Anda di halaman 1dari 15

Rancangan Pelajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1 Tahun 2017

TEMA :SEJARAH KITA DAN DUNIA


TAJUK 1: PENGENALAN ILMU SEJARAH

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan
Tahap Tafsiran
penguasaan

PENGGAL 1 1 Pengenalan 1 Menyatakan 1 Menulis pengertian Mengetahui Arab (syajaratun)


Ilmu Sejarah pengertian sejarah sejarah mengikut 1 pengenalan ilmu Inggeris (history)iaitu masa
secara umum istilah Arab, Inggeris sejarah lampau
danYunani. Yunani (Historia yang bererti
Minggu 1 - 2 Memahami penyelidikan atau
2 pengenalan ilmu pengetahuan yang diperoleh
sejarah melalui penelitian yang
mendalam)
1.1.2 Menuliskan pengertian
1.1.2 Menjelaskan sejarah mengikut pandangan - Herodotus : Tingkah laku
pengertian sejarah mengikut sejarawan. Mengaplikasikan Manusia
03/01 12/01 pandangan sejarawan 3 pengetahuan - E.H. Carr : dialog yang
seperti Herodatus, E.H. pengenalan ilmu berlaku antara manusia
Carr, Ibn khaldun dan Mohd sejarah (What is History)
Yusuf Ibrahim. - Ibn Khaldun :
Menganalisis berpendapat bahwa
4 maklumat pengertian sejarah
pengenalan ilmu merupakan sebuah
Sejarah catatan mengenai
peradaban dunia atau
Membuat penilaian umat manusia, tentang
5 tentang pengenalan berbagai perubahan
ilmu Sejarah yang terjadi pada watak
masyarakat
Melahirkan idea tersebut.
yang rasional
tentang pengenalan
6 Ilmu Sejarah
- Mohd Yusof Ibrahim :

- Prof Khoo Kay Kim :

- Ada dua Konsep


Konsep Masa
1.1.3 1.1.3 Menuliskan huraian (Kronologi / peristiwa /
Menghuraikan konsep masa dalam bentuk rajah ithink tempat / manusia )
silam dan ruang dalam konsep masa silam dan ruang Dentatif
sejarah dalam sejarah. Konotatif

K1.1.8 Menjelaskan Ruang


kepentingan menghargai (tempat berlaku sesuatu
masa dalam kehidupan peristiwa / sejarah tempat /
seharian. Negara )

K1.1.11 Menerangkan
kepentingan
mengaplikaskan ilmu sejarah
dalam kehidupan

Minggu 3-4 4 Membincangkan 4 Menyenaraikan dua Sumber Primer: Belum


sumber sejarah sumber sejarah diolah, asli dan belum ditafsir.
15/01-26/01 beserta contohnya. (Cth: batu bersurat, artifak)
Sumber Sekunder: Telah
diolah, dicetak dan
disebarkan kepada umum.
(Cth: surat khabar, buku)
Kaedah Lisan
- Temuramah
5 Menjelaskan kaedah 5 Menghuraikan tiga - Ucapan
penyelidikan sejarah kaedah penyelidikan - Penceritaan
sejarah.
Kaedah Bertulis
- Sumber yang ditulis
- Sumber yang
dilakar/dipahat

Kaedah Arkeologi
- Tapak ekskavasi
K1.1.10 Menjana idea cara 10 Mengemukakan - bawah air (cth :
memelihara warisan negara pendapat kapal florima,
kita. tentangcara pompei)
memelihara warisan
Negara kita.
- Menjadikan mata
pelajaran Sejarah
mata pelajaran
wajib.
- Pemeliharaan dan
pemuliharaan
khazanah warisan
Negara.
- Hari Sejarah
Sedunia
Minggu 5-6 6 Menjelaskan 6 Mengkelas dan Tafsiran mengenai sesuatu
pentafsiran sejarah mengkategorikan peristiwa yang sama mungkin
29/01-09/02 maklumat tafsiran berbeza anatara sejarawan.
sejarah Contoh:
6 Memberi pendapat Perbezaan tafsiran mengenai
tentang perbezaan
tafsiran antara i) Kedatangan British ke
sejarawan. Tanah Melayu
ii) Pembunuhan J.W.W. Birch

Kepentingan sejarah
- Kepentingan
peristiwa (Cth: 31
7 Membincangkan 7 Menyenaraikan Ogos 1957)
kepentingan tujuan dan faedah - Mengenali tokoh
mempelajari sejarah mempelajari sejarah. Negara (Cth: Tun
7 Menyusun kejayaan- Abdul Razak, Bapa
kejayaan Negara Pembangunan)
yang menjadi
kebanggaan kita

i) Belajar dari masa lalu


ii) Inspirasi karya seni
K.1.1.11 Menerangkan 11 Menyenaraikan (Piramid Giza)
kepentingan mengaplikasikan kepentingan iii) Melahirkan rasa cinta
ilmu sejarah dalam mengaplikasikan kepada tanah air.
kehidupan ilmu sejarah dalam
kehidupan dalam
bentuk rajah ithink.
- Menyemarakkan
semangat
K.1.1.9 Merumuskan 1.1.9 Memberi pendapat patriotisme
kepentingan mempelajari sendiri tentang kepentingan - Bangga dan
sejarah mempelajari sejarah. bersyukur menjadi
rakyat Malaysia
- Menjadi iktibar di
atas peristiwa yang
berlaku
TEMA :SEJARAH KITA DAN DUNIA
TAJUK 2: ZAMAN AIR BATU

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan
Tahap Tafsiran
penguasaan

Minggu 7 2.1Zaman Air


&8 Batu 1 Mengenali dunia. 1 Melihat 1 Mengetahui 1.Rupa bentuk muka bumi dunia:
2 Menyenaraikan perubahan 4 Zaman Air - Perubahan fizikal
Zaman Air Batu. zaman Batu - Iklim
3 Membina garis 2 - Cuaca
12/02 masa Zaman Air 1.1.2 Menyenaraikan Memahami - Kehidupan
23/02 Batu. perubahan 4 zaman iaitu Zaman Air - Kedalaman lautan
. Miosen, Pliosen, Batu
Plestosen dan Holosen. 3 2.Daratan :
K2.1.7 Menjelaskan Menggunakan - gunung
kepentingan pengetahuan - bukit
bersyukur dengan Zaman Air - lembah
alam ciptaan 1.1.3Melukis garis masa Batu untuk - banjaran
Tuhan. mengikut kronologi memahami
K2.1.8 Menyatakan zaman. 4 proses 3. Lautan:
kepentingan pembentukan - selat
sikap yang perlu dunia. -laut
-pantai pinggir
diamalkan dalam
Menganalisis
menjaga alam maklumat 4. 7 benua dan 7 lautan
sekitar. 5 yang berkaitan
dengan Zaman
Air Batu.

6 Membuat
penilaian
Minggu 2.1Zaman Air tentang Zaman Ciri-ciri Zaman Air Batu:
12& 13 Batu 4 Menjelaskan ciri- 1 Menyatakan Air Batu. 1 Aras laut masih beku dan rendah
ciri Zaman Air ciri-ciri Zaman 2 Fizikal bumi banyak tempat masih
Batu Akhir Air Batu. Melahirkan diliputi ais
5 Membincangkan 2 Menganalisis idea yang 3 Kehidupan di bumi nomad dan
perubahan perubahan rasional berburu binatang
26/03
06/04 Zaman Air Batu. Zaman Air tentang Zaman 4 Suhu masih sejuk
6 Menilai kesan Batu. Air Batu. 5 Tumbuhan rumput dan pokok
perubahan di Asia 3 Membincangka renek
Tenggara. n kesan 6 Binatang
perubahan di
K2.1.9 Menghubungkaitkan Asia Tenggara Perubahan Zaman Air Batu:
kepentingan masa lalu, kini 1 Perubahan dunia
masa lalu, kini dan hadapan. -Berkaitan dengan aras laut
dan hadapan 4 Mengaplikasika -Aras laut semakin meningkat
dalam kehidupan. n usaha-usaha -Kedalaman meningkat
K2.1.10 Menjelaskan memelihara -Terbentuknya sungai
kepentingan dan -Pulau kecil tenggelam
usaha-usaha memulihara -Berlaku perpindahan manusia
alam sekitar 2 Perubahan Asia Tenggara
untuk memelihara
- Pentas Sunda(Borneo,Pulau Jawa,
dan memulihara Sumatra, Malaysia ,Thailand)
alam sekitar. Kesan perubahan:
1 Perubahan aras laut - Dataran yang
asalnya rendah apabila berlaku
peningkatan air laut
2 Pergerakan manusia manusia
melalukan migrasi

Minggu 9
ULANGKAJI
26/02 02/03

Minggu 10
GEMPUR MINDA 1
06/03 10/03

Minggu 11
PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN KERTAS UJIAN 1
12/03 16/03

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

(17/03/2017 HINGGA 25/03/2017)


TEMA :SEJARAH KITA DAN DUNIA
TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan Tahap Tafsiran
penguasaan
Minggu 14 3.1. Zaman 1 Menyatakan maksud Pada akhir pembelajaran, Mengetahui Maksud Prasejarah :
Prasejarah Zaman Prasejarah. murid-murid akan dapat : 1 Zaman
09/04- 2 Menerangkan lokasi Prasejarah. - Prasejarahsecara harfiah
13/04 Zaman Prasejarah. 1 Menyatakan maksud bermaksud "sebelum sejarah",
Zaman Prasejarah daripada perkataanLatinuntuk
2 Menyatakan lokasi 2 Memahami "sebelum,"pr. Prasejarah
K3.1.6 Menjelaskan Zaman Prasejarah Zaman manusia adalah tempoh dari
keupayaan manusia 3 Melabel lokasi Prasejarah. masa tingkah laku dan anatomi
Prasejarah petempatan masyarakat manusia moden pertama kali
meneruskan Prasejarah munculsehingga
kelangsungan hidup. 4 Melakar peta lokasi 3 Menerangka kemunculansejarah
K3.1.7 Mencadangkan zaman Prasejarah n dengan bertulisberikutan ciptaansistem
kepentingan 5 Merasionalkan pemilihan contoh tulisan.
memelihara dan lokasi petempatan tentang
memulihara tinggalan masyarakat Zaman
Zaman Prasejarah. Prasejarah.

Minggu 15 Pada akhir pembelajaran, 4 Menganalisi Istilah :


3 Membandingkan ciri- murid-murid akan dapat : s maklumat
16/04- ciri kehidupan pada yang Nomad - berpindah-randah
20/04 Zaman Prasejarah. 1 Menyatakan ciri-ciri berkaitan
kehidupan pada zaman Zaman Animisme - kepercayaan setiap
K3.1.6 Menjelaskan Prasejarah Prasejarah. benda mempunyai semangat
keupayaan manusia 2 Menerangkan ciri-ciri
Prasejarah masyarakat Zaman Politeisme - kepercayaan
meneruskan Prasejarah 5 Membuat kepada banyak tuhan
kelangsungan hidup. 3 Membandingkan ciri-ciri penilaian
kehidupan masyarakat tentang
Prasejarah Zaman
Prasejarah.

Minggu 16 4 Menyatakan Pada akhir pembelajaran, Istilah :


kesinambungan murid-murid akan dapat : 6 Melahirkan
23/04- sumbangan Zaman idea yang Arkeologi - kajian tinggalan
27/04 Prasejarah kepada 1 Menyatakan sumbangan rasional artifak, ekofak, feature
kemajuan kehidupan masyarakat Zaman mengenai
manusia. Prasejarah Zaman Artifak - barang yang dicipta
5 Membincangkan bukti 2 Menjelaskan sumbangan oleh manusia seperti kapak,
tinggalan Zaman masyarakat Prasejarah pinggan mangkuk
Prasejarah di kepada kemauan
Malaysia. kehidupan manusia Feature - tinggalan seperti
3 Menyatakan kepentingan bangunan
K3.1.8 Menjelaskan sumbangan prasejarah
penghargaan kepada kemajuan Ekofak - tinggalan seperti sisa
terhadap kemajuan kehidupan manusia makanan,tulang dan tumbuh-
dalam masyarakat 4 Menyatakan iktibar Prasejarah. tumbuhan
Zaman Prasejarah. daripada cara hidup
K3.1.9Mewajarkan kepentingan masyarakat Prasejarah
bersyukur dalam
memanfaatkan alam
ciptaanTuhan.
TEMA :SEJARAH KITA DAN DUNIA
TAJUK 4: TAMADUN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan Tahap Tafsiran
penguasaan

4.1 Tamadun Awal Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Mengetahui 1 Maksud Tamadun dalam
Dunia dan murid-murid akan dapat : Tamadun Awal Bahasa Arab;
Minggu 17 & Sumbangannya 4.1.1 Menyatakan maksud Manusia mudun
minggu 18 tamadun mengikut 1 Menyatakan maksud madain
bahasa Yunani, Inggeris tamadun mengikut 2 Memahami madana iaitu tinggi budi
dan bahasa Arab bahasa Yunani, Tamadun Awal bahasa dan
Inggeris dan bahasa Dunia pembukaan Bandar
4.1.2 Menerangkan konsep Arab
tamadun mengikut Barat 2 Mnerangkan konsep 3 Menerangkan 2 Maksud tamadun dalam
dan Islam tamadun mengikut dengan contoh Bahasa Inggeris
pandangan Barat dan tentang Tamadun mempunyai persamaan
4.1.3 Menjelaskan ciri-ciri Islam Awal Dunia makna dengan tamadun
tamadun awal dunia 3 Menjelaskan ciri-ciri ialah civilization yang
tamadun awal dunia 4 Menganalisis berasal daripada Bahasa
K4.1.6 Menerangkan maklumat yang Greek iaitu Civitas yang
kepentingan kepimpinan berkaitan dengan bermaksud bandar.
dalam pembinaan Tamadun Awal
sesuatu tamadun Dunia 3 Tamadun juga boleh
diertikan sebagai peradaban
K4.1.7 Menerangkan nilai yang 5 Membuat penilaian
boleh dipelajari dari Tamadun Awal 4 Konsep tamadun mengikut
sumbangan tamadun Dunia pandangan Barat dikaitakan
awal dengan pembangunan
. 6 Melahirkan idea lahiriah
. yang berasa
Tamadun Awal
Dunia 5 Ciri-ciri;
Agama/Kepercayaan
Bahasa/sistem tulisan
Petempatan kekal
Kehidupan organisasi
Sistem pemerintahan
Pengkhususan
pekerjaan
PENGGAL 2 4.1 Tamadun Awal Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 4 lokasi tamadun awal;
Dunia dan murid-murid akan dapat : Mesir purba
Sumbangannya 4.1.4 Membincangkan empat Indus
lokasi pembentukan 1 Mengenalpasti lokasi Hwang Ho
Minggu 21 & tamadun awal dunia pembentukan awal
Mesopatamia
22 dunia
4.1.5 Membandingkan
2 Sumbangan Mesir purba;
11/06 22/06 sumbangan awal dunia 2 Merasionalkan
pemilihan sungai teknik pembinaan
K4.1.8 Menjelaskan keperluan sebagai lokasi bangunan
menghargai sumbangan pembentukan menggunakan batu
tamadun awal dunia tamadun awal bata
dalam kehidupan penggunaan kertas
manusia 3 Membincangkan sistem tulisan Hieroglif
empat lokasi
K4.1.9 Membincangkan pembentukan 3 Sumbangan Indus;
kepentingan tamadun awal dunia pembinaan bandar
sumbangan tamadun terancang
awal sebagai pencetus 4 Membandingkan kemajuan bidang
inovasi sumbangan awal geometri dan
dunia pembinaan

5 Menjelaskan 4 Sumbangan Hwang Ho;


. sumbangan setiap bidang pertanian
tamadun awal konsep Yin Yang/Feng
Hsui
6 Mengklasifikasikan
sistem kalendar
sumbangan setiap
tamadun
5 Sumbangan Mesopotamia;
kod undang-undang
Hammurabi
ilmu astronomi
ilmu pendidikan
kereta kuda
ciptaan roda
ciptaan kincir angin
Minggu 19 - 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

15/05 25/05

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (2 MINGGU)

(26/05 HINGGA 10/06/2017)

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan Tahap Tafsiran
penguasaan

4.2 Peningkatan Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Mengetahui 1 Lokasi;


Minggu 23 - tamadun dan murid-murid akan dapat : peningkatan Tamadun Yunani
25 sumbangannya 4.2.1 Mengenal pasti empat tamadun Tamadun Rom
lokasi peningkatan 1 Mengenal pasti lokasi Tamadun India
2/07 20/07
tamadun. kemunculan tamadun 2 Memahami
Tamadun China
Yunani, Rom, India peningkatan
4.2.2 Membincangkan dan China tamadun
2 Aspek peningkatan tamadun
peningkatan tamadun
Yunani dari segi
Yunani dalam aspek 2 Menyatakan bentuk 3 Menerangkan
pemerintahan;
pemerintahan dan pemerintahan dalam dengan contoh
25/06&26/06 pentadbiran. tamadun Yunani peningkatan Monarki
tamadun Oligarki
Hari Raya K4.2.7 Menjelaskan 3 Membincangkan Aristokrasi
Puasa kepentingan peningkatan tamadun 4 Menganalisi Diktator
menghargai asas-asas Yunani dalam aspek maklumat yang Demokrasi
amalan demokrasi pemerintahan dan berkaitan dengan
pentadbiran. peningkatan 3 Sistem Demokrasi Yunani;
K4.2.9 Menghuraikan tamadun Dewan Perhimpunan
kepentingan kerjasama Majlis
dalam pembinaan 5 Membuat penilaian
sesuatu tamadun peningkatan
tamadun

6 Melahirkan idea
yang berasas
peningakatan
tamadun
Minggu 26 4.2 Peningkatan Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Seni bina tamadun Rom;
tamadun dan murid-murid akan dapat : Aqueduct
23/07-27/07 sumbangannya 4.2.3 Membincangkan Colloseum
peningkatan tamadun 1 Menyenaraikan unsur
Rom dari aspek seni seni bina yang 2 Bentuk binaan Rom
bina. menyumbang kepada
peningkatan tamadun 3 Fungsi binaan Rom
K4.2.8 Membuat kesimpulan Rom
tentang kepentingan
seni bina sebagai 2 Membincangkan
lambang intelektual peningkatan tamadun
Rom dari aspek seni
bina.

Minggu 27 4.2 Peningkatan Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Tokoh perluasan kuasa
tamadun dan murid-murid akan dapat : tamadun india:
30/07-3/08 sumbangannya 4.2.4 Membincangkan Chandra Gupta Maurya
peningkatan tamadun 1 Menyenaraikan tokoh Bindusara
India dari aspek tokoh yang terlibat Asoka
perluasan kuasa. dalam perluasan
kuasa dalam 2 Tujuan perluasan kuasa
4.2.5 Membincangkan tamadun India
peningkatan tamadun 3 Matlamat pendidikan
China dari aspek 2 Membincangkan tamadun China
pendidikan. peningkatan tamadun
India dari aspek 4 Peringkat Pendidikan
K4.2.6 Merumuskan perluasan kuasa. tamadun China;
kepentingan pendidikan
Rendah
sebagai agen 3 Menjelaskan
perubahan kepada matlamat pendidikan Menengah
kemajuan negara. dalam tamadun Tinggi
China
5 Tahap peperiksaan awam;
4 Membincangkan Hsiu Tai
peningkatan tamadun Chun-Jen
China dari aspek Chih Shih
pendidikan.

5 Merumuskan
kepentingan
pendidikan sebagai
agen perubahan
kepada kemajuan
negara.

Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Standard Prestasi Perincian


Kandungan Tahap Tafsiran
penguasaan

Minggu 28- 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Mengetahui 1 Pembahagian masyarakat
29 dan murid-murid akan dapat : Tamadun Islam. Arab terbahagi kepada 2
Sumbangan- 4.3.1 Menyatakan latar iaitu;
06/08-17/08 nya belakang masyarakat 1 Menyatakan latar 2 Memahami Masyarakat Badwi
Arab sebelum belakang masyarakat Tamadun Islam. Masyarakat Hadari
kedatangan Islam Arab sebelum
kedatangan Islam 3 Menerangkan 2 Kemunculan Tamadun islam
K4.3.7 Menghuraikan nilai dengan contoh bermula dengan pecahnya
murni sejagat dalam 2 Menerangkan tentang Tamadun empangan Maarib hingga
Islam bagi memantapkan maksud jahiliyah Islam. turunnya wahyu
jati diri bangsa dan
negara 3 Menyenaraikan ciri 4 Menganalisis 3 Kemunculannya di kawasan
masyarakat Arab maklumat yang Hijaz
Jahiliyah berkaitan Tamadun
Islam 4 Maksud Jahiliyah
5 Membuat penilaian 5 Ciri masyarakat Arab
tentang Tamadun Jahiliyah;
Islam Perbuatan tidak
bermoral
6 Melahirkan idea
Penindasan terhadap
yang berasas
golongan lemah
mengenai
Tamadun Islam Kepercayaan dan
Agama
Sistem Kabilah
Minggu 30 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Kerasulan Nabi Muhammad
dan murid-murid akan dapat : SAW
20/08-24/08 Sumbangan- 4.3.2 Menerangkan
nya kemunculan tamadun 1 Menerangkan tentang 2 Riwayat Hidup Nabi
Islam kerasulan Nabi Muhammad SAW
Muhammad SAW
K4.3.7 Menghuraikan nilai 3 Penyebaran Islam;
murni sejagat dalam 2 Menerangkan Makkah
Islam bagi memantapkan kemunculan tamadun Madinah
jati diri bangsa dan Islam
negara
3 Menyenaraikan
usaha penyebaran
Islam di Makkah dan
Madinah

4.3 Tamadun Islam Murid boleh: Pada akhir pembelajaran, 1 Keperibadian Nabi
dan murid-murid akan dapat : Muhammad SAW
Sumbangan- 4.3.3 Menjelaskan ketokohan 2 Sifat Nabi Muhammad SAW;
nya Nabi Muhammad SAW 1 Menerangkan Berkata benar
sebagai pemimpin yang keperibadian Nabi Dipercayai
unggul Muhammad SAW Menyampaikan
2 Menerangkan sifat
Bijaksana
Nabi Muhammad
3 Ciri kepimpinan;
K4.3.8 Membincangkan ciri-ciri SAW
kepimpinan Islam yang 3 Menjelaskan Peristiwa Hajar Aswad
boleh diteladani oleh ketokohan Nabi Perjanjian Hudaibiyah
masyarakat Muhammad SAW
sebagai pemimpin
yang unggul
Minggu 31 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: 1 Menganalisis 1 Sumbangan khalifah Ar
dan sumbangan Khalifah Rasyidin dari aspek politiik;
03/09- Sumbangan- 4.3.4 Menganalisis Abu Bakar dan Khalifah Abu Bakar
07/09 nya sumbangan tamadun Khalifah Ali dari aspek Khalifah Ali
Islam dalam bidang kestabilan politik
politik,ekonomi, dan 2 Sumbangan khalifah Ar
sosial 2 Menganalisis Rasyidin dari aspek
sumbangan Khalifah ekonomi dan sosial;
K4.3.6 Merumuskan Umar dan Khalifah Khalifah Umar
kepentingan Uthman dari aspek
Khalifah Uthman
menghargai sumbangan pembangunan
tamadun Islam ekonomi dan sosial
3 Sumbangan Bani Umaiyah
di bidang pentadbiran
3 Mewajarkan
kepentingan
4 Sumbangan Bani Abbasiyah
musyawarah, syura,
di bidang intelektual
baiah ke arah
pemantapan
5 Sumbangan Turki
pemerintahan
Uthmaniyah perundangan
dan penyebaran tamadun
4 Mengklasifikasikan
sumbangan kerajaan
Bani Umaiyah, Bani
Abbasiyah, dan Turki
Uthmaniah dari segi
politik, ekonomi dan
sosial.

Minggu 32 4.3 Tamadun Islam Murid boleh: 1 Menganalisis 1 Sumbangan seni bina Islam;
dan sumbangan tamadun Masjid Cordova di
Sumbangan- 4.3.5 Menganalisis Islam dalam bidang Sepanyol
nya sumbangan tamadun seni bina Istana Alhambra di
10/09-16/09 Islam dalam bidang seni Granada
2 Menganalisis dengan Masjid Sultan Ahmed di
bina contoh ciri seni bina Istanbul
Islam 2 Ciri-ciri seni bina Islam;
K4.3.9 Menerangkan
kepentingan ciri-ciri unik Seni ukir
dalam seni bina Islam Kubah
Mimbar
Mihrab
Minggu 29
GEMPUR MINDA 2
7/08 11/08

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

(25/08/17 HINGGA 02/09/2017)

Minggu 33

17/09 24/09 ULANGKAJI PAT

Minggu 34-35 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

25/09 05/10

Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;

GURU MATA PELAJARAN. KETUA PANITIA SEJARAH. KETUA BIDANG KEMANUSIAAN