Anda di halaman 1dari 16

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1 Gimnastik Asas


1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi
4/1-8/1/16 Hambur Kucing hambur (spring) dan pendaratan dengan dan mendarat ke aras rendah.
lakuan yang betul 2.1.1 Menyatakan perbezaan lakuan
2.1 Berkebolehan memahami konsep semasa melakukan hambur dari pelbagai
hambur dan pendaratan. aras.
5.1 Berkebolehan mematuhi dan 5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri
mengamalkan elemen pengurusan dan dan pakaian mengikut aktiviti.
keselamatan.

MINGGU 2 Gimnastik Asas


1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.1.2 Melakukan hambur dari aras
11/1-15/1/16 hambur (spring) dan pendaratan dengan rendah dan mendarat ke aras tinggi.
Hambur Rendah lakuan yang betul 2.1.1 Menyatakan perbezaan lakuan
Tinggi 2.1 Berkebolehan memahami konsep semasa melakukan hambur dari pelbagai
hambur dan pendaratan. aras.

MINGGU 3 Gimnastik Asas


1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang 1.2.1 Melakukan imbangan di atas
18/1-22/1/16 memerlukan kawalan badan dan bangku gimnastik.
Saya Dan Bangku sokongan. 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan
2.2 Berkebolehan memahami konsep imbangan di atas bangku gimnastik.
kawalan badan dan sokongan dalam
pergerakan.

MINGGU 4 Gimnastik Asas


1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan di
25/1-29/1/16 yang memerlukan kawalan badan dan atas bangku gimnastik.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
sokongan. 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan
2.2 Berkebolehan memahami konsep imbangan di atas bangku gimnastik.
Saya Dan Bangku kawalan badan dan sokongan dalam 5.2.1 Berkeupayaan menetapkan
pergerakan. matlamat kendiri dalam aktiviti
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan Pendidikan Jasmani.
dan tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU 5 Gimnastik Asas


1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.3 Mengimbang badan sebelum dan
1/2- 5/2/16 yang memerlukan kawalan badan dan selepas melakukan guling depan.
Saya Dan Bangku sokongan. 2.2.1 Menyatakan lakuan mengekalkan
2.2 Berkebolehan memahami konsep imbangan di atas bangku gimnastik.
kawalan badan dan sokongan dalam
pergerakan.

MINGGU 6 Gimnastik Asas


1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan 1.2.4 Melakukan imbangan secara
8/2-12/2/16 yang memerlukan kawalan badan dan berkumpulan.
Imbangan sokongan. 2.2.2 Membezakan luas tapak sokongan
Kumpulan 2.2 Berkebolehan memahami konsep semasa melakukan bentuk-bentuk
kawalan badan dan sokongan dalam imbangan dalam kumpulan.
pergerakan. 5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan melakukan aktiviti.
bekerjasama dalam kumpulan.

MINGGU 7 Gimnastik Asas


1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.3.1 Bergayut pada palang dengan
15/2-19/2/16 gayut dan ayun dengan lakuan yang betul. kedua-dua belah tangan menggunakan
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Bergayut 2.3 Berkebolehan Memahami konsep genggaman atas pada posisi badan lurus.
gayut dan ayun dalam pergerakan. 2.3.1 Mengenal pasti posisi bergayut
5.1 Berkebolehan mematuhi dan dengan genggaman atas yang stabil.
mengamalkan elemen pengurusan dan 5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan
keselamatan. di tempat melakukan aktiviti.

MINGGU 8 Gimnastik Asas


1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.3.2 Bergayut pada palang dengan
22/2-26/2/16 gayut dan ayun dengan lakuan yang betul. kedua-dua belah tangan lurus
Bergayut 2.3 Berkebolehan Memahami konsep menggunakan genggaman atas dan lutut
gayut dan ayun dalam pergerakan. difleksikan.
2.3.1 Mengenal pasti posisi bergayut
dengan genggaman atas yang stabil.
MINGGU 9 Gimnastik Asas
Guling Belakang 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.1 Melakukan guling belakang.
29/2-4/3/16 putaran dengan lakuan yang betul. 2.4.1 Mengenal pasti kedudukan badan
2.4 Berkebolehan memahami konsep semasa melakukan guling belakang.
putaran dalam pergerakan.

MINGGU 10 Pergerakan Berirama


1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai 1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah
7/3-11/3/16 corak pergerakan mengikut irama. lurus mengikut tempo seperti step-close,
Tepuk Riang Ria / 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep schottische, polka, dan grapevine.
pergerakan mengikut irama. 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis
Merry Go Round langkah pergerakan mengikut tempo.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 12 Pergerakan Berirama
1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai 1.5.2 Melakukan satu rangkaian
21/3-25/3/16 corak pergerakan mengikut irama. pergerakan menggunakan pelbagai jenis
Kincir Angin / 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep langkah lurus mengikut tempo.
pergerakan mengikut irama. 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis
Round The Clock langkah pergerakan mengikut tempo.

MINGGU 13 Kemahiran Asas Permainan 1.6.1 Menghantar bola menggunakan


1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran tangan,
28/3-3/4/16 asas permainan kategori serangan dengan kaki, dan alatan.
lakuan yang betul. 1.6.2 Menerima bola menggunakan
Mari Menghantar 2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan tangan, kaki, dan alatan.
prinsip dalam kemahiran asas permainan 2.6.1 Mengenal pasti lakuan semasa
kategori serangan. menghantar dan menerima bola.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan berpasangan
dan bekerjasama dalam kumpulan.

MINGGU 14 Kemahiran Asas Permainan 1.6.3 Mengelecek bola menggunakan


1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran tangan, kaki, dan alatan.
4/4-10/4/16 asas permainan kategori serangan dengan 2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa
lakuan yang betul. mengelecek dengan tangan, kaki, dan
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep alatan.
Pandai Kelecek dan prinsip dalam kemahiran asas permainan
kategori serangan.

MINGGU 15 Kemahiran Asas Permainan 1.6.4 Melakukan kemahiran mengadang


1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran 2.6.3 Menyatakan keadaan yang sesuai
11/4-17/4/16 asas permainan kategori serangan dengan untuk mengadang dan memintas.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
lakuan yang betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep
Mengadang dan prinsip dalam kemahiran asas permainan
kategori serangan.

MINGGU 16 Kemahiran Asas Permainan 1.6.5 Memintas hantaran bola pemain


1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran lawan
18/4-24/4 asas permainan kategori serangan dengan 2.6.3 Menyatakan keadaan yang sesuai
Pintas Memintas lakuan yang betul. untuk mengadang dan memintas.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep
dan prinsip dalam kemahiran asas permainan
kategori serangan.

MINGGU 17 Kemahiran Asas Permainan 1.6.6 Menjaring menggunakan tangan,


1. 6 Berkebolehan melakukan kemahiran kaki dan alatan.
25/4-1/5/16 asas permainan kategori serangan dengan 2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam
Mari Menjaring lakuan yang betul. kategori serangan
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep
dan prinsip dalam kemahiran asas permainan
kategori serangan.

MINGGU 18 Kemahiran Asas Permainan


1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.7.1 Melakukan servis menggunakan
2/5-8/5/16 asas permainan kategori jaring dengan tangan, kaki, dan alatan.
lakuan yang betul. 2.7.1 Mengenal pasti lakuan servis
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep menggunakan tangan, kaki, dan alatan.
Jom Servis / dan prinsip dalam kemahiran asas permainan 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang
kategori jaring. selamat digunakan.
Kaki Servis
5.1 Berkebolehan mematuhi dan
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
mengamalkan elemen pengurusan dan
keselamatan.

MINGGU 19 Kemahiran Asas Permainan


1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.7.2 Menerima dan menghantar bola
9/5-15/5/16 asas permainan kategori jaring dengan menggunakan tangan dan kaki.
lakuan yang betul. 2.7.4 Mengenal pasti titik kontak pada
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep objek yang dihantar
Terima, Hantar dan prinsip dalam kemahiran asas permainan
dan Timang kategori jaring.

MINGGU 20 Kemahiran Asas Permainan


1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran
16/5-22/5/16 asas permainan kategori jaring dengan 1.7.3 Melakukan pukulan pepat
lakuan yang betul. menggunakan alatan.
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.7.3 Membezakan lakuan pukulan
Pukulan Pepat dan prinsip dalam kemahiran asas permainan pepat dengan pukulan kilas
kategori jaring. menggunakan alatan
5.2.2 Berkeyakinan melakukan aktiviti
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan mengikut peranan.
dan tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 21 Kemahiran Asas Permainan
1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran
23/5-29/5 /16 asas permainan kategori jaring dengan 1.7.4 Melakukan pukulan kilas
lakuan yang betul. menggunakan alatan.
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.7.3 Membezakan lakuan pukulan pepat
dan prinsip dalam kemahiran asas permainan dengan pukulan kilas menggunakan
kategori jaring. alatan
Pukulan Kilas 2.7.5 Mengenal pasti kemahiran dalam
2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep kategori jaring.
dan prinsip dalam kemahiran asas permainan
kategori jaring.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 24 Kemahiran Asas Permainan


1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.8.1 Melakukan balingan bola atas
13/6-19/6/16 asas permainan kategori memadang dengan bahu.
Membaling Bola lakuan yang betul 2.7.2 Mengenal pasti lakuan menerima
Atas Bahu 2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan menghantar bola.
dan prinsip dalam kemahiran asas permainan 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan
kategori jaring. aktiviti fizikal.

5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan


dan bekerjasama dalam kumpulan.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 25 Kemahiran Asas Permainan


1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.8.2 Memukul bola yang pegun
20/6-26/6/16 asas permainan kategori memadang dengan menggunakan alatan pemukul.
Memukul lakuan yang betul 2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep bola dan alat pemukul semasa memukul
dan prinsip dalam kemahiran asas permainan bola.
kategori memadang.

MINGGU 26 Kemahiran Asas Permainan


1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.8.3 Menangkap bola pada pelbagai
27/6-3/7/16 asas permainan kategori memadang dengan aras.
lakuan yang betul 2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep semasa menangkap bola pada pelbagai
Menangkap Bola dan prinsip dalam kemahiran asas permainan aras.
kategori memadang.

MINGGU 27 Kemahiran Asas Permainan


1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran
4/7-10/7/16 asas permainan kategori memadang dengan 1.8.4 Melakukan balingan tangan lurus
lakuan yang betul mengikut arah pusingan jam.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.8.1 Menyatakan kedudukan tangan
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Baling Ikut Jam dan prinsip dalam kemahiran asas permainan yang paling sesuai (angle of release)
kategori memadang. semasa melepaskan bola dalam
5.1 Berkebolehan mematuhi dan kemahiran balingan.
mengamalkan elemen pengurusan dan 5.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang
keselamatan. selamat semasa dan selepas melakukan
aktiviti fizikal.

MINGGU 28 Kemahiran Asas Permainan


1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran
11/7-17/7/16 asas permainan kategori memadang dengan 1.8.5 Melakukan balingan tangan lurus
lakuan yang betul melawan arah pusingan jam.diperolehi.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.8.1 Menyatakan kedudukan tangan
dan prinsip dalam kemahiran asas permainan yang paling sesuai (angle of release)
kategori memadang. semasa melepaskan bola dalam
Baling Lawan Jam kemahiran balingan.
2.8.4 Mengenal pasti kemahiran dalam
kategori memadang.

MINGGU 29 Olahraga Asas


1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.9.1 Berlari dalam pelbagai kelajuan.
18/7-24/7/16 asas berlari dengan lakuan yang betul. 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang
Kejar Mengejar betul semasa berlari.

MINGGU 30 Olahraga Asas


MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
25/7-31/7/16 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.9.2 Berlari dalam pelbagai jarak.
asas berlari dengan lakuan yang betul. 2.9.2 Mengenal pasti koordinasi tangan
Dekat Dan Jauh 2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan dan kaki semasa berlari.
prinsip pergerakan dalam kemahiran asas
berlari.

MINGGU 31 Olahraga Asas


1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.10.1 Melompat menggunakan sebelah
1/8-7/8/16 asas lompatan dengan lakuan yang betul. kaki dan mendarat dengan kedua-dua
Hebat Melompat 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan belah kaki.
prinsip pergerakan dalam kemahiran asas 2.10.1 Mengenal pasti postur badan yang
lompatan. betul semasa melompat.

MINGGU 32 Olahraga Asas


1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.10.2 Melompat menggunakan sebelah
8/8-14/8/16 asas lompatan dengan lakuan yang betul. kaki dan mendarat dengan kaki yang
Hebat Melompat 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan sama.
prinsip pergerakan dalam kemahiran asas 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang
lompatan. digunakan untuk melonjak.

MINGGU 33 Olahraga Asas


1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
15/8-21/8/16 Hebat Melompat asas lompatan dengan lakuan yang betul. 1.10.3 Melompat menggunakan kaki
kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan
sebaliknya.
2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang
prinsip pergerakan dalam kemahiran asas digunakan untuk melonjak.
lompatan.

MINGGU 34 Olahraga Asas


1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.10.4 Melompat melepasi halangan pada
22/8-28/8/16 asas lompatan dengan lakuan yang betul. pelbagai aras.
Lompat Pelbagai 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang
Aras prinsip pergerakan dalam kemahiran asas digunakan untuk melonjak.
lompatan.

MINGGU 35 Olahraga Asas


1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.11.1 Melontar objek sfera pada
29/8-4/9/16 asas balingan dengan lakuan yang betul. pelbagai jarak.
Mari Melempar 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan 2.11.1 Mengenal pasti postur badan yang
prinsip pergerakan dalam kemahiran asas betul semasa melakukan lontaran.
balingan. 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru,
5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam dan ahli kumpulan semasa melakukan
pelbagai cara semasa melakukan aktiviti aktiviti fizikal.
fizikal.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 36 Olahraga Asas


1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.11.2 Merejam objek panjang pada
5/9-11/9/16 asas balingan dengan lakuan yang betul. pelbagai jarak.
Rejaman 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan 2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang
prinsip pergerakan dalam kemahiran asas betul semasa melakukan rejaman.
balingan.

MINGGU 38 Olahraga Asas


1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.11.3 Melempar objek leper pada
19/9-25/9/16 asas balingan dengan lakuan yang betul. pelbagai jarak.
Mari Melempar 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan 2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang
prinsip pergerakan dalam kemahiran asas betul semasa melakukan lemparan.
balingan.

MINGGU 39 Rekreasi dan Kesenggangan


1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti 1.14.1Bermain permainan strategi yang
26/9-2/10/16 rekreasi dan kesenggangan. melibatkan kemahiran motor halus seperti
Congkak 2.14 Berkebolehan Mengaplikasi karom, dam, congkak, dan catur.
pengetahuan dan strategi dalam aktiviti
rekreasi dan kesenggangan. 2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan permainan seperti karom, dam, congkak
dan tanggungjawab kendiri semasa dan catur.
melakukan aktiviti fizikal.
5.2.4 Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan secara
positif.

MINGGU 40 Rekreasi dan Kesenggangan


1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti 1.14.2 Bermain permainan tradisional
3/10-9/10/16 rekreasi dan kesenggangan. yang melibatkan daya tahan dan
2.14 Berkebolehan Mengaplikasi kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik
pengetahuan dan strategi dalam aktiviti Lampung.
Tarik Upih / rekreasi dan kesenggangan. 2.14.2 Mengenal pasti cara bermain
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan permainan tradisional yang melibatkan
Batik Lampung dan tanggungjawab kendiri semasa daya tahan dan kekuatan otot seperti
melakukan aktiviti fizikal. Tarik Upih dan Batik Lampung.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan aktiviti.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 41 Konsep Kecergasan
Ceria Bersama- 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat
10/10-16/10/16 sama / berpandukan konsep kecergasan. meningkatkan suhu badan, kadar
4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep pernafasan, kadar nadi, dan keanjalan
Senaman kecergasan semasa melakukan aktiviti fizikal otot
Frisbee / 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan
badan.
Menyejukkan 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan
badan selepas melakukan aktiviti fizikal.
4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan
badan dan menyejukkan badan.
4.1.2 Membezakan kadar nadi sebelum
dan selepas melakukan aktiviti fizikal.
4.1.3 Mengenal pasti kuantiti air yang
perlu diminum semasa dan selepas
melakukan aktiviti fizikal.
MINGGU 42 Komponen Kecergasan
3.2 Berkebolehan melakukan senaman 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat
17/10-23/10/16 meningkatkan kapasiti aerobik. meningkatkan kapasiti aerobik dalam
Jantung Oh 4.2 Berkebolehan menguasai konsep asas jangkamasa yang ditetapkan.
Jantung kapasiti aerobik. 4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman
terhadap jantung.
4.2.2 Mengenal pasti peranan jantung
dan paru-paru semasa melakukan
senaman.
MINGGU 43 Komponen Kecergasan
3.3 Berkebolehan melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan
24/10-30/10/16 meningkatkan kelenturan. dinamik dan regangan statik pada otot-
4.3 Berkebolehan menguasai konsep asas otot utama dengan lakuan yang betul.
kelenturan 4.3.1 Mengenal pasti senaman yang
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Dinamik dan meningkatkan kelenturan.
Statik 4.3.2 Menyatakan tujuan senaman
regangan statik dan regangan dinamik.
MINGGU 44 Komponen Kecergasan 3.4.1 Melakukan senaman seperti
3.4 Berkebolehan melakukan separa cangkung, ringkuk tubi separa,
31/10-6/11/16 senaman meningkatkan daya jengkit kaki setempat, lentik belakang
tahan dan kekuatan otot. ubah suai, hamstring curl, dan tekan tubi
Saya Kuat dan 4.4 Berkebolehan Menguasai konsep asas ubah suai seberapa banyak ulangan
Tahan / kekuatan dan daya tahan otot. dalam jangkamasa 10 hingga 15 saat.
5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam 4.4.1 Mengenal pasti otot-otot besar
Siapa Paling Kuat pelbagai cara semasa melakukan aktiviti yang terlibat semasa senaman daya
fizikal. tahan dan kekuatan otot.
4.4.2 Menerangkan kepentingan
senaman daya tahan dan kekuatan otot.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan rakan sebaya.

MINGGU 45 Komponen Kecergasan


3.5 Berkebolehan mengenal pasti 3.5.1 Mengukur ketinggian dan
7/11-13/11/16 komposisi badan. menimbang berat badan.
4.5 Berkebolehan memahami konsep 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari
komposisi badan. segi ketinggian dan berat badan.
4.5.1 Membanding berat dan tinggi
sendiri dengan rakan dan carta
pertumbuhan normal.
4.5.2 Menyatakan nutrien makanan
yang memberi tenaga dan membantu
tumbesaran
4.5.3 Mengenal pasti perkaitan antara
senaman dengan berat badan.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Persediaan Peperiksaan