tidak memuaskan; 2=Memuaskan;
3=Sangat memuaskan

BHG KRITERIA PENILAIAN MARKAH


Perkara kritikal (60%)
Litar berfungsi sepenuhnya*
(*Kriteria kritikal: Markah 3 diberi bagi litar yang berfungsi dan 0 jika tidak
berfungsi sepenuhnya.
1.1 Motor siap dipasang sepenuhnya mengikut spesifikasi.
1
1.2 Motor berfungsi selepas dipasang mengikut spesifikasi.
1.3 Sistem perlindungan lebihan arus dan kebocoran kebumi berfungsi.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 9
Jumlah Markah Bahagian 1 (60%)
Proses Kerja (25%)
2.1 Sediakan alat-alat dan perkakas.
2.2 Sediakan personel protective untuk kegunaan pendawaian.
2.3 Sediakan aksesori pendawaian mengikut keperluan dalam keadaan
baik dan selamat digunakan.
2.4 Lukis gambarajah dilokasi yang ditetapkan.
2
2.5 Semua bahagian motor dipasang mengikut gambarajah dengan
kemas.
2.6 Pengujian dibuat pada pemasangan.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 18
Jumlah Markah Bahagian 2 (25%)
3 Hasil Kerja (10%)
3.1 Kerja pemasangan siap dalam masa yang ditetapkan.
3.2 Merombak/mencerai dan memasang motor dengan betul.
3.3 Kekemasan pemasangan keseluruhan.
3.4 Sistem pembumian dipasang pada semua litar dan kelengkapan.
3.5 Ukuran mengikut spesifikasi.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 15
NO. KOD / CODE NO. EE-320-2:2012-C04/PA(2/2) Muka: 07 Drp: 08

Jumlah Markah Bahagian 3 (10%)


Sikap/Keselamatan/Persekitaran (5%)
4.1 Hadir penilaian tepat pada masa yang ditetapkan.
4.2 Maklumat dikumpul, diolah dan diaplikasi mengikut keperluan.
4.3 Peralatan dikendalikan mengikut teknik yang betul dan selamat serta
4 disusun kemas selepas digunakan.
4.4 Berpakaian mengikut prosedur keselamatan.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 12
Jumlah Markah Bahagian 4 (5%)

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN


(Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)

KEPUTUSAN PENILAIAN / ASSESSMENT RESULT

TERAMPIL / BELUM TERAMPIL


MARKAH / SCORE : %
COMPETENT / NOT COMPETENT

ULASAN PEGAWAI PENILAI / ASSESSOR COMMENTS :

Tandatangan Pegawai Penilai / Tarikh / Date :


Assessors Signature

Nama/Name :

Anda mungkin juga menyukai