Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PUSKESMAS DASAN LEKONG


Alamat: Jl.. Raya Masbagik Dasan Lekong Telp. (0376) 23861 Kode Pos 83652

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUKESMAS DASAN LEKONG
Nomor :

TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN

KEPALA PUSKESMAS DASAN LEKONG

Menimbang : a. Bahwa hak dan kewajiban sasaran harus jelas ditetapkan dan disosialisasikan
kepada sasaran dan pihak yang terkait, serta dilaksanakan dalam pelaksanaan
UKM di Puskesmas Dasan Lekong.
b. Bahwa hak dan kewajiban sasaran tersebut menjadi pertimbangan dalam
pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas, sehingga terwujud proses
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan puskesmas.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Dasan Lekong tentang Hak dan
Kewajiban Sasaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.

M E M U T U S K AN
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Dasan Lekong tentang Hak dan
Kewajiban Sasaran.
Kedua : Bahwa ketetapan mengenai Hak dan Kewajiban Sasaran tertuang dalam lampiran
dan keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan
perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DASAN LEKONG


PADA TANGGAL : November 2015
Kepala Puskesmas Dasan Lekong,

dr. H. Samsul Bahri


NIP. 19681126 199903 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur di Selong
2. Camat Sukamulia di Sukamulia
3. Arsip