Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER JERNEH

KEMASEK , KEMAMAN TERENGGANU DARUL IMAN

RANCANGAN TAHUNAN
2016

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


TAHUN ENAM
TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI
TAHUN ENAM
RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebiherat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-
cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
M01 04.01.2016 - 08.01.2016 M17 02.05.2016 - 06.05.2016
M02 11.01.2016 - 15.01.2016 M18 09.05.2016 - 13.05.2016
M03 18.01.2016 - 22.01.2016 M19 16.05.2016 - 20.05.2016 CUTI 10.09.2016 HINGGA 18.09.2016
M04 25.01.2016 - 29.01.2016 M20 23.05.2016 - 27.05.2016

M05 01.02.2016 - 05.02.2016 M34 19.09.2016 - 23.09.2016


CUTI 28.05.2016 HINGGA 12.06.2016
M06 08.02.2016 - 12.02.2016 M35 26.09.2016 - 30.09.2016
M07 15.02.2016 - 19.02.2016
M08 22.02.2016 - 26.02.2016 M21 13.06.2016 - 17.06.2016 M36 03.10.2016 - 07.10.2016
M09 29.02.2016 - 04.03.2016 M22 20.06.2016 - 24.06.2016 M37 10.10.2016 - 14.10.2016
M23 27.06.2016 - 01.07.2016 M38 17.10.2016 - 21.10.2016
M10 07.03.2016 - 11.03.2016 M39 24.10.2016 - 28.10.2016
M24 04.07.2016 - 08.07.2016
CUTI 12.03.2016 - 20.03.2016 M25 11.07.2016 - 15.07.2016 M40 01.11.2016 - 04.11.2016
M26 18.07.2016 - 22.07.2016 M41 07.11.2016 - 11.11.2016
M11 21.03.2016 - 25.03.2016 M27 25.07.2016 - 29.07.2016 M42 14.11.2016 - 18.11.2016
M12 28.03.2016 - 01.04.2016
M43 21.11.2016 - 25.11.2016
M28 01.08.2016 - 05.08.2016
M13 04.04.2016 - 08.04.2016 M29 08.08.2016 - 12.08.2016
M14 11.04.2016 - 15.04.2016 M30 15.08.2016 - 19.08.2016 26.11.2016 HINGGA 01.01.2017 CUTI.
M15 18.04.2016 - 22.04.2016 M31 22.08.2016 - 26.08.2016
M16 25.04.2016 - 29.04.2016 M32 29.08.2016 - 02.09.2016

M33 05.09.2016 - 09.09.2016

4
STANDARD KURIKULUM DAN PRESTASI TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP II: TAHUN 6

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI


MINGGU
TAJUK : PENGATURCARAAN

1.0 Memahami 1.1 Menyatakan kegunaan atur cara 1 Menyatakan urutan bagi aktiviti harian
M1 Pengaturcaraan komputer dalam perkakasan harian. dan proses kerja dalam satu alatan
Atau digital
1.2 Membuat perkaitan antara langkah-
M2 langkah aktiviti harian dengan satu set 2 Menyusun semula baris-baris arahan
arahan dalam atur cara komputer. untuk menyelesaikan sesuatu
masalah atau tugasan
1.3 Menulis satu set arahan yang
mengambarkan aktiviti harian.
M3 3 Menukar langkah-langkah aktiviti
1.4 Menulis satu set arahan bagi satu harian kepada set arahan
Atau
peralatan digital dalam melakukan
M4 tugasan. 4
Memilih atur cara lengkap untuk
membolehkan peralatan digital
1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam melaksanakan sesuatu tugasan.
M5
atur cara bagi menambah fungsi sesuatu
Atau peralatan digital. 5 Memberi justifikasi terhadap atur cara
M6 tambahan yang dicadangkan.

6 Menambah atur cara bagi


mewujudkan fungsi baharu sesuatu
peralatan digital sedia ada

5
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

MINGGU
2.0 Menggunakan Algoritma 2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan 1 Mengenal pasti algoritma, pseudokod ,
Melalui Pseudokod Dan carta alir. carta alir dan makna simbol dalam
M7
Carta Alir carta alir.
2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan
Atau
tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta
M8 2 Menyediakan pseudokod dan carta
alir.
alir secara urutan dan pilihan tunggal
2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod daripada algoritma yang diberi.
dan carta alir dalam aktiviti harian.
2.4 Membezakan aliran secara urutan dan 3 Membina algoritma penyelesaian
pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod masalah bagi situasi yang diberi.
dan carta alir.
M9 2.4.1 Membezakan aliran secara urutan 4 Menterjemahkan pseudokod dan
dan pilihan tunggal bagi algoritma. carta alir kepada algoritma.
Atau
2.4.2 Membezakan aliran secara urutan
M10 dan pilihan tunggal bagi pseudokod 5 Memberi cadangan dan justifikasi
. tentang aliran ururtan dan pilihan
2.4.3 Membezakan aliran secara urutan pseudokod dan carta alir yang
dan pilihan tunggal bagi carta alir. dibincangkan.
2.5 Menulis algoritma berdasarkan situasi
M11 secara urutan dan pilihan tunggal. 6 Mencipta algoritma penyelesaian
Atau masalah, pseudokod dan carta alir
2.6 Memisahkan pseudokod kompleks
yang menggabungkan urutan dan
M12 kepada psuedo kod secara urutan dan
pilihan tunggal bagi situasi baharu
pseudokod secara pilihan tunggal.

6
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
MINGGU 2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan yang dicadangkan oleh murid.
carta alir pilihan tunggal secara logik.
2.8 Menyediakan algoritma, pseudokod dan
M13 carta alir dalam menyelesaikan satu
Atau masalah yang diberi.
M14

M15 3.0 Mengatur cara dan 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara 1 Menyatakan sekurang-kurangnya 4
Menguji muka perisian pengaturcaraan. fitur pada antara muka dalam perisian
Atau
pengaturcaraan.
M16
3.2 Menggunakan fitur-fitur untuk
2 Menyenaraikan fitur-fitur yang
menggerakkan objek, memasukkan
digunakan untuk memasukkan dialog,
dialog, bunyi dan objek baharu dalam
bunyi, objek baharu dan
perisian pengaturcaraan.
menggerakkan objek dalam perisian
3.3 Menghasilkan atur cara secara urutan pengaturcaraan.
M17
menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk
Atau sesuatu objek: 3 Memasukkan dialog, bunyi dan objek
M18 3.3.1 melakukan pergerakan dari baharu serta menggerakkan objek
kedudukan A ke kedudukan B dan dalam atur cara.
berpatah balik ke kedudukan A
dengan kadar kelajuan berbeza. 4 Menterjemahkan algoritma kepada
3.3.2 memaparkan dialog yang sesuai. arahan perisian pengaturcaraan dan
3.3.3 mengeluarkan bunyi yang sesuai. memasukkan fitur-fitur seperti yang
dinyatakan dalam algoritma serta
3.4 Menghasilkan atur cara secara pilihan melakukan uji lari atur cara.
M19
tunggal menggunakan fitur-fitur yang
Atau sesuai untuk sesuatu objek: 5 Berkongsi pendapat tentang cara-cara
M20 3.4.1 melakukan pergerakan secara mengesan dan membaiki ralat bagi
rawak. atur cara yang dibangunkan.
3.4.2 memaparkan dialog dan

7
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
mengeluarkan bunyi yang sesuai 6 Menambah baik secara kreatif atur
apabila bersentuh dengan objek cara yang telah dibangunkan.
lain.

3.5 Menjalankan dan membaiki ralat


M21
sekiranya ada pada atur cara yang
Atau dihasilkan.
M22

1 Menyatakan situasi. Menghasilkan draf


M23 4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek pengaturcaraan
algoritma, pseudokod atau carta alir.
Pengaturcaraan yang menarik dan kreatif melibatkan fitur
hingga Menghasilkan satu objek dalam atur
dan objek yang dipelajari. Fitur yang
M40 cara.
digunakan mestilah bersesuaian dengan
objek dalam atur cara dengan 2 Menyatakan situasi dan objek-objek
menggunakan arahan urutan dan pilihan yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
berdasarkan langkah-langkah: pseudokod atau carta alir yang
4.1.1 Memahami situasi. melibatkan penyelesaian masalah bagi
4.1.2 Menghasilkan algoritma, sekurang-kurangnya satu objek.
pseudokod dan carta alir. Menghasilkan atur cara bagi objek
4.1.3 Mengekod atur cara. tersebut.
4.1.4 Menguji.
4.1.5 Mendokumentasi. 3 Menyatakan situasi, objek-objek yang
terlibat dan menganalisa setiap objek
yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
pseudokod atau carta alir yang
melibatkan pilihan. Menghasilkan atur
cara yang melibatkan pilihan pada
objek sesuai dengan perancangan.
4 Menerangkan penyataan situasi
berserta objek-objek yang terlibat dan
menganalisa setiap objek yang terlibat.
Menghasilkan algoritma, pseudokod
dan carta alir bagi setiap objek yang
melibatkan aliran secara urutan dan
8
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
pilihan. Menghasilkan atur cara bagi
setiap objek sesuai dengan
perancangan
5 Memberi justifikasi pada objek-objek
yang dipilih dalam situasi berpandukan
algoritma, pseudokod dan carta alir
yang dibina juga penyelesaian pada
ralat yang ditemui semasa
membangunkan atur cara yang
menarik.
6 Menghasilkan atur cara lengkap yang
menarik dan kreatif berserta
dokumentasi dan mempamerkan sikap
berdikari, bermotivasi juga
menghormati idea orang lain.