Anda di halaman 1dari 8

Peranan dan Tanggungjawab Guru Perpustakaan dan Media (GPM)

Peringkat : Sekolah Menengah dan Rendah


Jawatan : Guru Perpustakaan dan Media
Waktu bertugas : Mengikut waktu persekolahan. Bagi sekolah dua sesi, waktu
bertugas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi persekolahan.

A. Pengajaran dan Pembelajaran


1. Membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran mata
pelajaran mengikut garis panduan dan tahap kebolehan murid.
2. Merancang dan mengajar mata pelajaran tidak melebihi 6 - 8 waktu
seminggu.
3. Merancang dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran.

B. Pengurusan Pusat Sumber Sekolah


1. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana sepenuh masa
pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
2. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana program galakan
membaca termasuk Program NILAM.
3. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana program literasi
maklumat dan literasi teknologi pendidikan.
4. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana sepenuh masa
pengurusan Pusat Sumber Sekolah
5. Merancang dan melaksana dasar, program jangka panjang dan
program tahunan Pusat Sumber Sekolah.
6. Merancang pemerolehan, pembinaan dan pengurusankoleksi yang
komprehensif, seimbang dan kemaskini.
7. Merancang, menyelaras dan melaksana akses kepada koleksi Pusat
Sumber Sekolah melalui satu sistem pengesanan maklumat yang
cekap dan berkesan melalui penggunaan carian maklumat secara
berkomputer.
8. Merancang, menyelaras dan membantu murid dalam mengenal pasti,
mengesan dan menginterpretasi maklumat yang terdapat di dalam dan
luar Pusat Sumber Sekolah.
9. Merancang dan melaksana perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang
dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
10. Merancang, menyelaras dan melaksana program pembangunan staf
berkaitan pengurusan dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.
11. Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam menggunakan
pelbagai kaedah instruksional berasaskan sumber dan teknologi
pendidikan yang berkesan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan
pembelajaran.
12. Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam pentaksiran,
penilaian dan penyampaian maklumat serta penghasilan media.
13. Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam merancang,
mengajar, menilai pengajaran dan pembelajaran berkaitan kemahiran
mengakses, mengguna dan mempersembahkan maklumat.
14. Bekerjasama dengan Guru Penyelaras Bestari / Guru Penyelaras ICT
dalam memberi bantuan penggunaan teknologi pendidikan, teknologi
baru, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan
penggunaan maklumat dan penghasilan pelbagai media.
15. Merancang, mengurus dan melaksana program dan aktiviti promosi
berkaitan bahan, peralatan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi
keperluan maklumat warga sekolah.
16. Mengurus dan melaksana Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah.
17. Menilai keberkesanan pelaksanaan program, perkhidmatan dan
penggunaan Pusat Sumber Sekolah.
18. Melaksana tugas semakan stok dan inventori koleksi dan peralatan
Pusat Sumber Sekolah.
19. Menjalankan kajian / inovasi berkaitan peningkatan perkhidmatan dan
pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
20. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan Pusat
Sumber Sekolah.
21. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan,
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Pusat Teknologi Pendidikan
Bahagian, Pusat Kegiatan Guru dan agensi berkaitan untuk
meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.
22. Melaporkan pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah kepada
Bahagian Teknologi Pendidikan melalui Pusat Kegiatan Guru dan
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri.

C. Penglibatan Profesional
1. Menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber Sekolah Negeri.
2. Menjadi pakar rujuk dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi
pendidikan.

D. Am
1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari
semasa ke semasa.
Perincian Tugas Guru Perpustakaan dan Media
Tugas 1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 8 waktu seminggu

Menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan, dan tahunan (mengikut


Aktiviti
subjek yang diajar)
Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran.

Mengekalkan kemahiran sebagai guru dalam pengajaran dan pembelajaran


biasa.
Objektif Mengekalkan keistimewaan sebagai guru sekolah.

Penglibata
n Penolong Kanan Pentadbiran dan Jawatankuasa pentadbiran

Pelaksanaa
n Januari November

Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama


Tugas 2 Pengetua/Guru Besar, kakitangan PSS, guru dan murid.

Mengadakan mesyuarat JK Induk


Mengadakan mesyuarat JK Kerja
Mengadakan mesyuarat Pengawas PSS
Aktiviti Menyediakan takwim dan perancangan aktiviti tahunan
Mewujudkan / membuat pindaan fail kuasa mengikut kesesuaian

Memastikan pelaksanaan dasar yang dirancang diselaraskan


Objektif Dasar dan program yang dirancang dapat disebarkan kepada semua yang terlibat.

Penglibat
an Pengetua / Guru Besar, kakitangan PSS dan guru

Pelaksan
aan Januari

Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama JK Kurikulum


Tugas 3 Sekolah

Aktiviti Membuat bajet dan menyenaraikan cadangan perbelanjaan.


Menyediakan kertas kerja untuk menjalankan program.

Wang peruntukan dapat diagihkan mengikut keperluan setiap bahagian (unit


PSS).
Objektif Menggunakan peruntukan mengikut arahan yang ditetapkan.

Penglibatan JK Induk PSS dan Pembantu Tadbir (PSS).

Pelaksanaa Januari
n

Merancang pemerolehan dan pembinan koleksi yang komprehensif, seimbang


Tugas 4 dan kemas kini.

Aktiviti Mendapatkan maklumbalas keperluan alat dan bahan.


Merancang pembelian bahan koleksi yang berkurangan atau yang belum ada.

Menseimbangkan pemerolehan dan pembinaan koleksi mengikut keperluan dan


kesesuaian.
Objektif Mengemaskini pemerolehan dan pembinaan koleksi.

Penglibata
n JK Kerja PSS

Pelaksana
an Sepanjang tahun

Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan


Tugas 5 PSS yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Merancang perkhidmatan PSS dan memaklumkan perkhidmatan yang disediakan


kepada guru.
Menyediakan borang-borang tempahan bilik, pinjaman bahan dll.
Sediakan tempat / bilik / jadual penggunaan dan bahan.
Menyediakan rekod penggunaan dan rekod pinjaman.
Aktiviti Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak.
Merancang pembelian bahan koleksi yang berkurangan atau yang belum ada.

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran maklumat.


Objektif Mengintegrasikan literasi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran.

Penglibat
an JK Induk PSS

Pelaksan
aan Januari hinga Oktober

Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan


Tugas 6 pembudayaan ilmu.

Mesyuarat dan taklimat NILAM


Aktiviti Merangka aktiviti sepanjang tahun
Menjalankan aktiviti

Objektif Memastikan program NILAM dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar.

Penglibata
n JK NILAM

Pelaksanaa
n Januari hingga Oktober

Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program


Tugas 7 latihan dalaman berhubung dengan PSS.
Aktiviti

Objektif
Penglibat
an

Pelaksan
aan Sepanjang tahun

Tugas 8 Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah

Promosi melalui panitia mata pelajaran


Aktiviti Menyediakan brosur PSS
Menyediakan buletin

Memberikan maklumat yang lebih tepat berkaitan dengan PSS


Menarik minat murid untuk menggunakan PSS dan menyertai setiap program yang
dianjurkan
Membolehkan semua guru mendapat pemdedahan tentang kemudahan dan
Objektif perkhidmatan yang didapati di PSS untuk meningkatkan P&P.

Penglibat
an Pentadbir sekolah, JK Keraj PSS, Pelajar dan Guru.

Pelaksan
aan Sepanjang tahun

Tugas 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber.

Pemerolehan bahan yang sesuai.


Aktiviti Penghasilan bahan yang sesuai.
P&P mengunakan PSS dan kemahiran maklumat.

Dapat membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS.


Menyediakan bahan yang bersesuaian dengan P&P.
Bekerjasama dengan guru-guru menghasilkan bahan yang boleh membantu
Objektif P&P.

Penglibatan JK Kerja PSS

Pelaksanaan Sepanjang tahun

Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN),


Tugas 10 PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program PSS.

Aktiviti Memohon Khidmat Bantu


Kerjasama dengan PKG, PSPN dan Perpustakaan Awam dari masa ke semasa.

Memastikan maklumat yang diterima sentiasa terkini.


Objektif Untuk menaiktaraf PSS.
Penglibat
an JK Kerja PSS

Pelaksan
aan Sepanjang tahun

Tugas 11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS

Mengurus bahan yang diterima (carta aliran proses teknik).


Sirkulasi.
Memantau dan menyelia penggunaan.
Aktiviti
Memantau rekod penggunaan (TV Pendidikan, Radio Sekolah, Buletin, Sirkulasi
dan aktiviti-aktiviti).

Objektif Koleksi bahan untuk dimanfaatkan denagn sepenuhnya.

Penglibata
n JK PSS

Pelaksana
an Sepanjang tahun.

Tugas 12 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK Kerja PSS

Menentukan tarikh.
Menghantar surat panggilan mesyuarat.
Aktiviti Mengadakan mesyuarat.
Menyedia dan mengedar minit mesyuarat.

Panduan untuk tindakan susulan pihak berkenaan.


Objektif Menyebarkan maklumat hasil daripada mesyuarat.

Penglibatan JK PSS

Pelaksanaan Januari, Mei dan Ogos.

Tugas 13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan progran PSS

Merancang, menyelaras dan mengadakan program PSS.


Aktiviti Membuat pemantauan.
Membuat laporan.

Objektif Program PSS dapat dijalan dengan lancar.

Penglibatan JK PSS

Pelaksanaan Sepanjang tahun.

Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori (bahan, alatan dan perabot)
Tugas 14 peralatan PSS

Aktiviti Menyemak stok perolehan


Borang inventori
Buku stok Kew 313, Kew 314, Kew 312
Stok pergerakan bahan.
Melabel bahan
Menempatkan bahan
Pelupusan
Tutup stok

Bahan sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna.


Objektif Mengemaskini bahan untuk penambahan bahan baru.

Penglibata
n JK PSS

Pelaksanaa
n Sepanjang tahun

Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri


Tugas 15 (PPSSNP)

Menerangkan peranan PPSSNP


Mengedarkan borang pendaftaran
Aktiviti Membantu dalam pendaftaran ahli
Menyertai aktiviti yang dijalankan.

Menarik lebih ramai ahli menyertai PPSSNP.


Objektif Bekerjasama dalam menjayakan aktiviti persatuan.

Penglibatan JK PSS

Pelaksanaan Februari

Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan


Tugas 16 PSS.

Mengenal pasti masalah


Membuat kaji selidik
Menyediakan instrumen (sebelum)
Membuat analisis
Menjalankan kaji selidik selepas
Aktiviti Menyediakan laporan
Membuat penambahbaikan.

Objektif Mengenal pasti dan mengatasi masalah

Penglibatan JK PSS

Pelaksanaan September
Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan,
Tugas 17 program dan aktiviti serta kewangan PSS

Menyediakan perancangan
Aktiviti Menyediakan laporan
Mengambil tindakan / memberi maklumat

Perancangan dan pelaksanaan bagi meningkatkan pembangunan, pengurusan dan


Objektif kewangan PSS.

Penglibat
an Guru Media

Pelaksan
aan Oktober

Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program PSS khasnya Laporan PSS
Tugas 18 dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun

Aktiviti Mengumpul maklumat


Membuat laporan

Membuat post mortem bagi program yang dilaksanakan


Objektif Membuat perancangan baru atau penyelarasan untuk program tahun seterusnya.

Penglibat
an JK PSS

Pelaksan
aan Oktober