Anda di halaman 1dari 2

Rujukan

Abd Majid Mohd Isa, Rahil Mahyuddin. (2000). Psikologi Pendidikan 1: Pertumbuhandan
Perkembangan. Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd

Adek. Teori Perkembangan Kognitif


Vigotsky. Online. http://valmband.multiply.com/journal/item/11?&show_interstitial
=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Diakses 13 Desember 2011.

Azfarhah Zulkifli (3081017481). Perkembangan Bahasa Kanak-


Kanak.http://www.scribd.com/doc/22848841/PERKEMBANGAN-BAHASA-
KANAK-KANAK. Diakses pada 2 Mac 2010.

Berk, L.E. (2003), Child Development. Boston: Allyn & Bacon

Dr. Rahil Hj Mahyuddin, Dr. Abd Majid Mohd Isa, Dr. Zaidatol Akmaliah Lopie Pihie.
(1995). Longman Malaysia Sdn. Bhd. Selangor

Ee Ah Meng (1993). Psikologi Perkembangan: Aplikasi Dalam Bilik Darjah. (Edisi


kedua).Kuala Lumpur, Fajar Bakti

Haliza Hamzah dan Joy N.Samuel. (2009). Perkembangan Kanak-kanak Untuk


Program Ijazah Sarjana Perguruan, Edisi ke-2. Subang Jaya : Kumpulan
Budiman.

Haliza Hamzah, Joy N. Samuel. (2010). Cetakan Ketiga. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Kuala Lumpur.

Hurlock, E.B(1978) Child Development. New York: Mc-Graw Hill

Jay Belsky & Michael Pluess. (2009). The Nature (and Nuture) of Plasticity in EarlyHuman
Development, Perspectiveon Psychological Science. Volume 4 (4) 345-351

Joanne kiernan. (tt). Vygotsky.


[online].Diperoleh:http://www.scribd.com/doc/3993566/Vygots
ky(2010,20 Februari).

Kamus Dewan Edisi Ketiga, (2002), Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka
Muh. Rifqi Fauzi. (tt). Konsep Vygotsky. [ online]. Diperoleh: http://riefqie
yupss.blogspot.com/2009/03/konsep-vygotsky- tentang-
perkembangan.html(2010,23 Februari).

Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, (2009), Teori Bahasa; Implikasinya Terhadap
Pengajaran Tatabahasa, Perak : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Nur Azizah Fadhillah. Teori Pendidikan: Teori Perkembangan Sosial Kognitif Lev
Vygotsky. Online. http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/03/teori-pendidikan-
teori-perkembangan-sosial-kognitif-lev-vygotsky/. Diakses 14 Desember 2011.

Santrock, J.W. (2006), Education Psychology. New York: Mc Graw-Hill

Santrock, J.W. (2008), Child Development. New York: Mc Graw-Hill