Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN SEWA KERETA

NO KENDERAAN: ______________________________
MODEL: _____________________________________
TARIKH: ________________________

MAKLUMAT PENYEWA

NAMA : _________________________________________________________
NO. K/P : _________________________________________________________
NO. H/P : _________________________________________________________

SURAT PERJANJIAN SEWA KENDERAAN

Perjanjian ini adalah dibuat pada ___________________ di antara pemilik


_________________________________ dan penyewa __________________________________

BUTIR BUTIR KENDERAAN

NO PENDAFTARAN :
MODEL KENDERAAN :
TARIKH SEWA:
BERMULA ______________ SEHINGGA _________________ . DENGAN INI ADALAH
DIPERSETUJUI SEPERTI BERIKUT:

1. Harga sewa kenderaan ini adalah RM ___________________ .


2. Pemilik berhak menuntut bayaran tambahan jika kenderaan ini lewat
dikembalikan selepas tamat
tempoh sewa seperti di atas pada kadar RM 4.50 / jam.
3. Kenderaan ini tidak boleh digunakan untuk segala jenis aktiviti jenayah atau
kesalahan undang-
undang Negara Malaysia.
4. PENYEWA adalah bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku
penyalahgunaan kenderaan
ini seperti terlibat dengan segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan
undang-undang Negara
Malaysia.
5. Adalah menjadi tanggungjawab PENYEWA untuk membayar semua saman,
kompaun atau denda
dalam tempoh sewa seperti di atas.
6. PEMILIK berhak menuntut sebarang ganti rugi jika berlaku sebarang kerosakan
/ kemalangan yang
melibatkan kenderaan tersebut dalam tempoh sewa seperti di atas.
7. Sekiranya kenderaan tidak ditemui/ hilang/ rosak teruk selepas tempoh sewa
kenderaan ini
seperti di atas, PENYEWA adalah bertanggungjawab untuk menanggung
segala kos yang
kenderaan ini. dikeluarkan oleh PEMILIK yang melibatkan kenderaan ini.

8. PEMILIK berhak meminta/ menyimpan salinan Kad Pengenalan/ Lesen


Memandu/ Kad Pelajar
PENYEWA kenderaan ini untuk tujuan rujukan.

AKUAN PIHAK PENYEWA:

Saya ___________________________________ No Kad Pengenalan


______________________
telah membaca dan memahami syarat surat perjanjian sewa kenderaan yang
bernombor pendaftaran _________________ dan berjanji mematuhi kesemua
syarat-syarat yang telah ditetapkan ini. Sekiranya salah satu syarat di atas gagal
saya penuhi, tindakan undang-undang berhak dikenakan ke atas saya.

____________________
NAMA:
NO K/P:
TARIKH: