Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 - TAHUN 2008

MI TA BIDANG / HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEG


NG RI UNIT AKTIVITI I
GU KH PEMBEL PEMBELAJARAN PEMBEL
AJARAN AJARAN

1- 3/1/ 1. Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Lukisan dengan Kemahiran


2 08 - Penghasilan Seni Visual serta berkornunikasi dalam pelbagai media dan Berfikir
11/ Seni Visual sernua bidang seni berkaitan teknik. Kritis dan
1/0 Kreatif
8 1. 1 Asas a. Idea dan proses Alat dan media:
Seni Reka i. mesej / kandungan i. pensel Teori
Cuti diaplikasika ii. pengwujudan idea ii. pensel warna Kecerdasan
Aw n secara iii. olahan idea iii. pen Pelbagai
al bersepadu b. Olahan karya iv. dakwat
Mu dalam i. Asas Seni Reka Pembelajar
v. arang
hara Penghasilan an Masteri
ii. media vi. krayon
m Seni
(10/ Visual ) iii. teknik penghasilan vii. berus
viii. pastel Pernbelajar
1/0 an
8) 1.2 Seni Aras 1 ix. perisian
Kontekstual
Halus i. Berkomunikasi melalui aktiviti kornputer
a. Lukisan penghasilan karya. Teknik pelukisan
ii. Menjalankan aktiviti secara i. garisan kontor
spontan dan terancang. ii. titik titik
iii. Menghargai keindahan, iii. Garisan silang
keharmonian alam dan pangkah
masyarakat serta berusaha
memeliharanya. b. Apresiasi seni
Aras 2
i. Memilih maklumat berkaitan c. Portfolio ( pilihan
bidang Seni Halus. berfokus)
ii. Membanding beza jenis
Kornunikasi Visual.
Aras 3
i. Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalam aktiviti Seni Halus secara
kritis dan kreatif.
ii. Memiliha dan menggunakan
maklumat yang diperolehi dalarn
pembelajaran.
iii. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara terancang.

3- 14/ 1. Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Catan dengan Kemahiran


4 1/0 Penghasilan Seni Visual serta dalam semua bidang pelbagai media dan Berfikir
8 Seni Halus seni berkaitan: teknik : Kritis dan
25/ Kreatif
1/0 1.2 Seni a. Idea dan proses Media seperti:
8 Halus i. mesej / kandungan i. cat air Pembelajar
i. pengwujudan idea ii. tempera an Akses
Cuti b. Catan ii. olahan idea iii. cat poster Kendiri
Tha b. Olahan karya iv. pastel
ipu- i. Asas Seni Reka v. media campuran Teori
sam ii. media Kecerdasan
(23/ iii. teknik penghasilan Teknik: Pelbagai
1/0
i. basah atas basah
8) Pembelajar
Aras 1 ii. basah atas
i. Berkomunikasi melalui aktiviti kering an Masteri
penghasilan karya. iii. berus kering
ii. Menjalankan aktiviti secara iv. kecatan Pembelajar
spontan dan terancang. ( painterly) an
iii. Menghargai keindahan, Kontekstual
v. media campuran
keharmonian alarn dan
masyarakat serta berusaha Pembelajar
b. Apresiasi seni
memeliharanya. an
Aras 2 Konstruktiv
c. Portfolio ( pilihan isme
berfokus)
i. Memilih maklumat berkaitan
bidang Seni Halus.
ii. Membandingbeza jenis
Komunikasi Visual.
Aras 3
i. Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalarn aktiviti Seni Halus secara
kritis dan kreatif.
ii. Memilihara dan menggunakan
maklumat yang diperolehi dalam
pembelajaran.
iii. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara terancang.

5- 28/ 1. Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Cetakan dengan Kemahiran


7 1/0 Penghasilan Seni Visual serta berkornunikasi dalam menggunakan pelbagai Berfikir
8 Seni Visual sernua bidang seni berkaitan media dan teknik: Kritis dan
15/ a. Idea dan proses Kreatif
2/0 1.2 Seni i. mesej / kandungan Media seperti
8 Halus ii. pengwujudan idea i. lino Teori
iii. olahan idea ii. syelek Kecerclasa
Cuti d. Cetakan b. Olahan karya iii. lekar n Pelbagai
Tah i. Asas Seni Reka iv. media campuran
un ii. media Pembelajar
Bar iii. teknik penghasilan an Masted
u Teknik seperti
Cin i. timbulan
Aras 1 ii. kolagrafi Pembelajar
a (7 an
i. Berkomunikasi mefalui aktiviti iii. cetakan saring
penghasilan karya. Kontekstual
8/2/ sutera serigrafi
08) ii. Menjalankan aktiviti secara
spontan dan terancang. Pernbelajar
b. Apresiasi seni
iii. Menghargai keindahan, an
keharmonian alarn dan Konstruktiv
masyarakat serta berusaha c. Portfolio ( pilihan isme
memeliharanya. berfokus)
Aras 2
i. Memilih maklumat berkaitan
bidang Seni Halus.
ii. Membandingbeza jenis
Kornunikasi Visual.

Aras 3
i. Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalarn aktiviti Seni Halus secara
kritis dan kreatif.
ii. Memiliha dan menggunakan
maklumat yang diperolehi dalam
pembelajaran.
iii. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara terancang.

8- 18/ 1. Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Arca dengan Kemahiran


9 2/0 Penghasilan Seni Visual serta berkomunikasi dalam menggunakan pelbagai Berfikir
8 Seni Visual semua bidang seni berkaitan media dan teknik: Kritis dan
29/ a. Idea dan proses Kreatif
2/0 1.2 Seni i. mesej / kandungan Media seperti
8 Halus ii. pengwujudan idea i. plaster of Paris Teori
iii. olahan idea ii. tanah liat Kecerdasan
c. Arca b. Olahan karya iii. sabun Pelbagai
i. Asas Seni Reka iv. lilin
ii. media v. polisterin Pembelajar
iii. teknik penghasilan vi. kayu an Masteri
vii. buluh
Aras 1 viii. rotan Pembelajar
i. Berkomunikasi mefalui aktiviti an
penghasilan karya. Kontekstual
Teknik sepertil
ii. Menjalankan aktiviti secara i. acuan
spontan dan terancang. Pembelajar
ii. luakan an
iii. Menghargai keindahan, iii. timbulan
keharmonian alarn dan Konstruktiv
masyarakat serta berusaha isme
memeliharanya. b. Apresiasi Seni
Aras 2 Pembelajar
i. Memilih maklumat berkaitan c. Portfolio ( pilillan an Akses
bidang Seni Halus. berfokus) Kendiri
ii. Membandingbeza jenis
Komunikasi Visual. ICT
Aras 3
i. Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalam aktiviti Seni Halus secara
kritis dan kreatif.
ii. Memilih dan menggunakan
maklumat yang diperolehi dalam
pembelajaran.
iii. Mendokumentasi proses
pembelajaran secara terancang.

10 - 3/3/ 1. Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan Kemahiran


11 08 Penghasilan reka bentuk dalam grafik. reka bentuk dengan Berfikir
Seni Visual menggunakan pelbagai Kritis dan
21/ Aras 1 media dan teknik Kreatif
3/0 1.3 i. Memahami prinsip Reka Bentuk berdasarkan idea dan
8 Kornunikas Grafik yang menjelaskan maksud proses melalui: Teori
i Visual kepekaan, keharmonian, i. mengenalpasti Kecerdasan
*Cu keindahan dan keselesaan dalam masalah Pelbagai
ti a. Reka aktiviti penghasilan. ( spesifikasi )
Pert Bentuk Aras 2 ii. penyelidikan Pembelajar
eng Grafik i. Membincangkan perkara yang (idea) an Masteri
aha berkaitan perkembangan Seni iii. proses membuat
n i. Simbol Grafik dan kegunaannya dalam iv. penilaian semula Pembelajar
Pen kehidupan seharian. an
ggal ii. Menghasilkan lakaran reka Alat dan media: Kontekstual
1 (8 bentuk keda grafik seperti logo, i. pensel
papan iklan atau risalah yang
16/ ii. pensel warna Pembelajar
mudah. iii. pen an
3/0
8) iv. pen teknikal Konstruktiv
Aras 3 v. pen ruling isme
i. Menghasilkan reka bentuk grafik vi. pen manuskrip
Cuti berasaskan bidang tertentu.
Ma vii. cat air Pembelajar
ii. Mengaitkan nilai tambah Seni an Akses
ulu viii. cat poster
Visual dalam bidang lain. Kendiri
d ix. dakwat
Nab iii. Membuat kemasan dan ketelitian
hasil kerja. x. tempera
i xi. media campuran
(20/ iv. Membuat persembahan hasil
kerja. xii. berus
3/0
xiii. kornputer
8)
xiv. perisian
kornputer
xv. set geometri

Teknik:
i. lukisan
ii. kecatan
( painterly)
iii. berbantukan
kornputer

12 - 24/ 1. Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan Kemahiran


13 3/0 Penghasilan reka bentuk dalarn grafik. reka bentuk dengan Berfikir
7 Seni Visual menggunakan pelbagai Kritis dan
4/4/ Aras 1 media dan teknik Kreatif
08 1.3'Komuni i. Memahami prinsip Rekaan berdasarkan idea dan
kasi Visual Bentuk Grafik yang menjelaskan proses melalui: Teod
maksud kepekaan, keharmonian, i. mengenalpasti Kecerdasan
a. Reka keindahan dan keselesaan dalam masalah Pelbagai
Bentuk aktiviti penghasilan. ( spesifikasi )
Grafik Aras 2 ii. penyelidikan Pernbelajar
i. Membincangkan perkara yang (idea) an Masted
ii. Logo berkaitan perkembangan Seni iii. proses membuat
Grafik dan kegunaannya dalam iv. penilaian semula Pembelajar
kehidupan seharian. an
ii. Menghasilkan lakaran reka Alat dan media: Kontekstual
bentuk kerja grafik seperti logo, i. pensel
papan iklan atau risalah yang
ii. pensel warna Pembelajar
mudah. an
Aras 3 iii. pen
iv. pen teknikal Konstruktiv
i. Menghasilkan reka bentuk grafik isme
berasaskan bidang tertentu. v. pen ruling
ii. Mengaitkan nilai tambah Seni vi. pen manuskrip
vii. cat air Pembelajar
Visual dalam bidang lain. an Akses
iii. Membuat kemasan dan ketelitian viii. cat poster
Kendiri
hasil kerja. ix. dakwat
iv. Membuat persembahan hasil x. tempera
kerja. xi. media campuran
xii. berus
xiii. komputer
xiv. perisian
komputer
xv. set geometri
Teknik
i. lukisan
ii. kecatan
( painterly )
iii. berbantukan
komputer

14 - 7/4/ 1. Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan Kemahiran


15 08 Penghasilan reka bentuk dalam grafik. reka bentuk dengan Berfikir
Seni Visual menggunakan pelbagai Kritis dan
18/ Aras 1 media dan teknik Kreatif
4/0 1.3 i. Memahami prinsip Rekaan berdasarkan idea dan
8 Kornunikas Bentuk Grafik yang menjelaskan proses melalui: Teori
i Visual maksud kepekaan, keharmonian, i. mengenalpasti Kecerdasan
keindahan dan keselesaan dalam masalah Pelbagai
a. Reka akfiviti penghasilan. ( spesifikasi ) Pembelajar
Bentuk ii. penyelidikan an
Grafik Aras 2 (idea) Kontekstual
i. Membincangkan perkara yang iii. proses membuat
iii. berkaitan perkembangan Seni iv. penilaian semula Pembelajar
Kaligrafi Grafik dan kegunaannya dalam an
kehidupan seharian. Alat dan media: Konstruktiv
ii. Menghasilkan lakaran reka i. pensel isme
bentuk keda grafik seperti logo, ii. pen manuskrip
papan iklan atau risalah yang iii. buluh
mudah. iv. pen highlighter
v. cat air
Aras 3 vi. cat poster
i. Menghasilkan reka bentuk grafik vii. dakwat
berasaskan bidang tertentu. viii. media campuran
ii. Mengaskan nilai tambah Seni ix. berus leper
Visual dalam bidang lain. x. set geornetri
iii. Membuat kemasan dan ketelitian
hasil kerja. Teknik:
iv. Membuat persembahan hasil lukisan
kerja.

16 - 21/ 1. Memaharni proses dan menghasilkan Murid menghasilkan Kemahiran


17 4/0 Penghasilan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 reka bentuk dengan Berfikir
8 Seni Visual i. Memahami prinsip Rekaan menggunakan pelbagai Kritis dan
3/5/ Bentuk Grafik yang menjelaskan media dan teknik Kreatif
08 1.3 maksud kepekaan, keharmonian, berdasarkan idea dan
Kornunikas keindahan clan keselesaan dalam proses melalui: Teod
Cuti i Visual aktiviti penghasilan. i. mengenalpasti Kecerdasan
Har Aras 2 masalah Pelbagai
i a. Reka i. Membincangkan perkara yang ( spesifikasi )
Bur Bentuk berkaitan perkembangan Seni ii. penyelidikan Pembelajar
uh Grafik Grafik dan kegunaannya dalarn (idea) an Masteri
(1/5 kehidupan seharian. iii. proses membuat
/08) iv. ii. .Menghasilkan lakaran reka iv. penilaian semula Pembelajar
Pernbungku bentuk kerja grafik seperti logo, an
san papan iklan atau risalah yang Alat dan media: Kontekstual
mudah. i. pensel
Aras 3
ii. pensel warna Pembelajar
i. Menghasilkan reka bentuk grafik an
iii. pen
berasaskan bidang tertentu. Konstruktiv
iv. pen teknikal
ii. Mengaskan nilai tambah Seni isme
Visual dalam bidang lain. v. pen ruling
iii. Membuat kemasan dan ketelitian vi. pen manuskrip
vii. cat air Pembelajar
hasil kerja. an
iv. Membuat persembahan hasil viii. cat poster
Akses
kerja. ix. dakwat
Kendiri
x. tempera
xi. media campuran
xii. berus
xiii. kornputer
xiv. perisian
komputer
xv. set geometri

18 5/5/ 1. Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan Kemahiran


08 Penghasilan reka bentuk dalam grafik. reka bentuk dengan Berfikir
19 Seni Visual menggunakan pelbagai Kritis dan
16/ Aras 1 media dan teknik Kreatif
5/0 1.3 i. Memahami prinsip rakaan Bentuk berdasarkan idea dan
8 Kornunikas Grafik yang menjelaskan maksud proses melalui: Teori
i Visual kepekaan, keharmonian, i. mengenalpasti Kecerdasan
keindahan dan keselesaan dalam masalah Pelbagai
a. Reka aktiviti penghasilan. ( spesifikasi )
Bentuk ii. penyelidikan Pembelajar
Grafik Aras 2 (idea) an Masteri
i. Membincangkan perkara yang iii. proses membuat
v. Risalah berkaitan perkembangan Seni iv. penilaian semula Pembelajar
Grafik dan kegunaannya dalam an
kehidupan seharian. Alat dan media: Kontekstual
ii. Menghasilkan lakaran reka i. pen teknikal
bentuk kerja grafik seperti logo, ii. pen ruling Pembelajar
papan iklan atau risalah yang an
iii. pen manuskrip
mudah. Konstruktiv
iv. cat air
isme
v. cat poster
Aras 3
vi. dakwat
i. Menghasilkan reka bentuk grafik Pembelajar
berasaskan bidang tertentu. vii. tempera
an Akses
ii. Mengaitkan nilai tambah Seni viii. media campuran Kendiri
Visual dalam bidang lain. ix. berus
iii. Membuat kemasan dan ketelitian x. kornputer
hasil kerja. xi. perisian
iv. Membuat persembahan hasil komputer
kerja. xii. set geometri

Teknik
i. lukisan
ii. kecatan
( painterly
berbantukan
komputer)

20 - 19/ Penghasilan Memahami proses dan menghasilkan Murid menghasilkan Kemahiran


21 5/0 Seni reka bentuk dalam grafik. reka bentuk dengan Berftkir
8 Visual . menggunakan pelbagai Kritis dan
13/ Aras 1 media dan teknik Kreatif
6/0 3 i. Memahami prinsip Reban Bentuk berdasarkan idea dan
8 Komunikas Grafik yang menjelaskan maksud proses melalui : Teori
i Visual kepekaan, keharmonian, i. mengenalpasti Kecerdasan
Cuti keindahan dan keselesaan dalam masalah Pelbagai
Har a. Reka aktiviti penghasilan. ( spesifikasi )
i Bentuk ii. penyelidikan Pernbelajar
Wes Grafik Aras 2 ( idea) an Masteri
ak i. Membincangkan perkara yang iii. proses membuat
(19/ vi. lklan berkaitan perkembangan Seni iv. penilaian semula Pembelajar
5/0 Grafik dan kegunaannya dalarn an
8) kehidupan seharian. Alat dan media: Kontekstual
ii. Menghasilkan lakaran reka i. pensel
*Cu bentuk keda grafik seperti logo, ii. pensel warna Pembelajar
ti papan iklan atau risalah yang an
iii. pen
Pert mudah. Konstruktiv
eng iv. pen teknikal
v. pen ruling isme
a-
han Aras 3 vi. pen manuskrip
Tah i. Menghasilkan reka bentuk grafik vii. cat air Pernbelajar
un berasaskan bidang tertentu. viii. cat poster an Akses
24/ ii. Mengaitkan nilai tambah Seni ix. dakwat Kendiri
5 Visual dalam bidang lain. x. tempera
8/6/ iii. Membuat kemasan dan ketelitian
08 xi. media campuran
hasil kerja. xii. berus set
iv. Membuat persembahan hasil geometri
kerja. xiii. kornputer
xiv. perisian
komputer
xv. set geometri

Teknik
i. lukisan
ii. kecatan
( painterly)
iii. berbantukan
komputer

22 - 16/ 2. Sejarah Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia a. kajian maklumat Kemahiran
23 6/0 dan selepas merdeka dari aspek tokoh dan b. persembahan Berfikir
8 Apresiasi sumbangan, nifai nilai estetik dan sosial. c. pameran Kritis dan
20/ Seni Visual d. perbincangan Kreatif
6/0 Aras 1 e. dokumentasi
8 2.1 i. Mengumpul maklumat berkaitan maklumat Teori
Perkemban perkembangan Seni Visual dalam ( portfolio berfokus ) Kecerdasan
gan Seni kehidupan, budaya tempatan dan f. apresiasi Seni Visual Pelbagai
Visual di budaya lain. g. lawatan
Malaysia ii. Membuat pernyataan berkaitan Pembelajar
pengaruh Seni Islam, Barat dan an Masteri
a. Seni serantau.
Halus Pembelajar
an
Aras 2 Kontekstual
i. Menginterpretasi dan
mengaplikasi maklumat secara Pernbelajar
jelas dan tepat. an
ii. Membanding beza pengaruh Seni Konstruktiv
Islam, Barat dan serantau isme
terhadap Seni Halus.
Pernbelajar
Aras 3 an Akses
i. Membuat pernyataan tentang seni Kendiri
dalam kehidupan dan budaya.
ii. Menghasilkan portfolio yang ICT
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai warisan budaya.
iii. Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil
Seni Visual.
iv. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam
kehidupan seharian.

24 - 30/ 2. Sejarah Mengetahui sejarah Kraf batik dari aspek a. kajian maklumat Kemahiran
25 6/0 dan tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik b. persembahan Berfikir
8 Apresiasi dan sosial. c. pameran Kritis dan
11/ Seni Visual d. perbincangan Kreatif
7/0 Aras 1 e. dokumentasi
8 2.1 i. Mengumpul maklumat berkaitan maklumat Teori
Perkemban perkembangan Seni Visual ( portfolio berfakus ) Kecerdasan
gan Seni ii. dalarn kehidupan, budaya f. apresiasi Seni Visual Pelbagai
Visual di tempatan dan budaya lain. g. lawatan
Malaysia iii. Membuat pernyataan berkaitan Pernbelajar
pengaruh Seni Islam, Barat dan an Masteri
b. Kraf serantau.
batik Pernbelajar
Aras 2 an
i. Menyenaraikan perkara berkaitan Kontekstual
perkembangan kraf batik dari
ii. aspek: Pernbelajar
1. pengenalan an
2. tokoh Konstruktiv
3. sumbangan isme
iii. Menginterpretasi dan
mengaplikasil maklumat secara Pembelajar
jelas dan tepat. an Akses
iv. Membanding beza pengaruh Seni Kendiri
Islam, Barat clan serantau
terhadap Kraf batik. Kajian
Masa
Aras 3 Depan
i. Membuat pernyataan tentang seni
dalam kehidupan dan budaya. ICT
ii. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni
iii. Visual sebagai warisan budaya.
iv. Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil
Seni Visual.
v. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam
kehidupan seharian.

26 - 14/ 1. Mengenalpasti petbagai motif dalarn Menghasilkan barangan Kemahiran


28 7/0 Penghasilan mereka corak dan membuat Kraf kraf tradisional dengan Berfikir
8 Seni Visual Tradisional. menggunakan alat, Kritis dan
1/8/ bahan dan teknik Kreatif
08 tertentu
1.5 Kraf Aras 1 Teori
Tradisional i. Mengumpul maklumat sejarah a. Batik Kajian : Kecerdasan
batik tempatan dan serantau. mengumpul maklumat Pelbagai
a. Batik ii. Menyenaraikan alat, bahan,
teknik dan proses penghasilan Alat Pembelajar
kraf batik. i. berus an Masteri
iii. Menyenaraikan nama tokoh dan ii. canting
mencatatkan sumbangan serta iii. pemidang Pernbelajar
hasil karya mereka. iv. dapur an
v. arang Kontekstual
Aras 2
i. Membuat lakaran reka corak Bahan : Pembelajar
batik dengan memberi perhatian i. kain sutera an
kepada fungsi, nilai budaya dan Konstruktiv
ii. kain kapas
kemasan. isme
iii. rosin
ii. Menyatakan penghargaan
terhadap hasil kraf tradisional iv. lilin
Pernbelajar
setempat. v. pewarna batik an Akses
iii. Mendokumentasikan vi. sodium silikat Kendiri
perkembangan teknologi vii. serbuk soda
pembuatan batik tradisional. ( soda ash) Kajian
Masa
Aras 3 Teknik: Depan
i. Menghasilkan barangan kraf i. batik lukis
batik dengan menggunakan alat, ii. batik blok ICT
bahan dan teknik.
ii. Mereka ganti alat, bahan dan Proses :
teknik yang sesuai dalam i. melakar
penghasilan barangan kraf batik. ii. melilin
iii. Kekemasan kerja. iii. mewarna
iv. Mengaitkan nilai tambah seni iv. mengering
dengan bidang lain seperti sains v. mematikan
dan teknologi. warna
vi. merebus
vii. mencuci
viii. kemasan

Apresiasi Seni
Portfolio ( pilihan
berfokus)

29 - 4/8/ 2. Sejarah Mengetahui sejarah Kraf tenunan dan a. kajian maklumat Kemahiran
30 08 dan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai b. persembahan Berfikir
Apresiasi estetik dan sosial. c. pameran Kritis dan
15/ Seni Visual d. perbincangan Kreatif
8/0 Aras 1 e. dokumentasi
8 2.1 i. Mengumpul maklumat berkaitan maklumat Teori
Perkemban perkembangan Seni Visual dalam ( portfolio berfokus ) Kecerdasan
*Cu gan Seni kehidupan, budaya tempatan dan f. apresiasi Seni Visual Pelbagai
ti Visual di budaya lain. g. lawatan
Pert Malaysia ii. Membuat pernyataan berkaitan Pembelajar
. pengaruh Seni Islam, Barat dan an Masteri
Pen b. Kraf serantau.
ggal Tenunan Aras 2 Pembelajar
2 i. Menyenaraikan perkara berkaitan an
(16 perkembangan kraf tenunan Kontekstual
tradisional dan pribumi dan
24/ aspek: Pembelajar
8/0 1. pengenalan an
8) 2. tokoh Konstruktiv
3. sumbangan isme
ii. Menginterpretasi dan
mengaplikasi maklumat secara Pembelajar
jelas dan tepat. an Akses
iii. Membanding beza pengaruh Seni Kendiri
Islam, Barat dan serantau
terhadap Kraf tenunan. Kajian
Aras 3 Masa
i. Membuat pernyataan tentang seni Depan
dalam kehidupan dan budaya.
ii. Menghasilkan portfolio yang ICT
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai warisan budaya.
iii. Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil
Seni Visual.
iv. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam
kehidupan seharian.

31 25/ 1. Mengenalpasti pelbagai motif dalam Menghasilkan barangan Kemahiran


8/0 Penghasilan mereka corak dan membuat Kraf kraf tradisional dengan Berfikir
8 Seni Visual Tradisional. menggunakan alat, Kritis dan
bahan dan teknik Kreatif
1.5 Kraf Aras 1 tertentu
Tradisional i. Mengumpul maklumat sejarah Teori
batik tempatan dan serantau. b.Tenunan Alat Kecerdasan
a. Tenunan ii. Menyenaraikan alat, bahan, i. kek Pelbagai
teknik dan proses penghasilan ii. bilah
kraf tenunan. iii. torak Pembelajar
iii. Menyenaraikan nama tokoh dan iv. rahak an Masteri
mencatatkan sumbangan serta v. peleting
hasil karya mereka. Pernbelajar
Bahan: an
Aras 2 i. benang Kontekstual
i. Membuat lakaran reka corak ii. benang emas
tenunan dengan memberi Pernbelajar
perhatan kepada fungsi, nilai an
Teknik :
budaya dan kemasan. Konstruktiv
i. songket
ii. Menyatakan penghargaan isme
terhadap hasil kraf tradisional ii. pua
setempat. Proses: Pernbelajar
iii. Mendokumentasikan i. membuat corak an Akses
perkembangan teknologi ii. menganing Kendiri
pembuatan tenunan tradisional iii. menenun
dan tenunan pribumi. iv. ikat dan celup Kajian
(pua) Masa
Aras 3 v. kemasan Depan
i. Menghasilkan barangan kraf
tenunan dengan menggunakan Apresiasi Seni
alat, bahan dan teknik.
ii. Mereka ganti alat, bahan clan Portfolio ( pilihan
teknik yang sesuai dalam berfokus)
penghasilan barangan kraf
tenunan.
iii. Kekemasan kerja.
iv. Mengaitkan nilai tambah seni
dengan bidang lain seperti sains
dan teknologi.

32 1/9/ 2. Sejarah Mengetahui sejarah peralatan dan aspek a. kajian maklumat Kemahiran
08 dan tokoh clan sumbangan, nilai nilai estetik b. persembahan Befflikir
Apresiasi dan sosial. c. pameran Kritis dan
Seni Visual d. perbincangan Kreatif
Aras 1 e. dokumentasi
2.1 i. Mengumpul maklumat berkaitan maklumat Teori
Perkemban perkembangan Seni Visual ( portfolio berfokus ) Kecerdasan
gan Seni ii. dalam kehidupan, budaya f. apresiasi Seni Visual Pelbagai
Visual di tempatan dan budaya lain. g. lawatan
Malaysia iii. Membuat pernyataan berkaitan Pernbelajar
pengaruh Seni Islam, Barat dan an Masteri
b. Peralatan serantau.
Pernbelajar
Aras 2 an
i. Menginterpretasi dan Kontekstual
mengaplikasi maklumat secara
jelas dan tepat. Pembelajar
ii. Membanding beza pengaruh Seni an
Islam, Barat dan serantau Konstruktiv
terhadap Peralatan. isme

Aras 3 Pembelajar
i. Membuat pernyataan tentang seni an Akses
dalam kehidupan dan budaya Kendiri
ii. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni Kajian
Visual sebagai warisan budaya. Masa
iii. Membincang cara memelihara, Depan
mengekal dan memajukan hasil
Seni Visual. ICT
iv. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam
kehidupan seharian.

33 8/9/ 2. Sejarah Mengetahui sejarah alat permainan dari a. kajian maklumat Kemahiran
08 dan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai b. persembahan Berfikir
Apresiasi estetik dan sosial. c. pameran Kritis dan
Seni Visual d. perbincangan Kreatif
Aras 1 e. dokumentasi
2.1 i. Mengumpul maklumat berkaitan maklumat Teori
Perkemban perkembangan Seni Visual dalam ( portfolio berfokus ) Kecerdasan
gan Seni kehidupan, budaya tempatan dan f. apresiasi Seni Visual Pelbagai
Visual di budaya lain. g. lawatan
Malaysia ii. Membuat pernyataan berkaitan Pembelajar
pengaruh Seni Islam, Barat dan an Masteri
c. Alat serantau.
Permainan Pembelajar
Aras 2 an
i. Menginterpretasi dan Kontekstual
mengaplikasi maidumat secara
jelas dan tepat. Pembelajar
ii. Membanding beza pengaruh Seni an
Islam, Barat clan serantau Konstruktiv
terhadap Alat Permainan. isme

Aras 3 Pembelajar
i. Membuat pernyataan tentang seni an Akses
dalam kehidupan dan budaya. Kendiri
ii. Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni Kajian
iii. Visual sebagai w arisan budaya. Masa
iv. Membincang cara memelihara, Depan
mengekal dan memajukan hasil
Seni Visual. ICT
v. menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam
kehidupan seharian.

34 15/ 2. Sejarah Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari a. kajian maklumat Kemahiran.
9/0 dan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai b. persembahan Berfikir
8 Apresiasi estetik dan sosial. c. pameran Kritis dan
- Seni Visual d. perbincangan Kreatif
Aras 1 e. dokumentasi
2.1 i. Mengumpul maklumat berkaitan maklumat Teod
Perkemban perkembangan Seni Visual ( portfolio berfokus ) Kecerdasan
gan Seni ii. dalam kehidupan, budaya f. apresiasi Seni Visua! Pelbagai
Visual di tempatan dan budaya lain. g. lawatan
Malaysia iii. Membuat pernyataan berkaitan Pembelajar
pengaruh Seni Islam, Barat dan an Masteri
e. Perhiasan serantau.
Diri Aras 2 Pembelajar
(Ornamen) i. Menginterpretasi dan an
mengaplikasi maklumat secara Kontekstual
jelas dan tepat.
ii. Membanding beza pengaruh Seni Pembelajar
Islam, Barat dan serantau an
terhadap Perhiasan Diri. Konstruktiv
isme
Aras 3
i. Membuat pernyataan tentang seni Pembelajar
dalam kehidupan dan budaya. an Akses
ii. Menghasilkan portfolio yang Kendiri
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai warisan budaya Kajian
iii. Membincang cara memelihara, Masa
mengekal dan memajukan hasil Depan
Seni Visual.
iv. menyatakan penghargaan serta ICT
peranan Seni Visual dalam
kehidupan seharian.

35 22/ LATIHAN
9/0 ULANGK
8 AJI

36 29/ PEPERIK
09/ SAAN
08 PMR
3/1
0/0
8

37 - 6/1 PROGRA
42 0/0 M
8 SELEPAS
14/ PMR
11/
08

15/ CUTI
11/ AKHIR
08 TAHUN
2008
1/0
1/0
9