Anda di halaman 1dari 2

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

Nama pelajar : HOORMILLASHINI A/P AMBIGABATHY

Tarikh : 23 OGOS 2016

I
PENGHARGAAN

Salam sejahtera

Bersyukur kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnia-Nya, kerja kursus ini
dapat disiapkan mengikut masa. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pensyarah pembimbing saya, Tn Hj
Mohd Jan Bin Abd Shukor atas bantuan, bimbingan, teguran dan nasihat yang telah
beliau berikan sepanjang saya menyiapkan tugasan saya. Saya juga mengucapakan
terima kasih kepada keluarga terutama ibu dan ayah yang banyak memberi galakan,
dorongan semasa menyiapkan tugasan ini.
Selain itu, terima kasih juga diucapkan kepada kawan-kawan sekuliah
terutama rakan sekumpulan yang telah sama-sama berkolaborasi dalam mencari
bahan, membuat rakaman dan menyiapkan tugasan. Kerjasama kalian amat dihargai
dan diharap kerjasama ini akan terus berkekalan. Atas kerjasama kalian tugasan ini
telah dapat sama-sama kita sempurnakan.

Sekali lagi saya mengucapakan terima kasih atas semua pertolongan yang
telah diberikan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung
dalam membantu saya menjayakan kerja kursus ini. Moga dengan jasa baik yang
telah dicurahkan akan mendapat ganjaran daripada Tuhan.

Sekian, terima kasih..

II

Anda mungkin juga menyukai