Anda di halaman 1dari 178

PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 1
SEJARAH, DEFINISI, KONSEP DAN LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN. JENIS-JENIS LIMITASI
POPULASI KHAS.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat menerangkan sejarah Pendidikan Jasmani Suaian di dunia dan di


Malaysia;
2. Pelajar dapat menentukan jenis-jenis penilaian yang dilakukan bagi pelaksanaan
penempatan program Pendidikan Jasmani bagi populasi khas;
3. Pelajar dapat menerangkan komponen dan fungsi Pendidikan Jasmani Suaian
dengan jelas;
4. Menyatakan tunjang pembelajaran bagi Pendidikan Jasmani Suaian;
5. Pelajar dapat membanding beza punca masalah bagi setiap kategori orang kurang
upaya yang terdapat di Malaysia.

PENGENALAN

Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses bertujuan untuk meningkatkan prestasi


manusia melalui aktiviti fizikal terpilih untuk mencapai keputusan yang dikehendaki.
Dengan itu pendidikan Jasmani berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan
kemahiran-kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk
kesihatan optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan dan pembangunan
sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal.
Pendidikan Jasmani Suaian pula ialah modifikasi kepada aktiviti pendidikan jasmani
tradisional bertujuan untuk menyediakan peluang kepada individu kurang upaya untuk
mengikuti program Pendidikan Jasmani dengan selamat, berjaya serta mencapai
kepuasan. Prinsip utama dalam modifikasi aktiviti adalah supaya pengubahsuaian
aktiviti dengan mengambil kira potensi individu untuk melakukan aktiviti tersebut.

1
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pengurusan program Pendidikan Jasmani Suaian di sekolah mengandungi beberapa


aspek kepentingan seperti untuk memperkembangkan potensi individu secara
maksimum, mengintergrasikan bidang psikomotor, afektif dan kognitif serta penumpuan
kepada kecergasan fizikal. Murid-murid yang mengikuti kelas Pendidikan Jasmani
Suaian perlulah dikenalpasti terlebih dahulu. Terdapat tiga kaedah penting yang perlu
digunakan untuk tujuan ini iaitu pengenalpastian mengikut kategori keperluan khas iaitu
umur, jantina dan tahap kesihatan. Selain itu, ia juga boleh melalui IEP (Individualized
Education Programme) PL 94 -142 dan IDEA (Individuals with Disabilities Education Act
(0-21 tahun).

Sejarah Pendidikan Jasmani Suaian

Program yang dibentuk khusus untuk murid berkeperluan khas atau yang digelar orang
kurang upaya sebab untuk mendidik mereka tentang cara menjaga keselamatan, untuk
kepuasan diri dan pengalaman mengecapi kejayaan seperti manusia biasa.
bermula tahun 3000 sebelum masihi satu senaman yang diberi nama "Therapentic"
dikenalkan di China
kurun ke 19 orang America mengambil senaman ini untuk diajar kepada askar dan
merawat tentera mereka yang telah tercedera dan cacat akibat beberapa
peperangan.
1940 - model Therapentic Recreational diubah suai berkonsepkan kesukanan dan
pertandingan dilaksanakan oleh Guttman di Hospital England.
1948 Guttman dengan kerjasama Sukan Stroke Mandeville antarabangsa
mempelopori perkembangan awal sukan untuk Orang Kurang Upaya (OKU).
sebelum merdeka:
PJ dijalankan secara berasingan oleh institusi Pendidikan Khas, Kuala
Lumpur
aktiviti PJ dan sukan hanya dijalankan lebih kepada terapi untuk kanak-kanak
khas sahaja.
kanak-kanak khas ini terasa terasing dengan dunia luar.
selepas merdeka sehingga kini:
telah mula pemperkenalkan sukan kebangsaan bagi gologan orang cacat.
kerajaan turut mengalakkan semua OKU melibatkan diri dalam aktiviti sukan.

2
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pendidikan Jasmani Suaian di Malaysia


Di Malaysia tidak banyak tempat kanak-kanak khas beriadah.
Pelajar khas mengalami pelbagai masalah yang melibatkan ketidakupayaan fizikal,
sosial dan mental.
Aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian ini sebagai terapi untuk kurangkan masalah
mereka.
Golongan khas sukar mendapat peluang untuk turut serta aktiviti yang dijalankan
golongan normal tambahan lagi sekiranya alatan yang digunakan tidak diubah suai.
Begitu juga dengan aktiviti Pendidikan Jasmani yang dilaksanakan di sekolah, aktiviti
Pendidikan Jasmani yang dijalankan kepada pelajar berkeperluan khas kurang
diberikan perhatian dan mereka mengikuti aktiviti yang kurang sesuai bersama
dengan pelajar-pelajar biasa (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1999).
Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas untuk melibatkan diri dalam
aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah kerana terdapat pelajar-pelajar berkeperluan
khas mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot, saraf dan pembentukan
postur yang kurang sempurna.
Pendidikan Jasmani dalam suasana ceria menaikkan emosi baik pada mereka.

Definisi Pendidikan Jasmani

Jenny (1961) berpendapat bahawa walaupun Pendidikan Jasmani memberi pendidikan


melalui aktiviti fizikal, ia sebenarnya juga melibatkan hasil pendidikan yang tidak
bercorak fizikal. Matlamat Pendidikan Jasmani ialah untuk mempengaruhi semua
bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial.

Borrow (1971) meletak Pendidikan Jasmani di dalam konteks pengalaman pendidikan


seluruhan (the total educational experience) dan menegaskan bahawa pengalaman
Pendidikan Jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan keseluruhan dalam seumur
hidup setiap individu. Apabila Pendidikan Jasmani memberi sumbangan kepada
pendidikan lain, maka fungsi Pendidikan Jasmani sebagai alat pendidikan dipenuhi.

Balley & Field (1976) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani ialah satu proses
pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuro maskular, intelektual,
sosial, budaya, emosional dan aestetika hasil daripada aktiviti fizikal yang terpilih dan
agak rancak.

Dengan erti kata lain, Pendidikan Jasmani bertujuan untuk membangunkan segala
aspek seseorang individu secara keseluruhan melalui kaedah fizikal. Keunikan ciri ini
menjadikan Pendidikan Jasmani berbeza daripada cabang-cabang pendidikan yang lain.

3
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Definisi Pendidikan Jasmani Suaian

Pendidikan Jasmani suaian didefinisikan sebagai pelaksanaan Pendidikan Jasmani


yang diajar berdasarkan kurikulum Pendidikan Jasmani tetapi diubahsuai berdasarkan
kekangan dan batasan pelajar yang mengikutinya.

Komponen Pendidikan Jasmani Suaian

Pendidikan Jasmani Suaian


Modifikasi daripada Pendidikan Jasmani tradisional kepada aktiviti jasmani yang
bersesuaian bertujuan untuk menyediakan peluang kepada individu kurang
upaya untuk mengikuti program Pendidikan Jasmani dengan selamat, berjaya
serta mencapai kepuasan.
Baley & Field (1976), satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan
organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetik, hasil
dari aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak.

Pendidikan Jasmani Perkembangan


Program pendidikan jasmani progresif atau program latihan kemahiran motor
kasar, bertujuan untuk meningkatkan keupayaan motor individu ke tahap yang
hampir sama dengan tahap kemampuan pendidikan jasmani rakan sebaya
(populasi normal). Objektif utama program ini adalah untuk merapatkan (jika
mungkin) jurang umur perkembangan (keupayaan) dan umur kronologi (hayat).

Pendidikan Jasmani Pemulihan


Program pendidikan jasmani yang berobjektif pembetulan atau pemulihan bagi
kes luar biasa yang dialami dari segi fungsi fisiologi, postur dan mekanikal.
Fokus utama adalah kepada populasi lencongan fizikal seperti kes Kyphosis
(boleh beradaptasi pergerakan dengan struktur postur tertentu), Scoliosis, obesiti
dan atrofi otot. Matlamay utama pemulihan adalah untuk membolehkan populasi
ini dapat diserapkan ke dalam proses pendidikan jasmani biasa.

Keselanjaran Penempatan Program Pendidikan Jasmani


Menunjukkan hirarki keselanjaran kedudukan penempatan yang sesuai bagi individu
populasi khas bagi memudahkan mereka ditempatkan di sekolah atau lokasi yang
4
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

sesuai. Rajah di bawah menunjukkan keselanjaran penempatan program Pendidikan


Jasmani khusus populasi khas.

Rajah 1.1: Keselanjaran penempatan program Pendidikan Jasmani


khusus populasi khas.

Penilaian Keupayaan Motor

Proses pelaksanaan penempatan program pendidikan jasmani bagi populasi khas


adalah bergantung kepada proses penilaian keupayaan motor populasi tertentu di mana
ianya melibatkan:

Konsep Pendidikan Jasmani Suaian

Pendidikan Jasmani disesuaikan daripada aktiviti Pendidikan Jasmani


tradisional, bertujuan untuk menyediakan peluang kepada individu kurang upaya
untuk mengikuti program Pendidikan Jasmani dengan selamat dan berjaya serta
mencapai kepuasan diri.

Faktor utama yang perlu diambil kira dalam melaksanakan Pendidikan Jasmani
Suaian ialah potensi dan keupayaan individu untuk melakukan aktiviti tersebut.

5
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Matlamat dan Objektif Pendidikan Jasmani Suaian

Pendidikan Jasmani Suaian bermatlamat menyediakan keperluan Pendidikan


Jasmani kepada pelajar istimewa.

Objektif-objektif pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian mempunyai dua


komponen iaitu:

a) Tingkah laku yang dapat diperhatikan.

b) Kriteria untuk kejayaan berlandaskan bilangan kali percubaan berdasarkan


peratus gerak balas.

Objektif Psikomotor

a) Aspek Fizikal

Memberi tumpuan yang lebih kepada aspek struktur anotomi individu.

Kawalan postur perlu dibina bagi bolehkan individu mengalami perkembangan,

pertumbuhan dan kematangan motor bersesuaian dengan umur.

Kawalan postur menyediakan pelajar untuk mempelajari kemahiran motor yang

lebih kompleks.

Tumpuan utama dalam aspek fizikal ini ialah postur statik dan postur dinamik.

b) Aspek Motor

Memberi tumpuan kepada kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan.

Melibatkan beberapa prinsip asas (kekuatan, kelenturan, daya tahan


kardiovaskular dan otot, ketangkasan, kepantasan dan kelajuan)

Faktor asas yg terlibat ialah: Imej tubuh, Kawalan objek, Orientasi spatial
(ruang), Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor, Perkembangan
kemahiran dan Kecergasan.

c) Aspek Permainan

Melibatkan aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi.

Merupakan tempat untuk pelajar mengaplikasikan aspek fizikal, motor dan


kecergasan.

Beri ruang kepada pelajar melibatkan diri dalam berkomunikasi dan aktiviti
sosial.

6
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Hubungannya dengan Pendidikan Jasmani


Suaian

Pendidikan Jasmani merupakan satu bentuk pendidikan formal (de Vries, 1995)
yang menyeluruh (kognitif, afektif, psikomotor).

Aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian boleh membantu mengurangkan kelemahan


dan masalah yang dihadapi (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1989).

Program terapi fisio dapat mengurangkan masalah yang dihadapi dengan lebih
berkesan (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1998).

Pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian yang dirancang dengan baik dan


bersesuaian akan dapat memenuhi falsafah kurikulum bersepadu yang
dilaksanakan di sekolah.

Tunjang Pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian


Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian adalah sama seperti Pendidikan
Jasmani normal.
Mereka mempelajari semua tunjang pembelajaran yang ada.
Tempoh masa bagi setiap tunjang tidak ditetapkan.
Ianya mengikut tahap dan kemampuan murid

Mengapa mengambil tempoh masa yang panjang?


1. Mengikut tahap dan kemampuan murid.
2. Hasil pembelajaran diturunkan ke tahap paling rendah.
3. Memerlukan bimbingan individu.
4. Pendekatan yang berbeza mengikut masalah murid.

Tunjang dalam Pendidikan Jasmani Suaian

Rajah 1.2: Tunjang Pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani Suaian


7
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

1. Tunjang Kecergasan
Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal
secara berterusan tanpa merasa lesu.
Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan
perlakuan motor.

2. Tunjang Kemahiran
Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran
daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.
Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik,
pergerakan kreatif dan rekreasi.

3. Tunjang Kesukanan
Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan
amalan pendidikan jasmani dan sukan.
Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan, kerjaya, etika dan isu-isu
dalam pendidikan jasmani dan sukan.

Perlaksanaan Program Pendidikan Jasmani Suaian

Dalam melaksanakan program Pendidikan Jasmani Suaian guru juga perlu memilih
pendekatan yang bersesuaian bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.
Perlaksanaan program Pendidikan Jasmani Suaian ini menggunakan dua pendekatan
yang utama iaitu:
a) pendekatan kategori dan
b) pendekatan tanpa kategori.

Pendekatan Kategori
Perlaksanaan program adalah berdasarkan pengkelasan keupayaan spesifik individu
dlm populasi khas. Pendekatan kategori ini khusus dikelaskan kepada keupayaan
spesifik yang sama. Jenis kategori yang digunakan ialah:
(i) Ketidakupayaan Sensori
(ii) Ketidakupayaan Intergrasi
(iii) Ketidakupayaan Motor

8
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pendekatan Tanpa Kategori


Pendekatan tanpa kategori lebih kepada tahap keupayaan motor dan
pengkhususannya. Pendekatan ini lebih bersifat umum dan ini bolehkan interaksi yang
lebih luas. Pendekatan ini juga dianggap berkesan di dalam bidang pendidikan kerana
dapat meminimumkan stigma (tanggapan yang negatif kepada populasi ini dari populasi
umum) dan persepsi streotaip (tanggapan kepada fizikal populasi dari populasi umum.

Penilaian Keupayaan Motor Pendidikan Jasmani Suaian


Proses pelaksanaan penempatan program Pendidikan Jasmani Suaian bagi pelajar
pendidikan khas bergantung kepada proses penilaian keupayaan motor.
Proses yang terlibat ialah:
a) Mengumpul data berdasarkan ujian dan rekod
a) Menginterpretasi data melalui proses analisis
a) Membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diperolehi

Perlaksanaan Proses Penilaian


Perlaksanaan proses penilaian keupayaan motor Pendidikan Jasmani Suaian
berlandaskan 4 tujuan spesifik yang utama iaitu:
a. Penapisan dan rujukan (screening and reference)
b. Diagnosis dan penempatan (diagnosis and replacement)
c. Pengajaran dan kemajuan pelajaran (instruction and student progress)
d. Klasifikasi sukan (sport classification)

Penapisan dan Rujukan (Screening and Reference)


Proses penapisan dan rujukan akan menentukan mana-mana kumpulan pelajar yang
perlukan pengujian lanjut. Sewaktu proses penapisan, pilihan aktiviti mesti disesuaikan
dengan matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani. Antara aktiviti yang popular untuk
proses ini adalah:
(i) Imbangan
(ii) Kemahiran mengawal bola (dribble)
(iii) Koordinasi bilateral
(iv) Kawalan motor visual
(v) Kemahiran berbasikal
(vi) Sukan dan permainan

9
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Diagnosis dan Penempatan (Diagnosis & Placement)


Proses penilaian ini bersifat individu dan intensif serta dikendalikan oleh
mereka yang terlatih.
Penilaian diagnosis ini bertujuan untuk tentukan penempatan khas yg sesuai
bagi membolehkan individu yang terlibat mengikuti program Pendidikan Jasmani
yang dirangkakan. Dua model digunakan sebagai panduan untuk penilaian:
a) Model IEP (Individual Educational Program)
a) Model REI (Regular Educational Initiative)

Pengajaran dan Kemajuan Pelajaran


Proses penilaian ini dijalankan selepas selesai proses penempatan pelajar.
Proses ini dipandu oleh matlamat falsafah pendidikan negara (JERI) dan objektif
pengajaran serta pembelajaran yang spesifik.
Proses ini juga merupakan bentuk penilaian yang berterusan.

Klasifikasi Sukan (Sport Classification)


Merupakan proses penilaian bagi membezakan dan menentukan sesuatu klasifikasi
keupayaan berdasarkan keadaan kesihatan (medical condition) serta keupayaan
pelajar.

Situasi-situasi istimewa (keadaan luar biasa) - Exeptional


Merupakan keadaan di mana individu mempamerkan sifat terpesong yang signifikan
daripada populasi normal dalam aspek perkembangan fizikal, mental, emosi dan
sosial. Terdapat 2 keadaan utama iaitu ketidakupayaan (disablity) dan terlebih upaya
(giftedness). Fokus utama untuk Pendidikan Jasmani Khas ialah terhadap
ketidakupayaan (disablity)

Terminologi yang Menggambarkan keadaan Ketidakupayaan

Cacat (Impairment)

Individu yang mengalami kehilangan fungsi yang eksplisit. Contohnya kecacatan


verbal, ketidakupayaan pembelajaran, sindrom down, cerebral palsy, dan kudung
(amputee)

Tidak Upaya (Disabled)

Individu yang mengalami keadaan tidak upaya mempunyai kecatatan yang


menghadkan kemampuan masing - masing untuk melaksanakan aktiviti spesifik.

10
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Handicap

Individu handicap mengalami kecatatan dan ketidakupayaan yang menjejaskan


emosi dan kemampuan sosial. (Tidak semua orang yang cacat atau tidak upaya
adalah handicap)

Kanak-kanak berkeperluan khas adalah merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan


perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak normal.
Menurut Jamila (2005), kanak-kanak khas berbeza dalam aspek ciri-ciri mental,
keupayaan sensori atau deria, keupayaan komunikasi, tingkah laku sosial dan ciri-ciri
fizikal. Oleh yang demikian kanak-kanak khas memerlukan modifikasi atau perubahan
dalam aktiviti sekolah ataupun perkhidmatan pendidikan khas bertujuan
mengembangkan potensi diri kanak-kanak khas ke tahap yang optimum dan tidak
terabai.

Chua & Koh (1992) mendefinisikan kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanak-
kanak yang mempunyai perbezaan yang nyata dari segi kecerdasan, kejasmanian,
kemasyarakatan atau pun dari segi rasa hati. Manakala Garciulo (2003) mendefinisikan
kanak-kanak berkeperluan khas sebagai;
Individuals who differ from societal or community standards of normalcy. These
differences may be due to significant physical, sensory, kognitif, or behavioral
characteristics. Many of these children may require educational programs customized to
their unique needs.
Selain itu, Garciulo juga telah mengkategorikan kanak-kanak berkeperluan khas seperti
berikut:
Masalah penglihatan
Masalah pendengaran
Terencat akal.
Kecelaruan emosi atau tingkah laku
Kurang upaya fizikal atau masalah kesihatan
Kurang upaya dalam pembelajaran.
Pintar cerdas dan berbakat
Masalah bahasa dan pertuturan
Kecelaruan spektrum autism

11
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Kategori Kanak-kanak Berkeperluan Khas


Berikut adalah kategori kanak-kanak berkeperluan khas:

Masalah Penglihatan
Definisi yang dikemukakan oleh The World Council for the Welfare of the Blind dalam
Hajah Hasnah (1988) tentang masalah penglihatan adalah seperti berikut:
Tidak dapat melihat langsung.
Kebolehan melihat tidak lebih daripada 6/60 atau 20/200 iaitu dengan Ujian
Snellen.
Penglihatan yang terhad iaitu kurang daripada 20 peratus.

Tahap Kecacatan
Terdapat beberapa tahap masalah penglihatan yang membezakan antara buta dengan
penglihatan terhad ataupun low vision berdasarkan ujian visual acuity dan juga adaptasi
pendidikan khas. Masalah penglihatan dapat dilihat dalam tahap berikut:
Sederhana
Masalah tahap sederhana masih membolehkan kanak-kanak melihat cahaya dan
menjalankan aktiviti melibatkan deria penglihatan dengan menggunakan alat bantu khas
seperti kanta.

Teruk
Masalah pada tahap teruk menyebabkan kanak-kanak mungkin memerlukan lebih
banyak masa dan tenaga dalam menjalankan aktiviti malam mengalami kesukaran
melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti, walaupun dengan bantuan
khas.

Sangat teruk
Masalah pada tahap sangat teruk mengakibatkan kanak-kanak menghadapi kesukaran
melakukan aktiviti visual seperti membaca dan mobiliti serta perlu bergantung kepada
deria-deria lain.

12
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Rajah 1.3: Tingkah Laku Masalah Penglihatan

Disebabkan kekurangan yang mereka ada, timbul perasaan kurang keyakinan diri dan
sering menyisihkan diri tetapi ianya boleh diatasi dengan memberi layanan yang baik
kepada mereka (bukan bermaksud layanan yang istimewa sehingga mereka rasa
berbeza dengan orang normal) (Jamila 2005).

Masalah Pendengaran
Mohd. Salleh (1999) mendefinisikan kecacatan pendengaran sebagai golongan manusia
yang tidak dapat berkomunikasi dan bergaul dengan orang ramai kerana rosak
pendengaran. Menurut Hasnah (1988) dalam Mohd. Salleh (1999), cacat pendengaran
dibahagikan kepada dua jenis iaitu:

Cacat Bahagian Penerimaan (Conductive Deafness)


Kecacatan disebabkan telinga tersumbat, luka pada gegendang telinga atau tidak ada
lubang telinga.
Cacat Bahagian Tanggapan (Perceptive Deafness)
Kecacatan terjadi disebabkan oleh masalah saraf pendengaran pada bahagian organ
dalam telinga.

13
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Tanda-tanda yang menunjukkan kanak-kanak mempunyai masalah pendengaran


adalah:

Rajah 1.4: Tanda-tanda Murid yang Mengalami Masalah Pendengaran

Perkembangan kognitifnya agak lambat disebabkan oleh kelambatan perkembangan


bahasa. Bagi perkembangan sosial pula, ia bergantung kepada pengalaman mereka,
cara layanan yang diterima dan melalui kebolehan perkembangan mereka sendiri.

Jenis Masalah Pendengaran


Menurut Jamilah (2005) terdapat dua kategori masalah pendengaran iaitu kurang
pendengaran dan pekak.

14
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Jadual 1.1: Tahap dan Ciri Pendengaran


Tahap dB Ciri-ciri Pendengaran
1 0-24 Pendengaran normal
27-40 Kurang Pendengaran
Ringan (Mild)
Sukar mendengar bunyi yang perlahan dan jauh
Sukar mengencam suara, diskriminasi
41-55 Sederhana (Moderate)
Sukar mengikuti perbincangan secara kelas
Masalah bunyi lembut, cakap jauh
2 56-70 Sederhana Teruk (Moderate Severe)
Memerlukan latihan pertuturan dan komunikasi
Jika ingin berhubung perlu bercakap dengan
kuat
3 71-90 Pekak
Teruk (Severe)
Boleh kenal vokal tapi masalah konsonan
Boleh dengar jeritan kuat
Masalah pertuturan tanpa terapi
4 >90 Pekak Sangat Teruk (Profound)
Masalah bahasa dan pertuturan teruk
Sukar mendengar walaupun bunyi yang kuat

Masalah Mental/Terencat Akal


Masalah terencat akal menjadi satu isu yang perlu ditangani kerana murid yang
mengalami masalah ini lambat menerima pengajaran di sekolah. Punca seseorang anak
itu terencat akal boleh dikaitkan dengan faktor biologi (baka) dan persekitaran. Faktor
baka banyak mempengaruhi prestasi intelek berbanding dengan faktor persekitaran.
Kanak-kanak ini mempunyai ciri-ciri fizikal yang sama seperti kanak-kanak normal iaitu
daripada segi pertumbuhan bahagian badan walau bagaimanapun terdapat kekurangan
dalam menggunakan motor halus. Kanak-kanak ini lambat menguasai kemahiran motor
halus. Oleh itu, ibu bapa atau guru perlulah memantau perkembangan motor halus
mereka.

15
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Kanak-kanak ini sering mempamerkan kepayahan untuk memberi tumpuan kepada


proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, sukar menyiapkan tugasan dan
mudah membuat kesalahan disebabkan kecuaian. Mereka juga sering menunjukkan
tingkah laku yang sering mengganggu rakan.

Di dalam hubungan sosial dengan rakan-rakan, mereka kurang diterima oleh rakan
kerana tidak pandai menyesuaikan diri, kurang matang dan mempunyai masalah dalam
menguasai klu-klu sosial yang halus sehingga mereka kerap menyalah tafsir aksi-aksi
murid lain. Tingkah laku yang lain adalah menarik rambut, menggigit kuku, tabiat suka
mencederakan diri dan meminta ganjaran apabila diminta untuk melakukan sesuatu
(Jamila 2005).

Sindrom down
Ciri fizikal kanak-kanak ini adalah mata condong ke bawah atau ke atas, belahan
kelopak mata pendek dan terdapat lapisan kulit di dalam mata, bentuk muka leper,
kepala lebih kecil daripada kebiasaan dan bahagian belakang kepala rata, telinganya
kecil dan berkedudukan rendah, mulut kelihatan kecil dan bibir nipis, bentuk leher
pendek, kaki dan tangan pendek, tapak kaki lebar dan jari kaki pendek, mempunyai
masalah jantung dan lain-lain lagi.
Daripada segi emosi, kanak-kanak ini dilabelkan sebagai terencat akal sama ada ringan,
sederhana, teruk dan sangat teruk. Kanak-kanak Sindrom Down Ringan masih boleh
dididik. Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mempunyai masalah
pendengaran.

Kanak-kanak Sindron Down merupakan kanak-kanak yang manja dan memerlukan


perhatian seperti suka dipeluk. Kadangkala mereka mempunyai masalah yang lain iaitu
hiperaktif dan masalah tumpuan singkat (Jamila 2005).

Kecelaruan Emosi-Hiperaktif
Menurut Jamilah (2005), hiperaktif adalah istilah yang digunakan untuk kanak-kanak
yang mempunyai tingkah laku yang terlampau aktif dan mengganggu tetapi mempunyai
tumpuan yang singkat. Sandra (2008) menjelaskan terdapat dua jenis masalah kanak-
kanak kurang tumpuan iaitu Attention Deficit Disorder (ADD) atau masalah kurang
tumpuan tanpa hiperaktif dan Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) atau
masalah kurang tumuan dengan hiperaktif. Menurut Sandra lagi masalah ADD atau
16
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

ADHD adalah bersifat fisiologi dan biologi. Bagi Sheila & Samsilah (2006), ADHD adalah
satu keadaan dalaman kanak-kanak yang mengalaminya mempunyai masalah tingkah
laku yang terlampau aktif dan impulsif.

Sandra (2008) menyatakan ciri-ciri tingkah laku masalah kurang tumpuan tanpa
hiperaktif (ADD) adalah seperti berikut:
Mudah terganggu oleh rangsangan luaran .
Sukar mendengar dan mematuhi arahan.
Sukar memberi tumpuan dan perhatian.
Sukar mengekalkan tumpuan dan melaksanakan tugasan.
Keupayaan membuat kerja sekolah yang tidak lengkap.
Tidak terurus.
Kemahiran belajar yang lemah.
Sukar untuk berdikari.

Manakala ciri-ciri tingkah laku masalah kurang tumpuan dengan hiperaktif (ADHD)
menurut Sandra (2008) adalah seperti berikut:
Tahap aktiviti tinggi
Cenderung mengikut gerak hati dan kurang kawalan diri.
Kesukaran melalui aktiviti peralihan atau perubahan.
Tingkah laku yang agresif dan terlampau mudah terangsang.
Tidak matang dari segi sosial.
Rendah keyakinan diri dan mudah kecewa.
Kanak-kanak adalah normal pada zaman kanak-kanak hingga ke tahap perkembangan
tertentu. Walau bagaimanapun, kanak-kanak bermasalah ADD atau ADHD apabila
kanak-kanak itu menunjukkan pelbagai tingkah laku yang bermasalah yang tidak sesuai
dengan perkembangannya berbanding kanak-kanak lain pada usia yag sama (Sandra
2008).
Persatuan Psikologi Amerika (APA) mendefinisikan ADHD sebagai kecelaruan psikologi
dengan petanda yang dapat dikesan pada umur tujuh tahun dan terbahagi 3
dikategorikan;
ADHD Kurang Tumpuan
Mereka mungkin kerap mengelamun di dalam kelas, pelupa dan kerja tidak teratur

ADHD Hiperaktif-impulsif
Hiperaktif menunjukkan jumlah pergerakan yang sangat tinggi
17
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Impulsif iaitu melakukan sesuatu tanpa berfikir

ADHD Gabungan
Menunjukkan kedua-dua ciri di atas iaitu kurang tumpuan, hiperaktif dan impulsive

Ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak ADHD adalah berbeza dan pada kebiasaannya ADHD
hiperaktif-impulsif mempunyai masalah tingkah laku yang lebih jelas daripada ADHD
impulsive. Kanak-kanak ini lebih agresif contohnya mereka kerap memulakan sesuatu
pergaduhan, kerap membuat kesalahan akibat kecuaian, gagal menyiapkan kerja
sekolah, tidak mahu mendengar apabila bercakap dengannya, sukar mengatur
tugasan,tidak suka dan enggan melakukan tugasan.

Ciri-ciri sosial kanak-kanak ini lebih tertumpu kepada penghargaan kendiri di mana
penghargaan kendiri positif atau negative bergantung kepada keadaan persekitaran
yang mereka terima dan mereka mudah menyesuaikan diri mengikut tuntutan sosial
(Jamila 2005).

Masalah Fizikal dan Kesihatan Palsi Serebral


Terdapat 4 kategori palsi selebral iaitu Palsi Selebral spastik, palsi selebral athetiod,
palsi selebral ataxia dan palsi serebral gabungan. Ciri-ciri fizikal pada kanak-kanak palsi
selebral spastic ialah masalah ketegangan pada otot-otot tertentu seperti tangan dan
kaki. Ketegangan otot ini akan menyebabkan pergerakan otot tersebut menjadi terhad
atau tidak berkodinasi. Contohnya jika ketegangan otot berlaku pada kaki, pergerakan
permulaan berjalan seakan tersekat-sekat dan diikuti dengan satu lonjakan tenaga
menyebabkan pergerakannya kurang terkawal.
Bagi palsio selebral athetiod pula, mereka mempunyai anggota yang lebih meliuk dan
tidak terkawal. Manakala bagi palsi serebral ataxia pula, imbangan badan mereka
adalah tidak baik di samping pergerakan badan yang tidak berkodinasi.

Palsi serebral gabungan pula adalah mereka yang mengalami lebih daripada satu jenis
palsi selebral pada satu-satu masa. Masalah yang dihadapi olehnya adalah otot-ototnya
kejang, tidak berkodinasi dan juga meliuk.

Masalah sosial yang dihadapi oleh golongan ini adalah dalam menyesuaikan diri di
dalam masyarakat. Disebabkan mereka tidak dapat bertutur dengan baik, mereka
berasa rendah diri dan ini akan menjejaskan hubungan mereka dengan persekitaran.
18
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Sebab lain yang menyebabkan kanak-kanak ini rendah diri adalah sikap ibu bapa yang
terlalu member perhatian dan perlindungan yang melampau menyebabkan kanak-kanak
ini langsung tidak diberi peluang untuk mempelajari kemahiran asas bagi penjagaan diri
sendiri.

Autism
Menurut Sheila & Samsilah (2006) autism merujuk kepada kecacatan bersosial di mana
kanak-kanak yang mengalami autism tidak mempunyai kemahiran berhubung,
berkomunikasi dan bersosial dengan orang lain seperti murid normal. Emosi kanak-
kanak sangat sukar diramal dan berubah-ubah. Di antaranya adalah (Jamila 2005) :
Sering marah, ketawa dan menangis tanpa sebab mengamuk tanpa terkawal jika tidak
dituruti kemahuannya ataupun dilarang daripada melakukan sesuatu yang diingininya.
Merosakkan apa saja yang ada di sekitarnya jika emosinya terganggu.
Menyerang sesiapa sahaja berhampirannya jika emosinya terganggu.
Ada kalanya mencederakan diri sendiri dan
Tiada rasa simpati dan tidak memahami perasaan orang lain.

Masalah Pembelajaran
Lembam (Slow Learner)
Kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas
pemulihan. Selalunya kanak-kanak ini dikenalpasti pada peringkat awal setelah
mendapati tidak dapat menguasai kemahiran3M dalam pendidikan.
Walubagaimanapun,adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di
peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak-kanak normal dengan kanak-
kanak lembam kerana pemasalahan mereka tidak begitu ketara. Hanya selepas mereka
memasuki alam persekolahan pemasalahan mereka dapat dikesan.

Menurut Messe (2001), keupayaan intelektual kanak-kanak ini berada tahap sederhana
iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan. Mereka juga
mempunyai masalah dalam memberi perhatian, mengumpul atau memproses maklumat
yang diterima di dalam ingatan mereka. Di samping itu, kanak-kanak lembam mudah
hilang tumpuan, mudah membuat kesalahan akibat kecuaian,sukar untuk menyiapkan
tugasan dan kepayahan membuat tugasan yang berturutan. Di dalam mata pelajaran
matematik,mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati symbol-simbol yang
digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik.

19
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Disebabkan masalah kurang tumpuan, sukar memproses maklumat, sukar menyiapkan


tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-
emosi.Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakan.

Disleksia
Perkataan disleksia berasal daripada dua perkataan Greek iaitu dys yang bermaksud
kesukaran dan lexia yang bermaksud perkataan. Maka ini memberi maksud kesukaran
dengan perkataan bertulis. Disleksia didefinasikan ketidakupayaan memperoleh
pengetahuan daripada proses pembelajaran akibat kesukaran mentafsir kod ayat.
Kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam bacaan,menulis dan
mengeja(Sanders dan Myers.1996). Kategori disleksia terbahagi kepada tiga iaitu
disleksia visual melibatkan deria penglihatan,disleksia melibatkan pendengaran dan
disleksia visual auditori yang melibatkan penglihatan dan pendengaran.

Perkembangan fizikal,mereka tidak berminat dalam pelajaran dan selalu dilabelkan


sebagai pemalas dan bodoh. Pakaian yang dipakai sentiasa bersih tetapi tidak kemas
dan butang baju sentiasa salah butang. Mereka juga mempunyai daya
pengamatan.pendengaran dan penglihatan yang lemah. Kekeliruan juga timbul di mana
mereka sukar untuk membezakan kiri dan kanan.
Semasa membaca pula, mereka sering berpua-pura membaca dan menunjukkan teks
semasa membaca. Kekeliruan dalam perkataan juga timbul seperti di bawah;
Keliru kedudukan perkataan
Pembalikan perkataan
Keliru Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu
Penambahan huruf
Kependekan perkataan
Pembalikan huruf dalam perkataan

Pintar Cerdas
Kanak-kanak pintar cerdas adalah kanak-kanak yang mempunyai kemampuan yang
tinggi di dalam akademik. Mereka sering dianggap sebagai murid yang nakal kerana
tidak memberi perhatian di dalam kelas sedangkan mereka sebenarnya memahami dan
telah menguasai pengajaran guru.

20
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Menurut Ross (1993), kanak-kanak pintar cerdas adalah kanak-kanak dikenalpasti


semasa pra sekolah, sekolah rendah atau menengah menunjukkan potensi yang
cemerlang dalam pencapaian akademik berbanding kanak-kanak yang sebaya dengan
mereka, sama pengalaman dan persekitaran. Mereka juga menunjukkan prestasi yang
tinggi dari segi intelek, seni dan mempunyai kepimpinan yang luar biasa
Perkembangan kanak-kanak cerdas pintar ini menunjukkan ciri-ciri luar biasa pada umur
yang sangat muda berbanding kanak-kanak biasa. Perkembangan kognitif mereka tinggi
dan dapat dikesan semenjak berumur satu tahun dan menunjukkan perkembangan
dalam domain yang luas. Mereka memperoleh maklumat dan menyimpan maklumat
dengan cepat serta cekap mengingati semula maklumat. Kanak-kanak ini boleh
merancang, memantau dan menilai menggunakan pemikiran advance pada usia yang
muda.
Dari segi emosi, mereka sangat matang berbanding kanak-kanak lain, mudah kecewa
dan menghina, rasa takut pada usia yang muda serta terlalu sensitif.

RUMUSAN
Murid-murid berkeperluan khas dikenalpasti dan dikategorikan berdasarkan jenis
kecacatan atau kekurangan yang di alaminya dalam keadaan luar biasa iaitu dari segi
fizikal, mental, emosi, dan tingkahlaku. Murid-murid berkeperluan khas ini terbahagi
kepada beberapa jenis iaitu murid-murid cacat pendengaran, cacat penglihatan,
bermasalah pembelajaran, bermasalah tingkah laku, bermasalah pertuturan, murid
spastic, terencat akal, cerdas pintar dan cacat anggota.

Jabatan Pendidikan Khas pada tahun 1998 mengatakan bahawa setiap kanak-kanak
dengan kecacatan mempunyai hak yang sama bagi mengatakan kehendaknya terhadap
pendidikan dan ibu bapa mereka mempunyai hak menentukan jenis pendidikan yang
sesuai bagi anak mereka. Keputusan yang telah diambil dalam pendidikan khas bagi
beberapa tahun kebelakangan ini di Malaysia bersesuaian dengan kehendak
masyarakat dunia dan ianya perlulah disokong sepenuhnya. Oleh itu sekolah mestilah
menyediakan kemudahan dan peluang bagi semua jenis kanak-kanak belajar bersama,
tanpa mengira kekurangan dari segi fizikal, intelek, emosi, dan lain-lain. Sudah sampai
masanya sekolah berusaha mengadakan muafakat dan kerjasama dengan pelbagai
pihak bagi menjayakan pendidikan untuk semua. Sekolah adalah institusi kecil
masyarakat di mana murid-murid berkeperluan khas dapat belajar dan berinteraksi

21
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

dengan rakan normal di samping memberi peluang murid-murid normal mengenali murid
khas ini.

Perubahan sikap dan pandangan positif masyarakat kepada golongan ini amat
diperlukan untuk menjamin golongan ini diterima dalam masyarakat. Sudah lama
diskriminasi kepada golongan ini wujud kerana kegagalan masyarakat menyedari akan
bakat dan potensi gologan ini. Tetapi lebih malang lagi masih terdapat gologan
masyarakat yang masih menumpukan perhatian kepada kekurangan dan kecacatan
yang terdapat pada golongan ini. Masyarakat perlu membuat segala usaha bagi
membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan golongan berkeperluan khas. Adalah
tidak wajar bagi masyarakat mengharapkan semata-mata perubahan serta penyesuaian
daripada gologan berkeperrluan khas menurut segala kehendak masyarakat.

FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Apakah tujuan Pendidikan Jasmani Suaian dimasukkan dalam kurikulum


sekolah?

2. Huraikan secara ringkas tentang sejarah Pendidikan Jasmani Suaian.

3. Senaraikan sekurang-kurangnya lima manfaat aktiviti Pendidikan Jasmani


Suaian kepada murid berkeperluan khas.

4. Jelaskan bagaimana proses penilaian keupayaan motor Pendidikan Jasmani


Suaian dilakukan.

5. Pada pendapat anda bagaimanakah pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian


boleh membantu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara.

6. Bincangkan frasa yang mengatakan bahawa setiap kanak-kanak dengan


kecacatan mempunyai hak yang sama bagi mengatakan kehendaknya
terhadap pendidikan dan ibu bapa mereka mempunyai hak menentukan jenis
pendidikan yang sesuai bagi anak mereka.

22
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN
Abd. Rahim Talib .2006. Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran.
Kuala Lumpur. MeteorDoc. Sdn. Bhd.

Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman .2003. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Kuala
Lumpur. Quantum Books.

Chua Tee Tee & Koh Boh Boon. 1992. Pendidikan Khas Dan Pemulihan. Kuala Lumpur.
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Garciulo R.M .2003. Special Education in Contemporary Society: An Introduction to


Exceptionality. United State. Wadsworth Thomson Learning.

Hajah Hasnah Udin. 1988. Bimbingan Kanak-Kanak Luar Biasa. Kuala Lumpur. Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Hajah Hasnah Udin & Hajah Aishah Hj. Jaafar .1992. Bimbingan Kanak-Kanak Luar
Biasa. Kuala Lumpur: DBP/Kementerian Pelajaran Malaysia.

Jamila K.A Mohamad .2005. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Kuala
Lumpur. PTS Publiction & Distributions Sdn. Bhd.

Li, Moore & Dennis. 1998. Acceptance of Disability and Its Correlates. Journal of Social
Psychology, 138(1), 13-26.

Messe .2001.HBS1103 Modul Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah


Pembelajaran. Universiti Terbuka Malaysia.

Mohamad Aman & Kasim Abd. Majid .2003. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-
Kanak ( Tingkatan 4). Selangor. Aras Mega (M) Sdn. Bhd.

Mohd. Salleh Lebar. 1999. Masalah Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak


Berkeperluan Khas Dalam Pendengaran. Serdang. Universiti Putera Malaysia.

Mohd. Sharani Ahmad. 2004. Mengurus Kanak-Kanak Yang Susah Belajar. Kuala
Lumpur. PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Prado, D.F .1991. A Guide and Handbooks for Parents of Mentally Retarded Children.
Illinois. Charles C Thompson.

Ross .1993. HBS1103 Modul Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah


Pembelajaran. Universiti Terbuka Malaysia.

Sandra F. Rief. 2008. Bagaimana Mendekati dan Mendidik Kanak-Kanak ADD/ADHD


(Terjemahaan PTS Publications). Kuala Lumpur. Institut Terjemahan Negara
Malaysia Berhad.

Sheila Devaraj & Samsilah Roslan. 2006. Apa itu Disleksia. Kuala Lumpur. PTS
Profesional Publishing Sdn. Bhd.

23
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 2
ASAS PERGERAKAN SUAIAN LOKOMOTOR, BUKAN
LOKOMOTOR DAN MANIPULATIF UNTUK MEMENUHI
KEPERLUAN ASAS PERGERAKAN DAN PERGERAKAN
SUAIAN

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat menerangkan asas pergerakan suaian lokomotor, bukan lokomotor


dan manipulatif untuk memenuhi keperluan asas pergerakan dan pergerakan suaian;
2. Pelajar dapat membanding beza antara pergerakan lokomotor dengan pergerakan
bukan lokomotor yang sesuai dengan populasi khas;
3. Pelajar dapat memberikan contoh pergerakan manipulatif yang bersesuaian dengan
kebolehan pelajar berkeperluan khas tertentu;
4. Menyatakan rasional menguasai asas pergerakan suaian lokomotor, bukan
lokomotor dan manipulatif bagi pelajar berkeperluan khas.
5. Pelajar dapat menerangkan dengan terperinci konsep pergerakan suaian dan
faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan suaian.

PENGENALAN

Pergerakan bermaksud sebarang bentuk gerak (movement) yang dilakukan oleh


seseorang yang akan menyebabkan dia berubah atau kekal di tempat
tersebut. Pergerakan Asas pula bermaksud proses yang memandu murid untuk
memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah
dan improvisasi yang berteraskan kegiatan penerokaan dan kreativiti. Pendidikan
pergerakan asas bukan sahaja memberi manfaat kepada kesihatan malah ia juga dapat
menerapkan nilai-nilai positif dalam diri kanak-kanak pendidikan khas. Antara nilai-nilai positif
yang boleh diperoleh dari aktiviti pergerakan asas ialah kerjasama, disiplin, berani, semangat
berpasukan, kesempurnaan lakuan, bantu-membantu dan keseronokan.

Pengertian Pergerakan Asas

Aktiviti yang dihasilkan pelaku untuk menguji kebolehan mereka mengawal pergerakan
badan (Susan Capel, 1986)

24
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pendidikan Jasmani meluangkan sebahagian otot besar yang mendorong dan


membangunkan individu belajar untuk bergerak dan belajar melalui pergerakan
(Gallahue, 1996)

Konsep Pergerakan Suaian

Konsep pergerakan suaian merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang


pergerakan yang membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan
untuk mencapai matlamat pergerakan yang spesifik.

Kesedaran Tubuh Badan: Apakah yang boleh dilakukan oleh tubuh badan murid
berkeperluan khas?

Kesedaran Ruang: Di manakah badan bergerak?

Perhubungan: Dengan siapa dan dengan apakah badan bergerak?

Kualiti Pergerakan: Bagaimanakah badan bergerak?

Kesedaran Tubuh Badan

Mengenal pasti nama dan lokasi anggota badan, posisi dan bentuk badan

Kesedaran pergerakan tubuh badan

Badan sebagai alat komunikasi untuk meluahkan perasaan

Kesedaran ketegangan otot dan relaksasi

Kesedaran Ruang

Mengenali ruang kendiri dan menghormati ruang orang lain

Bergerak dengan selamat dalam ruang am

Mengenali pelbagai arah dan bagaimana menukar arah

Memahami pelbagai aras pergerakan

Mengharungi pelbagai laluan serta laluan pergerakan pelbagai objek

Menyesuaikan julat pergerakan berdasarkan tugasan dan situasi

Perhubungan

Memahami perhubungan antara badan dengan setiap anggota badan

Bergerak dengan berkesan secara relatif dengan individu lain atau


kumpulan

Memahami perhubungan antara badan dan anggota badan dengan objek

25
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Kualiti Pergerakan

Imbangan: memahami unsur imbangan statik dan dinamik serta peranan


imbangan dalam pergerakan

Masa: membezakan pelbagai kelajuan dan meningkatkan atau


mengurangkan kelajuan pegerakan

Kuasa: kebolehan mewujudkan dan memodifikasikan kuasa sendiri


untuk memenuhi keperluan tugasan

Aliran: menggabungkan pergerakan dengan licin dan melalukan


pergerakan dalam masa atau ruang yang terhad

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergerakan

Faktor fisiolgikal: Daya tahan kardiovaskular, fleksibilti, kekuatan dan daya tahan
otot
Faktor psikologikal: ketakutan, kerisauan dan keyakinan diri
Faktor sosiologikal: keahlian dalam kumpulan boleh mempengaruhi penglibatan,
peranan gender dan ekonomi.

Tujuan Menguasai Pergerakan Asas

Kecergasan: daya tahan kardiovaskular, kekuatan dan daya tahan otot, fleksibiliti,
komposisi tubuh badan, pengukuran denyutan nadi dan prinsip latihan

Sosialisasi: undang-undang dan peraturan permainan, menghormati orang lain,


semangat kesukanan , bekerjasama, penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

Pendidikan Jasmani merupakan satu subjek penting dalam kurikulum pendidikan formal
(de Vries, 1995). dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan Jasmani merupakan
satu-satunya bidang pendidikan yang menekankan taksonomi jasmani yang tidak
disentuh oleh mata pelajaran lain. Empat taksonomi penting pendidikan ialah jasmani,
emosi, rohani dan intelektual. Tambahan lagi, selain daripada merupakan bidang ilmu itu
sendiri, subjek ini menyumbang kepada kecergasan semasa seseorang murid dan
mampu menerapkan amalan bersenam untuk kesihatan di luar waktu sekolah malah
untuk sepanjang hayat. Subjek-subjek lain banyak menyentuh aspek kognitif
(intelektual), sedikit ruang untuk aspek rohani (afektif) dan hampir tiada ruang untuk
aspek psikomotor dan fizikal.

Melalui Pendidikan Jasmani, kanak-kanak dapat mencuba sesuatu kegiatan dan


perlahan-lahan pengalaman itu akan membawa kepada perkembangan fizikal, intelek,
sosial dan sebagainya. Pendidikan pergerakan akan dapat membantu menyuburkan
perkembangan diri seseorang. Pendidikan Pergerakan merupakan salah satu bidang di
26
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

dalam sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR (1999) malah juga dalam KSSR
(2011). Salah satu bidang di dalam Pendidikan Jasmani iaitu Pendidikan Pergerakan.
Melalui Pendidikan Pergerakan, murid-murid dapat mengenali potensi tubuh badan
mereka dalam melakukan pelbagai pergerakan. Sehubungan dengan itu secara tidak
langsung, pelajar akan memperoleh pemahaman tentang keadaan alam fizikal yang
melibatkan perkara abstrak seperti masa, jarak, hala, bentuk, saiz, kepantasan dan
hubungannya dengan pergerakan yang dilakukan. Secara amnya, pergerakan asas
terbahagi kepada tiga bahagian iaitu lokomotor, bukan lokomotor dan manupulatif alat.

Rajah 2.1: Pergerakan Asas

PERGERAKAN LOKOMOTOR

Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang dilakukan oleh seseorang yang


menyebabkan dia berubah kedudukan. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang
menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari
disebut bergerak dan beredar.

Terdapat pelbagai cara pergerakan badan dalam gerakan lokomotor selain daripada
berjalan dan berlari, melompat, melompat ketingting, lari sisi, skip, merangkak, guling
hadapan, guling balak, guling sisi dan gallop juga tergolong dalam pergerakan
lokomotor.. Pergerakan ini melibatkan arah, aliran, haluan dan masa.

27
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Arah
Arah melibatkan bentuk arah gerakan iaitu ke belakang, depan ke kiri atau ke kanan.

Rajah 1.2: Arah Pergerakan

Haluan

Haluan melibatkan corak gerakan, contohnya samada dalam bentuk lurus,


bengkang-bengkok, zig-zag dan lain-lain.

Rajah 1.3: Corak Haluan Pergerakan Lokomotor

Masa

Masa adalah masa yang digunakan untuk melengkapkan pergerakan, masa


boleh dalam keadaan cepat atau pelahan, dengan cara tiba-tiba atau terkawal.

Bentuk Pergerakan Lokomotor


Dalam subtopik ini, kita akan membincangkan aktiviti-aktiviti pergerakan
lokomotor yang biasa dilaksanakan dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.
Antaranya ialah:

Berjalan

28
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Di antara aktiviti berjalan yang boleh dilakukan oleh guru Pendidikan


Jasmani Suaian mengikut kebolehan pelajar dan tahap kecacatan yang
dimiliki ialah seperti berikut:

Rajah 1.4: Pergerakan Lokomotor

Jalan berundur dan kemudian ke hadapan


Berjalan dengan melakunkan gaya robot atau askar permainan
berjalan
Berjalan dengan melakunkan gaya gergasi berjalan
Berjalan dengan melakunkan gaya cara gorila berjalan
Berjalan sambil memusingkan tali skipping.

PERGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR

Pergerakan bukan lokomotor dilakukan dalam keadaan tidak bergerak dari satu
tempat ke tempat yang lain. Pergerakan bukan lokomotor juga diertikan sebagai
keupayaan mengerakkan bahagian tubuh badan tanpa beralih tempat.

Bentuk Pergerakan Bukan Lokomotor


Dalam subtopik ini, kita akan membincangkan aktiviti pergerakan bukan
lokomotor yang biasa dilaksanakan dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.
Antaranya:

Duduk
Di antara aktiviti berjalan yang selalu dilakukan oleh guru pendidikan jasmani
ialah seperti berikut:
Duduk dalam keadaan bersila

Duduk dalam keadaan melunjur

29
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Rajah 1.5: Pergerakan Bukan Lokomotor

Duduk dalam keadaan mengilas kekiri dan kekanan


Duduk dengan mengangkat kaki keatas sedikit
Duduk dalam keadaan kaki ke atas dengan gaya mengayuh basikal
Duduk dengan tangan menyentuh jari kaki
Duduk melutut
Duduk mendekam

Berdiri

Di antara aktiviti berdiri yang selalu dilakukan oleh guru Pendidikan Jasmani
ialah seperti berikut:
Berdiri lurus
Berdiri dengan mengilas kekiri dan kekanan
Berdiri dengan keadaan tangan kanan lurus menyentuh sisi lutut kanan
dan berdiri dengan keadaan tangan kiri lurus menyentuh sisi lutut kiri
Berdiri membongkok sambil jari tangan menyentuh jari kaki

Berdiri dengan Berdiri sambil Berdiri dengan


membongkok menghayun kaki memusing pada
kehadapan paras pinggang

Rajah 1.6: Pergerakan Bukan Lokomotor Sambil Berdiri

30
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Berpasangan

Antara aktiviti berpasangan dan berkumpulan dalam pergerakan bukan


lokomotor ialah:

Gusti Tangan Turun Naik Berdua Enjit-Enjit Semut

Rajah 1.7: Pergerakan Bukan Lokomotor Berpasangan dan Bertiga

MANIPULASI ALATAN

Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang dapat menyediakan diri pelajar untuk
mempelajari asas sukan dan seterusnya menguasai kemahiran sukan yang pelbagai.
Pembelajaran manipulasi alat mesti melibatkan objek seperti pundi kacang, bola kecil,
bola besar, gelung, rotan, batang rotan, tali dan gelang getah

Manupulasi alat ialah bagaimana cara kita mengayakan atau mempergunakan alatan
dengan cara yang betul dan cekap untuk membentuk gerakan. Kemahiran manipulasi
alat hendaklah dibina di peringkat umur pra sekolah atau sekolah rendah. Kemahiran ini
memerlukan penggunaan anggota badan untuk mengawal, mengawasi atau menangani
sesuatu objek.

Kemahiran manipulasi alat merupakan asas kepada kemahiran sukan yang perlu dibina
daripada peringkat kanak-kanak. Kemahiran asas manipulasi alat dapat meningkatkan
kordinasi angota badan contohnya tanganmata, kakimata dan lain-lain.

Bentuk Pergerakan Manipulasi Alat

Kemahiran manipulasi alat yang diajar diperingkat pra dan sekolah rendah ialah:

31
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Melambung

Melambung bola ke udara ada ketinggian pelbagai Meleretkan bola


dan menyambut semula kesasaran

Rajah 1.8: Pergerakan Manipulatif Alatan

Meleretkan bola ke dinding dan menahan semula


Menggolek relung
Membaling pundi kacang ke pasangan
Membaling pundi kacang melintasi satu garisan
Membaling pundi kacang kedalam gelung rotan atau sasaran lain
Membaling pundi kacang sejauh yang boleh

Menyambut

Di antara aktiviti menyambut yang selalu dilakukan oleh guru Pendidikan


Jasmani ialah seperti berikut:

Melambung pundi kacang ke udara dan menyambut semula

Melambung bola setinggi yang boleh dan menyambut semula

Melantunkan bola di dinding dan menangkap semula

Menyambut pundi kacang yang dilempar oleh pasangan

Membaling dan menangkap bola bergilir dengan pasangan

Memukul

Di antara aktiviti memukul yang selalu dilakukan oleh guru Pendidikan Jasmani
ialah seperti berikut:

Memukul alatan dengan tangan


32
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Memukul alatan dengan genggaman

Memukul alatan kearah pasangan atau sasaran

Melambung belon keudara dan kemudian memukul

Minta pelajar menjalankan aktiviti secara berpasangan. Minta A


lambungkan bola kemudian B akan memukul bola dengan kayu

Minta pelajar menjalankan aktiviti secara berpasangan. Minta A leretkan


bola kemudian B akan memukul bola dengan kayu

Menjatuhkan bola kemudian memukul Jatuhkan bola kemudian pukul ketika


ketika bola itu melantun dengan tangan bola itu melantun dengan alatan
dari aras bahu ulang dari sisi dan bawah
bahu.

Rajah 1.9: Pergerakan Manipulatif Alatan; Memukul

PERGERAKAN ASAS SUAIAN UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS

Bagi golongan berkeperluan khas untuk pelajar yang mengalami masalah fizikal seperti
pertumbuhan otot dan deria yang tidak sempurna. Aktiviti jasmani yang disesuaikan
dengan keupayaan pelajar berkeperluan khas boleh membantu golongan ini
mengurangkan kelemahan dan masalah yang dihadapi (Auxter, Pyfer dan Huettig,
1989). Masalah kecacatan fizikal tidak boleh dipulihkan dengan rawatan perubatan
sahaja tetapi pakar perubatan telah memperkenalkan program terapi fisio yang dapat
mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan individu dengan lebih berkesan
(Auxter, Pyfer dan Huettig, 1998). Oleh yang demikain pengajaran Pendidikan Jasmani
Suaian untuk pelajar khas yang dirancang dengan baik dan bersesuaian akan dapat
memenuhi falsafah kurikulum bersepadu yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di
Malaysia.

33
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian untuk golongan khas kurang diberikan perhatian
pada masa kini. Malah, jika dilihat daripada skop yang lebih luas, Pendidikan Jasmani
Suaian untuk golongan khas adalah lebih kritikal daripada golongan normal. Di Malaysia
tidak banyak tempat-tempat yang disediakan sesuai untuk memberi peluang kepada
golongan khas untuk beriadah terutamanya di luar kawasan sekolah khas. Golongan
normal mudah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, kemudahan dan peralatan
sesuatu jenis aktiviti riadah tetapi golongan khas pula sukar mendapat peluang untuk
turut serta aktiviti yang dijalankan. Begitu juga dengan aktiviti Pendidikan Jasmani yang
dilaksanakan di sekolah, aktiviti Pendidikan Jasmani yang dijalankan kepada pelajar
berkeperluan khas kurang diberikan perhatian dan mereka mengikuti aktiviti yang
kurang sesuai bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa (Auxter, Pyfer dan Huettig,
1999). Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas untuk melibatkan diri dalam
aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah kerana terdapat pelajar-pelajar berkeperluan khas
mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot, saraf dan pembentukan postur yang
kurang sempurna. Contohnya terdapat dalam kalangan pelajar yang mengalami otot-
otot yang kurang sempurna tidak dapat melakukan pergerakan seperti pelajar biasa.
Begitu juga yang mengalami masalah deria tidak dapat bergerak sebebas dan sepantas
pelajar biasa. Ini akan mengakibatkan mereka merasa rendah diri dan tersisih. Aktiviti
Pendidikan Jasmani yang bersesuaian perlu disediakan untuk melatih dan melazimkan
keupayaan mereka ke tahap yang optimum bagi menyediakan mereka untuk
menghadapi kehidupan sebenar di luar sekolah. Selain daripada itu aktiviti Pendidikan
Jasmani Suaian juga perlu menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan
kesejahteraan emosi kepada golongan istimewa ini.

Asas Pergerakan Suaian Aktiviti Pergerakan Manipulatif


Pergerakan merujuk kepada sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang
yang menyebabkan perubahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain iaitu
pergerakan lokomotor, atau kekal di tempat tersebut yang dikenali sebagai pergerakan
bukan lokomotor. Variasi dalam kemahiran ini boleh dilihat melalui aplikasi manipulasi
alatan.

Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang dapat menyediakan diri pelajar untuk
mempelajari asas sukan yang seterusnya menguasai kemahiran sukan yang pelbagai.
Pembelajaran manipulasi alatan mesti melibatkan objek seperti pundi kacang, bola kecil,
bola besar, riben, tali, gelung dan sebagainya. Setiap pergerakan di setiap stesen
mewakili beberapa komponen pergerakan asas, sama ada pergerakan lokomotor seperti
34
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

berjalan, berlari, bergallop, berskipping serta berguling atau pergerakan bukan


lokomotor seperti mengimbang, bangun duduk, menarik nafas serta mengilas badan.
Penggunaan alatan tidak terhad pada peralatan ringan seperti gelung yang menjadi
peralatan utama untuk sesi amali malah turut melibatkan peralatan berat seperti peti
lombol, bangku panjang, dan platform lompatan. Kesemua aktiviti ini merangkumi
pergerakan asas yang dilakukan dalam kehidupan seharian.

Matlamat
Pergerakan-pergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam
tugas harian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Bagi meningkatkan potensi
kreativiti murid berkeperluan khas untuk melakukan pergerakan khasnya
menginterpretasikan idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara
simbolik, pendekatan pergerakan kreatif digunakan. Pengalaman pergerakan kreatif
dapat memperkembangkan kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan.

Objektif
Objektif aktiviti pergerakan menggunakan alatan ini adalah:
Memberi pendedahan serta mempraktikkan kemahiran menggunakan anggota
badan untuk mengawal, mengawasi atau menangani sesuatu objek.
Melatih kecekapan untuk mengawal koordinasi, khususnya bagi aktiviti
melibatkan lebih daripada dua pergerakan.
Membina satu aktiviti rekreasi yang menyeronokkan untuk dipraktikkan.
Melatih guru-guru pelatih untuk merangka aktiviti yang bersesuian dengan
keperluan jasmani dan kesesuaian alatan.

Pergerakan Suaian
Program yang dibentuk khusus untuk murid-murid berkeperluan khas. Sebahagian
daripada kurikulum biasa yang dimodifikasi (ubahsuai) bagi memenuhi keperluan-
keperluan mereka dan memberi input baru kepada mereka belajar cara menjaga
keselamatan. Modifikasi yang dibuat melibatkan semua pergerakan agar semuanya
dapat dinikmati oleh kanak-kanak berkeperluan khas ini.

Bertujuan untuk memberikan peluang kepada individu kurang upaya. Pengubahsuaian


aktiviti mengambil kira potensi individu untuk melakarkan aktiviti tersebut. Ianya juga
merupakan pengubahsuaian yang melibatkan latihan kemahiran motor kasar bertujuan

35
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

untuk meningkatkan keupayaan motor individu ke tahap yang hampir sama dengan
tahap kemampuan rakan sebaya populasi normal.

Perlunya Pengubahsuaian
Pengubahsuaian setiap pergerakan sama ada pergerakan lokomotor, bukan lokomotor
atau pergerakan manipulatif perlu dibuat kepada murid-murid berkeperluan khas. Ini
kerana mereka memerlukan setiap aktiviti itu bersesuaian dengan kekangan yang ada.

Pengubahsuaian ini perlu disebabkan:


Mereka ini sentiasa memerlukan pemantauan sepenuhnya daripada guru-guru
kerana mereka tidak boleh untuk bergerak sendiri.
Keupayaan yang mereka ada tidak sama seperti murid populasi umum.
Ruang/kawasan permainan atau pergerakan mereka juga perlu dihadkan
bersesuaian dengan keupayaan mereka.
Supaya menanam sikap berani dan membuang sikap rendah diri.
Mewujudkan sikap bersaing dalam kalangan mereka sendiri juga dengan mereka
dari populasi umum. Semangat kita boleh.
Memberi peluang kepada kanak-kanak ini mencuba bakat dan menguasai
kemahiran di dalam pergerakan seperti yang terkandung di dalam sukatan.
Menjadi contoh terbaik dalam kalangan mereka dan orang yang normal.

Jadual 2.1: Konsep Pergerakan

Kesedaran badan Kesedaran spatial Usaha Hubungan


1. Seluruh badan: curl 1. ruang umum 1. Masa: tiba- 1.Dgn/tanpa objek:
mark, twist tiba/berterusan manipulasi
2. Bahagian badan: sahaja, 2. ruang peribadi 2. Berat: berat / 2. dengan orang
dlm kombinasi, memulakan ringan
/berikut, menghulurkan/
curl/twist, mesyuarat/
perpisahan
3. Bearing Berat: 3. Arah didalam ruang 3.Ruang:
sokongan, pemindahan langsung/
berat badan, kira-kira fleksibel
4.Aksi: pergerakan, 4. Tahap dalam ruang
ketinggian, bertukar 4. Aliran: terikat
5. Bentuk badan: bulat, 5. Laluan dalam / percuma
sempit, luas, twisted ruang: lantai / Air
6. Penggunaan simetri/
simetri badan 6. Sambungan dalam
ruang: ini, terdekat,
besar, kecil
(Lump, 2005)
36
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Konsep Pembelajaran Melalui Pergerakan

Belajar sambil bergerak

Melalui pergerakan kanak-kanak berkeperluan khas akan:

berubah kedudukan

berfikir

menguasai sesuatu kemahiran secara langsung

Domain yang Terlibat dalam Pergerakan

Psikomotor

Kognitif

Afektif

Melalui pergerakan Murid Bermasalah Pembelajaran Mempelajari Tentang Diri:

apa yang mampu dilakukan

bagaimana dia boleh mengawal diri

bagaimana mengawal sesuatu yang ada diseklilingnya

bagaimana menyesuaikan diri dengan persekitaran

bagaimana melahirkan perasaan

Pergerakan membolehkan perkembangan yang menyeluruh dari aspek fizikal


dan psikologi, kebolehan belajar dan bergaul.

Fasa Perkembangan

Perkembangan Motor Deria (Sensory Motor)

belajar mengenal ciri-ciri dalam persekitaran

sedar diri berbeza dengan alam sekitar

belajar bagaimana mengubah kedudukan badan (berguling kepada melutut)

belajar menggenggam, memegang objek, melepas ikut kehendak diri.

37
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUMUSAN

Pergerakan asas, pergerakan kreatif, asas gimnastik serta sukan dan permainan
diberikan tumpuan yang khas kepada peringkat perkembangan murid. Pergerakan
lokomotor dan manipulasi peralatan sangat penting kerana ia merupakan asas untuk
mencipta pergerakan yang lebih kompleks untuk kehidupan seharian dan tujuan
melibatkan diri dalam sukan. Oleh sebab itulah, pergerakan asas diterapkan kepada
pelajar di sekolah pelajar berkeperluan khas supaya mereka dapat menguasai dan
memahirkan diri dalam melakukan pergerakan yang lebih kompleks walaupun
mengalami pelbagai kekangan.

FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Nyatakan tujuan menguasai pergerakan asas dari aspek pergerakan


sosialisasi.

2. Bagaimanakah klasifikasi tema boleh memudahkan cara tindakbalas


pergerakan?

3. Rancang satu ujian pergerakan bukan lokomotor yang melibatkan lapan


stesen. Nyatakan secara ringkas perlaksanaannya.

4. Mengapakah pengubahsuaian untuk semua pergerakan perlu dibuat untuk


murid-murid berkeperluan khas?

5. Jelaskan secara ringkas hubungan di antara perkembangan motor dan


pencapaian motor.

6. Apakah tahap kemahiran bukan lokomotor yang boleh dicapai oleh kanak-
kanak yang berusia 5 tahun?

38
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN

Chua Tee Tee & Koh Boh Boon. 1992. Pendidikan Khas Dan Pemulihan. Kuala Lumpur.
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Garciulo R.M .2003. Special Education in Contemporary Society: An Introduction to


Exceptionality. United State. Wadsworth Thomson Learning.

Hajah Hasnah Udin. 1988. Bimbingan Kanak-Kanak Luar Biasa. Kuala Lumpur. Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Jamila K.A Mohamad .2005. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Kuala
Lumpur. PTS Publiction & Distributions Sdn. Bhd.

Li, Moore & Dennis. 1998. Acceptance of Disability and Its Correlates. Journal of Social
Psychology, 138(1), 13-26.

Messe .2001.HBS1103 Modul Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah


Pembelajaran. Universiti Terbuka Malaysia.

Mohd. Salleh Lebar. 1999. Masalah Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak


Berkeperluan Khas Dalam Pendengaran. Serdang. Universiti Putera Malaysia.

Prado, D.F .1991. A Guide and Handbooks for Parents of Mentally Retarded Children.
Illinois. Charles C Thompson.

Ross .1993. HBS1103 Modul Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah


Pembelajaran. Universiti Terbuka Malaysia.

Zamri Mahamod .2009. Posiding Seminar Pendidikan Khas. Bangi. Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zarin Ismail, Safani Bari & Soo Boon Seng .2004. Integrasi Sosial Murid Berkeperluan
Khas Bermasalah Pendengaran dan Program Inklusif . Kuala Lumpur. Dewan Bahasa
dan Pustaka

Zuly .2009. Program Untuk Pelajar Berkeperluan Khas Diperolehi pada 9 Oktober

2009 daripada http://www.scribd.com/doc/14853835/Bab-9-Program-Untuk-

Pelajar-Berkeperluan-Khas

Tugasan Kursus KRJ1013 Kohort 13, Semester 2, 2013.

39
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 3
TEKNIK DAN KAEDAH PENGAJARAN PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN,
PENGURUSAN PERMAINAN SUKANEKA.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat memahami strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian;
2. Pelajar dapat menghubungkaitkan fungsi Pendidikan Jasmani Suaian serta
mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian;
3. Pelajar dapat menerangkan kelebihan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Suaian
berbanding mata pelajaran lain yang terdapat di sekolah/pusat;
4. Menyatakan beberapa keistimewaan konsep kesepaduan dan penggabungjalinan
dalam Pendidikan Jasmani Suaian;
5. Mengenalpasti faktor-faktor penting yang terlibat dalam mengendalikan Sukaneka
pelajar berkeperluan khas.

PENGENALAN

Pendidikan Jasmani Suaian telah dipraktiskan dalam sesi persekolahan biasa sejak
permulaan pemerintahan kerajaan yang diperakui oleh Kongres pada tahun 1975 yang
memberi peluang kepada murid keperluan khas sebagai laluan untuk menerima
pendidikan umum. Program perkolahan pendidikan khas di Malaysia mengandungi tiga
jenis iaitu program sekolah khas, program sekolah percantuman dan program sekolah
inklusif.. Guru atau tenaga pengajar Pendidikan Jasmani Suaian bertanggungjawab
sebagai pendidik yang kritikal membantu pembinaan dan perkembangan murid-murid
kurang upaya dengan menjalankan pengajaran dan pembelajaran untuk individu yang
mengalami kecacatan atau kurang upaya.

Matlamat Pendidikan Jasmani Suaian murid-murid berkeperluan khas adalah


menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaan
dan pencapaian murid-murid untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari dan
berjaya dalam kehidupan (Jabatan Pendidikan Khas, 1997). Antara masalah atau
40
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

kecacatan yang dialami oleh golongan ini ialah autisme, buta, pekak, bisu, gangguan
emosi, keterencatan akal, pelbagai masalah ketidaksempurnaan fizikal masalah sistem
saraf, masalah pertumbuhan otot, ketidaksempurnaan postur badan dan lain-lain.
Aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian ini merupakan terapi untuk mengurangkan masalah
murid keperluan khas. Di kebanyakan sekolah, aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian
kurang diberikan perhatian dan mereka mengikuti aktiviti yang kurang sesuai bersama
pelajar biasa (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1999).

Dalam konteks hubungan antara Pendidikan Jasmani dengan pendidikan formal,


Pendidikan Jasmani merupakan penyumbang besar kepada proses asimilasi individu ke
dalam masyarakat (de Vries,1995). Kurikulum Pendidikan Jasmani Suaian adalah
sebahagian daripada kurikulum biasa yang dimodifikasi (ubahsuai) bagi memenuhi
keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai kecacatan atau
kurang upaya. Pendidikan Jasmani yang dijalankan secara terancang dan sesuai
dengan kategori keperluan khas dapat membawa kesan yang positif kepada
perkembangan fizikal, emosi dan mental. Strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang
sesuai amat dititikberatkan untuk mengurangkan masalah atau tekanan yang dihadapi
golongan ini serta membina keyakinan dan meningkatkan kompetensi mereka.

Strategi, Kaedah dan Teknik Dalam Pendidikan Jasmani Suaian


Strategi, kaedah dan teknik pengajaran adalah perkara yang perlu dititikberatkan
sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan strategi, kaedah dan teknik yang
tepat akan membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran. Terdapat pelbagai
jenis strategi, kaedah dan teknik dalam penyampaian isi pembelajaran.

Strategi

Kaedah
X
Teknik

Rajah 3.1: Perkaitan Antara Strategi, Kaedah dan Teknik

41
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Strategi
Strategi merangkumi kesemua aspek termasuklah teknik, kaedah dan pendekatan.
Strategi adalah suatu bentuk operasi yang digunakan dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran dan juga merupakan aktiviti pengurusan yang telah dirancang untuk
mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan guru. Strategi juga dianggap
sebagai kebijaksanaan memilih sesuatu pendekatan dan kecekapan dalam merancang
teknik dan kaedah. Terdapat tiga jenis strategi dalam penyampaian pengajaran dan
pembelajaran iaitu:

Rajah 3.2: Strategi Pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian

Strategi Berpusatkan Guru


Strategi pemusatan guru memperlihatkan guru sebagai individu yang memainkan
peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala bentuk aktiviti yang dijalankan.
Sesi pengajaran dan pembelajaran berbentuk kuliah iaitu guru banyak memberi
penerangan dan murid hanya mendengar setiap penerangan dengan teliti. Ciri-ciri
strategi pemusatan guru ialah:
Guru sebagai penyampai maklumat dan murid sebagai penonton sahaja.
Kepimpinan guru bersifat autokratik.
Murid tidak berpeluang menyampaikan pendapat mereka.
Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan
Komunikasi antara murid dan guru adalah sehala
Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif
pengajaran guru

42
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai


murni atau perkembangan emosi
Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan menghafaz tetapi kurang
upaya untuk membuat interprestasi
Interaksi antara murid adalah pasif dan pergaulan social murid terbatas.
Kebolehan dan minat murid tidak diambil berat
Murid menjadi kurang kreatif dan tidak diberi peluang untuk menjana idea

Strategi Berpusatkan Murid


Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak masa diperuntukkan kepada
pembelajaran dalam strategi ini. Antara ciri bagi strategi pemusatan murid ialah:
Guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti
pembelajaran
Komunikasi yang berlangsung adalah komunikasi dua hala
Kepimpinan adalah berbentuk demokratik di mana murid digalakkan untuk
memberikan pendapat
Strategi pengajaran dan pembelajaran mengutamakan objektif pencapaian murid
di mana perkembangan yang seimbang sepertimana yang dinyatakan dalam
aspek JERI dapat dihasilkan
Ujian penilaian berbentuk formatif digunakan untuk mengkaji kelemahan murid
dan memastikan ujian kemahiran yang guru lakukan berjaya atau tidak
Sebagai panduan kepada guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran
yang lebih baik pada masa akan datang
Mengutamakan kaedah kumpulan dan penglibatan penuh pelajar
Murid bersikap lebih kreatif dan inisiatif.

Strategi Berpusatkan Bahan


Strategi ini menggunakan bahan sebagai medium utama untuk penyampaian isi
pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan tersebut terbahagi kepada dua iaitu bahan
pengajaran yang disediakan oleh guru (powerpoint, carta, gambar rajah) dan bahan
pembelajaran yang digunakan oleh murid (buku teks, lembaran kerja, peralatan sukan,
radas dan sebagainya). Ciri-ciri bahan yang digunakan adalah seperti berikut:
Guru dan murid menggunakan bahan sepenuhnya untuk mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran
Melibatkan interaksi antara murid dengan bahan

43
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Murid dan guru perlu cekpa menggunakan bahan secara maksimum untuk
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.
Strategi ini menekankan keseruhan aspek iaitu aspek fizikal, kognitif dan afektif
Pengajaran guru bertumpu kepada pengajaran bermakna dan berkesan
Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan
Strategi ini mementingkan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui
pengalaman sebenar.

Kaedah
Kaedah ialah satu prosedur yang membolehkan pelaksanaan pengajaran dijalankan
secara teratur, kemas dan sistematik serta suatu bentuk langkah pengajaran yang
tersusun rapi. Kesemuanya adalah bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran
yang telah dirancang. Guru perlu menyusun langkah pengajaran secara teratur,
mempunyai kesinambungan dan perlu melakukannya mengikut peraturan agar objektif
pembelajaran yang spesifik dapat diperolehi dalam jangka masa yang pendek. Contoh-
contoh kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah:
Kaedah inkuiri penemuan
Kaedah Induktif
Kaedah Deduktif
Kaedah Penyiasatan
Kaedah Penyelesaian Masalah
Kaedah Kumpulan
Kaedah Sumbangsaran
Kaedah Demonstrasi
Kaedah Lawatan
Kaedah Belajar Cara Belajar dan lain-lain

Teknik
Teknik merupakan muslihat yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan dan isi
pengajaran kepada murid secara optimum. Teknik merupakan unit-unit kecil yang
terkandung dalam kaedah. Teknik juga adalah suatu kemahiran yang digunakan guru
untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah pengajaran serta cara guru untuk
menjalankan pelbagai langkah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu
membahagikan masa dengan betul untuk menjalankan setiap teknik yang dipilh.
Contoh-contoh teknik yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran ialah:
44
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Rajah 3.3: Teknik Mengajar Pendidikan Jasmani Suaian

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian


Pendidikan Jasmani Suaian, guru atau tenaga pengajar perlu menggabungkan ketiga-
tiga strategi iatu pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan. Guru perlu
membahagikan slot pengajaran dengan cuba menggunakan ketiga-tiga strategi dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran.

Guru tidak boleh hanya memberi arahan dan bercakap sepanjang waktu kerana
golongan kurang upaya ini tidak boleh menerima arahan terlalu banyak dan secara
berterusan.

45
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Tetapi, perlu diingatkan, setiap murid mempunyai kecacatan dan masalah yang
berbeza. Guru boleh menentukan arahan mengikut kesesuaian tahap kecacatan dan
ketidak upayaan murid dengan memberi arahan secara individu. Kaedah 5 C yang
boleh digunakan guru ialah:

Rajah 3.4: Kaedah 5C Dalam Pendidikan Jasmani Suaian

Strategi, Teknik dan Kaedah Pendidikan Jasmani Suaian Mengikut Kajian


Barat

Jadual di bawah menunjukkan hasil kajian Ahli Pengkaji Barat tentang strategi, kaedah
dan teknik yang sesuai digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas.
46
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Jadual 3.1: Strategi, Teknik dan Kaedah Pendidikan Jasmani Suaian (Kajian Barat)

Strategi / Kaedah / Teknik Penyumbang/ Maklum Balas


Pencipta
Mengeraskan Diri (Freez Up):
Berhenti bercakap Wayne Herninko
Mata memandang guru Norwood School
Mulut tutup Bethesda, MD
Mata dan telinga dibuka

Bergerak dalam keadaan Terkawal


(Move Under Control):
Tidak berlari di luar
Kawasan
Tidak berlari dan menganggu
rakan lain

Ambil Peralatan (Get Equipments):


Ambil peralatan yang disediakan
seorang demi seorang
(tidak berebut)
Ambil Secara Sopan
(tunjukkan demonstrasi)
Ambil Secara Berhati-hati

Memberi isyarat, respon


(Reminder for Any Cue):
Soal Murid: Apakah yang awak
cari?
Memberi pujian: Tahniah, awak
boleh lakukannya!
Membantu murid yang tidak
mampu melakukan aktiviti
Mengingatkan murid tentang
tugasan dan kemahiran yang
dipelajari

1) Pakai pakaian dan kasut yang Larry Satchwell
bersesuaian
2) Hormat diri sendiri dan orang lain
3) Bergerak secara berhati-hati
4) Gunakan peralata dengan cermat

Selama 23 tahun mengajar


1) Cuba bersungguh-sungguh Steve Arnold Pendidikan Jasmani Suaian,
2) Bersikap baik antara satu sama beliau mendapati kelas dapat
lain Westridge dikawal melalui dua perkara
Elementary utama ini
Lake Oswego,
Beliau menyatakan yang idea
1) Dengar dan lakukan Rob Matthews dan strategi ini diambil
47
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

2) Tidak menganggu rakan lain Pleasant Valley daripada buku yang bertajuk A
3) Berhati-hati School Peoria, IL Book Purchased At A
4) Berhenti apabila wisel dibunyikan Convention.
5) Menghormati antara satu sama lain Beliau menyukai cara ini
kerana ianya ringkas dan
bersesuaian.

R.E.S.P.E.C.T. Cara ini adalah yang terbaik


Nancy Gordon dan mudah untuk diingati dan
R- Right To Learn (belajar dengan betul) diaplikasi
E- Effort (kesungguhan)
S- Safety (keselamatan)
P- Purpose (perlaksanaan)
E- Enthusiasm (minat dan rasa ingin tahu)
C- Challenge (cabaran)
T- Trust/Team Building(kepercayaan/
semangat berpasukan)

A.B.C.D. Kent Kuelper Beliau menerangkan setiap


A- Act Safely (bertindak mengikut Spring Hill peraturan dengan teliti kepada
keselamatan) Elementary murid. Contohnya: Pendengar
B- Be Prepared And Be Positive School yang baik bermaksud mulut
(bersedia dan bersikap positif) Anchorage diam,mata dan telinga buka,
C- Cooperate (kerjasama) School District tangan diam, angkat tangan
D- Do Your Best (lakukan yang terbaik) Anchorage, jika hendak bercakap
Alaska
Have Fun - Work Hard Learn

Kesepaduan
Konsep Kesepaduan
- Kesepaduan ialah kaedah pengajaran dan cara mengelola program pengajaran
agar pelbagai mata pelajaran dan kemahiran dalam kurikulum boleh
dihubungkaitkan antara satu sama lain.
- Pendekatan ini memberi kesepaduan kepada pengalaman sekolah murid.
- Pendekatan ini merupakan strategi induktif yang direkabentuk untuk
membolehkan murid meningkatkan pemahaman mereka terhadap pelbagai
bentuk pengetahuan, di samping mengamalkan pemikiran aras tinggi tentang
maklumat yang sedang mereka pelajari.

Kaedah Kesepaduan
- Model kesepaduan ini melihat murid sebagai seorang yang secara aktif
membentuk fahaman mereka tentang topik yang dipelajari.
- Gabungan beberapa kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal murid-
murid.
48
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

- Kombinasi beberapa kemahiran dalam sesuatu matapelajaran.


- Membina konsep yang kukuh secara tersusun melalui kesinambungan daripada
beberapa kemahiran tertentu.

Jenis-Jenis Kesepaduan
- Kesepaduan pengetahuan kognitif, kemahiran insaniah dan nilai murni dalam
setiap pelajaran.
- Kesepaduan pengalaman pembelajaran antara mata pelajaran sekolah.
- Kesepaduan antara pendidikan dalam bilik darjah dengan pendidikan di luar bilik
darjah.
- Hubungkait antara pengalaman dalam bilik darjah dengan pengalaman dalam
alam sekitar di luar sekolah.

Tujuan Kesepaduan
- Untuk mengajar murid berdikari dan menjadi penyelesai masalah yang
bergantung kepada diri sendiri.
- Untuk membantu murid memahami dan menghayati sejauh mana mata pelajaran
dan kemahiran di sekolah berhubung-kait antara satu sama lain dan bukannya
wujud berasingan.
- Untuk mewujudkan minat murid yang tinggi terhadap pembelajaran yang
berbentuk peribadi dan individu.
- Membentuk situasi di mana murid boleh belajar tentang apa yang mereka mahu
dan ingin mengetahui berbanding dengan apa yang ditetapkan dalam kurikulum.
- Untuk menekankan proses pembelajaran dan bukan isi kandungan mata
pelajaran dan kemahiran semata-mata.
- Mementingkan nilai sosial pembelajaran di mana pelajar digalakkan belajar
secara koperatif dengan pelajar lain.

Aktiviti Kesepaduan
Contoh aktiviti:
o Permainan Bola Sepak:
- Pergerakan Asas melibatkan aktiviti lokomotor, bukan lokomotor dan
manipulasi alatan.
- Berlari + Jengket + Bola Sepak

49
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Penggabungjalinan
Konsep Penggabungjalinan
- Tumpuan seimbang antara akademik, kesihatan, kemahiran fizikal, kestabilan
emosi, sosialisasi nilai dan perhubungan positif.
- Proses penyampaian beberapa kemahiran.
- Kecekapan melaksanakan aktiviti membaca, menulis, menghurai, mengira,
mewarna, menyanyi, melukis, melabel, mengarang, becerita, berlakon dan
sebagainya.
- Mendengar, lisan, membaca dan menulis secara bersepadu.
- Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa.

Kaedah Penggabungjalinan
- Mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan.
- Kemahiran utama diberi keutamaan atau fokus.
- Kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama.
- Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran, kemahiran
sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran.
- Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan
objektif pelajaran, kebolehan dan pencapaian murid.
- Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai. Setiap
kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara
logikal.

Ciri-Ciri Penggabungjalinan
- Integrasi beberapa kemahiran.
- Prosesnya bersepadu dan menyeluruh.
- Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik.
- Kemahiran utama menjadi fokus.
- Organisasi kemahiran fleksibel.
- Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain.

Aktiviti Penggabungjalinan
Contoh penggabungjalinan:
o Muzik:
- Penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia.
50
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

o Matematik:
- Pengiraan markah dalam sukan. (Tambah, tolak, darab dan operasi-
operasi lain bagi proses mendapat keputusan)

Integrasi
Konsep Integrasi
- Sufean Hussein (1996):
Integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang
terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri.
- Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih
mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran.
- Isi mata pelajaran sains dan matematik diserap menjadi isi mata pelajaran
Pendidikan Jasmani.
- Penerapan Nilai murni, kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum,
kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal.

Ciri-Ciri Integrasi
- Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan.
- Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran.
- Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel.
- Organisasi isi kandungan - Unsur utama dan Unsur sampingan.
- Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan.

Aktiviti Integrasi
Contoh aktiviti:
o Permainan kecil:
-Aktiviti melibatkan mata pelajaran matematik dalam topik pembentukan
kumpulan. Contohnya: Bulatan, sfera, segi empat dan sebagainya.
-Penggunaan Bahasa Inggeris digunakan sepenuhnya dalam mengajar
Pendidikan Jasmani Suaian.

Pengajaran secara kumpulan

Berasaskan strategi berpusat pada murid

Menguasai kemahiran mengikut kebolehan masing-masing

51
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Jenis kumpulan:

a) mengikut kebolehan

b) guru merancang P&P secara berperingkat

Murid dikumpulkan berdasarkan hasil penilaian


Sesuai digunakan untuk aktiviti kemahiran asas
Ahli dalam kumpulan boleh ditukarkan kepada kumpulan lain mengikut tahap
kebolehan

c) pelbagai kebolehan

Pembentukan kumpulan yang mengandungi murid-nurid yang mempunyai


pelbagai kebolehan dan kecenderungan
Sesuai untuk menjalankan aktiviti seperti permainan, simulasi dan projek
Murid-murid yang cerdas/mahir dapat membantu murid-murid yang lambat

Pengajaran secara individu


Kaedah mengajar yang berlaku di antara seorang guru dan seorang murid
sahaja
Murid-murid yang diajar dengan kaedah ini akan dapat mengembangkan potensi
mereka dari segi intelek, rohani, jasmani dan sosial secara menyeluruh serta
seimbang.
Faktor-faktor yang diambil kira dalam pengajaran secara individu
Kebolehan dan pengalaman sedia ada
Punca masalah yang dihadapinya
Strategi dan teknik mengajar
Isi pelajaran dan bahan bantu mengajar
Langkah-langkah pengajaran mengikut urutan
Aktiviti pengukuhan dan penilaian
Aktiviti pembelajaran untuk murid-murid lain

SUKANEKA

Permainan sukaneka adalah sesuatu aktiviti yang dilakukan oleh kebiasaannya kanak-
kanak untuk bermain, berseronok dan mengisi masa lapang. Permainan sukaneka
mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan fizikal bagi murid-murid
berkeperluan khas. Walaupun objektif jangka pendek adalah menghiburkan para
peserta, permainan sukaneka banyak memberi sumbangan yang baik terhadap
perkembangan para peserta. Menerusi permainan sukaneka, peserta dapat membina
sifat jasmani dan sosial seperti yang diingini. Kepantasan, daya tenaga, ketangkasan,
kemahiran dan game sense adalah beberapa contoh sifat jasmani yang diperlukan.

52
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Selain itu, permainan sukaneka juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan
kepada penganjur dalam pengelolaan sesuatu pertandingan seperti ini.

Sukaneka merupakan aktiviti-aktiviti permainan yang melibatkan kemahiran


asas.

Skor atau markah akan diberikan berdasarkan kepada prestasi peserta dalam
sesuatu kemahiran

Kemahiran yang dipertandingkan dalam sukaneka terdiri daripada kemahiran


yang telah diajar oleh guru atau yang mudah dikuasai murid.

Contohnya dalam permainan bola sepak kemahiran menghantar, menahan,


menyepak dan mengelecek yang dipertandingkan dalam bentuk sukan setelah
guru mengajar kemahiran asas.

Dalam pengelolaan sukaneka, murid akan dibahagikan kepada beberapa


kumpulan dan setiap peserta perlu menyumbangkan mata untuk kumpulan
masing-masing.

Pemenang dipilih daripada pasukan yang mengumpul mata tertinggi dengan


perlakuan yang sempurna.

KONSEP DAN DEFINISI SUKANEKA

Sukan bermaksud kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau tenaga yang


dilakukan secara pertandingan untuk merehatkan badan

Neka dari berasal daripada perkataan (aneka) bermaksud pelbagai bentuk atau
kemahiran

Sukaneka bermaksud kemahiran asas yang pelbagai dalam satu atau lebih
disiplin sukan yang dipertandingkan antara kumpulan untuk mencari pemenang

Sukaneka telah diperkenalkan dalam sukatan Pendidikan Jasmani sejak awal


tahun 1960an lagi

Kurang kesedaran dan pendedahan dalam kalangan guru Pendidikan Jasmani


terhadap sukaneka menyebabkan sukan ini gagal mendapat tempat dalam mata
pelajaran Pendidikan Jasmani

Sukaneka lebih membawa kebaikan kepada murid jika guru melaksanakannya


dengan baik

Sukaneka yang dibina dalam keadaan pertandingan dilihat dapat membina


keseronokan, kepuasan, pengalaman dan kemahiran dalam kalangan murid

53
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Sebagai guru Pendidikan Jasmani, kita perlu memperuntukkan sekurang-


kurangnya satu waktu dalam setiap penggal persekolahan untuk acara
sukaneka.

OBJEKTIF SUKANEKA

Memberi peluang kepada murid untuk merasa seronok dan puas ketika
menjalankan aktiviti pertandingan sukaneka.

Memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dalam pertandingan


tanpa wujudnya murid yang tidak akan merasa terasing.

Merupakan alat pengukuhan setelah mempelajari kemahiran- kemahiran asas


dalam kelas Pendidikan Jasmani.

Membolehkan murid mempraktikkan kemahiran-kemahiran asas yang telah


dipelajari di dalam kelas

Memberi peluang kepada murid merasa kepentingan diri sebagai ahli


kumpulan dengan mencuba sedaya upaya untuk menyumbangkan mata
kepada kumpulan masing-masing

Memupuk semangat kerjasama sepasukan

Berupaya memupuk bakat dan kreativiti guru dalam melaksanakan aktiviti


pertandingan

Memupuk keyakinan dan sikap tidak berputus asa dalam diri para peserta
Mengeratkan lagi silaturrahim di kalangan peserta.
Membentuk peserta agar sentiasa bersikap positif.
Memberi peluang kepada peserta dalam menunjukkan bakat masing masing.
Memberi kebebasan kepada guru pelatih untuk mencorakkan idea melalui
aktiviti-aktiviti sukaneka yang dijalankan.
Melahirkan nilai-nilai murni dalam diri seperti bekerjasama, rajin dan
bertanggungjawab.
Menambahkan nilai pengetahuan dan pengalaman guru pelatih dalam
penghasilan kertas kerja.

Memberi peluang kepada kanak-kanak mempelajari, mengaplikasi, memperoleh


pengalaman dan memperkembang kemahiran, pengetahuan dan nilai yang
terdapat dalam aktiviti sukaneka yang dijalankan.

FAEDAH SUKANEKA

Melibatkan sepenuhnya komitmen murid dalam mengambil bahagian.


54
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Mampu melibatkan semua aktiviti kemahiran asas Pendidikan Jasmani

Memberikan peluang kepada murid mengambil bahagian secara aktif dengan


menyumbang mata kepada kumpulan.

Membolehkan setiap murid merasa berharga kerana segala aktiviti yang


dilakukan murid akan menyumbangkan markah

Terbina daripada pelbagai kemahiran yang dipertandingkan akan


membuatkan murid merasa seronok dan dihargai dalam menjalankan aktiviti ini

Memberi mata berdasarkan kebolehan murid akan merangsang setiap murid


untuk memperoleh mata bagi pasukannya.

Menanamkan semangat berpasukan, kesukanan dan kepimpinan dalam


kalangan murid

Mengelakkan rasa kebosanan dalam kalangan murid untuk mempelajari


kemahiran.

Tidak memerlukan peralatan khas yang mahal dan biasanya menggunakan


alatan yang biasa digunakan dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.

Membolehkan guru membuat penilaian dan mengukur pencapaian murid


dalam kemahiran tertentu

Boleh bertindak sebagai maklum balas kepada pengajaran dan


pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUKANEKA MURID PENDIDIKAN KHAS


Pengurusan dan pengelolaan sukaneka permainan murid dirancang berdasarkan tiga
peringkat iaitu:
Peringkat sebelum
Peringkat semasa
Peringkat selepas

Peringkat Sebelum
Mengenalpasti waktu yang sesuai untuk menjalankan aktiviti
Merancang aktiviti yang menarik dan sesuai dengan kebolehan murid
Menentukan tempat/kawasan yang selamat
Memastikan peralatan yang sesuai, menarik dan mencukupi
Menyediakan borang-borang skor dan catatan yang diperlukan
Menyampaikan maklumat yang bersesuaian kepada murid

55
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Peringkat Semasa
Menyusun atur peralatan dengan baik
Memastikan murid menepati masa
Kelompokkan murid kepada kumpulan
Membawa murid ke tempat permainan
Memastikan murid memahami arahan
Mewujudkan suasana yang ceria
Mengawasi murid mematuhi peraturan
Menggalakkan murid terlibat secara aktif
Menyediakan juru pandu bagi murid yang memerlukan

Peringkat Selepas
Membuat rumusan dan maklum balas
Membuat refleksi dan memotivasikan murid
Memberi penghargaan kepada murid
Peralatan dikembalikan dan disusun dengan baik
Guru mengkaji semula kesesuaian permainan atau aktiviti

Keselamatan Peralatan, Kawasan dan Murid


Meletakkan peralatan di sudut yang selamat
Menguruskan peralatan dengan baik
Memastikan arena bebas dari bahan-bahan berbahaya yang boleh
menyebabkan kemalangan
Melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan terlebih sebelum
memulakan acara.

Langkah dan Prosedur Pengelolaan


Membuat persediaan awal
Memberi penerangan dan demostrasi
Melaksanakan prosedur permainan secara sistematik, teratur dan terkawal
Memahami dan yakin terhadap prosedur keseluruhan permainan
Menarik tumpuan dan minat murid
Aktiviti atau acara yang direka dalam kemampuan murid untuk melakukannya.

56
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

PENILAIAN PERMAINAN KANAK-KANAK


Penilaian adalah proses mengenal pasti, memperoleh dan menyediakan maklumat
berguna untuk mempertimbangkan sesuatu keputusan. Ia juga merupakan perbezaan
di antara hasil yang diperolehi dengan apa yang diharapkan
(Stufflebean, 1971)

Pada asasnya penilaian merupakan satu proses membuat keputusan yang sistematik
melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi
pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan.
Dari aspek pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, penilaian boleh didefinisikan
secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dapat dicapai.

Objektif Penilaian dalam Permainan Kanak-kanak


Membekal dan memberi maklumat tentang pencapaian objektif dan
keberkesanan aktiviti-aktiviti yang dirancang.
Membantu murid menggunakan maklumat untuk digunakan dalam situasi
sebenar.
Memberi maklum balas tentang prestasi murid.

Contoh Acara Berpasukan


1. Acara mengisi air dalam botol menggunakan span
2. Acara menjunjung pundi kacang dan membaling pundi kacang ke dalam bakul
3. Acara mencari gula-gula dalam tepung
4. Acara bowling padang
5. Acara larian berganti 5 x 10 meter.

Contoh Acara Individu


1. Acara larian 30 meter
2. Acara memijak belon
3. Acara muzikal chair
4. Acara membawa sumi mengunakan sudu
5. Acara menyusun manik pada tali

57
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pembahagian kumpulan
Kumpulan A: 5 orang
Kumpulan B: 5 orang
Acara individu: 10 orang peserta setiap acara

Senarai Alatan

Jadual 3.2: Senarai Alatan Sukaneka

Alatan Kuantiti
Air 2 baldi
Baldi 2
Botol mineral 14 biji
Bola 2 biji
Gelung rotan 10 gelung
Skitel 15
Pinggan 4 biji
Gula-gula 40 biji
Tepung 2 bungkus
Guni 4
Belon 50 bij
Span 2
Batton 5
Kerusi 9 buah
Riben 1 gulung
Healer 2

58
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUMUSAN

Aktiviti pendidikan jasmani boleh membantu mengurangkan atau mengendurkan


ketengangan yang dialami golongan keperluan khas. Aktiviti pendidikan jasmani perlu
menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada
golongan istimewa ini. Tanpa aktiviti fizikal yang direka khas dan diubah suai juga akan
meyukarkan untuk golongan khas ini berpeluang bermain dengan adil, bermain bersama
rakan-rakan yang mempunyai kekurangan yang sama, persekitaran kawasan yang
sesuai dan selamat; dan peralatan yang khas yang diperlukan untuk tujuan beriadah.

Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani Suaian perlu mempunyai sikap penyabar dan
positif apabila berdepan dengan kanak-kanak khas ini. Tidak kurang penting juga,
mereka perlu peka mengenai perbezaan yang terdapat pada anak didik mereka.
Contohnya guru yang mempunyai pelajar spina bifida dalam kelasnya perlu membuat
perubahan seperti merancang kelas supaya pelajar ini berpeluang mengambil bahagian
dalam aktiviti fizikal, mengubah suai persekitaran untuk menggalakkan mobiliti dan
pergerakan dan mengelak pergerakan yang boleh mendatangkan rasa kurang selesa
dan kesakitan kepada pelajar tadi. Selain itu guru Pendidikan Jasmani Suaian juga
perlu mampu mengenalpasti dengan cepat tanda-tanda dan simptom seperti kulit yang
tercedera atau jangkitan urinari. Begitu juga, contohnya, kelas yang mempunyai pelajar
sawan. Guru perlu membuat perubahan supaya aktiviti itu tidak terlalu menekan jiwa
pelajar. Sebagai langkah berjaga-jaga, guru perlu mengingatkan pelajar untuk
mengambil medikasi terlebih dahulu dan dengan cepat mengenalpasti tanda-tanda dan
simptom distres semasa aktiviti (Heller, 2000; Jansma & French 1994; Pangrazi & Darst,
1994). Dengan penggunaan strategi, teknik dan kaedah yang bersesuaian dengan
kemampuan dan kehendak golongan berkepeluan khas dapatlah meningkatkan konsep
kendiri, penghargaan kendiri dan keyakinan diri pelajar golongan ini. Jansma dan
French (1994) mendefinisikan Pendidikan jasmani suaian sebagai modifikasi aktiviti
fizikal tradisional bagi membolehkan individu kurang upaya berpeluang untuk mengambil
bahagian secara selamat, berjaya, dan mendapat kepuasan (Jansma dan French,
1994).

Diharap agar aktiviti sukaneka yang dijalankan dapat memberi sesuatu yang baru
kepada para peserta. Selain itu, para pelajar juga diharapkan dapat melaksanakan
setiap aktiviti untuk mencapai matlamat permainan sukaneka ini dengan sempurna

59
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

supaya mendapat input yang berguna kelak. Sukaneka dapat membentuk kemahiran-
kemahiran asas dalam permainan dan sukan. Selain itu, ia juga dapat membentuk diri
para peserta menjadi seorang yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan
intelek. Sebagai bakal guru pula, apa yang penting, melalui pengelolaan sukaneka ini,
kami dapat belajar mengenai pengurusan, pengelolaan dan perlaksanaan aktiviti di
sekolah nanti. Pengalaman yang ditimba ini sedikit sebanyak dapat memudahkan
tanggungjawab kami apabila bergelar guru kelak. Selain itu, permainan ini juga dapat
memberi kepuasan serta keseronokkan kepada para peserta. Mereka dapat meredakan
tekanan belajar di samping meningkatkan keyakinan mereka terhadap kemampuan dan
keupayaan masing-masing.

FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Apakah strategi berpusatkan murid dalam Pendidikan Jasmani Suaian?

2. Pilih satu kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran dan sesuaikan


dengan salah satu teknik Pendidikan Jasmani Suaian. Huraikan.

3. Senaraikan 5 masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran


Pendidikan Jasmani Suaian bagi murid-murid berkeperluan khas.

4. Apakah persediaan yang perlu dibuat sekiranya terdapat murid yang


mengidap penyakit sawan di dalam kelas Pendidikan Jasmani Suaian.

5. Nyatakan kepentingan permainan kepada kanak-kanak berkeperluan khas.

6. Apakah had maksima murid berkeperluan khas di dalam permainan?

60
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN

Abd Wahab Hashim.1998.Senario masa kini dan rancangan masa depan pendidikan
khas di
Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Auxter, D., Pyfer, J. & Huettig, C. 1989. Adapted physical education and recreation.
St. Louis, Missouri. Mosby-Year Book, Inc

Cheah Swee Ming. 1985. Isu-isu pendidikan jasmani. Jurnal P18

De Vries. 1995 Pendidikan jasmani dan kesihatan-satu delima.Kertas kerja Seminar


Pendidikan Jasmani dan Sukan menjelang tahun 2000. Universiti
Pertanian Malaysia, Serdang. UPM

Englert, C. S., Tarrant, K. L. & Mariage, T. V. (2000). Defining and redifininginstructional


practice in special education: Perspectives on good teaching.Teacher education
and special education,15(2): 62-68.

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental Physical Education For All
Children
(4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Jabatan Pendidikan Khas. 1997. Buletin Pendidikan Khas. KementerianPendidikan


Malaysia. Kuala Lumpur.

Jansma, P. & French, R. W. 1994.Physical education for handicapped persons. NJ:


Prentice
Hall.1994

Kelly, L.E.& Melograno, V.J. (2004). Developing The Phisical Education Curriculum: An
Aqchievement-based Approach. Champaign, IL: Human Kinetics.

Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San
Francisco,
CA: Benjamin Cummings.

Pangrazi, R. P. & Darst, P. W. 1997. Dynamic physical education for secondaryschool


students . Arizona: Prentice Hall.

Poloway, E. A. & Patton, J. R. 1993. Strategies for teaching learners with specialneeds.
Upper Saddle River, N J: Prentice Hall/ Merrill.

Schumn, J. S. & Vaughn, S. 1992. Planned for mainstreamed special education


students:
Perceptions of general education teachers. Exceptionallity,3 2: 81-89.

Shepard, J. & Coley, I. L. 1996.Self-care for independent living. St. Louis:Mosby-Year


Book,
Inc.

Unit Pendidikan Khas. 1992.Surat Pekeliling Pendidikan Khas 1979-1991. KualaLumpur:

61
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Kementerian Pendidikan Malaysia.

LAMAN WEB

APENS. 2008. What is Adapted Physical Education?. Available:


http://www.apens.org/whatisape.html. Last accessed 29th Aug 2013.

P.E. Central. 1996. Adapted Physical Education Web Sites. Available:


http://www.pecentral.org/adapted/adaptedsites.html. Last accessed 28th Aug
2013.

Terri Mauro. 2013. Adapted Physical Education. Available:


http://specialchildren.about.com/od/specialeducation/g/APE.htm. Last accessed
28th Aug 2013.

Wikipedia. 2013. Adaptation. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Adapted. Last


accessed
29th Aug 2013.

Mohan Govindasamy, Nagoor Meera Abdullah, (2011). Melatih Atlet Orang Kurang
Upaya

(OKU)

Rujukan : http://www.ipbl.edu.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2005/safaniUKM.pdf

62
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 4
TEKNIK DAN KAEDAH PENGURUSAN. PERMAINAN
SUKAN KHAS, SUKAN SUAIAN, SUKAN KHAS OKU
DAN SUKAN PARALIMPIK.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat menghuraikan falsafah Pendidikan Khas;


2. Pelajar dapat menyatakan acara- acara yang terdapat dalam permainan sukan
suaian;
3. Pelajar dapat menyatakan teknik dan kaedah pengurusan permainan sukan khas
OKU;
4. Pelajar dapat menjelaskan teknik dan kaedah pengurusan permainan sukan Special
Olympics;
5. Pelajar dapat membanding beza keperluan alatan dan jenis pergerakan antara sukan
Special Olympics dan Sukan Paralimpik.

PENGENALAN

Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta
tenaga yang dilakukan sama ada sebagai acara pertandingan, hiburan atau untuk suka-
suka bagi mengisi masa lapang atau untuk beriadah. Vander zwaag, (1988)
mengatakan sukan adalah aktiviti yang berbentuk pertandingan yang menggunakan
peralatan dan kemudahan khusus dengan dimensi yang unik berkaitan masa dan ruang.
Menurut Snyder dan Spreitzer, (1989) sukan adalah pertandingan aktiviti fizikal yang
berperaturan.

Sukan mempunyai nilai yang tertentu di dalam kehidupan seseorang dan


mempunyai kepentingan di dalam kehidupan orang kurang upaya.

Sukan orang kurang upaya telah wujud lebih 100 tahun.

63
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Diperkenalkan selepas Perang Dunia 2 bagi membantu keperluan perubatan dan


psikologi.

SPECIAL OLYMPICS

Sukan Special Olimpik mula diperkenalkan oleh Eunice Kennedy Shriver pada tahun
1968 kepada orang-orang kurang upaya intelek. Konsep ini muncul dalam minda beliau
apabila beliau menganjurkan perkhemahan sehari kepada kanak-kanak intellectual
disability. Beliau mendapati kanak-kanak ini lebih menyerlah dan menonjol dalam sukan
dan kemahiran fizikal. In December 1968, Special Olympics was established as a
nonprofit charitable organization under the laws of the District of Columbia, USA. The
National Association for Retarded Citizens, the Council for Exceptional Children and the
American Association on Mental Deficiency pledged their support for this first systemic
effort to provide sports training and athletic competition for individuals with intellectual
disability based on the Olympic tradition and spirit.

Special Olympics adalah sukan yang dianjurkan kepada orang kelainan upaya (OKU)
yang mengalami masalah pembelajaran . Sukan Special Olylimpics boleh disertai oleh
atlet kanak-kanak 8 tahun ke atas dan dewasa yang mengalami masalah pembelajaran
atau kurang upaya akal seperti masalah lembam, autism, hiperaktif , disleksia, palsi
serebum dan sindrom down. Di Malaysia kejohanan Special Olympics ini dikendalikan
oleh Majlis Special Olympics Malaysia dengan kerjasama Jabatan Kebajikan
Masyarakat (JKM). Sukan Olimpik Istimewa menjadi landasan untuk kanak-kanak
istimewa mengambil bahagian dan mengembangkan bakat dalam bidang sukan. Ia juga
adalah pertubuhan terbesar di dunia khusus untuk golongan kanak-kanak dan dewasa
yang mengalami ketidakupayaan intelektual.

Langkah mengadakan acara sukan istimewa untuk mereka yang cacat akal adalah satu
usaha baik dan murni yang selaras dengan cita-cita Kerajaan Malaysia untuk melahirkan
satu masyarakat yang ikram iaitu caring society. Usaha Mengadakan sukan Special
Olympics ini membuktikan masyarakat Malaysia peka terhadap naluri, nasib hidup dan
harapan mereka yang kurang bernasib baik.

Sekarang terdapat banyak institusi untuk orang-orang terencat akal di Malaysia. Institusi
ini menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan pemulihan anggota, kemudahan
perubatan, terapi dan kaunseling . Dengan memasukkan mereka yang kurang upaya
akal ini ke sekolah khas ini, mereka yang cacat mungkin berpeluang menjalani

64
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

pemeriksaan dan mendapat pemerhatian yang bersistematik bagi memulihkan


kecacatan mereka.

Menurut my metro oneline, Jika dilihat daripada segi fizikal, tiada apa yang kurang
kerana mereka sama seperti remaja lain. Malah lebih berjaya apabila mampu mewakili
negara dalam kejohanan Sukan Olimpik Istimewa Dunia bersempena musim panas di
Athens, Greece, pada tahun lalu apabila berjaya membawa pulang enam pingat emas,
enam perak dan 11 gangsa dalam acara kayak, boling, lompat jauh dan bocce.
Kejayaan ini tentunya membuktikan golongan yang mempunyai kekurangan intelek
mampu mencipta kejayaan tersendiri sekiranya mempunyai semangat serta
melakukannya bersungguh-sungguh.

Menurut definisi Persatuan Pembangunan Kurang Upaya Intelek Amerika (AAIDD),


seorang individu dianggap mengalami kurang upaya intelektual berdasarkan kepada
tiga kriteria iaitu mempunyai tahap fungsi intelektual (IQ) di bawah 70-75, terdapat
kekangan yang wujud di dalam dua atau lebih kemahiran adaptif serta dikesan sebelum
usia 18 tahun. Kemahiran adaptif merujuk kepada 10 kemahiran seperti komunikasi,
penjagaan diri, kehidupan di rumah, kemahiran sosial, riadah, kesihatan dan
keselamatan, matlamat diri, fungsi akademik, kemasyarakatan dan pekerjaan, manakala
kanak-kanak yang mengalami kekurangan dalam kemahiran ini tergolong di dalam
kanak-kanak kurang upaya intelek.

Salah seorang atlet yang mewakili negara dalam sukan boling di Sukan Olimpik
Istimewa di Athens pada tahun lalu, Zaim Abu Hirzan Zaidan, 16, yang mengalami
masalah autisme ringan sejak dilahirkan berjaya membuktikan dia mampu
mengharumkan nama negara apabila memenangi pingat perak dan gangsa dalam
sukan itu.

Atlet Olimpik Istimewa adalah unik kerana mereka terdiri daripada kanak-kanak dan
orang dewasa yang kurang upaya intelektual. Walaupun mereka berbeza kerana
mempunyai kemahiran yang perlahan dan tidak dapat memahami idea seperti orang
normal yang lain, golongan kurang upaya intelek ini boleh berjaya dan akan berjaya jika
diberi peluang. Olimpik Istimewa adalah organisasi sukan terbesar di dunia untuk kanak-
kanak dan orang dewasa kurang upaya intelek. Selain menganjurkan 50,000
pertandingan setiap tahun atau 136 setiap hari, organisasi ini juga menyediakan latihan
sukan sepanjang tahun dan pertandingan olahraga.

65
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Jenis-jenis Kategori Intelektual Disability

Terdapat beberapa jenis intellectual disability. Anataranya ialah lembam, autism,

hiperaktif , disleksia, palsi serebum dan sindrom down.

Autism
Autisme adalah gangguan perkembangan kompleks yang mempengaruhi
perkembangan otak normal dan kemampuan berkomunikasi. Rangkaian umum dalam
autism termasuk gangguan interaksi sosial,gangguan komunikasi baik verbal dan non
verbal,gangguan proses informasi dari pancaindera dan pola tingkah yang terbatas
ataupun berulang.

Hiperaktif
Hiperaktif merupakan suatu pola perilaku seseorang yang tidak pernah berdiam diri,
sukar untuk dikendalikan, tidak memberi perhatian dan bertindak menikut kehendak
dirinya sendiri. Hiperaktif merupakan suatu kepayahan dalam mengawal diri sendiri
suapaya tidak melakukan perkara yang diluar kemampuan.

Sindrom Down
Mereka yang mengalami Sindrom Down juga mengalami kelewatan kognitif yang sedikit
hingga sederhana. Terdapat tiga jenis Sindrom Down - Trisomi 21 (95 peratus kes),
translokasi (empat peratus) dan 'mosaicism' (satu peratus). Mereka yang mengalami
Sindrom Down mempunyai risiko agak tinggi terhadap beberapa masalah perubatan
seperti masalah jantung kongenital, masalah pernafasan dan pendengaran, leukemia
dan masalah kelenjar tiroid. Ciri-ciri fizikal anak Sindrom Down adalah lemah tonus otot
(otot lembik dan tidak kuat), keadaan fizikal tubuh yang kecil, mata yang sepet serta
satu jalur silang di tapak tangan.

Lembam (Slow Learner)


Murid slow learner atau murid lembam merupakan murid yang mempunyai IQ di bawah
paras purata. IQ murid normal secara puratanya adalah 100. Skor ujian IQ bagi slow
learner berada antara 70 dan 90. Jika skor IQ kurang daripada 70, murid tersebut
dikategorikan sebagai terencat akal.

Disleksia
Disleksia merupakan satu gangguan dalam pembelajaran yang dialami oleh kanak-
kanak dan boleh berlanjutan sehingga kanak-kanak itu menjadi dewasa. Disleksia
merujuk kepada masalah membaca dan menulis.

66
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Palsi Serebrum
Palsi serebrum yang dipanggil Cerebral Palsy (CP) dalam bahasa Inggeris merupakan
salah satu kategori ketidakupayaan perkembangan di mana bahagian-bahagian otak
tertentu yang mengawal koordinasi dan pergerakan otot-otot dalam badan seseorang
mengalami kerosakan. Ia boleh berlaku semasa seseorang itu masih berada dalam
kandungan ibu, semasa dia dilahirkan atau dalam beberapa tahun pertama selepas dia
dilahirkan.

Jenis-jenis Sukan yang dipertandingkan dalam Special Olympics

Sukan Special Olimpics menawarkan 32 pertandingan bagi individu dan pasukan


seluruh dunia. Ianya dibahagikan kepada dua kategori iaitu sukan musim panas dan
sukan musim sejuk. Antara pertandingan yang ditandingkan dalam musim panas adalah

Badminton,
Olahraga,
Renang,
Gimnastik,
Bola keranjang,
Bocce,
Bowling,
Cycling,
Equestrian Sports,
Bola sepak,
Golf,
Gymnastics (Artistic and Rhythmic),
Powerlifting,
Roller Skating,
Berkayak,
Softball,
Table Tennis,
Team Handball,
Tenis dan
Volleyball.

Manakala sukan musim sejuk pula adalah seperti:

Alpine skiing,
67
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Cross country skiing,


Figure skating,
Floor ball,
Floor hockey,
Short track speed skating,
Snowboarding dan
Snow shoeing.

Atlet Malaysia telah menyertai floor hockey musim sejuk dan memenangi tempat ketiga.

Permainan Bocce (seakan boling padang)

Permainan Bocce adalah satu permainan yang ditandingkan dalam Special Olimpik

musim panas. Bocce menjadi lebih popular secara umum sebagai suatu acara olahraga

internasional untuk kompetisi dan reakreasi. Kelebihan dari Bocce untuk Special

Olympics adalah dasar permainannya dapat dilakukan oleh sesiapa dan di mana saja.

Bocce tidak perlu kekuatan, stamina, kelajuan atau ketangkasan. Bocce adalah acara

untuk semua tanpa mengira umur, gender dan kemampuan. Bocce adalah untuk

kompetisi dan nonkompetisi. Setiap orang yang dapat membaling bola dapat bermain

Bocce. Bocce serupa dengan permainan Petanque dari Perancis dan Boules iaitu

English Lawn Bowls. Bocce, Boules, Petanque dan Lawn Bowls sebagai satu keluarga

merupakan salah satu dari tiga acara yang melibatkan peserta teramai di dunia. Sukan

bocce merupakan sejenis permainan bersifat sukan rekreasi dan santai di mana 13 biji

bola berwarna iaitu enam bola merah, enam biru dan satu bola berwarna putih

digunakan. Bola dalam acara itu bersaiz agak besar sedikit daripada bola tenis dengan

ukuran lilit 270mm dan diperbuat daripada kulit asli atau kulit sintetik serta berat kira-kira

275 gram.

Kaedah Bocce

o Membalingkan bola Bocce sedekat mungkin ke allina.


o Mengumpulkan skor sebanyak mungkin sehingga mencapai skor
permainan(games)
68
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

o Permainan boleh ditentukan dengan mencapai skor yang ditetapkan atau,


bermain satu set angka sampai selesai atau, bermain dalam waktu yang
ditetapkan

Gelanggang Permainan Bocce

3.05m
m

18.29m

Bola bocce
3.05m

3.66m

Rajah 4.1: Ukuran Gelanggang Bocce

Kaedah Permainan Bocce

Bocce dimainkan dengan satu set 8 bola besar.


Kesemua 8 bola itu boleh dibuat dari kayu atau logam tapi ukurannya mesti
sama besar.
Bola untuk kompetisi diameternya mesti berukuran 4.20 inci sampai 4.33 inci
atau 107 sampai 110 mm.
Bola untuk satu pasukan dan mesti berlainan dari 4 bola milik pasukan lawan.
Diameter Pallina mesti antara 48 dan 63 mm, dan warnya mesti berbeza dari
kedua-dua set bola Bocce.
Peralatan lain yang diperlukan adalah bendera, gelung rotan dan skital

69
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Cara Permainan Bocce

Pallina digulingkan atau dilempar oleh salah seorang anggota pasukan yang menang
dengan undian syiling

Pasukan yang menggulingkan pallina diberi TIGA kali peluang untuk mengguling
pallina ke kawasan di antara 30 kaki dan 50 kaki dari garisan permulaan. Jika
tidak berhasil, maka pasukan lawan akan diberi SATU kali peluang untuk
melakukan lontaran. Jika gagal, maka hakim akan meletakkan pallina di tengah
padang pada jarak 15.24m.
Pemain dari pasukan A perlu menjatuhkan pallina pertama dan perlu
menggulingkan bola pertama.
Pemain dari pasukan B akan melontar bola mereka dan hakim akan
menentukan pasukan mana yang paling dekat dengan pallina.
Bola yang paling dekat dikira sebagai bola masuk manakala yang lain adalah
bola keluar.
Pasukan yang bolanya keluar akan melanjutkan lontaranya sehingga bolanya
berhampiran dengan pallina.

Cara Lontaran Bola Bocce

Pemain dapat melontarkan bola dengan cara digulingkan, dilontarkan, dilambungkan


atau dibelokkan dan dapat dengan sengaja memukul bola pasukan lawan menjauhi atau
keluar dari gelanggang. Semua lontaran harus dilakukan dengan gaya tangan ke
bawah. Lontaran dilakukan dari belakang garis 10 kaki. Dalam sukan itu, atlet
menggunakan kerusi roda untuk bergerak dan melaraskan kedudukan sebelum
membuat balingan.

Pemarkahan

Pada akhir setiap pusingan, hakim akan menentukan banyaknya bola Bocce dari salah
satu pasukan yang paling dekat dengan pallina. Keputusan ini dapat dibuat dengan
cara melihat atau mengukurnya. Pasukan yang menang pada pusingan itu, diberi
penghormatan untuk melontar pallina pada pusingan berikutnya. Jika permainan seri,
maka pusingan baru akan dimulakan untuk menentukan pemenang.

70
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Keselamatan

Lakukan pemanasan badan sebelum permainan dan sebaiknya melakukan


cooling down selepas tamat permainan.
Bola Bocce yang TIDAK digunakan, tetap berada di atas tanah dan tidak boleh
dipegang atau dilontarkan di udara.
Bola Bocce yang tidak dipakai, diletakkan di hujung belakang gelanggang.
Bola Bocce berat dan boleh menyebabkan kecederaan jika terjatuh di atas kaki.
Bola Bocce yang berserakan di gelanggang atau arena dan tidak terlibat dengan
pertandingan perlu dialihkan.

Pengurusan Sukan Special Olympics

Misi Special Olympics adalah untuk meyediakan sukan dan pelbagai pertandingan
kepada golongan orang-orang kurang upaya intelek. Pertandingan diadakan untuk
mereka yang kurang upaya untuk membentuk keyakinan diri, membina kemahiran dan
kekuatan. Dipercayai latihan yang berterusan akan memperkembangkan kemahiran
sukan ini. Melalui latihan yang bersungguh-sungguh dan sistematik dalam sukan ini
sudah pasti mereka akan cemerlang dalam pertandingan. Di samping memperolehi
ganjaran di atas kemenangan mereka juga mendapat manfaat dari segi mental, sosial
dan rohani.

Kaedah Pertandingan.

Pertandingan dijalankan di antara atlet yang mempunyai abiliti atau kebolehan yang

sama. Perkara ini amat dipentingkan dalam pemilihan atlet. Pemilihan atlit ke temasya

dunia dilakukan berdasarkan sistem kad di mana senarai atlet yang berjaya mendapat

kedudukan pertama hingga ketiga dimasukkan ke dalam satu sistem dan peluang untuk

dipilih adalah lebih cerah. Sukan Olimpik Istimewa mampu menjadi platform terbaik

kepada orang kurang upaya (OKU) untuk membina keyakinan diri di samping

mencungkil bakat mereka dalam bidang sukan. Golongan tersebut turut berhak

menikmati kehidupan yang sempurna sama seperti insan normal lain. Sukan Olimpik
71
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Istimewa membuktikan kepada mereka bahawa golongan ini mampu melangkah jauh

dalam menghadapi cabaran dengan hanya memiliki keazaman dan keberanian.

Berpengalaman selama 15 tahun mengajar dan melatih atlit istimewa, Nagoor Meera
berkata, aktiviti fizikal memberi kesan fisiologi yang baik untuk kesihatan jantung, paru-
paru, peredaran darah dan mampu menguatkan otot. Digelar kanak-kanak istimewa,
sememangnya manusia normal juga perlu akur bahawa golongan ini sebenarnya
mempunyai pelbagai keistimewaan. Setiap individu mempunyai personaliti dan
kebolehan berlainan. Cuma mereka perlu diberikan arahan yang jelas menggunakan
bahasa mudah difahami bersama demonstrasi malah setiap sesi latihan juga perlu
dirancang agar ianya menyeronokkan supaya atlet terus kekal fokus dalam latihan yang
dijalani.

Sementara itu, Bendahari Majlis Sukan dan Rekreasi Malaysia (MASROM), Mohd
Shukry Hussain, turut berkongsi pengalamannya melatih atlet ID, juga pelajar Sekolah
Menengah Kebangsaan Alam Damai, Zaim Abu Hirzan Zaidan, 16, yang mengalami
masalah terencat akal tapi mencapai pencapaian membanggakan di Sukan Istimewa
Olimpik Dunia 2011, sempena sukan musim panas di Athens, Greece. Zaim diletakkan
di bawah program Sukan Olimpik Istimewa Malaysia, berjaya membawa pulang pingat
perak dan gangsa menerusi acara boling individu lelaki serta berpasukan pada acara
berkenaan yang turut disertai oleh atlet istimewa dari seluruh dunia.

Kaedah Pemilihan Atlet

Seramai 40 atlet orang kurang upaya (OKU) telah melakar nama negara di Athens,

Greece apabila dipilih mewakili Malaysia di Kejohanan Special Olympics yang akan

diadakan pada Jun 2011. Pemilihan telah dilakukan melalui kejohanan Special

Olympics Malaysia (SOM) dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) di

peringkat kebangsaan di Stadium Perak, Ipoh. Pada temasa sukan itu di Ipoh, yang

disertai oleh 15 pasukan kontinjen Sarawak dengan 32 atlet istimewa dan 12 pegawai

dan jurulatih berjaya mengumpul tujuh pingat emas, enam perak dan lapan pingat

gangsa untuk menjadi juara keseluruhan. Temasya sukan itu adalah khusus untuk atlet

kurang upaya yang menghadapi masalah pembelajaran.

72
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Presiden SOM, Joseph Lau Tee Sun berkata, penyertaan 15 kontinjen dari setiap negeri
di seluruh negara telah melahirkan atlet berkualiti untuk mencipta kejayaan di peringkat
antarabangsa. Menurutnya, Special Olympics adalah sukan khusus untuk golongan
OKU yang menghadapi masalah pembelajaran.

Teknik Latihan

Uniknya Special Olympic berkenaan memperlihatkan peserta atau atlet dilatih dan

diaturkan mengikut divisyen dan kami mengumpulkan atlet yang mempunyai keupayaan

sama dalam satu-satu acara. Misalnya, dalam acara 100 meter, atlet itu kita akan

dikumpulkan dalam kalangan mereka yang berupaya berlari dalam lingkungan masa 15

saat, justeru, mereka akan bertanding hanya dalam kumpulan atlet yang boleh berlari

dalam lingkungan masa 15 saat saja.

Special Olympic sebenarnya bertujuan memberi peluang kepada golongan OKU


khususnya yang mengalami masalah pembelajaran untuk menyertai acara sukan.
Katanya, kebanyakan sukan khususnya seperti sukan Paralimpik, golongan OKU yang
mempunyai masalah pembelajaran yang agak tinggi atau kronik sedikit, mereka ini tidak
berpeluang untuk menyertai sukan terbabit. Sehubungan itu, sukan Special Olympic
saja yang mampu memberi peluang kepada golongan seumpamanya menyertai acara
disediakan. Dalam ketidakupayaan, Negara kita mempunyai tujuh kategori bagi atlet
yang boleh menyertai Special Olympic yang mana mereka yang mengalami masalah
pembelajaran membabitkan OKU yang bermasalah lembam, autisme, hiperaktif dan
beberapa kategori termasuk dalam kategori masalah pembelajaran. Sementara itu,
kejohanan peringkat kebangsaan Special Olympic diadakan di Pahang dan ia adalah
kejohanan kali ketiga anjuran bersama Majlis Special Olympics Kebangsaan dan
Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Sukan Olimpik Khas juga perlu diberi penekanan khusus bagi penyediaan peluang
kepada anak-anak istimewa. Sebanyak 2,717 kanak-kanak OKU telah didaftarkan di
bawah PDK Sekolah Kebangsan dan 1,147 orang bagi PDK Sekolah Menengah bakal
memanfaatkan program terbabit. Antara pengkhususan sukan yang akan diberi
penekanan bagi SOM adalah boling, tenis, renang, bocce dan hoki. Sementara itu,
Pengarah Sukan Kebangsaan Ng Kum Loy menyatakan bagi mendapat keputusan yang
baik, empat jurulatih sukarelawan diperlukan bagi melatih seorang kanak-kanak dengan
73
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

pendekatan one on one. Latihan perlu dilakukan dalam kumpulan kecil dan kanak-
kanak ini perlu berasa selesa dan mudah berkomunikasi dengan jurulatih masing-
masing.

Kita kena membawa pemikiran intelektual kita setaraf dengan kanak-kanak istimewa ini
dan menggunakan perkataan atau bahasa yang mudah mereka fahami. Ia perlu
distrukturkan dalam rutin dan mereka berasa senang berbincang dengan jurulatih
tentang situasi dan anda adalah ketua dan mereka dengan sendirinya akan tahu apa
yang hendak dibuat. Kemahiran ini perlu dilatih dengan sendirinya dan mereka akan
melakukan perkara yang sama ketika pertandingan sebenar dengan latihan dua kali
seminggu bagi tempoh lapan minggu sebelum pertandingan.

Special Olympics Malaysia

Special Olimpik Malaysia adalah satu organisasi yang mengatur pertandingan dan
sukan bagi anak-anak kurang upaya dalam negara kita. Majlis ini akan membawa atlet
kita menyertai sukan Special Olympics di persada dunia.

Gambar 4.1: Zaim Abu Hirzan Zaidan, Logo Special Olympics


Pemain Bowling Special Olympics

Zaim Abu Hirzan Zaidan, 16 yang mengalami masalah autism ringan merupakan salah
seorang atlet negara yang mewakili negara dalam sukan boling di sukan olimpik
istimewa di Athens pada tahun 2011. Beliau akan berlatih di pusat boling Sri Petaling
sekali seminggu selama lima hingga enam jam.

Jurulatih atlet sukan Olimpik Istimewa sejak tahun 2007, Mohd Shukry Husain mengakui
latihan kepada atlet istimewa harus dilakukan lebih kerap. Mereka yang tergolong dalam
kategori lemah intelektual ini sukar dibaca pemikiran mereka. Ini kerana mereka agak

74
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

lambat dalam menerima arahan dan perlu dilakukan berulangkali. Ada pula yang terlalu
hiperaktif namun anak-anak ini mempunyai semangat yang tinggi serta mempunyai daya
juang untuk memenangi perlawanan.

Dehveyann pula merupakan seorang remaja berusia 14 tahun yang dilahirkan dengan
Sindrome Down iaitu keadaan yang sering dikaitkan dengan ketidakupayaan kogninif
dan fizikal. Walaupun dilahirkan dalam keadaan sebegitu, semangat kental yang
ditunjukkan oleh Dehveyann membuktikan bahawa beliau mampu merealisasikan apa
sahaja tanpa sebarang halangan. Sebagai perenang dan atlet yang rajin, Dehveyann
kini berpeluang untuk mewakili Malaysia dalam sukan Olimpik Khas Asia Pasifik
pertama di Australia

SUKAN PARALIMPIK

Sejarah Penubuhan Majlis Paralimpik Malaysia (MPC)

Pada awal tahun 1970, Pengasas Persatuan Orang-Orang Cacat Anggota


Malaysia, Mr.H.R.M Storey telah menghantar satu pasukan atlet Malaysia untuk
menyertai permainan dalam Mandeville Stoke.

Pada tahun 1996, Majlis Sukan Orang Cacat Malaysia telah dinamakan semula
sebagai Majlis Paralimpik Malaysia dan diiktiraf oleh Kerajaan sebagai Negara
Badan Sukan Tunggal untuk Orang Kurang Upaya.

Paralimpik adalah Sukan Olimpik khusus untuk orang kurang upaya. Sukan Paralimpik
Antarabangsa Olimpik bagi atlet elit yang kurang upaya fizikal yang tidak membolehkan
mereka untuk bersaing dalam Sukan Olimpik Antarabangsa yang biasa. Yang diadakan
setiap empat tahun seperti Sukan Olimpik.

Kejohanan sukan ini biasanya diadakan di bandar dan negara yang sama seperti Sukan
Olimpik. Atlet yang bersaing di Sukan Paralimpik dibahagikan kepada kategori mengikut
ketidakupayaan mereka. Dengan perkataan "paralimpik" datang dari perkataan Latin
"perenggan" yang bermaksud "dengan" dan "lympic" merujuk kepada Sukan Olimpik.

Singkatan yang menggabungkan lumpuh dan Sukan Olimpik

Motto logo Sukan Paralimpik adalah Spirit in Motion

Mengandungi 3 warna iaitu merah ,biru dan hijau.

75
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Lagu rasmi Sukan Paralimpik adalah Hymn de IAvenir atau Anthem of the
Future

Lagu ini diterima secara rasmi pada bulan Mac 1996.

Objektif MPC

Menganjurkan dan mempromosikan pelbagai acara sukan dan aktiviti untuk


orang kurang upaya di seluruh Malaysia.

Membangunkan kesedaran dalam kalangan orang kurang upaya bahawa sukan


menggalakkan gaya hidup sihat, aktif dan membina keyakinan diri.

Memupuk hubungan rapat dan persefahaman antara golongan orang kurang


upaya dan masyarakat umum dengan meluas serta menggalakkan acara-acara
sukan orang kurang upaya.

Berterusan membangunkan 20 acara Sukan Paralimpik, mewujudkan Sukan


Negeri dan Majlis Rekreasi untuk Orang Kurang Upaya (PERSON)

Sukan Orang Kurang Upaya

Walaupun sukan mempunyai nilai dalam kehidupan semua orang, ia adalah lebih
penting dalam kehidupan orang kurang upaya. Ini adalah kerana sukan dapat
mempengaruhi proses pemulihan bukan sahaja kepada tubuh fizikal tetapi juga kepada
proses sosial orang kurang upaya (OKU) ke dalam masyarakat umum. Tambahan pula,
sukan mengajar erti kemerdekaan. Masakini, orang kurang upaya turut menyertai sukan
yang berprestasi tinggi atau sukan kompetitif dan sukan rekreasi di serata dunia.

Bilangan orang-orang kurang upaya yang terlibat dalam sukan dan rekreasi fizikal
semakin meningkat di seluruh dunia dengan sukan yang dianjurkan untuk atlet kurang
upaya dan ianya dibahagikan kepada tiga kumpulan utama kecacatan iaitu sukan untuk
orang pekak, sukan bagi orang kurang upaya fizikal, dan sukan untuk orang kurang
intelek upaya. Mulai 1980-an, penganjur sukan mula menggalakkan penyertaan atlet
kurang upaya dalam acara sukan seperti Sukan Olimpik dan Sukan Komanwel.
Walaubagaimanapun, banyak sukan yang diamalkan oleh orang-orang kurang upaya di
luar sukan rasmi dan sebagai contoh seperti bola keranjang kerusi roda, angkat berat,
renang, dan sukan-sukan yang diubahsuai mengikut keperluan OKU.

76
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Olahraga Paralimpik

Paralimpik berasal dari bahasa Greek yang bermaksud para sebelah. Paralimpik
adalah temasya sukan bagi orang kelainan upaya (OKU) yang berprestij, sama seperti
sukan bagi orang-orang normal. Temasya sukan Paralimpik diadakan pada peringkat
kebangsaan dan antarabangsa. Antara sukan-sukan Paralimpik adalah acara olahraga
dan permainan seperti renang, perlumbaan kerusi roda (Wheel Chair Race), memanah,
menembak, angkat berat, badminton, bola tampar duduk, ping pong, bowling padang,
tenpin bowling, Goal Ball, bola sepak 5 sebelah, bola sepak 7 sebelah, Boccia,
Equestrian, tennis kerusi roda, rugbi kerusi roda dan mendayung.

Acara-acara sukan Paralimpik diklasifikasikan mengikut kategori kecacatan atau


keupayaan seseorang atlit OKU, setiap pertandingan, persaingan adalah mengikut
klasifikasi keupayaan atlit paralimpik yang sama kategorinya.

Di Malaysia, sukan untuk golongan ini dianjurkan oleh Majlis Paralimpik Malaysia.
Badan ini menganjurkan dan mempromosikan pelbagai acara sukan dan aktiviti untuk
orang kurang upaya di seluruh Malaysia. Majlis Paralimpik Malaysia dengan usahanya
yang berterusan membangunkan dua puluh acara Sukan Paralimpik, mewujudkan
Sukan Negeri dan Majlis Rekreasi untuk Orang Kurang Upaya (PERSON). Usaha yang
dilaksanakan turut menggalakkan sekolah serta pusat-pusat OKU melahirkan atlet bagi
menyertai pelbagai pertandingan sukan untuk golongan ini dan Muhammad Ziyad
Zolkefli atlet paralimpik Malaysia, meraih pingat gangsa dalam acara lontar peluru lelaki
F20 (masalah pembelajaran) pada temasya Sukan Paralimpik London 2012 merupakan
hasil dari usaha Majlis Paralimpik Malaysia.

Paralimpik, sebagai pertandingan sukan terbesar bagi atlet kurang upaya di seluruh
dunia, melibatkan atlet dari beberapa kategori kecacatan. Enam kategori kecacatan
utama ialah: amputee (kecacatan sebahagian atau keseluruhan sekurang-kurangnya 1
anggota), cerebral palsy (kerosakan otak bukan progresif), kurang upaya intelek, cacat
penglihatan, kecederaan tulang belakang dan Les Autres (kurang upaya fizikal) .
Sebaliknya, Sukan Olimpik khas adalah semata-mata untuk atlet kurang upaya
intelektual.

Setiap kategori orang kurang upaya ini mempunyai sukan yang diubah suai mengikut
kekurangan dan kemampuan mereka. Kategori tersebut ialah : -
77
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Kategori Masalah Penglihatan


Kategori Masalah Pendengaran
Kategori Masalah Pembelajaran
Kategori Bermasalah Motor

Pemilihan Atlit Paralimpik adalah berdasarkan keupayaan dan kesihatan mereka yang
diluluskan oleh doktor dan pakar fisioterapi. Permilihan atlit di Malaysia adalah melalui,
Jabatan kebajikan Masyarakat dimana pendaftaran OKU di senaraikan oleh institusi-
institusi bagi OKU, dimana kecenderungan dan kebolehan mereka dikesan di setiap
daerah di seluruh Malaysia.

Kaedah Pengurusan Olahraga Paralimpik

Merujuk kepada Ensiklopedia Bebas Wikipedia, pengurusan terdiri daripada


pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih
orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut
untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia seringnya merangkumi sumber-sumber manusia,
kewangan, teknologi serta juga sumber semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk
kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan.

Kelly, Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan sebagai sebarang
gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan perancangan pengelolaan,
pengarahan, pengawalan, pengurusan budget, kepimpinan dan penilaian dalam konteks
sesebuah organisasi atau jabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitan dengan
sukan.

Untuk mengambil bahagian dalam Paralimpik, atlet perlu memenuhi kriteria tertentu dan
memenuhi piawaian kelayakan tertentu. Kriteria dan standard ditentukan oleh Badan
Sukan IPC (International Paralympics Committee), Perwakilan teknikal sukan dan
organisasi yang berkaitan sukan antarabangsa. Kejohanan Olahraga Paralimpik
mengambilkira prestasi atlet, di mana atlet melalui proses kelulusan yang ketat supaya
yang terbaik dapat bersaing di kejohanan yang dianjurkan. Sebaliknya, Sukan Olimpik
Khas tidak membuat sebarang had kelayakan sebaliknya satu sistem pemilihan secara
rawak untuk peserta menyertai Sukan Olimpik Khas.

78
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Bagi olahraga paralimpik, acara-acara trek dan padang yang dipertandingkan adalah
sama dengan orang normal dan menggunakan trek serta gelanggang yang sama
saiznya. Mereka akan bertanding mengikut enam kelas atau enam kategori kecacatan
yang tertentu seperti Cacat Penglihatan, Cacat Pendengaran, OKU Akal, Cerebral Palsy
(Spastik), Lain-Lain Kecacatan dan Kerusi Roda dan pembahagian acara turut mengikut
jantina. Bagi aspek pengurusan, ianya masih menggunapakai tatacara pengurusan
kejohanan olahraga bagi orang-orang yang normal serta mempunyai jawatan kuasa
pengelolaan dan jawatan kuasa pelaksana yang melaksanakan pengurusan olahraga
mengikut panduan pengurusan yang dikeluarkan oleh Majlis Paralimpik Malaysia dan
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.

Keperluan Sukan Kepada OKU dan Murid Pendidikan Khas

Membantu mengembangkan lagi pontensi sama ada dari sudut psikomotor,


afektif, kognif, sosial, emosi dan sebagainya.

Keperluan juga perlu diambil kira dari segi keupayaan fizikal dan mental murid-
murid pendidikan khas.

Memberi kemudahan kepada murid-murid pendidikan khas dan golongan OKU


untuk turut sama terlibat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum seperti individu
normal yang lain.

Keperluan sukan diambil kira dari 3 aspek iaitu;

- Kesihatan Fizikal

- Perkembangan Sosial

- Kestabilan Emosi

Sukan Paralimpik dipertandingkan setiap 4 tahun sekali.

Sukan yang dipertandingkan mengikut kemampuan OKU ialah:

Olahraga,
renang,
angkat berat,
ping-pong,
pelayaran,
boccia,
memanah.
berbasikal lebuh raya,
basikal trek
bola tampar duduk,
79
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

ekuestrian,
bola sepak 5 sebelah
bola sepak 7 sebelah,
goalball,
judo,
menembak,
wheelchair basketball,
lawan pedang.
wheelchair rugby,
wheelchair tennis dan
rowing.

Sukan Paralimpik Musim Sejuk

Diadakan setiap 4 tahun sekali secara langsung berikutan Sukan Olimpik Musim
Sejuk.

Sukan Paralimpik Musim Sejuk juga diadakan di bandar yang menjadi tuan
rumah Sukan Olimpik Musim Sejuk.

Dimulakan pada tahun 1976 di Ornskoldsvik, Sweden.

Atlet dari Paralimpik pertama yang menampilkan atlet lain daripada atlet kerusi
roda.

Kategori Atlet Paralimpik Sejuk

Dibahagikan pada 6 kategori:

1. Atlet Amputee terdiri daripada atlet dengan kecacatan sebahagian atau


keseluruhan sekurang-kurangnya 1 anggota.

2. Atlet celebral palsi terdiri daripada atlet kerosakan otak bukan progresif.

3. Atlet kurang upaya intelek

4. Atlet kerusi roda merupakan atlet dengan kecederaan saraf tunjang.

5. Atlet cacat penglihatan terdiri daripada atlet cacat penglihatan.

6. Atlet les autres diwakili oleh atlet kurang upaya fizikal.

Acara Sukan Musim Sejuk PARALIMPIK

Meluncur ais

Biathlon
80
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Cross-country skiing

Hoki ais

Kerusi roda lencong

Sukan Paralimpik Malaysia

Pertama kali diadakan pada tahun 1982 dan ketika itu dikenali sebagai
Kejohanan Sukan Kebangsaan Bagi Orang Cacat.

Sukan Paralimpiad Malaysia adalah satu kejohanan sukan diperingkat


kebangsaan yang dipertandingkan di bawah pengawalan MPM.

Diadakan setiap 2 tahun secara berselang-seli dengan kejohanan Sukan Para


Asean.

Pemilihan tuan rumah adalah berdasarkan pemilihan tuan rumah SUKAN Sukan
Malaysia (SUKMA)

Logo Paralimpik Malaysia

Taegu atau air mata 3 titisan yang berwarna hijau,biru dan merah
melambangkan Kekuatan dan Keazaman Pergerakan Paralimpik

Jenis Sukan yang Dipertandingkan

Acara yang dipertandingkan ialah:

Olahraga

Renang

Badminton
81
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Boccia

Ping-pong

Lawan pedang

Menembak

Tenis kerusi roda

5 a side

Ekuestrian

Tenis kerusi roda

Powerlifting

Boling padang

Judo

Tenpin bowling

Lumba basikal

Perahu layar

Goalball

Bola tampar duduk

Bola keranjag kerusi roda

Bola sepak

7 a side

Memanah

Kategori Kecacatan

Terdapat 6 jenis kategori bagi atlet OKU iaitu:

OKU Anggota

OKU Penglihatan

Spastik

OKU Akal

OKU Pendengaran
82
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Kerdil

Logo Sukan Paralimpik

Sukan Orang Pekak

Dikenali sebagai Deaflympics merupakan sukan yang tidak termasuk dalam


kategori Sukan Paralimpik.

Sukan khas untuk orang pekak secara individu secara khusus,contoh acara
berenang,futsal dan bola tenpin.

Sukan orang pekak dipertandingkan setiap 4 tahun sekali.

Sukan orang pekak yang pertama kali diadakan pada musim sejuk pada tahun
1949.

Mulanya diberi nama Sukan Antarabangsa bagi Orang Pekak tetapi pada tahun
1924 hingga kini namanya lebih dikenali sebagai Sukan Orang Pekak

Kelayakan: Sekurang kurangnya 55dB dan keatas.

Adaptasi Sukan Pada OKU

Sukan untuk OKU atau dikenali sebagai sukan khas adalah seperti sukan biasa
pada asalnya.

83
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Sukan khas mempunyai konsep permainan yang sama seperti sukan biasa.

Walaubagaimanapun,perbezaan antara sukan biasa dan sukan khas adalah


sukan khas mengikut kemampuan dan kebolehan mereka.

Sukan yang Diubahsuai

Berikut beberapa sukan yang telah diubahsuai:

- Memanah

- Berbasikal

- Bola tampar

- Ping Pong

- Bola Keranjang

Sukan yang Direka Khas

Satu sukan yang dinamakan Boccia iaitu sukan yang direka khas untuk atlet
yang kurang kemampuan seperti orang biasa.

Sukan ini seperti bowling padang.

Direka khas unuk golongan kurang upaya kategori bermasalah fizikal seperti
spastik, cerebral palsi dan epilepsi.

Kesesuaian Sukan Mengikut Ketidakupayaan

Setiap kategori orang kurang upaya ini mempunyai sukan yang diubah suai
mengikut kekurangan dan kemampuan mereka.

Kategori tersebut ialah:

- Kategori Masalah Penglihatan

- Kategori Masalah Pendengaran

- Kategori Masalah Pembelajaran

- Kategori Bermasalah Motor

ACARA SUKAN DAN PERMAINAN MURID KEPERLUAN KHAS

1.Sukan Kerusi Roda (USA)

Acara Balapan

84
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

The Athletic Congress (TAC)

Klasifikasi IA, IB, IC, II, III, IV, dan V

Acara : 100-,200-,400-, 800- & 1500-

Klasifikasi IA - 60-, Relays 400-, 800, dan 1600-

Acara Padang:

Lempar Cakera

Lontar Peluru

Rejam Lembing

Addaitionally - Pentathlon (5 acara individu)- lembing, cakera dan lontar peluru;


100- dan 800-.

USABA ( United States Association for Blind Athletes )

Klasifikasi B1, B2, B3.

Acara 100-,200-, 400-, 800-, 1500- ( W- 3000- ) dan (L-5000- )

Dua acara relay 4x100 dan 4x400 (gabungan klasifikasi )

Acara Padang :- lompat jauh, lompat tinggi, triple jump, cakera,lembing dan
peluru.

Pentathlon Lelaki + wanita ( lompat jauh, cakera,100-) (Lelaki: lembing &


1500- , Wanita: lontar peluru & 800-)

Acara 10,000 jalan kaki terbuka semua USABA bagi semua klasifikasi.

Syarat yang terkandung dalam USABA

B1 - Total Blind

B2 - 5% penglihatan

B3 - 20% penglihatan

1. Kategori B1 acara sprinter 100m (tidak lebih dari dua caller)

Caller 1 - belakang garisan penamat

Caller 2 - lari bersama @ cara lain dengan syarat tidak melepasi garisan
penamat.

2. B1 dan B2 acara 200m hinge 5000m (gunakan 2 lorong bersama pembantu)

3. Tiada bantuan daripada pembantu spt menolak,

85
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

4. Isyarat bunyi untuk B1 dab B2 bagi acara padang.

5. Tidak dibenarkan alat pandang yang telah diubahsuai bagi kategori B1 dan
B2.

6. Kategori B1 lompat tinggi perlu menyentuh palang sebelum melompat.

7. Kategori B1 bagi lontar peluru, cakera dan lembing; baling dari kawasan
bulatan dengan bantuan pembantu.

AAAD (American Athletic Association for the Deaf )

Acara standard dari 199m hinge 25 KM jalan kaki

Tambah 110 dan 400 lari berpagar

3000m steeple-chase (lari berhalangan)

Bagi acara wanita AAAD adalah sama seperti USABA kecuali 100m berpagar

USCPAA (United State Cerebral Palsy Athletic Ass)

Acara:

60meter (weave) Class 1 - kerusi roda elektrik

Kerusi roda 3000m cross- country running (5 klasifikasi 8)

Acara 4x100 relay ( klasifikasi 2 hinge 8 )

Acara padang :- cakera, lembing,lompat jauh, club throw.

Acara tambahan : - precision throw, soft shot, distance kick, high toss dan
medicine ball thrust.

RUMUSAN

Naib presiden Special Olimpik Malaysia (SOM), Datuk Peter Velappan, walaupun anak-

anak ini istimewa , mereka mempunayi hak untuk mendapat persekitaran yang baik,

berkawan dan menyumbang kepada negara. Ibubapa tidak harus bersedih sebaliknya

menunjukkan laluan berbeza dengan memberikan pendidikan dan kemahiran berguna

86
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

kepada mereka. Bagi kanak-kanak kurang upaya intelektual, Sukan Olimpik Istimewa

dan sukan Paralimpik adalah tempat golongan ini diterima dalam masyarakat. Malah,

ada dalam kalangan mereka yang menunggu sejak sekian lama untuk menceburi bidang

sukan dan seterusnya mewakili negara. Di dalam usaha memberi lebih banyak peluang

kepada golongan kurang intelektual dan kurang upaya yang lain banyak badan-badan

kebajikan dan NGO seperti P&G Tesco dan Mydin membantu mengutip dana bagi

organisasi atlet istimewa Malaysia.

FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Bilakah sukan orang kurang upaya telah wujud?

2. Apakah maksud Stick figure pada logo Sukan Olimpik Khas?

3. Terangkan maksud motto Sukan Olimpik Khas.

4. Beri 5 contoh sukan yang dipertandingkan di Sukan Paralimpik.

5. Bagaimanakah sukan bola tampar boleh diubahsuai untuk golongan kurang


upaya?

6. Apakah perbezaan di antara Special Olympics dengan Sukan Paralimpik?

87
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN

Shakila dan Haffiz (2009, Mac). Buletin Pendidikan Khas USM. Hari Interaksi Sukan
Bersama Orang Kelainan Upaya Universiti Sains Malaysia 2009, 14.

Athiah Al-Abrasyi (1974). Dasar-dasar Pendidikan Islam. Kota Bharu: Terbitan Pusataka
Aman Press.

Dr. Tajul Ariffin Nordin (1993). Pendidikan satu pemikiran semula. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Abdul Mutalib Mohd Zain. (1994). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif ke arah
pengisian wawasan pendidikan untuk semua. Bahagian Sekolah. Kuala Lumpur:
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ee Ah Meng. (1998). Pedagogi III. pengujian dan penilaian, pemulihan, pengayaan


dan pendidikan inklusif. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad. (2003). Pedagogi:
strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Pahang: PTS.

Seksyen 41 Akta Pendidikan 1996. Peraturan-peraturan pendidikan (pendidikan khas )


(1997). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Siti Azah (1999) menterjemahkan, Public Law 94-142 Education of all handicapped
children act. Amerika Syarikat.

Cratty, Bryant J (1969). Motor Activity and the Education of Retardates. Philadelphia:
Published by Lea.

Cratty, Bryant J (1967). Developmental sequences of perceptual-motor tasks; movement


activities for neurologically handicapped and retarded children and youth.
Freeport, New York: Educational Activities.

Norani Mohd Salleh (1998). Risalah sekolah menengah pendidikan khas kurang upaya
penglihatan. Kuala Lumpur.
Bibliografi

Special olimpik Sukan untuk semua (2012) Diperolehpada 28 Ogos,2013 daripada


http://jkmpetaling.blogspot.com

Olimpik Khas OKU(2013) Diperolehi pada 29Ogos,2013


Daripadahttp://www.hmetro.com.my/articles/

Henrietta Liza Bantu kanak-kanak istimewa serlahkan potensi(2013) Diperoleh pada 29


Ogos , 2013. Daripada http://www.theborneopost.com/

Che Hasrah Sukan bantu ubah perilaku anak istimewa(2013) Diperoleh pada 29 Ogos
,2013 http://che-hasrah.blogspot.com

88
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Siti hasmah,koleksi arkip ucapan eksekutif(1992.Diperoleh pada 27 Ogos, 2013


daripada

http://www.pmo.gov.my/ucapan/?m=p&p=s&id=2241

Siti Nur Almizan Aripin serlah Potensi(2013 ) Diperoleh pada 27 Ogos, 2013 daripada
http://www.bharian.com.my/bharian/articles/

SukanOlimpik Khas bina keyakinan OKU (2010) Diperoleh pada 28 Ogos 2013.Daripada
http://www.theborneopost.com/

Muhamad Yatim Latif Olimpik Khas OKU (2012) Diperoleh pada 28 Ogos ,2013
.Daripada http://www.hmetro.com.my/articles

Special olylimpics Diperoleh pada 28 Ogos ,2013 .Daripada http://en.wikipedia.org/wiki/

http://www.specialolympics.org/Sections/Sports-and-
Games/Sports_and_Games.aspx?source=QL

http://www.paralympic.org/paralympic-games/london-2012

http://www.paralympics.org.uk/sports

http://paralympics.channel4.com/index.html

89
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 5
TEKNIK DAN KAEDAH PENGURUSAN OLAHRAGA.
PADANG SUKANEKA KHAS, SUKAN KHAS OKU DAN
SUKAN PARALIMPIK.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat menerangkan teknik dan kaedah pengurusan olahraga. Padang


sukaneka khas, sukan khas OKU dan Sukan Paralimpik di Malaysia;
2. Pelajar dapat menentukan jenis-jenis permainan yang sesuai diubah suai bagi
pelajar berkeperluan khas;
3. Pelajar dapat menerangkan faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam
menyediakan kemudahan sukan dan permainan untuk pelajar berkeperluan khas;
4. Menyatakan rasional mengubahsuai undang-undang sukan dan permainan untuk
pelajar berkeperluan khas;
5. Pelajar dapat membanding beza masalah pelajar berkeperluan khas dan
menempatkan mereka pada sukan dan permainan yang sesuai.

PENGENALAN

Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. Nama olahraga berasal
daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud bertanding. Olahraga boleh
dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. Olahraga merupakan teras
kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun.
Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di
sekolah, Aktiviti sukan dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini.
Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun.dan
dikelolakan dengan terancang, sempurna pada masa yang sesuai. Dasar 1 M 1 S
mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah.
Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat
untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Justeru dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan

90
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun dan memberi murid peluang untuk
bersukan berdasarkan kebolehan dan kemampuan mereka.

Maksud Keperluan Khas

Keperluan khas merujuk kepada keperluan kanak-kanak iaitu atas satu sebab atau yang
lain memerlukan bantuan khas, sokongan, dan rangsangan. Kanak-kanak yang dirujuk
di sini boleh dirujuk kepada kanak-kanak yang mengalami perkembangan yang lambat
dalam satu atau lebih daripada sebab berikut:
Kerencatan akal
Kecacatan fizikal
Kekurangan penglihatan
Kekurangan pendengaran
Gangguan pertuturan
Kesukaran dalam perkembangan sosial dan emosi

Objektif

Dalam usaha mendidik murid khas dan golongan kurang upaya, peluang bagi mereka
mengembangkan potensi dan bakat dalam bidang sukan diberi perhatian. Banyak aktiviti
yang telah dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan bagi
memberi galakan kepada golongan ini untuk bergiat di bidang yang mereka minati.

Memberi peluang dan ruang kepada murid pendidikan khas mengambil bahagian
dalam aktiviti sukan, olahraga, persatuan dan kelab seperti murid biasa

Mencari dan menonjolkan bakat serta potensi murid melalui aktiviti gerak kerja
kokurikulum

Membina keyakinan diri dan self-esteem murid pendidikan khas

Memberi peluang murid pendidikan khas mengambil bahagian dalam acara sukan,
permainan dan olahraga, kebudayaan, pertandingan lukisan dan bakat di peringkat
kebangsaan dan antarabangsa

91
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Matlamat

Memperseimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan


sosial, jasmani dan rohani murid-murid berkeperluan khas
Memperkukuhkan hubungan dan pergaulan di kalangan murid-murid
berkeperluan khas dengan murid-murid normal di dalam sekolah yang sama
Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid berkeperluan khas
terhadap aktiviti gerak kerja kokurikulum yang perlu mereka sertai
Memperkenalkan pengalaman yang menyeluruh dan keseimbangan yang setara
dengan tahap kebolehan murid
Menyumbangkan usaha membina iklim, budaya dan tempat belajar yang
menarik dan menyeronokkan
Membentuk keyakinan diri murid berkeperluan khas ke arahs penyediaan
menghadapi masyarakat sekeliling setelah tamat alam persekolahan

Pelaksanaan

Aktiviti sukan bagi murid-murid berkeperluan khas perlu dilaksanakan dalam arus
perdana secara bersendirian atau diinklusifkan bergantung kepada jumlah bilangan
serta kekuatan guru kerana pendekatan baru definisi murid-murid berkeperluan khas
menekankan kepada kebolehan, kefungsian, perkembangan penguasaan dalam
kemahiran pengembangan. Pendekatan ini secara langsung telah merubah pendekatan
lama yang menekankan kepada kecacatan dan ketidakupayaan murid.

Ukuran Padang, Gelanggang, Acara-acara, Olahraga dan Sukaneka

Bolasepak

Rajah 5.1: Ukuran Standard Padang Bola Sepak

92
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Rajah 5.2: Tiang Gol Bola Sepak

Ukuran panjang untuk permainan peringkat pertandingan ialah Ukuran padang


permainan mestilah berbentuk segi empat tepat. Garisan tepi hendaklah lebih
panjang dari garisan gol. Panjang : Minimum 90m,Maksimum 120m, Lebar :
Minimum 45m ,Maksimum 90m Ukuran padang bola sepak untuk murid
keperluan khas boleh diubah mengikut saiz grid dan tempoh masa permainan
mengikut kesesuaian.

Futsal

Rajah 5.3: Ukuran Gelanggang Futsal Standard

93
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Rajah 5.4: Permainan Futsal PPKI SMKMB dijalankan di Safira Sport Club,
Seberang Jaya.
Posted by Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Rajah 5.3 adalah ukuran gelanggang futsal, bagi murid berkeperluan khas
bermasalah pembelajaran dan pendengaran, bilangan pemain ialah 5
orang.ukuran gelanggang adalah minimum 22m x 42m dengan tambahan 3 m
sempadan, papan menendang (kick board adalah 3.3kaki 4 kaki dan mengikut
undang-undang terkini IPC Athletics Rules and Regulation 2011 - 2012 serta
Undang-Undang Pertandingan IAAF 2012 jika mengambil bahagian dalam
pertandingan peringkat negeri. Ruang futsal yang agak kecil dan tertutup yang
dapat meningkatkan tahap kemahiran bermain serta membuat keputusan
dengan lebih cepat, masa permainan futsal juga singkat iaitu 20 minit bagi setiap
separuh masa. Kebaikan terapi futsal kepada murid-murid pendidikan khas
adalah dapat meningkatkan kemahiran motor kasar kerana memerlukan
kemahiran kaki untuk mengawal dan menggelecek bola, tidak membahayakan
kanak-kanak istimewa kerana sukan futsal sangat kurang kes kecederaan,
meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama dalam kalangan pelajar.

Ukuran Gelanggang Badminton

Rajah 5.5: Gelanggang Badminton Standard


94
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Bentuk gelanggang badminton berbentuk segi empat tepat berukuran 13.40m x


6.10m. Lebar garisan 40mm.

Tinggi jaring 1.55m di tiang dan 1.524m di tengah gelanggang.

Untuk perseorangan dan beregu, kawasan garisan pendek dikira keluar(out)


semasa servis.

Dalam beregu, kawasan antara garisan belakang gelanggang(long) dan garisan


servis beregu(short) adalah luar (out) semasa servis.

Dalam beregu, kawasan gelanggang 6.10m x 13.40m digunakan.

Manakala perseorangan adalah 5.18m x 13.40m.

Rajah 5.6: Badminton Kerusi Roda

Bagi murid yang berkeperluan khas yang menggunakan kerusi roda seperti
gamabar di atas, ukuran gelanggang ada separuh gelanggang. Ketinggian net
adalah rendah daripada kerusi roda sebanyak 15 cm, ukuran gelanggang
badminton dan masa bagi pertandingan bagi murid keperluan khas mengikut
kesesuaian mereka.merujuk undang-undang terkini BWF dan PARA Badminton
World Federation.

Ping Pong

Permukaan meja hendaklah berbentuk segiempat tepat dengan ukuran 2.74m


panjang dan 1.525m lebar serta berada pada kedudukan 76cm daripada lantai
yang mendatar. Permukaan permainan termasuk semua sempadan pada
permukaan atas tetapi tidak termasuk bahagian tepi meja di bawah aras
permukaan permainan. Permukaan permainan boleh diperbuat daipada
sebarang bahan yang dapat menghasilkan lantunan purata setinggi 23cm
95
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

apabila bola ping pong dijatuhkan daripada setinggi 30cm di atasnya.


Permukaan permainan hendaklah dibahagikan kepada dua bahagian yang sama
saiznya oleh sebuah jaring. Permainan ini adalah sesuai bagi murid yang
berkeperluan khas bermasalah pembelajaran dan pendengaran, ukuran adalah
mengikut kesesuaian murid dan mengikut undang-undang terkini IPTTC dan
IBSA jika mengambil pertandingan Sukan Paralimpiad Malaysia.

Gelanggang Bola Tampar

Rajah 5.7: Ukuran Gelanggang Bola Tampar

Rajah 5.8: Bola Tampar Duduk

Bagi murid berkeperluan khas yang mengalami kecacatan, bola tampar duduk
ukuran size gelanggang ialah berbentuk segiempat tepat bersaiz 6m x 10m,
jarak zon serang ialah 2 m, jarak Zon Belakang ialah 3 m, jarak zon servis ialah 6
m, ketinggian jaring ialah 1.15 m pemain boleh merujuk kepada undang-undang
terkini WOVD Sitting Volleyball Rules 2008 2012 Seperti FIVB.

96
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Olahraga

Rajah 5.9: Ukuran Trek Standard 200m

Bagi murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran dan


pendengaran, larian trek 100m & 200m diwujudkan mengikut kesesuaian ukuran
biasa dan boleh merujuk undang-undang terkini IPC Athletics Rules and
Regulation 2011 - 2012 dengan Undang-Undang Pertandingan IAAF 2012 jika
bertanding dalam pertandingan.

Rajah 5.10: Murid Berkeperluan Khas Memulakan Larian 100 meter


(ukuran trek mengikut kesesuaian)

97
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Sukaneka

Acara dan ukuran sukaneka diadakan mengikut kesesuaian kebolehan murid keperluan
khas.

Sukaneka Bocce

Rajah 5.11: Bola Bocce

Bola bocce ini biasanya diperbuat daripada besi atau pebagai jenis plastic mengikut
kepada kesesuaian tempat dan gelanggang. Kebiasaannya dimainkan oleh dua orang
atau dua pasukan (2 atau 4 orang dalam setiap pasukan). Setiap orang diberikan
peluang membaling 4 biji bola dan pembaling bola utama atau dikenali sebagai Jack
atau Boccino atau Palino (di sesetengah tempat) akan diberikan kepada pemain atau
pasukan yang memenangi undian awal. Bola bocce terdiri daripada bola Jack (Putih)
dan Bocce (merah). Balingan mestilah dibuat dalam kawasan gelanggang yang
diperbuat daripada tanah biasa atau gelanggang asphalt (tar) dengan ukuran 27 meter
panjang dan 2.5 hingga 4 meter lebar dan sekiranya pembaling pertama bola Jack gagal
membuat balingan di dalam kawasan gelanggang sebanyak 2 kali maka pemain lain
diberikan peluang membuat balingan bola Jack.

Berikut adalah beberapa contoh sukaneka yang diadakan di sekolah-sekolah


Pendidikan Khas, ukuran adalah mengikut kesesuaian tahap murid berkeperluan khas.

98
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Rajah 5.12: Sukaneka Pendidikan Khas

Rajah 5.13: Permainan Congkak Karnival Sukan Pendidikan Khas

Rajah 5.14: Berjalan di atas Kura-kura Rajah 5.15: Menarik Bola

99
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Rajah 5.16: Membawa Bola dalam Sudu Rajah 5.17: Tarik Tali Campuran

Olahraga

Badan Khas Sukan Olimpik Khas hendaklah mentadbir semua pertandingan Sukan
Olimpik Khas. Sebagai program sukan antarabangsa, Sukan Olimpik Khas telah
mencipta peraturan-peraturan ini berdasarkan International Association of Athletics
persekutuan (IAAF). Kaedah-kaedah IAAF atau Governing Body Negara (NGB) boleh
digunakan kecuali apabila mereka berada dalam konflik dengan Badan Khas Sukan
Olimpik Sukan Peraturan Olahraga atau Perkara I. Dalam kes sedemikian, Peraturan
Sukan Badan Khas Sukan Olimpik untuk Athletics hendaklah terpakai.
Atlet sindrom Down yang telah didiagnosis dengan Atlanto-axial paksi, jika tiada
kestabilan, tidak boleh mengambil bahagian dalam pentatlon dan acara lompat tinggi.

Acara Rasmi

Berikut adalah senarai acara-acara rasmi boleh didapati di Sukan Olimpik Khas.
Acara bertujuan untuk menawarkan peluang pertandingan untuk atlet semua
kebolehan. Program boleh menentukan acara yang ditawarkan dan, jika perlu, garis
panduan bagi pengurusan acara. Jurulatih adalah bertanggungjawab untuk
menyediakan latihan dan pemilihan acara yang sesuai untuk kemahiran dan faedah
setiap atlet.

Acara-Acara Olahraga

Acara Balapan
1. 25 Meters
2. 50 Meters

100
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

3. 100 Meters
4. 200 Meters
5. 400 Meters
6. 800 Meters
7. 1500 Meters
8. 3000 Meters
9. 5000 Meters
10. 10,000 Meters
11. Hurdle events
a. Men 110 Meters
b. Women 100 Meters
12. 4 x 100 Meter Relay
13. 4 x 400 Meter Relay
14. 4 x 100 Meter Unified Sports Relay
15. 4 x 400 Meter Unified Sports Relay

Field Events
16. Long Jump
17. Standing Long Jump
18. High Jump
19. Softball Throw
20. Tennis Ball Throw
21. Shot Put
Male: 4.0 kg/ 8.8 lbs.

b. Female: 3.0 kg/ 6.6 lbs.


c. Male (811 years): 3.0 kg/ 6.6 lbs.
d. Female (811 years): 2kg/ 4.4 lbs.
22. Mini-Javelin
a. Male: 400g
b. Female: 300g
c. Male and Female (815 years): 300g
Combined Events
23. Pentathlon (100 Meters, Long Jump, Shot Put, High Jump, 400 Meters)
Race Walking Events
24. 25 Meter Walk
25. 50 Meter Walk

101
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

26. 100 Meter Walk


27. 400 Meter Walk
28. 800 Meter Walk
Assisted Walk Events
29. 10 Meter Assisted Walk
30. 25 Meter Assisted Walk
31. 50 Meter Assisted Walk
Wheelchair Events
32. 10 Meter Wheelchair Race
33. 25 Meter Wheelchair Race
34. 30 Meter Wheelchair Slalom
35. 4 x 25 Meter Wheelchair Shuttle Relay
36. 30 Meter Motorized Wheelchair Slalom
37. 50 Meter Motorized Wheelchair Slalom
38. 25 Meter Motorized Wheelchair Obstacle Race
39. 100 Meter Wheelchair Race
40. 200 Meter Wheelchair Race
41. 400 Meter Wheelchair Race
42. Wheelchair Shot Put
a. Men 2 kg/ 4.4 lbs.
b. Women 2 kg / 4.4 lbs.
Road Races
43. Half-Marathon
44. Marathon

UNDANG-UNDANG OLAHRAGA
Peraturan Umum dan Modifikasi Acara Balapan
Penggunakan Blok dan Permulaan

Dalam menjalankan acara: 100m, 200m, 400m, 100m berpagar, 110m


berpagar, 4x100m Relay, atlet mempunyai pilihan untuk menggunakan atau
tidak menggunakan blok. Dalam acara-acara ini, perintah-perintah
permulaan hendaklah "pada tanda anda", "set", dan apabila semua pesaing
mantap, pistol hendaklah dilepaskan.
Dalam semua acara berjalan dan semua jenis kerusi roda arahan hendaklah
"pada tanda anda" dan apabila semua pesaing mantap, pistol hendaklah
dilepaskan. Pesaing tidak boleh menyentuh tanah dengan tangan.
Pelepas boleh memberi arahan dalam Bahasa Inggeris atau bahasa sendiri.
Bahasa yang digunakan akan disampaikan kepada semua peserta sebelum

102
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

pertandingan. Bagi Special Olympics World Summer Games, perintah-


perintah permulaan itu hendaklah diberikan dalam bahasa Inggeris.

Permulaan Berganti-ganti

4 x 400 meter: pula tiga kedudukan akan digunakan untuk permulaan. Pelari
pertama akan dijalankan sepenuhnya dalam lorong. Pelari pusingan kedua akan
bermula di lorong beliau dan akan berjalan di lorong mereka melalui pusingan
pertama sejauh kawasan breakline di mana atlet boleh meninggalkan lorong
masing-masing. Dalam 4 x 400 meter relay di mana tidak lebih daripada empat
pasukan yang bertanding, ia adalah disyorkan bahawa hanya selekoh pertama
pusingan harus berjalan di lorong. Dalam pertandingan yang diberikan,
bagaimanapun, semua larian daripada 4 x 400 meter relay hendaklah dijalankan
menggunakan salah satu daripada format yang dinyatakan di atas.

Pelepas hendaklah memberi setiap pesaing peluang untuk melakukan yang


terbaik:

Memberi pesaing masa yang mencukupi untuk berlepas selepas mengambil


tanda-tanda mereka;
Tidak membiarkan peserta menunggu terlalul lama

Pembatalan Permulaan
Hanya satu permulaan palsu setiap acara dibenarkan tanpa kehilangan kelayakan
atlet yang melakukan dua fault start akan terkeluar dari perlumbaan.

Pencerobohan Lorong

Dalam semua acara menggunakan lorong, setiap peserta hendaklah


berada dalam lorong masing-masing dari awal hingga akhir.
Jika peserta ditolak atau dipaksa oleh orang lain untuk berjalan di luar
lorong beliau, dan jika ada bukti yang diperolehi, pesaing itu tidak patut
dibatalkan.

Jika seseorang atlet sama ada berjalan di luar lorong beliau dalam lurus atau
berjalan di luar lorong luar pada selekoh, dengan tiada kelebihan diperolehi, dan
jika tiada pelari lain dihalang, maka peserta tidak boleh dibatalkan.

Lumba Jalan Kaki

Atlet perlu satu kaki di menyentuh dengan tanah pada setiap masa.

Acara Lari Berpagar

100 meter ketinggian pagar adalah 0,762 meter, dengan jarak ke


halangan pertama dari garisan permulaan menjadi 13.00 meter, jarak
antara halangan yang seterusnya 8.50 meter dan jarak dari halangan
terakhir ke garisan penamat menjadi 10.50 meter.
110 meter ketinggian pagar hendaklah 0.840 meter, dengan jarak ke

103
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

halangan pertama dari garisan permulaan menjadi 13.72 meter, jarak


antara halangan 9.14 meter, dan jarak dari halangan terakhir ke garisan
penamat menjadi 14.02 meter.

Peraturan Am Acara Balapan

Dalam lompat jauh, lompat jauh berdiri dan acara balingan (membaling bola
lisut, mini-lembing dan membaling bola tenis) setiap atlet dibenarkan tiga
percubaan tidak berturut-turut. Ketiga-tiga percubaan hendaklah diukur dan
direkodkan. Ukuran terpanjang daripada tiga percubaan akan digunakan untuk
pemarkahan. Kedua terbaik, dan kemudian ketiga terbaik atlet, percubaan
hendaklah digunakan untuk menentuka pemenang.

Bagi pertandingan acara balapan individu, Lompat Jauh, Lompat Jauh Berdiri,
dan membaling) dan acara gabungan, pesaing boleh dikenakan busuk jika
peserta tidak memulakan dan cuba dalam masa 1 minit selepas nama pesaing
telah dipanggil, di samping kepada petunjuk visual yang dibuat oleh hakim
acara tersebut. Untuk Lompat Tinggi, di mana terdapat tiga atau lebih atlet yang
tinggal dalam persaingan kali hendaklah 1 minit. Jika terdapat 2 atau 3 atlet
yang tinggal dalam persaingan masa ialah 1.5 minit. Jika terdapat baki 1 atlet
dalam pertandingan kali hendaklah 2 minit.

Lompat Jauh

Dalam lompat jauh, atlet mesti berupaya untuk melompat sekurang-


kurangnya 1 meter, yang merupakan jarak maksimum antara lembaga
berlepas dan lubang pasir.
Jarak akan diukur daripada kesan yang paling dekat di kawasan
pendaratan yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan atau kaki ke
garisan berlepas untuk semua melompat.
Dalam acara melompat, sebelum pertandingan, atlet mungkin mempunyai
bantuan daripada seorang pegawai untuk menandakan tanda berlepas
mereka.

Rajah 5.18: Lompat Jauh Special Olympics


104
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Lompat Jauh Berdiri

Peserta akan bermula dengan kedua-dua kaki di belakang garis berlepas


yang ditetapkan.
Peserta perlu melompat menggunakan kedua-dua belah kaki.
Jarak akan diukur daripada kesan yang paling hampir di kawasan
pendaratan yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan pelompat.
Disyorkan acara lompat jauh berdiri dijalankan dalam kawasan mendarat
berisi pasir untuk mengelakkan kecederaan.

Lompat Tinggi

pesaing hendaklah berlepas dari satu kaki.


ketinggian permulaan minimum bagi semua pertandingan lompat tinggi
hendaklah 1.00 meter
Peserta tidak dibenarkan melompat harimau dan melompat menggunakan
kedua belah kaki.
Atlet sindrom down, yang telah disahkan dengan ketidakstabilan Atlanto-
paksi atau seorang atlet yang tidak ditapis, tidak boleh mengambil bahagian
dalam pentatlon atau lompat tinggi.
Apabila terdapat seri dalam acara lompat tinggi, atlet terikat akan diberikan
tempat yang sama dalam pertandingan itu - tidak ada melompat-off untuk
memecahkan seri.
Dalam acara lompatan, sebelum pertandingan, atlet boleh dibantu oleh
pegawai pasukan untuk menentukan tanda berlepas mereka.
Peserta boleh dibatalkan penyertaannya jika tidak memulakan acara dalam
masa 1 minit selepas nama peserta dipanggil, di samping petunjuk visual
yang dibuat oleh hakim acara tersebut.

RUMUSAN

Pengetua dan guru-guru memainkan peranan yang penting supaya tidak mengasingkan
penglibatan murid-murid berkeperluan khas dalam kegiatan kokurikulum , sebaliknya
penglibatan golongan istimewa ini harus diperluaskan. Guru dapat mengenal pasti
keistimewaan murid dan usahakan peningkatan kemahiran mereka sehingga mencapai
tahap cemeerlang. Ia juga memberi peluang kepada murid berkeperluan khas dan
murid biasa berinteraksi dan bersosial dalam suasana yang muhibah sekaligus
mewujudkan kesedaran dan tanggungjawab dalam kalangan murid biasa bahawa
terdapat rakan-rakan sebaya di sekelilingnya yang mempunyai ciri-ciri istimewa.

105
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Apakah kadar nadi sasaran seorang murid yang berumur 16 tahun jika
intensiti kerjanya 55%, kadar nadi maksima adalah 180 dan kadar nadi
rehatnya pula 50?

2. Nyatakan 2 tujuan penilaian mengikut APE.

3. Senaraikan kategori murid kurang upaya.

4. Apakah acara olahraga yang tidak boleh disertai lelaki dan wanita kurang
upaya?

5. Nyatakan peranan pihak kerajaan dalam usaha membantu meningkatkan


mutu Sukan Paralimpik di Malaysia.

6. Bagaimanakah penyertaan seseorang itu di dalam sesuatu pertandingan


olahraga boleh dibatalkan sebelum acara bermula?

106
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN

Buku Teknikal Sukan Paralimpik Malaysia XVI Pahang 2012

Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan Dan Padang (Olahraga) Di Sekolah


Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia

Hits: 18132 Section: Perkhidmatan - Sukan, Kokurikulum & Kesenian . .Article Index

Sukan, Kokurikulum dan Kesenian

Intan_Isna Monday (2011, February 7) Peralatan ping pong

Lai Yit Mei Thursday (2011,December 1) Badminton - gelanggang badminton

MahFuzaH http://www.ehow.com/how_2308123_play-futsal-blind.html#ixzz2dQRe2l5v

Muttallif (2012,December 8) [Gambar] Saiz gelangang permainan badminton

Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran .Futsal PPKI SMKMB dijalankan di Safira


Sport Club, Seberang Jaya

Sukan, Kokurikulum dan Kesenian .Hits: 18143 .Section: Perkhidmatan - Sukan,


Kokurikulum & Kesenian

Zzulfahami Zahari (2011, November 12). Ukuran balapan 200 meter

Mohd Sabri Mat Nor. (2008). Latihan: Wadah Asnaf Berdikari, Asnaf 1/2008. Lembaga
Zakat Selangor, Shah Alam

Professor Madya Dr. Ammar Fadzil ,(2009) Materi Diskusi Konvensyen Keibubapaan
Peringkat Negeri Sabah, Semporna, Sabah

History of Special Olympics diperoleh pada 27 Ogos 2013 daripada


http://www.specialolympics.org/history.aspx

Mimbar Permuafakatan Ibubapa Nasional , 2009, Semporna, Sabah diperoleh pada 27


Ogos 2013 daripada http://mattanjo.wordpress.com/mapin/peranan-ibubapa-
dalam- pendidikan-anak-anak/

Sports & Games, diperoleh pada 27 Ogos 2013


daripada
http://www.specialolympics.org/Sections/Sports-and-Games/Sports_and_Games.
107
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 6
TEKNIK DAN KAEDAH PENGAJARAN PEMBELAJARAN
PERMAINAN KHAS MURID BERMASALAH PENGLIHATAN.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat menerangkan matlamat dan objektif permainan khas untuk pelajar
bermasalah penglihatan;
2. Pelajar dapat menghuraika secara terperinci dua kaedah pengajaran Pendidikan
Jasmani Suaian bagi pelajar khas bermasalah penglihatan;
3. Pelajar dapat menerangkan lima objektif kurikulum kemahiran asas individu
masalah penglihatan (KAIMaL) sekolah rendah;
4. Menyatakan cara menjalankan ujian ketajaman dengan tips dan urutan yang betul;
5. Pelajar dapat menjelaskan tentang konsep kecergasan dan komponen kecergasan
yang perlu dikuasai oleh pelajar bermasalah penglihatan.

PENGENALAN

Penglihatan adalah sumber bagi informasi. Manusia bergantung kepada penglihatan untuk
mengurus diri, mengenal manusia dan objek, mengendali kemahiran motor dan tingkah laku
sosial. Tambahan lagi, penglihatan adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak
kerana 80 peratus pembelajaran kanak-kanak adalah melalui penglihatan. Masalah
penglihatan dianggap sebagai masalah utama yang memberi kesan terhadap
perkembangan kognitif, kerana ia menghadkan pengalaman dan memahami pengalaman
dalam deria penglihatan. Namun, dengan bimbingan dan pendidikan, tahap kebolehan
kanak-kanak bermasalah penglihatan setanding dengan kanak-kanak normal yang sebaya
dengannya.

Kanak-kanak bermasalah penglihatan pada kebiasaannya sering dikaitkan dengan


kekurangan keyakinan diri serta interaksi dengan golongan yang dapat melihat dan ia
berhubungkait dengan sikap golongan yang dapat melihat terhadap kanak-kanak
bermasalah penglihatan. Namun, kesan kurangnya keyakinan diri adalah sementara dan
dapat diperbaiki apabila kanak-kanak ini menerima layanan yang baik daripada individu lain.

108
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Tambahan pula, arahan yang diberi juga haruslah dalam bentuk yang mudah dan konkrit
bagi menjelaskan tindakan, objek dan kejadian di persekitarannya. Walaubagaimanapun,
kanak-kanak tanpa deria penglihatan terpaksa bergantung pada deria yang lain bagi
mengumpul maklumat seperti deria dengar dan sentuh (Jamila K.A Mohamad,2006).

Pendidikan Jasmani Suaian merupakan satu subjek yang menyumbang kepada kecergasan
diri semasa seseorang murid dan mampu menerapkan amalan bersenam untuk kesihatan di
luar waktu sekolah malah untuk sepanjang hayat. Aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian
merupakan satu aktiviti yang sangat penting kepada semua murid di sekolah termasuk
murid berkeperluan khas. Murid khas mengalami pelbagai masalah yang melibatkan
ketidakupayaan fizikal, sosial dan mental. Aktiviti pendidikan jasmani suaian ini penting
kepada mereka kerana ia merupakan aktiviti terapi yang boleh mengurangkan masalah atau
tekanan yang dihadapi oleh mereka. Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas
untuk melibatkan aktiviti pendidikan jasmani di sekolah kerana terdapat murid-murid
berkeperluan khas mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot, saraf dan pembentukan
postur yang kurang sempurna. Contohnya terdapat di kalangan murid yang mengalami otot-
otot yang kurang sempurna tidak dapat melakukan pergerakan seperti murid biasa. Begitu
juga yang mengalami masalah deria tidak dapat bergerak sebebas dan sepantas murid
normal. Ini akan mengakibatkan mereka merasa rendah diri dan tersisih. Aktiviti Pendidikan
Jasmani yang bersesuaian perlu disediakan untuk melatih dan melazimkan keupayaan
mereka ke tahap yang optimum bagi menyediakan mereka untuk menghadapi kehidupan
sebenar di luar sekolah. Selain daripada itu aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian juga perlu
menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada golongan
istimewa ini. Kecacatan penglihatan atau buta adalah sejenis kecacatan fizikal di mana
sebahagian daripada alat-alat pancaindera telah rosak sama ada rosak teruk atau
mengalami kehilangan yang sedikit sehingga meninggalkan kesan yang negatif terhadap
pertumbuhan seseorang kanak-kanak. Dari aspek pendidikan, masalah penglihatan
bermaksud, cacat separuh atau kurang nampak ialah mereka yang berkemampuan untuk
membaca dan melihat huruf biasa. Buta ialah mereka yang langsung tidak dapat melihat
dan perlu menggunakan kod Braille untuk membaca. Kanak-kanak yang cacat penglihatan
biasanya normal seperti kanak-kanak biasa cuma mereka hanya kekurangan dari segi
kebolehan melihat sahaja. Terdapat beberapa tahap masalah penglihatan yang
membezakan antara buta dengan penglihatan terhad ataupun low vision berdasarkan ujian
visual acuity (ketajaman penglihatan) dan juga adaptasi pendidikan khas.

109
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Matlamat
Kurikulum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan bermatlamat untuk menyuburkan potensi
kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan
memupuk sikap positif dan seterusnya menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui
proses pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan bersesuaian untuk memenuhi
keperluan individu selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Objektif
Kurikulum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan membolehkan murid:
mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian
yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna;
mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan
seharian;
menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan bekerjaya;
mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna;
menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan
bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk;
mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam;
mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian
melibatkan diri dalam aktiviti riadah;
menghargai keindahan alam dan warisan budaya; dan
menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan
perkembangan semasa.

Standard Kurikulum Berasaskan Tunjang

Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang
berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang
saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi
jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Domain bagi setiap tunjang adalah:
Komunikasi;
Kerohanian, Sikap dan Nilai;
Kemanusiaan;
Sains dan Teknologi;
Perkembangan Fizikal dan Estetika; dan
Keterampilan Diri

Kaedah Pengajaran Pelajar Bermasalah Penglihatan

Bagi proses pengajaran dan pembelajaran Permainan Sukan Khas Suaian untuk pelajar
khas bermasalah penglihatan, beberapa kaedah pengajaran yang bersesuaian dan
berkesan juga perlu diaplikasikan. Ini bagi memastikan pelajar-pelajar khas bermasalah
penglihatan ini juga dapat mengikuti aktiviti pendidikan jasmani sama seperti pelajar-pelajar

110
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

normal yang lain. Namun demikian, banyak pengubahsuaian dalam proses pengajaran dan
pembelajaran perlu dilakukan.

Pengubahsuaian ini dilihat lebih kurang sama dengan pengubahsuaian yang dilakukan bagi
pengajaran pelajar khas bermasalah pembelajaran cuma pendekatannya sahaja yang
berlainan. Ini disebabkan oleh majoriti pelajar khas bermasalah penglihatan mempunyai
keupayaan intelek yang lebih baik daripada pelajar khas bermasalah pembelajaran dan
yang berbeza adalah dari segi deria penglihatan yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh itu,
bagi mewujudkan suasana pengajaran yang seronok, menarik dan berkesan, para pendidik
dan guru harus memainkan banyak peranan. Menurut Robert (1982), guru-guru yang
terlibat dalam pengajaran kanak-kanak kurang upaya perlu mempunyai kemahiran untuk
mengajar dan membimbing kanak-kanak khas serta mengetahui cara-cara pengendalian
dan mendidik kanak-kanak kurang upaya ini.

Menurut Norani Mohd Salleh (1998), bagi mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah
penglihatan mestilah dilatih dan dikendalikan oleh individu atau guru yang terlatih dalam
pendidikan khas bagi bermasalah penglihatan iaitu mestilah terlatih dalam:
Penulisan Braille/ Penggunaan Mesin Braille/ Pembaikan Mesin Braille.
Orientasi dan mobility bagi pelajar khas bermasalah penglihatan.
Pengeluaran buku Braille.
Pengendalian peralatan khas.
Persekolahan.

Antara pengubahsuaian yang perlu dilakukan dalam proses pengajaran dan


pembelajaran adalah:

Pengubahsuaian Kurikulum/ Isi Pengajaran.


Secara umumnya di sekolah, keseluruhan kurikulum bagi Permainan Sukan Khas
Suaian bagi pelajar khas bermasalah penglihatan lebih berpandukan kepada kurikulum
pelajar normal. Perkara utama yang diubahsuai mengikut keperluan khas pelajar
bermasalah penglihatan adalah isi pengajaran. Iaitu isi pengajaran yang lebih berbentuk
bimbingan terhadap pelajar khas dalam menjalankan aktiviti Permainan Sukan Khas Suaian.
Ini kerana ada beberapa arahan dalam kurikulum tidak mampu diikuti dan dikuasai oleh
pelajar khas disebabkan oleh keperluan khasnya, oleh itu isi pengajaran dalam kurikulum
tersebut perlu diubahsuai.

111
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Objektif pengajaran yang disediakan juga perlu mengambil kira tahap keupayaan pelajar
khas ini. Selain daripada itu, arahan yang digunakan dalam menyampaikan isi kurikulum
perlulah tersusun dan mudah difahami oleh pelajar khas. Kesemua ini perlu bagi
memastikan pelajar khas bermasalah penglihatan ini menguasai kemahiran dan kurikulum
yang disediakan.

Pengubahsuaian Aktiviti.

Aktiviti pengajaran yang dirancang perlu melihat kepada objektif pengajaran dan kemahiran
yang hendak diajar. Namun demikian, bagi mengajar pelajar khas bermasalah penglihatan
ini, guru perlu memilih aktiviti yang boleh diikuti oleh pelajar khas ini. Kebanyakkan aktiviti
yang dirancang untuk pelajar khas ini mestilah berpasangan yang mana pelajar ini
mempunyai rakan untuk berkongsi idea tentang arahan yang diberikan oleh guru. Menurut
Sherill (1978), pelajar khas bermasalah penglihatan memerlukan rakan bagi merasakan
dirinya selamat dan gembira bagi mengikuti setiap aktiviti di bawah arahan guru.

Selain daripada itu, teknik pengajaran yang digunakan dalam aktiviti perlu berbentuk
bimbingan dalam melakukan aktiviti serta latih tubi bagi memastikan pelajar khas ini
menguasai kemahiran yang hendak diajar. Ini amat perlu disebabkan oleh pelajar khas ini
tidak dapat melihat pergerakan yang dilakukan oleh guru. Menurut Lieberman & Cathy
(2002), menyatakan pelajar khas memerlukan bantuan dan panduan bagi melakukan aktiviti
iaitu melalui sentuhan pada setiap bahagian yang perlu digerakkan.Ini seterusnya
membolehkan pelajar khas akan merasai dirinya bermakna sekiranya dia dapat mengikuti
aktiviti yang dijalankan dengan lancar dan berkesan.

Oleh itu penglibatan ibu bapa juga diperlukan bagi membantu pelajar khas ini melakukan
aktiviti. Ini disokong oleh Barry & Michael (1991) yang menyatakan ibu bapa dapat
membantu tahap fizikal anak-anak mereka melalui latihan yang agak kompleks.

Pengubahsuaian Kemudahan Dan Peralatan.

Sama seperti kaedah pengajaran Permainan Sukan Khas Suaian bagi pelajar khas
bermasalah pembelajaran. Kemudahan dan peralatan yang digunakan dalam pengajaran
Permainan Sukan Khas Suaian juga perlu diubahsuai berdasarkan keperluan khas pelajar
khas bermasalah penglihatan yang tidak dapat melihat kemudahan dan peralatan yang
digunakan. Selain itu pelajar khas dapat menikmati sukan dan permainan yang sama
dengan pelajar normal. Menurut Seidler, Turner & Horine (1993), matlamat asal bagi rekaan

112
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

dan perancangan kemudahan dan pemilihan peralatan bagi golongan kurang upaya adalah
untuk menyediakan penglibatan yang sama.

Menurut Sherill (1978), setiap jurulatih pendidikan jasmani perlu membiasakan pelajar khas
bermasalah penglihatan menggunakan setiap kemudahan yang akan digunakan. Ini
memudahkan pergerakan mereka apabila menggunakan kemudahan tersebut serta
membolehkan diri mereka mengikuti aktiviti yang dijalankan dalam kemudahan tersebut
contohnya, dalam gymnasium atau pun dewan. Kemudahan atau tempat melakukan aktiviti
Permainan Sukan Khas Suaian perlulah senyap kerana pelajar khas ini amat sensitif pada
bunyi dan mereka amat memerlukan sepenuh tumpuan bagi mendengar arahan guru serta
memahami arahan yang diberikan.

Selain daripada itu, setiap peralatan yang digunakan bagi mengajar pelajar Permainan
Sukan Khas Suaian ini mempunyai loceng agar mengeluarkan bunyi-bunyian, cetakan huruf
Braille pada peralatan sukan serta warna yang terang. Contohnya dalam permainan goal
ball, bola yang digunakan dalam permainan tersebut akan mengeluarkan bunyi loceng dan
ini membolehkan pelajar khas bermasalah pembelajaran ini mengetahui ke mana arah bola
tersebut. Menurut kajian yang dijalankan oleh Salmi Abang ( 2001 ), penyediaan kemudahan
dan peralatan Permainan Sukan Khas Suaian yang bersesuaian dengan keperluan pelajar
khas bermasalah penglihatan amat diperlukan bagi meningkat situasi pengajaran dan
pembelajaran seterusnya memastikan objektif pengajaran tercapai.

Rajah 6.1: Permainan Goalball (Masalah Penglihatan)

Keseluruhannya kaedah pengajaran Permainan Sukan Khas Suaian bagi pelajar khas
bermasalah penglihatan juga melibatkan gabungan kaedah, pendekatan dan teknik dalam
pengajaran iaitu melalui pengubahsuaian program yang perlu dijalankan serta kepelbagaian

113
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

teknik pengajaran yang perlu diaplikasikan bagi memastikan objektif pengajaran tercapai
dan dapat dijalankan dengan jayanya.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan
bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti
pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan
Khas Masalah Penglihatan adalah bersifat holistik, tidak terlalu akademik dan tidak
membebankan murid, ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan.

Bagi memenuhi keperluan individu, proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah serta
Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan dibentuk secara fleksibel dan
ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang
menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau
pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu
mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.

KSSR Pendidikan Khas Masalah Penglihatan dibina supaya pembelajaran yang diperolehi
di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga
menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah penglihatan
supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Penglihatan digubal
dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan
bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga
meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak mulia.

Kurikulum Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL)

Kurikulum Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan (KAIMaL) sekolah rendah


bertujuan membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut:

Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Orientasi dan Mobiliti


Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kod Braille dan penggunaan
peralatan khas

114
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang asas TMK masalah


penglihatan
Menggunakan deria yang masih ada untuk mengorientasikan diri dengan
persekitaran.
Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan yakin, selesa dan
selamat tanpa atau dengan menggunakan alat mobiliti.
Meningkatkan kemahiran sosialisasi.

Tindakan Pendidikan Yang Dicadangkan

Guru dan ibu bapa perlu memberi rangsangan dan sering bersama-sama melakukan
sesuatu pergerakan yang ingin diajar kepada kanak-kanak ini. Latihan yang berulangan
diperlukan dengan menyertakan berbagai rangsangan seperti bunyi dan warna yang terang
untuk kanak-kanak rabun. Kanak-kanak perlu diajar untuk menggunakan imbangan seperti
duduk dengan postur yang betul. Kanak-kanak perlu diajar untuk berdiri dan mendapatkan
keseimbangan.

Aktiviti motor halus boleh dijalankan seperti menggenggam, meramas, menekan,


menggunting, mewarna, dan menyurih (tracing) boleh dilakukan kepada kanak-kanak cacat
penglihatan. Mereka boleh diajar untuk menggunakan bola getah dan gunting untuk
melakukan sesuatu aktiviti di samping menguatkan otot tangan mereka.

Apabila sesuatu tahap asas dalam pergerakan telah dikuasai, maka aktiviti gross motor
boleh dicadangkan untuk dijalankan. Sebagai contoh ialah aktiviti pemadanan objek. Aktiviti
circle games seperti jongkang jongkit, gelungsur, marry-go-round juga boleh dilakukan.
Semua aktiviti ini memerlukan pengawasan untuk menjamin keselamatan mereka. Aktiviti
fizikal seperti berlari, melompat, mendaki, berguling, meregang dan berpusing juga
membolehkan kanak-kanak ini mengembangkan kemahiran motor mereka selain dapat
memberikan kepuasan dalam melakukan sesuatu aktiviti.

Aktiviti Yang Melibatkan Deria

Sentuh
Pandu tangan kanak-kanak untuk menyentuh benda-benda. Beri kanak-kanak
pelbagai benda ataupun objek pelbagai tekstur, bentuk dan saiz. Beri peluang
kepada kanak-kanak untuk menjalankan aktiviti seharian seperti bermain, mengurus
diri, menyertai keluarga di dapur ataupun di taman.

115
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Bau

Pastikan kanak-kanak diberikan peluang untuk menghidu benda, misalnya makanan


yang dimakannya, minumannya, sabun yang digunakan untuk mandi, bau pasar, bau
kiosk petrol, minyak wangi, bedak dan lain-lain.

Pendengaran
Bercakap dengan kanak-kanak itu pada setiap kesempatan. Namakan benda-benda
yang disentuhnya dan beritahu apa yang sedang berlaku di sekelilingnya. Terangkan
juga benda-benda yang sedang dilakukan dan jelaskan kepada kanak-kanak itu
tentang perasaan.
Galakkan kanak-kanak bercakap, misalnya dengan bertanya soalan
kepadanya dan galakkan ia bertanya kembali.
Elakkan daripada menggunakan bahasa pelat baby talk dengan kanak-kanak.

Rasa
Galakkan kanak-kanak memasukkan benda ke dalam mulut kerana ini
menggalakkan sensasi rasa. Ini selamat dilakukan jika objek itu bersih dan besar
serta tidak boleh ditelan.
Aktiviti ini perlu dihentikan apabila kanak-kanak tumbuh gigi. Berikan
makanan dan minuman yang berbagai-bagai dari segi rasa dan tekstur dan
beritahu mereka apakah makanan yang diberikan itu.
Pendidikan bagi kanak bermasalah penglihatan perlu dilengkapi dengan
peralatan yang sesuai mengikut tahap masalah yang dihadapinya. Antaranya
adalah tongkat putih, mesin braille, buku Braille, alat sentuh seperti peta,
gambar rajah timbul, model tiga dimensi, bilik sumber yang dilengkapi dengan
kemudahan mesin braille, alat rakaman audio, duplicator braille, bilik
penyelenggaraan braille, bilik low vision, hand held magnifier, stand
magnifier, spectacle magnifier, dan teleskop.

Tips Ujian Ketajaman

Sistem penglihatan adalah antara yang paling cepat berkembang dalam tumbesaran bayi.
Bayi selalunya mula melihat objek- objek yang terang ketika berumur satu bulan, mula
mengamati objek yang bergerak ketika berumur dua bulan dan mula mencapai sesuatu

116
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

objek besar ketika berumur empat bulan. Perkembangan penglihatan ini berkembang
berterusan dan akan mencapai tahap ketajaman penglihatan 6/6 pada umur empat tahun.

Ujian penglihatan cahaya - Ini boleh dilakukan dengan menggunakan lampu suluh
kecil yang digerakkan beberapa kali dari mata bayi ketika berumur dua atau tiga
bulan. Selalunya bayi akan mengikut dengan gerakan kepala ke mana arah lampu
digerakkan.
Menggunakan mainan yang sederhana besar - Ujian ini boleh dilakukan ketika
bayi berumur tiga hingga empat bulan. Letakkan alat mainan (seelok-eloknya yang
mengeluarkan bunyi) tersebut di hadapan bayi, Bayi akan cuba mencapai alat
mainan tersebut.
Mengunakan gula-gula manik - Ujian ini boleh dilakukan semasa bayi berumur
enam hingga tujuh bulan. Letakkan gula-gula manik yang berwarna-warni pada tapak
tangan anda di hadapan bayi. Sekiranya penglihatan bayi normal, ia akan cuba
mengutipnya dan dimasukkan ke dalam mulut. Cuba dengan beberapa saiz gula-
gula yang berbeza.
Memadankan gambar-gambar yang serupa Ujian ini boleh dilakukan dengan
menggunakan dua set gambar yang serupa. Selalunya boleh diuji pada kanak-kanak
berumur dua hingga tiga tahun pada jarak yang agak jauh di hadapannya. Jika anak
sudah mula bercakap, suruh dia sebutkan objek yang ditunjukkan atau padankan
gambar yang tunjukkan.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Kemahiran Pergerakan

Menguasai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan
pelbagai aktiviti fizikal yang melibatkan:-

Konsep pergerakan.

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.

Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan.


Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan
ruang dalam pelbagai arah dan aras ruang yang berbeza.
Melakukan pergerakan mengikut arah depan dan belakang, sisi kiri dan kanan
berdasarkan isyarat.

117
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Menukar arah dari depan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo, irama dan
isyarat.
Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, berlengkok dan zig- zag.
Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan tempo, irama dan
isyarat.
Melakukan pergerakan yang berbeza antara perlahan dengan pantas, ringan dengan
berat dan lembut dengan kuat.

Pergerakan lokomotor

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.

Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping), menggelongsor,


melompat, melompat sebelah kaki, berskip dan melonjak (leap).
Melakukan pergerakan melompat dan mendarat dengan menggunakan kedua-dua
belah kaki dengan lutut difleksikan selepas melompat dengan sebelah kaki dan
kedua-dua belah kaki.
Melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, aras, laluan, satah, dan
kelajuan dengan rakan dan objek.
Melakukan lompat tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan.
Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.

Pergerakan bukan lokomotor

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul.

Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, meringkuk,


mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun, dan mengimbang.
Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah, aras, aliran dan daya
dengan rakan dan objek.
Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.

Kemahiran manipulasi alatan.

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

Melakukan balingan bawah tangan.


Melakukan balingan atas kepala.

118
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Menangkap atau menerima objek yang dilontar perlahan dengan lakuan yang betul.
Menangkap bola berbunyi yang dilambung sendiri.
Menendang bola berbunyi yang digolek.
Menendang bola berbunyi dan seterusnya bergerak ke hadapan.
Memukul belon berbunyi ke atas menggunakan tangan, lengan dan kaki berterusan.
Memukul belon berbunyi ke atas menggunakan alatan.
Menggelecek bola berbunyi ke depan menggunakan bahagian dalam kaki.
Menggelecek bola berbunyi berterusan menggunakan satu tangan.

Kemahiran berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama.

Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.

Gimnastik Asas
Hambur dan pendaratan

Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul.

Melakukan hambur menggunakan kaki.


Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki.

Kawalan badan dan Sokongan

Berkebolehan melakukan Kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul.

Melakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan secara statik.


Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan bahagian badan.

Putaran

Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.

Melakukan putaran menegak.


Melakukan guling balak berterusan.
Melakukan putaran telur.

Asas Akuatik

119
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Keyakinan dan Keselamatan dalam air.

Mematuhi peraturan dalam air.


Melakukan kemahiran keyakinan dalam air: masuk ke dalam air, berdiri, berjalan,
bobbing, mengapung meniarap, meluncur (glide), dan berdiri dalam air dari posisi
meniarap.

Rekreasi dan Kesenggangan

Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.

Menggunakan kemahiran berlari, mengelak, melambung dan menyambut semasa


melakukan permainan tradisional dan aktiviti kesenggangan yang melibatkan aktiviti
Pukul berapa Datuk Harimau dan Batu Seremban.
Menggunakan kemahiran motor halus dalam permainan rekreasi yang melibatkan
pasir dan mereka cipta objek menggunakan plastisin atau blok mainan.

Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan

Konsep pergerakan.

Mengenal pasti dan melakukan konsep asaspergerakan.

Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat
badan, layangan dan pendaratan.
Mengenal pasti ruang diri.
Mengenal pasti ruang am.
Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah.

Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor

Memahami dan membezakan pergerakan lokomotor denganbukan lokomotor.

Menyatakan jenis pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.


Mengenal pasti postur yang betul semasa melakukan kemahiran lokomotor dan
bukan lokomotor.
Membezakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo.
Kemahiran manipulasi alatan.

120
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiranmanipulasi alatan.

Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan bawah


tangan dan atas kepala.
Menyatakan kedudukan badan semasa melambung alatan.
Menyatakan peranan tangan yang tidak membaling sebagai imbangan kepada
pergerakan.
Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap atau
menerima bola yang berbunyi.
Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang.
Mengenal pasti pergerakan jari semasa menggelecek.
Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menggelecek.
Mengenalpasti titik kontak atau sentuh pada objek yang dipukul.

Kemahiran berirama

Memahami konsep gerak edar mengikut irama.

Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai watak


mengikut irama.

Gimnastik Asas

Hambur dan Pendaratan

Memahami konsep hambur dan pendaratan.

Mengenal pasti pergerakan serta-merta.


Mengenal pasti lakuan mendarat yang betul.

Kawalan Badan dan Sokongan

Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan.

Mengenal pasti tapak sokongan.

Putaran

Memahami konsep putaran dalam pergerakan.

121
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Menyatakan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk melakukan aktiviti
putaran menegak.
Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan gulingan balak.
Menyatakan kedudukan badan untuk menghasilkan putaran telur.

Asas Akuatik

Mengaplikasikan konsep keselamatan dalam air.

Mengenal pasti peraturan dalam air.


Mengenal pasti lakuan bobbing yang betul.
Mengenal pasti lakuan apungan tiarap yang betul.
Mengenal pasti lakuan luncur yang betul.

Rekreasi dan kesenggangan

Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan

Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti melibatkan pasir dan mereka cipta
objek menggunakan plastisin atau blok mainan.
Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional.

Kecergasan Meningkatkan Kesihatan

Konsep kecergasan

Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan.

Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan, berlari, dan regangan yang boleh
meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan, dan kadar nadi.

Komponen Kecergasan
Kapasiti aerobik

Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.

Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan .

Kelenturan

122
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan

Melakukan aktiviti regangan dinamik dan statik pada otot-otot utama.

Kekuatan dan daya tahan otot

Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot

Mengekalkan posisi sedia tekan tubi dalam suatu jangka masa.


Mengekalkan posisi separa cangkung (half squat) dalam suatu jangka masa.
Melakukan pergerakan dari duduk ke berdiri tanpa sokongan.
Melakukan pergerakan dari baring ke duduk tanpa sokongan.
Melakukan aktiviti bergayut dan meniti menggunakan tangan pada palang.
Melakukan ringkuk tubi separa.
Melakukan aktiviti untuk membina otot teras badan (core).

Komposisi badan

Mengenal pasti komposisi badan.

Mengukur ketinggian dan menimbang berat.

Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan

Konsep kecergasan

Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasikan semasamelakukan aktiviti kecergasan


fizikal.

Mengenal pasti aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan.


Mengetahui kedudukan dan urutan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan
dalam melakukan aktiviti fizikal.
Mengetahui keperluan memanaskan dan menyejukkan badan.
Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.

Komponen Kecergasan
Kapasiti aerobik

Menguasai konsep asas kapasiti aerobik.

123
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Mengetahui jantung sebagai organ yang penting dalam badan.


Menyatakan hubungan antara jantung dengan paru-paru semasa melakukan aktiviti
fizikal.
Menyatakan senaman yang boleh menguatkan jantung.

Kelenturan

Menguasai konsep asas kelenturan.

Mengetahui teknik regangan yang betul.


Mengenali pelbagai pergerakan yang betul untuk meningkatkan kelenturan pada
sesuatu kumpulan otot.
Mengetahui bahawa aktiviti regangan dapat meningkatkan kecekapan fungsi otot.

Kekuatan dan daya tahan otot

Menguasai konsep asas kekuatan dan daya tahan otot.

Menyatakan otot yang kuat mampu menghasilkan daya yang tinggi.


Menyatakan bahawa melakukan aktiviti secara berulang-ulang dapat meningkatkan
daya tahan otot.
Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan aktiviti
kekuatan dan daya tahan otot.

Komposisi badan

Mengetahui komponen badan.

Mengenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang, otot, organ, tisu dan lemak.
Mengenal bentuk badan kurus, sederhana dan berlebihan berat badan.

Kesukanan
Keselamatan dan pengurusan
Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

Menyatakan dan membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan
aktiviti Pendidikan Jasmani.

124
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan


aktiviti.
Mematuhi arahan guru dan mengenal peraturan keselamatan di tempat melakukan
aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri.

Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam pendidikan jasmani dan
bersedia menerima cabaran.
Menerima cabaran,kemenangan dan kekalahan dalam permainan.

Interaksi Sosial

Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai bentuk semasa

Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan aktiviti fizikal

Dinamika Kumpulan

Berkebolehan membentuk kumpulan dinamik dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.

Melakukan aktiviti secara berpasangan.


Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Kurikulum Pendidikan Jasmani Suaian bagi murid bermasalah penglihatan sekolah rendah
bertujuan membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut:
melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan;
mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor;
mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan
pergerakan;
mengenal pasti aktiviti meningkatkan kecergasan;
mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala;
mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal;
melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan selamat;
mematuhiperaturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan
aktiviti fizikal; dan
mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

125
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUMUSAN

Secara keseluruhannya, kaedah pengajaran Permainan Sukan Khas Suaian bagi pelajar-
pelajar khas mendapati banyak kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.

Selain daripada itu, aspek pengubahsuaian dalam beberapa komponen pengajaran juga
menjadikan proses pengajaran dapat dijalankan dengan lancar, menarik dan berkesan. Ini
seterusnya membolehkan objektif pengajaran tercapai. Namun demikian, perkara asas yang
amat penting dalam meyediakan kaedah pengajaran adalah perlunya melihat tahap
kebolehan atau keperluan unik pelajar-pelajar khas. Ini perlu bagi membolehkan pelajar ini
menikmati atau melakukan aktiviti yang sama dengan pelajar normal dan akhirnya mereka
tidak terpinggir dalam arus pembangunan pendidikan negara.
Pendidikan Jasmani Suaian (PJS) dilihat dapat meningkatkan lagi aspek kehidupan murid-
murid pendidikan khas terutamanya murid-murid bermasalah penglihatan. Pendidikan ini
dapat membantu memperkembangkan potensi murid pendidikan khas ke arah kedewasaan
yang lebih mantap. Program Pendidikan Jasmani Suaian ini yang telah diatur dengan
sempurna agar dapat memberi sumbangan kepada kesesuaian pertumbuhan jasmani
hingga ke akhir hayat. Selain dari itu juga, Pendidikan Jasmani ini juga dapat membantu
murid-murid Pendidikan Khas meluahkan dan mengekspresikan perasaan mereka melaui
aktiviti yang dirancang dan dijalankan. Pendidikan Jasmani juga dapat menggalakkan lagi
peningkatan harga diri serta menimbulkan imej diri yang positif.

Kaedah ialah satu prosedur yang membolehkan pelaksanaan pengajaran dijalankan secara
teratur, kemas dan sistematik serta suatu bentuk langkah pengajaran yang tersusun rapi.
Kesemuanya adalah bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang.
Guru perlu menyusun langkah pengajaran secara teratur, mempunyai kesinambungan dan
perlu melakukannya mengikut peraturan agar objektif pembelajaran yang spesifik dapat
diperolehi dalam jangka masa yang pendek. Teknik merupakan muslihat yang digunakan
guru untuk menyampaikan bahan dan isi pengajaran kepada murid secara optimum. Teknik
juga adalah suatu kemahiran yang digunakan guru untuk pengelolaan dan perlaksanaan
kaedah pengajaran serta cara guru untuk menjalankan pelbagai langkah dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu membahagikan masa dengan betul untuk
menjalankan setiap teknik yang dipilih. Tetapi, perlu diingatkan, setiap murid mempunyai
kecacatan dan masalah yang berbeza. Guru boleh menentukan arahan mengikut
kesesuaian tahap kecacatan dan ketidakupayaan murid dengan memberi arahan secara
individu.

126
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Nyatakan 4 objektif kurikulum Pendidikan Jasmani Suaian untuk pelajar


bermasalah penglihatan.

2. Apakah pendekatan yang biasa digunakan di Malaysia untuk pengajaran dan


pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian bagi pelajar bermasalah penglihatan?

3. Apakah perbezaan di antara corak permainan dan sukan pelajar bermasalah


penglihatan dengan pelajar berkeperluan khas yang lain?

4. Terangkan secara ringkas bagaimana taknik main peranan boleh membantu


mengajar kemahiran asas Pendidikan Jasmani Suaian bagi pelajar bermasalah
penglihatan.

5. Rancang satu sesi pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian untuk pelajar


bermasalah penglihatan.

6. Jelaskan secara ringkas faktor-faktor yang boleh menentukan kejayaan pelajar


bermasalah penglihatan dalam bidang sukan dan permainan.

127
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN

Shakila dan Haffiz (2009, Mac). Buletin Pendidikan Khas USM. Hari Interaksi Sukan
Bersama Orang Kelainan Upaya Universiti Sains Malaysia 2009, 14.

Athiah Al-Abrasyi (1974). Dasar-dasar Pendidikan Islam. Kota Bharu: Terbitan Pusataka
Aman Press.

Dr. Tajul Ariffin Nordin (1993). Pendidikan satu pemikiran semula. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Abdul Mutalib Mohd Zain. (1994). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif ke arah
pengisian wawasan pendidikan untuk semua. Bahagian Sekolah. Kuala Lumpur:
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ee Ah Meng. (1998). Pedagogi III. pengujian dan penilaian, pemulihan, pengayaan


dan pendidikan inklusif. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad. (2003). Pedagogi:
strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Pahang: PTS.

Seksyen 41 Akta Pendidikan 1996. Peraturan-peraturan pendidikan (pendidikan khas)


(1997). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Siti Azah (1999) menterjemahkan, Public Law 94-142 Education of all handicapped children
act. Amerika Syarikat.

Cratty, Bryant J (1969). Motor Activity and the Education of Retardates. Philadelphia:
Published by Lea.

Cratty, Bryant J (1967). Developmental sequences of perceptual-motor tasks; movement


activities for neurologically handicapped and retarded children and youth. Freeport,
New York: Educational Activities.

Norani Mohd Salleh (1998). Risalah sekolah menengah pendidikan khas kurang upaya
penglihatan. Kuala Lumpur.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu


Sekolah Rendah: Pendidikan Jasmani. KL: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2010). Pendidikan Jasmani Suaian (Masalah Penglihatan)


Tahun Satu. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2010). Kemahiran Asas Individu: Masalah Penglihatan.


Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2010). KBSR Pendidikan Khas (Masalah Penglihatan):


Pendidikan Jasmani Suaian Tahun Dua. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan
Malaysia.

128
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 7
TEKNIK DAN KAEDAH PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN. PERMAINAN KHAS MURID
BERMASALAH PENDENGARAN.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat menerangkan lebih lanjut tentang Public Law 94-142 (1975);
2. Pelajar dapat menentukan prinsip-prinsip penting pengajaran bagi pelajar
bermasalah pendengaran;
3. Pelajar dapat menerangkan aktiviti pembangunan lanjutan yang sesuai bagi pelajar
bermasalah pendengaran;
4. Menyatakan kepentingan kajian-kajian lampau dari dalam dan luar negara tentang
kaedah pengajaran dan pembelajaran kepada tenaga pengajar;
5. Pelajar dapat menyatakan dengan jelas jenis-jenis pengubahsuaian yang boleh
dilakukan bagi melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani
Suaian ke atas pelajar bermasalah pendengaran..

PENGENALAN

Bagi meningkatkan tahap kefungsian kanak-kanak khas, pergerakan anggota tubuh yang
betul dan bersesuaian serta aktiviti latih tubi yang dilakukan akan menjadikan tubuh lebih
cergas dan bertenaga. Atas kesedaran ini, Pendidikan Jasmani diperkenalkan bukan sahaja
dalam kurikulum kanak-kanak normal, malahan kanak-kanak khas juga mengikuti kurikulum
ini.

Petikan pernyataan Public Law 94-142 (1975) dalam terjemahan Siti Azah (1999), yang
merupakan akta pendidikan untuk semua kanak-kanak khas di Amerika Syarikat menyebut
bahawa, dengan jelasnya kanak-kanak khas harus diberikan hak untuk menjalani
Pendidikan Jasmani yang diubahsuai dan direka sesuai dengan keunikan mereka untuk
memaksimumkan potensi perkembangannya.

Bagi menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran Permainan Sukan Khas Suaian
yang berkesan, banyak perkara perlu diambil kira terutamanya dalam mengajar pelajar khas
bermasalah pendengaran. Ini termasuklah kaedah, pendekatan serta teknik pengajaran

129
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

yang merangkumi aspek pengubahsuaian. Menurut Ee Ah Meng (1997), kaedah merujuk


kepada sesuatu tindakan guru yang sistematik serta berturutan dan bertujuan untuk
mencapai objektif spesifik, iaitu objektif jangka pendek bagi sesuatu pengajaran.

Prinsip Pengajaran Murid Bermasalah Pendengaran

Guru perlu menggunakan teknik pengajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai
seperti:

Membiasakan diri dengan bahasa isyarat


membantu pelajar lain memahami maksud hilang keupayaan pendengaran untuk
membangkitkan perasan empati
Memastikan pelajar dapat melihat guru semasa bercakap di dalam kelas dan tidak
membelakangkan mereka ketika menyampaikan pengajaran

Guru perlu bertutur secara biasa (tidak berlebihan) agar pelajar dapat melihat
pergerakan bibir guru

guru perlu mengetahui pelajar ini mudah letih dari segi mental dan emosional kerana
mereka perlu menumpukan perhatian yang lebih untuk mendengar apa yang
disampaikan oleh guru

guru tidak boleh menyalahkan pelajar yang memakai alat bantu dengar (mungkin
pada hari itu pendengaran mereka tidak sebaik hari biasa)

melengkapkan mereka dengan ilmu sosial (biasanya mereka menggunakan


sentuhan agresif untuk mendapatkan perhatian. Guru jua perlu mengalakkan murid
bercakap dengan jelas

mengajar dengan menggunakan kaedah demonstrasi (lebih berkesan untuk mereka


yang tidak dapat mendengar)

menggunakan bahan bantu mengajar bertulis dan projector untuk penyampaian


pengajaran

menggunakan getaran melalui lantai, kerusi, meja dengan teknik hentakan ke lantai
dan pukulan drum untuk kelas muzik

Aktiviti Pembangunan

Antara pergerakan yang disarankan dari aspek persepsi motor pembangunan


sensori adalah seperti:
o duduk di atas kerusi
o duduk di atas lantai
o Melutut
o Berdiri:

a) - kedua-dua kaki dipisahkan

130
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

b) - kedua-dua kaki dirapatkan

berdiri di atas jari kaki dan kaki dirapatkan

berdiri di atas dua palang yang rendah dengan jarak 12 inci dengan sebelah kaki di
atas setiap palang

berdiri di atas palang yang rendah

berdiri di atas palang yang tinggi

Berjalan di atas garisan:

Ke hadapan
Ke sisi
Ke belakang

Berdiri dengan mendepangkan tangan dan kaki dengan gerakan 90 darjah, 180
darjah, 270 darjah dan 360 darjah

Berdiri di atas kaki, pusingkan badan dalam ruangan yang ditetapkan iaitu gerakan
90 darjah dan 180 darjah

Perancangan
Dalam melaksanakan program pendidikan jasmani di sekolah, satu perancangan
yang yang rapi perlu diadakan. Perancangan yang rapi membolehkan guru
menggunakan sumber dan kemudahan yang baik. Ia juga memberi tuju hala kepada
guru supaya menjalankan tugas dengan baik di samping memmastikan sukatan
pelajaran yang disediakan mendapat perhatian yang serius.

Graham (1992) menyenaraikan faktor utama yang diperlukan untuk membuat suatu
perancangan yang rapi seperti berikut:

Jumlah Masa Pengajaran yang Terhad


Walaupun sejak bulan Disember 1993, Kementerian Pendidikan Malaysia telah
membuat keputusan menambahkan satu masa kepada waktu pendidikan jasmani
dan kesihatan untuk Tahap satu menjadi Tiga Waktu manakala mengekalkan dua
waktu untuk Tahap ll, masa yang diperuntukkan itu masih lagi tidak mencukupi.
Memandangkan masa yang terhad itu, kita perlu mengkaji semula atau membuat
perancangan tentang bilangan objektif yang boleh kita capai dalam satu-satu tahun
itu.

131
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Persekitaran Pengajaran
Selain daripada objektif, faktor-faktor lain yang mempengaruhi perancangan ialah
saiz kelas, peralatan dan kemudahan. Semua faktor tersebut perlu diberi perhatian
untuk memastikan kejayaan kelas pendidikan jasmani. Jika saiz kelas itu besar,
maka masalah kekurangan peralatan dan kemudahan mungkin timbul. Justeru itu,
perancangan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, pengajaran
secara berkumpulan boleh dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan alatan.

Latar Belakang Guru


Kejayaan program pendidikan jasmani bergantung kepada tenaga pengajarnya.
Keupayaan guru mengajar itu penting untuk menjayakan pengajaran. Dengan latihan
yang diberikan tidak dapat dinafikan bahawa mereka memang mampu untuk
mengajarkan pendidikan jasmani di sekolah. Dalam persoalan ini, minat dan sikap
guru itu sendiri juga adalah maha penting bagi memastikan kejayaan sesuatu sesi
pengajaran. Bagi guru yang tidak terlatih tetapi terpilih untuk mengajar Pendidikan
Jasmani Suaian, perlu meningkat usaha bagi memperlengkapkan diri dengan ilmu
yang diperlukan sama ada daripada pembacaan atau mengikuti kursus-kursus
jangka pendek (dalam perkhidmatan) dan sumber-sumber lain.

Latar Belakang Pelajar


Tidak semua pelajar adalah sama. Perbezaan di kalangan pelajar itulah yang
memerlukan perancangan. Pelajaran yang dirancang tidak seharusnya terlampau
susah untuk golongan yang kurang mahir sehingga mereka hilang minat untuk
melakukan aktiviti yang dirancang. Sebaliknya pelajaran yang tidak mencabar bagi
golongan yang mahir juga menyebabkan pelajar kurang minat terhadap mata
pelajaran Pendidikan Jasmani Suaian.

Rancangan Kerja Tahunan


Rancangan kerja tahunan perlu diadakan untuk memebri satu gambaran
keseluruhan terhadap kurikulum yang telah disediakan. Ia adalah penting bukan
sahaja sebagai panduan tugas, bahkan sebagai perancangan penggunaan peralatan
dan kemudahan yang wujud di sekolah . Dengan perancangan yang rapi, maka
masalah kekurangan alat dan kemudahan boleh diselesaikan dengan mencari jalan
alternatif. Rancangan tahunan juag menolong memastikan Pendidikan Jasmani
diajar sebagai satu proses yang berterusan. Tajuk-tajuk yang mempunyai unsur yang
sama boleh disusun supaya megikut prinsip ansur maju.

132
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Penilaian
Bagi mengukur satu-satu kejayaan bagi sesuatu pengajaran itu, bukan sahaja
bergantung kepada keupayaan seseorang individu itu tetapi lebih utama harus diberi
dalam proses pengajarannya. Kesesuaian kaedah yang digunakan dalam
pengajaran dalam apa jua mata pelajaran dan keunikan serta keperluan khas
seseorang dapat membantu pelajar-pelajar khas memahami, melihat, melatih dan
menguji diri dalam kemahiran yang diperkenalkan. Menurut Ee Ah Meng (1997),
kaedah merujuk kepada sesuatu tindakan guru yang sistematik serta berturutan dan
bertujuan untuk mencapai objektif spesifik, iaitu objektif jangka pendek bagi sesuatu
pengajaran.

Kaedah Pengajaran
Kaedah juga membawa implikasi penyusunan yang mana sesuatu kaedah
pengajaran juga merangkumi suatu pendekatan yang digunakan, strategi serta teknik
yang digunakan bagi proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.
Mosston (1981) dalam Sarah (1995), telah menggariskan beberapa teknik
pengajaran dan pembelajaran dalam kaedah pengajaran pelajar-pelajar khas iaitu
kaedah memberi arahan, kaedah memberi tugasan, kaedah bimbingan dan kaedah
penyelesaian masalah. Ini bermakna kaedah-kaedah pengajaran ini akan
memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar khas.

Pengubahsuaian
Selain daripada itu, aspek pengubahsuaian dalam proses pengajaran dan
pembelajaran merupakan salah satu kaedah pengajaran yang amat penting dalam
Permainan Sukan Khas Suaian. Ini seterusnya membolehkan kaedah pengajaran
yang bersesuaian dan berkesan diamplikasikan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran bagi pelajar-pelajar khas akibat daripada kepelbagaian keperluan khas
pelajar ini.

Melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam pengurusan


Permainan Sukan Khas Suaian terhadap penguasaan kemahiran pelajar-pelajar khas dalam
Pendidikan Jasmani Suaian. Keberkesanan dan kesesuaian kaedah pengajaran dan
pembelajaran ini dapat dilihat melalui beberapa kajian-kajian lepas yang telah dijalankan di
dalam dan luar negara. Ini dapat membantu guru-guru melalui beberapa pendekatan iaitu:

Membantu guru Pendidikan Jasmani Suaian mempelbagaikan kaedah pengajaran


dalam mengajar kemahiran-kemahiran dalam Permainan Sukan Khas.

133
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Membimbing para guru tentang kaedah pengajaran Permainan Sukan Khas Suaian
yang bersesuaian dan berkesan.
Memberi kepuasan, keyakinan dan motivasi kepada pelajar-pelajar khas tentang
tahap keupayaan mereka serta merasai kejayaan seperti pelajar-pelajar normal yang
lain.
Kaedah pengajaran ini dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti
Permainan Sukan Khas Suaian mahu pun mata pelajaran lain terhadap pelajar-
pelajar khas dengan lebih berkesan.
Menilai dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam kaedah pengajaran
dalam Permainan Sukan Khas Suaian bagi pelajar-pelajar khas di sekolah-sekolah.

Kaedah pengajaran ini bertumpu kepada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Suaian dan
pelajar khas sahaja.

Kaedah Pengajaran Bagi Pelajar Khas Bermasalah Pendengaran

Jadual 7.1
Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian Pelajar Khas Bermasalah Pendengaran.

Pengubahsuaian Yang Perlu Kaedah, Teknik, Strategi


Pengajaran
Penyampaian / Arahan Pengajaran. Penggunaan Bahasa Isyarat ( BMKT )
Aktiviti. Kaedah demonstrasi / tunjuk cara.
Kemudahan Dan Persekitaran. Kaedah memberi tugasan / arahan,
Sikap Pelajar Khas . Kaedah bimbingan.
Sikap Keluarga. Teknik Mirroring
Sikap Peringkat Sekolah. Teknik Modelling.
Latihan bayangan.
Kaedah latih tubi

Kesemua kaedah pengajaran ini telah dirumuskan dalam di atas. Berdasarkan jadual, aspek
pengubahsuaian masih dilihat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Permainan Sukan Khas Suaian bagi pelajar khas bermasalah pendengaran. Antara
pengubahsuaian yang perlu dilakukan adalah seperti berikut :

134
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pengubahsuaian kurikulum/kaedah pengajaran.

Kurikulum Permainan Sukan Khas Suaian bagi pelajar bermasalah pendengaran tidak
banyak berbeza dengan kurikulum permainan sukan pelajar-pelajar normal. Keseluruhan
kurikulummya adalah sama. Apa yang perlu diubahsuai adalah cara penyampaian isi
pengajaran atau kemahiran yang perlu diajar iaitu dengan menggunakan bahasa Isyarat
BMKT. Menurut Craft (1995), seseorang pengajar perlu menguasai bahasa isyarat bagi
memudahkan komunikasi dengan pelajar khas ini.

Selain itu, arahan yang diberikan perlu pendek, padat dan tepat. Ini perlu bagi memastikan
isi pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar khas. Ia juga perlu melihat kepada
tahap keupayaan seseorang pelajar khas itu. Menurut Schmitz ( 1989 ), aturan pengajaran
perlu mengikut keperluan pelajar iaitu membahagikan pengajaran kepada beberapa segmen
yang memerlukan perhatian yang singkat bagi membolehkan pelajar khas ini menguasai
kemahiran yang diajar.

Pengubahsuaian Aktiviti.

Antara objektif pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian bagi pelajar khas adalah untuk
meningkatkan tahap kebolehan bersosial. Bagi tujuan tersebut aktiviti yang dirancang perlu
lebih banyak melibatkan kemahiran bersosial di samping menekankan aspek penguasaan
kemahiran-kemahiran motor yang lain. Menurut Craft ( 1995 ), bagi membentuk keyakinan
kendiri pelajar khas bermasalah pembelajaran, guru perlu memilih aktiviti yang menekankan
kepada perkembangan kemahiran sosial. Ini amat diperlukan kerana kebanyakkan pelajar
khas ini mempunyai konsep kendiri yang rendah.

Pengubahsuaian Kemudahan Dan Persekitaran.

Selain daripada arahan, isi pengajaran dan aktiviti pengajaran yang diubahsuai. Kemudahan
dan persekitaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Permainan
Sukan Khas Suaian juga perlu diubahsuai. Menurut Lieberman & Cathy ( 2002 ),
Pengubahsuaian atau modifikasi kemudahan perlu bagi memastikan pelajar khas dapat
mengambil bahagian dalam aktiviti dengan lebih baik dan berkesan.

Bagi membolehkan pelajar bermasalah pendengaran ini dapat berkomunikasi secara


optimum, guru perlu perlukan aktiviti dalam persekitaran yang mencabar umpamanya latihan
berhalangan (obstacle training) yang mana pelajar bayak melakukan aktiviti dengan tidak

135
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

banyak menggunakan arahan lisan. Selain itu, persekitaran yang menyokong aktiviti pasti
akan memberi penguasaan yang menyeluruh dalam kemahiran sosial pelajar khas ini.
Menurut Skalko (1991), keadaan persekitaran aktiviti yang semulajadi adalah amat sesuai
dalam latihan kemahiran sosial seperti berkhemah, lawatan dan berbagai aktiviti luar lagi.

Walaupun kesemua aspek pengubahsuaian ini dilakukan, ia tidaklah melibatkan begitu


banyak pengubahsuaian. Ini kerana pelajar khas bermasalah pendengaran mempunyai
keupayaan fizikal yang sama dengan pelajar-pelajar normal dan Cuma yang membezakan
adalah masalah deria pendengaran mereka. Namun demikian, bagi memudahkan
pengajaran guru dalam Permainan Sukan Khas Suaian, beberapa kaedah serta teknik
pengajaran yang bersesuaian dan berkesan perlu diaplikasikan.

Terdapat beberapa kaedah dan teknik pengajaran telah diterangkan sebelum ini. Antaranya
adalah Kaedah demonstrasi / tunjuk cara, Kaedah memberi tugasan / arahan, Kaedah
bimbingan, Teknik Mirroring, Teknik Modelling, Latihan bayangan, Kaedah latih tubi dan
sebagainya. Kesemua teknik ini sering diaplikasikan oleh guru sewaktu pengajaran
Permainan Sukan Khas Suaian di sekolah.

Kesimpulannya, keseluruhan kaedah pengajaran Permainan Sukan Khas Suaian bagi


pelajar khas bermasalah pendengaran merupakan paduan antara kaedah pengajaran
pelajar normal dan kaedah pengajaran pelajar khas yang mana ia melibatkan
pengubahsuaian dalam beberapa aspek penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Matlamatnya cuma satu, iaitu memastikan objektif pengajaran tercapai dan
pengajaran berjalan dengan lancar dan menyeronokkan pelajar-pelajar khas.

RUMUSAN

Secara keseluruhannya, kaedah pengajaran Permainan Sukan Khas Suaian bagi pelajar-
pelajar khas mendapati banyak kaedah yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.

Selain daripada itu, aspek pengubahsuaian dalam beberapa komponen pengajaran juga
menjadikan proses pengajaran dapat dijalankan dengan lancar, menarik dan berkesan. Ini
seterusnya membolehkan objektif pengajaran tercapai. Namun demikian, perkara asas yang
amat penting dalam meyediakan kaedah pengajaran adalah perlunya melihat tahap
kebolehan atau keperluan unik pelajar-pelajar khas. Ini perlu bagi membolehkan pelajar ini

136
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

menikmati atau melakukan aktiviti yang sama dengan pelajar normal dan akhirnya mereka
tidak terpinggir dalam arus pembangunan pendidikan negara.

FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Apakah tahap pendengaran manusia normal?

2. Jelaskan 4 faktor yang diperlukan untuk melaksanakan program Pendidikan


Jasmani.

3. Pada pendapat kamu, apakah permainan yang paling sesuai untuk murid-murid
berkeperluan khas. Mengapa?

4. Apakah punca-punca cacat pendengaran?

5. Jelaskan bagaimana permainan Puteri Bersiram boleh membantu murid-murid


berkeperluan khas.

6. Apakah perbezaan di antara pekak dan cacat pendengaran?

137
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN
Shakila dan Haffiz (2009, Mac). Buletin Pendidikan Khas USM. Hari Interaksi Sukan
Bersama Orang Kelainan Upaya Universiti Sains Malaysia 2009, 14.

Athiah Al-Abrasyi (1974). Dasar-dasar Pendidikan Islam. Kota Bharu: Terbitan Pusataka
Aman Press.

Dr. Tajul Ariffin Nordin (1993). Pendidikan satu pemikiran semula. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Abdul Mutalib Mohd Zain. (1994). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif ke arah
pengisian wawasan pendidikan untuk semua. Bahagian Sekolah. Kuala Lumpur:
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ee Ah Meng. (1998). Pedagogi III. pengujian dan penilaian, pemulihan, pengayaan


dan pendidikan inklusif. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad. (2003). Pedagogi:
strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Pahang: PTS.

Seksyen 41 Akta Pendidikan 1996. Peraturan-peraturan pendidikan (pendidikan khas )


(1997). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Siti Azah (1999) menterjemahkan, Public Law 94-142 Education of all handicapped children
act. Amerika Syarikat.

Cratty, Bryant J (1969). Motor Activity and the Education of Retardates. Philadelphia:
Published by Lea.

Cratty, Bryant J (1967). Developmental sequences of perceptual-motor tasks; movement


activities for neurologically handicapped and retarded children and youth. Freeport,
New York: Educational Activities.

Norani Mohd Salleh (1998). Risalah sekolah menengah pendidikan khas kurang upaya
penglihatan. Kuala Lumpur.

138
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 8
TEKNIK DAN KAEDAH PENGAJARAN PEMBELAJARAN
PERMAINAN KHAS MURID BERMASALAH PELBAGAI
SELAIN DARIPADA PENGLIHATAN DAN PENDENGARAN.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat menerangkan kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran yang


sesuai permainan khas murid bermasalah pelbagai selain daripada penglihatan dan
pendengaran;
2. Pelajar dapat menentukan jenis kaedah pengajaran pembelajaran yang bersesuaian
mengikut kecacatan yang dialami bagi populasi khas tertentu;
3. Pelajar dapat menerangkan empat kaedah pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian
yang bersesuaian dengan pelajar bermasalah pembelajaran;
4. Menyatakan kategori individu yang terdapat dalam kelompok pelajar bermasalah
pembelajaran;
5. Pelajar dapat menyenaraikan pilihan penempatan pendidikan bagi pelajar yang
bermasalah pembelajaran.

PENGENALAN

Salah satu daripada kategori kanak-kanak keperluan khas yang telah dikenalpasti
ialah kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Pelajar bermasalah pembelajaran
merupakan golongan kanak-kanak berkeperluan khas yang paling ramai. Dalam
bab ini, kita membincangkan dengan lebih mendalam mengenai pelajar
bermasalah pembelajaran.
Tumpuan ialah kepada definisi dan sebab-sebab berlakunya masalah
pembelajaran. Juga dibincangkan ialah ciri-ciri dan kaedah mengenalpasti pelajar
bermasalah pembelajaran. Akhirnya, tumpuan ialah kepada cara menempatkan
pelajar-pelajar ini dan kaedah serta teknik pengajaran yang sesuai bagi mereka.

DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN

Individual with Disabilities Education Act (IDEA), 1997


Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih

139
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

daripada proses asas psikologi melibatkan pemahaman atau penggunaan


bahasa sama ada pertuturan atau penulisan di mana masalah yang
dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikr, bertutur dan
membaca yang tidak sempurna. Ini tidak termasuk mereka yang
bermasalah pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan penglihatan,
pendengaran dan motor, kerencatan akal, gangguan emosi atau
kekurangan dalam persekitaran, budaya atau ekonomi.

The National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD), 1990


Mentakrifkan masalah pembelajaran sebagai merujuk kepada satu
kumpulan masalah yang pelbagai yang mengakibatkan kesukaran yang
nyata mendengar, bertutur, membaca, menulis, membuat keputusan atau
menyelesai masalah matematik. Masalah ini berpunca daripada
ketidakfungsian sistem saraf pusat dan boleh berlaku pada bila-bila tahap
umur. Masalah mengawal tingkah laku, persepsi dan interaksi sosial
mungkin wujud bersama masalah pembelajaran tetapi ia sendiri tidak akan
menyebabkan kepada berlakunya masalah pembelajaran. Masalah
pembelajaran mungkin wujud seiring dengan ketidakupayaan lain seperti
masalah sensori, kerencatan mental atau gangguan emosi.
Secara kesimpulannya, pelajar bermasalah pembelajaran terdiri daripada
mereka yang kurang kemampuan belajar disebabkan oleh masalah
pemahaman, pertuturan, penulisan dan penyelesaian masalah matematik.
Ini tidak termasuk masalah pembelajaran disebabkan oleh kerencatan
mental, kurang upaya penglihatan, pendengaran, gangguan emosi dan
tingkah laku.

SEBAB-SEBAB MASALAH PEMBELAJARAN

Masalah pembelajaran boleh terjadi disebabkan kecederaan otak, keturunan,


ketidakseimbangan biokimia dan persekitaran.

Kecederaan Otak
Kecederaan otak boleh berlaku sebelum kelahiran bayi di mana ibu yang
mengandung mengambil alkohol atau dadah, dijangkiti demam campak
atau merokok. Kecederaan otak juga boleh berlaku semasa kelahiran
seperti bayi kekurangan oksigen. Selepas kelahiran, kecederaan otak boleh

140
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

berlaku disebabkan demam panas, hentakan yang kuat pada bahagian


kepala akibat kemalangan dan jangkitan seperti meningitis.

Keturunan
Terdapat banyak kajian menunjukkan, keturunan merupakan salah satu
sebab kepada masalah pembelajaran. Penyelidik mendapati bahawa kira-
kira 30-50% kanak-kanak menghadapi masalah pembelajaran apabila
mempunyai ibu atau bapa atau kedua-duanya menghadapi masalah
pembelajaran. Ini menunjukkan masalah pembelajaran boleh diwarisi
daripada keturunannya.

Ketidakseimbangan Biokimia
Ketidakseimbangan biokimia juga boleh menyumbang kepada masalah
pembelajaran. Ketidakseimbangan bahan kimia dikatakan boleh menjadi
punca kepada masalah hiperaktiviti yang boleh mengakibatkan kesukaran
memberi tumpuan ke atas kerja sekolah.

Faktor Persekitaran
Selain kecederaan otak, keturunan dan ketidakseimbangan biokimia, faktor
persekitaran juga boleh menjadi penyebab kepada masalah pembelajaran.
Persekitaran yang serba kekurangan kerana kemiskinan seperti
pemakanan yang tidak seimbang, keadaan rumah yang tidak selesa,
persekitaran yang kotor dan bising, hubungan ibu bapa dengan anak-anak
tidak mesra atau tidak mencukupi boleh menimbulkan masalah
pembelajaran di kalangan kanak-kanak.
Terdapat bukti menunjukkan bahawa kanak-kanak bermasalah yang tidak
menerima pengajaran yang sistematik, telah memudaratkan lagi masalah
pembelajaran yang dihadapi. Oleh itu, pengajaran yang sistematik patut
diaturkan untuk semua pelajar bermasalah pembelajaran.

CIRI-CIRI PELAJAR BERMASALAH PEMBELAJARAN

Ciri-ciri pelajar bermasalah pembelajaran boleh dibahagikan kepada ciri kognitif,


akademik, sosial dan emosi dan tingkah laku.

Ciri Kognitif

141
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pelajar bermasalah pembelajaran kebiasaannya lemah dalam pengamatan


termasuklah tumpuan, perhatian, ingatan dan pemikiran atau pengolahan.
Pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi kesukaran dalam
mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru atau sukar
mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi pembelajaran.

Ciri Akademik
Ciri akademik berlaku di kalangan pelajar masalah pembelajaran dalam
masalah membaca, lisan, tulisan dan matematik. Ramai pelajar masalah
pembelajaran menghadapi masalah membaca. Paling nyata ialah
kesukaran memahami apa yang dibaca dan kesukaran mengenal pasti
perkataan. Istilah yang sering dikaitkan dengan masalah membaca ialah
disleksia.
Selain membaca, pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi kesukaran
dalam lisan seperti fonologi, morfologi, susunan kata dalam ayat (syntax)
dan pragmatik. Pelajar yang lemah dalam lisan gagal memahami perkataan
yang di sampaikan sekaligus sukar melibatkan diri dalam perbualan atau
interaksi dengan kawan dan sebagainya.
Masalah kemahiran menulis di kalangan pelajar bermasalah pembelajaran
ialah kesukaran memegang pen atau penselketika menulis dengan tangan,
menulis huruf yang berlainan saiz, kelemahan dalam mengeja, tidak
menggunakan tatabahasa yang betul, organisasi perenggan yang tidak
teratur dan kurang menggunakan struktur ayat yang kompleks.
Secara umum, pelajar kemahiran menulis pelajar bermasalah pembelajaran
adalah lebih rendah berbanding dengan rakan sebaya mereka yang normal
atau biasa. Bagaimana pun, kemahira menulis pelajar bermasalah
pembelajaran boleh dipertingkatkan jika intervensi awal dilaksanakan dan
kaedah mengajar yang teratur dan sistematik diperkenalkan.
Bidang terakhir di mana pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi
kesukaran untuk belajar ialah matematik. Masalah ini juga boleh di
istilahkan sebagai diskalkulia yang merujuk kepada ketidakupayaan dalam
kemahiran matematik. Secara umumnya diskalkulia bermakna
ketidakupayaan untuk mengira. Antara masalah matematik yang berlaku di
kalangan pelajar bermasalah pembelajaran ialah tidak menguasai
sepenuhnya dalam pengiraan asas seperti tambah, tolak, darab dan
bahagi. Selain itu, pelajar bermasalah pembelajaran sukar membuat

142
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

anggaran dan pengukuran seperti saiz, nilai, wang, jarak atau cecair.

Ciri Sosial dan Emosi


Memahami ciri sosial dan emosi pelajar bermasalah pembelajaran adalah
sama penting dengan memahami ciri kognitif dan akademik mereka.
Bagaimana pelajar bermasalah pembelajaran melihat diri mereka dan
orang lain serta bagaimana mereka mahir dalam interaksi sosial secara
signifikannya dapat mempengaruhi mereka berjaya dalam pembelajaran.
Tambahan pula,kejayaan mereka dalam hidup bergantung kepada
kemampuan mereka berinteraksi dengan orang lain secara berkesan.

Kemahiran Sosial yang Lemah


Pelajar yang mempunyai kemahiran sosial yang lemah didapati sukar untuk
mencari kawan, diketepikan oleh pelajar lain dan tidak kerap berinteraksi
dengan guru. Mereka kurang mempunyai teman-teman dari kalangan
kanak-kanak biasa disebabkan mereka tidak berupaya untuk mengetahui
kenapa dan bagaimana untuk menjalin serta mengekalkan hubungan.
Adakalanya pelajar bermasalah pembelajaran tidak mempunyai kemahiran
untuk menolak tekanan rakan sebaya yang negatif serta tidak dapat
mengenalpasti model rakan sebaya yang baik untuk ditiru.
Akibatnya, harga-diri (self-esteem) mereka pun rendah yang mungkin
disebabkan dengan kekecewaan usaha mereka berinteraksi dengan orang
lain. Kadang kala hal ini menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan
menyakiti orang lain.

Motivasi
Motivasi merupakan keinginan untuk melibatkan diri dalam aktiviti.
Kebanyakan pelajar bermasalah pembelajaran kurang bermotivasi untuk
belajar. Apabila pelajar bermasalah pembelajaran berjaya dalam
peperiksaan, mereka menganggap sebagai bernasib baik atau ujian
senang, tetapi apabila gagal dalam ujian, mereka menganggap diri mereka
bisu (dumb). Keadaan ini menunjukkan betapa lemahnya motivasi mereka.

Ciri Tingkah Laku


Sebahagian pelajar bermasalah pembelajaran mempunyai masalah sukar
memberi tumpuan, mudah terganggu, terlalu aktif dan resah, tidak mengikut

143
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

arahan dan sebagainya. Istilah yang sering digunakan dalam masalah ini di
sebut masalah kurang tumpuan hiperaktiviti (ADHD). Masalah tingkah laku
ini akan mengganggu kelas dan tidak menyenangkan bagi guru, ibu bapa
dan pelajar lain. Masalah tingkah laku ini juga boleh mengganggu
hubungan sosial dan memberi kesan negatif terhadap penilaian kendiri
pelajar.

CADANGAN LATIHAN PENDIDIKAN BAGI PELAJAR BERMASALAH


PEMBELAJARAN
Pelajar bermasalah pembelajaran di dapati sukar menyusun maklumat, tidak cekap
menggunakan pengetahuan sedia ada dan tidak dapat menggunakan strategi
pembelajaran dengan berkesan. Terdapat 2 pendekatan dalam pengajaran pelajar
bermasalah iaitu pengajaran secara langsung dan strategi pengajaran.

Pengajaran secara Langsung


Guru hendaklah mengajar secara langsung menurut urutan yang tersusun.
Guru perlu menggunakan banyak contoh dan ilustrasi untuk menerangkan
sesuatu konsep. Pengajaran hendaklah dibahagikan kepada langkah-
langkah kecil dan disampaikan langkah demi langkah. Guru juga perlu
sentiasa memberi maklum balas sama ada pelajar berjaya menguasai
sesuatu butir maklumat. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang disusun
hendaklah menarik dan melibatkan pelajar untuk mengambil bahagian
secara aktif.

Strategi Pengajaran
Pelajar bermasalah pembelajaran tidak menggunakan strategi
pembelajaran yang berkesan. Strategi pembelajaran didefinisikan sebagai
pendekatan yang digunakan oleh seseorang dalam menghadapi sesuatu
tugas pembelajaran. Ia melibatkan individu itu mengetahui apa yang harus
dilakukan, bagaimana hendak dilakukan dan dapat mengesan sejauh mana
dia berjaya melakukan. Antara strategi pembelajaran yang perlu diajar ialah
membuat nota, menggunakan pengetahuan sedia ada untuk membantu
kefahaman, strategi mendengar, penyelesaian masalah dan sebagainya.

Pendekatan Humanistik
Pendekatan ini meresap masuk dalam pengajaran dan pembelajaran

144
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pendidikan Jasmani dan menjadi popular. Di Malaysia pendekatan


Humanistik dan Tradisional digabungkan. Selain itu Pendekatan
Tingkahlaku dan Pendekatan Sistem ada juga digunakan. Pendekatan
Humanistik menekankan perasaan seseorang itu terhadap pengalaman
pembelajaran. Fokus ditumpukan kepada seseorang pelajar dan memberi
peluang untuk penglibatan individu secara mendalam. Pembelajaran
adalah melalui pengalaman di mana pelajar digalak untuk bertindak sendiri
untuk menemui sesuatu. Pendekatan ini mementingkan pelajar sebagai
individu yang berpotensi dan menitikberatkan pembangunan sosial dan
emosi individu.

Mengikut Hellison (1973) dalam bukunya Humanistic Physical


Education terdapat empat matlamat yang boleh menolong seseorang guru
untuk membentuk cara pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian ke arah
kemanusiaan iaitu:
penghargaan diri (self esteem),
merealisasikan diri (self-actualization),
kefahaman diri (self-understanding) dan
pertimbangan social (social consideration).

Pendekatan Tingkahlaku
Pendekatan ini menumpukan perhatian kepada pemilikan kandungan mata
pelajaran. Ia muncul dari aplikasi psikologi operan (operant psychology)
yang dipelopori oleh Skinner (1974). Pendekatan ini menggunakan
penguasaan isi kandungan mata pelajaran sebagai pengukur kejayaan
pengajaran. Skinner(1974) mencadangkan tiga perkara untuk interaksi
antara tingkahlaku dan persekitaran iaitu ketika bila tingkahlaku berlaku,
tingkahlaku itu sendiri dan aktiviti pengukuhan. Matlamat pendekatan ini
ialah untuk membentuk tingkahlaku terakhir yang boleh diperhati dan
dinilai. Aplikasi prinsip psikologi operan ini mencipta suatu alat untuk
Pendidikan Jasmani Suaian mencapai matlamat yang dihajatkan.

Pendekatan Sistem
Pendekatan ini menganggap proses pengajaran pembelajaran melibatkan
prosedur langkah demi langkah. Pendekatan ini digunakan oleh guru untuk
menunjukkan langkah yang digunakan oleh seseorang guru untuk

145
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

membawa perubahan kepada tingkahlaku. Ciri penting pendekatan ini ia


sangat produktif dan ia menunjukkan pertalian antara komponen-komponen
yang merangkumi seluruh sistem. Straub (1976) menyenaraikan sepuluh
proses yang terlibat dalam sistem ini iaitu:
mengenal pasti matlamat,
analisis pengajaran,
mengenalpasti kemahiran kemasukan pelajar,
pembangunan objektif tingkahlaku,
pembangunan alat penilaian,
rekabentuk strategi pengajaran,
pemilihan media,
pembangunan atau pemilihan bahan pengajaran dan
penilaian formatif.

Pendekatan Tanpa Kategori


Pendekatan pendidikan yang bertujuan mengurangkan fokus terhadap
kategori (label) tradisional dengan kronotasi negatif yang mengiringi
sesuatu label. Ianya mengemukakan sistem label alternative:
Label berdasarkan tahap fungsi psikomotor. Di mana ia
melibatkan keupayaan motor, ujian kemahiran dan pengetahuan
tentang bateri ujian, Geddes, (1978).
Label ketidakupayaan berdasarkan fungsi yang terjejas dan
dijelaskan dengan lebih umum. Contohnya CP sebagai satu
kumpulan. Stein, (1980).
Label ketidakupayaan untuk menjalani perkembangan normal.
Ianya melibatkan pencapaian individu / motor dan sekuen
perkembangan motor. Kerajaan Perseketuan AS, (1984)

PILIHAN PENEMPATAN PENDIDIKAN


Penempatan pendidikan bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran pada masa
kini merupakan salah satu isu yang paling berkontroversi. Tempat di mana
seseorang pelajar bermasalah pendidikan itu menerima pembelajaran sebenarnya
akan memberi kesan kepada sikap, pencapaian dan perkembangan sosial mereka.
Terdapat beberapa pilihan penempatan yang biasanya ditawarkan kepada kanak-
kanak bermasalah pembelajaran, antaranya:

146
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Bilik Darjah Biasa


Pelajar bermasalah pembelajaran dan pelajar biasa di tempatkan di dalam
bilik darjah yang sama. Pendekatan ini memerlukan perancangan yang
teliti, kesediaan guru dan sistem sokongan yang lengkap. Hanya
penempatan pelajar secara fizikal di dalam bilik darjah biasa tidak cukup
untuk memastikan peningkatan pencapaian akademik dan penerimaan
sosial pelajar bermasalah pembelajaran. Guru pendidikan khas akan
bekerjasama dengan guru biasa dalam pengendalian kelas. Guru
pendidikan khas dan guru biasa akan berkongsi tanggungjawab untuk
mengajar.

Guru Pendidikan Khas sebagai Penasihat


Guru pendidikan khas sebagai penasihat membantu guru biasa dengan
kaedah mengajar pelajar bermasalah pembelajaran. Dia membantu dalam
penyusunan persekitaran fizikal, menyediakan atau mengadaptasi
rancangan pengajran dan bahan serta membina prosedur penilaian dan
pengredan pelajar bermasalah pembelajaran. Dia juga mengumpul
maklumat, membuat pemerhatian dan mempermudahkan perbincangan
tentang pengajaran pelajar bermasalah pembelajaran. Pengajaran secara
langsung dijalankan oleh guru biasa.

Bilik Sumber
Pelajar bermasalah pembelajaran yang ditempatkan di sekolah biasa akan
pergi ke bilik sumber untuk mendapatkan perkhidmatan dan kemudahan
bagi membantu mereka dalam pembelajaran. Contohnya, perkhidmatan
penaksiran dan pengajaran pemulihan disediakan. Bilik sumber
membolehkan pelajar bermasalah pembelajaran mendapat faedah
daripada pengajaran yang spesifik, pada masa yang sama mengekalkan
integrasi dengan kawan dan rakan sebaya di sekolah. Guru bilik sumber
mestilah seorang yang mempunyai kecekapan yang tinggi dan dapat
bekerjasama dengan guru biasa, membuat penaksiran pembelajaran dan
tingkah laku, membina pengajaran individu serta bekerja secara efektif
dengan ibu bapa dan keluarga. Program bilik sumber yang ditawarkan
harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan tahap pembelajaran
pelajar.

147
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Bilik Darjah Berasingan


Dalam kelas berasingan, bilangan pelajar bermasalah pembelajaran adalah
kecil (dicadangkan tidak melebihi 8 orang pelajar pada satu-satu masa).
Pelajar dikumpulkan mengikut mereka yang mempunyai masalah
pembelajaran sahajaatau dikumpulkan mengikut mereka yang terdiri
daripada pelajar yang pelbagai jenis kategori ketidakupayaan. Biasanya,
pelajar bermasalah pembelajaran, menghadapi gangguan emosi dan
kerencatan mental ditempatkan dalam satu kelas. Kelas berasingan
mempunyai beberapa kelebihan. Antaranya ialah mereka dapat
mewujudkan konsep kendiri yang lebih baik berbanding pelajar bermasalah
pembelajaran yang ditempatkan dalam kelas biasa. Ini berlaku mungkin
kerana persaingan di kelas biasa memerlukan beberapa kriteria yang tidak
dapat dicapai oleh pelajar bermasalah pembelajaran. Sesetengah pelajar
ini juga menunjukkan kemajuan yang lebih di kelas berasingan berbanding
kelas biasa. Kelas berasingan menawarkan keadaan paling berkesan bagi
pelajar bermasalah pembelajaran yang teruk dan serius yang memerlukan
pengajaran yang lebih bertumpu.

Jenis-jenis Penilaian Pendidikan Jasmani Suaian (Kecergasan dan


Kemahiran) di sekolah adalah seperti berikut:

148
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Rajah 3.2: Jenis-jenis Penilaian Kecergasan di Sekolah

RUMUSAN

Secara kesimpulannya, pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi kesukaran


dalam pembelajaran disebabkan oleh faktor psikologi dan faktor persekitaran.
Pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi masalah dalam kognitif, akademik,
sosial dan emosi serta tingkah laku.
Penaksiran pelajar bermasalah pembelajaran boleh lakukan melalui beberapa
kaedah seperti RTI yang digunakan untuk mengenalpasti kewujudan masalah
pembelajaran. Selain itu, penaksiran formal dan penaksiran tidak formal juga boleh
digunakan. Terdapat beberapa penempatan yang ditawarkan serta kaedah
pengajaran yang sesuai kepada pelajar bermasalah pembelajaran bagi
memastikan pembelajaran mereka dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.

FIKIR DAN BINCANGKAN


1. Nyatakan perbezaan di antara IDEA dan NJCLD.
2. Apakah yang perlu dilakukan jika murid berkeperluan khas menghadapi
masalah kemahiran sosial yang lemah.
3. Nyatakan tujuan Model REI digunakan dalam Pendidikan Jasmani
Suaian.
4. Pada pendapat anda mengapakah kadar autism adalah tinggi di
kalangan lelaki berbanding perempuan?
5. Apakah perbezaan model IEP dan REI? Bagaimanakah ianya
dilaksanakan?
6. Jelaskan tiga tempat yang boleh dipilih untuk menempatkan pelajar
bermasalah pembelajaran bagi tujuan memperbaiki keadaan diri
mereka.

149
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN
Abu Bakar Sidek. 1997. Pendidikan Luar Dalam Pendidikan Kebangsaan. Kertas
yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pendidikan Luar pada 24
November, diInstitut Perguruan Darul Aman
Dr. Tam Yeow Kwai. (2010). Pengurusan Ko Kurikulum. Subang Jaya. Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.
Gholson (1993) .Studying Cuurriculum . Buckingham,: Open University Press.
Institut Perguruan Sultan Idris. 1995. Siri Panduan Perguruan IPSI: Panduan
pengurusan pendidikan luar Institut dan Maktab Perguruan Malaysia.
Tanjong Malim: Institut Perguruan Sultan Idris.
Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Buku Panduan Pengurusan Gerak
Kerja KokurikulumSekolah Menegah .Kula Lumpur : Kementerian Malaysia.
Ramlan Abdul Wahab. (2004). Panduan Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah.
Kuala Lumpur. Banter Sdn. Bhd
Samsuddin Haji Abd. Hamid. 1995. Pengurusan Program Pendidikan Luar.
Insititut Perguruan Sultan Idris: Warni Kuala Lumpur.
Wee Eng Hoe (1996). Gerak Kerja Kokurikulum ( Sukan). Kepong: Print Pack
Sdn.Bhd

Abdullah Yusof, Safani Bari dan Mohd Mokhtar Tahar (2006). Pengenalan
Pendidikan Khas: Open University Malaysia.

Borhanudin Abdullah, Abdul Razak Sulaiman, Mohd. Fauzi b. Abdul Rahman Dan
Hamizon Hamid (2006). Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan
Tahun 5: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Julie Gibson et. al (2000). Leisure and recreation. USA : Pearson Education
Limited.

150
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 9
TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN
PENGURUSAN AKTIVITI SENGGANG.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat mengenalpasti kaedah dan teknik yang sesuai untuk mengendalikan
aktiviti senggang bagi pelajar berkeperluan khas;
2. Pelajar dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar istimewa
dengan lebih berkesan;
3. Mengenalpasti sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan untuk
melaksanakan aktiviti senggang;
4. Menyemarakkan semangat kerjasama, hormat-menghormati dan menanam nilai-nilai
murni melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
5. Pelajar dapat mengenali guru dan rakan secara individu dan merancang program yang
lebih berkesan bagi memperbaiki kelemahan yang ada.

PENGENALAN

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa peka terhadap pendidikan anak-anak


istimewa termasuk mereka yang menghadapi masalah pembelajaran. Pertimbangan perlu
dibuat agar pelajar berkeperluan khas diberi peluang yang sama dengan pelajar-pelajar lain
di mana kualiti pendidikan mereka perlu dipertingkatkan agar mereka dapat menguasai
Kurikulum Alternatif yang telah dibina khas untuk mereka. Mengikut Peraturan-peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2007, Kurikulum Alternatif adalah kurikulum yang dibina
khusus serta dianggap sesuai dan bermanfaat bagi murid berkeperluan khas selain dari
kurikulum latihan kemahiran.

Di Malaysia kekurangan aktiviti riadah untuk golongan orang kurang upaya daripada orang
biasa menyebabkan golongan ini sukar untuk mencari aktiviti riadah yang sesuai. Untuk
melakukan aktiviti riadah di luar golongan ini terpaksa menggunakan alatan riadah orang
normal yang kurang sesuai untuk mereka. Begitu juga di sekolah, peralatan aktiviti fizikal
untuk golongan ini sangat terhad menyebabkan aktiviti sukar dijalankan. Pelajar ini terpaksa
melakukan aktiviti dengan orang biasa tetapi aktiviti tersebut sangat sukar dijalankan kerana

151
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

golongan pelajar khas mengalami masalah antaranya masalah otot, fizikal, saraf dan
pembetukan postur yang kurang sempurna.

Definisi Senggang

Aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan
pertandingan tetapi untuk memperolehi keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan
badan.

Menurut Ford (1981), aktiviti senggang merupakan program yang melibatkan penggunaan
persekitaran yang semula jadi dan bertujuan untuk mengukuhkan pengajaran dan
pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ia juga merangkumi perkembangan pengetahuan,
kemahiran, ilmu, dan sikap.

Hammerman Etal (1985) pula mengatakan bahawa sukan rekreasi itu merupakan landasan
untuk mengenal pasti pengetahuan dan ilmu yang boleh digunakan dan diaplikasikan dalam
kehidupan seharian. Aktiviti senggang itu merupakan aktiviti yang dirancang di masa lapang
untuk tujuan keseronokan, ketenangan minda, dan merehatkan badan.

Aktiviti senggang/rekreasi terbahagi kepada 2 iaitu:

i) Rekreasi dalam (in-door)-


Aktiviti yang dilakukan di dalam sesuatu tempat yang tidak terdedah kepada cahaya.
Contoh : squash, bowling, karom, dart dan lain-lain.

ii) Rekreasi luar (out-door)-


Aktiviti luar di mana aktiviti tersebut dijalankan di luar dan terdedah kepada cahaya
matahari.
Contoh: abseiling, bola sepak, perkhemahan, berkelah di tepi pantai dan lain-lain.

152
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Jadual 9.1: Jenis Aktiviti Senggang/Rekreasi

JENIS-JENIS
DEFINISI CONTOH
REKREASI

Aktiviti yang memerlukan keupayaan


Rekreasi Fizikal Berbasikal, berjoging
fizikal seseorang individu tersebut.

Bola sepak, Bola jaring, Bola


Aktiviti yang memerlukan beberapa
Rekreasi Sukan tampar, Bola keranjang
buah pasukan untuk bermain.

Aktiviti rekreasi ini memerlukan


interaksi sosial yang baik dan berkesan
Rekreasi Sosial dalam kalangan masyarakat agar Sukan Rakyat, Sukaneka
aktiviti ini dapat dijalankan dengan
jayanya.

Rekreasi Mental / Aktiviti rekreasi yang memerlukan


Memanah, debat, pidato
Linguistik keupayaan mental dan minda

Aktiviti rekreasi yang memerlukan


pergerakan anggota badan seperti kaki,
Gerak Tari Yoga, Tai Chi
tangan, kepala anggota badan yang
lain

Aktiviti ini memerlukan kebolehan dan


Drama Teater
bakat seseorang individu tersebut.

Definisi Murid Berkeperluan Khas

Dalam konteks Malaysia, kanak-kanak berkeperluan khas memberi definisi yang


menekankan kepada kebolehan, kefungsian , kemahiran, perkembangan, penguasaan, dan
pencapaian kanak-kanak tersebut dalam kemahiran-kemahiran pengembangan
(developmental skills). Pendekatan baru menolak pendekatan tradisi yang menekankan
kecacatan dan ketidakbolehan (medical deficit model). Penguasaan dan pencapaian dalam
kemahiran-kemahiran tersebut berdasarkan kepada peringkat-peringkat kebolehan
seseorang murid dengan dengan keperluan-keperluan khas adalah seperti kebolehan
kognitif, perkembangan tingkah laku sosial, penguasaan bahasa dan lisan, penguasaan

153
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

membaca, kemahiran matematik, kemahiran pertumbuhan asas manusia, kemahiran


berdikari, kemahiran keusahawanan, kebolehan penglihatan dan kebolehan pendengaran.

Orang yang kurang upaya/cacat biasanya mempunyai kelebihan lain. Sebagai contoh, orang
cacat penglihatan tidak mampu melihat, tetapi mempunyai deria lain yang lebih baik dari
orang yang normal.

KONSEP

Pendidikan Khas boleh dimaksudkan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk
memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya.
Pendidikan Khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan
jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital, dan institusi. Kurikulum
untuk Pendidikan Khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang diubah suai
dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi memenuhi keperluan-keperluan
khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan atau kurang upaya.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insane yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan berakhlak mulia, bertanggungjawab,
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan-keperluan


pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari,
berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi diri
sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat.

KATEGORI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS


Bermasalah pendengaran (hearing impairment)
Bermasalah penglihatan (visual impairment)

154
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Bermasalah pembelajaran (learning disabililities)


Bermasalah kerencatan akal (mental Retadation)
Bermasalah tingkah laku dan emosi (behavior disorders & emotional disturbance)
Bermasalah pertuturan atau bahasa (speech or language impairment)
Pintar cerdas (gifted and talented)
Bermasalah fizikal (physical disabilities)
Bermasalah kesihatan (health impairment)
Masalah bergabung (multiple problem)

OBJEKTIF

Objektif Pendidikan Khas di Malaysia ialah untuk memberi kesinambungan program yang
bermutu bagi memenuhi keperluan dan kebolehan khusus kepada kanak-kanak
berkeperluan khas dalam persekitaran biasa. Selain itu, usaha-usaha berkaitan dengan
rancangan khas serta tanggungjawab untuk meningkatkan aspek perkembangan kanak-
kanak dan semua usaha berkaitan dengan keperluan kanak-kanak khas dan tanggungjawab
adalah berlandaskan kepada matlamat dan objektif pendidikan biasa yang telah ditentukan
oleh Kementerian Pelajaran dan sistem persekolahan. Selain itu, hal ini juga
bermatlamatkan untuk menyeimbangkan peluang-peluang pendidikan antara murid-murid
khas dengan murid-murid normal dalam pelbagai aspek seperti pembangunan fizikal,
pembelian peralatan khas, perkhidmatan khidmat sokongan kakitangan bukan guru,
peluang-peluang kenaikan seperti pangkat, juru teknik audiologi pendidikan
(educational speech therapist), otientasi dan mobility pendidikan (Orientation and Mobility
Instructor), dan psikologi pendidikan (eduicational psychologist), dan sebagainya merupakan
objektif Pendidikan Khas.

Aktiviti Senggang dan Pendidikan Jasmani Suaian

Pendidikan jasmani merupakan satu-satunya pendidikan yang berkonsepkan kokurikulum.


Subjek ini merupakan subjek yang paling penting dalam aktiviti kokurikulum. Walaupun
subjek ini tidak masuk dalam peperiksaan tetapi subjek ini merupakan satu-satunya subjek
yang mengajar @ menekankan taksonomi jasmani. Empat kemahiran taksonomi yang
diterapkan dalam pengajaran ini ialah jasmani emosi, rohani dan intelektual. Pendidikan
jasmani adalah penyumbang terbesar dalam kemahiran sosial pelajar iaitu dalam proses
asimilasi individu ke dalam masyarakat (De Vries, 1995).

155
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Di sekolah Pendidikan Jasmani juga digolongkan dalam aktiviti kurikuluum pelajar kerana
dalam Pendidikan Jasmani diterapkan proses pembelajaran secara indoor iatu
pembelajaran dalam kelas secara teori. Untuk menjaga kesihatan fizikal dari segi jasmani,
emosi, rohani dan intelektual dalam semua golongan termasuk golongan orang kurang
upaya maka aktiviti jasmani telah diubah dan disesuaikan dengan keperluan orang kurang
upaya @ khas bagi membantu golongan berkenaan menjalankan aktiviti fizikal dan dapat
mengurangkan kelemahan dan masalah yang dihadapinya.

Prinsip dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Senggang


Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam menangani sesuatu penyampaian
maklumat kepada pelajar dapat dicapai melalui pelbagai cara. Kepelbagaian cara dapat
mengatasi masalah yang dijangkakan atau tidak terutamanya dalam pengajaran Pendidikan
Jasmani Suaian yang dijalankan bukan sahaja di bilik darjah tetapi di luar bilik dengan
pelbagai situasi rangsangan.
Strategi pengajaran yang menekankan prinsip-prinsip pengajaran berikut perlu diguna pakai
sebagai panduan:

1. Bersikap positif terhadap peranan Pendidikan Jasmani Suaian di sekolah


2. Mempunyai minat dalam bidang Pendidikan Jasmani Suaian.
3. Sentiasa aktif dalam bidang sukan, permainan dan aktiviti kecergasan.
4. Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemahiran asas dalam pelbagai
kegiatan sukan, rekreasi dan permainan.
5. Seorang yang sabar dan gemar mengajar murid-murid
6. Selalu ingin memajukan diri dalam kerjaya yang diceburi.
7. Kemahiran komunikasi yang baik

Aktiviti senggang dan rekreasi penting dalam perkembangan dan pertumbuhan


kanak-kanak/individu berkeperluan khas.

Ia memberi kesan positif dalam:


a. Kesihatan
b. Fitness
c. Perkembangan intelek
d. Kreativiti dan ekspresi diri
e. Penyesuaian terhadap kemahiran sosial dan emosi
f. Personel satisfaction dan fullfillment
(Luxton & Nelly, 1981)

156
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Objektif utama
a. Dapat menentukan dan membuat pilihan jenis rekreasi yang lebih diminati.

Terdapat banyak jenis aktiviti senggang dan permainan yang boleh dilakukan oleh
individu bermasalah penglihatan dengan sedikit atau tanpa modifikasi.
(Martinwz & Grayson, 1981)

Adaptasi dan Modifikasi


a. Modifikasi dan adaptasi seharusnya tidak menjejaskan bentuk
rekreasi/permainan dan keseronokan semasa ia dilakukan.
b. Adaptasi dan modifikasi dilakukan hanya apabila diperlukan.

Panduan pengajaran yang berkesan:


a. Tunjuk cara
b. Eksplorasi tekstual
c. Penerangan secara verbal
d. Jika perlu, pecahkan task kepada subtask
e. Wujudkan isyarat tertentu seperti isyarat mula, berhenti, dll.

Pelaksanaan program/aktiviti rekreasi dan permainan:


a. Penilaian kognitif, motor, keperluan psikososial, dan minda.
b. Objektif
c. Pengisian program/aktiviti
d. Pengawasan/pemantauan program/aktiviti
e. Penilaian pencapaian murid dan keberkesanan program/aktiviti.

Modifikasi Persekitaran Untuk Physical Activities:

Bunyi
i. Bola berloceng/beeper.
ii. Kekacang (rice) dalam bola tampar/beach ball.
iii. Beepers atau radio untuk mengenal pasti sasaran.
iv. Tepukan tangan/suara memanggil.

Tekstual
i. Peraturan dalam kod braille.
ii. Borang skor/markah dalam braille.
iii. Tapper (untuk disentuh)
iv. Penanda garisan (contoh: tali).

157
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

v. Penanda kaki (untuk dipijak - lompat jauh)

Visual
i. Peraturan dalam tulisan cetakan besar.
ii. Large print team roster.
iii. Borang skor/markah dalam cetakan besar.
iv. Bola/peralatan yang diwarnakan cerah/kontras.
v. Palang disalut dengan towel berwarna cerah.
vi. Fluorescent tape untuk menandakan garisan/sempadan.
vii. Lane marks for tracks.

Modifikasi-modifikasi lain
i. Modifikasi peraturan permainan.
ii. Mengurangkan gangguan bunyi.
iii. Pemandu celik - contoh: semasa berlari.
iv. Simplication of the playing environment.

Aktiviti Senggang Yang Dijalani Oleh Murid Berkeperluan Khas

158
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

159
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Manakala masalah yang dihadapi oleh guru juga menyebabkan proses pengajaran aktiviti
fizikal suaian menjadi sukar untuk dilaksanakan. Antara masalah yang dihadapi adalah:

1. kekurangan guru pakar dalam aktiviti fizikal suaian.


2. jumlah pelajar khas terlalu ramai menyebabkan pelaksanaan aktiviti susah untuk
dikawal.
3. peralatan yang tidak sesuai digunakan untuk mengajar pelajar khas.
4. pergabungan antara pelajar khas dan pelajar normal menyebabkan pelajar khas
dipinggirkan oleh pelajar normal.
5. keadaan seperti cuaca yang panas dan persekitaran yang tidak kondusif.
6. masalah fizikal pelajar khas yang pelbagai menyebabkan kesukaran guru untuk
menyesuaikan aktiviti secara kumpulan kepada pelajar.
7. ada juga pelajar khas yang tingkah lakunya yang agak agresif dan tidak terkawal
menyebabkan sukan untuk giuru melaksanakan aktiviti.
8. masalah komunikasi antara guru dengan pelajar khas dan antara plejar khas dengan
pelajar biasa.

Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa halangan yang menyebabkan kesukaran untuk


menjalankan aktiviti pendidikan jasmani atau walaupun guru-guru menyedari pentingnya
aktiviti ini kepada pelajar khas. Kadang-kadang aktiviti ini tidak dapat dijalankan langsung
kerana faktor-faktur keselamatan kawasan atau peralatan yang hendak digunakan tidak
bersesuaian dan boleh membahayakan pelajar sekiranya digunakan.

Selain itu faktor keselamatan dan ketidaksesuaian peralatan juga menyebabkan sukar untuk
guru melakukan aktiviti fizikal suaian. Apabila hendak melakukan aktiviti fizikal suaian aspek
pertama yang guru perlu menilai adalah dari segi kesihatan pelajar khas kerana kesihatan
peljar khas tidak sama dengan pelajar biasa dan kesihatan antara mereka juga adalah
berbeza. Sebelum melakukan aktiviti fizikal suaian guru perlu menilai keadaan murid khas
dari pelbagai aspek seperti kesihatan fizikal, saraf dan lain-lain. Sekiranya aktiviti tersebut
dapat dirancang dengan elok dan berkesan maka aktiviti tersebut akan menjadi lancar dan
kelebihan juga akan dapat kepada pelajar khas kerana aktviti tersebut dapat membantu
mengurangkan dan mengendurkan kekejangan otot yang dihadapi.

Faedah yang akan dapat kepada pelajar adalah dari segi kesihatan psikologi seperti kognitif,
sosial, afektif dan moral pelajar khas yang akan bertambah baik dan dari segi guru juga
melalui aktiviti yang dirancang dapat memudahkan guru untuk melaksanakan aktiviti
tersebut kerana aktiviti tersebut telah dirancang dan disesuaikan kepada semua pelajar khas
dan normal. Apabila mereka berjaya melakukan aktiviti suaian yang diberikan maka mereka

160
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

akan dapat meningkatkan konsep kendiri (self-concep), penghargaan diri (self-esteem) dan
keyakinan diri (self-confident). Keterangan-keterangan ini sesuai dengan pendapat Jansma
dan French, 1994 yang menyatakan modifikasi aktiviti fizikal tradisional membolehkan orang
kurang upaya berpeluang mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal mengikut kesesuaian
secara selamat, berjaya dan mendapat kepuasan diri.

RUMUSAN

Di Malaysia tidak banyak tempat-tempat yang disediakan sesuai untuk memberi peluang
kepada golongan khas untuk beriadah terutamanya di luar kawasan sekolah khas.
Golongan normal mudah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, kemudahan dan
peralatan sesuatu jenis aktiviti riadah tetapi golongan khas pula sukar mendapat peluang
untuk turut serta aktiviti yang dijalankan. Begitu juga dengan aktiviti pendidikan jasmani yang
dilaksanakan di sekolah, aktiviti pendidikan jasmani yang dijalankan kepada pelajar
berkeperluan khas kurang diberikan perhatian dan mereka mengikuti aktiviti yang kurang
sesuai bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1999).

Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas untuk melibatkan diri dalam aktiviti
Pendidikan Jasmani di sekolah kerana terdapat pelajar-pelajar berkeperluan khas
mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot, saraf dan pembentukan postur yang
kurang sempurna. Contohnya terdapat di kalangan pelajar yang mengalami otot-otot yang
kurang sempurna tidak dapat melakukan pergerakan seperti pelajar biasa. Begitu juga yang
mengalami masalah deria tidak dapat bergerak sebebas dan sepantas pelajar biasa. Ini
akan mengakibatkan mereka merasa rendah diri dan tersisih. Aktiviti rekreasi yang
bersesuaian perlu disediakan untuk melatih dan melazimkan keupayaan mereka ke tahap
yang optimum bagi menyediakan mereka untuk menghadapi kehidupan sebenar di luar
sekolah. Selain daripada itu aktiviti pendidikan jasmani suaian juga perlu menyediakan
situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada golongan istimewa ini.

161
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Apakah tujuan memasukkan program aktiviti senggang di dalam kurikulum


Pendidikan Jasmani Suaian?

2. Huraikan secara ringkas tentang kekurang di pihak guru dalam mengendalikan


program Pendidikan Jasmani Suaian dan aktiviti senggang.

3. Senaraikan sekurang-kurangnya lima manfaat aktiviti senggang kepada murid


berkeperluan khas.

4. Jelaskan empat modifikasi persekitaran yang boleh dilakukan bagi meningkatkan


penyertaan murid dalam aktiviti yang bercorak fizikal dalam Pendidikan Jasmani
Suaian.

5. Pada pendapat anda bagaimanakah aktiviti senggang boleh meningkatkan


keyakinan diri murid berkeperluan khas.

6. Bincangkan frasa yang mengatakan bahawa buta mata tetapi terang hati

162
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN

Abdullah Yusof, Safni Bari & Mohd Mokhtar Tahar (2007). Pengenalan Pendidikan Khas :
Open University Malaysia Kuala Lumpur.

Julia Jantan & Siti Suhaila Samian (2007). Perkembangan Dan Ciri-ciri Kanak-kanak
Berkeperluan Khas : Open University Malaysia Kuala Lumpur.

Julie Gibson et. al (2000). Leisure and recreation. USA : Pearson Education Limited.

Susanna Clave Philips (2008). Kaedah Pembelajaran Khas Rekreasi Dan Pendidikan
Jasmani Suaian : Open University malaysia.

Kementerian Kesihatan Malaysia, (2003) Aktiviti Senaman : Kementerian Kesihatan


Malaysia.

Jabatan Pendidikan Khas. 1997. Buletin Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan


Malaysia. Kuala Lumpur.

Unit Pendidikan Khas. 1992. Surat Pekeliling Pendidikan Khas 1979-1991. Kuala Lumpur:
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Jansma, P. & French, R. W. 1994. Physical education for handicapped persons. N J:


Prentice Hall.
Borhan Yusof, Hasbullah Ismail Dan Mohamed @ Mohd sadek Mustaffa (2008). Gaya
Hidup Sihat: Open University Malaysia.

Julie Gibson et. al (2000). Leisure and recreation. USA : Pearson Education Limited.

163
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

UNIT 10
REKREASI DAN PERKHEMAHAN MURID BERKEPERLUAN
KHAS.

HASIL PEMBELAJARAN

1. Pelajar dapat menerangkan kepentingan rekreasi dan perkhemahan kepada murid-


murid berkeperluan khas;
2. Meningkatkan keyakinan diri serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap murid.

3. Membentuk pelajar yang mampu berdikari dan mampu menyesuaikan diri.

4. Melatih murid-murid untuk memupuk sikap toleransi, bertanggungjawab dan memupuk


semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap mementingkan diri
sendiri.

5. Memberikan ruang kepada murid dan guru-guru untuk melakukan aktiviti bersama
dalam pengisian masa yang terluang.

PENGENALAN

Rekreasi ialah aktiviti terancang yang dapat menyegarkan kembali kesihatan tubuh badan
dan menenangkan fikiran untuk memenuhi masa lapang. Borhanudin Abdullah et. al (2006).
Salah satu kegiatan rekreasi yang sering dijalankan ialah perkhemahan. Rekreasi bagi
individu berkeperluan khas dapat mendedahkan diri dengan pengalaman baru dan
menyeronokkan. Individu berkeperluan khas mengikut Abdullah Yusof et al. (2006) terdiri
daripada lapan kategori iaitu kurang upaya fizikal dan kesihatan, kurang upaya
pembelajaran, gangguan emosi dan tingkahlaku, pintar cerdas, kurang upaya mental,
kurang upaya petuturan atau bahasa, kurang upaya penglihatan dan kurang upaya
pendengaran.

Rekreasi luar seperti perkhemahan pada asasnya boleh didefinisikan sebagai penggunaan
sumber-sumber luar daripada bilik darjah untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan,
Richard G. Kraus (1995). Ianya adalah merupakan suatu aktiviti yang menarik yang mana ia
boleh dijalankan dengan pelbagai aktiviti seperti, aktiviti sosial dan aktiviti ibadah selain
untuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan ia disifatkan sebagai merentas kurikulum. Selain
itu reakreasi luar juga merupakan salah satu media yang membekalkan pembelajaran
melalui pengalaman. Perkara ini turut diakui oleh Julie Gibson et. al (2000) yang
menyatakan bahawa pendidikan luar termasuklah semua jenis pengalaman yang
meningkatkan pengetahuan, tingkah laku atau kemahiran luaran dan membantu

164
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

membuatkan kita lebih menghargai. Selain itu aktiviti rekreasi juga menghasilkan
pengalaman yang membolehkan interaksi dan mengetahui persekitaran alam semulajadi.

Individu berkeperluan khas akan dapat mengenali sesama mereka dengan lebih akrab.
Semasa menjalankan aktiviti perkhemahan secara tidak langsung individu berkeperluan
khas akan diuji dengan beberapa sifat seperti sabar, berdikari, tidak mementingkan diri,
berinisiatif, cergas, dan bergerak pantas. Berkhemah dapat menjalinkan semangat
bergotong-royong, bantu-membantu, hormat-menghormati dan saling mengenali.

Dalam konteks aktiviti perkhemahan yang melibatkan penyertaan murid berkeperluan


khas, perancangan aktiviti yang sisitematik dan holistik perlu dilaksanakan agar
memberi peluang yang optimum kepada para peserta memperkembangkan potensi
khususnya dari segi kepimpinan dan kreativiti di samping memperkukuhkan displin
kendiri, semangat kerjasama dan kesediaan berdikari serta bertanggungjawab. Untuk
membantu merealisasikan matlamat utama di atas, maka pelaksanaan perlu
mengambilkira setiap aspek termasuklah perancangan sebelum, semasa dan selepas
perkhemahan, aspek kebajikan dan keselamatan, alat-alatan perkhemahan, halangan-
halangan yang dihadapi dan juga pelan tindakan kecemasan. Kesemua aspek ini perlu
diperincikan supaya setiap petugas dan peserta menjalankan tugas masing-masing.
Selain itu, taklimat sebelum perkhemahan amat penting kepada peserta sebagai
platform mereka untuk mendapatkan gambaran awal organisasi perkhemahan yang
akan dijalankan. Memandangkan murid berkeperluan khas memerlukan perhatian yang
lebih dari guru-guru penyelaras dan para petugas, maka jumlah urusetia perlu lebih
ramai untuk mengawasi kanak-kanak ini supaya sebarang perkara yang tidak diingini
tidak berlaku. Namun, malang tidak berbau, maka, pelan tindakan kecemasan
seharusnya dirangka dengan rapi dan dimaklumkan kepada semua peserta yang
terlibat. Melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah dihasratkan agar murid-murid
ini dapat mencapai objektif aktiviti perkhemahan itu sendiri dengan jayanya.
Rasional mengadakan program perkhemahan pada setiap tahun di setiap sekolah
adalah bertujuan untuk memupuk dan menjalinkan hubungan yang erat di antara murid
dan guru-guru di sekolah. Murid-murid harus mengalami cara hidup di perkhemahan.
Ini adalah satu pendidikan luar yang dipelbagaikan untuk menguji kekuatan dan
ketahanan JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial). JERIS merupakan
matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Selain itu, nilai-nilai murni seperti kerjasama,
persefahaman dan semangat kerja berpasukan dapat diterapkan dalam kalangan murid
di sepanjang program ini.

165
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Ford (1981) mendefinisikan rekreasi Pendidikan Luar sebagai program yang meliputi
penggunaan persekitaran semula jadi bagi tujuan mengukuhkan pengajaran dan
pembelajaran kokurikulum yang sedia ada. Ini merangkumi perkembangan
pengetahuan, kemahiran dan sikap khususnya pengunaan masa senggang. Aktiviti
kokurikulum yang pelbagai kini semakin diminati oleh golongan pelajar terutamanya
aktiviti yang mampu mencabar kemampuan dan kreativiti mereka.

Umpama serampang dua mata, kerajaan memperkenalkan badan beruniform ini bagi
mengurangkan isu gejala sosial dan juga memenuhi sukatan aktiviti di sekolah. Banyak
faedah boleh diperoleh remaja apabila menyertai badan beruniform. Antaranya ialah
kita dapat membina ketahanan mental dan fizikal. Badan beruniform seperti Kadet
Remaja Sekolah, Kadet Polis dan Persatuan Puteri Islam sering melakukan aktiviti
perkhemahan di hutan atau tempat-tempat rekreasi.
Setiap murid termasuklah murid pendidikan khas wajib menyertai aktiviti kokurikulum
untuk menyeimbangkan tahap sosial mereka dalam melangkah ke dalam kehidupan
yang lebih mencabar.

Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti perkhemahan ini sedikit sebanyak diharapkan
dapat membantu mereka kelak. Selari dengan perkembangan semasa yang semakin
mencabar ini, kecemerlangan seseorang murid tidak hanya bergantung kepada
pencapaian akademik semata-mata. Setiap program yang diadakan pula perlulah
mencapai objektif yang ditetapkan. Antara objektif aktiviti perkhemahan adalah:
Meningkatkan keyakinan diri serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap
murid.
Membentuk pelajar yang mampu berdikari dan mampu menyesuaikan diri.
Melatih murid-murid untuk memupuk sikap toleransi, bertanggungjawab dan
memupuk bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap mementingkan
diri sendir.
Memberikan ruang kepada murid dan guru-guru untuk melakukan aktiviti
bersama dalam pengisian masa yang terluang.
Menyemarakkan semangat kerjasama, hormat-menghormati dan menanam
nilai-nilai murni melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
Mewujudkan persefahaman dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan
guru dan murid.

Pelaksanaan perkhemahan ini adalah juga bertujuan untuk melahirkan generasi pelajar
yang berwawasan, mempunyai imej kendiri positif, berakhlak mulia serta berfikiran

166
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

matang sehingga mampu menangani masalah dan pancaroba hidup. Melalui aktiviti
yang dilaksanakan adalah dihasratkan agar para peserta memupuk kesedaran dan
kefahaman perlunya mengamalkan prinsip-prinsip berorganisasi kearah mencapai
matlamat diri dan organisasi, mencintai keindahan dan keceriaan alam sekitar,
membina sahsiah yang berdaya saing, mempunyai tahan tahan dan semangat juang
yang tinggi.
Dalam konteks penyertaan murid berkeprluan khas, perancangan yang teliti perlu
dilakukan terutamaya daripada aspek perancangan sebelum, semasa dan selepas
mengadakan perkhemahan, persiapan peralatan perkhemahan, pelaksanaan aktiviti,
halangan-halangan yang dihadapi oleh murid berkeperluan khas semasa
perkhemahan, dan seterusnya pelan tindakan semasa kecemasan. Perkara-perkara
tersebut akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam Penganjuran Aktiviti
Perkhemahan seperti berikut:
Perbincangan (Penganjuran Aktiviti Perkhemahan)
Perancangan Sebelum Aktiviti Perkhemahan

Antara perkara yang perlu diambil perhatian sebelum mengadakan sesuatu aktiviti
perkhemahan ialah:
Penentuan Tarikh, Masa, Tempat dan Jumlah Peserta Perkhenmahan
Penetapan tarikh, masa dan lokasi perkhemahan hendaklah atas persetujuan bersama
iatu dengan mengadakan mesyuarat antara ahli jawatankuasa unit kokurikulum, unit
pendidikan khas bersama pihak sekolah. Pemilihan tarikh digalakkan pada hari cuti
sekolah samaada pada hari Sabtu dan Ahad atau pada cuti umum supaya tidak
mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Keutamaan kepada
bulan yang bersesuaian iaitu di luar musim tengkujuh amat ditekankan. Contoh
maklumat penting berkenaan aktiviti perkhemahan yang perlu ditetapkan di awal
perancangan ialah:
Tarikh :
Masa :
Tempat :
Jumlah Peserta : 30 orang (Murid Kelas Pendidikan Khas) Kanak-Kanak
Berkeperluan Khas Pembelajaran

Mendapatkan kebenaran daripada pihak yang berkaitan


Penyertaan murid dalam setipa perkhemahan mestilah stas kerelaan dan kesanggupan
sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masing-
masing. Setiap peserta yang akan menyertai sesuatu perkhemahan mestilah sihat,

167
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

bersedia dan telah menjalani latihan- latihan asas yang berkaitan. Kejayaan menjalani
latihan-latihan asas ini mestilah dijadikan prasyarat kepada peserta. Kebenaran
mengadakan perkhemahan mestilah diperolehi dengan kesanggupan sendiri dengan
mengemukakan permohonan bertulis mengikut ketentuan kawasan seperti berikut:

Dalam kawasan sekolah (kelulusan Guru Besar / Pengetua)


Dalam daerah di luar kawasan sekolah (lelulusan pegawai Pedidikan Daerah)
Dalam negeri tetapi di luar daerah/luar negeri (kelulusan Pengarah Pendidikan
Negeri)

Anggaran Kos Perbelanjaan

Anggaran perbelanjaan perlu dilakukan di peringkat awal untuk mengenalpasti kos


keseluruhan yang diperlukan dan sumber pendapatan untuk tujuan mendapatkan
peruntukan wang dari unit kokurikulum. Sekiranya perkhemahan yang hendak
dianjurkan menelan perbelajaan yang agak tinggi disebabkan faktor lokasi, jenis aktiviti
atau jumlah pelajar, anggaran belanjawan ini pula sangat penting dalam menentukan
jumlah permohonan dana atau sumbangan yang diperlukan daripada organisasi atau
badan-badan tertentu. Contoh anggaran perbelanjaan yang boleh dilakukan ialah:

Sumber kewangan

Bil. Perkara Jumlah (RM)


1. Dari pihak sekolah (Peruntukan Wang Kokurikulum) RM 450.00
2. Sumbangan PIBG RM 200.00
Jumlah RM 650.00

Perbelanjaan

Bil Perkara Jumlah (RM)


1. Makanan dan minuman untuk 30 peserta (RM 10.00 30 orang) RM 300.00

2. Hadiah RM 150.00

3. Sijil Penyertaan RM 50.00


4. Dokumentasi dan peralatan RM 100.00

5. Teh uncang, kopi, biskut dan gula RM 50.00


Jumlah keseluruhan RM 650.00

168
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Penentuan Bidang Tugas Bagi setiap Ahli Jawantankuasa Perkhemahan

Penentuan bidang tugas perlu dilakukan untuk memastikan setiap aspek dalam
perkhemahan diselia dan diurus dengan baik tanpa pertindihan tugas. Pembahagian
tugas mengurangkan bebanan tanggungjawab bagi setiap individu di samping dapat
mewujudkan semangat kerjasama. Pengagihan tugas boleh dilakukan terhadap
individu berikut:

Jawatankuasa tertinggi Unit Kokurikulum; Pengerusi, Naib Pengerusi,


Setiausaha, Bendahari dan Urusetia.
Penasihat Pasukan Badan Beruniform
Unit Disiplin, AJK Keselamatan, AJK Kebersihan
Unit Logistik dan Pengangkutan, Makanan dan Minuman
Unit Riadah, Kerohanian
Unit Dokumentasi dan Cenderamata

Jadual 10.1: Bidang Tugas Ketika Perkhemahan

Unit Bidang Tugas


Memastikan keselamatan dan disiplin peserta dalam keadaan baik
Disiplin dan sepanjang kursus.
Keselamatan Mengawal dan menyelia disiplin dan keselamatan peserta, pegawai
dan petugas sepanjang aktiviti.

Memastikan kawasan sekitar tapak perkhemahan sentiasa bersih.


Kebersihan Menyediakan bakul sampah atau tong sampah di tempat tertentu
bagi memudahkan kerja mengemas, membersih dan membuang sampah

Mengurus masakan dan menu


Makanan
Menempah dan mengurus makan dan minum peserta, guru,
dan
jemputan dan pegawai sepanjang aktiviti tersebut.
Minuman
Memastikan bekalan bahan mentah sampai tepat pada masanya.

Merancang dan melaksanakan aktiviti kerohanian termasuk solat,


kuliah subuh dan kuliah maghrib.
Aktiviti
Menyediakan jadual sebagai Imam dan Bilal bagi setiap waktu solat.
Kerohanian
Memastikan peserta bukan Islam mengamalkan ajaran agama
masing-masing atau mengadakan aktiviti moral.

Menyediakan aktiviti riadah yang bersesuaian.


Aktiviti Memaklumkan kepada semua peserta dan guru aktiviti yang akan
Riadah dilakukan dan pakaian yang bersesuaian.
Menyediakan kelengkapan yang perlu bagi aktiviti senaman.

169
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pemilihan Tapak Perkhemahan


Pemilihan kawasan tapak perkhemahan adalah merupakan satu perkara yang
membuat penilaian samaada tapak yang dipilih boleh mendatangkan bencana dan
kecelakaan kepada peserta. Pemilihan kawasan ini sebenarnya tidak boleh ditetapkan
jika tidak mengambil kira beberapa faktor berikut:
Tapak yang rata tapak khemah yang rata adalah bertujuan untuk
memudahkan pemasangan khemah dan selesa sebagai tempat tidur atau
berehat.
Corak tapak perkhemahan - iaitu tapak yang sesuai dari segi lapang,tiada
pohon-pohon besar yang mudah rekah atau berdahan kering, permukaan tidak
berselut atau lembab, dan permukaan yang curam juga haruslah dielakkan.
Berhampiran punca air - tapak perkhemahan yang dipilih mestilah berdekatan
dengan punca air yang bersih. Air yang bersih boleh digunakan untuk
memasak, membersihkan diri dan sebagainya.
Mudah untuk mendapat bantuan - tapak perkhemahan yang dipilih juga
berdasarkan kepada keadaan tempat yang mudah untuk mendapatkan bantuan
jika berlaku sebarang kecemasan.
Mudah untuk mendapat bahan bakar - bahan bakar penting bagi digunakan
untuk memasak, membuat unggun api, menjauhi gangguan binatang,
menghalau gigitan serangga seperti nyamuk dan sebagainya.
Jangkamasa perkhemahan - sekiranya berkhemah untuk satu jangkamasa
yang lama maka perlulah memastikan bekalan air yang mencukupi, bagi
kegunaan memasak, minuman, mandi dan juga untuk kegunaan lain.

Taklimat awal Aktiviti Perkhemahan

Taklimat perlu diberikan kepada setiap peserta dan guru pengiring berkenaan aktiviti,
peraturan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa
perkhemahan. Terdapat beberapa peraturan perkhemahan yang ditetapkan
bergantung kepada keperluan aktiviti dan lokasi perkhemahan itu sendiri. Namun
demikian, peraturan umum perkhemahan dapat disenaraikan seperti berikut:

Peraturan Umum Perkhemahan


o Mematuhi peraturan-peraturan perkhemahan yang telah ditetapkan serta
arahan-arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.
o Mengikut dan menjalankan bersemangat tinggi.

170
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

o Menepati masa dan penuh disiplin dalam menjalankan setiap aktiviti.


o Mengamalkan sikap kerjasama dan semangat kekeluargaan dalam setiap
aktiviti.
o Mematuhi semua nasihat, teguran dan trunjuk ajar yang diberikan oleh
pensyarah atau penunjuk cara.
o Tidak meninggalkan kawasan perkhemahan tanpa terlebih dahulu mendapat
kebenaran dari guru penasihat.

Peraturan Penjagaan Khemah


Pasang khemah mengikut prinsip dan teknik yang betul.
Bersihkan dan keringkan khemah sebelum ia disimpan.
Tidak mencuci khemah menggunakan sabun atau bahan pencuci yang
mengandungi bahan kimia.
Khemah hendaklah disimpan ditempat yang sesuai dan selamat daripada
ancaman haiwan perosak dan ditempat yang kering.
Pastikan semula alatan yang digunakan untuk mendirikan sebelum disimpan.

Terdapat beberapa lagi jenis peraturan dalam perkhemahan seperti peraturan-


peraturan berkaitan dengan alatan, barangan, makanan dan minuman, peraturan-
peraturan mengenai pakaian serta peraturan menggunakan tandas.

Perancangan Semasa Aktiviti Perkhemahan


Sebelum aktiviti perkhemahan, para urusetia dan guru pengiring beserta peserta-
peserta perlu diberita taklimat tentang aktiviti-aktiviti yang bakal dilakukan dan
peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Ini bertujuan untuk memastikan kesihatan
dan kebajikan para peserta sepanjang perkhemahan terkawal dan terjamin, khususnya
berkaitan perkara- perkara berikut:
Jangkitan penyakit seperti malaria, campak, selsema dan lain-lain.
Keracunan makanan.
Kemudahan-kemudahan asas.
Sistem komunikasi.

Contohnya, cara penyediaan makanan yang dilakukan perlulah sistematik dan


bersesuaian dengan kanak-kanak berkeperluan khas dan perkhemahan sekolah
rendah. Contohnya, sistem penyediaan pusat. Sistem ini kerap dilakukan kerana
mudah dilaksanakan kerana peralatan memasak yang mencukupi dan mudah diurus

171
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

dan hanya satu rancangan menu digunakan. Ini memudahkan untuk menyemak dan
mengawal bekalan makanan. Justeru, pantri perlu dijadikan kawasan larangan dan
hanya orang bertugas dibenarkan berada dikawasan tersebut. Semua petugas pula
mestilah berkeadaan bersih.

Seterusnya, guru penyelaras perlu memastikan prosedur keselamatan dilaksanakan


dan dipatuhi dan memastikan jadual perkhemahan dilaksanakan mengikut
perancangan. Namun perancangan boleh diubahsuai jika berlaku perkara-perkara yang
tidak dapat dielakkan seperti faktor alam, manusia dan lain-lain. Di samping itu,
mesyuarat penyelarasan harus dibuat pada akhir aktiviti setiap hari bagi menilai dan
membincangkan masalah-masalah yang timbul untuk diperbaiki pada hari berikut/masa
hadapan serta memastikan pemantauan terhadap aktiviti dilakukan sepanjang masa.

Perancangan Selepas Mengadakan Perkhemahan


Perkara perkara yang perlu dilakukan selepas perkhemahan:
Memastikan keperluan logistik atau peralatan perkhemahan mencukupi dan
berada dalam keadaan bersih dan baik.
Memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih seperti
sebelumnya.
Memohon kebenaran daripada pemilik atau penduduk setempat untuk
meninggalkan kawasan perkhemahan
Mengadakan analisa bagi menilai semula aktiviti yang dijalankan dan
mengenalpasti kelemahan-kelemahan untuk diambil tindakan selanjutnya
Membentang dan membuat laporan:
a) Kewangan
b) Aktiviti
Mengedar surat penghargaan kepada pihak terlibat dan sijil pencapaian serta
penyertaan kepada peserta perkhemahan.
Mendokumentasikan program tersebut sebagai panduan dan rujukan pada
masa hadapan.

Persiapan Peralatan Perkhemahan


Terdapat berbagai peralatan yang boleh dibawa bagi membantu
memudahkanperkhemahan.Berdasarkan Manual Perkemahan yang dikeluarkan oleh
Kelab Rakan Muda ( 2010), antara senarai peralatan perkhemahan yang perlu dibawa
ialah:

172
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Khemah tempat masak,


Khemah tempat solat,
Khemah tempat solat,
Kanvas alat duduk,
Camp bed,
Skop atau penyauk tanah,
Tiang Khemah memasak,
Helar,
Parang,
Tali nylon/raffia,
Belerang/suffer,
Lampu Suluh,
Kit Pertolongan Kecemasan

Pelaksanaan Aktiviti Perkhemahan


Aktiviti dipilih berasaskan beberapa faktor iaitu keberadaan tenaga mahir. (Guru atau
jurulatih luar). Mereka yang benar-benar layak dan diikhtiraf oleh badan-badan yang
berkaitan sahaja boleh mengendalikan murid-murid ini. Bagi aktiviti air perlu ada
pengiktirafan bronze medallion iaitu:
o Mempunyai disiplin dan beretika.
o Peralatan yang mencukupi dan selamat
o Alatan berkeadaan baik dan selamat digunakan
o Disahkan standard piawai

Rajah 10.1: Aktiviti Mendirikan Khemah Peserta

Selain di bawah pengendalian tenaga mahir pemilihan tempat aktiviti juga perlulah
selamat. Penyelaras aktiviti perlu mengetahui sepenuhnya tentang keadaan tempat
aktiviti seperti laut, lereng bukit dan sebagainya. Penyelaras perlu memperuntukkan

173
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

masa yang diperlukan untuk melakukan aktiviti dan memastikan perancangan masa
dan aktiviti bersesuaian dengan tahap dan kebolehan murid. Bilangan peserta dalam
satu-satu aktiviti perlulah bersesuaian supaya lebih mudah dikendalikan contohnya
membahagikan mereka kepada kumpulan-kumpulan kecil dan setiap kumpulan pula di
bawah pemantauan seorang guru penyelaras.
Perkhemahan yang melibatkan murid berkeperluan khas berasaskan pendedahan
kepada pelbagai kegiatan ikhtiar hidup seperti mana perkhemahan pengakap biasa
termasuk aktiviti membuat gajet, teknik ikatan dan simpulan, jungle tracking, water
confident, flying fox dan sebagainya. Mereka turut dibawa menaiki lori beramai-ramai
dan melalui laluan yang berselekoh yang mencabar. Pengalaman dan ilmu yang
diperoleh amat berbaloi bagi guru-guru dan murid-murid pendidikan khas yang terlibat.
Program sebegitu dapat memberi dorongan dan keyakinan kepada ibu bapa yang
mempunyai anak-anak cacat fizikal dan mental agar mengikuti pelajaran di kelas
pendidikan khas yang diwujudkan di sekolah.

Contoh Aktiviti Semasa Perkhemahan

Aktiviti senaman.

Konsep
Aktiviti rekreasi dimulakan dengan aktiviti senaman pagi merupakan satu aktiviti fizikal yang
dirancang, pergerakan struktur badan bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal.
Borhan Yusof et.al (2008). Kementerian Kesihatan Malaysia, (2003) menyatakan
kecergasan bermaksud suatu keadaan yang cergas dari segi fizikal dan mental,
berkeupayaan melaksanakan tugas harian tanpa merasa cepat letih atau kelesuan dan
dapat melibatkan diri dalam aktiviti riadah, di samping masih memiliki tenaga untuk
menghadapi saat-saat yang tidak terduga dan kecemasan.

Rasional pemilihan aktiviti


Aktiviti senaman mempunyai kepentingan dan faedah yang tidak terbatas. Ia banyak
menyumbang dari segi kesihatan diri dan mental terutama bagi individu berkeperluan khas.
Terdapat individu berkeperluan khas yang mempunyai penyakit obesiti dan masalah
kardiovaskular terutamanya kanak-kanak down sindrom. Melalui senaman dapat
mengurangkan risiko penyakit tersebut. Dari segi mental pula senaman dapat meningkatkan
kesejahteraan dan keyakinan diri individu berkeperluan khas.

Kembara Alam

Konsep
Aktiviti kembara alam merupakan aktiviti bertemakan alam sekitar. Aktiviti yang dijalankan
ialah melihat nelayan menaikan ikan dari bot dan sampan dipersisiran pantai, melihat ikan

174
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

dan udang diproses menjadi keropok dan belacan serta melihat pusat sarang burung
layang-layang. Murid-murid diberi pendedahan memegang ikan yang telah ditangkap untuk
dimasukkan ke dalam tong ikan.

Rasional pemilihan aktiviti


Aktiviti dijalankan bertemakan alam sekitar, murid-murid berkeperluan khas dapat menikmati
keindahan alam sekitar secara semulajadi. Murid-murid dapat melihat hasil alam menjadi
sumber kehidupan dan pendapatan. Di sini murid-murid dapat disemaikan sikap mencintai
alam sekitar. Jika alam sekitar tercemar maka sumber alam akan terjejas. Murid-murid
berkeperluan khas juga melihat usaha seseorang untuk mendapatkan sumber pendapatan
bagi menampung kehidupan. Mereka didedahkan dengan sikap kerjasama, saling
menghormati, persefahaman toleransi dan tidak ada jalan mudah untuk mendapatkan
sesuatu. Salhah Abdullah (2006)

Halangan-Halangan Yang Dihadapi Oleh Murid Berkeperluan Khas Semasa


Perkhemahan
Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan perhatian yang lebih untuk menjalankan
aktiviti-aktivit luar seperi aktiviti perkhemahan ini. Tidak semua aktiviti boleh dilakukan
secara bersendirian oleh kanak-kanak ini. Oleh itu, terdapat beberapa kekangan atau
halangan- halangan yang dihadapi oleh murid berkeperluan khas semasa
perkhemahan. Antaranya, sebelum memulakan aktiviti, penerangan yang lebih
terperinci perlu diberi diberikan kepada kanak-kanak ini iaitu dengan bertanyakan
seorang demi seorang akan kefahaman mereka. Ini kerana, murid-murid ini mudah
hilang tumpuan dan mudah bertindak di luar kawalan.

Oleh itu, pemilihan aktiviti juga akan menjadi terhad kerana aktiviti yang boleh
dilakukan oleh mereka hanyalah kepada aktiviti yang mendapat pemantauan
sepenuhnya daripada petugas. Oleh yang demikian, aktiviti seperti ikhtiar hidup, jungle
tracking, berkayak dan aktiviti air lain tidak begitu sesuai kecuali mempunyai kehadiran
petugas yang ramai.

Selain daripada itu, emosi kanak-kanak berkeperluan khas juga perlu diambil berat.
Tidak semua kanak-kanak berasa selamat apabila hanya bersama kawan-kawan tanpa
ditemani ibubapa. Oleh yang demikian, guru perlu lebih peka terhadap perubahan
emosi kanak-kanak ini dan sentiasa menggalakkan mereka mengadu sebarang
kesulitan yang mereka alami.

175
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

Pelan Tindakan Semasa Kecemasan


Pelan tindakan semasa kecemasan perlu dirangka oleh pihak penganjur samaada guru
atau pihak pengurusan tapak perkhemahan untuk memastikan kebajikan petugas dan
peserta terjaga jika sesuatu yang berlaku tidak diingini. Contoh situasi kecemasan yang
dapat berkemungkinan boleh berlaku semasa perkhemahan ialah kebakaran.
Kebiasaannya, aktiviti perkhemahan akan melibatkan penggunaan unggun api sebagai
sumber api untuk memasak, sumber cahaya dan untuk tujuan menghalau binatang
terutama apabila tapak perkhemahan di dalam atau berdekatan kawasan hutan. Pelan
tindakan yang bagi situasi ini perlu dirangka dan perlu dimaklumkan kepada semua
peserta perkhemahan.

Sekiranya kebakaran berlaku, pelan tindakannya adalah peserta dikehendaki segera


bergerak ke kawasan lapang atau tempat berkumpul yang ditetapkan. Kemudian, ketua
kumpulan dikehendaki melaporkan kehadiran setiap peserta dalam kumpulan.
Memandangkan peserta yang terlibat adalah kanak-kanak, mereka dilarang untuk
mencuba memadamkan api sebaliknya hanya lari menyelamatkan diri dan barang-
barang berharga sahaja.
Bagi guru-guru penyelaras, sekiranya kebakaran belum marak atau masih terkawal,
guru dikehendaki menggunakan alat pemadam api yang bersesuaian untuk
memadamkan api. Jika kebakaran sudah merebak, guru juga diminta menyelamatkan
diri dan terus menghubungi pihak bomba. Sebagai bantuan awal, peti ubat yang
lengkap dan terkawal perlu disediakan untuk merawat peserta yang tercedera.
Kumpulan petugas yang ditetapkan perlu sentiasa bersedia untuk memberi bantu
mula.

Bagi hal-hal kecemasan berkaitan kesihatan seperti serangan lelah, demam panas,
bisa binatang atau sebagainya, unit keselamatan dan pertolongan cemas perlu
memainkan peranan dengan bejaga secara bergilir-gilir 24 jam terutama pada waktu
malam. Mereka harus sentiasa bersiap sedia, bertindak sekiranya perkhidmatan
diperlukan. Sekiranya penyakit tersebut serius, peserta perlu dibawa ke hospital untuk
mendapatkan rawatan selanjutnya.

RUMUSAN
Justeru itu, perkhemahan yang dilaksanakan secara sistematik dan bersepadu, secara
langsung atau tidak, akan mewujudkan peluang kepada para peserta mengembangkan
kemahiran kognitif, afektif, dan psikomotor masing-masing. Melalui aktiviti ini unsur-

176
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

unsur asas pembangunan kemanusiaan dipupuk secara hands on dengan para peserta
mengalami sendiri situasi-situasi yang membuktikan pentingnya sifat-sifat mulia seperti
bertolak ansur, bertoleransi, tolong-menolong, berdisiplin dan lebih mengutamakan
kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri.
Aktiviti perkhemahan juga mendedahkan para peserta kepada cabaran-cabaran fizikal
dan mental yang secara langsung akan memantapkan semangat juang dan keyakinan
diri masing-masing, disamping memberi kesempatan kepada para peserta itu
mengembleng daya inovasi dan kreativiti mereka dalam menyelesaikan
masalah. Seterusnya, diharapkan agar perancangan aktiviti perkhemahan yang
dibincangkan tadi dapat dijadikan sebagai panduan kepada guru-guru yang ingin
menganjurkan aktiviti seperti ini. Semoga perancangan yang telah dibuat dapat
dijalankan dengan lancar dan berkesan serta mencapai objektif yang diharapkan.

Pada FIKIR DAN BINCANGKAN

1. Apakah yang dimaksudkan dengan rekreasi luar?

2. Nyatakan perkara-perkara yang perlu diambilkira untuk mengadakan sesuatu


aktiviti perkhemahan .

3. Untuk melaksanakan aktiviti air kita memerlukan pengiktirafan bronze medallion .


Terangkan secara ringkas maksud bronze medallion.

4. Pada pendapat kamu apakah aktiviti-aktiviti perkhemahan yang sesuai bagi murid
berkeperluan khas?

5. Nyatakan kepentingan aktiviti perkhemahan kepada murid berkeperluan khas.

6. Sekiranya berlaku situasi kecemasan iaitu seorang peserta perkhemahan murid


berkeperluan khas diserang penyakit sawan secara tiba-tiba, apakah tindakan yang
perlu dilakukan dan bagaimana mengawal emosi peserta yang lain.

177
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian
PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN QKJ3013

RUJUKAN
Abu Bakar Sidek. 1997. Pendidikan Luar Dalam Pendidikan Kebangsaan. Kertas yang
dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pendidikan Luar pada 24 November,
diInstitut Perguruan Darul Aman.
Dr. Tam Yeow Kwai. (2010). Pengurusan Ko Kurikulum. Subang Jaya. Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.
Gholson (1993) .Studying Cuurriculum . Buckingham,: Open University Press.
Institut Perguruan Sultan Idris. 1995. Siri Panduan Perguruan IPSI : Panduan
pengurusan pendidikan luar Institut dan Maktab Perguruan Malaysia. Tanjong
Malim : Institut Perguruan Sultan Idris.
Kementerian Pendidikan Malaysia (1990) . Buku Panduan Pengurusan Gerak
Kerja Kokurikulum Sekolah Menegah .Kula Lumpur : Kementerian Malaysia.
Ramlan Abdul Wahab. (2004). Panduan Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah. Kuala
Lumpur. Banter Sdn. Bhd.
Samsuddin Haji Abd. Hamid. (1995). Pengurusan Program Pendidikan Luar. Insititut
Perguruan Sultan Idris: Warni Kuala Lumpur
Wee Eng Hoe (1996). Gerak Kerja Kokurikulum ( Sukan). Kepong: Print Pack Sdn.Bhd.

178
QKJ3013: Pendidikan Jasmani Suaian