Anda di halaman 1dari 14

TAJUK 1 : KONSEP MENGAJAR SEBAGAI 1 PROFESION 7.

Keberkesanan pengajaran (instructional effectiveness) guru


mempunyai pelbagai teknik dalam pengajaran.
Konsep Profesion Dan Profesionalisme 8. Pembelajaran tentang kandungan (book learning) punyai
pengetahuan yang lengkap tentang kandungan dan sentiasa
Profesion belajar sepanjang hayat.
- Pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 9. Pintar (street smarts) mempunyai pengetahuan tentang
- Bidang yang mempunyai ciri kepentingan kemahiran intelek, pelajar, sekolah dan komuniti.
latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan 10. Celik minda (mental life) fokus terhadap kerja yang
masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, dilakukan.
mementingkan mutu perkhidmatan dll sebagainya.
- Bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan, TAJUK 2 : KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN
kecekapan, kemahiran yang tinggi dan latihan khas. Cth :
perundangan, perubatan, perguruan. (kamus dewan) Konsep Etika
- Peraturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan
Profesional antara satu sama lain dan aturan ini menegaskan apakah yang
- Ciri-ciri yang terdapat dalam ahli suatu profesion. benar dan apakah yang salah.
- 4 ciri profesion menurut Ornstein dan Levine (1993) ; - Berasal daripada perkataan Yunani ETHOS yang membawa
o ahli perlu menguasai ilmu pengetahuan yang maksud norma-norma, nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran
mendalam. bagi tingkah laku manusia.
o Kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu. - Prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan dan
o Adanya kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli- sifat dari kebenaran. (American College Dictionary)
ahli. - Pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan
o Kebenaran diberi kepada profesion oleh masyarakat tindakan manusia dalam bahagian tertentu. (Nikki, 2009)
untuk beroperasi. - Ilmu mengenai sesuatu kewajipan (Bascom, 2007)

Guru dianggap sebagai satu profesion kerana ; Kod Etika Profesioan


1. Berpengetahuan terhadap mata pelajaran yang diajar. - Peraturan untuk membantu guru yang profesional mematuhi
Mahir tentang mata pelajaran, kandungan pedagogi, kaedah, prinsip-prinsip yang termaktub demi menjaga imej profesion.
teknik dan mempunyai sahsiah baik.Berpengetahuan mengenai - 3 aspek fungsi utama Kod Etika Profesion:
kurikulum dan pentadbiran sekolah, nilai serta sejarah o memberikan pedoman kepada setiap ahli mengenai
pendidikan prinsip profesionalisme yang dirangkakan.
2. Berpengetahuan mengenai pelajar. o kawalan sosial untuk masyarakat atas profesion
Pemahaman tentang perkembangan murid dari aspek JERIS, yang berkaitan. Masyarakat dapat memahami
kepelbagaian kecerdasan murid dan perbezaan individu, cara kepentingan sesuatu profesion.
murid belajar, berkebolehan menganalisis dan membuat o membantu para profesional mencegah campur
keputusan untuk murid. tangan pihak di luar organisasi profesion tentang
3. adanya peningkatan profesionalisme guru. hubungan etika dalam keanggotaan profesion.
Lengkapkan diri dengan pembaharuan dan perubahan
kurikulum, mampu membuat keputusan dalam hal bilik darjah, Kod Etika Keguruan Malaysia
sentiasa meningkatkan kualiti pengajaran.
Dipaparkan di halaman depan buku persediaan mengajar dan
Ciri-Ciri Guru Sebagai Seorang Profesional disediakan dalam bentuk ikrar yang meliputi aspek;

Ciri guru berkesan (Abdullah Shukor) Tanggungjawab terhadap pelajar


Bersikap profesional. - Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar.
Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. - Bersikap adil terhadap semua orang pelajar.
Kaya dengan ilmu. - Merahsiakan semua maklumat ikhtisas atau sulit mengenai
Bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja. pelajar kecuali mereka yang berhak mengetahuinya.
Bermoral teguh. - Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah
Berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran sendiri atau mata pelajaran yang di ajar dalam bilik darjah
Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. tanpa sebarang bayaran.
Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. - Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku
Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.
semasa. - Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui
pengkajian, lawatan, dan menghadiri kursus ikhtisas,
10 tret guru berkesan menurut McEwan persidangan dan sebagainya.
1. Dorongan oleh misi dan passionate guru didorong oleh misi
seolah-olah mempunyai passion untuk membantu pelajar untuk Tanggungjawab terhadap ibu bapa
berkembang. - Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-
2. Positif dan benar hormat menyayangi, demokratik, anak mereka.
berpandangan positif. - Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang
3. Guru sebagai pemimpin mempengaruhi pelajar untuk erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.
berubah. - Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa
4. With-it-ness guru melengkapkan diri dengan pengetahuan mengenai keadaan rumah tangga atau anak mereka sebagai
untuk mempunyai kawalan penuh terhadap pengurusan bilik sulit.
darjah, penglibatan pelajar dan sebagainya. - Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan
5. Gaya menampilkan gaya yang tersendiri dan unik. anak-anak mereka dengan menggunakan maklumat yang
6. Kepakaran dalam motivasi percaya dirinya mampu mengubah diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
kehidupan pelajar.
- Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi o Akauntabiliti terhadap rakan sejawat dan profesion
oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. keguruan guru perlu menjalin hubungan sesama
- Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau rakan sejawatnya serta bertanggungjawab sesama
melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan sendiri dalam profesion yang disandang oleh
pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. mereka.

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Integriti Guru


- Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang - Integriti ialah kesempurnaan atau keikhlasan atau kejujuran.
boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah
ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan
- Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh umum.
membantu dan membimbing mereka untuk menjadi - Integriti guru merangkumi:
warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, o Tanggungjawab yang berat dalam mendidik pelajar
menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.
agama. o Melaksanakan tugasnya dengan amanah dan
- Menghormati masyarakat di tempat kami berkhidmat dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang
memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara o Tanggungjawab dan berkewajipan menyediakan
dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang pengajaran dan pembelajaran yang terbaik untuk
kegiatan masyarakat. pelajar.
- Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru
dengan ibu bapa serta institusi pendidikan dengan TAJUK 3 : ISU-ISU ETIKA GURU
masyarakat.
- Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan Definisi etika
moral, kebudayaan dan kecendekiaan masyarakat. - Cara atau hukum tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam
- Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh pergaulan
masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan
baik. Definisi etika guru
- Sistem yang diatur sebagai panduan untuk diikuti oleh guru
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan supaya guru saling menghormati, mempunyai kesantunan,
- Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan
ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di kehidupan dengan baik.
hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang
boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Etika perlu dalam profesion perguruan supaya;
- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan - segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan
diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami masyarakat yang berhubung dengan mereka
sebagai seorang guru. - tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku
- Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab kami dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.
dengan berusaha dan bersungguh-sungguh dan - Guru dikawal oleh etika perguruan.
mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
- Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya Kesantunan guru
mereka yang baru dalam profesion keguruan. - Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan
- Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik yang berlaku dalam masyarakat.
profesion keguruan.
- Akan menjadi ahli sesebuah persatuan guru. Fokus kesantunan guru
a) Perlakuan dalam percakapan - kawalan suara, memonopoli
Akauntabiliti Guru sidang perbualan, cakap banyak, puji diri secara langsung dan
- merujuk kepada sifat bertanggungjawab kepada seseorang tidak langsung
atau terhadap sesuatu tindakan, keputusan serta bersedia b) Tatacara berkomunikasi - ikut norma budaya setempat, bukan
memberikan penjelasan dan justifikasi yang diperlukan. Dalam tatacara kita sahaja.
erti kata yang lain, akauntabiliti ialah tanggungjawab guru
terhadap profesionnya. Kepedulian guru
- Guru mempunyai beberapa akauntabiliti iaitu : - Perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang
o Akauntabiliti terhadap pelajar guru mendidik diberikan kepada sesuatu isu/tugas
pelajar ke tahap yang cemerlang dalam pencapaian - Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru
akademik di samping membentuk potensi mereka terhadap isu atau tugasnya.
secara menyeluruh. JERIS - Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh
o Akauntabiliti terhadap diri sendiri guru harus guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan
berpengetahuan luas dan berketerampilan dalam tugasnya.
bidang mata pelajaran yang diajar. - Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu
o Akauntabiliti terhadap ibu bapa guru proses perubahan (Havelock 1995)
melaksanakan tugas dengan memastikan anak-anak
mereka menjadi insan yang berguna kepada Guru perlu :
masyarakat dan negara. - Sedar atas perubahan
o Akauntabiliti terhadap masyarakat dan negara - Minat pada perubahan
guru mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi - Mengenali pembawa perubahan
hasrat negara sebagai rakyat Malaysia - Mengurus perubahan
berlandaskan prinsip-prinsip yang termaktub dalam - Menilai kesan perubahan
Rukun Negara. - Bekerjasama dengan rakan
- Membuat penambahbaikan
Kepedulian dari segi penyempurnaan diri
- urus hal kehidupan seharian, jangan sampai masalah kehidupan Pengurusan masa
mengganggu tugas - Merujuk kepada perancangan masa berkesan sama ada secara
harian, mingguan atau jangka masa panjang.
Kepedulian terhadap tugas pengajaran - Melibatkan 2 dimensi iaitu pengurusan masa untuk diri sendiri
- ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban PNP dan menanamkan aspek kepentingan mengurus masa pelajar.
- bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru - Pengurusan masa diri sendiri- guru perlu merancang p&p
mengikut tempoh masa yang baik agar tidak membazirkan
Kepedulian terhadap impak pengajaran masa pelajar dan elakkan kejadian tidak diingini berlaku.
- yakin terhadap kebolehan pelajar
- guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan Pengurusan kewangan
penambahbaikan - Perbincangan pengurusan kewangan;
1. Cara menguruskan kewangan semasa bertugas di sekolah
Penampilan guru -masalah kutipan wang Sumber wang Awam (SUWA) yang
- merujuk kepada ciri peribadi yang dimiliki guru termasuklah merupakan kutipan awam dan punca kewangan termasuk yuran
sikap, kepercayaan, minat dan nilai. (mempengaruhi p&p pelajar, derma, sumbangan, sewa harta sekolah dan hasil
murid) jualan projek sekolah.
- Tret perwatakan dan personaliti yang dianggap perlu untuk -bagi guru kelas, guru bertanggungjawab mengutip yuran khas
kejayaan guru. dan yuran majalah dan guru menghadapi masalah pengeluaran
- Howard (2007); 4 ciri utama penampilan guru menghasilkan resit yang berasingan bagi setiap item yuran tersebut dan
pembelajaran yang lebih baik. merumitkan keadaan. Yuran majalah pula perlu dijelaskan oleh
1. Penampilan untuk perbezaan sebuah keluarga sahaja dan ini mengambil masa lama untuk
-perlu mempunyai keterampilan berasaskan budaya iaitu mengesan ahli keluarga pelajar di sekolah.
mampu tampil dalam situasi budaya berbeza tidak kira -guru turut melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara
pelajar kulit putih/hitam, beragama dll. pembelian. Cth: guru beli barang tanpa menggunakan borang
-kebolehan menghadapi isu-isu sensitif, peka pesanan dan ada yang mengisi borang selepas beberapa
2. Penampilan untuk berdialog bulan.Hal ini telah melanggar tatacara kewangan dan GB
-merujuk kepada kerelaan untuk meneroka persamaan berhak menolak pembayaran.
dan perbezaan individu. 2. Cara guru menguruskan kewangan diri dan keluarga
-2 jenis dialog berkaitan profesion keguruan iaitu dialog
profesional antara rakan sejawat dan dialog di dalam TAJUK 4 : PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU
bilik darjah antara guru dan pelajar.
Dialog antara rakan sejawat dapat menangani sikap guru, Pengenalan
kepercayaan dan amalan rakan dan peluang kepada guru Seorang guru akan sentiasa berterusan mengalami proses
membuat perbandingan dan belajar antara satu sama perkembangan.
lain. Cth : tindakan-tindakan mengubah suai keupayaan dan
-dialog antara pelajar memberi peluang untuk kebolehan diri dalam profesion perguruan.
berkomunikasi dan menerapkan pengalaman hidup agar Jadi guru berjaya ambil masa yg lama perlu amalkan sikap
p&p lebih bermakna. belajar untuk mengajar sebagai proses Pembelajaran
3. Disilusi Sepanjang Hayat.
-guru yang tampil menghadapi kekecewaan merupakan
guru yang menunjukkan keterbukaan melihat luar Teori Peringkat-peringkat perkembangan guru
daripada budaya sendiri dan kebolehan untuk meneliti 1. Teori keprihatinan (Fuller, 1969)
kepercayaan dan pandangan luar. 2. Lima peringkat perkembangan guru (Trotter 1986).
-guru yang dapat meneroka dan mengetepikan ilusi
adalah lebih responsif dari segi budaya dalam Teori keprihatinan (Fuller 1969)
persekitaran pelbagai Fuller :
4. Demokrasi o pengkaji pendidikan guru
-semua pelajar diberi peluang sama melibatkan diri o paling awal kemukakan teori yg cdgkan kefungsian guru
dalam apa jua aktiviti. melalui peringkat perkembagan.
-guru bersikap terbuka dan beri peluang pelajar libatkan o Amat berminat kaji masalh yg dihadapi guru pra
diri dalam proses p&p. perkhidmatan dan dalam perkhidmatan.
o Oleh itu Fuller kemukakan TEORI KEPRIHATINAN
Berniaga di sekolah yang cuba jelaskan :
- Guru seharusnya melaksanakan tanggungjawab sebagai Persepsi
pendidikan di dalam bilik darjah dan bukannya menjalankan Kebimbangan
perniagaan di sekolah. Masalah
- Pihak pentadbir memainkan peranan dengan memberi teguran Ketidakpuashatian
dan mengambil tindakan sewajarnya. Kepuasan yang dialami oleh guru
praperkhidmatan sepanjang program latihan
Kerjaya sambilan keguruan.
- Guru tertakluk kepada Perintah Am Kerajaan dan tatalaku Keprihatinan oleh Fuller ialah tanggapan guru/sesuatu yang
- Justeru, guru perlu memohon kelulusan untuk melakukan dianggap sebagai masalah.
kerja sambilan bagi menambah pendapatan. Terdapat 3 peringkat keprihatinan guru :
- Kelulusan hanya diberi jika tidak bercanggah dengan 1. Awal pengajaran keprihatinan terhadap kemampuan
peraturan yang ditetapkan .cth: tidak mengganggu waktu diri mereka.
kerja dan tidak jejas tugas mereka. 2. Keprihatinan bertumpu kepada tugas.
- Cth kerja sambilan : tuisyen, bekerja sambilan di institusi 3. Impak pengajaran kepada murid.
swasta.
1. Peringkat Keprihatinan terhadap Diri Guru mungkin punyai intensiti yang tnggi pada satu peringkat
Pada awal pengajaran guru praperkhidmatan akan beri dan dalam masa yang sama punyai intensiti yang rendah pada
perhatian terhadap kemampuan untuk hadapi sesi pengajaran peringkat yang lain.
dengan jayanya.
Cth :
1. kemampuan diri dalam pengurusan BD 1. Peringkat Novis (guru permulaan)
2. Komen yang diberikan oleh mentor/ pensyarah. Bermula apabila berdaftar sebagai pelajar pendidikan guru
3. Disukai oleh pelajar/ibu bapa/lain2 dalam program Ijazah Perguruan.
Berusaha mempelajari fakta-fakta yang spesifik secara
Guru berasa bimbang ttg kemampuan diri untuk mengawal objektif
kelas dan apa jua yang akan diperkatakan. Kuasai konsep asas dan peraturan asas untuk bertindak.
Kebimbangan akan berkurangan apabila setelah beberapa Sedang belajar dan berusaha membentuk pengertian menjadi
bulan mengajar. seorang guru.
Jangka masa setiap orang tidak sama. Mula peroleh beberapa kemahiran asas dan istilah2 yg
Tanda-tanda berkurang bimbang apabila guru mula berikan berkaitan profesion
perhatian kepada cara-cara untuk kendalikan tugas Mula himpunkan idea awalan ttg tugas mengajar.
pengajarannya dengan baik. Rumusan guru novis :
1. Mula mempelajari cara mengajar.
2. Peringkat Keprihatinan terhadap Tugas 2. Mempelajari fakta, konsep dan peraturan asas
Lebih fokuskan kpd cara-cara untuk kendalikan tugas dengan pengajaran.
baik. 3. Masih belum dapat tangani tugas-tugas harian seorang
Fokusnya adalah : guru.
1. cara melaksanakan dan memperbaiki pengajarnnya 4. Dapat bentuk 1 peta kognitif ttg tugas2 am seoarng guru
2. cara kuasai isi kandungan mata pelajaran profesional melalui kursus yg ditawarkan dalam program
3. uruskan disiplin murid Ijazah Perguruan.
4. pengurusan BD
5. penilaian murid 2. Peringkat Novis Lanjutan
6. perancangan dan persediaan mengajar Pelajar pendidikan guru terus mengumpul dan tambah
7. kaedah dan strategi pengajaran. pengetahuan berbentuk fakta, mengenali dan membetulkan
Sudah mula yakin untuk tangani tugas-tugas harian dan boleh fakta yang sebelum ini tidak difahami.
mengatasi pelbagai masalah disiplin dalam BD. Berusaha tambah maklumat yg berkaitan proses p&p.
Perancangan pengajaran tak lagi berfokus kepada pengawalan Memantapkan pengetahuan tg peristilahan, prinsip dan
disiplin kelas ttpi kepada cara-cara perbaiki strategi konsep-konsep yang berkaitan dengan profesionnya.
pengajaran serta penguasaan isi kandungan. Pendedahan kpd situasi sebenar. cth PBS dan Praktikum.
Pendedahan ini utk dalami tuntutan profesion perguruan.
Nama lain peringkat ini oleh pengkaji-pengkaji lain : Mempunyai semangat yg tinggi untuk praktiskan apa shj yg
1. Peringkat masteri dipelajari secara teori.
2. Peringkat pengukuhan dan penjelajahan Realiti BD sbbkan guru pth semangat,
3. Peringkat cubajaya Oleh itu, progam permentoran dan pencerapan klinikal dapat
sokong dan bantu guru bina keyakinan dan kemahiran
mengajar.
3. Peringkat Impak Guru mentor yg berpengalaman dan bersikap positif boleh
Beri perhatian kpd kesan pengajarannya terhdp pembelajaran bantu guru novis lanjutan harungi peringkat ini dengan
pelajar2. jayanya.
Guru melihat pelajar sbg individu yang berpotensi.
Tak lagi bimbang akan kemampuan diri untuk kawal kelas atau Rumusan guru novis lanjutan :
keberkesanan penyampaian pengajaran. 1. Menambah dan memantapkan kefahamn fakta, konsep,
Prihatin terhadap kesan atau impak pengajaran terhadap prinsip berkaitan pengajaran dan pembelajaran.
pencapaian pelajar. 2. Pengalaman awal kpd amalan BD membantu membina
Guru ambil berat trhdap pertumbuhan dan perkembangan keyakinan diri.
pelajar. 3. Bimbingan guru mentor amat penting dalam mengekalkan
minat dan motivasi guru novis lanjutan.
Rumusan
Perkembangan guru sebgai proses semula jadi. 3. Peringkat Cekap
Sokongan emosi, sosial dan fizikal pada setaip peringkat Capai peringkat ketrampilan dlm bidang yang diceburi.
mainkan peranan penting untuk ke peringkat seterusnya. Telah dpt sijil atau ijazah dlm bidang keguruan untuk penuhi
Guru pada peringkat tugas mungkin berbalik kpd peringkat keperluan kelayakan yg ditetapkan.
diri jika tiba2 diminta untuk mengajar subjek yg baharu/ ajar Kecekapan tahap minimum seseorang berfungsi sbg
kelas berlainan/ tukar sekolah. pendidik yg bertauliah.
Oleh itu, faktor persekitaran juga mempengaruhi peringkat Guru mula kenal pelbagai prinsip dan konsep di luar konteks
perkembangan guru. dan juga elemen yg merujuk situasi yg khusus.
Perubahan persekitaran pembelajaran spt perubahan Pada hujung peringkat ini, guru mampu selesaikan masalah P&P
kurikulum, perubahan tahap kelas yang diajar, perubahan yg dihadapinya.
tempat bertugas sbbkan peringkat perkembangan berbalik Menyiasat amalan melalui refleksi.
kpd peringkat yang lebih rendah. Bermula apabila terima lantikan ke jawatan guru.
Ketiga-tiga peringkat tidak semestinya berfungsi secara Guru perlukan 2-5 tahun dlm perkhidmatan.
berasingan.
Rumusan guru cekap : pelbagai strategi dan kaedah pengajaran agar pelajar dapat
1. Guru yang memiliki kelayakan ikhtisas. mencapai kefahaman dan tunjukkan pencapaian dlm
2. Lebih memberikan fokus kepada pembelajaran murid. pembelajaran tersebut.
3. Memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam Pengetahuan kandungan pedagogi ini membezakan guru novis
pelbagai situasi yg khusus. dengan guru pakar.
4. Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu
menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yg berbeza Guru novis Guru pakar
Pengetahuan isi Pengetahuan isi kandungan
kandungan adlah yang mendalam.
4. Peringkat Mahir Cth : dapat kaitkan dengan
secara
Boleh dikatakan sbg golongan yg terbaik dlm profesion.
diskrit/berasingan. konteks yg berbeza secara
Sentiasa diingati disanjung oleh bekas pelajar
bersepadu.
Mudah kenal pasti elemen-elemen penting dalam tugas.
Tindakan pedagogi adalah Tindkan pedagogi adlah lebih
Punyai kemampuan kognitif yg tinggi utk mencerakin dan
menganalisis persekitaran pembelajaran secara kreatif dan terhad. luas, interaktif dan
tersendiri. pelbagai.
Pamerkan gaya yang lancar dan buat keputusan berdasarkan Menjurus kepda kaedah Ajar dengan mengambil kira
intuisi sbb ada pengalaman yg byk yg dapat bantunya penyampaian cara pelajar belajar, cara
fahami situasi yg dihadapi. pengetahuan dan pelajar membuina kosep
Pamerkan gaya pengajarannya yg tersendiri. prestasi pengajaran. dalam perwakila struktur
Pengalamannya menentukan kualiti pengajarannya.
kognitifnya.
Boleh jadi mentor kepada guru novis.
Beri fokus pd pengetahuan
Boleh berkongsi idea, pengalaman dan kemahiran dengan guru
novis. sedia ada, pemikiran pelajar
& boleh ubahsuai
Rumusan guru novis mahir : perancangan kurikulumnya
1. Mahir dalam bidangnya. secara mental agar sesuai
2. Golongan yang diingati dan disanjungi oleh bekas pelajar. dgn keperluan konteks.
3. Gaya lancar dan spontan yg membolehkannya membuat
keputusan berdasarkan intuisi.
4. Kaya dengan pengalaman dan dapat menganalisis serta Penekanan yang perlu diberikan semasa di peringkat
menyusun maklumat yg kompleks berkaitan sesuatu novis :
situasi pembelajaran yang kreatif dan unik. 1. Sokongan dan bimbingan yang diterima semasa ikut
program keguruan (pensyarah, tutor dan guru mentor)
5. Peringkat Pakar secara menyeluruh & intensif bagi capai penguasaan
Merupakan bintang yg menyerlah dlm bidangnya. aras kompeten.
Gunakan pengalamannya sprti peringkat mahir tetpi secara 2. Latihan atau aktiviti yg menjurus kpd perkembangan
holistik. domain pengetahuan yg spesifik (isi kandungan,
Bermakna beliau boleh fahami dan tangani maklumat yg byk & pengetahuan kandungan pedagogi dan pedagogi am) agar
masih dpat pamerkan gaya pembelajaran yg lancar. dapat meningkatkan kemahiran pengamatan dan membuat
Sentiasa yg dilakukan sentiasa berjaya berbanding guru perwakilan proses p&p di dalam BD yg mantap.
mahir yg kdg2 melakukan kesilapan. 3. Kursus-kursus yg ditawarkan dlm program latihan
Dianggap sebagai jurucakap atau orang yg berautoriti dalam keguruan seimbangkan teori dan amali latihan
bidangnya. praktikal benarkan pengalaman secara langsung (hands
Idea & kemahiran yg ada boleh mmpengaruhi polisi-polisi on).
berkaitan dengan pengendalian di BD. 4. Dedahkan kpd pengalaman terancang (analisis kajian kes,
senario BD), pengalaman vikarious (perhati guru mentor
Rumusan guru novis mahir : kendalikan kelas), pengalaman situasi (main peranan)
1. Guru yg gemilang dan terbilang. untuk menghayati pengurusan BD.
2. Dapat fahami dan tangani maklumat yg byk dan pelbagai.
3. Masih mempunyai gaya pe ngajaran yg lancar. TAJUK 5 : PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH
4. Orang yg berautoriti dalam profesionnya. Pengenalan
5. Idea dan kemahiran boleh mempengaruhi polisi-polisi Guru merupakan faktor penentu kejayaan murid dalam
berkaitan pengendalian bilik darjah. pelajaran.
Guru boleh mempengaruhi interaksi BD dan persekitaran
Perjalanan daripada guru novis kepada guru pakar implikasi psikososial dlm BD.
kepada guru Guru mempunyai autoriti/kebebasan untuk menentukan
Kecekapan seorang guru harus ambil kira 7 teras pengetahuan sumber dan kaedah p&p di dalam kelas masing-masing.
: Oleh itu guru perlu ada pelbagai kemahiran dan
1. Pengetahuan isi kandungan. berpengetahuan luas agar dapat melaksanakan tanggungjawab
2. Pengetahuan pedagogi am. mendidik kanak-kanak yang berumur antara 6-12 thn.
3. Pengetahuan kurikulum. Peranan guru sekolah rendah :
4. Pengetahuan kandungan pedagogi. 1. Pengamal ilmu dan kemahiran
5. Pengetahuan ttg pelajar dan ciri-ciri pelajar. 2. Pembimbing
6. Pengetahuan ttg konteks pendidikan. 3. Pengamal reflektif
7. Pengetahuan ttg falsafah, matlamat dan nilai pendidikan. 4. Penyelidik
5. Agen sosialisasi
Pengetahuan kandungan pedagogi kebolehan seseorang 6. Agen perubahan
guru untuk meympaikan kefahaman isi kandungannya melalui 7. Pengganti ibu bapa
8. Pembentuk tingkah laku Murid yg dilengkapi dengan kemahiran menguruskan emosi dan
9. Pengurus pembelajaran menyelesaikan masalah peribadi mungkin akan menjejaskan
1. Pengamal ilmu dan kemahiran prestasi pembelajarannya.
Guru bertanggungjawab untuk sentiasa mencari ilmu dan Oleh itu, setiap guru berperanan sebagai pembimbing untuk
amalkannya bagi penuhi keperluan pendidikan dan masa depan bimbing pelajar ke arah kehidupan yang berkualiti dan sihat.
generasi muda negara. Guru sebagai pembimbing :
Pengamal ilmu tidak kedekut dengan ilmunya. 1. Ilmu pengetahuan.
Amalkan sikap ingin belajar untuk mengajar. 2. Pengurusan diri dan masa,
Sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu dan pengetahuan isi 3. Membina hubungan yg positif.
kandungan pelajarn melalui : 4. Penyesuaian diri kpd perubahan rutin hidup.
1. pembacaan, 5. Menyemai minat dan sahsiah yg sihat.
2. perbicangan rakan sejawat,
3. hadiri kursus dalam perkhidmatan, Peranan dan tugas guru biasa dalam konteks bimbingan boleh
4. jalankan penyelidikan, dilihat dari segi :
5. pamerkan sikap keterbukaan kpd peluang pemerolehan 1. Memberikan nasihat dan panduan.
ilmu. 2. Pengajaran
3. Pertolongan kpd pelajar yg memerlukan.
Guru perlu jadi pelajar sepanjang hayat memandangkan ilmu
pengetahuan sentiasa berkembang dan berubah. Proses bimbingan berlaku secara kelompok atau individu.
Ambil berat ttg perkembangan ilmu pengetahuan dan Proses bimbingan boleh dijalankan secara formal (BD/dewan
kemahiran yg terkini supaya : sek) atau tempat rekreasi (melalui kursus khas).
1. dapat sediakan pengalaman pembelajaran murid secara Peluang memberikan bimbingan boleh berlaku semasa
bermakna, interaksi informal dengan pelajar.
2. gunakan ilmu untuk tegakkan kebenaran & keadilan, Guru jalankan bimbingan dgn keprcayaan bhawa setiap pelajar
3. berikan sumbangan yg berkualiti kpd ank didik, berupaya berkembang ke arah yg lebih positif.
msyarakat dan negara,
Guru sebagai pembimbing berperanan :
Harus pupuk budaya cintakan ilmu dlm diri murid supaya 1. Semai minat dan motivasi trhdp mata pelajaran akademik
murid dpt manfaatkan dalam semua aspek kehidupan dalam supaya dpt tingkatkan pencapaian.
hidup mereka. 2. Bimbing kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, minat
Amalan cintakan ilmu dapat meningkatkan adab dan martabat dan kecenderungan diri trhadap bidang yg diceburi
diri dan murid. sesuai dgn minat dan kebolehan murid agar dapat
Guru perlu punyai kemahiran-kemahiran yg bersesuaian utk dikembangkan.
sampaikan ilmu pengetahuan yg dikuasainya : 3. Menanamkan minat dan sikap yg sihat trhdap
persekolahan dan memperkaitkannya dgn amalan
1. Guru ialah pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. seharian mereka.
Berlaku apabila guru berjaya mensintesis dan sepadukan tiga 4. Mengenal pasti dan membantu pelajar-pelajar yg
teras pengetahuan : mengalami masalah pembelajaran / sosioemosi /
kesihatan dlm mmbuat penyesian peribadi dr aspek
(a) Pengetahuan isi kandungan. sosial, emosi, mental dan fizikal.
(b) Pengetahuan pedagogi am. 5. Sebagai mentor melatih, menyokong dan memberikan
(c) Pengetahuan konteks pendidikan bimbingan dan maklum balas yg membina.
6. Mentor cuba bina kekuatan individu utk
Mengaitkan kepada konteks yang berbeza secara bersepadu. maksimumkan murid yg berada di bawah jagaannya dlm
situasi BD.
2. Guru menstruktur pengajarannya dengan mengintegrasikan 7. Proses pementoran yg dilaksanakan adlah berdasarkan
unsur-unsur kemahiran belajar dan kemahiran berfikri dlm hubungan kasih sayang antara mentor dan protege.
penyampaian isi kandungan.
Agar dapat lahirkan pelajar yang mampu berfikir aras tinggi. 3. Pengamal Reflektif
Era teknologi maklumat telah ubah peranan seoarng guru darp Amalan refleksi berkesan dlm membantu guru permulaan
penyampai ilmu kpd seorang pembimbing / fasilitator / menstruktur pemikiran mereka ke arah penguasaan isi
pemudah cara. kandungan pedagogi dan pengetahuan am pedagogi.
Fasilitator perlu miliki kemahiran berkomunikasi, kemahiran Refleksi membolehkan pengamalnya menilai, memahami
penggunaan teknologi pengajaran dan kemahiran dan belajar drp pengalaman.
memotivasikan pelajar. Pengamal reflektif harus sentiasa mempersoalkan amalan
Kesemua kemahiran ini boleh diperoleh melalui pembacaan, dirinya dan tidak hanya bertindak atas tabiat atau
perkongsian maklumat dengan rakan sejawat, amalan refleksi, mengikut arahan semata-mata.
hadiri kursus dan amalan penyelidikan tindakan. Perlu merancang dan bertindak dengan penuh kesedaran
berasaskan prinsip dan teori p&p.
2. Pembimbing Amalan ini boleh diperkembangkan dengan bertanyakan
Peranan guru bukan shj merangkumi aktiviti p&p berdasarkan diri soalan-soalan yg berkaitan dengan perkara yg
kurikulum dan sukatan pelajaran semata-mata tetapi dilakukan sebelum, semasa dan selepas mengajar dengan
merangkumi pembentukan akhlak keseluruhan seseorang tujuan mempertingkatkan kemahiran-kemahiran dan
murid. profesion keguruan.
Seorang guru yg berkesan akan memastikan bahawa muridnya Apabila seseorang merenung kembali tindakannya,
kuasai kemahiran yg diperlukan untuk tangani masalah atau membuat analisa ttg peristiwa lepas dan merancang
cabaran yg dihadapi dlm hidupnya. tindakan susulan, individu tersebut tlh amalkan refleksi
ke atas tindakannya.
Refleksi bermula dengan usaha guru untuk menerangkan Refleksi ttg keadaan pengajaran yg bermasalah berlaku
situasi atau mengenal pasti permasalahan yg timbul, dlm 3 aras yg berbeza iaitu teknikal, praktikal dan
kemudian menjelaskan perasaannya trhdp situasi kritikal.
tersebut berdasarkan tggapan dan nilai kendiri. Teknikal guru hanya memikirkan keputusan mengenai
Pada peringkat penilaian, guru meneroka kemungkinan penggunaan pengetahuan pedagogi yg berksan dan
punca masalah serta kekuatan dan kelemahan situasi berfaedah.
tersebut. Praktikal kaji hasil dan kesan drp cara-cara yg
Kesannya, guru akan usaha cari ikhtiar untuk mengatasi digunakan demi mencapai matlamat pendidikan
bidang kelemahannya. (pemikiran lbh tertumpu kepada andaian yg dibuatnya
Proses menganalisis situasi merupakan usaha pengamal mengenai tujuan dan akibat pendidikan).
untuk melihat situasi tersebut dr sudut yg berbeza dan Kritikal cuba gabungkan kriteris akhlak, etika dan
menimbangkan kemungkinan tindakan alternatif. tindakan profesioanl dlm pengajarannya.
Dalam proses membuat kesimpulan, guru tetapkan Prestasi guru dpat ditingkatkan melalui amalan reflektif.
keputusan pilihan tindakan terbaik. Antara manfaat yg diperoleh melalui amalan ini :
Lingkaran terakhir dlm proses reflektif merupakan 1. Dpt kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri utk capai
pemikiran ttg rancangan tindakan masa depan (pelan prestasi yg lbh baik.
tindakan) jika peristiwa yg sama berulang lagi. 2. Menjadi guru yg lebih yakin.
3. Pengajaran yg lebih berkesan berdasrkn prinsip dan
model pengajaran dan kepelbagaian teknik pengajaran.
4. Tindakan dan keputusan berasaskan ilmu dan
Diskripsi pengetahuan pedagogi berkesan.
Apakah yg 5. Pemikiran reflektif dapat dodokumentasikan dlm bntuk
telah tulisan merupakan sumber rujukan yg pnting (kpd diri
berlaku? dan sumbgn idea yg boleh dirujuk oleh rakan sejawat dn
guru sek lain).

Pelan
Tindakan Perasaan 4. Penyelidik
Jika berlaku Apakah yg Guru digalakkan menerapkan budaya penyelidikan utk fhm
lagi, apa yg saya rasa? persekitaran pembelajaran dan amalan tindakan diri untuk
perlu saya tingkatkan profesionalisme mereka.
buat? Peranan guru sbg penyelidik bolehkan guru mengkaji peristiwa
secara saintifik, membuat analisa berdasarkan bukti
emperikal dan data yg sahih seterusnya membantu guru
membuat keputusan BD yg bijak & berkesan ikut teori dan
prinsip p&p.
Sebenarnya setiap hari guru terlibat dlm proses penyelidikan
iaitu merancang pengajaran, membantu murid dlam proses
pengajaran, menguruskan BD, menilai hasil kerja murid,
Kesimpulan
Penilaian berikan maklum balas percapaian pelajar kpd ibu bapa.
Apakah Walaupun berbentuk pengajaran tetapi jika dinyatakan
tindakan Adakah baik
atau buruk? semula dengan peristilahan yg berbeza adalah mereka bentuk
lain yg
mungkin dan melaksanakan tindakan memerhati, mengumpul data,
saya ambil? menganalisa hasil kerja murid dan ubah suai perancangan
untuk memenuhi keperluan murid (menepati takrifan aktiviti
Analisis
penyelidikan).
Apakah Peranan guru sbg penyelidik adlh nyata apabila aktiviti harian
pengertian
guru dicatat atau didokumentasikan secara formal dan
situasi itu
kpd saya? sistematik, melibatkan diri dlm proses inkuiri dgn tujuan
memperbaiki amalan pengajran dan pencapaian murid,
Penyelidikan tindakan bentuk penyelidikan yg dilaksanakan
oleh guru untuk guru & ttg guru.
Segala peranan, fungsi, amalan, budaya dan norma di sekolah
lebih difahami oleh guru berbanding dgn penyelidik pihak ke-
3.
Oleh itu, guru lbh sesuai siasat amalan diri dlm situasi sekolah
tempat beliau bertugas.
Guru sbg penyelidik melibatkan diri dlm hasilkan teori dan
kefahaman baharu berkaitan permasalahan yg dihadapi.
Pengkaji juga berpeluang berkolaborasi dgn guru lain serta
melibatkan murid-muridnya dlm membuat keputusan perkaitan
kurikulum dan pengajaran.
Dapatan kajian boleh dikongsi dlm usaha cari amalan p&p yg
terbaik.
Proses refleksi
Kebaikan guru sbg penyelidik :
Pemikiran reflektif merangkumi aspek sosial, moral dan 1. Menambah kejelasan teori, bahasa dan pembelajaran.
etika dalam proses p&p. 2. Tingkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman amalan BD
& tingkatkan kemahiran mengajar.
3. Mudahkan kolaborasi dgn murid-murid & guru lain.
4. Berpeluang kembangkan komitmen bersama ke arah
penambahbaikan. Membina visi peribadi siasat dan kenal pasti hasrat diri
5. Meningkatkan profesionalisme keguruan. mnjadi seorang guru (apakah jasa yg dapat dihulurkan utk
bantu murid)
Inkuiri amalkan penilaian kendiri/ refleksi ttg hasrat
5. Agen Sosialisasi peribadi supaya dpt bentuk norma belajar spnjang hayat.
Agen sosialisasi : Masteri mncapai kefahaman yg mendalam ttg bidang yg
1. Penyumbang ilmu dan kemahiran diceburi agar keberkesana dpt ditingkatkan.
2. Pembentk sahsial sosial yg positif Kolaborasi sokongn dan usaha bersama-sama rakan sekerja
3. Pembentuk budaya penyayang dpt perkayakan pengalaman mlh dpt wujudkan sinergi dan
4. Teladan sosial motivasi utk hadapi perubahn.
5. Penghubung natara institusi sekolah dan masyakat am. Sbg agen perubahan guru sendiri perlu amalkan pembelajaran
sepanjang hayat.
Sekolah berperanan sbg tempat yg memberikan peluang kpd Perubahan harus bersifat generatif iaitu satu idea baru dpt
murid-murid untuk memperoleh pelbagai jenis pengetahuan menjana idea2 dan inovasi secara berterusan dan progresif.
dan kemahiran yg diperlukan untuk kemajuan dan Ringkasnya, agen perubahan dikaitkan dengn pegangan
pembangunan negara. peranan moral guru.
Sek sbg institusi kemasyarakatan menekankan perkembangan Tanpa tujuan moral, apa jua perubahan dan inovasi yg
dan prubahan TL murid berasaskan nilai, norma dan keperluan diperkenalkan kpd sek dilaksnakan hanya sekadar penuhi
masyarakat. arahan dan peraturan pihak atasan shj.
Guru berperanan menyampaikan ilmu kpd murid di samping
membentuk sikap, nilai dan personaliti yg cemerlang selaras 7. Pengganti Ibu Bapa
dgn keperluan individu dan jangkaan masyarakt. Ibu bapa ialah individu yg pling dekat dgn pelajar krn
Sbg agen sosialisasi, guru berperanan mmbntuk individu yg pembelajaran peringkat awal kanka-kank diperoleh drp
mmpu bersosialisasi dan memiliki kecerdasan emosi yg tinggi mereka.
agr dpt sesuaikan diri dlm dunia pekerjaan kelak. Pekembgn awal kanak-kanak dipengaruhi oleh sikap dan nilai
Dg segi hbgn sosial guru perlu bersifat penyayang dan ibu bapa mereka untuk dijadikan ikutan.
hormati perbezaan individu. Oleh itu, aspirasi dan nilai di skolah perlu seiring dgn aspirasi,
Guru perlu bersifat empati dan mmbtu pelajar membentuk nilai dan sikap ibu bapa di rumah.
emosi yg sihat. Ibu bapa merupakan pengaruh sosial yg besar trhdp
Guru harus terlibat dlm aktiviti kemasyarakatan yg dianjrkan pencapaian persekolahan ank-anak mereka.
oleh komuniti setempat seperti : Oleh itu, pnting utk kekalkan hubugn baik antara pihak
1. Karnival keluarga sekolah dan ibu bapa,
2. Ekspedisi mendaki bukit Realiti di sekolah, terdapat pelbagai latar belakang kanak-
3. Aktiviti kebudayaan kanak drp keluarga yg berbeza.
4. Gotong-royong Guru perlu fhm murid
Guru boleh hulurkan khidmat bantuan dr segi kewangan, Keprihatinan dan kepekaan guru dpt bntu kanak-knak hadapi
kepakaran, tenaga dan masa utk jayakan aktiviti prsekolhn dgn lbh yakin.
kemasyaraktan. Guru yg fhm situasi akan beri perhatian yg lbh khusus dan
Guru wajar pamerkan amalan nilai murni spt berbudi bahasa, usaha utk wujudkan persekitaran sekolah & BD yg lbh
bersopan santun, prihatin, penyanyang, hormat hak asasi sbb kondusif supaya kerunsingan kanak-kanak dpt diminimumkan.
guru dianggap baik dlm klgn masyakt. Dgn pamerkan kasih syg, kemsraan dan sediakan pgalaman
Guru harus sggup belajar dan sesuaikan diri dgn penggunaan pmbelajaran bermakna dan berkualiti, guru boleh berperanan
teknologi baharu dlm komunikasi spt penggunaan laman web, sbg pggnti ibu bapa serata melayan kanak2 yg dahagakan
emel, blog dsb supaya maklumat dapat disalurkan dengn lbih kasih syg ibu bapa mereka.
cpt dan efisien.
8. Pembentuk tingkah laku
6. Agen Perubahan Guru merupakan model pnting dlm salurkan mesej ttg amalan
Guru tak boleh elak dari hadapi perubahan. nilai, kepercayaan, falsafah dan sikap terhdp murid.
Setiap kali berlaku perubahan, rutin akan terganggu. Jika guru pamerkan sikap bosan, mlas dan tak bersemangt
Perubahan hasilkan ketidakpastian, kerisauan dan tekanan maka murid pun akan meniru.
hidup, Sbg pmbntuk tingkah laku guru perlu faham matlamat
Perubahan boleh juga bawa kesan positif spt harapan baharu, pembelajarn yg ingin dicapai.
inovasi dan bagi mereka yg berani hadapinya. Jika matlamat pndidikan betujuan mmbntuk insan yg mmpu
Utk kekalkan kecekapan dan ketrampilan diri, guru perlu berfikr aras tinggi, menyelesaikan maslah secara brdikari,
jadikan perubahan sebagian dlm kehidupan. dan hargai kunikn individu, mka proses pmbntukn tgkh lku
Sekolah merupakan institusi perubahan dan inovasi hrus selrs dgn mtlmt yg ditetpkn.
modenisasi masyarakt. Guru perlu mmpunyai kebijaksanaan dlm pemilihan pmbntukan
Guru sbg agen prubahan harus mampu uruskan tempoh TL secara profesional berlandaskan falsafah dan teori TL yg
transisi drp yg lama kpd yg baharu. bersesuaian.
Sistem pendidikan sentiasa berubah bagi tujuan menjadikan Seseorang pembentuk TL yg gunakan pndekatan behavioris
proses pendidikan berkesan, releven dan bermakna serta akan :
sesuai dgn tuntutn perkembangan semasa. 1. Berikan fokus pada perubahan TL.
Mengikut Fullan, terdapat 4 bidang utama bagi membina 2. TL merupakan tindakn yg boleh diperhatikan, didengar
keupayaan moral utk hadapi perubahan : dan diukur.
1. Membina visi peribadi 3. Oleh itu, sikap, nilai, pegangan, perasan dan imej diri
2. Inkuiri bukn fokus utama dlm pmbntukn TL.
3. Masteri 4. Mtlmt pndektan behavioris adlh untk mgjar TL baharu
4. Kolaborasi atau kekalkan TL yg diingini melalui peneguhan.
5. Utamakan penggunaan peneguh semula jadi
6. Seorang guru sbg pembntuk TL yg amlkn pendekatan 2. Kepemimpinan Berkarisma
humanis akan : Menurut House dan Howell (1992), pemimpin berkarisma
Berikan fokus kpd pemikiran, perasaan, keperluan, mempunyai tret-tret personaliti seperti berikut:
psikologi dan emosi seseorg individu. Berorentasikan pencapaian
Berikan peluang kpd individu utk kuasai kawalan trhdp TL Berorentasikan kreativiti dan inovasi
sendiri Amat bertenaga dan penglibatan diri yang tinggi
Lngkah intervensi berikan penekanan kpd kemahiran Keyakinan diri yang tinggi
komunikasi, memahami motif pelajar Keperluan untuk menggunakan pengaruhnya terhadap
orang lain
9. Pengurus pembelajaran
Sanggup menanggung risiko
Guru sbg pengurus pmbelajaran akan berusaha utk wujudkan
Membina (nurturning), bertimbang rasa dan sensitif.
persekitaran pembelajaran yg menggalakkan penglibatan
serta kerjasama pelajar dlm aktivti BD supaya p&p bermakna
dan produktif.
Sbg pengurus pembelajaran, guru bertanggjwb untuk :
1. Rancang, kelola, mengarah dan kawal aktiviti p&p.
3. Kepemimpinan Birokratik
2. Uruskan BD dr aspek pertuturan dan rutin pengendalian
Tujuan kepemimpinan birokratik dalam sesebuah organisasi
kelas.
formal bertujuan memaksimumkan kecekapan melalui
3. Uruskan persekitaran fizikal dr segi susunan kerusi meja
dan perabot, suhu, pencahayaan, keceriaan, tempat pengurusan dengan menggunakan pendekatan rasional
simpanan bahn p*p agar keselamatan BD terpelihara. (Weber, 1989)
4. Uruskn persekitaran psikososial BD dgn pastikan Model kepemimpinan birokratik tulen mengikut Weber
persekitaran pmbelajaran adlh mesra dan wujud (1989) memberikan penekanan terhadap aspek-aspek
perasaan diterima tnpa syarat. seperti:
5. Menguruskan proses pentaksiran dlm BD dr segi Organisasi yang berorentasikan matlamat
sediakan soalan peperiksaan, mentadbir, mengawas, Pembahagian bidang pengkhukusan
memeriksa, simpan rekod dan sediakan pelaporan Strutur berhierarki
pencapaian atau kemajuan murid. Mementingkan peraturan dan tatatertib
Mempunyai prosedur kerja yang amat teknikal
Rumusan bab Perjawatan berdasarkan kelayakan dan kecekapan
Untuk pastikan peranan guur sbg guru yg berkesan ialah kita bidang.
perlu teroka dan kuasai kemahiran abd ke-21 utk sokong dan
mantapkan penyampaian ilmu seterusnya dpt mendidik Antara ciri kepemimpinan birokratik dalam organisasi sekolah
generasi Y yg mempunyai kompetensi global.
adalah:
Struktur organisasi sekolah yang berhierarki dengan
Guru Besar atau Pengetua di pucuk kepemimpinan
TAJUK 6 :KEPEMIMPINAN GURU Guru-guru mempunyai bidang kepakaran masing-
masing
Asas Kepemimpinan Terdapat peraturan sekolah dan jadual waktu
Konsep Asas Kepemimpinan akademik untuk dipatuhi
Pemimpin merupakan individu dalam sesuatu kumpulan yang Ketua bidang/panitia mata pelajaran
diberi tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti bertanggungjawab dalam memastikan aktiviti
untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut (Ibrahim kurikulum dilaksanakan mengikut garis panduan dan
Mamat, 2001) sukatan yang telah ditetapkan.
Kepemipinan ialah keupayaan untuk memimpin (Kamus Dewan,
2002)
Fidler (1997) telah mengenal pasti dua ciri utama hasil 4. Kepemimpinan Teragih
daripada analisis beliau tentang kepelbagaian definisi Kepemimpinan teragih dianggap sebagai gaya kepemimpinan
kepimpinan iaitu:
yang paling sesuai untuk organisasi sekolah dan institusi

- keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan dalam pendidikan di mana sebilangan besar ahli-ahli terdiri
kalangan pengikutnya daripada golongan profesional.
- mempengaruhi pengikut ke arah mencapai matlamat Keputusan yang dibuat merupakan keputusan bersama
berdasarkan maklumat yang lebih menyeluruh dan situasi ini
akan membawa kepada peningkatan keberkesanan
Jenis-Jenis Kepemimpinan
pelaksanaannya.
Kepemimpinan teragih berkait rapat dengan konsep sekolah
1. Kepemimpinan Semula Jadi
berkesan dan kemajuan sekolah.
2. Kepemimpinan Berkarisma
3. Kepemimpinan Birokratik
4. Kepemimpinan Teragih
Teori-Teori Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Semula Jadi


1. Teori Tradisional Teori Tret
Seringkali anggota kumpulan yang tertua, paling
2. Teori Tradisional Teori Tingkah Laku
berpengalaman, serta mempunyai kemahiran interpersonal 3. Teori Tradisional Teori Situasi
yang tinggi akan secara semula jadi dianggap dan diterima 4. Teori Semasa Teori Transformasi
oleh ahli-ahli kumpulannya sebagai ketua mereka. 5. Teori Semasa Kepemimpinan Moral
Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya rajin, melihat
kerja sebagai suatu perkara semula jadi seperti
1. Teori Tradisional Teori Tret bermain atau beristirahat akan memupuk kerjasama,
Teori tret memberikan perhatian kepada mengenal pasti bercita-cita tinggi dan mempunyai sikap positif
apakah tret-tret seorang pemimpin yang berkesan. terhadap kerja.
Dengan mengkaji tret-tret pemimpin-pemimpin yang berjaya, Blake dan Mouton (1964, 1978) mengkaji tingkah laku
maka orang lain yang memiliki tret-tret sama diandaikan akan dalam kepemimpinan dan telah menghasilkan Grid
menjadi pemimpin yang berjaya juga. Pengurusan yang menjelaskan dua dimensi yang berbeza
Antara tret-tret kepemimpinan adalah kajian oleh Stogdill berkaitan dengan keprihatinan pemimpin, iaitu:
(1974) untuk mengenal pasti tret-tret dan kemahiran yang Keprihatinan terhadap penghasilan pemimpin
membezakan antara pemimpin dan pengikut iaitu: menunjukkan keprihatinanya terhadap tugas
dan produktiviti pekerja demi mencapai
TRET KEMAHIRAN matlamat organisasi.
Menyesuaikan diri dalam Kecerdasan yang tinggi Keprihatinan terhadap manusia pemimpin
pelbagai situasi Berkemahiran konseptual memberikan perhatian dan penekanan
Peka kepada persekitaran Kreatif terhadap perhubungan baiknya dengan
sosial Diplomatik dan tactful pekerja-pekerja dalam organisasi.
Cita-cita tinggi dan Petah bertutur
Berpengetahuan tentang Grid Pengurusan mengutarakan lima jenis tindakan
berorentasikan
tugas kumpulan kepimpinan, iaitu;
pencapaian
Teratur (kemampuan Kelab Rekreasi Penekanan diberi kepada
Asertif
mentadbir) keperluan manusia, perhubungan manusia dan budaya
Dapat bekerjasama
Daya pujuk kerja yang harmoni dan menyenangkan.
Boleh membuat keputusan
Berkemahiran sosial Papa Pemimpin menyumbangkan usaha yang amat
Boleh diharapkan
minimum, sama ada terhadap kebajikan pekerja
Dominasi (ingin
(unsur manusia) mahupun pencapaian matlamat
mempengaruhi orang lain)
organisasi (unsur penghasilan)
Bertenaga
Berpasukan Memberikan penekanan kepada
Tidak mudah putus asa
semangat saling bergantungan yang positif antara
Keyakinan diri
ahli dan komitmen terhadap matlamat organisasi
Daya tahan yang tinggi
Berorientasikan Tugas Memberikan penekanan
terhadap tekanan kepada keefisienan kerja tanpa mengambil kora
Rela menerima faktor kemanusiaan
tanggungjawab Di Pertengahan Jalan Pemimpin cuba
Menurut Yukl (1989), terdapat tiga kategori kemahiran am menyeimbangkan keperluan untuk memastikan kerja
yang relevan untuk semua pengurus, iaitu kemahiran disempurnakan di samping mengekalkan harga diri
interpersonal, kemahiran kognitif, dan kemahiran teknikal. manusia pada aras yang sederhana.
Yukl mengambil kira unsur situasi di mana kemahiran khusus Moorhead dan Griffin (1998) merumuskan kombinasi dua
dan tret dikorelasikan dengan keberkesanan kepemimpinan bentuk tingkah laku kepemimpinan yang membawa kepada
membina satu set ciri-ciri peribadi dan kemahiran keberkesanan prestasi kumpulan seperti berikut:
kepemimpinan iaitu: Pemimpin yang lebih berkesan bekecenderungan
Keperluan untuk kejayaan membina hubungan mesra dengan pekerjanya yang
Keperluan untuk kuasa juga menyokong pucuk pimpinan
Keyakinan diri Pemimpin yang lebih berkesan menggunakan
Kematangan emosi kaedah penyeliaan dan proses membuat keputusan
Kemahiran teknikal berbentuk kumpulan lebih daripada bentuk
Kemahiran konseptual individu
Kemahiran interpersonal Pemimpin yang lebih berkesan berkecenderungan
menetapkan matlamat organisasi yang lebih tinggi
2. Teori Tradisional Teori Tingkah Laku
Teori tingkah laku memberikan tumpuan kepada 3. Teori Tradisional Teori Situasi
bagaimana pemimpin bertingkah laku dalam proses Teori situasi beranggapan bahawa persekitaran
kepemimpinan (terutama terhadap pengikut mereka) organisasi yang berbeza memerlukan cara kepemimpinan
Antara teori tingkah laku adalah: yang berbeza jika keberkesanan ingin dirasakan.
Teori X dan Teori Y oleh Douglas McGregor Kepemimpinan yang berkesan bergantung pada beberapa
(1960) faktor situasi yang saling mempengaruhi.
Grid Pengurusan (Managerial Grid) oleh Blake Antara teori situasi adalah:
dan Mouton (1964, 1978) Teori Kontijensi Fiedler (1967)
Teori X dan Y mewakili perbezaan dalam cara seseorang Teori Situasi Hersey dan Blanchard (1977)
pemimpin beranggapan terhadap stafnya dalam Teori Kontinjensi menyatakan bahawa tidak terdapat
sesebuah organisasi. satu cara terbaik dalam memimpin sesebuah organisasi.
Dalam Teori X, pemimpin beranggapan stafnya Sesuatu gaya kepemimpinan mungkin berkesan dalam
dimotivasikan oleh wang ringgit, malas, dan akan satu situasi tetapi sebaliknya berlaku dalam situasi yang
mengelakkan tugas kecuali dipaksa, tidak akan lain.
memberikan kerjasama kecuali diarahkan dan dikawal. Dalam erti kata lain, kepemimpinan optional tertaluk
Dengan demikian, pemimpin akan bertingkah laku lebih kepada orientasi psikologi pemimpin dan tuntutan
autokratik, bertindak mengarah dan mengawal stafnya persekitaran yang terdiri daripada:
dalam proses kerja. Saiz organisasi, bagaimana pemimpin
menyesuaikan diri dengan persekitaran
Sumber dan cara pengoperasian yang berbeza Berpengetahuan
Tanggapan pemimpin terhadap staf dan Street smart (membaca untuk belajar)
sebaliknya Berdaya fikiran
Penggunaan teknologi dan sebagainya
Tingkah laku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan 2. Impliaksi Teori X dan Teori Y:
ataupun perhubungan antara manusia dan diperjelaskan Teori X adalah kurang tepat untuk menjelaskan
dalam tiga dimensi kritikal, iaitu: tingkah laku manusia dalam konteks
Hubungan pemimpin-ahli kepemimpinan hari ini.
Struktur tugasan Pengurus sekolah ataupun guru tidak harus
Kedudukan kuasa menganggap kakitangan atau murid pada asasnya
Mengikut Hersey dan Blanchard, keberkesanan malas dan cuba mengelakkan tugas atau
kepemimpinan berasaskan situasi. tanggungjawab mereka.
Terdapat empat gaya kepemimpinan yang diutarakan oleh Teori X mengandaikan keperluan aras rendah
mereka, iaitu gaya memberitahu, menjual, mengambil merupakan penentu tingkah laku manusia
bahagian dan menurunkan tanggungjawab. manakala Teori Y mengutamakan keperluan aras
Tahap kematangan ahli ditafsirkan berdasarkan dua yang lebih tinggi.
aspek yang khusus iaitu: Oleh itu untuk meningkatkan aras motivasi guru
Kematangan psikologikal di sekolah, pengurus sekolah perlu melibatkan
Kematangan pengendalian tugas guru dalam proses membuat keputusan
organsiasi, mengamalkan keupayaan guru di
Kumpulan Kematangan Rendah motivasi yang rendah, dalam bilik darjah, menggaakkan kesepaduan
kurang kemahiran, kurang pasti matlamat organisasi dsb. kerja dan menunjukkan penghargaan kepada
Gaya kepemimpinan yang sesuai bagi kumpulan ini ialah tugas-tugas yang dilaksanakan.
memberitahu dan menjual.
Kumpulan Kematangan Tinggi motivasi yang tinggi, 3. Implikasi Teori Tingkah Laku:
mempunyai kemahiran tinggi, komited kepada matlamat Seseorang pemimpin sekolah perlu bijak
organisasi dsb. menganalisa dan menunjukkan keprihatinannya
Gaya kepemimpinan mengambil bahagian sesuai terhadap kedua-dua aspek; iaitu tugas dan
diamalkan untuk kumpulan ahli yang berkemahiran tinggi perhubungan manusia.
tetapi kurang bersemangat.
Gaya menurunkan tanggungjawab adalah sesuai 4. Implikasi Teori Situasi:
diamalkan bagi kumpulan yang mempunyai tahap Pemimpin harus bijak mengkaji persekitaran
kematangan dan kemahiran yang tinggi. semasa dan seterusnya menentukan gaya
kepemimpinan yang dapat menyokong
persekitaran tersebut:
Hubungan pemimpin-ahli
4. Teori Semasa Teori Transformasi Struktur tugasan
Kepemimpinan transaksi memberikan fokus kepada Kedudukan kuasa
keperluan asas dan ganjaran ekstrinsik sebagai
motivasi untuk bekerja. 5. Implikasi Teori Transformasi
Pemimpin transformasi bukan sahaja memberikan Guru sebagai pemimpin transformasi merupakan seorang guru
tumpuan kepada keperluan pengikut, beliau cuba yang dapat menggerakkan tahap motivasi, meningkatkan
meingkatkan keperluan itu kepada aras motivasi dan kesedaran diri serta mempengaruhi murid/rakan setugas
kematangan yang lebih tinggi. untuk melaksanakan tugasan bagi mencapai matlamat yang
telah ditetapkan.
5. Teori Semasa Kepemimpinan Moral Mampu merangsang pelajar
Kepemimpinan moral memberikan perhatian kepada Menjadi sumber ikutan
nilai dan etika pemimpin di mana penggunaan kuasa Menetapkan harapan memperoleh
dan pengaruh adalah atas pertimbangan yang baik pencapaian yang tinggi
dan benar. Menjana permuafakatan,
Sergiovanni (1992) mendefinisikan kepemimpinan menggalakkan kerja kolaboratif
moral sebagai suatu bentuk bimbingan yang Mempamerkan keprihatinan
memotivasikan orang lain melalui prinsip-prinsip dan Memberikan penekanan kepada
pegangan nilai yang terpuji. prestasi cemerlang dan ganjaran
Pemimpin moral tidak mencari ikhtiar untuk kontinjensi diberi atas usaha-usaha
mendapatkan manfaat diri tetapi bertindak demi cemerlang yang ditunjukkan
kebaikan sejagat.
Kepemimpinan Sekolah dan Guru

Implikasi Kepemimpinan 1. Kepemimpinan Sekolah:


Implikasi Kepemimpinan Kepada Sekolah Desentralisasi, budaya sekolah cemerlang dan
1. Implikasi Teori Tret: prinsip amalan terbaik merupakan cabaran baharu
Terdorong oleh misi dan berjiwa guru dalam kepemimpinan sesebuah sekolah pada masa
Positif dan benar kini.
Pemimpin guru 2. Kepemimpinan Guru:
With-it-ness (kemahiran pengurusan bilik darjah) Pemimpin guru ialah guru biasa tetapi mampu
Gaya guru membimbing atau mendorong guru lain untuk
Pakar motivasi bersama-sama berusaha meningkatkan amalan
Keberkesanan pengajaran profesional dan peringkat pencapaian pelajar.
Antara peranan dan tanggungjawab guru cemerlang: Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada
Membuat perancangan pengajaran peringkat antarabangsa
Memimpin dan membantu dalam tugas
kurikulum dan kokurikulum Antara aspek keterampilan diri seorang pemimpin pengaran perlu
Menjadi pakar rujuk miliki:
Menjalankan kajian
Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan Kebolehan menganalisis masalah dan membuat keputusan
oleh PPD Kemahiran berkomunikasi secara lisan dan bertulis
Mengesan kehendak dan motivasi orang lain
Kebolehan bekerja di bawah tekanan
Berpandangan jauh, bersifat berani dan kuat semangat

Cabaran Kepemimpinan
TAJUK 7 : STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN
1. Wawasan Pendidikan Negara
Tujuh aspek:
Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia
Perpaduan dalam semua lapisan organisasi dan
masyarakat
KPM didokong oleh 31 bahagian, 2 bahagian berkanun dan 16
Stail pengurusan dan kepemimpinan yang berkualiti
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
mencapai tahap tiada kecacatan
Perkhidmatan penyayang untuk merapatkan
Visi :
hubungan
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG
Empowerment atau pengupayaan di mana penurunan
Unggul
kuasa dari pusat ke pinggiran, daripada kawalan kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek
kepada perkongsian kuasa dan daripada technical
kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah,
rationality kepada reflective rationality
prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.

2. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam


Misi :
Bahasa Ibunda
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN
Dalam tempoh transisi ini, bentuk kepemimpinan
BERKUALITI
transformasional memainkan peranan penting dalam
menentukan kejayaan PPSMI.
Pendidikan berkualiti
Namun pada bulan Julai 2009, setelah sembilan tahun
pendidikan yg mampu membina masyarakat yg progresif,
pelaksanaan PPSMI, KPM telah mengambil keputusan untuk
berdaya tahan, mampu berdepan dengan perubahan-
mengembalikan dasar penggunaan bahasa ibunda sebagai
perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama
bahasa pengantar untuk mata pelajaran Sains dan Matematik,
mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara
memartabatkan bahasa Melayu dan memantapkan bahasa
Inggeris.
Matlamat :
Melahirkan bangsa Malaysia yg taat setia & bersatu padu
3. Transformasi Kurikulum Sekolah Rendah
Melahirkan insan beriman, berakhlak mulia, berketerampilan
Transformasi kurikulum merupakan proses perubahan yang
& sejahtera
holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada
Sediakan sumber tenaga manusia utk kemajuan negara
dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan
Beri peluang pendidikan pada semua
kepada aspek asas kurikulum, iaitu struktur kandungan,
pedagogi, peruntukkan masa, kaedah pentaksiran, bahan
Struktur Organisasi Sekolah-Sekolah
kurikulum dan pengurusan sekolah.
Untuk menghadapi cabaran perubahan kurikulum, amalan
kepemimpinan transformasi dan transaksi perlu diberi
pertimbangan yang wajar tanpa mengabaikan nilai dan etika Pengetua
dalam kepemimpinan moral.

4. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 2010


Pada dasarnya, PIPP merupakan satu dokumen perancangan GPK 1 GPK 2 GPK 3
pembangunan yang meliputi tiga aspek utama iaitu
infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia.
PIPP bertujuan menghasilkan pendidikan berkualiti untuk hal ehwal
pentadbiran
semua. murid kokurikulum
& kurikulum
Antara cabaran kepemimpinan adalah: (HEM)
Memperkembang potensi individu secara menyeluruh
(JERIS)
Meningkatkan kreativiti, inovasi dan budaya ilmu pelajar
Membudayakan sains dan teknologi dan Pembelajaran
Sepanjang Hayat
Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap,
berkesan dan bertaraf dunia
Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan Tugas Dan Tanggungjawab Guru
pendidikan
Pengamal dan pelaksana ilmu
Mengamalkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan seharian
terlebih dahulu Bentuk jangkaan:
Menyebarkan ilmu kepada murid secara formal/tidak Terhadap pelajar
penentuan hasil pembelajaran
Pengamal TMK
Sebagai kemahiran pedagogi terkini yg menarik Terhadap pentadbir atau pengurus sekolah
Meningkatkan inovasi & KBAT pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah,
berintegriti dan bersungguh-sungguh
Penerap nilai
Menerapkan ilmu secara terancang dlm p&p Terhadap ibu bapa dan komuniti
Role model kepada murid merancang strategi bg membina jambatan yg
menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak
Educare/educere sekolah
Educare : bimbing, tunjuk cara, mendedahkan
Educere : mengasuh, mendidik Terhadap diri sendiri
Guru bukan hanya bertindak sebagai pengajar tetapi juga meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang luas dalam
pendidik bagi mencapai hasrat KPM laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan

TAJUK 8 : PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU :


Pakar rujuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
Sentiasa mengemas kini ilmu dan kemahiran berkenaan semua
perkara Pelan Pembelajaran Peribadi
Tempat rujukan dlm bidang yg diajar dan masyarakat Pembelajaran di rumah: tidak formal. Dikendalikan ibu
setempat bapa/tutor. Pengawasan pihak tertentu guna kurikulum yang
diluluskan. Pembelajaran melalui talian / online learning (OLL)
Pengurus bilik darjah pengajian tinggi PJJ. Pembelajaran menggunakan modul.
Kawal disiplin murid Pendidikan Dewasa: kursus2/program2 lanjutan di kolej/u.
Jadi pemimpin yg adil Latihan Pembangunan Staf (LPS) di tempat2 kerja bg
Sediakan bilik darjah kondusif tingkatkan tahap kecekapan & kompetensi. Dewasa bersara
Simpan segala rekod berkaitan ilmu agama di masjid/surau (al-quran, tajwid, bahasa arab).
Kelas Dewasa 1960-an, bantu orang dewasa yg buta huruf,
Mentor kelas diadakan pd waktu petang, peserta sukarela, di dewan
Berupaya suntik semangat murid orang ramai, guru kelulusan maktab sbgai tenaga pengajar (ini
Melancarkan proses pembelajaran murid usaha kerajaan yg berjaya kurangkan dewasa buta huruf).
Menjaga kebajikan Kelas komputer usaha NGO bantu masyarakat celik IT.
Pendidikan Berterusan: sambung pengajian di kolej/u utk
Penyelidik sijil, dip, ijazah lanjutan scra separuh/sepenuh masa. U
Sentiasa meneroka ilmu dan kemahiran baharu tempatan byk tawarkan program kelas waktu hujung minggu
Mempunyai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif utk belajar sambilan. PJJ/CD ROM/OLL/Online Interactive
Sentiasa bersikap terbuka Courses.
Membudayakan kajian tindakan Pengetahuan Bekerja: peningkatan profesional & latihan
Berusaha meningkatkan kualiti p&p kerjaya. Guru melakukan penyelidikan. Guru meneroka bidang
kerjaya pengetahuan pedagogi, kandungan subjek, psikologi
Agen sosialisasi murid, urusan bilik darjah.
Bina hubungan guru-murid Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK): pelajar urus &
Bina hubungan dgn ibu bapa dan masyarakat setempat bagi kawal pmbljrn sendiri, faham & tentu matlamat pmbljrn,
mendalami dan memahami budaya serta menerapkan nilai interaksi dua hala dlm mencapai matlamat bljr, memilik
Sebagai jurutera kemanusiaan dlm kehidupan bermasyarakat kemahiran sosial (utk bantu perkongsian & penyebaran ilmu).
Membantu murid menyesuaikan diri dlm persekitaran Gabungan proses bljr scra formal & tidak formal. Penggunaan
pembelajaran yg menekan dan pelbagai E-learning.

Agen perubahan Budaya Membaca


Menjadi pelaksana yg berkesan Panduan membaca: peruntukkan masa setiap hari utk
Menguasai perubahan sistem pendidikan yg dinamik membaca kurang2 10min. Bawa buku ke mana2. Kurangkan
Menyebarluaskan perubahan pendidikan dengan melalui aktiviti sia2 dgn bykkn mmbaca. Dptkan ruang yang sunyi
pelbagai pendekatan yg berkesan ketika mmbca utk mmbntu kefahaman. Kunjungi
Sentiasa berlapang dada melaksanakan perubahan pameran/kedai buku. Tentukan matlamat dalam pembacaan
dan bersedia memilih bahan bacaan aras tinggi.
Pembina negara bangsa
Memupuk nilai hidup bermasyarakat Budaya Menyelidik
Merancang pelbagai aktiviti bagi meningkatkan perpaduan a. Definisi
Menerapkan nilai secara holistik sebagai persediaan dlm Kurt Lewin (1947): satu pusingan perancangan tindakan
kehidupan masyarakat majmuk penilaian thdp tindakan.
Mc Kernan (1991): kaedah inkuiri bg mendorong kerja2
Jangkaan Guru penyelidikan.
Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk Elliot (1981): melibatkan kajian & tentang situasi sosial utk +
memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan baik kualiti.
sesuatu tugasan
Kemis (1988): inkuiri reflektif kendiri yg dilaksanakan oleh
guru bg memperbaiki amalan2 sosial.
Budaya Musyawarah
b. Kepentingan Musyawarah: rundingan yg berlangsung & capai kata
+ baik amalan p&p. sepakat/persetujuan thdp tindakan yg diambil.
Fokus aspek pengajaran utk dikaji. Perlu diamalkan dlm kalangan guru utk buat keputusan dlm
Galakkan budaya kolaboratif dengan pihak lain. capai kecemerlangan.
Dokumentasi/bukti dapat dilakukan melalui PT.
Budaya reflektif dapat ditingkatkan. Bentuk pemikiran &
sikap terbuka. Budaya Kolaborasi Dan Koperatif
Kolaboratif: hubungan erat/kerjasama
Budaya Berfikir/Reflektif Koperatif: institusi yg bekerjasama
Kepentingan kolaboratif: kejayaan dapat dicapai,
Bantu imbangkan kepercayaan thdp kebolehan pelajar. percambahan idea dapat dipertingkat, perkembangan
Menilai hasil perancangan & strategi dlm p&p. profesional berlaku.
Strategi utk bantu guru buat keputusan matang dlm pemilihan Elemen kolaboratif: hubungan kerja yg boleh dikembangkan &
teori & amalan pengajaran dikekalkan melalui kepercayaan guru. Kepercayaan bahawa
Moon (1999): amalan reflektif ialah satu set keupayaan & bekerja bersama-sama bkn paksaan tapi rela. Penghargaan
kemahiran menjelaskan langkah2 menghadapi isu2 tertentu. scra langsung thdp keperluan mereka yg terlibat.
Briggs (1999): refleksi sbgai cerminan sebenar sesuatu yg Cara guru berkolaboratif: pengajaran berpasukan. Melalui
berlaku utk + baik amalan kemudahan TMK. Antara organisasi/ institusi/agensi.
Kepentingan: bantu guru pelatih mengimbangi pengalaman
sendiri dgn kejayaan guru terlatih. Pensyarah boleh bimbing &
latih guru pelatih. Guru terlatih dapat menilai sikap dan
kesannya ke atas amalan seharian. Pembelajaran Autentik (Hands On)
Jenis2 amalan reflektif: Pembelajaran berasaskan aktiviti dlm suasana sebenar utk
i. Amalan semasa tindakan (reflection-in-action) ~ bantu pelajar tumpukan kemahiran berfikir & kemahiran
berlaku ketika tindakan diri mendatangkan kesan yg selesai masalah.
tidak dijangka & bkn tindakan yg dirancang.
ii. Amalan reflektif ke atas tindakan (reflection-on- Ciri-ciri:
action) ~ refleksi yg dibuat setelah tindakan diambil. i. Aktiviti pmbljrn berasaskan keadaan sebenar
Boleh secara lisan/bukan lisan. Bantu guru utk cepat pengajaran mikro.
sedar thdp peristiwa yg berlaku dalam bilik darjah. ii. Pelajar kenal pasti & interpretasi ketika siapkan
iii. Amalan reflektif untuk tindakan (reflection-for- tugasan.
action) ~ berlaku selepas tindakan diambil. Bantu guru iii. Berpusatkan pelajar lebih motivasi dlm selesaikan
peroleh cara baharu dlm laksanakan kerja, belajar masalah.
pengetahuan baharu & bina teori.

Proses pengajaran reflektif: Latihan Dalam Perkhidmatan


i. Penulisan jurnal refleksi Tujuan: sediakan guru utk perbaharui & tambah pengetahuan,
ii. Pengurusan portfolio baiki kecekapan.
Tempoh: 3-4hari (kursus pendek), 1thn (kursus panjang).
Penulisan Jurnal Reflektif Objektif:
Rancang bertindak memerhati refleksi r i. mendedahkan guru2 dlm inovasi pendidikan TMK,
Rancang: kenal pasti masalah yg perlu diselesaikan. Project Learning, Problem Based Learning, Games
Bertindak, Memerhati: guna soalan2 utk nilai hasil Based Learning.
perancangan dgn rujuk bukti yg dikumpul. ii. Penuhi tuntutan semasa & keperluan negara pedagogi
Refleksi: tentukan tindakan utk ubah & selesaikan masalah. relevan, pedagogi budaya, bahasa etnik bg membantu
guru yg mengajar di kawasan pedalaman & anak2
peribumi.
Pengurusan Portfolio iii. Bantu guru hadapi & atasi cabaran.
Koleksi bahan2 (artifak p&p, penulisan reflektif) iv. Semai dlm diri guru belajar merupakan pembelajaran
Alat menggalakkan guru pelatih jana pengetahuan & sepanjang hayat.
kemahiran juga merangsang pemikiran thdp tugas mereka dlm
pengajaran.
Kefahaman interaksi aplikasi refleksi k Akses Maklumat Pelbagai Sumber
Kefahaman: dapat input dpd bacaan, pengalaman pihak lain. Program adobe: Rich Internet Application (RIA) sediakan
Kumpul bukti waktu mengajar. modul pmbljrn kendiri secara online, buku2 dimuat naik ke
Interaksi: proses inkuiri & penyelesaian masalah. Berlaku dalam RIA. Adobe Digital Careers ajar kemahiran reka
proses analisis & penilaian bg hasil idea kemas & bermakna. bentuk visual, reka bentuk web & penerbitan video.
Aplikasi: gp demonstrasi pemahaman thdp teori pedagogi & Program ERIC: gudang jurnal, artikel, bahan2 pendidikan.
pengetahuan ke dlm p&p. E-pembelajaran: guna enjin pencari google/yahoo
Refleksi: imbas & nilai semula p&p utk + baik E-perpustakaan, e-buku, e-jurnal.
kelebihan/kekurangan.